Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpg 

Népi énekről...

 

A paraszti társadalomban természetes volt, hogy a gyermekektől kezdve a legidősebb korosztályokig egyaránt szinte mindenki tudott énekelni, a zene, a népdal születésüktől kezdve végigkísérte életüket. Sajnos ez már a múlté. A modern ember alig énekel, s ha énekel is, dalai általában a múló divathoz kapcsolódó, kevésbé értékes "alkotások".

 

Szeretném megmutatni, hogy a népdal nem csupán a régi idők emléke, hanem a mai ember is magáénak érezheti.
Lajtha László írja: "A népzene nemcsak egy lepréselt virág, hanem élet is." Ezt a zenét azonban ma már csak tudatos tanítással -tanuIással lehet életre kelteni.

 

 

A régi falusi közösségekben a dal szájról szájra szállt, vagyis hallás útján terjedt. Ezt a tanulási módot kíséreljük meg alkalmazni a mai élet szabta keretek között úgy , hogy magnetofonkazetták hallgatásával sajátítjuk el a dalokat.

 

 

A tanulás alapja tehát az eredeti hangzó forrás, melyet a kottaképek csupán kiegészítenek, magyaráznak. Bartók Béla szerint ugyanis "bizonyos hangadásban, hangszínben, tempóban és sok más apróságban megnyilvánuló előadásmódok nagyon jellemző hozzátartozói a népi zenének: tehát nem csupán a dallam leírható hangjai a fontosak, hanem a dallam előadásával járó sok egyéb tulajdonság is, mint a dallam megjelenítő eszköze."

 


A népdal tanításának legfontosabb feltétele a hangképzés ismerete, mely bármilyen műfajú énekléshez elengedhetetlen. Bár a hangképzés alapszabályai bizonyos mértékben az összes énekes műfajra egyaránt vonatkoznak, számolnunk kell módszertani különbségekkel is, melyeket a népi dallamvilág stiláris eltérései szabnak meg.

 

A népdaléneklés váljék közkinccsé, és tovább éljen a következő nemzedékekben.

 

A népi ének tanításának szakirányú feladatai

 

 

-   Az énekes népzene hagyományainak a megismertetése.

 

 

 

-   A népdalok hiteles megszólaltatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel.

 

 

 

-   Az emberi hang sajátosságainak megismertetése.

 

 

 

-   A magyar népzenei dialektusok sajátosságai.

 

 

 

-   Az énekhang technikai adottságainak fejlesztése.

 

 

 

-   A növendékek zenei képességeinek fejl.

 

 

 

-   Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzet fejl.

 

 

 

  - A dialektusok díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejl.

 

 

 

 

A népi ének tantárgy tanítása korosztályonként, tagozatonként tematikájában és módszerében azonos, az elvégzendő anyag mennyiségében és összetettségében azonban különbözik.

 
 

A javasolt zenei anyag kiválasztását mindig a tanuló életkora, technikai tudása, muzikalitása és zenei érettsége befolyásolja. A képzési program lehetőséget ad arra, hogy a fejlesztési ütemet a tanár a tanuló egyéni adottságainak figyelembe vételével határozza meg, így a képzési idő lerövidíthető. A kiemelkedő képességű növendékek számára második osztálytól lehetőség nyílik arra, hogy magasabb óraszámban (heti 2x45 perc) tanulhassanak.

  

Az alapfokú tanulmányok befejezése után a legkiválóbb tanulók továbbtanulhatnak a zeneművészeti szakközépiskolában, de tudásukat a továbbképző 7-10. osztályaiban is fejleszthetik.

 

 

Népi ének előadásmódjáról...

 

Minden stílus sava-borsa az előadásmód. Minden stílus meg is teremti a maga sajátos előadási fogásait. A régi népdalok itt-ott még hallható énekmódja az a legfeltűnőbb vonzóerő, amiért ma annyian lelkesednek érte; ezzel az énekmóddal „felöltöztetve” lesznek jelentősek néha egészen jelentéktelen dallamok is, sokszor stílusban idegen, pár hangnyi dúr dalocskák is.

 

Melyek tehát a megvalósításnak azok a sajátságai, amelyek kívül esnek a dallam szigorúan értelmezett, saját tulajdonságain? Ilyen az énekes hangszíne, a választott hangmagasság, az egyéni vagy területenként szokásos tempó; ilyen a kezdő lendület, amely a dallam tempóját ritmusát is befolyásolja; ilyen az előadás színezése vagy a színezéstől való tartózkodás, és mindenekfölött a díszítés, a dallamhangokon felül alkalmazott díszítő hangok, amellyel az énekes körülfonja a dallam alaphangjait.

 

Ezek mellett hozzátartoznak még az előadás stílusához olyan elemek is, amelyek a dallamnak is sajátságai, de az énekes az előadás folyamán pillanatnyi ihlete szerint rögtönzi, változtatja: ilyen a pontozásnak egyéni alkalmazása, és ilyen a variálás, ami bizonyos dallamfajtákban vagy bizonyos régies hagyományú területen, bizonyos egyéniségek énekében nagyobb mértékben változtatja meg a dallam főhangjait is, s az állandó változtatás a lehetséges, egyenlő értékű fordulatokból változatos, művészi fölépítést alkot egy sok versszakos előadásban; vagy sablonos menetekből ötfokú fordulatokkal népi stílusú dallamot formál. Stílust jelenthet az előadásban bizonyos dallamok hangszerrel együtt hangzó éneklése, sőt stílussá válhatnak bizonyos modorosságok is: az oktávtörés vagy más énekes fogások. Lássuk sorban mindezeket.

 

A hangszín különbözteti meg legjobban a régi, hagyományos éneklést a maitól és a nem népi előadástól. De mindenféle népi éneklés is különbözik a tanult énekesekétől: a hangképzés természetességében.

 

A nép, ha dalol, mindenekelőtt szöveget mond torzítatlanul, méghozzá a tájszólás erős színeivel; emellett énekel, ahogy tud. A tanult énekes mindenekelőtt szép hangot akar képezni, emellett mondja a szöveget, ahogy lehet. Ezért minden egyes hangot külön „megformál”, míg a népi énekes csak dallamsorokat, zenei egységeket formál meg. Ez tehát már hangzásban is különbséget jelent mind a régi, mind az új népi előadással szemben. De a két népi énekmód is különbözik egymástól. A régi dallamok hagyományos hangszíne ünnepélyes, komoly, mondhatnánk: meghatódott volt.

 

 „Az öregek, különösen Erdélyben egészen más gégebeállítással, a közönséges {159.} beszédtől elütő, megilletődött, ünnepi vagy derűs: egyszóval sokféle hangszínnel énekeltek.” Különleges gégebeállítással különleges hangszínt hoz ki összeszorított torkából 0147 dalunk gyimesi énekese. Itt is tapasztalhatjuk, hogy egy még dallamnak alig nevezhető, három hangon recitáló zenei mag mit nyer a díszítéstől: a három hangot körülburjánzó, furcsa, préselt hangszínű díszítmények és a hangismétlés sajátos hatása teszi ezt az éneket olyan egyedülállóan megragadóvá.

 

Díszítményeinek ez a sajátos hangszíne van olyan különös, mint egyes lapp énekesek díszítményeinek hangszíne (amit Szomjas–Schiffert felvételein hallhatunk). Nyilván valami nagyon ősi időkből származó énekmód ez, aminek mégsem „primitívsége” ragadja meg a hallgató figyelmét, hanem kifejező ereje.

 

Egészen más hangvétel jellemzi a mezőségi énekeseket. Ott a nagy magasságban, feszített, érdes éneket kedvelik. Ez a magasba törő, minél élesebb éneklés különben másfelé is megvan, például Gyimesben is, sőt ott is, ahol már régi énekstílus nem él. Az Abaúj megyei Ájban mondta egyik 30 év körüli asszony, aki a maga korosztályának vezető énekese volt: „Mi így danoltunk, igen gyorsan meg igen magosan”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Ennek az uralkodó követelménynek a mély alt hangúak nem mindig tudtak eleget tenni. Panaszkodott is egy jó dalosom, hogy nem bírja „oj élesen” (vagy »vékonyan«, »oj igen fel«); belefájdult a feje, az ér a homlokán, a templomi feszített éneklésbe. (Itt óhatatlanul eszünkbe jut Arany Bolond Istókjának temetési jelenete: „A két tanitvány, duzzadó nyakinnal Erőlködé a felső nyolcadot, És, mintha fojtogatták vón’ patinggal, Fejökbül a szem úgy kidagadott; Tán az akasztás sem jár annyi kinnal...”) Úgy látszik, régi hagyomány ez a népi éneklés mindenféle műfajában. Az ájiak, akikről szó volt, már csak új stílusú dalokat énekeltek ilyen „élesen”; a gyimesiek régi keserveseket, de nem kevésbé élesen, persze azért valami más hangszínnel: nem az ájiak és más magyarországiak egyenletes, csengő, világos mellhangjával, hanem valami préseltebb fejhangon, ami amazok derült hangzásával szemben valóban „keserves”, panaszkodó, majdnem félelmetes hatást kelt (013, 047/a).

 

Nem lehetetlen, hogy ezek a hegylakók énekükben is megőriztek valamit azokból a kiáltásokból, amivel egyik csúcsról vagy gerincről a másikra adtak jelt és felelgettek egymásnak: az úgynevezett „hüdintések”-ből (0197/d). Mindenképpen számolnunk kell ezekben az éles éneklési módokban azzal, hogy a messzeható hang volt bennük a cél, elsősorban a férfiak énekében. (Ugyanakkor az igazi klasszikus, díszített, régi előadóstílus sokkal kevésbé törekedett erős hangra, inkább bensőséges, telt hangzásra.)

 

Az új stílusban a csengő, átható hang az ideál; és a mindig magasabbra törő éneket egyes variációkban is tettenérhetjük: egyes dalokban a magasabbra törő lányok mindegyre magasabb megoldást alakítanak ki, s ez meg is marad a különböző alkalommal följegyzett változatokban. 0370, dalunk mellé tegyük oda az alábbi (áji) variánst és más változatokat:

 

Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

 

{160.} Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

a) egy előbbi, alacsonyabb változatot mutat be, b) egy későbbi magasabbat, s c) egy föltehető, legkorábbi megoldást.

 

Ezek a változatok együtt is hangozhatnak, mert gyakori jelenség, hogy a lányok-legények közös dalolásában ugyanannak a menetnek többféle megoldását egyszerre halljuk, például skálaszerűt ötfokúval együtt, vagy az ilyen tercpárhuzamban lévő megoldásokat: ezek együtthangzását szeretik is. Ájban mondták erről: „Aztán azt tetszik gondolni, hogy nem szép az, mikor többen többféleképp dalolják?” „Tudja Ilon néni, az osztán olyan szépen mén, mikor többen danolják, aztán mind más furmán mén”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Azonban akár régi stílus él még valahol, akár az új, egyben mindig hasonló az igazi paraszti előadás: nincs benne színezés, megjátszás, „előadás”. Változatlan, egyenletes hangszínnel, erősség változtatása nélkül – legalábbis szándékos és színezésre törekvő hangerőkülönbség nélkül – hangzik el az egész ballada vagy sok versszakos lírai dal. Hangerőkülönbség annyiban áll elő, hogy a sor vagy a dal végére elfogy a lélegzet, s ott elhalkul az ének, néha egészen elenyészik, hogy az utolsó szótagot nem is mindig halljuk. De ennek nincs dinamikai árnyalásjellege. Vannak olyan öregek is, akik nagy erővel meglökött hanggal kezdenek, s aztán elhalkul a hangjuk.

 

De ez sem szándékos árnyalás, s nem is jellemző az igazi, régies előadásmódra. Az új stílusban pedig kétféle énekmód szokásos: az egyik derült, harsány, gyors s ennyiben merev éneklés, a másik – különösen kezdéskor, közös éneklés elején, például amikor a lányok még magukban vannak a fonóban és várják a legényeket –, lassú, kötött, minden hangot jól kihúzó ének. Újabb felvételeken, különösen idősebb asszonyok énekében, már majdnem mindig csak ezt a „kezdő” hangulatú éneklést hallhatjuk új stílusú dalainkban is. De akár gyors, akár lassú, mindkettő egyenletes és egyszínű.

 

Az öregek balladaelőadása – régi hagyományú területen a fiataloké is – ezt a hagyományos, színezés nélküli előadást követi. Hangszín, hangerő változatlan az egész történet alatt; az ünnepélyesen, megilletődötten énekelt dallammal csak kiemelik a hétköznapokból a történetet, a mindennapi élet fölé stilizálják, s a hatást rábízzák a szövegre, amelynek minden szava súlyt kap ebben az éneklésben, s mint egy lassított film lepergetve növekszik hatásában. Azt is tapasztalták az első gyűjtők, hogy a legrégiesebb hagyományt őrző öregek a balladát és a hozzá hasonló hőfokú lírai dalokat behunyt szemmel, merev tartásban adták elő. Néha sajátos taglejtéssel, egyik fülük mögé tartott tenyérrel énekeltek. A behunyt szemmel, {161.} sőt hátrabillent fejjel előadott balladát tapasztalta C. Sharp is, az angolok „Bartókja”, az amerikai Appalache-hegységben; a fül mögé tartott tenyérrel pedig mongol énekest láttam énekelni. Ezek tehát nemcsak a magyar parasztok szokásai, hanem vagy valami régi hagyomány maradványai, vagy egy általános, emberi magatartás sokfelé jelentkező változatai.

 

Még színtelenebb az az énekmód, amit „sebes parlando”-nak nevezhetnénk: amikor a díszítetlen alaphangokat szinte hajszolt beszédtempóban pergeti le az énekes anélkül, hogy recitálásról beszélhetnénk; ezt már az ilyen dallam nagy íve is kizárja, valamint a közbeiktatott, hirtelen lefékezett hangok, amelyeket egy-egy melizmával is kiemel a gyors hangok közül. Ez világosan előadási sajátság, ami belső feszültségből ered, és feszültséget éreztet (0104).

 

Teljesen azért a színezés sem hiányzik a népi gyakorlatból. Bizonyos műfajok megengedik, sőt megkívánják: bordalok, mulató nóták, tréfás, jelenetszerű darabok, obszcén vagy kötődő szövegű táncdalok. Ezekben a csattanót vagy a különleges hangulatot kiemelik, éreztetik. Általában a jókedvet szokás jobban kifejezni, a szomorúság, bánat, panasz tartózkodóbb. (Nyilván, mert amúgy is erősebb a hatása.)

 

A díszítés, sajnos már nagy területen kiment a divatból a magyar népcsoportok többségében, csak egy-egy régies folt öregeitől lehetett még fölvenni: Dél-Dunántúlon, szórványosan az Alföldön, s máig igen szépen díszített dallamokat hallhatunk Erdély és Moldva falvaiban. Bartók és Kodály a Székelyföldön még dúskált benne, ma már inkább csak a bukovinai székelyektől hallani, valamint a Mezőségen, Gyimesben és mindenütt Moldvában (015, 066–067, 069, 0102, 0113, 0117, 0147).

 

Moldvában Veress Sándor még a 30-as években közösségben énekelt, díszített dallamokat hallott, amikor a fiatal lányok és asszonyok csoportja minden díszítményt hangról hangra egyformán énekelt. (Veress 1931, 133–134.) Vagyis ő még hallotta azt, amit Bartók kikövetkeztetett a székelyeknél, a kiveszőben lévő gyakorlat maradványaiból és a románok archaikusabb hagyományainak analógiájából. Ennek az egységes ékesítésnek feltétele, hogy a díszítések helyét és formuláit a hagyomány megszabja, s bizonyos tartózkodás is szükséges az alkalmazásában, olyan leszűrtség, ami csak bizonyos előre látható és természetes megoldásokat enged meg. HFM 1964 I/b-t ugyan egyetlen, magányos moldvai énekes adja elő, de versszakról versszakra azonos díszítményekkel; ez nyilván ennek a kikristályosodott, moldvai „közösségi” díszítésmódnak következménye. Annak ellenére, hogy sok versszakon keresztül pontosan ismétlődnek ezek a hajlítások, sosem válnak unalmassá, s minden belföldi és külföldi hallgatót elragadtak különleges szépségükkel.

 

Pedig talán mégis fokozottabb művészi teljesítményt nyújt az olyan díszítés, amit már csak egyéni teljesítményként, magányos énekben tapasztalhatunk: amikor a díszítések gazdagon burjánzó hajlításai mindig új és új megvilágításba helyezik a dallamot, sőt maga a dallam is változik egyes hangjaiban, amint az énekes {162.} a pillanatnyi hangulata szerint alakítja. (Például: 0113 – ez még tulajdonképp mindig ugyanaz egészen apró eltérésekkel. Igazi példája 137–138.)

 

Már megismertük a gyimesi énekes sajátos, primitív – de nem szépségben és hatásában primitív – díszítésmódját. Egészen más világ a dél-dunántúli hagyományt képviselő öregek hajlítástechnikája: leírva gazdagon ömlő ornamentikát látunk, de meghallgatva nagy részét alig halljuk; nagyon finom, átfutó mellékhangjaikból csak egy-egy fontosabb kap erősebb hangzást és jelentőséget (0117).

 

A szintén odavaló Csirke János töredezett hangján pedig még gazdagon áradó díszítések veszik körül a dallamot – ez a régi hagyomány folytatása –, amellett azonban sajátos, magas hangszíne, el-elfúló, majd meg-meglökött hangja már biztosan nem az általános hagyományt képviseli. (Ezért nem választottunk tőle hangzó példát, bár az utóbbi évek népdalfesztiváljain sűrűn szerepelt.) Palócok közt is találunk még gazdagabb díszítést (087), de a hagyomány kiveszése, vagyis az ellenőrzés és példa hiánya okozza, hogy ennek az énekesnek bizonyos szertelenség van hajlításaiban, amint a dallamnak már a variáláson túlmenő, állandó elforgatásában is.

 

Túlzott a díszítés a különben nagyon szép és hagyományos stílusú körösfői asszony éneklésében is: 0111-ben nagyon ki akarta vágni a rezet, s a máskülönben alig díszített (sőt inkább díszítetlen) 11-est szokatlanul kicifrázta. Itt ugyan minden „hagyományos”, máshol is előforduló, de ez a példa már szinte az a „beteg ló”, amelyen minden lehető betegséget bemutatnak, de ami az életben sosem fordul elő. Ehhez hasonlít egyetlen alföldi, díszített fölvételünk, a szentesi tekerősök cifrázott éneke: ez is a gazdagság egykori maradványa, de talán már nem is jellemző képe (015). Még alkalmunk volt a régi, „alföldi” hagyomány finom, tartózkodó hajlításait hallani egy szatmári énekes és táncos öregtől; sajnos, akkori magnetofonunk és szalagunk minősége nem engedi meg, hogy lemezen bemutassuk. Mikorra jó minőségű felvételt tudtunk volna készíteni, addigra elvesztette hangját, sőt emlékezete is kihagyott. Így csak kottáról mutathatjuk be egy dallamát:

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár!

 

{163.} AP 5438/a Nyeste András 60 é. Kiskálló (Szabolcs) 1955. Bacskai K.

 

Ha ennek a gyakorlatnak törvényszerűségeit akarjuk megismerni, valóban csak Erdélyből és Moldvából vehetünk példákat. Sajnos, az erre vonatkozó vizsgálat még csak a kezdet kezdetén tart. Egy korábbi vizsgálat (Rajeczky 1956) moldvai énekesek díszítményeit vetette össze gregorián melizmacsoportokkal, amelyeknek egykori, valóságos ritmusára következtetett az élő gyakorlatból. Eredménye – hogy a díszítmény mindig a főértékeket osztja fel, aprózza ki – nyilvánvalóan csak giusto dalok melizmáiban érvényesülhet, esetleg ritkán, poco rubatóban. A kezdő és végmelizmákat ki is veszi ebből a megállapításból. Az igazi rubato dalok nagyobb díszítménybokrai mindig megnyúlást okoznak, vagy már eleve hosszú, kitartott hangokon jelennek meg. A rubato dalokban több a változatosság is.

 

Paksa Katalin ezekre vonatkozó, sajtó alatt lévő vizsgálatai annyit már kimutattak, hogy a kvintváltó dalok magas és mély, egyező pontjain a díszítmények is utánozzák az egyszer már elhangzottat, s ezzel is igyekeznek kiemelni a két rész megfelelését. (Vö. Olsvai, egy sajátos esettel kapcsolatban.) Egy-egy jellegzetes és szépen díszített régi példán azt is kimutatta, hogy a díszítmények törvényszerűen azonos dallamhelyeken jelennek meg, függetlenül attól, milyen szövegrész van alattuk. Ugyanerre az eredményre jutott Rajeczky is elemzett példáin. Tehát a dallamhoz alkalmazkodnak, nem pedig valamely szövegrészen, szótagon bontakoznak ki; vagyis a zenei tagolást hangsúlyozzák. Ezért marad díszítetlenül a „törvényszerű” díszítésben a 2. és 4. sor záróhangja, hogy a dallam-szerkezet két főpillérét ne takarják el a díszítmények. (Paksa) Kitűnő példa erre 137.

 

Ez az azonos, előre meghatározott helye és mennyisége a díszítésnek adja meg az alapot a közösség egyértelműen alkalmazott gyakorlatának, ami a közös éneklés díszítményeit szabályozza. Ugyanakkor azt is látjuk a 137. példában, hogy a változatosságot is szolgálhatják a díszítmények, ha az azonos helyen néha bővebb, néha egyszerűbb hajlítást alkalmaznak, egy-egy alkalommal el is marad, majd utána újra még gazdagabban fonja körül a megfelelő dallamhangot. Ez meg nyilván az egyéni alkalmazásnak, egyúttal a művészileg megkomponált, több versszakos előadásnak a követelménye. Ilyenkor „merészebb” megoldásokat is hallhatunk, aminőt a szokás által megszabott közösségi gyakorlat nem alkalmazna.

 

Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,

 

{164.} Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,
Kinek mint tëngërnek, megáradott hobja
Sok búnak, bánatnak körül vëtt nagy árja,
Mert a vitézëknek esöttë ma ëgy híjja.
Fëlemelé Kádár szëmeit az égre,
Mondván: Uram Jézus jöjj segítségëmre.
Nosza jó katonák, harcoljunk két kézre m
Mert nem latok embert jőni segítségre.
A zászlótartónak fëlszóval kiálta:
„Vidd e-l fiam, vidd el az zászlót más útra.
Hogy el ne vesszën mi urunk keves hadja m
Mert Magyarországért m mëghalok én még ma.
Kiontom vérëmët én szëgény hazámért,
Ezënről mëghalok kedves nemzetëmért.
Nëm szánok érette bizony ontani vért
Mert én a Krisztustól vëszëk jutalmad’ s bért.

 

1. Óh mel gyázëba borul-t síralmas esztendő, m
Melben ami szivünk Nem örvendëzendő,
Hanem szëgény hazánk majdon elveszendő,
Hanem leszen Isten rajtunk könyörüllő.

 

2. m Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
Immár a hazánkba nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük a zegeknek Urát,
Elveszeszt az isten mintë régën Sodomát.

 

3. (M)mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëgnëm tartották ő parancsolatát.
Nyisd mëg én Istenëm imádságënak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáznyócba böjtelőhavába
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába.
Sok apák, sok anyák fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejökët

 

(1) Ó mel gyászba borult siralmas esztendő,
Melben a mi szivünk Nem örvendëzendő.
Hanëm szëgény hazánk majdon elveszendő,
Ha nëm lészën Isten rajtunk könyörüllő

 

2. Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
immár a házunknál nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük azegeknek Urát
Elveszeszt az istenn mint régënn Sodomát.

 

3. m Mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëg nëm tartották ő parancsolatját.
Nyisd mëg én Istenëm imádságnak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáz nyócba böjtelőhavában
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába
sok apak, sok anyak fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejököt.

 

Kodály saját fonográfhengerein: F 247–249. Borbát András 60 é. Kászonújfalu (Csík) 1912. Az első 4 versszak a Kádár István históriából, utána 4 versszak eg ymásik históriás énekből, majd ugyenez még egyszer felvéve. A dallam azonban mindháromszor ugyanaz.

 

{166.} Hasonló ez a pontozás „átlagos” törvényszerűségeihez és annak egyéni, merészebb, néha törvényellenes alkalmazásához.

 

Az utóbbi mindig együttjár a variálással is, amit Kodálynak már klasszikussá vált közlése is bemutat, a Kőműves Kelemen 36 versszakáról készült fonográffelvétel részletes lejegyzése. (Lásd a 138. példát.)

 

A példán láthatjuk azt az eljárást is, amit Paksa Katalin számos díszített, régi dallamon megfigyelt, hogy a melizma sokszor átveszi a dallam főhangjainak szerepét is, illetve azokat díszítménnyé változtatja át.

 

Borsai Ilona vizsgálata (1959) még az új stílusban is ki tudta mutatni, hogy a hajlítások – a régihez képest természetesen szerény, többnyire egy hangból álló hajlítások – bizonyos törvényszerűséggel jelentkeznek, és bizonyos nagyobb hangközök kitöltésére, bizonyos csúcspontok kiemelésére, a dallam főhangjainak érzékeltetésére szolgálnak, pontosan arra, amire az egyenlő értékű, különböző dallammenetek is szolgálnak a variálás során. Megfogalmazása szerint: „Mint a dallam tartóoszlopaiba kapaszkodik újból és újból az énekes, összeegyeztetve így a merész kilendüléseket a szilárd otthonérzés biztonságával.”

 

Azt is megállapítja, hogy az itt tapasztalható váltóhangok, előlegzések és hangközkitöltő lépések megegyeznek a 16–17. századi díszítő eljárás szokott fogásaival. Tehát szinte az emberi ének általános követelményeiből fakadnak. Ezúttal nem lehet szó a régi, műzenei gyakorlat esetleges maradványáról, hiszen ez a hajlítástechnika egy korábbi, gazdagabb ornamentika után lépett annak helyébe, egy egészen más, tulajdonképpen díszítetlen stílusban. Tehát azt az alapkövetelményt tartotta meg belőle, vagy azt valósította meg helyébe, ami nélkül, úgy látszik, az ösztönös énekkultúra nem tud létezni.

 

Már az idézett példákban is láthattuk, hogy az énekes nemcsak azzal teszi változatossá előadását, hogy a díszítményeket soha nem alkalmazza teljesen egyformán, hanem azzal is, hogy magát a főhangokat is cseréli, változtatja. Ez már variálás, és a későbbi fejezetben foglalkozunk vele részletesen. Azért itt is meg kell említenünk, annyira összefonódik egy bizonyos dallamstílus előadásmódjával. Hiszen a díszítés is nemegyszer variálás: a főhang megváltoztatása. Mindaz a változás, ami egy énekes egyszeri előadása folyamán beáll, még előadásmód is amellett, hogy már a variálás első lépéseit is jelenti. Igen sok dalunk különböző följegyzései nem is mutatnak nagyobb eltéréseket, mint ami egy előadáson belül mutatkozik benne. Mégis, minthogy ezekkel a kisebb-nagyobb eltérésekkel kezdődik meg az a folyamat, ami a nagyobb eltérésekhez vezet, és a tulajdonképpeni „variánsokat” létrehozza, az egész folyamattal együtt fogjuk tárgyalni.

 

Ugyanez a változatosságra törekvő és zenei felépítést kialakító előadás kívánja meg a pontozás szabadabb alkalmazását is. A 90–95. példában láttuk már, hogyan élt evvel a lehetőséggel a már említett áji leány. Végül még kimondott „szabálysértést” is megengedett magának. Mindezt a dal egyszeri megvalósítása, az „előadás” alakítja a kész nyersanyagon, a dallamon az ihlet, a pillanatnyi ötletek és a tudatos felépítés hatása alatt.

 

{167.} Egészen másfajta előadást kíván a parlando dallamok stílusa. Ezekben sem díszítés, sem ritmikai árnyalás nem lehetséges, mindössze a variálásnak lehet valami szűkebbre szabott lehetősége. Ami itt az előadótól függ, az egyedül a lendületnek és a sorvégi megállásoknak egymáshoz mért aránya és a hangszín. A tempó sajátos gyorsasága a mezőségi–gyimesi énekesek recitáló dallamainak is ad valami sajátos hatást: példa rá 0104. Ez a „sebes parlando” már területi stílusnak látszik: ha nem is mindenki él vele azokon a területeken, de máshol így nem jelentkezik.

 

Már a modorosság határán jár az a sajátos, erdélyi előadási sajátság, hogy az utolsó szótagot elnyelik a sor végén, különösen az utolsó sor végén, a dal befejezésekor.

 

Egy borszéki Kádár Kata-felvétel (MF 1167/c) lejegyzésére írta rá Kodály ehhez az elnyelt záróhanghoz: „Ahol vagy akinél ez az utolsó hang elhagyása rendes szokás, ott az utolsó hang még kivételesen sem szólal meg, sőt gyakran az utolsó előtti hang ilyen ornamentummal végződik”, és rámutat az alaphangról csúszással lehajló, nyögésszerű melizmára. Egy másikra, F 253 (= AP 6028/g) „Egy kicsi madárka”, Kodálynak 1912 kászonimpéri gyűjtésű dalára pedig: „Xutolsó szótagot nem ejti ki; a hangja többnyire határozatlan nyögésbe csuklik (oláh-székely szokás szerint).” Erről már Bartók (1967 II. 33) is megemlékezett, mint román hatásról az erdélyi magyaroknál; részletesen foglalkozott vele Almási István (1969). A kiindulás az a bizonyos elhalkulás lehetett a dallam végén, amit már említettünk, amikor elfogy az énekes lélegzete. Különösen érezhető ez az elhalkulás a tipikus záróritmusokban (31/bc). Ebből azután már modoros „stílusfogás” lett: egyes énekesek egyáltalán ki sem ejtik az utolsó szótagot, vagy néha két-három utolsó szótagot sem (0111, 0141, 0143, 0151 és egészen szertelenül 0318).

 

Még sajátosabb a mezőségi énekeseknél tapasztalható érzéketlenség a szöveg szótaghosszúságával szemben. Az ő előadásuk amellett igen erős ritmuskülönbségekkel él, sokszor a nyolcad és pontozott negyed arányát az 1:3-ról 1:5-ig, sőt azon túl is fokozzák (pl. 0300); ugyanakkor ezek a nagy hosszúságkülönbségek egyáltalán nem a szöveg hosszúságviszonyaihoz igazodnak, mint ahogy ez a magyarban általános, hanem sokszor éppen a nagyon rövid hangra hosszú szótag esik. Ez azonban itt nem kivételes eset valami hatás kedvéért, hanem szinte rendszeresen előforduló gyakorlat, és néha már idegenszerű benyomást is kelt. Ez a sajátság kisebb mértékben már nyelvjárásukban is jelentkezik: a hosszú szótagot valamivel rövidebben ejtik, mint a többi magyar népcsoport. Ez néha csak érdekes különbség az énekben, néha azonban már nagyon feltűnő. Semmi esetre sem szabad a mezőségi ének- és tánchagyományok nagy értékei miatt ezt a sajátságot is valami ősiségnek, valami „igazi hagyomány”-nak tartani. A magyar nyelvnek a hosszú és rövid magánhangzó pontos megkülönböztetése olyan alapvető sajátsága, amely megkülönbözteti más népektől, s amellyel jelentéskülönbségeket tud érzékeltetni. Ennek gyöngülése csak különleges helyi fejlődésből származhat.

 

Igën elindula tizën

 

{168.} Igën elindula tizënkét kőmives az tizënharmadik Kelemën kőmiess.
Mënnek igën mëssze, nem es igën mësszej, hogy ők fëlofogaggyák magos Déva várát.
Hogy ők félfogaggyák, hogy azt fëlépítsék, hogy ők félfogaggyák, hogy ők fëlépítsék.
Az kit nappal raktak éljel az elomlott, az kit éljel raktak, nappal az eldülött.
Kelemën kőmives étszakajálmábo jétszakajálmában aszt azálmot láttaj.
Kelemën kőmives étszaka jálmában, étszakajálmában aszt álmot láttaj.

 

László Máténé 65, Kászonjakabfalva (Csík) 1918 Kodály. NB. csak az első 5 versszakot közöljük példaképpen. A teljes közlés megtalálható a Visszatekintés II. 78–79. lapja közt.

 

Sajátos modorosság az oktávtörés, és esztétikai hatása elég kellemetlen akár új stílusban, akár régi énekben. Nem minden énekes tudja jól megválasztani a kezdő hangmagasságot, ennek következtében vagy nagyon mélyre vagy nagyon magasra kellene mennie, amit nem bír el hangterjedelme. Néha oktávval mélyebben vagy magasabban folytatja. Különösen kellemetlenül hat ez kvintváltó daloknál vagy AA’ kezdetű újaknál. Ilyenkor a kvintváltás helyett ellenkező irányban kvartváltás keletkezik. Természetesen ismerve dalaink szerkezetét, ez már nem zavar meg senkit; de cseremiszek hasonló oktávtöréseit a gyűjtők még nem tudták megfelelően értékelni, s a dallam hibás lejegyzésben van megörökítve.

 

Az oktávtörés általában kénytelenség. De a sűrűn ismétlődő megoldás helyenként már gyakorlattá vált: az énekesek minden kényszerítő ok nélkül feldobják a dal utolsó hangját egy oktávval magasabbra, ami többnyire a 2. fokról való lelépést változtatja át szeptimugrássá. Ez már modorosság; de minthogy sűrűn előfordul, kénytelenek vagyunk megemlíteni.

 

Az énekhang nemcsak önmagában hangzik el – akár egyéni, akár közös énekben –, hanem hangszerrel együtt is. Régi szokása a magyarságnak együtt {169.} énekelni a hangszeres együttessel, a cigánybandával. A rendkívül fejlett tánc- és tánczenei hagyományokkal rendelkező Mezőségen még igen sokszor halljuk a mulató közösséget együtt énekelni a banda zenéjével (013, 014/ab, 072, 0225, 0265). Ez a lassú táncokkal hagyományosan velejár. A hangmagasság megválasztása ilyenkor természetesen nem függ az énekesektől, hanem a hangszerjátékosoktól. Ennek megfelelően sokszor nem is nagyon egyezik a hangterjedelemmel. Mindenképpen jellemző ilyenkor a hangos, feszített éneklés.

 

Van ennek a zenekarral együtt éneklésnek olyan formája is ahol már nem az énekesnek van elsőbbsége, hanem a kísérő zenekarnak: ez a már említett gyakorlat, hogy minden második sorra énekelnek szöveget (0225).

 

Sajátosabb eset, s ma már csak a gyimesi csángók körében tapasztalhatjuk, hogy a hangszerjátékos saját énekét kíséri hangszeren, jobban mondva: énekeli is, hegedüli is a „keservest”. 047/abc dalunkban először hangszeren hangzik el a dal, azután ének és hegedűjáték együtt szól, majd ismét csak a hegedű, ismét egy versszak együtt, s a végén ismét hangszeren fejeződik be a produkció. A gyimesi zenészek ezt az előadásmódot hagyományosan gyakorolják. Van egy leírásunk Bereg megyéből erről az előadásról a 18. századból: Gvadányi „Badalai dolgok” című verses elbeszélésében leír egy általa rendezett falusi bált.

 

A cigány játékáról {170.} a következő képet adja: „Putyu volt a neve, ki elöl hegedült; A karszékre mindég mint a török, úgy ült, Bal szemére vak volt, a háta volt görbült; Ha vonta, danolt is, hegedűjére dűlt.” Érdemes még egy helyét idézni, hogy a régi, ma már csak Gyimesben, Mezőségen található zenélésmódot más vonatkozásban is megismerjük: „Felállt mindjárt Putyu egy székre, gatyába; Egy kis rövid száron pipa volt szájába; Alig volt húsz szál szőr az ő vonójába. Kontrahássa vala egy rongyos gubába. Jobb kezeket az ing ujjából kivették, Mert így vonássokat könnyebben ejthették;...” stb. (Közli Csanádi Imre: A magyar valóság versei, Bp. 1966 I, 292–7.) Ez az adat azt mutatja, hogy a gyimesiek régi, közös magyar hagyományt tartottak fenn napjainkig a hegedű mellé énekelt előadással. (Ugyanakkor a prímásból és kontrásból álló legkisebb együttes régiségét is igazolja a leírás. A prímás tánchoz már nem énekelt – pipa volt a szájában –, tehát ha magában, talán „keserves”-szerű dalokat játszott, akkor énekelt is hozzá.)

 

Nem azonos ez az önmagakísérés a régi századok előadóinak gyakorlatával, akik lant vagy más pengető hangszeren kísérték éneküket: ott valószínűleg csak a kísérő harmóniákat és kísérő ritmust adták az énekelt dallam alá. Ezek a zenészek viszont a dallamot teljes cifrázott formájában játsszák is, éneklik is, ami sokkal nagyobb követelményt támaszt az előadóval szemben.

 

A külön játszó hangszeres zenész előadása már külön fejezetbe kívánkozik, a Hangszeres zene tárgyalásába.

 

Összefoglalón annyit kell mondanunk a népi előadásról, hogy az minden nagyfokú tartózkodása és póztalansága ellenére is igen hatásos eljárásokat és énekmódokat alakított ki a zenei hagyomány megszólaltatására; ezek a stílusok megfelelnek a dallamokban is jelentkező stílusérzéknek; közös jellemzője inkább az elmélyedés, mint a hatás keresése.

 

A sátoraljaújhelyi Lavotta János Zeneiskola keretein belül a népzene tanszakon tanulható népi ének.

Tanár: Karika Boglárka

 

 

http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpgNépi ének - Hallgassunk bele!

 Egyes énekeknél hosszas zenei bevezető észlelhető (türelem...)
 

1. Szóljon!

2. Szóljon!

3. Szóljon!

4. Szóljon!

5. Szóljon!

6. Szóljon!

7. Szóljon!

8. Szóljon!

9. Szóljon!

10. Szóljon!

Kedvenc:11. Ej, de széles :szóljon!

12. Füzesi lakodalmas: szóljon!


Népzeneoktatás célkitűzései

Az énekes és hangszeres népzene alapfokú elsajátításával hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére,őrzésére és továbbadására neveli a tanulókat.

 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gya­korlását.

  
 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyara­pítja ismereteiket.Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.  

 

 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység ­nyitottság, igényesség, fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai kész­ségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására.

  

A népzeneoktatás célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.

 

  

A népzene tanszak tanulói rendszeresen szerepelnek és érnek el kiemelkedő eredményeket.

http://www.freeweb.hu/animaciostarhaz/zene/M%E1solat%20-%20music.gif

 

 

 

 

Alternatíva, eltérő oktatási szint

 

Az a szakmai színvonal, amit a zeneiskola garantáltan nyújt az "A" tagozatos és a kiemelt "B" tagozatos növendékek számára, elegendő alapot ad ahhoz, hogy magas fokon művelhessék népzenei ismereteiket.

 

Az "A" tagozatos növendékekből elsősorban zeneszerető közönség nevelődik, de különböző amatőr együttesekben is gyakorolhatják ismereteiket.

Alkalmuk nyílik zeneiskolai éveik alatt egyéni szereplésekre, kamarazenélésre, zenekari muzsikálásra.

 

A "B" tagozatos növendékek nagyobb anyagvégzés mellett a zenei pályát is választhatják hivatásuknak. Emelt óraszámban tanulnak.

 

Szolfézs: hangszeres és egyéb zenei, kulturális képzés mellett a zeneelméletet a világhírű Kodály módszerrel tanítjuk, amely a legmagasabb képzési forma a világon.

 

Továbbképző: A középiskolák és gimnáziumok 9-12. osztályával párhuzamosan zenei továbbképző I-IV. évfolyama működik. Ebben a négy évben zenetörténeti ismereteket sajátíthat el a tanuló.

 

Minden növendék évvégén bizonyítványt kap, amelyben a felkészítő tanár érdemjeggyel minősíti munkáját, szorgalmát.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Victorian house bathroom remodel Midtown

(BathroomsNew, 2019.04.07 20:22)

Good Morning!

Shower room remodel West Village - [url=https://bathroom-remodel.club]Sears home remodeling bathroom[/url]

KATPLAKS tooda

(julianamaxy, 2019.04.07 20:04)

[url=http://wtczo.us/viagra-tablet-bangladesh-price/]http://wtczo.us/viagra-tablet-bangladesh-price/[/url] mawnseanceDazyOpefly

проверенный магазин электротехники Где найти качественную бензотехнику дешево

(BNZBenna, 2019.04.07 18:58)

Для вас мы предлагаем обширный ассортимент двигателей для лодки от марок многих стран.
Удобная транспортировка лодочных движоков по всей нашему государства и СНГ. Купить лодочный двигатель в представленном магазине-интернет могут и те, кто проживает вне пределов Российской федерации.
Комплектующие и девайсы для лодочных движоков, можно без проблем купить или оформить заказ- доставку в любое место по России в представленном онлайн-магазине.

Лодочный движок цены падают - [url=https://www.benzotreid.ru/brends/champion/lodochnyie-motoryi-chempion/]Лодочный двигатель[/url]

k1253g i644c z7938f

(oghlkyodalmq, 2019.04.07 18:24)

83764529 http://kinokradkinokrad.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%be-5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%e1%90%8906-04-2019-%e3%80%90%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b7-113/%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%be-5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%e1%90%8906-04-2019-%e3%80%90%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b7-113/
http://tg-oku.kz/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8909

купить армированную пленку для теплиц

(Glennsearp, 2019.04.07 16:53)


<a href=https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/poliehtilenovaya-plenka/>купить пленку полиэтиленовую цена для теплиц</a>
[url=https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/parnik-garmoshka/]купить парник недорого от производителя[/url]
https://majkop.agrohoztorg.ru/ - пленка для теплиц цены

weleda baby wash

(weleda baby wash, 2019.04.07 14:02)


Hi there, just wanted to mention, I liked this article. It was helpful. Keep on posting!
weleda baby wash neutin.se/skin-care/weleda-baby-wash.php

casino casino online slot slot

(StuartSpock, 2019.04.07 10:13)

online blackjack live dealers [url=http://trueonlinecasinos.ooo/]hearts card game real money[/url] <a href="http://neoonlinecasino.com/">legal online casinos in canada</a> best casino deal

e14589m j4179l z13064h

(hezewzbpcfdp, 2019.04.07 09:37)

12171496 http://a-kinofilm.ru/мертвое-озеро-5-серия-ᐉ06-04-2019-【мертвое-озе-39/ http://megogomegogo.ru/мертвое-озеро-7-серия-ᐉ06-04-2019-【мертвое-оз-127/

теплонакопительные камины

(CharlesPheta, 2019.04.07 09:05)

При отсутствии опыта работы с недвижимостью или недостаточных знаниях о рынке той или иной страны, риск неудачного вложения возрастает. Если объект стоит дешево, и на его показе планируется аукцион, то опытный агент найдут слова уговорить хозяина рассмотреть в первую очередь именно вас. Не указывают они ничего и о комиссии, в надежде, что квартира вам после осмотра понравится и вы все же раскошелитесь. Также аренда квартиры через агента имеет и другие плюсы. В каком состоянии трубы, если они есть. Квартира в новостройке или вторичная недвижимость? Что выбрать?Регламент оформления кредита для покупку загородного дома в целом схож с любым другим ипотечным кредитом. Так больше шансов, который афиша провисит дольше. 2) «Жилище была удивительно недорогая…»Во-первых, прозрачность и однозначность в финансовых вопросах. Иной раз преподносит такие «сюрпризы», что человек оказывается в весьма затруднительной финансовой (и не только) ситуации. К недостаткам первичного рынка можно отнести невозможность проживания в купленном жилье ввиду необходимости проведения ремонта и получение документов о владении недвижимостью лишь спустя полгода — год. То есть в других местах за нее деньги берут, а вы, такой добрый — не берете. После того, как недвижимость снова попадает на рынок (даже если это происходит на следующий день) ее выставляют и продают уже по обычной стоимости. Сопровождение сделок по недвижимостьи — это одна из наших
<a href=http://www.domkaminov66.ru/elektrokaminy>декоративный камин</a>
[url=http://www.domkaminov66.ru/elektrokaminy]электрокамин цена[/url]
http://www.domkaminov66.ru/vibrannie-tovari?catid=&typeprod=23647&sort=pricef+ASC - чугунный камин

степень развития инвестиционного законодательства;Ныне инвестирование в недвижимость после границей – уже не запасной вариация, а довольно перспективное направление. Если же вы планируете снять дорогое жилище с хорошим ремонтом, то рассчитывайте отдать риелтору половину от месячной платыНаподобие избежать мошенничества быть покупке жильяРекламные объявления в прессе: газетах, журналах, справочниках и т.д.;

Yuqof77

(Zajav14, 2019.04.07 06:45)

http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/algilis-75mg-order-can-i-purchase-clopidogrel-cheap http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-commander-anafranil-site-fiable-clomipramine http://flutes.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-avedox-fc-albuterol-entrega-r-pida-rep-blica http://flutes.ning.com/profiles/blogs/commander-pilule-atorvastatine-10-mg-generique-en-ligne-au-rabais http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-antabuse-disulfiram-r-pido-el-salvador-comprar http://brooklynne.net/profiles/blogs/tadovas-tadalafil-10-mg-commander-en-ligne-achat-tadovas-sur http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-albendazol-de-calidad-espa-a http://korsika.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-sovaldi-sin-receta-buen-precio http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/frumil-amiloride-and-furosemide-donde-comprar-al-mejor-precio-usa http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-gemfibrozilo-300mg-sin http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-imipramina-75mg-y-pagar http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/achat-rapide-expit-sildenafil-citrate-50mg-comment-acheter-expit

испаравление прикуса

(PeterPef, 2019.04.07 04:12)

щетка для детей1. В процессе исследования определялось сумма случаев микроскопии (морфометрии), частота случаев иммуногистохимического исследования материала и их комбинированного использования чтобы постановки клинико-морфологического диагноза. Ортопедические методы включают: штампованные коронки, металлокерамические коронки, литые коронки, керамические коронки. Потом анемизации полости носа раствором адреналина 0,1% осматривался общественный носовой путь, переборка носа, среда остиомеатального комплекса. Индивид, какой страдает зубной болью, зачастую принимает приговор согреть больное место. Непременно! Лук должен быть сочным и свежим. Во 2 группу - включены пациенты, перенесшие операции для альвеолярном отростке верхней челюсти, которые привели к развитию одонтогенных верхнечелюстных синуситов (10 личность). Доступно – только не донельзя эффективноЗастрельщик Санкт-Петербургский казенный медицинский университет им. Какое отбеливание лучшее?
<a href=https://rost23.ru/all-services/ortodontia-ispravlenie-prikusa/>ортодонтия краснодар</a>
[url=https://rost23.ru/all-services/detskaya-stomatologya/ispravlenie-prikusa/]исправление прикуса у детей цены[/url]
https://rost23.ru/all-services/ortodontia-ispravlenie-prikusa/lingvalnie-brekety/ - брекеты цена краснодар

В составе любой пасты имеются абразивные компоненты. Частота сочетания всех трех микроскопических признаков агрессивности гиперпластического процесса составила 16,17±2,85 случаев для 100 исследований (в абсолютных числах это соответствовало 27 случаям детализации морфометрических данных). Фотоотбеливание зубов лампойАдгезия к эмалиАктуальность проблемы. 1. От них уже отказались во всем мире за исключением Монголии и некоторых стран СНГ. Потенциал естественного соустья во эра операции синуслифтинг может оставаться снижен изза счет транзиторного воспалительного отека, чрезмерного подъема слизистой оболочки. 1). Важно отметить, что около сочетанном течении КПЛ и глоссалгии, диагностика последней крайне затруднительна, беспричинно подобно в первую очередь клиницисты обращают забота для характерные изменения СОПР и ККГ, соответствующие КПЛ. Материалы и методы. 5. Гринин В.М., Абаев З.М. Переносимость терапии у всех больных была хорошей, нежелательных явлений не было зарегистрировано. Далее контроль после чисткой зубов отражается на экране мобильного гаджета. Рекомендованы ради людей со скученными зубами. Рис.Стоит нюхать именно детскую клинику. 4. Интересно, что у учащихся 18,2% от всех поводов посещения стоматологов составили профилактические осмотры, в то дата как между рабочих, служащих, неработающих и пенсионеров удельный достоинство пациентов с аналогичной причиной обращения был значительно меньше (через 10,0% - у рабочих накануне 6,3% – у пенсионеров). Жесткие щетки стоит купить, как если ее посоветует приобрести стоматолог. Благодаря медленной растворимости специальной полимерной композиции обеспечивается долгий контакт атропина со слизистой оболочкой [5]. Как правильно утилизировать флоссом?

лечение кариеса без сверления зубов

(RobertMaids, 2019.04.07 02:47)

Зубная щетка чтобы детей3. Количественные показатели реопародонтографии у пациентов контрольной и основной групп через 1 луна потом леченияИз результатов, приведенных в табл. Но даже такую щетку надобно будет менять довольно почасту, если она перестанет побеждать с мельчайшими частицами пищи, застревающими в брекетах.Как правильно владеть флоссом | Какой флосс выбрать?
<a href=https://rost23.ru/all-services/implantazia-zubov/>Имплантация зубов в Краснодаре цена</a>
[url=https://rost23.ru/all-services/terapevticheskaya-stomatologia/parodontoz/]пародонтолог в краснодаре[/url]
https://rost23.ru/all-services/implantazia-zubov/odnomomentnaya-implantazia/ - одномоментные импланты

Сравнивая положительные и отрицательные стороны перечисленных отбеливающих методов в клинике, дозволительно отметить, который к лучшему варианту относится отбеливание лазером, при проведении процедуры на современном оборудовании. Несмотря для то, сколько строение молочных и коренных зубов является идентичным, постоянно же они имеют весь лавка отличий:- Прорезывание боковых резцов происходит в возрасте через 8 до 9 лет,Если у Вас разболелся зуб, его лечение важно вверять лишь настоящим профессионалам. 2. Только вынуждать клык, не травмируя детскую психику?

катепал мягкая кровля цена

(JeffreyLoole, 2019.04.07 00:08)

черезBituwell Волнистые битумные листы Bituwell относятся к новому поколению кровельных материалов. Минимальный угол наклона кровли 10-12°, максимальный – не оговаривается, т.к. Издержка на 1 м2 – возле 10 штук; важность 1 шт. Есть разновидность плиток с лицевой поверхностью из металлической (медной или алюминиевой) фольги. Вентиляционный клапан V10 в модели Standart -V (FTS-V) с пропускной способностью 10м?/час(присутствие 10 Па) может использоваться в помещениях, где правильно спроектирована способ вентиляции. Чаще только системы медных водостоков делают для медных же крышах. Он значительно долговечнее, пластичнее и выносливее к воздействию высоких температур. Своеобразие фактуры сланца в сочетании с благородством цвета просто подталкивает к тому, для вылепить из него креативную крышу, сколько и наблюдается в реальной жизни. Ветрозащитные мембраны Увеличивают эффективность теплоизоляции, также могут применятся в не утепленных конструкциях стен; обладают диффузионными свойствами, следовательно укладываются сам на утеплитель или полный настил, т.е. Заваленные снегом крыши домов – вот самая распространенная неприятность, с которым следовать сшибиться каждому владельцу частных домов. Модельный полоса чердачных лестниц FAKRO представлен не только складными деревянными лестницами, но и складными металлическими и стационарными деревянными лестницами. Используется на крышах с уклоном не менее 1:3. монтаж черепицы на основе СБС-модифицированного битума в принципе можно делать быть температуре внешней среды прежде минус 20С. Продукция Fakro имеет уникальные технические характеристики, позволяющие устанавливать мансардные окна в регионах с суровыми климатическими условиями. В разрезе он напоминает МДФ и выглядит как натуральное дерево. Пластичность гибкой черепицы повышается, коль взамен окисленного битума извлекать резинобитум. Мягкая черепица (битумная, гибкая), кровельная плитка, гонтруб/кв.м. В зависимости от типа битумной черепицы и способа укладки листы частично покрывают самоклеющимя слоем битумной массы, кто отвечает изза приклеивание материала к кровельному основанию и покрывается предварительно применения свободно снимаемой защитной пленкой. Фасадные панели не требуют ежегодного обновления либо подкраски, они прекрасно справляются с защитой здания от негативных факторов внешней среды. Чуть ниже залегает акриловый слой, закрепляющий гранулят на предыдущем слое из акриловой грунтовки, которая обеспечивает дополнительную антикоррозийную защиту. Коли материал опор — деревянные столбы, то на верхние торцы столбов хорошо также установить козырьки. Главное апломб акриловых покрытий - непревзойденная упрямство к воздействию ультрафиолета и выцветанию. Каменная посыпка обеспечивает не исключительно функциональные, однако и эстетические свойства материала, т.е. Подстриженная как куст камышовая кровля придает дому неповторимый облик, сочетающий элементы сказочности и современности
<a href=https://krovli-rostova.ru/katalog/utepliteli/>утеплитель цена</a>
[url=https://krovli-rostova.ru/katalog/cherdachnyie-lestniczyi/]чердачные лестницы купить[/url]
https://krovli-rostova.ru/katalog/krovlya/ - кровельные материалы для крыши виды и цены

Окна, расположенные на скатах крыши, пропускают предварительно 50% больше света, чем вертикальные окна. Позволительно ли установить мансардное окно в крышу с страшно маленьким углом наклона, примерно, 5 градусов?Аксессуары для винилового сайдингаПрайс-лист - Galeco

viagra without a doctor prescription walmart

(Davidcoach, 2019.04.06 22:59)

viagra 100mg http://judpharmacy.org/ viagra coupons

санитарно защитная зона очистных сооружений

(roult, 2019.04.06 21:54)

У нас обслуживает скважины, производит Ремонт скважин на воду.

У нас вы можете купить БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА, Емкости и резервуары с подогревом, Лопастные мешалки, Термическая сушка осадков сточных вод, Технические колодцы, Блок оросителя БО (для градирен), Комплексы реагентного хозяйства (КРХ), ОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Ангары, Павильоны, ВОДООЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Фильтры-ловушки, ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Шнеки из конструкционной и нержавеющей стали, ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД Сорбционные фильтры, НАСОСНОЕ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Грунфос, КСБ, Вило, КИТ, Взлёт, ТВП) Промышленные воздуходувки, ВОДОПОДГОТОВКУ Угольный сорбент, а также все для автомойки Автомойки на базе флотации.

У нас вы найдете Строительство ЛОС, а также Канализационные трубы, мы можем произвести Насосы для скважин. Бурение скважин на воду, Оценка запасов подземных вод, Водоснабжение частного дома.

Полная очистка скважин : [url=https://as-p.ru ] Диагностика скважин[/url]

профнастил цена за лист для забора

(Matthewerord, 2019.04.06 21:08)

Для этого в первую очередь, выкопайте траншею и в угловых точках установите колья;В одной из предыдущих статей мы говорили о напрягаемой арматуре, сейчас же аллокуция пойдёт о контроле степени натяжения арматуры. 2. Запорная обстановка- с комбинированным точечно-линейным касанием проволок - ТЛК. Производятся словно оцинкованные, так и обыкновенные стальные полосы. Обстановка по производству подразделяется для:
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/profnastil.html>профнастил цена</a>
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/cvetnye-metally/truba-alyuminievaya-amg5.html]алюминиевый профиль труба прямоугольная[/url]
https://metal-moscow.ru/uslugi/gibka-metalla.html - гибка листового металла

30ХС2- несущий (используется, словно для стен, так и чтобы кровли, более мощен, нежели другие надежда профнастила). хранится и поставляется клиентам в виде мотков, более толстые арматурины поставляются и хранятся в виде прутков. Теплопроводность данного вида кровли высокая, который создаёт определённые неудобства в эксплуатации. Беспричинно, же важное ценность влияющее для цена профнастила – толщина листа, чем толще лист тем выше его цена. К наиболее существенным дозволительно отнести:- обычную (маркировка В);Арматура модный работа металлопроката, какой широко используется в различных отраслях строительства. Необходимые условия быть монтаже обратных клапанов:Известный лик чугунных труб нельзя назвать молодым, но, тем не менее, напористые раструбные трубы из чугуна не теряют своей популярности, даже для фоне стремительного роста продаж и использований пластиковых и металлопластиковых труб, которые незаметно отвоёвывают процент следовать процентом рынка трубопроката. Компания в СПБ предоставляет услуги рубки листового металла сообразно конкурентной цене. Обстановка

лист алюминиевый декоративный купить в москве

металлопрокат

(EdwardNen, 2019.04.06 19:20)

• способа производства — горячекатаный (посреди полками и стеной формируется угол), гнутый (плавный излом).При таком способе кривизна возникает между наконечником плазмотрона и электродом, обрабатываемый металл при этом находится повизитноСословие арматурной стали
https://metal-moscow.ru/ - металлопрокат купить в москве
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/profnastil.html]купить профнастил[/url]
<a href=https://metal-moscow.ru/stati/kupit-armaturu-v-moskve.html>металлопрокат</a>

1. Гнутики - оборудование, которое входит в базовую комплектацию инструментов для холодной ковки и сгибает металлические бруски.Действие столбцов, секций забора и его прямо монтаж.Соблюдение техники безопасности и использование долговечных, качественных стеллажей обеспечивает оптимальное хранение металлопроката.- пищевая промышленность;Дополнительные советы по хранению сварочных электродов:

металлоизделия из нержавеющей стали

(Edwardtix, 2019.04.06 17:30)

Величина каркаса 50х50х100 см присутствие высоте параметра в 50 см.Исполнительный расход проволоки всегда зависит от одного фактора: сколь мест стыковок металлических стержней будет в процессе вязки, т. к именно из них создается сетка с ячейками.Чтобы этого потребуется пескоструйный пистолет, просеянный карьерный песок, компрессор и спецодежда, т. к вы работаете с песком.
<a href=https://www.garmetall.ru/tsinkovanie>оцинкование</a>
[url=https://www.garmetall.ru/metalloizdeliya/izgotovlenie-mezhevykh-znakov]межевые знаки купить[/url]
https://www.garmetall.ru/metalloizdeliya - металлоизделия

1. Чтобы производства арматуры данного типа используются специальная высококачественная сталь, реже используется сталь легированная различными элементами. Если расшифровать полную абривиатуру то выйдет следующее: А500 СРазве в покрытии все-таки обнаружится повышенное содержание влаги, то пользователь может столкнуться со следующими проблемами во эра работы: нестабильное горение дуги, плохое образование шва, сильное разбрызгивание металла, образование сварочных пор, трещин и других проблем.Кратковременное нагревание корпуса металлического изделия вызывает резкое расширение и разрушение слоев ржавчины, в результате они отслаиваются от металла.Классификация по физическим особенностям, форме, размеру изделия насчитывает семь основных видов.

cialis of inspirational speakers with

(Spntrustlv, 2019.04.06 15:18)

get <a href="https://generic-cialis-5-mg.com/#">cialis 5mg</a> of its digital advertising | [URL=https://generic-cialis-5-mg.com/]tadalafil 5mg[/URL] to having their direct

Equhi28

(Bapex68, 2019.04.06 10:57)

http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/low-price-mefenamic-acid-500mg-order-online-where-to-purchase http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-dutasterida-y-pagar-con-visa-andorra-se-puede http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/o-commander-avidart-dutasteride-dutasteride-prix-raisonnable http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/order-generic-imigrane-25mg-buying-imigrane-from-walmart http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/order-seroxat-40-mg-online-how-to-buy-seroxat-with-no http://www.libertyxchange.com/blogs/post/127185 http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/bicapain-meloxicam-15-mg-o-acheter-achat-bicapain-france http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-flomax-al-mejor-precio-puerto-rico http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/betamethasone-clotrimazole-10-mg-livraison-rapide-bas-prix http://www.collabzo.com/pwrportal/blogs/62/14817/achat-discrete-sildaristo-200mg http://property.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-tazzle-mas-barato-bolivia-la-tazzle http://bricolocal.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-spironolactone-sin-receta http://whazzup-u.com/profiles/blogs/cabergolina-comprar-en-internet-puerto-rico-comprar-cabergolina http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-acifur-800mg-sem-prescri-o http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/serevent-salmeterol-como-puedo-comprar-sin-receta-urgente http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-tagil-con-seguridad-us http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/desogen-achat-baisse-prix-france-desogen http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-dapsone-diaminodiphenyl-2 http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-edalis-ahora-us-comprar-tadalafil-20mg-en http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/itraconazole-o-en-commander-itraconazole-ligne-belgique http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-alfuzosina-10-mg-sin http://redtuvir.net/profiles/blogs/kann-ich-generisches-vibramycin-doxycyclin-ohne-rezept-sicher http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/omigra-puedo-comprar-sin-receta-de-forma-segura-usa-omigra-200


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

Következő »