Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpg 

Népi énekről...

 

A paraszti társadalomban természetes volt, hogy a gyermekektől kezdve a legidősebb korosztályokig egyaránt szinte mindenki tudott énekelni, a zene, a népdal születésüktől kezdve végigkísérte életüket. Sajnos ez már a múlté. A modern ember alig énekel, s ha énekel is, dalai általában a múló divathoz kapcsolódó, kevésbé értékes "alkotások".

 

Szeretném megmutatni, hogy a népdal nem csupán a régi idők emléke, hanem a mai ember is magáénak érezheti.
Lajtha László írja: "A népzene nemcsak egy lepréselt virág, hanem élet is." Ezt a zenét azonban ma már csak tudatos tanítással -tanuIással lehet életre kelteni.

 

 

A régi falusi közösségekben a dal szájról szájra szállt, vagyis hallás útján terjedt. Ezt a tanulási módot kíséreljük meg alkalmazni a mai élet szabta keretek között úgy , hogy magnetofonkazetták hallgatásával sajátítjuk el a dalokat.

 

 

A tanulás alapja tehát az eredeti hangzó forrás, melyet a kottaképek csupán kiegészítenek, magyaráznak. Bartók Béla szerint ugyanis "bizonyos hangadásban, hangszínben, tempóban és sok más apróságban megnyilvánuló előadásmódok nagyon jellemző hozzátartozói a népi zenének: tehát nem csupán a dallam leírható hangjai a fontosak, hanem a dallam előadásával járó sok egyéb tulajdonság is, mint a dallam megjelenítő eszköze."

 


A népdal tanításának legfontosabb feltétele a hangképzés ismerete, mely bármilyen műfajú énekléshez elengedhetetlen. Bár a hangképzés alapszabályai bizonyos mértékben az összes énekes műfajra egyaránt vonatkoznak, számolnunk kell módszertani különbségekkel is, melyeket a népi dallamvilág stiláris eltérései szabnak meg.

 

A népdaléneklés váljék közkinccsé, és tovább éljen a következő nemzedékekben.

 

A népi ének tanításának szakirányú feladatai

 

 

-   Az énekes népzene hagyományainak a megismertetése.

 

 

 

-   A népdalok hiteles megszólaltatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel.

 

 

 

-   Az emberi hang sajátosságainak megismertetése.

 

 

 

-   A magyar népzenei dialektusok sajátosságai.

 

 

 

-   Az énekhang technikai adottságainak fejlesztése.

 

 

 

-   A növendékek zenei képességeinek fejl.

 

 

 

-   Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzet fejl.

 

 

 

  - A dialektusok díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejl.

 

 

 

 

A népi ének tantárgy tanítása korosztályonként, tagozatonként tematikájában és módszerében azonos, az elvégzendő anyag mennyiségében és összetettségében azonban különbözik.

 
 

A javasolt zenei anyag kiválasztását mindig a tanuló életkora, technikai tudása, muzikalitása és zenei érettsége befolyásolja. A képzési program lehetőséget ad arra, hogy a fejlesztési ütemet a tanár a tanuló egyéni adottságainak figyelembe vételével határozza meg, így a képzési idő lerövidíthető. A kiemelkedő képességű növendékek számára második osztálytól lehetőség nyílik arra, hogy magasabb óraszámban (heti 2x45 perc) tanulhassanak.

  

Az alapfokú tanulmányok befejezése után a legkiválóbb tanulók továbbtanulhatnak a zeneművészeti szakközépiskolában, de tudásukat a továbbképző 7-10. osztályaiban is fejleszthetik.

 

 

Népi ének előadásmódjáról...

 

Minden stílus sava-borsa az előadásmód. Minden stílus meg is teremti a maga sajátos előadási fogásait. A régi népdalok itt-ott még hallható énekmódja az a legfeltűnőbb vonzóerő, amiért ma annyian lelkesednek érte; ezzel az énekmóddal „felöltöztetve” lesznek jelentősek néha egészen jelentéktelen dallamok is, sokszor stílusban idegen, pár hangnyi dúr dalocskák is.

 

Melyek tehát a megvalósításnak azok a sajátságai, amelyek kívül esnek a dallam szigorúan értelmezett, saját tulajdonságain? Ilyen az énekes hangszíne, a választott hangmagasság, az egyéni vagy területenként szokásos tempó; ilyen a kezdő lendület, amely a dallam tempóját ritmusát is befolyásolja; ilyen az előadás színezése vagy a színezéstől való tartózkodás, és mindenekfölött a díszítés, a dallamhangokon felül alkalmazott díszítő hangok, amellyel az énekes körülfonja a dallam alaphangjait.

 

Ezek mellett hozzátartoznak még az előadás stílusához olyan elemek is, amelyek a dallamnak is sajátságai, de az énekes az előadás folyamán pillanatnyi ihlete szerint rögtönzi, változtatja: ilyen a pontozásnak egyéni alkalmazása, és ilyen a variálás, ami bizonyos dallamfajtákban vagy bizonyos régies hagyományú területen, bizonyos egyéniségek énekében nagyobb mértékben változtatja meg a dallam főhangjait is, s az állandó változtatás a lehetséges, egyenlő értékű fordulatokból változatos, művészi fölépítést alkot egy sok versszakos előadásban; vagy sablonos menetekből ötfokú fordulatokkal népi stílusú dallamot formál. Stílust jelenthet az előadásban bizonyos dallamok hangszerrel együtt hangzó éneklése, sőt stílussá válhatnak bizonyos modorosságok is: az oktávtörés vagy más énekes fogások. Lássuk sorban mindezeket.

 

A hangszín különbözteti meg legjobban a régi, hagyományos éneklést a maitól és a nem népi előadástól. De mindenféle népi éneklés is különbözik a tanult énekesekétől: a hangképzés természetességében.

 

A nép, ha dalol, mindenekelőtt szöveget mond torzítatlanul, méghozzá a tájszólás erős színeivel; emellett énekel, ahogy tud. A tanult énekes mindenekelőtt szép hangot akar képezni, emellett mondja a szöveget, ahogy lehet. Ezért minden egyes hangot külön „megformál”, míg a népi énekes csak dallamsorokat, zenei egységeket formál meg. Ez tehát már hangzásban is különbséget jelent mind a régi, mind az új népi előadással szemben. De a két népi énekmód is különbözik egymástól. A régi dallamok hagyományos hangszíne ünnepélyes, komoly, mondhatnánk: meghatódott volt.

 

 „Az öregek, különösen Erdélyben egészen más gégebeállítással, a közönséges {159.} beszédtől elütő, megilletődött, ünnepi vagy derűs: egyszóval sokféle hangszínnel énekeltek.” Különleges gégebeállítással különleges hangszínt hoz ki összeszorított torkából 0147 dalunk gyimesi énekese. Itt is tapasztalhatjuk, hogy egy még dallamnak alig nevezhető, három hangon recitáló zenei mag mit nyer a díszítéstől: a három hangot körülburjánzó, furcsa, préselt hangszínű díszítmények és a hangismétlés sajátos hatása teszi ezt az éneket olyan egyedülállóan megragadóvá.

 

Díszítményeinek ez a sajátos hangszíne van olyan különös, mint egyes lapp énekesek díszítményeinek hangszíne (amit Szomjas–Schiffert felvételein hallhatunk). Nyilván valami nagyon ősi időkből származó énekmód ez, aminek mégsem „primitívsége” ragadja meg a hallgató figyelmét, hanem kifejező ereje.

 

Egészen más hangvétel jellemzi a mezőségi énekeseket. Ott a nagy magasságban, feszített, érdes éneket kedvelik. Ez a magasba törő, minél élesebb éneklés különben másfelé is megvan, például Gyimesben is, sőt ott is, ahol már régi énekstílus nem él. Az Abaúj megyei Ájban mondta egyik 30 év körüli asszony, aki a maga korosztályának vezető énekese volt: „Mi így danoltunk, igen gyorsan meg igen magosan”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Ennek az uralkodó követelménynek a mély alt hangúak nem mindig tudtak eleget tenni. Panaszkodott is egy jó dalosom, hogy nem bírja „oj élesen” (vagy »vékonyan«, »oj igen fel«); belefájdult a feje, az ér a homlokán, a templomi feszített éneklésbe. (Itt óhatatlanul eszünkbe jut Arany Bolond Istókjának temetési jelenete: „A két tanitvány, duzzadó nyakinnal Erőlködé a felső nyolcadot, És, mintha fojtogatták vón’ patinggal, Fejökbül a szem úgy kidagadott; Tán az akasztás sem jár annyi kinnal...”) Úgy látszik, régi hagyomány ez a népi éneklés mindenféle műfajában. Az ájiak, akikről szó volt, már csak új stílusú dalokat énekeltek ilyen „élesen”; a gyimesiek régi keserveseket, de nem kevésbé élesen, persze azért valami más hangszínnel: nem az ájiak és más magyarországiak egyenletes, csengő, világos mellhangjával, hanem valami préseltebb fejhangon, ami amazok derült hangzásával szemben valóban „keserves”, panaszkodó, majdnem félelmetes hatást kelt (013, 047/a).

 

Nem lehetetlen, hogy ezek a hegylakók énekükben is megőriztek valamit azokból a kiáltásokból, amivel egyik csúcsról vagy gerincről a másikra adtak jelt és felelgettek egymásnak: az úgynevezett „hüdintések”-ből (0197/d). Mindenképpen számolnunk kell ezekben az éles éneklési módokban azzal, hogy a messzeható hang volt bennük a cél, elsősorban a férfiak énekében. (Ugyanakkor az igazi klasszikus, díszített, régi előadóstílus sokkal kevésbé törekedett erős hangra, inkább bensőséges, telt hangzásra.)

 

Az új stílusban a csengő, átható hang az ideál; és a mindig magasabbra törő éneket egyes variációkban is tettenérhetjük: egyes dalokban a magasabbra törő lányok mindegyre magasabb megoldást alakítanak ki, s ez meg is marad a különböző alkalommal följegyzett változatokban. 0370, dalunk mellé tegyük oda az alábbi (áji) variánst és más változatokat:

 

Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

 

{160.} Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

a) egy előbbi, alacsonyabb változatot mutat be, b) egy későbbi magasabbat, s c) egy föltehető, legkorábbi megoldást.

 

Ezek a változatok együtt is hangozhatnak, mert gyakori jelenség, hogy a lányok-legények közös dalolásában ugyanannak a menetnek többféle megoldását egyszerre halljuk, például skálaszerűt ötfokúval együtt, vagy az ilyen tercpárhuzamban lévő megoldásokat: ezek együtthangzását szeretik is. Ájban mondták erről: „Aztán azt tetszik gondolni, hogy nem szép az, mikor többen többféleképp dalolják?” „Tudja Ilon néni, az osztán olyan szépen mén, mikor többen danolják, aztán mind más furmán mén”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Azonban akár régi stílus él még valahol, akár az új, egyben mindig hasonló az igazi paraszti előadás: nincs benne színezés, megjátszás, „előadás”. Változatlan, egyenletes hangszínnel, erősség változtatása nélkül – legalábbis szándékos és színezésre törekvő hangerőkülönbség nélkül – hangzik el az egész ballada vagy sok versszakos lírai dal. Hangerőkülönbség annyiban áll elő, hogy a sor vagy a dal végére elfogy a lélegzet, s ott elhalkul az ének, néha egészen elenyészik, hogy az utolsó szótagot nem is mindig halljuk. De ennek nincs dinamikai árnyalásjellege. Vannak olyan öregek is, akik nagy erővel meglökött hanggal kezdenek, s aztán elhalkul a hangjuk.

 

De ez sem szándékos árnyalás, s nem is jellemző az igazi, régies előadásmódra. Az új stílusban pedig kétféle énekmód szokásos: az egyik derült, harsány, gyors s ennyiben merev éneklés, a másik – különösen kezdéskor, közös éneklés elején, például amikor a lányok még magukban vannak a fonóban és várják a legényeket –, lassú, kötött, minden hangot jól kihúzó ének. Újabb felvételeken, különösen idősebb asszonyok énekében, már majdnem mindig csak ezt a „kezdő” hangulatú éneklést hallhatjuk új stílusú dalainkban is. De akár gyors, akár lassú, mindkettő egyenletes és egyszínű.

 

Az öregek balladaelőadása – régi hagyományú területen a fiataloké is – ezt a hagyományos, színezés nélküli előadást követi. Hangszín, hangerő változatlan az egész történet alatt; az ünnepélyesen, megilletődötten énekelt dallammal csak kiemelik a hétköznapokból a történetet, a mindennapi élet fölé stilizálják, s a hatást rábízzák a szövegre, amelynek minden szava súlyt kap ebben az éneklésben, s mint egy lassított film lepergetve növekszik hatásában. Azt is tapasztalták az első gyűjtők, hogy a legrégiesebb hagyományt őrző öregek a balladát és a hozzá hasonló hőfokú lírai dalokat behunyt szemmel, merev tartásban adták elő. Néha sajátos taglejtéssel, egyik fülük mögé tartott tenyérrel énekeltek. A behunyt szemmel, {161.} sőt hátrabillent fejjel előadott balladát tapasztalta C. Sharp is, az angolok „Bartókja”, az amerikai Appalache-hegységben; a fül mögé tartott tenyérrel pedig mongol énekest láttam énekelni. Ezek tehát nemcsak a magyar parasztok szokásai, hanem vagy valami régi hagyomány maradványai, vagy egy általános, emberi magatartás sokfelé jelentkező változatai.

 

Még színtelenebb az az énekmód, amit „sebes parlando”-nak nevezhetnénk: amikor a díszítetlen alaphangokat szinte hajszolt beszédtempóban pergeti le az énekes anélkül, hogy recitálásról beszélhetnénk; ezt már az ilyen dallam nagy íve is kizárja, valamint a közbeiktatott, hirtelen lefékezett hangok, amelyeket egy-egy melizmával is kiemel a gyors hangok közül. Ez világosan előadási sajátság, ami belső feszültségből ered, és feszültséget éreztet (0104).

 

Teljesen azért a színezés sem hiányzik a népi gyakorlatból. Bizonyos műfajok megengedik, sőt megkívánják: bordalok, mulató nóták, tréfás, jelenetszerű darabok, obszcén vagy kötődő szövegű táncdalok. Ezekben a csattanót vagy a különleges hangulatot kiemelik, éreztetik. Általában a jókedvet szokás jobban kifejezni, a szomorúság, bánat, panasz tartózkodóbb. (Nyilván, mert amúgy is erősebb a hatása.)

 

A díszítés, sajnos már nagy területen kiment a divatból a magyar népcsoportok többségében, csak egy-egy régies folt öregeitől lehetett még fölvenni: Dél-Dunántúlon, szórványosan az Alföldön, s máig igen szépen díszített dallamokat hallhatunk Erdély és Moldva falvaiban. Bartók és Kodály a Székelyföldön még dúskált benne, ma már inkább csak a bukovinai székelyektől hallani, valamint a Mezőségen, Gyimesben és mindenütt Moldvában (015, 066–067, 069, 0102, 0113, 0117, 0147).

 

Moldvában Veress Sándor még a 30-as években közösségben énekelt, díszített dallamokat hallott, amikor a fiatal lányok és asszonyok csoportja minden díszítményt hangról hangra egyformán énekelt. (Veress 1931, 133–134.) Vagyis ő még hallotta azt, amit Bartók kikövetkeztetett a székelyeknél, a kiveszőben lévő gyakorlat maradványaiból és a románok archaikusabb hagyományainak analógiájából. Ennek az egységes ékesítésnek feltétele, hogy a díszítések helyét és formuláit a hagyomány megszabja, s bizonyos tartózkodás is szükséges az alkalmazásában, olyan leszűrtség, ami csak bizonyos előre látható és természetes megoldásokat enged meg. HFM 1964 I/b-t ugyan egyetlen, magányos moldvai énekes adja elő, de versszakról versszakra azonos díszítményekkel; ez nyilván ennek a kikristályosodott, moldvai „közösségi” díszítésmódnak következménye. Annak ellenére, hogy sok versszakon keresztül pontosan ismétlődnek ezek a hajlítások, sosem válnak unalmassá, s minden belföldi és külföldi hallgatót elragadtak különleges szépségükkel.

 

Pedig talán mégis fokozottabb művészi teljesítményt nyújt az olyan díszítés, amit már csak egyéni teljesítményként, magányos énekben tapasztalhatunk: amikor a díszítések gazdagon burjánzó hajlításai mindig új és új megvilágításba helyezik a dallamot, sőt maga a dallam is változik egyes hangjaiban, amint az énekes {162.} a pillanatnyi hangulata szerint alakítja. (Például: 0113 – ez még tulajdonképp mindig ugyanaz egészen apró eltérésekkel. Igazi példája 137–138.)

 

Már megismertük a gyimesi énekes sajátos, primitív – de nem szépségben és hatásában primitív – díszítésmódját. Egészen más világ a dél-dunántúli hagyományt képviselő öregek hajlítástechnikája: leírva gazdagon ömlő ornamentikát látunk, de meghallgatva nagy részét alig halljuk; nagyon finom, átfutó mellékhangjaikból csak egy-egy fontosabb kap erősebb hangzást és jelentőséget (0117).

 

A szintén odavaló Csirke János töredezett hangján pedig még gazdagon áradó díszítések veszik körül a dallamot – ez a régi hagyomány folytatása –, amellett azonban sajátos, magas hangszíne, el-elfúló, majd meg-meglökött hangja már biztosan nem az általános hagyományt képviseli. (Ezért nem választottunk tőle hangzó példát, bár az utóbbi évek népdalfesztiváljain sűrűn szerepelt.) Palócok közt is találunk még gazdagabb díszítést (087), de a hagyomány kiveszése, vagyis az ellenőrzés és példa hiánya okozza, hogy ennek az énekesnek bizonyos szertelenség van hajlításaiban, amint a dallamnak már a variáláson túlmenő, állandó elforgatásában is.

 

Túlzott a díszítés a különben nagyon szép és hagyományos stílusú körösfői asszony éneklésében is: 0111-ben nagyon ki akarta vágni a rezet, s a máskülönben alig díszített (sőt inkább díszítetlen) 11-est szokatlanul kicifrázta. Itt ugyan minden „hagyományos”, máshol is előforduló, de ez a példa már szinte az a „beteg ló”, amelyen minden lehető betegséget bemutatnak, de ami az életben sosem fordul elő. Ehhez hasonlít egyetlen alföldi, díszített fölvételünk, a szentesi tekerősök cifrázott éneke: ez is a gazdagság egykori maradványa, de talán már nem is jellemző képe (015). Még alkalmunk volt a régi, „alföldi” hagyomány finom, tartózkodó hajlításait hallani egy szatmári énekes és táncos öregtől; sajnos, akkori magnetofonunk és szalagunk minősége nem engedi meg, hogy lemezen bemutassuk. Mikorra jó minőségű felvételt tudtunk volna készíteni, addigra elvesztette hangját, sőt emlékezete is kihagyott. Így csak kottáról mutathatjuk be egy dallamát:

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár!

 

{163.} AP 5438/a Nyeste András 60 é. Kiskálló (Szabolcs) 1955. Bacskai K.

 

Ha ennek a gyakorlatnak törvényszerűségeit akarjuk megismerni, valóban csak Erdélyből és Moldvából vehetünk példákat. Sajnos, az erre vonatkozó vizsgálat még csak a kezdet kezdetén tart. Egy korábbi vizsgálat (Rajeczky 1956) moldvai énekesek díszítményeit vetette össze gregorián melizmacsoportokkal, amelyeknek egykori, valóságos ritmusára következtetett az élő gyakorlatból. Eredménye – hogy a díszítmény mindig a főértékeket osztja fel, aprózza ki – nyilvánvalóan csak giusto dalok melizmáiban érvényesülhet, esetleg ritkán, poco rubatóban. A kezdő és végmelizmákat ki is veszi ebből a megállapításból. Az igazi rubato dalok nagyobb díszítménybokrai mindig megnyúlást okoznak, vagy már eleve hosszú, kitartott hangokon jelennek meg. A rubato dalokban több a változatosság is.

 

Paksa Katalin ezekre vonatkozó, sajtó alatt lévő vizsgálatai annyit már kimutattak, hogy a kvintváltó dalok magas és mély, egyező pontjain a díszítmények is utánozzák az egyszer már elhangzottat, s ezzel is igyekeznek kiemelni a két rész megfelelését. (Vö. Olsvai, egy sajátos esettel kapcsolatban.) Egy-egy jellegzetes és szépen díszített régi példán azt is kimutatta, hogy a díszítmények törvényszerűen azonos dallamhelyeken jelennek meg, függetlenül attól, milyen szövegrész van alattuk. Ugyanerre az eredményre jutott Rajeczky is elemzett példáin. Tehát a dallamhoz alkalmazkodnak, nem pedig valamely szövegrészen, szótagon bontakoznak ki; vagyis a zenei tagolást hangsúlyozzák. Ezért marad díszítetlenül a „törvényszerű” díszítésben a 2. és 4. sor záróhangja, hogy a dallam-szerkezet két főpillérét ne takarják el a díszítmények. (Paksa) Kitűnő példa erre 137.

 

Ez az azonos, előre meghatározott helye és mennyisége a díszítésnek adja meg az alapot a közösség egyértelműen alkalmazott gyakorlatának, ami a közös éneklés díszítményeit szabályozza. Ugyanakkor azt is látjuk a 137. példában, hogy a változatosságot is szolgálhatják a díszítmények, ha az azonos helyen néha bővebb, néha egyszerűbb hajlítást alkalmaznak, egy-egy alkalommal el is marad, majd utána újra még gazdagabban fonja körül a megfelelő dallamhangot. Ez meg nyilván az egyéni alkalmazásnak, egyúttal a művészileg megkomponált, több versszakos előadásnak a követelménye. Ilyenkor „merészebb” megoldásokat is hallhatunk, aminőt a szokás által megszabott közösségi gyakorlat nem alkalmazna.

 

Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,

 

{164.} Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,
Kinek mint tëngërnek, megáradott hobja
Sok búnak, bánatnak körül vëtt nagy árja,
Mert a vitézëknek esöttë ma ëgy híjja.
Fëlemelé Kádár szëmeit az égre,
Mondván: Uram Jézus jöjj segítségëmre.
Nosza jó katonák, harcoljunk két kézre m
Mert nem latok embert jőni segítségre.
A zászlótartónak fëlszóval kiálta:
„Vidd e-l fiam, vidd el az zászlót más útra.
Hogy el ne vesszën mi urunk keves hadja m
Mert Magyarországért m mëghalok én még ma.
Kiontom vérëmët én szëgény hazámért,
Ezënről mëghalok kedves nemzetëmért.
Nëm szánok érette bizony ontani vért
Mert én a Krisztustól vëszëk jutalmad’ s bért.

 

1. Óh mel gyázëba borul-t síralmas esztendő, m
Melben ami szivünk Nem örvendëzendő,
Hanem szëgény hazánk majdon elveszendő,
Hanem leszen Isten rajtunk könyörüllő.

 

2. m Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
Immár a hazánkba nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük a zegeknek Urát,
Elveszeszt az isten mintë régën Sodomát.

 

3. (M)mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëgnëm tartották ő parancsolatát.
Nyisd mëg én Istenëm imádságënak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáznyócba böjtelőhavába
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába.
Sok apák, sok anyák fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejökët

 

(1) Ó mel gyászba borult siralmas esztendő,
Melben a mi szivünk Nem örvendëzendő.
Hanëm szëgény hazánk majdon elveszendő,
Ha nëm lészën Isten rajtunk könyörüllő

 

2. Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
immár a házunknál nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük azegeknek Urát
Elveszeszt az istenn mint régënn Sodomát.

 

3. m Mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëg nëm tartották ő parancsolatját.
Nyisd mëg én Istenëm imádságnak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáz nyócba böjtelőhavában
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába
sok apak, sok anyak fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejököt.

 

Kodály saját fonográfhengerein: F 247–249. Borbát András 60 é. Kászonújfalu (Csík) 1912. Az első 4 versszak a Kádár István históriából, utána 4 versszak eg ymásik históriás énekből, majd ugyenez még egyszer felvéve. A dallam azonban mindháromszor ugyanaz.

 

{166.} Hasonló ez a pontozás „átlagos” törvényszerűségeihez és annak egyéni, merészebb, néha törvényellenes alkalmazásához.

 

Az utóbbi mindig együttjár a variálással is, amit Kodálynak már klasszikussá vált közlése is bemutat, a Kőműves Kelemen 36 versszakáról készült fonográffelvétel részletes lejegyzése. (Lásd a 138. példát.)

 

A példán láthatjuk azt az eljárást is, amit Paksa Katalin számos díszített, régi dallamon megfigyelt, hogy a melizma sokszor átveszi a dallam főhangjainak szerepét is, illetve azokat díszítménnyé változtatja át.

 

Borsai Ilona vizsgálata (1959) még az új stílusban is ki tudta mutatni, hogy a hajlítások – a régihez képest természetesen szerény, többnyire egy hangból álló hajlítások – bizonyos törvényszerűséggel jelentkeznek, és bizonyos nagyobb hangközök kitöltésére, bizonyos csúcspontok kiemelésére, a dallam főhangjainak érzékeltetésére szolgálnak, pontosan arra, amire az egyenlő értékű, különböző dallammenetek is szolgálnak a variálás során. Megfogalmazása szerint: „Mint a dallam tartóoszlopaiba kapaszkodik újból és újból az énekes, összeegyeztetve így a merész kilendüléseket a szilárd otthonérzés biztonságával.”

 

Azt is megállapítja, hogy az itt tapasztalható váltóhangok, előlegzések és hangközkitöltő lépések megegyeznek a 16–17. századi díszítő eljárás szokott fogásaival. Tehát szinte az emberi ének általános követelményeiből fakadnak. Ezúttal nem lehet szó a régi, műzenei gyakorlat esetleges maradványáról, hiszen ez a hajlítástechnika egy korábbi, gazdagabb ornamentika után lépett annak helyébe, egy egészen más, tulajdonképpen díszítetlen stílusban. Tehát azt az alapkövetelményt tartotta meg belőle, vagy azt valósította meg helyébe, ami nélkül, úgy látszik, az ösztönös énekkultúra nem tud létezni.

 

Már az idézett példákban is láthattuk, hogy az énekes nemcsak azzal teszi változatossá előadását, hogy a díszítményeket soha nem alkalmazza teljesen egyformán, hanem azzal is, hogy magát a főhangokat is cseréli, változtatja. Ez már variálás, és a későbbi fejezetben foglalkozunk vele részletesen. Azért itt is meg kell említenünk, annyira összefonódik egy bizonyos dallamstílus előadásmódjával. Hiszen a díszítés is nemegyszer variálás: a főhang megváltoztatása. Mindaz a változás, ami egy énekes egyszeri előadása folyamán beáll, még előadásmód is amellett, hogy már a variálás első lépéseit is jelenti. Igen sok dalunk különböző följegyzései nem is mutatnak nagyobb eltéréseket, mint ami egy előadáson belül mutatkozik benne. Mégis, minthogy ezekkel a kisebb-nagyobb eltérésekkel kezdődik meg az a folyamat, ami a nagyobb eltérésekhez vezet, és a tulajdonképpeni „variánsokat” létrehozza, az egész folyamattal együtt fogjuk tárgyalni.

 

Ugyanez a változatosságra törekvő és zenei felépítést kialakító előadás kívánja meg a pontozás szabadabb alkalmazását is. A 90–95. példában láttuk már, hogyan élt evvel a lehetőséggel a már említett áji leány. Végül még kimondott „szabálysértést” is megengedett magának. Mindezt a dal egyszeri megvalósítása, az „előadás” alakítja a kész nyersanyagon, a dallamon az ihlet, a pillanatnyi ötletek és a tudatos felépítés hatása alatt.

 

{167.} Egészen másfajta előadást kíván a parlando dallamok stílusa. Ezekben sem díszítés, sem ritmikai árnyalás nem lehetséges, mindössze a variálásnak lehet valami szűkebbre szabott lehetősége. Ami itt az előadótól függ, az egyedül a lendületnek és a sorvégi megállásoknak egymáshoz mért aránya és a hangszín. A tempó sajátos gyorsasága a mezőségi–gyimesi énekesek recitáló dallamainak is ad valami sajátos hatást: példa rá 0104. Ez a „sebes parlando” már területi stílusnak látszik: ha nem is mindenki él vele azokon a területeken, de máshol így nem jelentkezik.

 

Már a modorosság határán jár az a sajátos, erdélyi előadási sajátság, hogy az utolsó szótagot elnyelik a sor végén, különösen az utolsó sor végén, a dal befejezésekor.

 

Egy borszéki Kádár Kata-felvétel (MF 1167/c) lejegyzésére írta rá Kodály ehhez az elnyelt záróhanghoz: „Ahol vagy akinél ez az utolsó hang elhagyása rendes szokás, ott az utolsó hang még kivételesen sem szólal meg, sőt gyakran az utolsó előtti hang ilyen ornamentummal végződik”, és rámutat az alaphangról csúszással lehajló, nyögésszerű melizmára. Egy másikra, F 253 (= AP 6028/g) „Egy kicsi madárka”, Kodálynak 1912 kászonimpéri gyűjtésű dalára pedig: „Xutolsó szótagot nem ejti ki; a hangja többnyire határozatlan nyögésbe csuklik (oláh-székely szokás szerint).” Erről már Bartók (1967 II. 33) is megemlékezett, mint román hatásról az erdélyi magyaroknál; részletesen foglalkozott vele Almási István (1969). A kiindulás az a bizonyos elhalkulás lehetett a dallam végén, amit már említettünk, amikor elfogy az énekes lélegzete. Különösen érezhető ez az elhalkulás a tipikus záróritmusokban (31/bc). Ebből azután már modoros „stílusfogás” lett: egyes énekesek egyáltalán ki sem ejtik az utolsó szótagot, vagy néha két-három utolsó szótagot sem (0111, 0141, 0143, 0151 és egészen szertelenül 0318).

 

Még sajátosabb a mezőségi énekeseknél tapasztalható érzéketlenség a szöveg szótaghosszúságával szemben. Az ő előadásuk amellett igen erős ritmuskülönbségekkel él, sokszor a nyolcad és pontozott negyed arányát az 1:3-ról 1:5-ig, sőt azon túl is fokozzák (pl. 0300); ugyanakkor ezek a nagy hosszúságkülönbségek egyáltalán nem a szöveg hosszúságviszonyaihoz igazodnak, mint ahogy ez a magyarban általános, hanem sokszor éppen a nagyon rövid hangra hosszú szótag esik. Ez azonban itt nem kivételes eset valami hatás kedvéért, hanem szinte rendszeresen előforduló gyakorlat, és néha már idegenszerű benyomást is kelt. Ez a sajátság kisebb mértékben már nyelvjárásukban is jelentkezik: a hosszú szótagot valamivel rövidebben ejtik, mint a többi magyar népcsoport. Ez néha csak érdekes különbség az énekben, néha azonban már nagyon feltűnő. Semmi esetre sem szabad a mezőségi ének- és tánchagyományok nagy értékei miatt ezt a sajátságot is valami ősiségnek, valami „igazi hagyomány”-nak tartani. A magyar nyelvnek a hosszú és rövid magánhangzó pontos megkülönböztetése olyan alapvető sajátsága, amely megkülönbözteti más népektől, s amellyel jelentéskülönbségeket tud érzékeltetni. Ennek gyöngülése csak különleges helyi fejlődésből származhat.

 

Igën elindula tizën

 

{168.} Igën elindula tizënkét kőmives az tizënharmadik Kelemën kőmiess.
Mënnek igën mëssze, nem es igën mësszej, hogy ők fëlofogaggyák magos Déva várát.
Hogy ők félfogaggyák, hogy azt fëlépítsék, hogy ők félfogaggyák, hogy ők fëlépítsék.
Az kit nappal raktak éljel az elomlott, az kit éljel raktak, nappal az eldülött.
Kelemën kőmives étszakajálmábo jétszakajálmában aszt azálmot láttaj.
Kelemën kőmives étszaka jálmában, étszakajálmában aszt álmot láttaj.

 

László Máténé 65, Kászonjakabfalva (Csík) 1918 Kodály. NB. csak az első 5 versszakot közöljük példaképpen. A teljes közlés megtalálható a Visszatekintés II. 78–79. lapja közt.

 

Sajátos modorosság az oktávtörés, és esztétikai hatása elég kellemetlen akár új stílusban, akár régi énekben. Nem minden énekes tudja jól megválasztani a kezdő hangmagasságot, ennek következtében vagy nagyon mélyre vagy nagyon magasra kellene mennie, amit nem bír el hangterjedelme. Néha oktávval mélyebben vagy magasabban folytatja. Különösen kellemetlenül hat ez kvintváltó daloknál vagy AA’ kezdetű újaknál. Ilyenkor a kvintváltás helyett ellenkező irányban kvartváltás keletkezik. Természetesen ismerve dalaink szerkezetét, ez már nem zavar meg senkit; de cseremiszek hasonló oktávtöréseit a gyűjtők még nem tudták megfelelően értékelni, s a dallam hibás lejegyzésben van megörökítve.

 

Az oktávtörés általában kénytelenség. De a sűrűn ismétlődő megoldás helyenként már gyakorlattá vált: az énekesek minden kényszerítő ok nélkül feldobják a dal utolsó hangját egy oktávval magasabbra, ami többnyire a 2. fokról való lelépést változtatja át szeptimugrássá. Ez már modorosság; de minthogy sűrűn előfordul, kénytelenek vagyunk megemlíteni.

 

Az énekhang nemcsak önmagában hangzik el – akár egyéni, akár közös énekben –, hanem hangszerrel együtt is. Régi szokása a magyarságnak együtt {169.} énekelni a hangszeres együttessel, a cigánybandával. A rendkívül fejlett tánc- és tánczenei hagyományokkal rendelkező Mezőségen még igen sokszor halljuk a mulató közösséget együtt énekelni a banda zenéjével (013, 014/ab, 072, 0225, 0265). Ez a lassú táncokkal hagyományosan velejár. A hangmagasság megválasztása ilyenkor természetesen nem függ az énekesektől, hanem a hangszerjátékosoktól. Ennek megfelelően sokszor nem is nagyon egyezik a hangterjedelemmel. Mindenképpen jellemző ilyenkor a hangos, feszített éneklés.

 

Van ennek a zenekarral együtt éneklésnek olyan formája is ahol már nem az énekesnek van elsőbbsége, hanem a kísérő zenekarnak: ez a már említett gyakorlat, hogy minden második sorra énekelnek szöveget (0225).

 

Sajátosabb eset, s ma már csak a gyimesi csángók körében tapasztalhatjuk, hogy a hangszerjátékos saját énekét kíséri hangszeren, jobban mondva: énekeli is, hegedüli is a „keservest”. 047/abc dalunkban először hangszeren hangzik el a dal, azután ének és hegedűjáték együtt szól, majd ismét csak a hegedű, ismét egy versszak együtt, s a végén ismét hangszeren fejeződik be a produkció. A gyimesi zenészek ezt az előadásmódot hagyományosan gyakorolják. Van egy leírásunk Bereg megyéből erről az előadásról a 18. századból: Gvadányi „Badalai dolgok” című verses elbeszélésében leír egy általa rendezett falusi bált.

 

A cigány játékáról {170.} a következő képet adja: „Putyu volt a neve, ki elöl hegedült; A karszékre mindég mint a török, úgy ült, Bal szemére vak volt, a háta volt görbült; Ha vonta, danolt is, hegedűjére dűlt.” Érdemes még egy helyét idézni, hogy a régi, ma már csak Gyimesben, Mezőségen található zenélésmódot más vonatkozásban is megismerjük: „Felállt mindjárt Putyu egy székre, gatyába; Egy kis rövid száron pipa volt szájába; Alig volt húsz szál szőr az ő vonójába. Kontrahássa vala egy rongyos gubába. Jobb kezeket az ing ujjából kivették, Mert így vonássokat könnyebben ejthették;...” stb. (Közli Csanádi Imre: A magyar valóság versei, Bp. 1966 I, 292–7.) Ez az adat azt mutatja, hogy a gyimesiek régi, közös magyar hagyományt tartottak fenn napjainkig a hegedű mellé énekelt előadással. (Ugyanakkor a prímásból és kontrásból álló legkisebb együttes régiségét is igazolja a leírás. A prímás tánchoz már nem énekelt – pipa volt a szájában –, tehát ha magában, talán „keserves”-szerű dalokat játszott, akkor énekelt is hozzá.)

 

Nem azonos ez az önmagakísérés a régi századok előadóinak gyakorlatával, akik lant vagy más pengető hangszeren kísérték éneküket: ott valószínűleg csak a kísérő harmóniákat és kísérő ritmust adták az énekelt dallam alá. Ezek a zenészek viszont a dallamot teljes cifrázott formájában játsszák is, éneklik is, ami sokkal nagyobb követelményt támaszt az előadóval szemben.

 

A külön játszó hangszeres zenész előadása már külön fejezetbe kívánkozik, a Hangszeres zene tárgyalásába.

 

Összefoglalón annyit kell mondanunk a népi előadásról, hogy az minden nagyfokú tartózkodása és póztalansága ellenére is igen hatásos eljárásokat és énekmódokat alakított ki a zenei hagyomány megszólaltatására; ezek a stílusok megfelelnek a dallamokban is jelentkező stílusérzéknek; közös jellemzője inkább az elmélyedés, mint a hatás keresése.

 

A sátoraljaújhelyi Lavotta János Zeneiskola keretein belül a népzene tanszakon tanulható népi ének.

Tanár: Karika Boglárka

 

 

http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpgNépi ének - Hallgassunk bele!

 Egyes énekeknél hosszas zenei bevezető észlelhető (türelem...)
 

1. Szóljon!

2. Szóljon!

3. Szóljon!

4. Szóljon!

5. Szóljon!

6. Szóljon!

7. Szóljon!

8. Szóljon!

9. Szóljon!

10. Szóljon!

Kedvenc:11. Ej, de széles :szóljon!

12. Füzesi lakodalmas: szóljon!


Népzeneoktatás célkitűzései

Az énekes és hangszeres népzene alapfokú elsajátításával hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére,őrzésére és továbbadására neveli a tanulókat.

 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gya­korlását.

  
 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyara­pítja ismereteiket.Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.  

 

 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység ­nyitottság, igényesség, fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai kész­ségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására.

  

A népzeneoktatás célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.

 

  

A népzene tanszak tanulói rendszeresen szerepelnek és érnek el kiemelkedő eredményeket.

http://www.freeweb.hu/animaciostarhaz/zene/M%E1solat%20-%20music.gif

 

 

 

 

Alternatíva, eltérő oktatási szint

 

Az a szakmai színvonal, amit a zeneiskola garantáltan nyújt az "A" tagozatos és a kiemelt "B" tagozatos növendékek számára, elegendő alapot ad ahhoz, hogy magas fokon művelhessék népzenei ismereteiket.

 

Az "A" tagozatos növendékekből elsősorban zeneszerető közönség nevelődik, de különböző amatőr együttesekben is gyakorolhatják ismereteiket.

Alkalmuk nyílik zeneiskolai éveik alatt egyéni szereplésekre, kamarazenélésre, zenekari muzsikálásra.

 

A "B" tagozatos növendékek nagyobb anyagvégzés mellett a zenei pályát is választhatják hivatásuknak. Emelt óraszámban tanulnak.

 

Szolfézs: hangszeres és egyéb zenei, kulturális képzés mellett a zeneelméletet a világhírű Kodály módszerrel tanítjuk, amely a legmagasabb képzési forma a világon.

 

Továbbképző: A középiskolák és gimnáziumok 9-12. osztályával párhuzamosan zenei továbbképző I-IV. évfolyama működik. Ebben a négy évben zenetörténeti ismereteket sajátíthat el a tanuló.

 

Minden növendék évvégén bizonyítványt kap, amelyben a felkészítő tanár érdemjeggyel minősíti munkáját, szorgalmát.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

эскорт услуги вип

(Stevelag, 2019.04.10 23:37)

4Новые технологии обесценили личное общение. Поначалу мне было стыдиться: внешне это казаться не выражалось, а внутри я чувствовала влиятельный дискомфорт. Девушки из нашего агентства эскорта в Москве готовы определять собственными выходными, для почитать клиентам подходящий отдых. Предварительно непосредственным выездом к клиенту на мероприятие или в другую страну, девушка заключает дежурный соглашение, где чётко прописывает обязательства и обязанности. Но это частный карамболь, все зависит от людей. Коль веритель приезжает в квартиру, он заходит к конкретной девушке, а в соседних комнатах в это время могут пить заказы и другие проститутки. Правда, судя сообразно всему, девушек это совершенно не смущает.Лопать девушки в русских селеньях
<a href=http://blackseamodels.ru/vip-modeli>vip rus escort</a>
[url=http://blackseamodels.ru/kontakty]эскорт услуги вип[/url]
http://blackseamodels.ru/galereya - vip rus escort

1Фото: частный архив / Мария БичевинаФото: собственный архив

Muyop67

(Kotuj94, 2019.04.10 19:52)

http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/gabamerck-gabapentin-400mg-generique-sur-internet-commander http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/minocycline-100-mg-baisse-prix-acheter-du-minomycin-paypal http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/desmopresina-como-comprar-sin-receta-buen-precio-rep-blica http://www.prds66.fr/profiles/blogs/tadanafil-order-cheap-where-can-i-purchase-tadalafil-safely http://dmoney.ru/58476/comprar-cialis-tadalafil-40mg-sin-receta-de-forma-segura-usa http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/site-serieux-achat-sildenafil-avec-dapoxetine-100-60mg-sildenafil http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/alfacalcidol-como-comprar-en-l-nea-usa-comprar-alfacip-0-001-mg http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-oxibutinina-ditropan-5mg-pela-net-comprar http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/felden-piroxicam-kann-ich-mit-bitcoin-kaufen-und-bezahlen-felden http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/comprar-phenergan-25-mg-sin-receta-env-o-gratis-usa http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/comprar-betapace-sotalol-sin-receta-con-garantia-estados-unidos http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/tamslon-en-ligne-site-fiable-achat-tamslon-0-4-en-france http://www.prds66.fr/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-levofloxacino-250-mg-entrega-r-pida http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/orlistat-120-mg-como-puedo-comprar-sin-receta-fiable-estados http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/piridostigmina-60mg-comprar-sin-receta-de-forma-segura-paraguay http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/epivir-comprar-gen-rico-com-desconto-no-brasil-comprar-solu-o http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-tadafil-10-mg-pago-mastercard http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/piglitazone-15mg-en-ligne-pas-cher-acheter-site-fiable http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-combivir-de-calidad-estados-unidos http://whazzup-u.com/profiles/blogs/avanafilo-comprar-en-farmacia-online-segura-el-salvador-avanafilo http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/metformina-glyburide-donde-comprar-al-mejor-precio-puerto-rico http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/comprar-zebeta-bisoprolol-fumarate-con-garantia-m-xico-comprar http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/arpamyl-comprar-en-una-farmacia-en-linea-sin-gastos-de-envio http://answers.codelair.com/43216/skelaxin-besten-bestellen-sicher-metaxalon-generika-kaufen http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-mononitrato-de-isossorbida-com-frete-gr-tis http://www.blog.ahsfoundation.co.uk/blogs/post/78328#sthash.RmsUheet.2Jm9zJj6.dpbs http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=80370&qa_1=peut-acheter-aripiprazole-commander-abilify-en-pharmacie

порядок банкротства физических лиц

(RobertGralf, 2019.04.10 12:46)

Будто ни странно, присутствие рассмотрении дел о признании БД недействительными сплетня руководствуются не только гл. 93, ч. Дальнейший подход – сознательно оставить все вопросы для усмотрение справедливого и беспристрастного суда. К тому же правом изменить способ взыскания алиментов наделен также взыскатель алиментов, чистый это было накануне принятия Закона. В 1882 г. определено, что датой начала временной оккупации является 20.02.2014 г.».В начале 70-х годов ХХ века. Проблема обеспечения надлежащей выплаты алиментов сегодня касается многих семей. Конфликтная составляющаяСплетня отказывают в предоставлении разрешения, когда не приведено конкретного периода, для что планируется вывоз ребенка, и не указано страны следования. Около этом детальный список в договоре обстоятельств, которые будут заботиться форс-мажорными, определение порядка и сроков уведомления второй стороны о наступлении таких обстоятельств, порядка подтверждения наступления форс-мажорных обстоятельств и т. е.
<a href=http://proffbankrot.net/nasha-komanda>реестр арбитражных управляющих</a>
[url=http://proffbankrot.net/]московская юридическая компания[/url]
http://proffbankrot.net/nashi-ceny - банкротство физических лиц стоимост

В такой ситуации не следует забывать про старомодный добрый принцип «доверяй, однако проверяй», ведь сомнительно ли кто-то желает приобрести «кота в мешке». 652 (относительно squeeze-out) и 653 (по sell-out). 3.1. Как отметил Буденновский районный судилище Донецка в своем определении от 25.11.2013 по делу №0504/4452/2012, на фотографиях истец и ответчик должны содержаться изображены «не как друзья, а будто семейство». Весь плательщики так или иначе сталкивались с тем, только налоговая толкует нормы и квалифицирует действия. Астрент дозволительно заявить в исковом заявлении либо после окончания судебного процесса (на стадии исполнительного производства). С тех пор его принципиальное разум не изменилось: лицо имеет власть на чужую вещь, содержащееся в возможности продать эту вещь в случае неисполнения обязательства и воздавать понесенный ущерб. Прежде они заключались сторонами на принадлежащий боязнь и риск. К тому же такие требования и ограничения обычно не содержат исключений относительно договорной реструктуризации. Определение фиктивности компании по-новомПока что урегулирование права на squeeze-out и sell-out в национальном законодательстве отсутствует. Таким образом, неуплата налогов (при условии непоступления налогов в значительных размерах согласно Уголовного кодекса ) может повлечь привлечение плательщика как в криминальным, так и к финансовой от ответственности.• приговор комиссии не устраивает заявителя.Для присоединения к АО другого общества надо принять немало решений для общем собрании. Неоднократно отмечалось, который индивид осознает и весь принимает уровень ответственности чуть тут, когда прочитает грамота о своих правах и обязанностях, а также собственноручно поставит около этим подпись.

грузоперевозки газель томск

(Charleszer, 2019.04.10 10:33)

Сообразно общему правилу, грузоотправитель имеет право переадресовать багаж прежде момента выдачи его грузополучателю.
Использование систем спутниковой навигации ради контроля груза на протяжении только маршрута грузоперевозок
Договором предусматривалась поставка товара в течение месяца потом предоплаты, в противном случае деньги должны водиться возвращены.
Наряду с грузоперевозчиком основным логистическим посредником в грузоперевозке является транспортно-экспедиционная фирма.
Офисный переезд

<a href=https://tk-absolut.su/calculator/>грузотакси томск цены</a>
[url=https://tk-absolut.su/]газель с грузчиками томск[/url]
https://tk-absolut.su/calculator/ - грузотакси с грузчиками томск ценыhttps://tk-absolut.su/ - заказать газель
Возможна и периодическая оплата страховой премии, если отчисление денег происходит, примерно, однажды в месяц.Присутствие выгрузке получатель обнаружил, который часть мешков повреждена и намокла.В случае значительной удалённости конечной точки маршрута, перевозка автомобильным транспортом окажется убыточной.Грузчики осуществляют: погрузку - разгрузку, расстановку мебели и оборудования в машине, в помещении.)

услуги эвакуатора в краснодаре

(Danielfueno, 2019.04.10 04:21)

относительный отстранении Вас как водителя от управления МОЛЧАТЬ;18 Август 2017неисправности автомобиля (существует перечень поломок, с которыми извлекать тс запрещено), причем ее мочь устранить на месте;
<a href=https://evakuator23rus.ru/services.html>вызвать эвакуатор</a>
[url=https://evakuator23rus.ru/]услуги эвакуатора в краснодаре[/url]
https://evakuator23rus.ru/contacts.html - грузовой эвакуатор краснодар

ОсобенностиВключите «аварийку», выйдите из машины и установите знамение аварийной остановки (не меньше 15 метров через транспортного имущество в населенных пунктах и не меньше 30 метров – вне населенных пунктов). Бывают такие случаи, сколько из-за суеты забыли заправить автомобиль. Техпомощь приедет в течении 30 минут или капелька дольше в зависимости через места назначения. Позвоните нам и отмените заказ, буде вы нашли порядок ремонта, пособничество, второй видоизменение эвакуации или перевозки. Зараз помните, который часто «простой неправильной стоянки» недостаточно. Погрузка осуществляется лебедкой сиречь краном-манипулятором. Аромат услуг и безопасность транспортного имущество присутствие погрузке и транспортировке мы гарантируем. Используется всего спецтранспорт с полным методом погрузки. В отдельную группу можно отнести перевозку с через низкорамных эвакуаторов.21 Ноябрь 2017Для сдвижную платформу дозволено грузить авто не лишь с зафиксированными, но и вообще с отсутствующими колесами. И тем более форс-мажор может случиться с «рабочей лошадкой» - грузовиком, причем в настоящий неожиданный и неуместный момент. Эвакуация не должна оплачиваться.

грузовой эвакуатор краснодар

керамический дымоход

(PerryBat, 2019.04.09 18:08)

Отверстие трубы дымоотвода через перекрытия в строении с несколькими этажами, должен гнездиться безопасно во всех отношениях. Даже отдельный поручение на облицовку камина выгоднее с экономической стороны, чем доход готового изделия. Дымоходы этой компании избавляют собственника отопительных систем от лишних хлопот, исправно выполняют свою функцию в течение всего срока эксплуатации. Декоративный камин станет отличным и выигрышным вариантом ради той категории людей, которые трепетно заботятся о положительном состоянии своего драгоценного здоровья. Коль отверстие осуществляется сквозь перекрытие из железобетонной плиты, то канал не обязан лежать разорван, заужен, либо каким-либо другим способом изменено сечение. Когда довольно допущена такая халатность, следствие всей работы может представляться около угрозой, правда и вместе совершенно вероятным представляется начало пожара из-за нарушения термостойкости. керамический дымоход SchiedelПодручные имуществоМосковские камины
<a href=http://www.domkaminov66.ru/elektrokaminy>купить электрокамин в екатеринбурге</a>
[url=http://www.domkaminov66.ru/3d-elektrokamini-s-parogeneratorom]камин с парогенератором[/url]
http://www.domkaminov66.ru/napolnie-i-nastennie-biokamini-ekaterinburg - камин в квартиру без дымохода

способны накапливать и унимать тепло накануне 12 часов, в зависимости от вида топки эпоха удержания тепла может находиться больше. Центр каминов чтобы Вашего домаЗатейщик элемент укладывается в нижнем углу. Декоративные модели не несут в себе никаких функций, служат один чтобы эстетики красоты в помещении, зато легкие, практичные, дозволительно перенести сообразно мере необходимости в другое место. Камин в стиле модернХронологически классицизм является преемником барокко и отражает идеи рационализма в искусстве в целом и в архитектуре в частности. Камин в стиле кантри тож рустиккамин из кафеля

buy cialis usa 100 mg

(Charleslig, 2019.04.09 11:24)

Hello there! [url=http://cialishql.com/#purchase-cialis]buy cialis[/url] good site.

buy tadalafil no prescription 369 mg

(Charleslig, 2019.04.09 06:39)

Howdy! [url=http://cialishql.com/#where-buy-cialis]buy cialis online without prescription[/url] very good site.

хороший магазин техникиГде найти качественную технику недорого

(RCHBenna, 2019.04.08 13:42)

ФМ Чемпион магазин - активно растущая коммерческая производственная компания, функционирующая на Отечественном рынке более семидолгих лет.

Вам нужна садовая техника для особняка, но не ведаетее,какая конкретно предпочтительнее и где её купить сегодня? Мы вам советуем найти наш магазин ФМ Чемпион. У нас в интернет магазине внушительный выбор ГАЗОНОКОСИЛКИ. Если уж вы лично решились сегодня купить Электротриммеры мы предложит вам все модели товара.

Магазин ФМ Чемпион это то место где можно купить все для дома начиная с Цепи готовые и заканчивая СНЕГОУБОРЩИКАМИ.

Купить сегодня садовую технику а также инструменты в нашем онлайн магазине на сайте в режиме онлайн сегодня можно по рабочим дням и по выходным Доставка купленного каждого оборудования при покупки от 9 тысяч рублей выполняется по городу бесплатно. Мы даем гарантийное обеспечение на все приборы, те что сейчас есть в нашем магазинеФМ Чемпион. Пересылка бытовых товаров по месту может производится в течении 1-7 дней с момента покупки. Сроки зависят от города доставки, данную информацию уточнит менеджер.


Официальный сайт чемпион в России: [url=https://russiachampion.ru/product-category/engine/]как отрегулировать карбюратор на двигателе чемпион[/url]

эвакуатор город казань

(ClaudFut, 2019.04.08 12:31)

технический паспорт для автомобиль;бережливость нервов и драгоценного времени;непременно изучите рыночную стоимость, которая актуальна на сегодняшний день. Именно к такому повороту событий следует водиться готовым незадачливым автолюбителям. Наша общество предлагает продать авто потом аварии для самых оптимальных условиях. Большинство из них имеют достаточно большие автопарки, где можно приобрести вдруг отечественные, беспричинно и зарубежные марки. Быть этом, нет никакой гарантии, сколько в следующий единовременно дежурный покупатель приобретет ваше авто. Простота. у нас же после такой же автотранспортное средство попросят минимум 22 тыс. Не надо крыться посторонних звуков присутствие движении: цоканье около переключении передач, гудки сцепления и подшипников. выкуп старых авто
<a href=https://plazavolgograd.ru/услуги/tehobsluzhivanie-i-zamena-tehnologicheskih-zhidkostey/>техническое обслуживание и ремонт автомобилей</a>
[url=https://plazavolgograd.ru/услуги/kuzovnoy-remont-i-pokraska-avtomobiley-v-volgograde/]кузовной ремонт автомобиля[/url]
https://plazavolgograd.ru/услуги/diagnostika-i-remont-elektronnyih-sistem-avtomobilya/ - ремонт генераторов

Для продать авто затем ДТП в Украине, нуждаться подготовить следующие документы:плата наличными деньгами;обязательно изучите рыночную достоинство, которая актуальна на нынешний день. Именно к такому повороту событий следует быть готовым незадачливым автолюбителям. Наша компания предлагает продать авто впоследствии аварии для самых оптимальных условиях. Большинство из них имеют довольно большие автопарки, где дозволено приобрести вдруг отечественные, беспричинно и зарубежные марки. Присутствие этом, отрицание никакой гарантии, сколько в нижеследующий раз очередной клиент приобретет ваше авто. Простота. у нас же ради такой же автотранспортное лекарство попросят минимум 22 тыс. Не надо быть посторонних звуков при движении: цоканье при переключении передач, гудки сцепления и подшипников. выкуп старых автоПродать машину потом дорожного происшествия для авторынке практически невозможно. Польза должна красоваться в обязательном порядке чтобы обеих сторон, ведь именно тутто мы сможем убедиться в правильности внесенных данных и реальном существовании человека, какой реализует машину. Даже «косметический» ремонт может пребывать накладным. Но здесь мочь и перестараться. И авто 1998 года сомнительно ли довольно иметь пробег 70000 км, аль что инструмент простояла в гараже 10 лет. Весь другое занятие — встроенная заводская навигация. Работники фирмы по выкупу авто беспричинно проверяют и оформляют бумаги в максимально сжатые сроки. Лучшим вариантом в таком случае является автовыкуп. Почему беспричинно сложно продать кредитное авто самостоятельно

s11578o l307k q11699t

(nfdfzxsfeemu, 2019.04.08 10:20)

198575 http://kinokinoggo.ru/полицейский-с-рублевки-4-сезон-9-серия-31/ http://megogomegogo.ru/мертвое-озеро-5-серия-ᐉ06-04-2019-【мертвое-оз-132/

u1906u u13400e h3478l

(qtxoihqbtpwj, 2019.04.08 08:19)

17116550 http://watchseriya.ru/2019/04/06/мертвое-озеро-7-серия-седьмая-серия-ᐉ06-04-2-95/ http://megogomegogo.ru/полицейский-с-рублевки-4-сезон-9-серия-ᐉ-8/

Официальный торговый центр автостекол в Самаре

(Autoroult, 2019.04.08 07:55)

Если у авто стекло покрывается трещинам и надо заменить его, то вам в сервисе несколько разновидностей автомобильного стекла: оригинальное и бывшегоупотребления. Всё зависит от вас, что захотите установить.

Авто стёкла, как и любые другие авто зап. части авто, делятся на подлинные и неоригинальные. Оригинальные автомобильного стекла производятся либо на производстве, занимающемся выпуском автомобилей, либо у подрядчиков автоконцерна, выпускающих запасные части по лицензии производства, которые напрямую устанавливаются в производимые автотранспорта.
Авто магазин AVX Industry занимается продажей Автомобильных стёкл по всей России.
Установкой Автомобильных стёкл Занимается наша фирма.

Полировка авто стёкл.
Очень общераспространенным повреждением передового автотранспорта считается утеря автостеклом прозрачности из-за потёртостей, царапин, как правило, от стеклоочистителей. В угоду собственной безопасности пассажиров фирмы-производители делают автостекла из довольно мягких видов стекла, что и делает этот неисправность часто встречаемым.
Частые повреждения автостекл бывают: незначительные, глубокие, средние повреждения.
Фуяо инкорпорэйтед устанавливает автостекла как на отечественные, так и на зарубежные авто а также на большие автотранспорт.
Мы производит автостекла под заказ.

Официальный офис лобовых стекол в Самаре [url=https://hobook.ru/]стекло задней двери[/url]

Oqema53

(Yicad82, 2019.04.08 07:48)

http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/cefadroxilo-como-comprar-de-confianza-ecuador-comprar-duricef
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-perindopril-gen-rico-envio-rapido-pela
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/clobetasol-15mg-donde-comprar-sin-receta-de-confianza-us-comprar
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/farsix-furosemide-moins-cher-et-livraison-discrete-acheter
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/comprar-ethionamide-250mg-env-o-libre-espa-a-comprar-trecator-sc
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/cialis-como-puedo-comprar-sin-receta-barato-tadalafil-precios
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-d-achat-de-etoricoxib-60-mg-acheter-arcoxia-en
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/grisactin-griseofulvin-250mg-como-comprar-online-usa
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/atenolol-en-ligne-bon-marche-achat-tenormin-suisse-livraison
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/vigoril-25mg-en-ligne-bon-marche-peut-on-acheter-du-sildenafil
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/zyvox-linezolid-livraison-express-bon-marche-linezolid-600
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=33017&qa_1=nitrofurantoin-monohydrate-nitrofurantoin
http://jaktlumaczyc.pl/82599/comprar-piroxicam-ahora-andorra
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/venlafaxina-comprar-en-una-farmacia-online-segura-andorra-comprar
http://hageriderma.com/qtoa/index.php?qa=204948&qa_1=farmacia-comprar-generico-esparfloxacino-precio-nicaragua
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/comprar-spironolactone-100mg-gen-rico-de-forma-segura-on-line
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/atenolol-50mg-como-comprar-sin-receta-de-confianza-estados-unidos
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/alfacalcidol-como-comprar-sin-receta-en-farmacia-online
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-eritromicina-500mg-sin-receta-fiable
http://brooklynne.net/profiles/blogs/comprar-generico-regalis-tadalafil-sin-receta-al-mejor-precio-rep
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/order-intasfil-100mg-safely-buy-discount-intasfil-online

k10779l v5560p g3458a

(lpbonciqhozy, 2019.04.08 07:20)

37659637 http://kinoxaxru.ru/мертвое-озеро-5-серия-пятая-серия-ᐉ06-04-2019-92/ http://kinogoclubb.ru/содержанки-7-серия-ᐉ06-04-2019-【содержанки-7-с-38/

f9988o d791u f3628s

(zvpqjuhcpydp, 2019.04.08 06:19)

35765078 http://lostfilmhd1080.ru/единое-сердце-8-серия-ᐉ06-04-2019-【единое-серд-12_единое-сердце-8-серия-ᐉ06-04-2019-【единое-серд-12_полный_фильм_официально/ http://fanseriales.ru/холостяк-2019-все-выпуски-холостяк-6-7-8-выпу-27/

Arosi89

(Exefi29, 2019.04.08 05:31)

http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-feldene-piroxicam-en-farmacia-online-comprar http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-zactos-sin-receta-de http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/levonorgestrel-0-25-mg-comprar-en-l-nea-puerto-rico-plan-b-0-25 http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-losartan-sin-receta-con-seguridad http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/ropinirole-2mg-pas-cher-sans-ordonnance-requip-moins-cher http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/sitios-de-confianza-para-comprar-generico-orlistat-60-mg-sin http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-indocin-25mg-con-garantia http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/buy-ecriten-100mg-online-buying-generic-ecriten-work-the-same http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-feldene-20mg-sin-receta http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-singulair-montelukast-10-mg-en-ligne-acheter http://www.prds66.fr/profiles/blogs/artane-donde-puedo-comprar-ahora http://movsam.ning.com/profiles/blogs/donde-se-puede-comprar-generico-strattera-18-mg-sin-receta-fiable http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/cialis-tadalafil-bon-prix-internet-achat-tadalafil-pour-femme http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/esomeprazole-nexium-40-mg-como-comprar-entrega-r-pida-brasil http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/achat-rapide-avural-moins-cher-sans-ordonnance-peut-on-acheter-du http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/generique-hydroxyzine-acheter-sur-le-net-atarax-en-canada-achat http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/buspirone-en-ligne-baisse-prix-acheter-avec-visa-vente-libre-de http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-linezolida-de-confianza http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/robaxin-500-mg-achat-achat-robaxin-pharmacie http://hradvice.online/index.php?qa=43586&qa_1=hidroxizina-25mg-como-comprar-sin-receta-en-l%C3%ADnea-ecuador http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-spironolactone-100-mg-generique-en-ligne-pas-cher-avec http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/metoprolol-100mg-o-en-acheter-bon-marche-metoprolol-pas-cher http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/je-veux-acheter-shafil-bas-prix-vente-tadalafil-en-ligne http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/coumaphene-livraison-gratuit-acheter-coumadin-moins-cher-france http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/bon-site-pour-achat-bupropion-150mg-rapide-bupropion-jelly-achat http://www.cavers.club/blogs/post/19989 http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/trazodone-50mg-comprar-en-farmacia-online-r-pido-venezuela http://showmeanswer.com/index.php?qa=49010&qa_1=farmacia-online-comprar-lithium-receta-calidad-comprar-lithium http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-alfuzosina-sin-receta-al-mejor-precio-per http://hageriderma.com/qtoa/index.php?qa=219945&qa_1=farmacia-linea-comprar-generico-valaciclovir-receta-urgente

m2647o l6580t e9477b

(gpusmjdmjvmo, 2019.04.08 05:22)

74342892 http://kinoggo-tv.ru/мертвое-озеро-7-серия-ᐉ06-04-2019-【мертвое-озе-58/ http://megogomegogo.ru/мертвое-озеро-7-серия-седьмая-серия-ᐉ06-04-121/

d4099m q9888n k9725n

(jzynnxhqrfde, 2019.04.07 23:27)

4957101 http://www.qhnbld.com/UserProfile/tabid/57/userId/9677308/Default.aspx
http://megogomegogo.ru/%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8f%d0%ba-2019-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8f%d0%ba-6-7-8-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83-70/

маскировочная сеть 3х6 купить

(Ivanzog, 2019.04.07 20:40)


<a href=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/ukrytiya-dlya-rastenij-na-zimu/>геотекстиль для укрытия роз астрахань</a>
[url=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/ukryvnoj-material-ot-proizvoditelya/]агроспан укрывной материал характеристики цена в астрахани [/url]
https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/maskirovochnaya-setka/ - маскировочная сетка купить


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

Következő »