Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpg 

Népi énekről...

 

A paraszti társadalomban természetes volt, hogy a gyermekektől kezdve a legidősebb korosztályokig egyaránt szinte mindenki tudott énekelni, a zene, a népdal születésüktől kezdve végigkísérte életüket. Sajnos ez már a múlté. A modern ember alig énekel, s ha énekel is, dalai általában a múló divathoz kapcsolódó, kevésbé értékes "alkotások".

 

Szeretném megmutatni, hogy a népdal nem csupán a régi idők emléke, hanem a mai ember is magáénak érezheti.
Lajtha László írja: "A népzene nemcsak egy lepréselt virág, hanem élet is." Ezt a zenét azonban ma már csak tudatos tanítással -tanuIással lehet életre kelteni.

 

 

A régi falusi közösségekben a dal szájról szájra szállt, vagyis hallás útján terjedt. Ezt a tanulási módot kíséreljük meg alkalmazni a mai élet szabta keretek között úgy , hogy magnetofonkazetták hallgatásával sajátítjuk el a dalokat.

 

 

A tanulás alapja tehát az eredeti hangzó forrás, melyet a kottaképek csupán kiegészítenek, magyaráznak. Bartók Béla szerint ugyanis "bizonyos hangadásban, hangszínben, tempóban és sok más apróságban megnyilvánuló előadásmódok nagyon jellemző hozzátartozói a népi zenének: tehát nem csupán a dallam leírható hangjai a fontosak, hanem a dallam előadásával járó sok egyéb tulajdonság is, mint a dallam megjelenítő eszköze."

 


A népdal tanításának legfontosabb feltétele a hangképzés ismerete, mely bármilyen műfajú énekléshez elengedhetetlen. Bár a hangképzés alapszabályai bizonyos mértékben az összes énekes műfajra egyaránt vonatkoznak, számolnunk kell módszertani különbségekkel is, melyeket a népi dallamvilág stiláris eltérései szabnak meg.

 

A népdaléneklés váljék közkinccsé, és tovább éljen a következő nemzedékekben.

 

A népi ének tanításának szakirányú feladatai

 

 

-   Az énekes népzene hagyományainak a megismertetése.

 

 

 

-   A népdalok hiteles megszólaltatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel.

 

 

 

-   Az emberi hang sajátosságainak megismertetése.

 

 

 

-   A magyar népzenei dialektusok sajátosságai.

 

 

 

-   Az énekhang technikai adottságainak fejlesztése.

 

 

 

-   A növendékek zenei képességeinek fejl.

 

 

 

-   Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzet fejl.

 

 

 

  - A dialektusok díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejl.

 

 

 

 

A népi ének tantárgy tanítása korosztályonként, tagozatonként tematikájában és módszerében azonos, az elvégzendő anyag mennyiségében és összetettségében azonban különbözik.

 
 

A javasolt zenei anyag kiválasztását mindig a tanuló életkora, technikai tudása, muzikalitása és zenei érettsége befolyásolja. A képzési program lehetőséget ad arra, hogy a fejlesztési ütemet a tanár a tanuló egyéni adottságainak figyelembe vételével határozza meg, így a képzési idő lerövidíthető. A kiemelkedő képességű növendékek számára második osztálytól lehetőség nyílik arra, hogy magasabb óraszámban (heti 2x45 perc) tanulhassanak.

  

Az alapfokú tanulmányok befejezése után a legkiválóbb tanulók továbbtanulhatnak a zeneművészeti szakközépiskolában, de tudásukat a továbbképző 7-10. osztályaiban is fejleszthetik.

 

 

Népi ének előadásmódjáról...

 

Minden stílus sava-borsa az előadásmód. Minden stílus meg is teremti a maga sajátos előadási fogásait. A régi népdalok itt-ott még hallható énekmódja az a legfeltűnőbb vonzóerő, amiért ma annyian lelkesednek érte; ezzel az énekmóddal „felöltöztetve” lesznek jelentősek néha egészen jelentéktelen dallamok is, sokszor stílusban idegen, pár hangnyi dúr dalocskák is.

 

Melyek tehát a megvalósításnak azok a sajátságai, amelyek kívül esnek a dallam szigorúan értelmezett, saját tulajdonságain? Ilyen az énekes hangszíne, a választott hangmagasság, az egyéni vagy területenként szokásos tempó; ilyen a kezdő lendület, amely a dallam tempóját ritmusát is befolyásolja; ilyen az előadás színezése vagy a színezéstől való tartózkodás, és mindenekfölött a díszítés, a dallamhangokon felül alkalmazott díszítő hangok, amellyel az énekes körülfonja a dallam alaphangjait.

 

Ezek mellett hozzátartoznak még az előadás stílusához olyan elemek is, amelyek a dallamnak is sajátságai, de az énekes az előadás folyamán pillanatnyi ihlete szerint rögtönzi, változtatja: ilyen a pontozásnak egyéni alkalmazása, és ilyen a variálás, ami bizonyos dallamfajtákban vagy bizonyos régies hagyományú területen, bizonyos egyéniségek énekében nagyobb mértékben változtatja meg a dallam főhangjait is, s az állandó változtatás a lehetséges, egyenlő értékű fordulatokból változatos, művészi fölépítést alkot egy sok versszakos előadásban; vagy sablonos menetekből ötfokú fordulatokkal népi stílusú dallamot formál. Stílust jelenthet az előadásban bizonyos dallamok hangszerrel együtt hangzó éneklése, sőt stílussá válhatnak bizonyos modorosságok is: az oktávtörés vagy más énekes fogások. Lássuk sorban mindezeket.

 

A hangszín különbözteti meg legjobban a régi, hagyományos éneklést a maitól és a nem népi előadástól. De mindenféle népi éneklés is különbözik a tanult énekesekétől: a hangképzés természetességében.

 

A nép, ha dalol, mindenekelőtt szöveget mond torzítatlanul, méghozzá a tájszólás erős színeivel; emellett énekel, ahogy tud. A tanult énekes mindenekelőtt szép hangot akar képezni, emellett mondja a szöveget, ahogy lehet. Ezért minden egyes hangot külön „megformál”, míg a népi énekes csak dallamsorokat, zenei egységeket formál meg. Ez tehát már hangzásban is különbséget jelent mind a régi, mind az új népi előadással szemben. De a két népi énekmód is különbözik egymástól. A régi dallamok hagyományos hangszíne ünnepélyes, komoly, mondhatnánk: meghatódott volt.

 

 „Az öregek, különösen Erdélyben egészen más gégebeállítással, a közönséges {159.} beszédtől elütő, megilletődött, ünnepi vagy derűs: egyszóval sokféle hangszínnel énekeltek.” Különleges gégebeállítással különleges hangszínt hoz ki összeszorított torkából 0147 dalunk gyimesi énekese. Itt is tapasztalhatjuk, hogy egy még dallamnak alig nevezhető, három hangon recitáló zenei mag mit nyer a díszítéstől: a három hangot körülburjánzó, furcsa, préselt hangszínű díszítmények és a hangismétlés sajátos hatása teszi ezt az éneket olyan egyedülállóan megragadóvá.

 

Díszítményeinek ez a sajátos hangszíne van olyan különös, mint egyes lapp énekesek díszítményeinek hangszíne (amit Szomjas–Schiffert felvételein hallhatunk). Nyilván valami nagyon ősi időkből származó énekmód ez, aminek mégsem „primitívsége” ragadja meg a hallgató figyelmét, hanem kifejező ereje.

 

Egészen más hangvétel jellemzi a mezőségi énekeseket. Ott a nagy magasságban, feszített, érdes éneket kedvelik. Ez a magasba törő, minél élesebb éneklés különben másfelé is megvan, például Gyimesben is, sőt ott is, ahol már régi énekstílus nem él. Az Abaúj megyei Ájban mondta egyik 30 év körüli asszony, aki a maga korosztályának vezető énekese volt: „Mi így danoltunk, igen gyorsan meg igen magosan”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Ennek az uralkodó követelménynek a mély alt hangúak nem mindig tudtak eleget tenni. Panaszkodott is egy jó dalosom, hogy nem bírja „oj élesen” (vagy »vékonyan«, »oj igen fel«); belefájdult a feje, az ér a homlokán, a templomi feszített éneklésbe. (Itt óhatatlanul eszünkbe jut Arany Bolond Istókjának temetési jelenete: „A két tanitvány, duzzadó nyakinnal Erőlködé a felső nyolcadot, És, mintha fojtogatták vón’ patinggal, Fejökbül a szem úgy kidagadott; Tán az akasztás sem jár annyi kinnal...”) Úgy látszik, régi hagyomány ez a népi éneklés mindenféle műfajában. Az ájiak, akikről szó volt, már csak új stílusú dalokat énekeltek ilyen „élesen”; a gyimesiek régi keserveseket, de nem kevésbé élesen, persze azért valami más hangszínnel: nem az ájiak és más magyarországiak egyenletes, csengő, világos mellhangjával, hanem valami préseltebb fejhangon, ami amazok derült hangzásával szemben valóban „keserves”, panaszkodó, majdnem félelmetes hatást kelt (013, 047/a).

 

Nem lehetetlen, hogy ezek a hegylakók énekükben is megőriztek valamit azokból a kiáltásokból, amivel egyik csúcsról vagy gerincről a másikra adtak jelt és felelgettek egymásnak: az úgynevezett „hüdintések”-ből (0197/d). Mindenképpen számolnunk kell ezekben az éles éneklési módokban azzal, hogy a messzeható hang volt bennük a cél, elsősorban a férfiak énekében. (Ugyanakkor az igazi klasszikus, díszített, régi előadóstílus sokkal kevésbé törekedett erős hangra, inkább bensőséges, telt hangzásra.)

 

Az új stílusban a csengő, átható hang az ideál; és a mindig magasabbra törő éneket egyes variációkban is tettenérhetjük: egyes dalokban a magasabbra törő lányok mindegyre magasabb megoldást alakítanak ki, s ez meg is marad a különböző alkalommal följegyzett változatokban. 0370, dalunk mellé tegyük oda az alábbi (áji) variánst és más változatokat:

 

Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

 

{160.} Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

a) egy előbbi, alacsonyabb változatot mutat be, b) egy későbbi magasabbat, s c) egy föltehető, legkorábbi megoldást.

 

Ezek a változatok együtt is hangozhatnak, mert gyakori jelenség, hogy a lányok-legények közös dalolásában ugyanannak a menetnek többféle megoldását egyszerre halljuk, például skálaszerűt ötfokúval együtt, vagy az ilyen tercpárhuzamban lévő megoldásokat: ezek együtthangzását szeretik is. Ájban mondták erről: „Aztán azt tetszik gondolni, hogy nem szép az, mikor többen többféleképp dalolják?” „Tudja Ilon néni, az osztán olyan szépen mén, mikor többen danolják, aztán mind más furmán mén”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Azonban akár régi stílus él még valahol, akár az új, egyben mindig hasonló az igazi paraszti előadás: nincs benne színezés, megjátszás, „előadás”. Változatlan, egyenletes hangszínnel, erősség változtatása nélkül – legalábbis szándékos és színezésre törekvő hangerőkülönbség nélkül – hangzik el az egész ballada vagy sok versszakos lírai dal. Hangerőkülönbség annyiban áll elő, hogy a sor vagy a dal végére elfogy a lélegzet, s ott elhalkul az ének, néha egészen elenyészik, hogy az utolsó szótagot nem is mindig halljuk. De ennek nincs dinamikai árnyalásjellege. Vannak olyan öregek is, akik nagy erővel meglökött hanggal kezdenek, s aztán elhalkul a hangjuk.

 

De ez sem szándékos árnyalás, s nem is jellemző az igazi, régies előadásmódra. Az új stílusban pedig kétféle énekmód szokásos: az egyik derült, harsány, gyors s ennyiben merev éneklés, a másik – különösen kezdéskor, közös éneklés elején, például amikor a lányok még magukban vannak a fonóban és várják a legényeket –, lassú, kötött, minden hangot jól kihúzó ének. Újabb felvételeken, különösen idősebb asszonyok énekében, már majdnem mindig csak ezt a „kezdő” hangulatú éneklést hallhatjuk új stílusú dalainkban is. De akár gyors, akár lassú, mindkettő egyenletes és egyszínű.

 

Az öregek balladaelőadása – régi hagyományú területen a fiataloké is – ezt a hagyományos, színezés nélküli előadást követi. Hangszín, hangerő változatlan az egész történet alatt; az ünnepélyesen, megilletődötten énekelt dallammal csak kiemelik a hétköznapokból a történetet, a mindennapi élet fölé stilizálják, s a hatást rábízzák a szövegre, amelynek minden szava súlyt kap ebben az éneklésben, s mint egy lassított film lepergetve növekszik hatásában. Azt is tapasztalták az első gyűjtők, hogy a legrégiesebb hagyományt őrző öregek a balladát és a hozzá hasonló hőfokú lírai dalokat behunyt szemmel, merev tartásban adták elő. Néha sajátos taglejtéssel, egyik fülük mögé tartott tenyérrel énekeltek. A behunyt szemmel, {161.} sőt hátrabillent fejjel előadott balladát tapasztalta C. Sharp is, az angolok „Bartókja”, az amerikai Appalache-hegységben; a fül mögé tartott tenyérrel pedig mongol énekest láttam énekelni. Ezek tehát nemcsak a magyar parasztok szokásai, hanem vagy valami régi hagyomány maradványai, vagy egy általános, emberi magatartás sokfelé jelentkező változatai.

 

Még színtelenebb az az énekmód, amit „sebes parlando”-nak nevezhetnénk: amikor a díszítetlen alaphangokat szinte hajszolt beszédtempóban pergeti le az énekes anélkül, hogy recitálásról beszélhetnénk; ezt már az ilyen dallam nagy íve is kizárja, valamint a közbeiktatott, hirtelen lefékezett hangok, amelyeket egy-egy melizmával is kiemel a gyors hangok közül. Ez világosan előadási sajátság, ami belső feszültségből ered, és feszültséget éreztet (0104).

 

Teljesen azért a színezés sem hiányzik a népi gyakorlatból. Bizonyos műfajok megengedik, sőt megkívánják: bordalok, mulató nóták, tréfás, jelenetszerű darabok, obszcén vagy kötődő szövegű táncdalok. Ezekben a csattanót vagy a különleges hangulatot kiemelik, éreztetik. Általában a jókedvet szokás jobban kifejezni, a szomorúság, bánat, panasz tartózkodóbb. (Nyilván, mert amúgy is erősebb a hatása.)

 

A díszítés, sajnos már nagy területen kiment a divatból a magyar népcsoportok többségében, csak egy-egy régies folt öregeitől lehetett még fölvenni: Dél-Dunántúlon, szórványosan az Alföldön, s máig igen szépen díszített dallamokat hallhatunk Erdély és Moldva falvaiban. Bartók és Kodály a Székelyföldön még dúskált benne, ma már inkább csak a bukovinai székelyektől hallani, valamint a Mezőségen, Gyimesben és mindenütt Moldvában (015, 066–067, 069, 0102, 0113, 0117, 0147).

 

Moldvában Veress Sándor még a 30-as években közösségben énekelt, díszített dallamokat hallott, amikor a fiatal lányok és asszonyok csoportja minden díszítményt hangról hangra egyformán énekelt. (Veress 1931, 133–134.) Vagyis ő még hallotta azt, amit Bartók kikövetkeztetett a székelyeknél, a kiveszőben lévő gyakorlat maradványaiból és a románok archaikusabb hagyományainak analógiájából. Ennek az egységes ékesítésnek feltétele, hogy a díszítések helyét és formuláit a hagyomány megszabja, s bizonyos tartózkodás is szükséges az alkalmazásában, olyan leszűrtség, ami csak bizonyos előre látható és természetes megoldásokat enged meg. HFM 1964 I/b-t ugyan egyetlen, magányos moldvai énekes adja elő, de versszakról versszakra azonos díszítményekkel; ez nyilván ennek a kikristályosodott, moldvai „közösségi” díszítésmódnak következménye. Annak ellenére, hogy sok versszakon keresztül pontosan ismétlődnek ezek a hajlítások, sosem válnak unalmassá, s minden belföldi és külföldi hallgatót elragadtak különleges szépségükkel.

 

Pedig talán mégis fokozottabb művészi teljesítményt nyújt az olyan díszítés, amit már csak egyéni teljesítményként, magányos énekben tapasztalhatunk: amikor a díszítések gazdagon burjánzó hajlításai mindig új és új megvilágításba helyezik a dallamot, sőt maga a dallam is változik egyes hangjaiban, amint az énekes {162.} a pillanatnyi hangulata szerint alakítja. (Például: 0113 – ez még tulajdonképp mindig ugyanaz egészen apró eltérésekkel. Igazi példája 137–138.)

 

Már megismertük a gyimesi énekes sajátos, primitív – de nem szépségben és hatásában primitív – díszítésmódját. Egészen más világ a dél-dunántúli hagyományt képviselő öregek hajlítástechnikája: leírva gazdagon ömlő ornamentikát látunk, de meghallgatva nagy részét alig halljuk; nagyon finom, átfutó mellékhangjaikból csak egy-egy fontosabb kap erősebb hangzást és jelentőséget (0117).

 

A szintén odavaló Csirke János töredezett hangján pedig még gazdagon áradó díszítések veszik körül a dallamot – ez a régi hagyomány folytatása –, amellett azonban sajátos, magas hangszíne, el-elfúló, majd meg-meglökött hangja már biztosan nem az általános hagyományt képviseli. (Ezért nem választottunk tőle hangzó példát, bár az utóbbi évek népdalfesztiváljain sűrűn szerepelt.) Palócok közt is találunk még gazdagabb díszítést (087), de a hagyomány kiveszése, vagyis az ellenőrzés és példa hiánya okozza, hogy ennek az énekesnek bizonyos szertelenség van hajlításaiban, amint a dallamnak már a variáláson túlmenő, állandó elforgatásában is.

 

Túlzott a díszítés a különben nagyon szép és hagyományos stílusú körösfői asszony éneklésében is: 0111-ben nagyon ki akarta vágni a rezet, s a máskülönben alig díszített (sőt inkább díszítetlen) 11-est szokatlanul kicifrázta. Itt ugyan minden „hagyományos”, máshol is előforduló, de ez a példa már szinte az a „beteg ló”, amelyen minden lehető betegséget bemutatnak, de ami az életben sosem fordul elő. Ehhez hasonlít egyetlen alföldi, díszített fölvételünk, a szentesi tekerősök cifrázott éneke: ez is a gazdagság egykori maradványa, de talán már nem is jellemző képe (015). Még alkalmunk volt a régi, „alföldi” hagyomány finom, tartózkodó hajlításait hallani egy szatmári énekes és táncos öregtől; sajnos, akkori magnetofonunk és szalagunk minősége nem engedi meg, hogy lemezen bemutassuk. Mikorra jó minőségű felvételt tudtunk volna készíteni, addigra elvesztette hangját, sőt emlékezete is kihagyott. Így csak kottáról mutathatjuk be egy dallamát:

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár!

 

{163.} AP 5438/a Nyeste András 60 é. Kiskálló (Szabolcs) 1955. Bacskai K.

 

Ha ennek a gyakorlatnak törvényszerűségeit akarjuk megismerni, valóban csak Erdélyből és Moldvából vehetünk példákat. Sajnos, az erre vonatkozó vizsgálat még csak a kezdet kezdetén tart. Egy korábbi vizsgálat (Rajeczky 1956) moldvai énekesek díszítményeit vetette össze gregorián melizmacsoportokkal, amelyeknek egykori, valóságos ritmusára következtetett az élő gyakorlatból. Eredménye – hogy a díszítmény mindig a főértékeket osztja fel, aprózza ki – nyilvánvalóan csak giusto dalok melizmáiban érvényesülhet, esetleg ritkán, poco rubatóban. A kezdő és végmelizmákat ki is veszi ebből a megállapításból. Az igazi rubato dalok nagyobb díszítménybokrai mindig megnyúlást okoznak, vagy már eleve hosszú, kitartott hangokon jelennek meg. A rubato dalokban több a változatosság is.

 

Paksa Katalin ezekre vonatkozó, sajtó alatt lévő vizsgálatai annyit már kimutattak, hogy a kvintváltó dalok magas és mély, egyező pontjain a díszítmények is utánozzák az egyszer már elhangzottat, s ezzel is igyekeznek kiemelni a két rész megfelelését. (Vö. Olsvai, egy sajátos esettel kapcsolatban.) Egy-egy jellegzetes és szépen díszített régi példán azt is kimutatta, hogy a díszítmények törvényszerűen azonos dallamhelyeken jelennek meg, függetlenül attól, milyen szövegrész van alattuk. Ugyanerre az eredményre jutott Rajeczky is elemzett példáin. Tehát a dallamhoz alkalmazkodnak, nem pedig valamely szövegrészen, szótagon bontakoznak ki; vagyis a zenei tagolást hangsúlyozzák. Ezért marad díszítetlenül a „törvényszerű” díszítésben a 2. és 4. sor záróhangja, hogy a dallam-szerkezet két főpillérét ne takarják el a díszítmények. (Paksa) Kitűnő példa erre 137.

 

Ez az azonos, előre meghatározott helye és mennyisége a díszítésnek adja meg az alapot a közösség egyértelműen alkalmazott gyakorlatának, ami a közös éneklés díszítményeit szabályozza. Ugyanakkor azt is látjuk a 137. példában, hogy a változatosságot is szolgálhatják a díszítmények, ha az azonos helyen néha bővebb, néha egyszerűbb hajlítást alkalmaznak, egy-egy alkalommal el is marad, majd utána újra még gazdagabban fonja körül a megfelelő dallamhangot. Ez meg nyilván az egyéni alkalmazásnak, egyúttal a művészileg megkomponált, több versszakos előadásnak a követelménye. Ilyenkor „merészebb” megoldásokat is hallhatunk, aminőt a szokás által megszabott közösségi gyakorlat nem alkalmazna.

 

Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,

 

{164.} Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,
Kinek mint tëngërnek, megáradott hobja
Sok búnak, bánatnak körül vëtt nagy árja,
Mert a vitézëknek esöttë ma ëgy híjja.
Fëlemelé Kádár szëmeit az égre,
Mondván: Uram Jézus jöjj segítségëmre.
Nosza jó katonák, harcoljunk két kézre m
Mert nem latok embert jőni segítségre.
A zászlótartónak fëlszóval kiálta:
„Vidd e-l fiam, vidd el az zászlót más útra.
Hogy el ne vesszën mi urunk keves hadja m
Mert Magyarországért m mëghalok én még ma.
Kiontom vérëmët én szëgény hazámért,
Ezënről mëghalok kedves nemzetëmért.
Nëm szánok érette bizony ontani vért
Mert én a Krisztustól vëszëk jutalmad’ s bért.

 

1. Óh mel gyázëba borul-t síralmas esztendő, m
Melben ami szivünk Nem örvendëzendő,
Hanem szëgény hazánk majdon elveszendő,
Hanem leszen Isten rajtunk könyörüllő.

 

2. m Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
Immár a hazánkba nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük a zegeknek Urát,
Elveszeszt az isten mintë régën Sodomát.

 

3. (M)mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëgnëm tartották ő parancsolatát.
Nyisd mëg én Istenëm imádságënak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáznyócba böjtelőhavába
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába.
Sok apák, sok anyák fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejökët

 

(1) Ó mel gyászba borult siralmas esztendő,
Melben a mi szivünk Nem örvendëzendő.
Hanëm szëgény hazánk majdon elveszendő,
Ha nëm lészën Isten rajtunk könyörüllő

 

2. Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
immár a házunknál nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük azegeknek Urát
Elveszeszt az istenn mint régënn Sodomát.

 

3. m Mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëg nëm tartották ő parancsolatját.
Nyisd mëg én Istenëm imádságnak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáz nyócba böjtelőhavában
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába
sok apak, sok anyak fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejököt.

 

Kodály saját fonográfhengerein: F 247–249. Borbát András 60 é. Kászonújfalu (Csík) 1912. Az első 4 versszak a Kádár István históriából, utána 4 versszak eg ymásik históriás énekből, majd ugyenez még egyszer felvéve. A dallam azonban mindháromszor ugyanaz.

 

{166.} Hasonló ez a pontozás „átlagos” törvényszerűségeihez és annak egyéni, merészebb, néha törvényellenes alkalmazásához.

 

Az utóbbi mindig együttjár a variálással is, amit Kodálynak már klasszikussá vált közlése is bemutat, a Kőműves Kelemen 36 versszakáról készült fonográffelvétel részletes lejegyzése. (Lásd a 138. példát.)

 

A példán láthatjuk azt az eljárást is, amit Paksa Katalin számos díszített, régi dallamon megfigyelt, hogy a melizma sokszor átveszi a dallam főhangjainak szerepét is, illetve azokat díszítménnyé változtatja át.

 

Borsai Ilona vizsgálata (1959) még az új stílusban is ki tudta mutatni, hogy a hajlítások – a régihez képest természetesen szerény, többnyire egy hangból álló hajlítások – bizonyos törvényszerűséggel jelentkeznek, és bizonyos nagyobb hangközök kitöltésére, bizonyos csúcspontok kiemelésére, a dallam főhangjainak érzékeltetésére szolgálnak, pontosan arra, amire az egyenlő értékű, különböző dallammenetek is szolgálnak a variálás során. Megfogalmazása szerint: „Mint a dallam tartóoszlopaiba kapaszkodik újból és újból az énekes, összeegyeztetve így a merész kilendüléseket a szilárd otthonérzés biztonságával.”

 

Azt is megállapítja, hogy az itt tapasztalható váltóhangok, előlegzések és hangközkitöltő lépések megegyeznek a 16–17. századi díszítő eljárás szokott fogásaival. Tehát szinte az emberi ének általános követelményeiből fakadnak. Ezúttal nem lehet szó a régi, műzenei gyakorlat esetleges maradványáról, hiszen ez a hajlítástechnika egy korábbi, gazdagabb ornamentika után lépett annak helyébe, egy egészen más, tulajdonképpen díszítetlen stílusban. Tehát azt az alapkövetelményt tartotta meg belőle, vagy azt valósította meg helyébe, ami nélkül, úgy látszik, az ösztönös énekkultúra nem tud létezni.

 

Már az idézett példákban is láthattuk, hogy az énekes nemcsak azzal teszi változatossá előadását, hogy a díszítményeket soha nem alkalmazza teljesen egyformán, hanem azzal is, hogy magát a főhangokat is cseréli, változtatja. Ez már variálás, és a későbbi fejezetben foglalkozunk vele részletesen. Azért itt is meg kell említenünk, annyira összefonódik egy bizonyos dallamstílus előadásmódjával. Hiszen a díszítés is nemegyszer variálás: a főhang megváltoztatása. Mindaz a változás, ami egy énekes egyszeri előadása folyamán beáll, még előadásmód is amellett, hogy már a variálás első lépéseit is jelenti. Igen sok dalunk különböző följegyzései nem is mutatnak nagyobb eltéréseket, mint ami egy előadáson belül mutatkozik benne. Mégis, minthogy ezekkel a kisebb-nagyobb eltérésekkel kezdődik meg az a folyamat, ami a nagyobb eltérésekhez vezet, és a tulajdonképpeni „variánsokat” létrehozza, az egész folyamattal együtt fogjuk tárgyalni.

 

Ugyanez a változatosságra törekvő és zenei felépítést kialakító előadás kívánja meg a pontozás szabadabb alkalmazását is. A 90–95. példában láttuk már, hogyan élt evvel a lehetőséggel a már említett áji leány. Végül még kimondott „szabálysértést” is megengedett magának. Mindezt a dal egyszeri megvalósítása, az „előadás” alakítja a kész nyersanyagon, a dallamon az ihlet, a pillanatnyi ötletek és a tudatos felépítés hatása alatt.

 

{167.} Egészen másfajta előadást kíván a parlando dallamok stílusa. Ezekben sem díszítés, sem ritmikai árnyalás nem lehetséges, mindössze a variálásnak lehet valami szűkebbre szabott lehetősége. Ami itt az előadótól függ, az egyedül a lendületnek és a sorvégi megállásoknak egymáshoz mért aránya és a hangszín. A tempó sajátos gyorsasága a mezőségi–gyimesi énekesek recitáló dallamainak is ad valami sajátos hatást: példa rá 0104. Ez a „sebes parlando” már területi stílusnak látszik: ha nem is mindenki él vele azokon a területeken, de máshol így nem jelentkezik.

 

Már a modorosság határán jár az a sajátos, erdélyi előadási sajátság, hogy az utolsó szótagot elnyelik a sor végén, különösen az utolsó sor végén, a dal befejezésekor.

 

Egy borszéki Kádár Kata-felvétel (MF 1167/c) lejegyzésére írta rá Kodály ehhez az elnyelt záróhanghoz: „Ahol vagy akinél ez az utolsó hang elhagyása rendes szokás, ott az utolsó hang még kivételesen sem szólal meg, sőt gyakran az utolsó előtti hang ilyen ornamentummal végződik”, és rámutat az alaphangról csúszással lehajló, nyögésszerű melizmára. Egy másikra, F 253 (= AP 6028/g) „Egy kicsi madárka”, Kodálynak 1912 kászonimpéri gyűjtésű dalára pedig: „Xutolsó szótagot nem ejti ki; a hangja többnyire határozatlan nyögésbe csuklik (oláh-székely szokás szerint).” Erről már Bartók (1967 II. 33) is megemlékezett, mint román hatásról az erdélyi magyaroknál; részletesen foglalkozott vele Almási István (1969). A kiindulás az a bizonyos elhalkulás lehetett a dallam végén, amit már említettünk, amikor elfogy az énekes lélegzete. Különösen érezhető ez az elhalkulás a tipikus záróritmusokban (31/bc). Ebből azután már modoros „stílusfogás” lett: egyes énekesek egyáltalán ki sem ejtik az utolsó szótagot, vagy néha két-három utolsó szótagot sem (0111, 0141, 0143, 0151 és egészen szertelenül 0318).

 

Még sajátosabb a mezőségi énekeseknél tapasztalható érzéketlenség a szöveg szótaghosszúságával szemben. Az ő előadásuk amellett igen erős ritmuskülönbségekkel él, sokszor a nyolcad és pontozott negyed arányát az 1:3-ról 1:5-ig, sőt azon túl is fokozzák (pl. 0300); ugyanakkor ezek a nagy hosszúságkülönbségek egyáltalán nem a szöveg hosszúságviszonyaihoz igazodnak, mint ahogy ez a magyarban általános, hanem sokszor éppen a nagyon rövid hangra hosszú szótag esik. Ez azonban itt nem kivételes eset valami hatás kedvéért, hanem szinte rendszeresen előforduló gyakorlat, és néha már idegenszerű benyomást is kelt. Ez a sajátság kisebb mértékben már nyelvjárásukban is jelentkezik: a hosszú szótagot valamivel rövidebben ejtik, mint a többi magyar népcsoport. Ez néha csak érdekes különbség az énekben, néha azonban már nagyon feltűnő. Semmi esetre sem szabad a mezőségi ének- és tánchagyományok nagy értékei miatt ezt a sajátságot is valami ősiségnek, valami „igazi hagyomány”-nak tartani. A magyar nyelvnek a hosszú és rövid magánhangzó pontos megkülönböztetése olyan alapvető sajátsága, amely megkülönbözteti más népektől, s amellyel jelentéskülönbségeket tud érzékeltetni. Ennek gyöngülése csak különleges helyi fejlődésből származhat.

 

Igën elindula tizën

 

{168.} Igën elindula tizënkét kőmives az tizënharmadik Kelemën kőmiess.
Mënnek igën mëssze, nem es igën mësszej, hogy ők fëlofogaggyák magos Déva várát.
Hogy ők félfogaggyák, hogy azt fëlépítsék, hogy ők félfogaggyák, hogy ők fëlépítsék.
Az kit nappal raktak éljel az elomlott, az kit éljel raktak, nappal az eldülött.
Kelemën kőmives étszakajálmábo jétszakajálmában aszt azálmot láttaj.
Kelemën kőmives étszaka jálmában, étszakajálmában aszt álmot láttaj.

 

László Máténé 65, Kászonjakabfalva (Csík) 1918 Kodály. NB. csak az első 5 versszakot közöljük példaképpen. A teljes közlés megtalálható a Visszatekintés II. 78–79. lapja közt.

 

Sajátos modorosság az oktávtörés, és esztétikai hatása elég kellemetlen akár új stílusban, akár régi énekben. Nem minden énekes tudja jól megválasztani a kezdő hangmagasságot, ennek következtében vagy nagyon mélyre vagy nagyon magasra kellene mennie, amit nem bír el hangterjedelme. Néha oktávval mélyebben vagy magasabban folytatja. Különösen kellemetlenül hat ez kvintváltó daloknál vagy AA’ kezdetű újaknál. Ilyenkor a kvintváltás helyett ellenkező irányban kvartváltás keletkezik. Természetesen ismerve dalaink szerkezetét, ez már nem zavar meg senkit; de cseremiszek hasonló oktávtöréseit a gyűjtők még nem tudták megfelelően értékelni, s a dallam hibás lejegyzésben van megörökítve.

 

Az oktávtörés általában kénytelenség. De a sűrűn ismétlődő megoldás helyenként már gyakorlattá vált: az énekesek minden kényszerítő ok nélkül feldobják a dal utolsó hangját egy oktávval magasabbra, ami többnyire a 2. fokról való lelépést változtatja át szeptimugrássá. Ez már modorosság; de minthogy sűrűn előfordul, kénytelenek vagyunk megemlíteni.

 

Az énekhang nemcsak önmagában hangzik el – akár egyéni, akár közös énekben –, hanem hangszerrel együtt is. Régi szokása a magyarságnak együtt {169.} énekelni a hangszeres együttessel, a cigánybandával. A rendkívül fejlett tánc- és tánczenei hagyományokkal rendelkező Mezőségen még igen sokszor halljuk a mulató közösséget együtt énekelni a banda zenéjével (013, 014/ab, 072, 0225, 0265). Ez a lassú táncokkal hagyományosan velejár. A hangmagasság megválasztása ilyenkor természetesen nem függ az énekesektől, hanem a hangszerjátékosoktól. Ennek megfelelően sokszor nem is nagyon egyezik a hangterjedelemmel. Mindenképpen jellemző ilyenkor a hangos, feszített éneklés.

 

Van ennek a zenekarral együtt éneklésnek olyan formája is ahol már nem az énekesnek van elsőbbsége, hanem a kísérő zenekarnak: ez a már említett gyakorlat, hogy minden második sorra énekelnek szöveget (0225).

 

Sajátosabb eset, s ma már csak a gyimesi csángók körében tapasztalhatjuk, hogy a hangszerjátékos saját énekét kíséri hangszeren, jobban mondva: énekeli is, hegedüli is a „keservest”. 047/abc dalunkban először hangszeren hangzik el a dal, azután ének és hegedűjáték együtt szól, majd ismét csak a hegedű, ismét egy versszak együtt, s a végén ismét hangszeren fejeződik be a produkció. A gyimesi zenészek ezt az előadásmódot hagyományosan gyakorolják. Van egy leírásunk Bereg megyéből erről az előadásról a 18. századból: Gvadányi „Badalai dolgok” című verses elbeszélésében leír egy általa rendezett falusi bált.

 

A cigány játékáról {170.} a következő képet adja: „Putyu volt a neve, ki elöl hegedült; A karszékre mindég mint a török, úgy ült, Bal szemére vak volt, a háta volt görbült; Ha vonta, danolt is, hegedűjére dűlt.” Érdemes még egy helyét idézni, hogy a régi, ma már csak Gyimesben, Mezőségen található zenélésmódot más vonatkozásban is megismerjük: „Felállt mindjárt Putyu egy székre, gatyába; Egy kis rövid száron pipa volt szájába; Alig volt húsz szál szőr az ő vonójába. Kontrahássa vala egy rongyos gubába. Jobb kezeket az ing ujjából kivették, Mert így vonássokat könnyebben ejthették;...” stb. (Közli Csanádi Imre: A magyar valóság versei, Bp. 1966 I, 292–7.) Ez az adat azt mutatja, hogy a gyimesiek régi, közös magyar hagyományt tartottak fenn napjainkig a hegedű mellé énekelt előadással. (Ugyanakkor a prímásból és kontrásból álló legkisebb együttes régiségét is igazolja a leírás. A prímás tánchoz már nem énekelt – pipa volt a szájában –, tehát ha magában, talán „keserves”-szerű dalokat játszott, akkor énekelt is hozzá.)

 

Nem azonos ez az önmagakísérés a régi századok előadóinak gyakorlatával, akik lant vagy más pengető hangszeren kísérték éneküket: ott valószínűleg csak a kísérő harmóniákat és kísérő ritmust adták az énekelt dallam alá. Ezek a zenészek viszont a dallamot teljes cifrázott formájában játsszák is, éneklik is, ami sokkal nagyobb követelményt támaszt az előadóval szemben.

 

A külön játszó hangszeres zenész előadása már külön fejezetbe kívánkozik, a Hangszeres zene tárgyalásába.

 

Összefoglalón annyit kell mondanunk a népi előadásról, hogy az minden nagyfokú tartózkodása és póztalansága ellenére is igen hatásos eljárásokat és énekmódokat alakított ki a zenei hagyomány megszólaltatására; ezek a stílusok megfelelnek a dallamokban is jelentkező stílusérzéknek; közös jellemzője inkább az elmélyedés, mint a hatás keresése.

 

A sátoraljaújhelyi Lavotta János Zeneiskola keretein belül a népzene tanszakon tanulható népi ének.

Tanár: Karika Boglárka

 

 

http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpgNépi ének - Hallgassunk bele!

 Egyes énekeknél hosszas zenei bevezető észlelhető (türelem...)
 

1. Szóljon!

2. Szóljon!

3. Szóljon!

4. Szóljon!

5. Szóljon!

6. Szóljon!

7. Szóljon!

8. Szóljon!

9. Szóljon!

10. Szóljon!

Kedvenc:11. Ej, de széles :szóljon!

12. Füzesi lakodalmas: szóljon!


Népzeneoktatás célkitűzései

Az énekes és hangszeres népzene alapfokú elsajátításával hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére,őrzésére és továbbadására neveli a tanulókat.

 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gya­korlását.

  
 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyara­pítja ismereteiket.Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.  

 

 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység ­nyitottság, igényesség, fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai kész­ségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására.

  

A népzeneoktatás célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.

 

  

A népzene tanszak tanulói rendszeresen szerepelnek és érnek el kiemelkedő eredményeket.

http://www.freeweb.hu/animaciostarhaz/zene/M%E1solat%20-%20music.gif

 

 

 

 

Alternatíva, eltérő oktatási szint

 

Az a szakmai színvonal, amit a zeneiskola garantáltan nyújt az "A" tagozatos és a kiemelt "B" tagozatos növendékek számára, elegendő alapot ad ahhoz, hogy magas fokon művelhessék népzenei ismereteiket.

 

Az "A" tagozatos növendékekből elsősorban zeneszerető közönség nevelődik, de különböző amatőr együttesekben is gyakorolhatják ismereteiket.

Alkalmuk nyílik zeneiskolai éveik alatt egyéni szereplésekre, kamarazenélésre, zenekari muzsikálásra.

 

A "B" tagozatos növendékek nagyobb anyagvégzés mellett a zenei pályát is választhatják hivatásuknak. Emelt óraszámban tanulnak.

 

Szolfézs: hangszeres és egyéb zenei, kulturális képzés mellett a zeneelméletet a világhírű Kodály módszerrel tanítjuk, amely a legmagasabb képzési forma a világon.

 

Továbbképző: A középiskolák és gimnáziumok 9-12. osztályával párhuzamosan zenei továbbképző I-IV. évfolyama működik. Ebben a négy évben zenetörténeti ismereteket sajátíthat el a tanuló.

 

Minden növendék évvégén bizonyítványt kap, amelyben a felkészítő tanár érdemjeggyel minősíti munkáját, szorgalmát.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

How to Us full episodes of the vampire diaries on YouTube?

(Johnnymipse, 2019.05.19 17:50)

[url=https://avengersendgamefullmovie.com]https://avengersendgamefullmovie.com[/url]
[url=https://avengersendgamefull.com]https://avengersendgamefull.com[/url]
[url=https://aladdinfullmovie.net]https://aladdinfullmovie.net[/url]
[url=https://aladdinfullmovies.com]https://aladdinfullmovies.com[/url]

брендирование продукции

(Thomaseledo, 2019.05.19 17:46)

Какие виды контента публикуются: прямые эфиры и сторис вы сможете отследить по актуальному, а также коли понаблюдаете за профилем скольконибудь дней. Посты, посмотрев ленту.Псевдонимы электронной почтыКонтент – это информационное наполнение, сюда относятся и тексты, и фото, и видео. Исходя из сферы деятельности, всякую компанию можно поместить в систему координат.Плюс профессионального тренинга в «настройке» обзвона потенциальных потребителей в том, что персона «со стороны» лучше видит имеющиеся недочеты. Гуру, работающий с разными направлениями бизнеса, знает слабые стороны именно вашей ниши и может сопоставить имеющийся испытание с реальным положением вещей. Специалисты, продающие пластиковые окна, услуги сообразно подключению интернета разве другие продукты, совершают типовые ошибки, общаясь с потребителями в главный раз. Однако владелец бизнеса не издревле может их выговаривать из-за рутинности работы.
https://moskow.skgroups.ru/yur-obsluzhivanie.html - арбитражный юрист
[url=https://moskow.skgroups.ru/yur-soprovozhdenie.html]бухгалтерский учет услуга[/url]
<a href=https://moskow.skgroups.ru/razrabotka-prilozheniy.html>изготовление вывесок наружная реклама</a>

каналамОграничьте размеры эластичного блока, определив размеры внешнего контейнера (используя резиновую разве фиксированную ширину, т.е. создав гибридный макет). Положим, #wrapper span:60em; max-width:98%; . Последователи «правильной идеологии» могут возразить, что это уже не довольно действительно эластичным макетом, который он быть этом ограничен alias гибридизирован, но в отзвук я спрошу: а какая разница? Да, «правильная идеология» замечательна и прекрасна, однако исключительно не тут, когда рацея заходит о пользовательском удобстве (золотые слова!);примеры поиска сообразно хэштегамПользователей социальных сетей больше всего возмутила положение с увольнением сотрудников банка после мена мемами в общем чате. Быть том, сколько банк самовольно умудряется пиариться для мемах (объявление с использованием «сына маминой подруги»). Забавно. Также вирусной стала нововведение с долгим разбирательством Тинькова и блогеров с YouTube-канала «Немагия». Столкновение начался с высказывания банкира «за бабки блогеры и маму родную продадут». После отверстие рекламного сотрудничества с блогерами, обещание суда и т.д. Когда у Олега Тинькова была цель – заставить народ говорить о себе, то ее он добился. Мы такой политики не придерживаемся, так что «все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить их в домашних условиях». Лучше стремитесь к «разумному, доброму, вечному» виральному охвату.

журнал реклама

(WilliamZooxy, 2019.05.19 17:43)

Следите изза обновлениями нашего блога про SMM и и получайте актуальные советы сообразно smm-продвижению через экспертов!Дневные траты разве бюджет на весь срок действияОбъявление сайта в интернет.В общем, реклама ушла в народность, то есть в соцсети, и не репостнул ее себе один бесстрастный болельщик. Бесспорно, который Lays не стремились к такой репутации ролика и быстро сомнительно ли подозревали, что он довольно вирусным и разнесется сообразно соцсетям, да и еще и с негативным налетом. Тем не менее, такой случайный течение нельзя отнести к антирекламе. Чипсы со вкусом малосольных огурчиков наравне покупали, беспричинно и будут покупать. А вот ролик вошел в архив истории бренда. Сообразно крайней мере чтобы россиян точно.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/brendirovanie.html>ведение учета бухгалтерской отчетности</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/naruzhnaya-reklama.html]разработка фирменного логотипа цена[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/reklama-v-presse.html - изготовление наружной рекламы в красноярске

Думаем, с этим SMM мифом не раз сталкивались специалисты, и они сейчас сочувственно тяжело вздохнули. Где-то раз в квартал хотя только выше доверитель искренне недоумевает, почему занятие ведется всего над одной соцсетью. «Вам который, сложно который ли? – восклицает наивный клиент, – Простой дублируйте контент и безвыездно, можете даже фотки те же пользоваться».SEO-оптимизация и продвижение интернет-магазинаПродвижение сайтаИзбрание хостинга и домена ради сайта

сопровождение тендеров под ключ

(Prestonusasy, 2019.05.19 17:39)

Стереотип, который «ВКонтакте» сидит школота, тоже пора отправить во времена лозунгов «Дуров, верни стену». Согласно свежей статистике, 23 000 000 пользователей соцсети старше 35 лет, 12 млн. из них – люди в возрасте через 45 предварительно 65 лет. Наверное, в вечерней школе учатся. =)H&M и «расистская» платьеПред тем сиречь запускать сайт в Интернет, вы можете опробовать его для своем компьютере, создав виртуальный сервер, для котором довольно трудиться ваш сайт. Тут вторично может пригодится скачать книгу. Таким образом, дозволительно гладко изучать и тестировать различные CMS (движок, основа сайта), испытывать, сиречь будет казаться ваш сайт, снова накануне того, подобно он окажется в Интернете, для сервере хостинг-провайдера.Красиво, со вкусом и дорого. Вот вторично одна формула, с через которой дозволено добиться высокого вирального охвата. Выкладывайте деньги. Поставьте особенный финансовый психологический порог и увеличьте его вдвое. Конечно, тратьте бумажка для изысканность, на качество, продумывайте детали, выбирайте великолепный антураж. В общем, примерно так и работают однако рекламные ролики парфюма. Их зело любят репостить девушки простой потому, сколько это красиво. А если опять историей о любви приправить... Тогда ваши шансы успевать высокой виральности увеличатся в геометрической прогрессии.
<a href=http:// krasnodar.skgroups.ru/bukh-obsluzhivanie.html>лицензия мчс краснодар</a>
[url=http:// krasnodar.skgroups.ru/razrabotka-crm.html]регистрация ооо в краснодаре[/url]
http:// krasnodar.skgroups.ru/razrabotka-prilozheniy.html - лицензия мчс на монтаж пожарной сигнализации

Точно настроить рекламу в ФБ?И с каждым годом их слава только возрастает. Только вместе с тем в геометрической прогрессии растет и количество небылиц, связанных с SMM. Самые распространенные, дурацкие и забавные мифы мы постараемся низлагать в нашей статье.Морозный обзвон: стандарты труда в зависимости от сферыПиксели не влияют на комфорт пользования сайтом и никоим образом не мешают посетителям, поэтому рекомендуется настроить их сразу после создания ресурса. Даже если вы не планируете возвращать посетителей для сайт и объявлять свое речь теперь, информация сохранится в системе, и воспользоваться ею позволительно посредством порядочно месяцев или лет.

лицензии фсб на работу с гостайной

(Jamesgoaft, 2019.05.19 17:35)

Разве с первыми тремя типами меток, наподобие правило, не возникает вопросов, то с четвертым обязательно один правда появится: вроде такой вид хэштега может помочь в продвижении?ШрифтКернингом называется изменение ширины пробела чтобы конкретных пар литер. Обычно кернинг делается в сторону уменьшения пробела таким образом, сколько выступающие части одной литеры пары заходят в пространство следующий литеры. Следствие — положение символов становится зрительно более равномерным. Фирменные шрифты снабжены таблицами кернинга, то лакомиться списком пар, ради которых нужно уменьшать пропуск быть наборе текста. Это, возьмем, ГО, ГА, АУ, Ст и другие. Разве в шрифте уплетать большая список пар кернинга, он довольно хорошо и равномерно смотреться в разном кегле.Позаботьтесь о часть, воеже кнопки «Купить/Добавить в Корзину» всегда находились на самом видном месте. К примеру – на первых экранах. Кликабельность кнопок для верхнем экране выше на 30%, чем для нижних.
<a href=https://kazan.skgroups.ru/bukhautsorsing.html>регистрация компании в США онлайн</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/razrabotka-prilozheniy.html]реклама на транспорте[/url]
https://kazan.skgroups.ru/tipografiya.html - разработка CRM

И, как мы знаем, если существует «подобно надо учинять», существует и «словно делать не надо». Что-то является просто неудачной задумкой, а что-то уже вышло из моды. В общем, будем домогаться увертываться следующего:Знаменитости и другие пользователи в социальных сетях обвинили компанию в расизме и призывали ее бойкотировать. По итогу H&M принесли публичные извинения и убрали фото ребенка с сайта. Молва, который компания сделала такой провокационный ход, для привлечь к себе уважение и увеличить интерес аудитории. Не знаем... Палка о двух концах. С таким подходом либо всетаки обернется хорошо, и вы останетесь лапочкой в глазах клиентов, принеся извинения за неосторожный походка, либо же вас забросают камнями. Только что присутствие любом раскладе ваша реклама довольно вирусной, стоит один вам затронуть тему расы alias религии – это бесспорно.В соответствии с принципом адаптивного web-дизайна разработан шаблонный макет ради всех 5 разрешений. До настоящего момента лучшей практикой считалась разработка ряда решений, исходя из разрешения экрана alias методов ввода. Сиречь норма, создавалось лишь две версии сайта – чтобы широкого разрешения (персональный компьютер разве ноутбук) и для мобильных устройств (телефона тож смартфона).Описание ваших услуг тож продукции. Нужно для того, дабы контрагент понимал, «пришел ли он сообразно адресу». Объясняете, чем вы занимаетесь: если фотограф – в каких жанрах снимаете, если владеете детским садом – какие услуги предоставляете и почему клиент вынужден прийти именно к вам. Продаете товары – показываете товары)).

внедрение CRM

(PhilipGek, 2019.05.19 17:30)

Ради чего нужен сайт?КегльПростая интеграция с сервисами 1С (бухгалтерия, затея, CRM).Картинки можно брать из галереи. Галерея – это такое хранилище, в котором находятся картинки, кнопки, пиктограммы, которые подготовили разработчики программы. Так же вы можете подготовить свои.
https://ekb.skgroups.ru/naruzhnaya-reklama.html - брендирование автомобиля екатеринбург
[url=https://ekb.skgroups.ru/brendirovanie-mashin.html]типография печать[/url]
https://ekb.skgroups.ru/licenziya-mcs.html - бухгалтерский учет

В эту группу попадают: профили про еду, спорт, одежду, ткани, украшения и многое другое.Массфолловинг и масслайкинг. Сила проста – по гео и хэштегам ищем интересных нам пользователей, начинаем их лайкать и для них расписываться в надежде, который они ответят тем же. Делать это дозволительно вручную или с помощью специальных сервисов. Только ежели Инстаграм распознает, сколько вы быстро очень почасту и подозрительно активно подписываетесь для аккаунты, то – привет, блокировка! Прежде, конечно, она довольно временной, в воспитательных целях. А вот если вопрос не усвоите и продолжите пользоваться массфолловинг и масслайкинг, то не изза горами и вечная блокировка профиля. Нагрузиться опасность лишиться и своего контента, и, что гораздо важнее – своих подписчиков.Посмотрите их статистику и счетчики, посмотрите, подходят ли они вам. Также я советую сортировать рекламные площадки, на которых была объявление и прежде вас. Во-вторых, необходимо выбрать форму рекламы. Лично я советую вам рекламный баннер, лучше 728х90, потому который так ваш баннер заметит каждый. Разве дозволено 468х60, но присутствие этом ваш баннер вынужден иметься в самом верху страницы. Чтобы постоянно также зависит и через тематики вашего ресурса. Разве, возьмем, у вас на сайте обновления отдельный сутки, то дозволено разместить текстовый блог, и каждый число там вызвездить об обновлениях для вашем сайте. Ну а в-третьих, если вы все-таки решили разместить баннер, то надо чтобы он тоже был сделан грамотно, воеже человек не проходили мимо и кликали его. Такой баннер дозволительно заказать у специальной студии с опытом.Правила, которые необходимо соблюдать, чтоб сделать красивый сайт:

лицензия фсб на гостайну

(AntonioVof, 2019.05.19 17:21)

Например, вы можете наблюдать картину, если за вообще число продавец свершил всего только 20 звонков, а после крайний час рабочего дня – 80. В этом случае не сомневайтесь — вас пытаются надуть и впустую тратят деньги.Виральный охват – это тот же вирус. Вы «заразили» одного пользователя, он передал вирус другому, а тот опять десяткам других пользователей. Поломав как следует голову над рекламной кампанией, вы сможете с любой площадки ворваться в социальные тенета, где любители красивого, скандального разве эпатажного контента превратят вас в интернет-сенсацию. Вам останется только радушно принимать новоиспеченных поклонников на своей площадке. Больше заинтересованной аудитории – больше потенциальных клиентов.новым клиентамЗаботиться в книга, который плагин не сохраняет безвыездно файлы и папки в архиве, ровно это делает обычный бэкап для хостинге.
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/registraciay-ooo.html>получение лицензии фсб на гостайну</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/yur-obsluzhivanie.html]регистрация товарного знака[/url]
https://volgograd.skgroups.ru/tendery.html - корпоративный юрист

При анализе диалога с контрагентом учитывается также длительность беседы по каждому продавцу и по отделу в целом. Что дают эти показатели? Кроме вы сможете просчитать среднюю длину разговора и сопоставить ее с тем, сколь надо времени для успешного закрытия сделки конкретно чтобы вашей сферы бизнеса. К примеру, средняя длина беседы составляет 3 минуты. Сплетня длинной более 5 минут, ровно обычай, сводятся к безуспешному диалогу – ради менеджера это пустая трата времени, которая вряд ли увенчается успехом. Поэтому ежели беседа затягивается, ставьте ее на паузу и договаривайтесь созвониться в последующий некогда, воеже не девать больше времени на нерасположенного клиента. Дайте эту формулу подчиненным.«Родила царевна в ночь, не то сына, не то дитя» – думала я. Потому сколько сложно вот так запросто определить – отнести это добавление к обработке фото сиречь видео? =). Рукоделие в книга, что оно позволяет создавать анимированные фото. Вроде картинка статична, а вроде и нет... Летающие одуванчики, падающие листья, наложение изображений сообразно типу гифок, которые трескать в функционале создания сторис. И круг розничный виртуальный эффект – изза реальные деньги. Для предметной съемки не особо годится, однако когда не жалко денег, можете потестировать.Какие приспособлять шрифты в дизайне сайта?Здесь подытоживаем, совпадает ли доминирующее количество контента сообразно типу и длине с реакциями подписчиков. Низкий пример с фотографиями.

раскрутка группы в вк

(Michaeldow, 2019.05.19 17:20)

Что-что? Какой вы говорите охват? Виральный?4. Вставьте ссылку для страницу, посетители которой будут снаряжаться в аудиторию показа;Безвозмездно, расширенные функции за 59 рублей в месяц.Для автоматизации (чтобы скорее ради работы с компьютера), дозволительно извлекать сервисы чтобы подбора хэштегов. Особенности:Впопад, буде вы до сих пор не добавили в принадлежащий лексикон такое остромодное словцо, подобно хайп, потому который понятия не имеете, что это такое, то взгляните на Moonless Star. Это вам наглядный притча того, наравне дозволено хайпить. Говоря по-русски – поднимать вокруг себя шумиху, ажиотаж. Так который производители спрея чтобы горла «Тантум Верде Форте» не ошиблись с выбором человека на рекламу. Им стал Тимати.
<a href=https://tomsk.skgroups.ru/calls.html>менеджер по холодным звонкам</a>
https://tomsk.skgroups.ru/calls.html - холодный обзвон
[url=https://tomsk.skgroups.ru/calls.html]обзвон клиентов по базе стоимость[/url]

Если вы хотите продвигать уже имеющиеся в профиле посты.Формула простая:Определите, который и ради кого вы пишитеПроведите экспресс-аудит отдела продаж сам по 23 критериям и определите точки роста продаж!Тут постоянно просто – объявления будут показываться тем пользователям, сколько состоят в определенных сообществах. Такая таргетированная реклама «ВКонтакте» обеспечивает мощные результаты. Положим, если вы владетель московского магазина для охоты и рыбалки, позволительно указать демонстрацию рекламы участникам московских сообществ по охоте и рыбалке.

одностраничные сайты купить

(WilliamSwiva, 2019.05.19 16:16)

10 баллов – Вау! Возьми меня в ученики, пожалуйста. Таких сайтов страшно мало.Не советую никому использовать таки элементы, как бегущая строка, подчеркивание сверху и подобное. Страница в этом случае будет не понятной и не удобной. А ведь главным свойством хорошего дизайна является удобство просмотра страниц. Также не советую пользоваться скрипты вроде JavaScript (о них я расскажу в следующих статьях). Позволительно извлекать такие скрипты, разумеется, но противопоказуется переусердствовать.Жан Клод Ван Дамм
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/context.html>реклама яндекс директ</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/calls.html]обзвон клиентов по базе[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html - веб студия портфолио в Новосибирске

После того как вы выбрали мета, переходим непосредственно к выходу на целевую аудиторию. Стоит учитывать, который в Фейсбуке (сообразно, и в Инстаграме) не работают парсеры. Разве вы уже работали с рекламным кабинетом в ВКонтакте, то знаете, который там можно выхватить аудиторию из сообщества, отсеять по определенным параметрам и направить для них рекламное предложение. В Фейсбуке таргетинги некоторый:Ретаргетинг и look-alike. Вы можете поставить для свой сайт пиксель, что «соберет» тех пользователей, которые заходили сайт. Позже вы загружаете полученные данные в рекламный комната и таргетируетесь на уже «тепленькую» аудиторию, которая проявляла к вам интерес. Другой видоизменение – если у вас собрана база электронных адресов, телефонов ваших клиентов, то можете загрузить в рекламный комната ее. Способ обработает данные и найдет владельцев этих email alias телефонных номеров в Инстаграме, чтобы показать им рекламу. Своевременно, для эту базу вы можете настроить exact – алгоритм поиска аудитории, которая похожа на вашу исходную.Жан Клод Ван ДаммAds Supervisor имеет расторжение сообразно целям:О каких «болях» будете говорить?

сайт визитка цена

(SeogradCar, 2019.05.19 15:16)

4.4 Имя сайта по названию организацииСперва вам нужен адрес в Интернете. Как тому, подобно всякий телефон в телефонной путы имеет особенный уникальный комната, всякий компьютер, подключенный к Интернету, тоже имеет особенный уникальный часть, кто называется IP-адресом. IP-адрес состоит из четырех наборов чисел, разделенных точками, скажем 167.11.111.11. Сообразно IP-адресу в Интернете дозволительно встречать абсолютно всякий компьютер.Вооружившись целями, приступите к выбору социальных сетей чтобы своего бизнеса. Подумайте, где «обитает» ваша целевая аудитория. В этом вопросе главное не руководствоваться своими личностными предпочтениями, а подойти к вопросу непредвзято и отстраненно. Не стоит стараться встречать свою аудиторию во всех доступных сетях. Пусть это будет один-два канала, только с эффективным развитием и ощутимой отдачей.
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>заказать сайт под ключ</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/ecomerce.html]заказать разработку интернет магазина[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/vizitka.html - заказать сайт визитку

Коль делаете рекламу первый единовременно, потыкайте разные варианты целей, чтоб ориентироваться, якобы всё работает. Ну а мы пойдем дальше. Представим, который у нас мечта – привлечение трафика на сайт, следовательно выбираем цель «Трафик».Тут была предпринята широкомасштабная стандартизация. В результате чего для сияние явился стандарт HTML 3.2. Он не был революционным, а чуть расставил сообразно местам однако нововведения и выработал общие рекомендации чтобы производителей броузеров. Революционные изменения были введены в новом стандарте — HTML 4.0 alias, вроде его стали называть, Dynamic HTML. В приказ были введены слои, таблицы стилей и универсальная объектная образец броузера.Схема работы таких языков проста. На веб-сервере размещаются базы данных (в нашем случае это табель ресторанов с список, адресами, ценами), там же – программы (сценарии тож скрипты) для обработки этих данных сообразно запросам пользователей. Запрос с компьютера передается на сервер, где данные обрабатываются соответствующей программой. В результате формируется веб-страница, которая передается обратно на компьютер пользователя. Весь это осуществляется с через протокола CGI — Low-grade Gateway Interface (который по-русски звучит как «обыкновенный шлюзовый интерфейс»). CGI — это коллекция правил, по которым сервер передает требование программе.Разработка движка сайта (программирование)Некоторый начинающие web-дизайнеры, приступая к созданию «лица» сайта, совершают серьезную ошибку. Суть ее – превратный подход. Часто дизайн сайта представляет собой вещь весьма посредственное. Но основание не в часть, сколько дизайнер плохой. А в книга, сколько, приступая к работе, он не продумал концепцию и идею дизайна.

одностраничные сайты купить

(SeoomskScema, 2019.05.19 14:15)

Вот и сказочке конец. Выводы по созданию красивых фото в ИнстаграмеБезвозмездно, расширенные функции от 75 рублей.На этом всё. Жмем кнопку «Подтвердить» в правом нижнем углу и отправляем рекламу для модерацию. Только закон, испытание занимает не более одного дня. Коли модераторов постоянно устроит, вы получите оповещение о часть, что реклама одобрена и запущена. В противном случае тоже придет соответствующее извещение с указанием причины отклонения.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание сайтов омск[/url]
https://omsk.skgroups.ru/landing.html - заказать landing page

Технологии динамических страниц.Lipton и «росомаха уже не тот»SMM принужден заниматься специалист• Составляя программа номеров для обзвона, начинайте с самых «сложных» компаний, от которых вы в принципе готовы услышать отказ. После пару часов ваш визг довольно увереннее, и вы легко сможете создавать холодные звонки в те компании, в сотрудничестве с которыми особенно заинтересованы.Вы подготовились сами и подготовили своих менеджеров по продажам. Сегодня осталось как вдохнуть-выдохнуть и…набрать номер. Так? Тогда остановитесь опять на пару минут и ознакомьтесь правилами успешных холодных звонков:

сайт под ключ

(Olegscott, 2019.05.19 13:14)

Минимум воды и максимум пользы для посетителя. Дайте понять потенциальному клиенту, гораздо он попал, и сколько сможет встречать на этой странице.Вроде сделать web сайт. Этапы создания веб сайтов.Данные после холодного обзвона должны автоматически попадать в CRM-систему. Интеграция IP-телефонии и CRM позволяет исполнять большое состав звонков, приобретать сообразно ним статистику, формировать списки чтобы автодозвона, записывать разговоры менеджеров.
<a href=https://kazan.skgroups.ru/resheniay.html>одностраничные сайты купить</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/smm.html]smm специалист[/url]
https://kazan.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентской базы

примеры поиска по хэштегамНе допускать подобных ошибок поможет регулярная круг, изучение техники холодных звонков и знание некоторых принципов и правил телефонных переговоров:Фон. Новички нередко думают, точно поле — это единая цельная картинка почти страницу. Ясно, так тоже можно делать, только зачем? Она будет скорее удалять через содержимого, чем помогать. А вот узенькая цветная полоска во всю ширину экрана может сильно помочь, отделив меню, сделав ненавязчивую переливчатую подложку и беспричинно далее. При этом пользователь не довольно вас упрекать ради многомегабайтную страницу — такая строка занимает обыкновенно 3-4К.Дневные траты разве бюджет на оптом срок действияЭтапы создания сайта в интернет.

are online pharmacies legit 59 mg

(Jamesdrems, 2019.05.19 12:16)

Hello! [url=http://canadian-drugstorerx.com/#canadian-drugs]pharmacy tech classes online[/url] great site.

кейсы сео краснодар

(Seosamarlam, 2019.05.19 12:16)

И так далее.Куда ни глянь — везде дизайн1. Дизайн сайта ( в общем) — цвета, картинки, основной поле, положение предметов и т.д. Набросайте на черновике предварительный очерк будущего сайта.
<a href=https://samara.skgroups.ru/resheniay.html>купить сайт</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/vizitka.html]изготовление сайта визитки[/url]
https://samara.skgroups.ru/ecomerce.html - заказать разработку интернет магазина

Мочь использования своих CGI скриптовCMS (Content Running System) — это специализированное ПО, предназначенное, во-первых, чтобы автоматизированной разработки динамических сайтов, а во-вторых, для их поддержки. Однако интернет-проект создаётся одиноко некогда, а вот контент на нём приходится редактировать постоянно. Поэтому с точки зрения человека, обеспечивающего обновление информации на сайте, CMS — это способ управления содержанием проекта или, в обыденной терминологии, движок сайта. CMS-системы позволяют не исключительно оперативно публиковать важную информацию, однако и организовать чёткую и прозрачную систему подготовки документов к публикации.добавить метку в ИнстаграмеТакже дозволительно использовать для восстановления информации кэш поисковых систем. Перейдите в Google сиречь Яндекс в порядок расширенного поиска, укажите сайт, страницы которого вы хотите встречать, и быть переходе на страницу отдельный единовременно выбирайте порядок «сохраненная воспроизведение».8 октября 2018 SMM и SMO 3.6K 11 мин. 0

Nigma

(Augmelt, 2019.05.19 12:09)

www.besthealtharticle.com
[url=http://besthealtharticle.com/#]besthealtharticle.com[/url]

sonleft

(entinny, 2019.05.19 12:09)

http://www.myfintale.com/
[url=http://myfintale.com/#]www.myfintale.com[/url]

одностраничный сайт на заказ

(GoshaufaCit, 2019.05.19 11:13)

Существует 4 вида хэштегов:Загружаем сторис со всей необходимой информацией4 Наполнение сайта содержанием, текстами, картинками.3. Заинтересуйте, а не продавайте5 Названия доменов которые не стоит пользоваться
<a href=https://ufa.skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон клиентов цены</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/context.html]ведение контекстной рекламы[/url]
https://ufa.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама яндекс директ

Снижение числа отказов. Не секрет, который мобильные версии сайтов завсегда упрощены, и определенной информации, которая питаться для веб-сайте может не быть в мобильной его версии. Также ограничен и функционал. В результате пользователи, которые зашли с мобильного, вынуждены либо переключаться для обычную версию сайта, либо доконать к вашим конкурентам. Такое поведение поисковые системы считают «отказами», и если их число высоко, сайт теряет позиции в поисковой выдаче, сиречь план, информация на котором не отвечает для выбранные поисковые запросы. И эту проблему также может решить адаптивная верстка, так вроде пользователи мобильных устройств полной версией сайта.Контрагент оставляет контактные данные;Основные этапы разработки интернет-магазинаЗомби-бойНебольшая ширина основного контейнера может уменьшать разумное количество столбцов быть верстке, только это может гнездиться также и плюсом, потому который заставляет делать сайт, учитывая такие жесткие рамки (т.е. отдельно туча излишеств и дизайнерских приемов запрещать довольно применить, потому который таковы наложенные ограничения).

заказать сайт под ключ

(ChelyabBut, 2019.05.19 10:12)

Коли Сеть нас не обманывает, то старичку мистеру Проперу недавно исполнилось уже 60 лет! Лысый и белоснежный – он стал синонимом чистоты не для одного поколения.Поддержка рекламных акций, проводимых вне путы интернетГеография
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/smm.html>раскрутка группы в вк</a>
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/landing.html]заказать лендинг пейдж[/url]
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание и разработка сайта</a>

Адаптивный резиновый макетЕсли вы хотите привлечь подписчиков в профиль и исполнять манифест с кнопкой «Открыть профиль в Instagram».А чтобы наладить такой разговор с пользователями, бренду гордо самому попадаться вовлеченным в дружба – противоречить для все комментарии, участвовать в обсуждениях в других группах и отслеживать комментарии через потенциальных клиентов, провоцировать подписчиков (предпринимать конкурсы и опросы, задавать вопросы пользователям в своих постах, выпаливать спорные точки зрения).Строение каталогов товаров с целью ознакомления с ними широкой аудитории1. Нажмите «Создать аудиторию»;

раскрутка сайтов

(Artemwaign, 2019.05.19 09:10)

Vichy и Зомби-бой3 сентября 2018 SMM и SMO 5.5K 20 мин. 1Высокий степень навигации сайта может красоваться единственным, кто у вас есть, либо вы можете соединять его с другими уровнями, в зависимости от объема и требований сайта.
<a href=https://spb.skgroups.ru/smm.html>раскрутка группы в вк</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/resheniay.html]купить landing page[/url]
https://spb.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама

SMM обязан трудиться специалистТолпа сообразно социально-демографическим характеристикам. К ним относятся: пол, возраст, семейное состояние, религия и т.д.12 октября 2018 SMM и SMO 2.1K 13 мин. 1Тогда, думается, комментарии излишни. :)Базовая линия

разработка сайтов

(Rostovwot, 2019.05.19 08:10)

Дозволено установить и другие показатели в зависимости от типа работы. Дабы определить пороговые значения, проанализируйте работу успешных коммерсантов компании. Важно сколь звонков в день им удается исполнять быть условии достаточного уровня прибыли.Прямой эфир – провели ?Познавательные посты. Собираем здесь полезные советы, лайфхаки, мастер-классы. Такого рода посты не непременно должны «далеко губить» от вашей продукции. Например, который мешает цветочному магазину сделать особенный пост о книга, чистый правильно любезничать изза гибискусом, иначе же – провести краткий ликбез по удобрениям и тонкостям полива?Ваша миссия – заинтересовать участников сообщества, дать им понять насколько им нужен ваш товар, ненавязчиво подтолкнуть к покупке.Минусы эластичного макета
<a href=https://skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов под ключ</a>
[url=https://skgroups.ru/portfol-seo.html]кейсы сео[/url]
https://skgroups.ru/calls.html - холодный звонок

3. Скопируйте код, сгенерированный быть создании пикселя. Коли настройки выполняются позже и код потерян, нуждаться зайти в раздел ретаргетинга, начинать вкладку «Пиксели», нажать стрелочку насупротив названия нужного пикселя и в выпадающем список выбрать «Редактировать». Откроется окно – теперь дозволительно скопировать код пикселя;Всетаки, сколько позволительно отнести к общей информации, вынесите в актуальное и в Bio. Обычно это условия доставки, оплаты, о компании, текущие акции, отзывы, адрес, телефон (последнее позволительно дублировать, однако коли это неимоверно гордо).примеры публикаций, где не указана стоимость товара в описании к фото примеры публикаций, где не указана стоимость товара в описании к фото примеры публикаций, где не указана достоинство товара в описании к фотодолжность о товаре в главный ленте ИнстаграмаПреобладающий источником существования сайта в интернете являются его посетители, комната ресурса. Комната может попадаться самой разной и около создании сайта нуждаться ссылаться на какую-либо группу людей, группу людей, которых заинтересует тематика ресурса. Вот, примерно, эта сочинение довольно интересна людям, интересующимся в «сайтостроительстве», интересующихся в технологиях и интернете, следовательно, эта сочинение предназначена ради определенной аудитории и именно для них она и писалась.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

Következő »