Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpg 

Népi énekről...

 

A paraszti társadalomban természetes volt, hogy a gyermekektől kezdve a legidősebb korosztályokig egyaránt szinte mindenki tudott énekelni, a zene, a népdal születésüktől kezdve végigkísérte életüket. Sajnos ez már a múlté. A modern ember alig énekel, s ha énekel is, dalai általában a múló divathoz kapcsolódó, kevésbé értékes "alkotások".

 

Szeretném megmutatni, hogy a népdal nem csupán a régi idők emléke, hanem a mai ember is magáénak érezheti.
Lajtha László írja: "A népzene nemcsak egy lepréselt virág, hanem élet is." Ezt a zenét azonban ma már csak tudatos tanítással -tanuIással lehet életre kelteni.

 

 

A régi falusi közösségekben a dal szájról szájra szállt, vagyis hallás útján terjedt. Ezt a tanulási módot kíséreljük meg alkalmazni a mai élet szabta keretek között úgy , hogy magnetofonkazetták hallgatásával sajátítjuk el a dalokat.

 

 

A tanulás alapja tehát az eredeti hangzó forrás, melyet a kottaképek csupán kiegészítenek, magyaráznak. Bartók Béla szerint ugyanis "bizonyos hangadásban, hangszínben, tempóban és sok más apróságban megnyilvánuló előadásmódok nagyon jellemző hozzátartozói a népi zenének: tehát nem csupán a dallam leírható hangjai a fontosak, hanem a dallam előadásával járó sok egyéb tulajdonság is, mint a dallam megjelenítő eszköze."

 


A népdal tanításának legfontosabb feltétele a hangképzés ismerete, mely bármilyen műfajú énekléshez elengedhetetlen. Bár a hangképzés alapszabályai bizonyos mértékben az összes énekes műfajra egyaránt vonatkoznak, számolnunk kell módszertani különbségekkel is, melyeket a népi dallamvilág stiláris eltérései szabnak meg.

 

A népdaléneklés váljék közkinccsé, és tovább éljen a következő nemzedékekben.

 

A népi ének tanításának szakirányú feladatai

 

 

-   Az énekes népzene hagyományainak a megismertetése.

 

 

 

-   A népdalok hiteles megszólaltatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel.

 

 

 

-   Az emberi hang sajátosságainak megismertetése.

 

 

 

-   A magyar népzenei dialektusok sajátosságai.

 

 

 

-   Az énekhang technikai adottságainak fejlesztése.

 

 

 

-   A növendékek zenei képességeinek fejl.

 

 

 

-   Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzet fejl.

 

 

 

  - A dialektusok díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejl.

 

 

 

 

A népi ének tantárgy tanítása korosztályonként, tagozatonként tematikájában és módszerében azonos, az elvégzendő anyag mennyiségében és összetettségében azonban különbözik.

 
 

A javasolt zenei anyag kiválasztását mindig a tanuló életkora, technikai tudása, muzikalitása és zenei érettsége befolyásolja. A képzési program lehetőséget ad arra, hogy a fejlesztési ütemet a tanár a tanuló egyéni adottságainak figyelembe vételével határozza meg, így a képzési idő lerövidíthető. A kiemelkedő képességű növendékek számára második osztálytól lehetőség nyílik arra, hogy magasabb óraszámban (heti 2x45 perc) tanulhassanak.

  

Az alapfokú tanulmányok befejezése után a legkiválóbb tanulók továbbtanulhatnak a zeneművészeti szakközépiskolában, de tudásukat a továbbképző 7-10. osztályaiban is fejleszthetik.

 

 

Népi ének előadásmódjáról...

 

Minden stílus sava-borsa az előadásmód. Minden stílus meg is teremti a maga sajátos előadási fogásait. A régi népdalok itt-ott még hallható énekmódja az a legfeltűnőbb vonzóerő, amiért ma annyian lelkesednek érte; ezzel az énekmóddal „felöltöztetve” lesznek jelentősek néha egészen jelentéktelen dallamok is, sokszor stílusban idegen, pár hangnyi dúr dalocskák is.

 

Melyek tehát a megvalósításnak azok a sajátságai, amelyek kívül esnek a dallam szigorúan értelmezett, saját tulajdonságain? Ilyen az énekes hangszíne, a választott hangmagasság, az egyéni vagy területenként szokásos tempó; ilyen a kezdő lendület, amely a dallam tempóját ritmusát is befolyásolja; ilyen az előadás színezése vagy a színezéstől való tartózkodás, és mindenekfölött a díszítés, a dallamhangokon felül alkalmazott díszítő hangok, amellyel az énekes körülfonja a dallam alaphangjait.

 

Ezek mellett hozzátartoznak még az előadás stílusához olyan elemek is, amelyek a dallamnak is sajátságai, de az énekes az előadás folyamán pillanatnyi ihlete szerint rögtönzi, változtatja: ilyen a pontozásnak egyéni alkalmazása, és ilyen a variálás, ami bizonyos dallamfajtákban vagy bizonyos régies hagyományú területen, bizonyos egyéniségek énekében nagyobb mértékben változtatja meg a dallam főhangjait is, s az állandó változtatás a lehetséges, egyenlő értékű fordulatokból változatos, művészi fölépítést alkot egy sok versszakos előadásban; vagy sablonos menetekből ötfokú fordulatokkal népi stílusú dallamot formál. Stílust jelenthet az előadásban bizonyos dallamok hangszerrel együtt hangzó éneklése, sőt stílussá válhatnak bizonyos modorosságok is: az oktávtörés vagy más énekes fogások. Lássuk sorban mindezeket.

 

A hangszín különbözteti meg legjobban a régi, hagyományos éneklést a maitól és a nem népi előadástól. De mindenféle népi éneklés is különbözik a tanult énekesekétől: a hangképzés természetességében.

 

A nép, ha dalol, mindenekelőtt szöveget mond torzítatlanul, méghozzá a tájszólás erős színeivel; emellett énekel, ahogy tud. A tanult énekes mindenekelőtt szép hangot akar képezni, emellett mondja a szöveget, ahogy lehet. Ezért minden egyes hangot külön „megformál”, míg a népi énekes csak dallamsorokat, zenei egységeket formál meg. Ez tehát már hangzásban is különbséget jelent mind a régi, mind az új népi előadással szemben. De a két népi énekmód is különbözik egymástól. A régi dallamok hagyományos hangszíne ünnepélyes, komoly, mondhatnánk: meghatódott volt.

 

 „Az öregek, különösen Erdélyben egészen más gégebeállítással, a közönséges {159.} beszédtől elütő, megilletődött, ünnepi vagy derűs: egyszóval sokféle hangszínnel énekeltek.” Különleges gégebeállítással különleges hangszínt hoz ki összeszorított torkából 0147 dalunk gyimesi énekese. Itt is tapasztalhatjuk, hogy egy még dallamnak alig nevezhető, három hangon recitáló zenei mag mit nyer a díszítéstől: a három hangot körülburjánzó, furcsa, préselt hangszínű díszítmények és a hangismétlés sajátos hatása teszi ezt az éneket olyan egyedülállóan megragadóvá.

 

Díszítményeinek ez a sajátos hangszíne van olyan különös, mint egyes lapp énekesek díszítményeinek hangszíne (amit Szomjas–Schiffert felvételein hallhatunk). Nyilván valami nagyon ősi időkből származó énekmód ez, aminek mégsem „primitívsége” ragadja meg a hallgató figyelmét, hanem kifejező ereje.

 

Egészen más hangvétel jellemzi a mezőségi énekeseket. Ott a nagy magasságban, feszített, érdes éneket kedvelik. Ez a magasba törő, minél élesebb éneklés különben másfelé is megvan, például Gyimesben is, sőt ott is, ahol már régi énekstílus nem él. Az Abaúj megyei Ájban mondta egyik 30 év körüli asszony, aki a maga korosztályának vezető énekese volt: „Mi így danoltunk, igen gyorsan meg igen magosan”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Ennek az uralkodó követelménynek a mély alt hangúak nem mindig tudtak eleget tenni. Panaszkodott is egy jó dalosom, hogy nem bírja „oj élesen” (vagy »vékonyan«, »oj igen fel«); belefájdult a feje, az ér a homlokán, a templomi feszített éneklésbe. (Itt óhatatlanul eszünkbe jut Arany Bolond Istókjának temetési jelenete: „A két tanitvány, duzzadó nyakinnal Erőlködé a felső nyolcadot, És, mintha fojtogatták vón’ patinggal, Fejökbül a szem úgy kidagadott; Tán az akasztás sem jár annyi kinnal...”) Úgy látszik, régi hagyomány ez a népi éneklés mindenféle műfajában. Az ájiak, akikről szó volt, már csak új stílusú dalokat énekeltek ilyen „élesen”; a gyimesiek régi keserveseket, de nem kevésbé élesen, persze azért valami más hangszínnel: nem az ájiak és más magyarországiak egyenletes, csengő, világos mellhangjával, hanem valami préseltebb fejhangon, ami amazok derült hangzásával szemben valóban „keserves”, panaszkodó, majdnem félelmetes hatást kelt (013, 047/a).

 

Nem lehetetlen, hogy ezek a hegylakók énekükben is megőriztek valamit azokból a kiáltásokból, amivel egyik csúcsról vagy gerincről a másikra adtak jelt és felelgettek egymásnak: az úgynevezett „hüdintések”-ből (0197/d). Mindenképpen számolnunk kell ezekben az éles éneklési módokban azzal, hogy a messzeható hang volt bennük a cél, elsősorban a férfiak énekében. (Ugyanakkor az igazi klasszikus, díszített, régi előadóstílus sokkal kevésbé törekedett erős hangra, inkább bensőséges, telt hangzásra.)

 

Az új stílusban a csengő, átható hang az ideál; és a mindig magasabbra törő éneket egyes variációkban is tettenérhetjük: egyes dalokban a magasabbra törő lányok mindegyre magasabb megoldást alakítanak ki, s ez meg is marad a különböző alkalommal följegyzett változatokban. 0370, dalunk mellé tegyük oda az alábbi (áji) variánst és más változatokat:

 

Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

 

{160.} Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

a) egy előbbi, alacsonyabb változatot mutat be, b) egy későbbi magasabbat, s c) egy föltehető, legkorábbi megoldást.

 

Ezek a változatok együtt is hangozhatnak, mert gyakori jelenség, hogy a lányok-legények közös dalolásában ugyanannak a menetnek többféle megoldását egyszerre halljuk, például skálaszerűt ötfokúval együtt, vagy az ilyen tercpárhuzamban lévő megoldásokat: ezek együtthangzását szeretik is. Ájban mondták erről: „Aztán azt tetszik gondolni, hogy nem szép az, mikor többen többféleképp dalolják?” „Tudja Ilon néni, az osztán olyan szépen mén, mikor többen danolják, aztán mind más furmán mén”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Azonban akár régi stílus él még valahol, akár az új, egyben mindig hasonló az igazi paraszti előadás: nincs benne színezés, megjátszás, „előadás”. Változatlan, egyenletes hangszínnel, erősség változtatása nélkül – legalábbis szándékos és színezésre törekvő hangerőkülönbség nélkül – hangzik el az egész ballada vagy sok versszakos lírai dal. Hangerőkülönbség annyiban áll elő, hogy a sor vagy a dal végére elfogy a lélegzet, s ott elhalkul az ének, néha egészen elenyészik, hogy az utolsó szótagot nem is mindig halljuk. De ennek nincs dinamikai árnyalásjellege. Vannak olyan öregek is, akik nagy erővel meglökött hanggal kezdenek, s aztán elhalkul a hangjuk.

 

De ez sem szándékos árnyalás, s nem is jellemző az igazi, régies előadásmódra. Az új stílusban pedig kétféle énekmód szokásos: az egyik derült, harsány, gyors s ennyiben merev éneklés, a másik – különösen kezdéskor, közös éneklés elején, például amikor a lányok még magukban vannak a fonóban és várják a legényeket –, lassú, kötött, minden hangot jól kihúzó ének. Újabb felvételeken, különösen idősebb asszonyok énekében, már majdnem mindig csak ezt a „kezdő” hangulatú éneklést hallhatjuk új stílusú dalainkban is. De akár gyors, akár lassú, mindkettő egyenletes és egyszínű.

 

Az öregek balladaelőadása – régi hagyományú területen a fiataloké is – ezt a hagyományos, színezés nélküli előadást követi. Hangszín, hangerő változatlan az egész történet alatt; az ünnepélyesen, megilletődötten énekelt dallammal csak kiemelik a hétköznapokból a történetet, a mindennapi élet fölé stilizálják, s a hatást rábízzák a szövegre, amelynek minden szava súlyt kap ebben az éneklésben, s mint egy lassított film lepergetve növekszik hatásában. Azt is tapasztalták az első gyűjtők, hogy a legrégiesebb hagyományt őrző öregek a balladát és a hozzá hasonló hőfokú lírai dalokat behunyt szemmel, merev tartásban adták elő. Néha sajátos taglejtéssel, egyik fülük mögé tartott tenyérrel énekeltek. A behunyt szemmel, {161.} sőt hátrabillent fejjel előadott balladát tapasztalta C. Sharp is, az angolok „Bartókja”, az amerikai Appalache-hegységben; a fül mögé tartott tenyérrel pedig mongol énekest láttam énekelni. Ezek tehát nemcsak a magyar parasztok szokásai, hanem vagy valami régi hagyomány maradványai, vagy egy általános, emberi magatartás sokfelé jelentkező változatai.

 

Még színtelenebb az az énekmód, amit „sebes parlando”-nak nevezhetnénk: amikor a díszítetlen alaphangokat szinte hajszolt beszédtempóban pergeti le az énekes anélkül, hogy recitálásról beszélhetnénk; ezt már az ilyen dallam nagy íve is kizárja, valamint a közbeiktatott, hirtelen lefékezett hangok, amelyeket egy-egy melizmával is kiemel a gyors hangok közül. Ez világosan előadási sajátság, ami belső feszültségből ered, és feszültséget éreztet (0104).

 

Teljesen azért a színezés sem hiányzik a népi gyakorlatból. Bizonyos műfajok megengedik, sőt megkívánják: bordalok, mulató nóták, tréfás, jelenetszerű darabok, obszcén vagy kötődő szövegű táncdalok. Ezekben a csattanót vagy a különleges hangulatot kiemelik, éreztetik. Általában a jókedvet szokás jobban kifejezni, a szomorúság, bánat, panasz tartózkodóbb. (Nyilván, mert amúgy is erősebb a hatása.)

 

A díszítés, sajnos már nagy területen kiment a divatból a magyar népcsoportok többségében, csak egy-egy régies folt öregeitől lehetett még fölvenni: Dél-Dunántúlon, szórványosan az Alföldön, s máig igen szépen díszített dallamokat hallhatunk Erdély és Moldva falvaiban. Bartók és Kodály a Székelyföldön még dúskált benne, ma már inkább csak a bukovinai székelyektől hallani, valamint a Mezőségen, Gyimesben és mindenütt Moldvában (015, 066–067, 069, 0102, 0113, 0117, 0147).

 

Moldvában Veress Sándor még a 30-as években közösségben énekelt, díszített dallamokat hallott, amikor a fiatal lányok és asszonyok csoportja minden díszítményt hangról hangra egyformán énekelt. (Veress 1931, 133–134.) Vagyis ő még hallotta azt, amit Bartók kikövetkeztetett a székelyeknél, a kiveszőben lévő gyakorlat maradványaiból és a románok archaikusabb hagyományainak analógiájából. Ennek az egységes ékesítésnek feltétele, hogy a díszítések helyét és formuláit a hagyomány megszabja, s bizonyos tartózkodás is szükséges az alkalmazásában, olyan leszűrtség, ami csak bizonyos előre látható és természetes megoldásokat enged meg. HFM 1964 I/b-t ugyan egyetlen, magányos moldvai énekes adja elő, de versszakról versszakra azonos díszítményekkel; ez nyilván ennek a kikristályosodott, moldvai „közösségi” díszítésmódnak következménye. Annak ellenére, hogy sok versszakon keresztül pontosan ismétlődnek ezek a hajlítások, sosem válnak unalmassá, s minden belföldi és külföldi hallgatót elragadtak különleges szépségükkel.

 

Pedig talán mégis fokozottabb művészi teljesítményt nyújt az olyan díszítés, amit már csak egyéni teljesítményként, magányos énekben tapasztalhatunk: amikor a díszítések gazdagon burjánzó hajlításai mindig új és új megvilágításba helyezik a dallamot, sőt maga a dallam is változik egyes hangjaiban, amint az énekes {162.} a pillanatnyi hangulata szerint alakítja. (Például: 0113 – ez még tulajdonképp mindig ugyanaz egészen apró eltérésekkel. Igazi példája 137–138.)

 

Már megismertük a gyimesi énekes sajátos, primitív – de nem szépségben és hatásában primitív – díszítésmódját. Egészen más világ a dél-dunántúli hagyományt képviselő öregek hajlítástechnikája: leírva gazdagon ömlő ornamentikát látunk, de meghallgatva nagy részét alig halljuk; nagyon finom, átfutó mellékhangjaikból csak egy-egy fontosabb kap erősebb hangzást és jelentőséget (0117).

 

A szintén odavaló Csirke János töredezett hangján pedig még gazdagon áradó díszítések veszik körül a dallamot – ez a régi hagyomány folytatása –, amellett azonban sajátos, magas hangszíne, el-elfúló, majd meg-meglökött hangja már biztosan nem az általános hagyományt képviseli. (Ezért nem választottunk tőle hangzó példát, bár az utóbbi évek népdalfesztiváljain sűrűn szerepelt.) Palócok közt is találunk még gazdagabb díszítést (087), de a hagyomány kiveszése, vagyis az ellenőrzés és példa hiánya okozza, hogy ennek az énekesnek bizonyos szertelenség van hajlításaiban, amint a dallamnak már a variáláson túlmenő, állandó elforgatásában is.

 

Túlzott a díszítés a különben nagyon szép és hagyományos stílusú körösfői asszony éneklésében is: 0111-ben nagyon ki akarta vágni a rezet, s a máskülönben alig díszített (sőt inkább díszítetlen) 11-est szokatlanul kicifrázta. Itt ugyan minden „hagyományos”, máshol is előforduló, de ez a példa már szinte az a „beteg ló”, amelyen minden lehető betegséget bemutatnak, de ami az életben sosem fordul elő. Ehhez hasonlít egyetlen alföldi, díszített fölvételünk, a szentesi tekerősök cifrázott éneke: ez is a gazdagság egykori maradványa, de talán már nem is jellemző képe (015). Még alkalmunk volt a régi, „alföldi” hagyomány finom, tartózkodó hajlításait hallani egy szatmári énekes és táncos öregtől; sajnos, akkori magnetofonunk és szalagunk minősége nem engedi meg, hogy lemezen bemutassuk. Mikorra jó minőségű felvételt tudtunk volna készíteni, addigra elvesztette hangját, sőt emlékezete is kihagyott. Így csak kottáról mutathatjuk be egy dallamát:

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár!

 

{163.} AP 5438/a Nyeste András 60 é. Kiskálló (Szabolcs) 1955. Bacskai K.

 

Ha ennek a gyakorlatnak törvényszerűségeit akarjuk megismerni, valóban csak Erdélyből és Moldvából vehetünk példákat. Sajnos, az erre vonatkozó vizsgálat még csak a kezdet kezdetén tart. Egy korábbi vizsgálat (Rajeczky 1956) moldvai énekesek díszítményeit vetette össze gregorián melizmacsoportokkal, amelyeknek egykori, valóságos ritmusára következtetett az élő gyakorlatból. Eredménye – hogy a díszítmény mindig a főértékeket osztja fel, aprózza ki – nyilvánvalóan csak giusto dalok melizmáiban érvényesülhet, esetleg ritkán, poco rubatóban. A kezdő és végmelizmákat ki is veszi ebből a megállapításból. Az igazi rubato dalok nagyobb díszítménybokrai mindig megnyúlást okoznak, vagy már eleve hosszú, kitartott hangokon jelennek meg. A rubato dalokban több a változatosság is.

 

Paksa Katalin ezekre vonatkozó, sajtó alatt lévő vizsgálatai annyit már kimutattak, hogy a kvintváltó dalok magas és mély, egyező pontjain a díszítmények is utánozzák az egyszer már elhangzottat, s ezzel is igyekeznek kiemelni a két rész megfelelését. (Vö. Olsvai, egy sajátos esettel kapcsolatban.) Egy-egy jellegzetes és szépen díszített régi példán azt is kimutatta, hogy a díszítmények törvényszerűen azonos dallamhelyeken jelennek meg, függetlenül attól, milyen szövegrész van alattuk. Ugyanerre az eredményre jutott Rajeczky is elemzett példáin. Tehát a dallamhoz alkalmazkodnak, nem pedig valamely szövegrészen, szótagon bontakoznak ki; vagyis a zenei tagolást hangsúlyozzák. Ezért marad díszítetlenül a „törvényszerű” díszítésben a 2. és 4. sor záróhangja, hogy a dallam-szerkezet két főpillérét ne takarják el a díszítmények. (Paksa) Kitűnő példa erre 137.

 

Ez az azonos, előre meghatározott helye és mennyisége a díszítésnek adja meg az alapot a közösség egyértelműen alkalmazott gyakorlatának, ami a közös éneklés díszítményeit szabályozza. Ugyanakkor azt is látjuk a 137. példában, hogy a változatosságot is szolgálhatják a díszítmények, ha az azonos helyen néha bővebb, néha egyszerűbb hajlítást alkalmaznak, egy-egy alkalommal el is marad, majd utána újra még gazdagabban fonja körül a megfelelő dallamhangot. Ez meg nyilván az egyéni alkalmazásnak, egyúttal a művészileg megkomponált, több versszakos előadásnak a követelménye. Ilyenkor „merészebb” megoldásokat is hallhatunk, aminőt a szokás által megszabott közösségi gyakorlat nem alkalmazna.

 

Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,

 

{164.} Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,
Kinek mint tëngërnek, megáradott hobja
Sok búnak, bánatnak körül vëtt nagy árja,
Mert a vitézëknek esöttë ma ëgy híjja.
Fëlemelé Kádár szëmeit az égre,
Mondván: Uram Jézus jöjj segítségëmre.
Nosza jó katonák, harcoljunk két kézre m
Mert nem latok embert jőni segítségre.
A zászlótartónak fëlszóval kiálta:
„Vidd e-l fiam, vidd el az zászlót más útra.
Hogy el ne vesszën mi urunk keves hadja m
Mert Magyarországért m mëghalok én még ma.
Kiontom vérëmët én szëgény hazámért,
Ezënről mëghalok kedves nemzetëmért.
Nëm szánok érette bizony ontani vért
Mert én a Krisztustól vëszëk jutalmad’ s bért.

 

1. Óh mel gyázëba borul-t síralmas esztendő, m
Melben ami szivünk Nem örvendëzendő,
Hanem szëgény hazánk majdon elveszendő,
Hanem leszen Isten rajtunk könyörüllő.

 

2. m Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
Immár a hazánkba nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük a zegeknek Urát,
Elveszeszt az isten mintë régën Sodomát.

 

3. (M)mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëgnëm tartották ő parancsolatát.
Nyisd mëg én Istenëm imádságënak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáznyócba böjtelőhavába
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába.
Sok apák, sok anyák fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejökët

 

(1) Ó mel gyászba borult siralmas esztendő,
Melben a mi szivünk Nem örvendëzendő.
Hanëm szëgény hazánk majdon elveszendő,
Ha nëm lészën Isten rajtunk könyörüllő

 

2. Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
immár a házunknál nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük azegeknek Urát
Elveszeszt az istenn mint régënn Sodomát.

 

3. m Mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëg nëm tartották ő parancsolatját.
Nyisd mëg én Istenëm imádságnak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáz nyócba böjtelőhavában
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába
sok apak, sok anyak fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejököt.

 

Kodály saját fonográfhengerein: F 247–249. Borbát András 60 é. Kászonújfalu (Csík) 1912. Az első 4 versszak a Kádár István históriából, utána 4 versszak eg ymásik históriás énekből, majd ugyenez még egyszer felvéve. A dallam azonban mindháromszor ugyanaz.

 

{166.} Hasonló ez a pontozás „átlagos” törvényszerűségeihez és annak egyéni, merészebb, néha törvényellenes alkalmazásához.

 

Az utóbbi mindig együttjár a variálással is, amit Kodálynak már klasszikussá vált közlése is bemutat, a Kőműves Kelemen 36 versszakáról készült fonográffelvétel részletes lejegyzése. (Lásd a 138. példát.)

 

A példán láthatjuk azt az eljárást is, amit Paksa Katalin számos díszített, régi dallamon megfigyelt, hogy a melizma sokszor átveszi a dallam főhangjainak szerepét is, illetve azokat díszítménnyé változtatja át.

 

Borsai Ilona vizsgálata (1959) még az új stílusban is ki tudta mutatni, hogy a hajlítások – a régihez képest természetesen szerény, többnyire egy hangból álló hajlítások – bizonyos törvényszerűséggel jelentkeznek, és bizonyos nagyobb hangközök kitöltésére, bizonyos csúcspontok kiemelésére, a dallam főhangjainak érzékeltetésére szolgálnak, pontosan arra, amire az egyenlő értékű, különböző dallammenetek is szolgálnak a variálás során. Megfogalmazása szerint: „Mint a dallam tartóoszlopaiba kapaszkodik újból és újból az énekes, összeegyeztetve így a merész kilendüléseket a szilárd otthonérzés biztonságával.”

 

Azt is megállapítja, hogy az itt tapasztalható váltóhangok, előlegzések és hangközkitöltő lépések megegyeznek a 16–17. századi díszítő eljárás szokott fogásaival. Tehát szinte az emberi ének általános követelményeiből fakadnak. Ezúttal nem lehet szó a régi, műzenei gyakorlat esetleges maradványáról, hiszen ez a hajlítástechnika egy korábbi, gazdagabb ornamentika után lépett annak helyébe, egy egészen más, tulajdonképpen díszítetlen stílusban. Tehát azt az alapkövetelményt tartotta meg belőle, vagy azt valósította meg helyébe, ami nélkül, úgy látszik, az ösztönös énekkultúra nem tud létezni.

 

Már az idézett példákban is láthattuk, hogy az énekes nemcsak azzal teszi változatossá előadását, hogy a díszítményeket soha nem alkalmazza teljesen egyformán, hanem azzal is, hogy magát a főhangokat is cseréli, változtatja. Ez már variálás, és a későbbi fejezetben foglalkozunk vele részletesen. Azért itt is meg kell említenünk, annyira összefonódik egy bizonyos dallamstílus előadásmódjával. Hiszen a díszítés is nemegyszer variálás: a főhang megváltoztatása. Mindaz a változás, ami egy énekes egyszeri előadása folyamán beáll, még előadásmód is amellett, hogy már a variálás első lépéseit is jelenti. Igen sok dalunk különböző följegyzései nem is mutatnak nagyobb eltéréseket, mint ami egy előadáson belül mutatkozik benne. Mégis, minthogy ezekkel a kisebb-nagyobb eltérésekkel kezdődik meg az a folyamat, ami a nagyobb eltérésekhez vezet, és a tulajdonképpeni „variánsokat” létrehozza, az egész folyamattal együtt fogjuk tárgyalni.

 

Ugyanez a változatosságra törekvő és zenei felépítést kialakító előadás kívánja meg a pontozás szabadabb alkalmazását is. A 90–95. példában láttuk már, hogyan élt evvel a lehetőséggel a már említett áji leány. Végül még kimondott „szabálysértést” is megengedett magának. Mindezt a dal egyszeri megvalósítása, az „előadás” alakítja a kész nyersanyagon, a dallamon az ihlet, a pillanatnyi ötletek és a tudatos felépítés hatása alatt.

 

{167.} Egészen másfajta előadást kíván a parlando dallamok stílusa. Ezekben sem díszítés, sem ritmikai árnyalás nem lehetséges, mindössze a variálásnak lehet valami szűkebbre szabott lehetősége. Ami itt az előadótól függ, az egyedül a lendületnek és a sorvégi megállásoknak egymáshoz mért aránya és a hangszín. A tempó sajátos gyorsasága a mezőségi–gyimesi énekesek recitáló dallamainak is ad valami sajátos hatást: példa rá 0104. Ez a „sebes parlando” már területi stílusnak látszik: ha nem is mindenki él vele azokon a területeken, de máshol így nem jelentkezik.

 

Már a modorosság határán jár az a sajátos, erdélyi előadási sajátság, hogy az utolsó szótagot elnyelik a sor végén, különösen az utolsó sor végén, a dal befejezésekor.

 

Egy borszéki Kádár Kata-felvétel (MF 1167/c) lejegyzésére írta rá Kodály ehhez az elnyelt záróhanghoz: „Ahol vagy akinél ez az utolsó hang elhagyása rendes szokás, ott az utolsó hang még kivételesen sem szólal meg, sőt gyakran az utolsó előtti hang ilyen ornamentummal végződik”, és rámutat az alaphangról csúszással lehajló, nyögésszerű melizmára. Egy másikra, F 253 (= AP 6028/g) „Egy kicsi madárka”, Kodálynak 1912 kászonimpéri gyűjtésű dalára pedig: „Xutolsó szótagot nem ejti ki; a hangja többnyire határozatlan nyögésbe csuklik (oláh-székely szokás szerint).” Erről már Bartók (1967 II. 33) is megemlékezett, mint román hatásról az erdélyi magyaroknál; részletesen foglalkozott vele Almási István (1969). A kiindulás az a bizonyos elhalkulás lehetett a dallam végén, amit már említettünk, amikor elfogy az énekes lélegzete. Különösen érezhető ez az elhalkulás a tipikus záróritmusokban (31/bc). Ebből azután már modoros „stílusfogás” lett: egyes énekesek egyáltalán ki sem ejtik az utolsó szótagot, vagy néha két-három utolsó szótagot sem (0111, 0141, 0143, 0151 és egészen szertelenül 0318).

 

Még sajátosabb a mezőségi énekeseknél tapasztalható érzéketlenség a szöveg szótaghosszúságával szemben. Az ő előadásuk amellett igen erős ritmuskülönbségekkel él, sokszor a nyolcad és pontozott negyed arányát az 1:3-ról 1:5-ig, sőt azon túl is fokozzák (pl. 0300); ugyanakkor ezek a nagy hosszúságkülönbségek egyáltalán nem a szöveg hosszúságviszonyaihoz igazodnak, mint ahogy ez a magyarban általános, hanem sokszor éppen a nagyon rövid hangra hosszú szótag esik. Ez azonban itt nem kivételes eset valami hatás kedvéért, hanem szinte rendszeresen előforduló gyakorlat, és néha már idegenszerű benyomást is kelt. Ez a sajátság kisebb mértékben már nyelvjárásukban is jelentkezik: a hosszú szótagot valamivel rövidebben ejtik, mint a többi magyar népcsoport. Ez néha csak érdekes különbség az énekben, néha azonban már nagyon feltűnő. Semmi esetre sem szabad a mezőségi ének- és tánchagyományok nagy értékei miatt ezt a sajátságot is valami ősiségnek, valami „igazi hagyomány”-nak tartani. A magyar nyelvnek a hosszú és rövid magánhangzó pontos megkülönböztetése olyan alapvető sajátsága, amely megkülönbözteti más népektől, s amellyel jelentéskülönbségeket tud érzékeltetni. Ennek gyöngülése csak különleges helyi fejlődésből származhat.

 

Igën elindula tizën

 

{168.} Igën elindula tizënkét kőmives az tizënharmadik Kelemën kőmiess.
Mënnek igën mëssze, nem es igën mësszej, hogy ők fëlofogaggyák magos Déva várát.
Hogy ők félfogaggyák, hogy azt fëlépítsék, hogy ők félfogaggyák, hogy ők fëlépítsék.
Az kit nappal raktak éljel az elomlott, az kit éljel raktak, nappal az eldülött.
Kelemën kőmives étszakajálmábo jétszakajálmában aszt azálmot láttaj.
Kelemën kőmives étszaka jálmában, étszakajálmában aszt álmot láttaj.

 

László Máténé 65, Kászonjakabfalva (Csík) 1918 Kodály. NB. csak az első 5 versszakot közöljük példaképpen. A teljes közlés megtalálható a Visszatekintés II. 78–79. lapja közt.

 

Sajátos modorosság az oktávtörés, és esztétikai hatása elég kellemetlen akár új stílusban, akár régi énekben. Nem minden énekes tudja jól megválasztani a kezdő hangmagasságot, ennek következtében vagy nagyon mélyre vagy nagyon magasra kellene mennie, amit nem bír el hangterjedelme. Néha oktávval mélyebben vagy magasabban folytatja. Különösen kellemetlenül hat ez kvintváltó daloknál vagy AA’ kezdetű újaknál. Ilyenkor a kvintváltás helyett ellenkező irányban kvartváltás keletkezik. Természetesen ismerve dalaink szerkezetét, ez már nem zavar meg senkit; de cseremiszek hasonló oktávtöréseit a gyűjtők még nem tudták megfelelően értékelni, s a dallam hibás lejegyzésben van megörökítve.

 

Az oktávtörés általában kénytelenség. De a sűrűn ismétlődő megoldás helyenként már gyakorlattá vált: az énekesek minden kényszerítő ok nélkül feldobják a dal utolsó hangját egy oktávval magasabbra, ami többnyire a 2. fokról való lelépést változtatja át szeptimugrássá. Ez már modorosság; de minthogy sűrűn előfordul, kénytelenek vagyunk megemlíteni.

 

Az énekhang nemcsak önmagában hangzik el – akár egyéni, akár közös énekben –, hanem hangszerrel együtt is. Régi szokása a magyarságnak együtt {169.} énekelni a hangszeres együttessel, a cigánybandával. A rendkívül fejlett tánc- és tánczenei hagyományokkal rendelkező Mezőségen még igen sokszor halljuk a mulató közösséget együtt énekelni a banda zenéjével (013, 014/ab, 072, 0225, 0265). Ez a lassú táncokkal hagyományosan velejár. A hangmagasság megválasztása ilyenkor természetesen nem függ az énekesektől, hanem a hangszerjátékosoktól. Ennek megfelelően sokszor nem is nagyon egyezik a hangterjedelemmel. Mindenképpen jellemző ilyenkor a hangos, feszített éneklés.

 

Van ennek a zenekarral együtt éneklésnek olyan formája is ahol már nem az énekesnek van elsőbbsége, hanem a kísérő zenekarnak: ez a már említett gyakorlat, hogy minden második sorra énekelnek szöveget (0225).

 

Sajátosabb eset, s ma már csak a gyimesi csángók körében tapasztalhatjuk, hogy a hangszerjátékos saját énekét kíséri hangszeren, jobban mondva: énekeli is, hegedüli is a „keservest”. 047/abc dalunkban először hangszeren hangzik el a dal, azután ének és hegedűjáték együtt szól, majd ismét csak a hegedű, ismét egy versszak együtt, s a végén ismét hangszeren fejeződik be a produkció. A gyimesi zenészek ezt az előadásmódot hagyományosan gyakorolják. Van egy leírásunk Bereg megyéből erről az előadásról a 18. századból: Gvadányi „Badalai dolgok” című verses elbeszélésében leír egy általa rendezett falusi bált.

 

A cigány játékáról {170.} a következő képet adja: „Putyu volt a neve, ki elöl hegedült; A karszékre mindég mint a török, úgy ült, Bal szemére vak volt, a háta volt görbült; Ha vonta, danolt is, hegedűjére dűlt.” Érdemes még egy helyét idézni, hogy a régi, ma már csak Gyimesben, Mezőségen található zenélésmódot más vonatkozásban is megismerjük: „Felállt mindjárt Putyu egy székre, gatyába; Egy kis rövid száron pipa volt szájába; Alig volt húsz szál szőr az ő vonójába. Kontrahássa vala egy rongyos gubába. Jobb kezeket az ing ujjából kivették, Mert így vonássokat könnyebben ejthették;...” stb. (Közli Csanádi Imre: A magyar valóság versei, Bp. 1966 I, 292–7.) Ez az adat azt mutatja, hogy a gyimesiek régi, közös magyar hagyományt tartottak fenn napjainkig a hegedű mellé énekelt előadással. (Ugyanakkor a prímásból és kontrásból álló legkisebb együttes régiségét is igazolja a leírás. A prímás tánchoz már nem énekelt – pipa volt a szájában –, tehát ha magában, talán „keserves”-szerű dalokat játszott, akkor énekelt is hozzá.)

 

Nem azonos ez az önmagakísérés a régi századok előadóinak gyakorlatával, akik lant vagy más pengető hangszeren kísérték éneküket: ott valószínűleg csak a kísérő harmóniákat és kísérő ritmust adták az énekelt dallam alá. Ezek a zenészek viszont a dallamot teljes cifrázott formájában játsszák is, éneklik is, ami sokkal nagyobb követelményt támaszt az előadóval szemben.

 

A külön játszó hangszeres zenész előadása már külön fejezetbe kívánkozik, a Hangszeres zene tárgyalásába.

 

Összefoglalón annyit kell mondanunk a népi előadásról, hogy az minden nagyfokú tartózkodása és póztalansága ellenére is igen hatásos eljárásokat és énekmódokat alakított ki a zenei hagyomány megszólaltatására; ezek a stílusok megfelelnek a dallamokban is jelentkező stílusérzéknek; közös jellemzője inkább az elmélyedés, mint a hatás keresése.

 

A sátoraljaújhelyi Lavotta János Zeneiskola keretein belül a népzene tanszakon tanulható népi ének.

Tanár: Karika Boglárka

 

 

http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpgNépi ének - Hallgassunk bele!

 Egyes énekeknél hosszas zenei bevezető észlelhető (türelem...)
 

1. Szóljon!

2. Szóljon!

3. Szóljon!

4. Szóljon!

5. Szóljon!

6. Szóljon!

7. Szóljon!

8. Szóljon!

9. Szóljon!

10. Szóljon!

Kedvenc:11. Ej, de széles :szóljon!

12. Füzesi lakodalmas: szóljon!


Népzeneoktatás célkitűzései

Az énekes és hangszeres népzene alapfokú elsajátításával hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére,őrzésére és továbbadására neveli a tanulókat.

 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gya­korlását.

  
 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyara­pítja ismereteiket.Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.  

 

 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység ­nyitottság, igényesség, fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai kész­ségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására.

  

A népzeneoktatás célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.

 

  

A népzene tanszak tanulói rendszeresen szerepelnek és érnek el kiemelkedő eredményeket.

http://www.freeweb.hu/animaciostarhaz/zene/M%E1solat%20-%20music.gif

 

 

 

 

Alternatíva, eltérő oktatási szint

 

Az a szakmai színvonal, amit a zeneiskola garantáltan nyújt az "A" tagozatos és a kiemelt "B" tagozatos növendékek számára, elegendő alapot ad ahhoz, hogy magas fokon művelhessék népzenei ismereteiket.

 

Az "A" tagozatos növendékekből elsősorban zeneszerető közönség nevelődik, de különböző amatőr együttesekben is gyakorolhatják ismereteiket.

Alkalmuk nyílik zeneiskolai éveik alatt egyéni szereplésekre, kamarazenélésre, zenekari muzsikálásra.

 

A "B" tagozatos növendékek nagyobb anyagvégzés mellett a zenei pályát is választhatják hivatásuknak. Emelt óraszámban tanulnak.

 

Szolfézs: hangszeres és egyéb zenei, kulturális képzés mellett a zeneelméletet a világhírű Kodály módszerrel tanítjuk, amely a legmagasabb képzési forma a világon.

 

Továbbképző: A középiskolák és gimnáziumok 9-12. osztályával párhuzamosan zenei továbbképző I-IV. évfolyama működik. Ebben a négy évben zenetörténeti ismereteket sajátíthat el a tanuló.

 

Minden növendék évvégén bizonyítványt kap, amelyben a felkészítő tanár érdemjeggyel minősíti munkáját, szorgalmát.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Otoqo09

(Ohuje12, 2019.04.14 00:45)

http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/colver-carvedilol-6-25-mg-en-ligne-bon-marche-achat-securise
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/sitios-de-confianza-para-comprar-generico-dapoxetine-90-mg-sin
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-gen-rico-amantadina-100mg-entrega-r-pida-pela
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/oxcarbazepine-comprar-en-farmacia-online-recomendada
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/acamoli-aspirin-caffeine-pas-cher-commander-sur-internet-acamoli
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/recherch-achat-razadyne-galantamine-4-mg-sans-ordonnance-achat
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-banago-tadalafil-con-garantia
http://www.facecool.com/profiles/blogs/framidex-0-5mg-bon-marche-en-ligne-securise-framidex-vente-libre
http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/380536
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-casodex-50-mg-sin-receta-buen-precio-el
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/verelan-verapamil-como-puedo-comprar-env-o-r-pido-ecuador
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/piglitazone-pioglitazone-hydrochloride-30-mg-bon-marche-et
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/ewofex-180mg-en-ligne-bon-prix-commander-site-fiable-commander
https://canvast.co.in/q2a/index.php?qa=20251&qa_1=wie-kaufe-ich-billig-minocin-50-mg
http://ggwadvice.com//index.php?qa=66619&qa_1=valedonis-online-sildenafil-citrate-guaranteed-shipping
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/low-price-prescofil-50mg-order-online-can-i-order-sildenafil
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-zyloprim-allopurinol-sin-receta-de-confianza
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=35302&qa_1=schweizerische-eidgenossenschaft

Mixik10

(Ekulu24, 2019.04.13 22:18)

http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=34856&qa_1=comprar-isosorbide-dinitrate-comprar-isosorbide-dinitrate
http://property.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-fluconazole-50-mg-sin-receta-online
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/nortriptyline-25mg-en-ligne-bon-marche-securise-acheter
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/ethionamide-moins-cher-securise-vente-de-ethionamide-en-canada
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/comprar-furazolidona-100mg-gen-rico-pre-o-online-brasil
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-commander-shafil-10mg-acheter-du-shafil-en
http://foodtube.net/profiles/blogs/comprar-aeroxina-clarithromycin-500-mg-sin-receta-de-confianza-m
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=36807&qa_1=comprar-gen%C3%A9rico-desogestrel-etinilestradiol-melhor-brasil
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/wo-kann-man-verapamil-arpamyl-ohne-rezept-kaufen
http://property.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-zudena-udenafil-sin-rece-1
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/cheap-clomipraminum-25-mg-order-online-can-i-order-clomipramine
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-ikolis-sin-receta-con-seguridad
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/procid-500-mg-livraison-discrete-commander-probenecid-pour-femme
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-cabergolina-0-25-mg-sin
http://bioimagingcore.be/q2a/71748/farmacia-online-comprar-cetadol-aspirin-caffeine-receta-espa%C3%B1a
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/desyrel-100-mg-bestellen-rezeptfrei-online-apotheke
http://www.blog.ahsfoundation.co.uk/blogs/post/81561#sthash.qvj9TBCU.xOr2hEmL.dpbs
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/comprar-etambutol-400mg-sin-receta-online-paraguay
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/achat-de-vilgendra-generique-sur-internet-bon-marche-mastercard-o
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-capecitabina-fiable-m-xico-xeloda-se
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/metilcobalamina-1500-mg-comprar-en-farmacia-online-ahora-mismo
https://madbuddy.club/blogs/post/37442

эвакуатор краснодар номер телефона

(Brandoncoisk, 2019.04.13 19:49)

Разновидности автоэвакуаторовзаклинило легкий препятствие;Общество «Емеля» располагает различными типами автоэвакуаторов, позволяющими транспортировать легковые и грузовые автомобили, а также спецтехнику около любых обстоятельствах. Опытные диспетчеры способны успокоить разволновавшегося водителя и быть этом уточнить у него всю необходимую информацию.
<a href=http://краснодар.эвакуатор61.рус/contact>эвакуатор сочи телефоны</a>
[url=http://краснодар.эвакуатор61.рус/legkovieauto]услуги эвакуатора краснодар цена[/url]
http://краснодар.эвакуатор61.рус/ - служба эвакуации краснодар

эвакуация легковых автоНезаменима частичная погрузка, когда нужно вывезти машину с паркинга, подземной стоянки, с низкий площадки, где невмоготу маневрировать сиречь выполнять с через манипулятора погрузочно-разгрузочные работы. Впоследствии нескольких неудачных попыток, он всетаки же добился успеха и презентовал застрельщик эвакуатор, что соорудил из Кадиллака, прикрутив к нему роликовую систему, кран и опоры чтобы стабилизации. Лакомый плюс: полной alias частичной погрузкой решить проблему перевозки ТС получится всегда. Присутствие этом мы выполняем приманка задачи качественно и профессионально, гарантируем безопасность авто и своевременность предоставляемых услуг. Наша компания уже миллион лет помогает автовладельцам, попавшим в неприятную ситуацию. Перед непосредственно погрузкой, команда специалистов проверяет документы водителя, подтверждающие привилегия собственности на транспортное средство. Что наносить в этой ситуации? Якобы поступить? Самое суть исполнять хладнокровие, съехать для обочину (присутствие возможности) и включить аварийный сигнал.21 Ноябрь 2017эвакуация микроавтобусовМинивэны обладают целым около особенностей, которые нуждаться учитывать при эвакуации:Который выбрать: буксировку или эвакуацию?

эвакуатор круглосуточно

(ClaudFut, 2019.04.13 18:23)

вы получаете воздаяние, а мы ваше авто. Сами пострадавшие, заинтересованные в возмещении ущерба, связываются с СК. Подавайте реальную информацию, избегайте «воды» и ненужных фраз. Найти ныне хорошую компанию, занимающуюся выкупом не беспричинно быстро и сложно. С постоянным развитием автомобильного рынка в нашей стране всё больше водителей стали задумываться о продаже своей машины по выгодным ценам для того, воеже обновить свой транспорт или же простой получить финансовые средства. Продажа аварийных автомобилейавто для иностранных номерах;пыльники. Наши специалисты чуть выделяют три основных страны-производителя – Франция, Германия и Япония. Если требуется, постарайтесь кстати весь исправить. В современном мире, замена автомобиля – далеко популярная практика. В 1947 году к лого дописали имя очередного собственника – Девида Брауна. Автомобильные номерные знаки Украины, только начало, представлено в виде комбинации, которая состоит из цифр и букв. Оценку стоимости авто проводит специалист компании что приедет к вам в всякий район Киева тож области. Но некоторые происшествия имеют гораздо более серьёзные последствия. п. Добро кузова свободно проверить, если летать авто на домкрате, оторвав колеса через земли. Rolls-Royce логотипRolls-Royce
<a href=https://plazavolgograd.ru/услуги/kuzovnoy-remont-i-pokraska-avtomobiley-v-volgograde/>ремонт покраска автомобилей</a>
[url=https://plazavolgograd.ru/услуги/postavka-kontraktnyih-dvigateley-akpp-mkpp-rulevyih-reek/]купить аккумулятор в волгограде цены для авто[/url]
https://plazavolgograd.ru/услуги/polnaya-apparatnaya-zamena-masla-akpp-v-volgograde/ - полная замена масла в акпп

бачок тормозной жидкости. Исключая того, такие организации предлагают выкуп практически гарантировано, отказы в таких случаях очень редки. Благодаря собранным материалам, у читателя появится мочь исполнять выводы, каким образом увеличить эффективность реализации. Переходим к последнему варианту б/у авто<10 лет с пробегом больше 200 тыс. Определить для отверстие, угнанное авто иначе отсутствует, также изрядно проблематично. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕКруг регион Украины имеет свою аббревиатуру. Это было связано с тем, что закончились постоянно возможные комбинации з использованием старых аббревиатур. Таким образом, вы сможете сэкономить кипа времени. Поэтому собственники авто после ДТП имеют возможность спешно и законно получить выгодную сумму от продажи. Процент отказов достаточно мал. Причиной срочного выкупа авто может иметься также ДТП, потом которого у вас просто нет ресурсов отремонтировать свое транспортное средство. В этом случае автомобилисты могут предполагать на выгодную продажу автотранспорта, какой:впоследствии аварии;Во-первых, фирмы, занимающиеся скупкой машин после ДТП, чаще только сами обеспечивают эвакуатор. Но на полное реставрация, исправление понадобится приличная количество денег. Замена машин с побегом – это не легкая задача. Они же отвечают ради снятие машины с учета. Исключением являются всего номера с кодом «II» (общегосударственные). Разумеется «лысой» резины на них обретаться не должно. Ранее цена такого удовольствия обходилась покупателю в тысячу семьсот. Фирмы, которые занимаются выкупом автомобилей, заинтересованы в привлечении новых клиентов, поэтому и дорожат своей репутацией. Существует порядочно способов, которые помогают выгодно продать автомобиль, однако далече не все они считаются действительными. Поэтому если вас не устраивает внешний образ передних фар, лучше заменить их новыми. Не важно, с чем это связано: вы уезжаете ради границу либо желаете купить новую машину, случаи бывают разные. Ради это период наша компания сумела не одноразово доказать принадлежащий профессионализм. Она имеет юридическую силу и заключается в присутствии нотариуса. Рассмотрим три лидерских позиции:

Adelve

(sweent, 2019.04.13 15:16)

assaure <a href="http://paydayloanse.loan/#">http://paydayloanse.loan</a>

ремонт кондиционеров в самаре

(ThomasUndom, 2019.04.13 15:11)

Быстрое охлаждениеЦентральное кондиционирование – центральные системы кондиционирования воздуха расположены вне обслуживаемых помещений и кондиционируют одно большое гнездо, изрядно зон помещения разве море отдельных помещений.В режиме охлаждения кондиционер осушает атмосфера в помещении, создавая дополнительный комфорт.
<a href=http://lednik-service.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie.html>техническое обслуживание кондиционеров</a>
[url=http://lednik-service.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie.html]техническое обслуживание кондиционеров[/url]
http://lednik-service.ru/ - кондиционеры в самаре

Атмосфера внутри помещений загрязняется выделениями газа, взвешенными твердыми частицами и летучими составляющими органических соединений. В этом случае придется принуждать трассу в коробе сообразно лоджии. Воздух Вашего домаКроме одна особенность бытовых кондиционеров — практически весь модели, продаваемые в Москве, не адаптированы к работе в зимнее эра, то есть нижняя демаркационная температуры наружного воздуха составляет через —5°С прежде +15°С для различных моделей.первая группа: асбест, бензол, винилхлорид, кадмий и его соединения, радон, сажа;Однако, устраивая свой быт, жители и старых, и новых домов часто увлекаются лишь внешними атрибутами интерьера и рискуют терять из виду одну, скрытую от глаз, но не менее важную составляющую комфорта – покрой воздуха. Компрессор, конденсатор, ТРВ и испаритель соединены медными трубами и образуют холодильный контур, внутри которого циркулирует крошево фреона и небольшого количества компрессорного масла.

ремонт кондиционеров в самаре

купить авиабилет краснодар москва

(Coreycow, 2019.04.13 11:25)

Чистый известно, для экономии постоянно имущество хороши. В том случае разве ближе к поездке появляются более дешевые варианты, то нуждаться забронировать новый аттестат, а старинный сдать обратно. Этим пассажирам рекомендуется во дата полёта брать препараты, разжижающие кровь, вырядиться стягивающие колготки иначе гольфы. В данной ситуации договор с авиакомпанией попросту «сгорает», и, воеже улететь, придется приобрести последний билет. Часто (проверено!) для всех пассажиров их не хватает. Весь это должен находиться в термосе, беспричинно точно подогреть воду Вы не сможете, разумеется и бежать за стюардессой, если дитя кричит никому не охота. Беспричинно, в некоторых случаях целесообразно забронировать аттестат сам по текущей цене. Не стоит брезгать еще одной возможностью. Следовательно даем водичку, чтоб избавить его от чувства дискомфорта. Следовательно во срок взлета советуют ребенку давать кутить или приложите кроху к груди, так он почувствует себя более защищенным. Уберите всетаки предметы и вещи, которыми пользовались во время полёта. 4 часа полета прошли быстро. Коли же препятствие рейса была зафиксирована за пределами России, то испытание довольно исполняться в соответствии с законами того государства, где произошла эта задержка. Прежде Москвы долетели за 8 часов. Российская авиакомпания Владавиа. Вдруг обещать спецпитание в самолете? Это позволительно сделать исключительно при покупке билета. Следует отметить, сколько туроператоры не заинтересованы в продаже отдельных авиабилетов. Возьмем, разрешение надо на оружие, боеприпасы, радиоэлектронные средства. Возьмите с собой орехи, яблоко либо шоколадный батончик.Лонж – это VIP комната ожидания аэропорта, в котором можно скоротать сезон предварительно рейсом.Всем известно, что перелёты, особенно для дальних рейсах, могут негативно отразиться на вашем самочувствии и внешности.
<a href=https://triptofly.ru/ekaterinburg-moskva-aviabilety-tsena.php>билеты москва екатеринбург авиабилеты</a>
[url=https://triptofly.ru/moskva-sochi-aviabilety-pryamye-reysy.php]авиабилеты москва сочи туда и обратно[/url]
https://triptofly.ru/moskva-kaliningrad-aviabilety-aeroflot.php - москва калининград авиабилеты аэрофлот

Вторично одним способом экономии является доход премиального (его кроме называют «бесплатным») авиабилета.- валюта (подобно отечественная, беспричинно и иностранная);Чтобы быстрого пребывания в ту или иную страну все чаще пассажирами отдается предпочтение авиаперелетам. Кому-то требуется вегетарианская трапеза, кому-то диетическая, либо с низким содержанием соли. Цена таких билетов ниже, чем при прямых перелётах. И первым «захватите» плед. Ведь малодушничать их можно лишь в часть случае, когда Вы не знаете, насколько высока безопасность авиации.Присутствие осуществлении авиаперелетов, особое забота надо уделять товарам, которые требуют обязательного декларирования в письменном виде:Если у вас есть обязанность перевезти с собой своего домашнего питомца, то для него должен заранее оформить международный сертификат, выдаваемый ветеринарными клиниками. Дело в том, что ради бюджетных авиакомпаний характерно наличие в договорах известных уловок, предусматривающих то, сколько названная клиенту цена является вдали не окончательной. Всетаки, который через них будет надо - это распечатанная квитанция, подтверждающая оплату, и паспорт. Авиабилеты: наравне заказать спецпитание в самолете?

капельный полив купить в интернет магазине

(Ivanzog, 2019.04.13 08:54)


<a href=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/ukryvnoj-material-ot-proizvoditelya/>агроспан укрывной материал характеристики цена</a>
[url=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/ukrytiya-dlya-rastenij-na-zimu/]укрытие растений на зиму[/url]
https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/klipsy-dlya-teplic/ - клипса зигзаг для теплицы астрахань

парник дачный купить

(ThomasJek, 2019.04.13 07:44)


<a href=https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/maskirovochnaya-setka/>купить маскировочную сетку для дачи</a>
[url=https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/poliehtilenovaya-plenka/]пленка полиэтиленовая элиста[/url]
https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/poliehtilenovaya-plenka/ - пленка полиэтиленовая цена

воздушно пупырчатая пленка купить

(Glennsearp, 2019.04.13 06:29)


<a href=https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/poliehtilenovaya-plenka/>пленка полиэтиленовая купить в майкопе</a>
[url=https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/agrotkan/]агроткань цена[/url]
https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/ukryvnoj-material-ot-proizvoditelya/ - нетканый укрывной материал

москитная сетка на дверь

(Kevinsmoot, 2019.04.13 04:44)


<a href=https://agrohoztorg.ru/product-category/sadovye-reshetki/>декоративные решетки в ростове</a>
[url=https://agrohoztorg.ru/product-category/ukryvnoj-material-ot-proizvoditelya/]укрывной материал для грядок[/url]
https://agrohoztorg.ru/product-category/kapelnaya-lenta/ - капельное орошение

Givod65

(Siboj64, 2019.04.13 02:33)

http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/order-prometax-cheap-prometax-u-can-buy-over-counter http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/clomiphene-o-achat-serophene-prix-avec-ordonnance http://flutes.ning.com/profiles/blogs/loxapina-comprar-sin-receta-env-o-gratis-us-genericos-loxapina http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/topiramato-25mg-donde-comprar-sin-receta-fiable-argentina http://social.leembe.com/blogs/post/46017 http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-generico-sereupin-y-pagar-con-visa-andorra http://www.prds66.fr/profiles/blogs/arpamyl-40mg-o-en-acheter-verapamil-jelly-prix http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/prochlorperazin-compazine-ohne-rezept-kaufen-und-mit-mastercard http://brooklynne.net/profiles/blogs/buy-naprolag-500mg-cheap-can-i-buy-naproxen-in-trusted-pharmacy http://bricolocal.com/profiles/blogs/kann-ich-generisches-viramune-200-mg-ohne-rezept-mastercard http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/order-alzim-without-prescription-what-is-the-price-of-alzim-in http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/glipizide-o-en-commander-pas-cher-o-commander-du-glipizide http://social.leembe.com/blogs/post/47284 http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-albendazol-400mg-sin-receta-con-bitcoin-comprar http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-achat-prosmin-1mg-pas-cher-comment-acheter-du http://answers.codelair.com/39138/commander-paracetamol-generique-baisse-fiable-paracetamol http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/cefuroxima-125-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-fiable-espa-a http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-ciclofosfamida-50-mg-sin-receta-al-mejor-precio http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/ranitidine-o-commander-achat-ranitidine-en-ligne-en-luxembourg http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/ich-kann-lithiumcarbonat-300-mg-ohne-rezept-mit-garantie-kaufen http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/salbutamol-8mg-sans-ordonnance-commander-acheter-salbutamol http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/para-comprar-generico-levofloxacina-500-mg-sin-receta-online-rep

Kuhav20

(Fonev96, 2019.04.12 23:55)

http://www.nostre.com/blogs/post/52046
http://www.facecool.com/profiles/blogs/dorbigot-pas-cher-achat-sur-le-net-site-fiable-dorbigot-prix-en
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/adonix-generique-sur-le-net-acheter-mastercard-acheter-sildenafil
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/order-cialove-10-mg-low-price-buy-cialove-legally-uk
https://www.ithowpedia.com/1363/amoxicilina-clavulanico-125mg-comprar-farmacia-online-gratis
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/levotiroxina-synthroid-0-025mg-como-comprar-n-o-precisa-receita-m
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/o-commander-du-vilgendra-150-mg-comment-acheter-du-vilgendra
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-nitrofurazona-20mg-sin-receta-buen-precio-per
http://mariannaonline.com/community/blogs/post/42590
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/dapoxetina-90mg-donde-comprar-sin-receta-con-seguridad-estados
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=78509&qa_1=farmacia-comprar-generico-varofyl-sildenafil-citrate-estados
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/o-acheter-calcitriol-0-25mg-generique-en-ligne-bas-prix-site
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/ich-kann-buspiron-5-mg-ohne-rezept-in-der-online-apotheke-kaufen
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/dirtop-sildenafil-citrate-donde-comprar-sin-receta-al-mejor
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/wo-sie-hydroxycarbamid-hydrea-500-mg-kaufen-und-mit-mastercard
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/nortriptyline-como-puedo-comprar-con-seguridad-usa
http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/384686

техноэласт цена

(PeterJax, 2019.04.12 09:27)

Плоские крыши наиболее характерны ради городской массовой застройки и промышленных зданий, всетаки совершенно чаще они стали использоваться и около строительстве подсобных приусадебных строений. Можно встретить черепицу темно-коричневого alias серовато-черного цвета, которая получается в результате двойного (так называемого восстановительного) обжига: запевало однажды обычным способом, дальнейший – в печи с меньшей температурой (около 800С) и отсутствием кислорода. Так, запрещено причинять укладку пенополистирольных плит на порывистый битум (для остывшем битуме укладка также будет неэффективна), подобно и использование в этом случае клеящих средств для основе органических растворителей. В кровельном деле используются сланцевые пластины двух видов: обработаннае через распила и необработанные.Kaycan сайдинг производства Канады, высокий вещество для отделки современных и реставрации старинных зданий. Помимо красоты, керамическую черепицу отличает особенная долгоденствие – более 100 лет (около заводской гарантии – 20-50 лет). Ее толщина токова, сколько плитка ничуть не теряет гибкости. На штамповку направляются металлическте листы с уже нанесенным полимерным покрытием. Постараемся построить надежное и долговременное сооружение.через
<a href=http://www.rostov-krovlya.ru/%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2.html>мансардные окна купить в ростове на дону</a>
[url=http://www.rostov-krovlya.ru/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F/%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C.html]стеклоизол купить[/url]
http://www.rostov-krovlya.ru/%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2.html - купить утеплитель

Запас и цены для цокольный сайдингрубфункциональностью

лист стальной холоднокатаный

(MetallmoskSax, 2019.04.12 04:22)

- с комбинированным точечно-линейным касанием проволок - ТЛК. Производятся ровно оцинкованные, беспричинно и обыкновенные стальные полосы. Обстановка сообразно производству подразделяется для:Каждый разряд хорошо трамбуется для того, дабы не было пустот.Гидроабразивная резка с точностью накануне миллиметра раскраивает металл толщиной до 30 см.- отвода сточных вод;-из оцинкованной проволоки: в зависимости от поверхностной плотности цинка. Вроде обыкновенный, деятель предоставляет гарантию для определенный внешность кровли для 30 лет. Блестящая область медной фольги HTE-Cu обрабатывается специальным составом, какой предотвращает окисление, тем самым продлевая эксплуатационную жизнь фольги. Хранение арматуры должен производиться для деревянных поддонах, иначе полках, складирование арматуры прямо для земля запрещёно (вновь же из-за коррозии). Дл – длинна листа, лицо измерения метры. Внутри этого вида арматуры существует ещё одна классификация, сообразно которой обстановка делится для рабочую, монтажную и распределительную. Листы с ромбическим рифлением производят с нанесением ромбов, диагонали которого равны (25-30) х (60-70) мм. Прежде только, это толщина металла, а так же высь гофры. Правила хранения и транспортировки металлочерепицы
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/cvetnye-metally/ugolok-alyuminievyj.html]алюминиевый уголок москва[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list/latunnyij-list.html]лист латунный гост[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/trubi.html]труба стальная[/url]

Периодическая обстановка представляет собой сам из видов арматур выделяемый сообразно профилю. В который то степени определенный спор позволительно сравнить с использованием строительной пены, которая исподволь расширяется и заполняет постоянно близлежащие полости. Кроме этого довольно популярна оцинкованная ряд, которая используется в случаях, если изделия нуждаться ограждать от коррозии металла. 4. Во всём остальном они похожи, поэтому и производятся одинаково, вестимо в зависимости от тог каким вынужден будет замечаться согласный профнастил, используется разное сырьё, ради профнастила с полимерным покрытием единодержавно лоск стали, ради простой оцинкованного профнастила другой. Диаметр навиваемой проволоки находится в диапазоне через 3 предварительно 5 мм, а максимальный размер изделия по ширине составляет 2200 мм., сообразно длине – 6800 мм., сообразно высоте 2800 мм. 1. Сфера использования нержавеющей фольги:- алюминиевая фольга;Ат500Струба бесшовная горячекатаная- нормальная (Б);

п образный швеллер металлический размеры цена

Jitef80

(Narot24, 2019.04.12 03:24)

http://wu-world.com/profiles/blogs/benemid-probenecid-500mg-como-puedo-comprar-sin-receta-con
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/commander-vrai-viagra-sildenafil-citrate-50-mg-generique-en-ligne
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-valaciclovir-sin-receta-entrega-r
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/ich-kann-arimidex-anastrozol-ohne-rezept-und-schneller-lieferung
http://dmoney.ru/60157/clomipramina-comprar-farmacia-online-aprobada-venezuela
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/order-sinafil-no-rx-sinafil-online-dubai
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/cheap-virnagza-fort-60-mg-buy-online-buy-virnagza-fort-australia
http://www.facecool.com/profiles/blogs/gardoton-ondansetron-4-mg-como-puedo-comprar-sin-receta-online
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/sofosbuvir-au-rabais-et-sans-ordonnance-forum-ou-acheter-harvoni
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/exerdya-tadalafil-10-mg-comprar-con-garantia-m-xico
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-ddavp-desmopressin-barato-venezuela
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/wo-kann-ich-generika-mirtazapin-15-mg-ohne-rezept-g-nstig-kaufen
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-suhagra-100-mg-urgente-republica-dominicana
http://ultimatefandomsite.com/oxwall/blogs/post/8669
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/puedo-comprar-generico-intagra-100mg-mas-barato-estados-unidos
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/wo-kann-man-ondansetron-ohne-rezept-mit-bitcoin-bestellen
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-ilosone-peut-on-acheter-le-erythromycin-sans-ordonnance
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/acheter-pilule-bogra-sildenafil-citrate-generique-en-ligne-bas
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-metoclopramida-barato-puerto-rico
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/buy-sex-men-130-mg-online-cheap-generic-sex-men-deals
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/donde-se-puede-comprar-generico-entranin-de-calidad-sildenafil
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-furosemida-40-mg-sin-receta-buen-precio
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/venla-q-venlafaxine-75mg-donde-puedo-comprar-sin-receta-de
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-tadafast-urgente-espa-a-comprar
http://ggwadvice.com//index.php?qa=64706&qa_1=o%C3%B9-acheter-du-aristocort-aristocort-forum-commander
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-orlistat-sin-receta
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-olmesartan-sin-receta

KATPLAKS tooda

(angelinaamaxy, 2019.04.12 02:27)

[url=http://agalon.eu/]http://agalon.eu/[/url] mawnseanceDazyOpefly

арматура

(Matthewerord, 2019.04.12 02:16)

Обратите уважение, который размер вязального элемента почти 0. 5м в зависимости через диаметра арматуры.Во время эксплуатации строения ключевым этапом ради владельцев дома является соединение фундаментальной прочности и герметичности помещения в рамках общего бюджета.- кровельный профнастил;
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/shveller.html>швеллер 16 размеры</a>
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/shveller/gnutiy.html]швеллер гнутый стальной[/url]
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/cvetnye-metally/krug-alyuminievyj.html - круг алюминиевый

В данной статье мы поговорим о таком востребованном продукте цветного трубопроката, словно бронзовая труба. 2; Ст. 3. Что касается клиновых задвижек, то они имеют затвор в виде клина, уплотнительные поверхности располагаются под углом приятель к другу. - прокат тонколистовой алюминированный с алюмокремниевым покрытием, регламентируется ТУ 14-11-236-88, обозначается, только — А и АК. Особое забота следует уделять монтажу в горизонтальном положении и при невысоком давлении, производится испытание при полном закрытии шаром потока. Технические характеристики данного класса арматур заложены в его названии. Регламентация производства профнаситла производится согласно ГОСТ 24045-94. Классификация листов травленых горячекатаных. Электротермомеханический способ натяжения арматуры представляет собой следующие: заранее нагретую электротоком арматуру около помощи специальной армирующей машины навивают для упоры стенда. Применение бронзовых труб- категория 1 – через 18 предварительно 40 мкм. 3. Обстановка используется чтобы армирования разнообразных конструкций и элементов, на различных строительных объектах. Изделия из сплавов цветных металлов – прокат цветной, его принято разбирать в зависимости через свойств. 2. Впоследствии завершения процесса защитного покрытия металлачерепица отправляется в формовочный устройство, где листам придают определённый профиль, после чего происходит спор нарезки листов. АрматураСтоит говорить, сколько спор натяжения арматуры происходит разительно тщательно, это касается не исключительно самого натяжения, однако и ослабления, стоит говорить, который от предварительного напряжения арматура снижает добротность прежде напряжённых железобетонных изделий. Объясняется это тем, что степень предварительного напряжения в стержне арматуры дозволительно контролировать всего затем его остывания раствора. Разум давления указывается в МПа. Корпуса. Использование данного вида арматуры снижает расход металла, и трудоёмкость арматурных работ, ведь действие сообразно выпрямлению арматуры уходит, а беспричинно же ликвидируются операции по очистке её и загибанию крюков. Сообразно виду покрытия поверхности проволок в стальном канате:Металлопрокат листовой – к нему относятся листы оцинкованные, холодно- и горячекатаные, а также рулоны. Ради эксплуатации для трубопроводах транспортирующих агрессивные вещества используют умышленно картина запорной арматуры, кто выполнен из материалов нейтральных к агрессивной среде, в которой им предстоит работать. Перечень условий, которые надо исполнять быть монтаже различных видов запорной арматуры1. Таблица классов арматуры- односторонней свивки. Обратите почтение, касается ли она перфорации пластины, либо же только стойкости покрытия. ГОСТ стандартной стержневой арматуры ГОСТ 5781-82

купить сетку рабицу цена

Uvila82

(Bozut16, 2019.04.12 00:55)

http://brooklynne.net/profiles/blogs/order-optruma-online-canadian-pharmacy-discount-coupon-for http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/d-nde-comprar-avapro-irbesartan-ahora-espa-a http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/acheter-vrai-tolterodine-4-mg-achat-tolterodine-andorre http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/feldene-piroxicam-comprar-sin-receta-online-colombia-comprar http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-althocin-ethambutol-sin http://wu-world.com/profiles/blogs/achat-discrete-tamoxifen-commander-du-nolvadex-rapidement http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/comprar-escitalopram-10mg-en-farmacia-online-per-lexapro-donde http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/hiremon-buspirone-generique-sur-internet-moins-cher-2019 http://dmoney.ru/57572/amitriptylina-puedo-comprar-sin-receta-barato-chile http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/order-bicalutamide-safely-can-i-purchase-casodex-without http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/order-apicalis-60mg-safely-where-can-i-buy-tadalafil-in-trusted http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-ciaton-10mg-online-argentina-comprar-tadalafil http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-losartan-50mg-sin-receta-ahora http://dmoney.ru/59856/cheap-viagra-online-where-order-sildenafil-citrate-delivery http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/celecoxib-comprar-en-farmacia-online-aprobada-estado-libre http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/ketoconazole-generique-en-ligne-commander-securise-acheter http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=33050&qa_1=shafil-10mg-o%C3%B9-achat-prix-du-tadalafil-40-en-france http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/comprar-talefil-tadalafil-fiable-usa-comprar-tadalafil-online http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/discount-upwardz-10mg-buy-online-upwardz-30-pill-bottle-pics http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/furosemide-o-commander-meilleur-site-pour-acheter-lasix http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-artane-2-mg-de-calidad-comprar http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/dipiridamol-comprar-con-garantia-usa-dipiridamol-nombre-generico http://ultimatefandomsite.com/oxwall/blogs/post/10080

w12418x a5223p m8767u

(mjbgdeojrfha, 2019.04.11 06:20)

35624852 http://cleantalkorg2.ru/?63cHapu9HP
http://cleantalkorg2.ru/?hPq4HgC6Gt


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

Következő »