Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpg 

Népi énekről...

 

A paraszti társadalomban természetes volt, hogy a gyermekektől kezdve a legidősebb korosztályokig egyaránt szinte mindenki tudott énekelni, a zene, a népdal születésüktől kezdve végigkísérte életüket. Sajnos ez már a múlté. A modern ember alig énekel, s ha énekel is, dalai általában a múló divathoz kapcsolódó, kevésbé értékes "alkotások".

 

Szeretném megmutatni, hogy a népdal nem csupán a régi idők emléke, hanem a mai ember is magáénak érezheti.
Lajtha László írja: "A népzene nemcsak egy lepréselt virág, hanem élet is." Ezt a zenét azonban ma már csak tudatos tanítással -tanuIással lehet életre kelteni.

 

 

A régi falusi közösségekben a dal szájról szájra szállt, vagyis hallás útján terjedt. Ezt a tanulási módot kíséreljük meg alkalmazni a mai élet szabta keretek között úgy , hogy magnetofonkazetták hallgatásával sajátítjuk el a dalokat.

 

 

A tanulás alapja tehát az eredeti hangzó forrás, melyet a kottaképek csupán kiegészítenek, magyaráznak. Bartók Béla szerint ugyanis "bizonyos hangadásban, hangszínben, tempóban és sok más apróságban megnyilvánuló előadásmódok nagyon jellemző hozzátartozói a népi zenének: tehát nem csupán a dallam leírható hangjai a fontosak, hanem a dallam előadásával járó sok egyéb tulajdonság is, mint a dallam megjelenítő eszköze."

 


A népdal tanításának legfontosabb feltétele a hangképzés ismerete, mely bármilyen műfajú énekléshez elengedhetetlen. Bár a hangképzés alapszabályai bizonyos mértékben az összes énekes műfajra egyaránt vonatkoznak, számolnunk kell módszertani különbségekkel is, melyeket a népi dallamvilág stiláris eltérései szabnak meg.

 

A népdaléneklés váljék közkinccsé, és tovább éljen a következő nemzedékekben.

 

A népi ének tanításának szakirányú feladatai

 

 

-   Az énekes népzene hagyományainak a megismertetése.

 

 

 

-   A népdalok hiteles megszólaltatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel.

 

 

 

-   Az emberi hang sajátosságainak megismertetése.

 

 

 

-   A magyar népzenei dialektusok sajátosságai.

 

 

 

-   Az énekhang technikai adottságainak fejlesztése.

 

 

 

-   A növendékek zenei képességeinek fejl.

 

 

 

-   Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzet fejl.

 

 

 

  - A dialektusok díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejl.

 

 

 

 

A népi ének tantárgy tanítása korosztályonként, tagozatonként tematikájában és módszerében azonos, az elvégzendő anyag mennyiségében és összetettségében azonban különbözik.

 
 

A javasolt zenei anyag kiválasztását mindig a tanuló életkora, technikai tudása, muzikalitása és zenei érettsége befolyásolja. A képzési program lehetőséget ad arra, hogy a fejlesztési ütemet a tanár a tanuló egyéni adottságainak figyelembe vételével határozza meg, így a képzési idő lerövidíthető. A kiemelkedő képességű növendékek számára második osztálytól lehetőség nyílik arra, hogy magasabb óraszámban (heti 2x45 perc) tanulhassanak.

  

Az alapfokú tanulmányok befejezése után a legkiválóbb tanulók továbbtanulhatnak a zeneművészeti szakközépiskolában, de tudásukat a továbbképző 7-10. osztályaiban is fejleszthetik.

 

 

Népi ének előadásmódjáról...

 

Minden stílus sava-borsa az előadásmód. Minden stílus meg is teremti a maga sajátos előadási fogásait. A régi népdalok itt-ott még hallható énekmódja az a legfeltűnőbb vonzóerő, amiért ma annyian lelkesednek érte; ezzel az énekmóddal „felöltöztetve” lesznek jelentősek néha egészen jelentéktelen dallamok is, sokszor stílusban idegen, pár hangnyi dúr dalocskák is.

 

Melyek tehát a megvalósításnak azok a sajátságai, amelyek kívül esnek a dallam szigorúan értelmezett, saját tulajdonságain? Ilyen az énekes hangszíne, a választott hangmagasság, az egyéni vagy területenként szokásos tempó; ilyen a kezdő lendület, amely a dallam tempóját ritmusát is befolyásolja; ilyen az előadás színezése vagy a színezéstől való tartózkodás, és mindenekfölött a díszítés, a dallamhangokon felül alkalmazott díszítő hangok, amellyel az énekes körülfonja a dallam alaphangjait.

 

Ezek mellett hozzátartoznak még az előadás stílusához olyan elemek is, amelyek a dallamnak is sajátságai, de az énekes az előadás folyamán pillanatnyi ihlete szerint rögtönzi, változtatja: ilyen a pontozásnak egyéni alkalmazása, és ilyen a variálás, ami bizonyos dallamfajtákban vagy bizonyos régies hagyományú területen, bizonyos egyéniségek énekében nagyobb mértékben változtatja meg a dallam főhangjait is, s az állandó változtatás a lehetséges, egyenlő értékű fordulatokból változatos, művészi fölépítést alkot egy sok versszakos előadásban; vagy sablonos menetekből ötfokú fordulatokkal népi stílusú dallamot formál. Stílust jelenthet az előadásban bizonyos dallamok hangszerrel együtt hangzó éneklése, sőt stílussá válhatnak bizonyos modorosságok is: az oktávtörés vagy más énekes fogások. Lássuk sorban mindezeket.

 

A hangszín különbözteti meg legjobban a régi, hagyományos éneklést a maitól és a nem népi előadástól. De mindenféle népi éneklés is különbözik a tanult énekesekétől: a hangképzés természetességében.

 

A nép, ha dalol, mindenekelőtt szöveget mond torzítatlanul, méghozzá a tájszólás erős színeivel; emellett énekel, ahogy tud. A tanult énekes mindenekelőtt szép hangot akar képezni, emellett mondja a szöveget, ahogy lehet. Ezért minden egyes hangot külön „megformál”, míg a népi énekes csak dallamsorokat, zenei egységeket formál meg. Ez tehát már hangzásban is különbséget jelent mind a régi, mind az új népi előadással szemben. De a két népi énekmód is különbözik egymástól. A régi dallamok hagyományos hangszíne ünnepélyes, komoly, mondhatnánk: meghatódott volt.

 

 „Az öregek, különösen Erdélyben egészen más gégebeállítással, a közönséges {159.} beszédtől elütő, megilletődött, ünnepi vagy derűs: egyszóval sokféle hangszínnel énekeltek.” Különleges gégebeállítással különleges hangszínt hoz ki összeszorított torkából 0147 dalunk gyimesi énekese. Itt is tapasztalhatjuk, hogy egy még dallamnak alig nevezhető, három hangon recitáló zenei mag mit nyer a díszítéstől: a három hangot körülburjánzó, furcsa, préselt hangszínű díszítmények és a hangismétlés sajátos hatása teszi ezt az éneket olyan egyedülállóan megragadóvá.

 

Díszítményeinek ez a sajátos hangszíne van olyan különös, mint egyes lapp énekesek díszítményeinek hangszíne (amit Szomjas–Schiffert felvételein hallhatunk). Nyilván valami nagyon ősi időkből származó énekmód ez, aminek mégsem „primitívsége” ragadja meg a hallgató figyelmét, hanem kifejező ereje.

 

Egészen más hangvétel jellemzi a mezőségi énekeseket. Ott a nagy magasságban, feszített, érdes éneket kedvelik. Ez a magasba törő, minél élesebb éneklés különben másfelé is megvan, például Gyimesben is, sőt ott is, ahol már régi énekstílus nem él. Az Abaúj megyei Ájban mondta egyik 30 év körüli asszony, aki a maga korosztályának vezető énekese volt: „Mi így danoltunk, igen gyorsan meg igen magosan”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Ennek az uralkodó követelménynek a mély alt hangúak nem mindig tudtak eleget tenni. Panaszkodott is egy jó dalosom, hogy nem bírja „oj élesen” (vagy »vékonyan«, »oj igen fel«); belefájdult a feje, az ér a homlokán, a templomi feszített éneklésbe. (Itt óhatatlanul eszünkbe jut Arany Bolond Istókjának temetési jelenete: „A két tanitvány, duzzadó nyakinnal Erőlködé a felső nyolcadot, És, mintha fojtogatták vón’ patinggal, Fejökbül a szem úgy kidagadott; Tán az akasztás sem jár annyi kinnal...”) Úgy látszik, régi hagyomány ez a népi éneklés mindenféle műfajában. Az ájiak, akikről szó volt, már csak új stílusú dalokat énekeltek ilyen „élesen”; a gyimesiek régi keserveseket, de nem kevésbé élesen, persze azért valami más hangszínnel: nem az ájiak és más magyarországiak egyenletes, csengő, világos mellhangjával, hanem valami préseltebb fejhangon, ami amazok derült hangzásával szemben valóban „keserves”, panaszkodó, majdnem félelmetes hatást kelt (013, 047/a).

 

Nem lehetetlen, hogy ezek a hegylakók énekükben is megőriztek valamit azokból a kiáltásokból, amivel egyik csúcsról vagy gerincről a másikra adtak jelt és felelgettek egymásnak: az úgynevezett „hüdintések”-ből (0197/d). Mindenképpen számolnunk kell ezekben az éles éneklési módokban azzal, hogy a messzeható hang volt bennük a cél, elsősorban a férfiak énekében. (Ugyanakkor az igazi klasszikus, díszített, régi előadóstílus sokkal kevésbé törekedett erős hangra, inkább bensőséges, telt hangzásra.)

 

Az új stílusban a csengő, átható hang az ideál; és a mindig magasabbra törő éneket egyes variációkban is tettenérhetjük: egyes dalokban a magasabbra törő lányok mindegyre magasabb megoldást alakítanak ki, s ez meg is marad a különböző alkalommal följegyzett változatokban. 0370, dalunk mellé tegyük oda az alábbi (áji) variánst és más változatokat:

 

Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

 

{160.} Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

a) egy előbbi, alacsonyabb változatot mutat be, b) egy későbbi magasabbat, s c) egy föltehető, legkorábbi megoldást.

 

Ezek a változatok együtt is hangozhatnak, mert gyakori jelenség, hogy a lányok-legények közös dalolásában ugyanannak a menetnek többféle megoldását egyszerre halljuk, például skálaszerűt ötfokúval együtt, vagy az ilyen tercpárhuzamban lévő megoldásokat: ezek együtthangzását szeretik is. Ájban mondták erről: „Aztán azt tetszik gondolni, hogy nem szép az, mikor többen többféleképp dalolják?” „Tudja Ilon néni, az osztán olyan szépen mén, mikor többen danolják, aztán mind más furmán mén”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Azonban akár régi stílus él még valahol, akár az új, egyben mindig hasonló az igazi paraszti előadás: nincs benne színezés, megjátszás, „előadás”. Változatlan, egyenletes hangszínnel, erősség változtatása nélkül – legalábbis szándékos és színezésre törekvő hangerőkülönbség nélkül – hangzik el az egész ballada vagy sok versszakos lírai dal. Hangerőkülönbség annyiban áll elő, hogy a sor vagy a dal végére elfogy a lélegzet, s ott elhalkul az ének, néha egészen elenyészik, hogy az utolsó szótagot nem is mindig halljuk. De ennek nincs dinamikai árnyalásjellege. Vannak olyan öregek is, akik nagy erővel meglökött hanggal kezdenek, s aztán elhalkul a hangjuk.

 

De ez sem szándékos árnyalás, s nem is jellemző az igazi, régies előadásmódra. Az új stílusban pedig kétféle énekmód szokásos: az egyik derült, harsány, gyors s ennyiben merev éneklés, a másik – különösen kezdéskor, közös éneklés elején, például amikor a lányok még magukban vannak a fonóban és várják a legényeket –, lassú, kötött, minden hangot jól kihúzó ének. Újabb felvételeken, különösen idősebb asszonyok énekében, már majdnem mindig csak ezt a „kezdő” hangulatú éneklést hallhatjuk új stílusú dalainkban is. De akár gyors, akár lassú, mindkettő egyenletes és egyszínű.

 

Az öregek balladaelőadása – régi hagyományú területen a fiataloké is – ezt a hagyományos, színezés nélküli előadást követi. Hangszín, hangerő változatlan az egész történet alatt; az ünnepélyesen, megilletődötten énekelt dallammal csak kiemelik a hétköznapokból a történetet, a mindennapi élet fölé stilizálják, s a hatást rábízzák a szövegre, amelynek minden szava súlyt kap ebben az éneklésben, s mint egy lassított film lepergetve növekszik hatásában. Azt is tapasztalták az első gyűjtők, hogy a legrégiesebb hagyományt őrző öregek a balladát és a hozzá hasonló hőfokú lírai dalokat behunyt szemmel, merev tartásban adták elő. Néha sajátos taglejtéssel, egyik fülük mögé tartott tenyérrel énekeltek. A behunyt szemmel, {161.} sőt hátrabillent fejjel előadott balladát tapasztalta C. Sharp is, az angolok „Bartókja”, az amerikai Appalache-hegységben; a fül mögé tartott tenyérrel pedig mongol énekest láttam énekelni. Ezek tehát nemcsak a magyar parasztok szokásai, hanem vagy valami régi hagyomány maradványai, vagy egy általános, emberi magatartás sokfelé jelentkező változatai.

 

Még színtelenebb az az énekmód, amit „sebes parlando”-nak nevezhetnénk: amikor a díszítetlen alaphangokat szinte hajszolt beszédtempóban pergeti le az énekes anélkül, hogy recitálásról beszélhetnénk; ezt már az ilyen dallam nagy íve is kizárja, valamint a közbeiktatott, hirtelen lefékezett hangok, amelyeket egy-egy melizmával is kiemel a gyors hangok közül. Ez világosan előadási sajátság, ami belső feszültségből ered, és feszültséget éreztet (0104).

 

Teljesen azért a színezés sem hiányzik a népi gyakorlatból. Bizonyos műfajok megengedik, sőt megkívánják: bordalok, mulató nóták, tréfás, jelenetszerű darabok, obszcén vagy kötődő szövegű táncdalok. Ezekben a csattanót vagy a különleges hangulatot kiemelik, éreztetik. Általában a jókedvet szokás jobban kifejezni, a szomorúság, bánat, panasz tartózkodóbb. (Nyilván, mert amúgy is erősebb a hatása.)

 

A díszítés, sajnos már nagy területen kiment a divatból a magyar népcsoportok többségében, csak egy-egy régies folt öregeitől lehetett még fölvenni: Dél-Dunántúlon, szórványosan az Alföldön, s máig igen szépen díszített dallamokat hallhatunk Erdély és Moldva falvaiban. Bartók és Kodály a Székelyföldön még dúskált benne, ma már inkább csak a bukovinai székelyektől hallani, valamint a Mezőségen, Gyimesben és mindenütt Moldvában (015, 066–067, 069, 0102, 0113, 0117, 0147).

 

Moldvában Veress Sándor még a 30-as években közösségben énekelt, díszített dallamokat hallott, amikor a fiatal lányok és asszonyok csoportja minden díszítményt hangról hangra egyformán énekelt. (Veress 1931, 133–134.) Vagyis ő még hallotta azt, amit Bartók kikövetkeztetett a székelyeknél, a kiveszőben lévő gyakorlat maradványaiból és a románok archaikusabb hagyományainak analógiájából. Ennek az egységes ékesítésnek feltétele, hogy a díszítések helyét és formuláit a hagyomány megszabja, s bizonyos tartózkodás is szükséges az alkalmazásában, olyan leszűrtség, ami csak bizonyos előre látható és természetes megoldásokat enged meg. HFM 1964 I/b-t ugyan egyetlen, magányos moldvai énekes adja elő, de versszakról versszakra azonos díszítményekkel; ez nyilván ennek a kikristályosodott, moldvai „közösségi” díszítésmódnak következménye. Annak ellenére, hogy sok versszakon keresztül pontosan ismétlődnek ezek a hajlítások, sosem válnak unalmassá, s minden belföldi és külföldi hallgatót elragadtak különleges szépségükkel.

 

Pedig talán mégis fokozottabb művészi teljesítményt nyújt az olyan díszítés, amit már csak egyéni teljesítményként, magányos énekben tapasztalhatunk: amikor a díszítések gazdagon burjánzó hajlításai mindig új és új megvilágításba helyezik a dallamot, sőt maga a dallam is változik egyes hangjaiban, amint az énekes {162.} a pillanatnyi hangulata szerint alakítja. (Például: 0113 – ez még tulajdonképp mindig ugyanaz egészen apró eltérésekkel. Igazi példája 137–138.)

 

Már megismertük a gyimesi énekes sajátos, primitív – de nem szépségben és hatásában primitív – díszítésmódját. Egészen más világ a dél-dunántúli hagyományt képviselő öregek hajlítástechnikája: leírva gazdagon ömlő ornamentikát látunk, de meghallgatva nagy részét alig halljuk; nagyon finom, átfutó mellékhangjaikból csak egy-egy fontosabb kap erősebb hangzást és jelentőséget (0117).

 

A szintén odavaló Csirke János töredezett hangján pedig még gazdagon áradó díszítések veszik körül a dallamot – ez a régi hagyomány folytatása –, amellett azonban sajátos, magas hangszíne, el-elfúló, majd meg-meglökött hangja már biztosan nem az általános hagyományt képviseli. (Ezért nem választottunk tőle hangzó példát, bár az utóbbi évek népdalfesztiváljain sűrűn szerepelt.) Palócok közt is találunk még gazdagabb díszítést (087), de a hagyomány kiveszése, vagyis az ellenőrzés és példa hiánya okozza, hogy ennek az énekesnek bizonyos szertelenség van hajlításaiban, amint a dallamnak már a variáláson túlmenő, állandó elforgatásában is.

 

Túlzott a díszítés a különben nagyon szép és hagyományos stílusú körösfői asszony éneklésében is: 0111-ben nagyon ki akarta vágni a rezet, s a máskülönben alig díszített (sőt inkább díszítetlen) 11-est szokatlanul kicifrázta. Itt ugyan minden „hagyományos”, máshol is előforduló, de ez a példa már szinte az a „beteg ló”, amelyen minden lehető betegséget bemutatnak, de ami az életben sosem fordul elő. Ehhez hasonlít egyetlen alföldi, díszített fölvételünk, a szentesi tekerősök cifrázott éneke: ez is a gazdagság egykori maradványa, de talán már nem is jellemző képe (015). Még alkalmunk volt a régi, „alföldi” hagyomány finom, tartózkodó hajlításait hallani egy szatmári énekes és táncos öregtől; sajnos, akkori magnetofonunk és szalagunk minősége nem engedi meg, hogy lemezen bemutassuk. Mikorra jó minőségű felvételt tudtunk volna készíteni, addigra elvesztette hangját, sőt emlékezete is kihagyott. Így csak kottáról mutathatjuk be egy dallamát:

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár!

 

{163.} AP 5438/a Nyeste András 60 é. Kiskálló (Szabolcs) 1955. Bacskai K.

 

Ha ennek a gyakorlatnak törvényszerűségeit akarjuk megismerni, valóban csak Erdélyből és Moldvából vehetünk példákat. Sajnos, az erre vonatkozó vizsgálat még csak a kezdet kezdetén tart. Egy korábbi vizsgálat (Rajeczky 1956) moldvai énekesek díszítményeit vetette össze gregorián melizmacsoportokkal, amelyeknek egykori, valóságos ritmusára következtetett az élő gyakorlatból. Eredménye – hogy a díszítmény mindig a főértékeket osztja fel, aprózza ki – nyilvánvalóan csak giusto dalok melizmáiban érvényesülhet, esetleg ritkán, poco rubatóban. A kezdő és végmelizmákat ki is veszi ebből a megállapításból. Az igazi rubato dalok nagyobb díszítménybokrai mindig megnyúlást okoznak, vagy már eleve hosszú, kitartott hangokon jelennek meg. A rubato dalokban több a változatosság is.

 

Paksa Katalin ezekre vonatkozó, sajtó alatt lévő vizsgálatai annyit már kimutattak, hogy a kvintváltó dalok magas és mély, egyező pontjain a díszítmények is utánozzák az egyszer már elhangzottat, s ezzel is igyekeznek kiemelni a két rész megfelelését. (Vö. Olsvai, egy sajátos esettel kapcsolatban.) Egy-egy jellegzetes és szépen díszített régi példán azt is kimutatta, hogy a díszítmények törvényszerűen azonos dallamhelyeken jelennek meg, függetlenül attól, milyen szövegrész van alattuk. Ugyanerre az eredményre jutott Rajeczky is elemzett példáin. Tehát a dallamhoz alkalmazkodnak, nem pedig valamely szövegrészen, szótagon bontakoznak ki; vagyis a zenei tagolást hangsúlyozzák. Ezért marad díszítetlenül a „törvényszerű” díszítésben a 2. és 4. sor záróhangja, hogy a dallam-szerkezet két főpillérét ne takarják el a díszítmények. (Paksa) Kitűnő példa erre 137.

 

Ez az azonos, előre meghatározott helye és mennyisége a díszítésnek adja meg az alapot a közösség egyértelműen alkalmazott gyakorlatának, ami a közös éneklés díszítményeit szabályozza. Ugyanakkor azt is látjuk a 137. példában, hogy a változatosságot is szolgálhatják a díszítmények, ha az azonos helyen néha bővebb, néha egyszerűbb hajlítást alkalmaznak, egy-egy alkalommal el is marad, majd utána újra még gazdagabban fonja körül a megfelelő dallamhangot. Ez meg nyilván az egyéni alkalmazásnak, egyúttal a művészileg megkomponált, több versszakos előadásnak a követelménye. Ilyenkor „merészebb” megoldásokat is hallhatunk, aminőt a szokás által megszabott közösségi gyakorlat nem alkalmazna.

 

Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,

 

{164.} Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,
Kinek mint tëngërnek, megáradott hobja
Sok búnak, bánatnak körül vëtt nagy árja,
Mert a vitézëknek esöttë ma ëgy híjja.
Fëlemelé Kádár szëmeit az égre,
Mondván: Uram Jézus jöjj segítségëmre.
Nosza jó katonák, harcoljunk két kézre m
Mert nem latok embert jőni segítségre.
A zászlótartónak fëlszóval kiálta:
„Vidd e-l fiam, vidd el az zászlót más útra.
Hogy el ne vesszën mi urunk keves hadja m
Mert Magyarországért m mëghalok én még ma.
Kiontom vérëmët én szëgény hazámért,
Ezënről mëghalok kedves nemzetëmért.
Nëm szánok érette bizony ontani vért
Mert én a Krisztustól vëszëk jutalmad’ s bért.

 

1. Óh mel gyázëba borul-t síralmas esztendő, m
Melben ami szivünk Nem örvendëzendő,
Hanem szëgény hazánk majdon elveszendő,
Hanem leszen Isten rajtunk könyörüllő.

 

2. m Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
Immár a hazánkba nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük a zegeknek Urát,
Elveszeszt az isten mintë régën Sodomát.

 

3. (M)mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëgnëm tartották ő parancsolatát.
Nyisd mëg én Istenëm imádságënak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáznyócba böjtelőhavába
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába.
Sok apák, sok anyák fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejökët

 

(1) Ó mel gyászba borult siralmas esztendő,
Melben a mi szivünk Nem örvendëzendő.
Hanëm szëgény hazánk majdon elveszendő,
Ha nëm lészën Isten rajtunk könyörüllő

 

2. Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
immár a házunknál nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük azegeknek Urát
Elveszeszt az istenn mint régënn Sodomát.

 

3. m Mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëg nëm tartották ő parancsolatját.
Nyisd mëg én Istenëm imádságnak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáz nyócba böjtelőhavában
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába
sok apak, sok anyak fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejököt.

 

Kodály saját fonográfhengerein: F 247–249. Borbát András 60 é. Kászonújfalu (Csík) 1912. Az első 4 versszak a Kádár István históriából, utána 4 versszak eg ymásik históriás énekből, majd ugyenez még egyszer felvéve. A dallam azonban mindháromszor ugyanaz.

 

{166.} Hasonló ez a pontozás „átlagos” törvényszerűségeihez és annak egyéni, merészebb, néha törvényellenes alkalmazásához.

 

Az utóbbi mindig együttjár a variálással is, amit Kodálynak már klasszikussá vált közlése is bemutat, a Kőműves Kelemen 36 versszakáról készült fonográffelvétel részletes lejegyzése. (Lásd a 138. példát.)

 

A példán láthatjuk azt az eljárást is, amit Paksa Katalin számos díszített, régi dallamon megfigyelt, hogy a melizma sokszor átveszi a dallam főhangjainak szerepét is, illetve azokat díszítménnyé változtatja át.

 

Borsai Ilona vizsgálata (1959) még az új stílusban is ki tudta mutatni, hogy a hajlítások – a régihez képest természetesen szerény, többnyire egy hangból álló hajlítások – bizonyos törvényszerűséggel jelentkeznek, és bizonyos nagyobb hangközök kitöltésére, bizonyos csúcspontok kiemelésére, a dallam főhangjainak érzékeltetésére szolgálnak, pontosan arra, amire az egyenlő értékű, különböző dallammenetek is szolgálnak a variálás során. Megfogalmazása szerint: „Mint a dallam tartóoszlopaiba kapaszkodik újból és újból az énekes, összeegyeztetve így a merész kilendüléseket a szilárd otthonérzés biztonságával.”

 

Azt is megállapítja, hogy az itt tapasztalható váltóhangok, előlegzések és hangközkitöltő lépések megegyeznek a 16–17. századi díszítő eljárás szokott fogásaival. Tehát szinte az emberi ének általános követelményeiből fakadnak. Ezúttal nem lehet szó a régi, műzenei gyakorlat esetleges maradványáról, hiszen ez a hajlítástechnika egy korábbi, gazdagabb ornamentika után lépett annak helyébe, egy egészen más, tulajdonképpen díszítetlen stílusban. Tehát azt az alapkövetelményt tartotta meg belőle, vagy azt valósította meg helyébe, ami nélkül, úgy látszik, az ösztönös énekkultúra nem tud létezni.

 

Már az idézett példákban is láthattuk, hogy az énekes nemcsak azzal teszi változatossá előadását, hogy a díszítményeket soha nem alkalmazza teljesen egyformán, hanem azzal is, hogy magát a főhangokat is cseréli, változtatja. Ez már variálás, és a későbbi fejezetben foglalkozunk vele részletesen. Azért itt is meg kell említenünk, annyira összefonódik egy bizonyos dallamstílus előadásmódjával. Hiszen a díszítés is nemegyszer variálás: a főhang megváltoztatása. Mindaz a változás, ami egy énekes egyszeri előadása folyamán beáll, még előadásmód is amellett, hogy már a variálás első lépéseit is jelenti. Igen sok dalunk különböző följegyzései nem is mutatnak nagyobb eltéréseket, mint ami egy előadáson belül mutatkozik benne. Mégis, minthogy ezekkel a kisebb-nagyobb eltérésekkel kezdődik meg az a folyamat, ami a nagyobb eltérésekhez vezet, és a tulajdonképpeni „variánsokat” létrehozza, az egész folyamattal együtt fogjuk tárgyalni.

 

Ugyanez a változatosságra törekvő és zenei felépítést kialakító előadás kívánja meg a pontozás szabadabb alkalmazását is. A 90–95. példában láttuk már, hogyan élt evvel a lehetőséggel a már említett áji leány. Végül még kimondott „szabálysértést” is megengedett magának. Mindezt a dal egyszeri megvalósítása, az „előadás” alakítja a kész nyersanyagon, a dallamon az ihlet, a pillanatnyi ötletek és a tudatos felépítés hatása alatt.

 

{167.} Egészen másfajta előadást kíván a parlando dallamok stílusa. Ezekben sem díszítés, sem ritmikai árnyalás nem lehetséges, mindössze a variálásnak lehet valami szűkebbre szabott lehetősége. Ami itt az előadótól függ, az egyedül a lendületnek és a sorvégi megállásoknak egymáshoz mért aránya és a hangszín. A tempó sajátos gyorsasága a mezőségi–gyimesi énekesek recitáló dallamainak is ad valami sajátos hatást: példa rá 0104. Ez a „sebes parlando” már területi stílusnak látszik: ha nem is mindenki él vele azokon a területeken, de máshol így nem jelentkezik.

 

Már a modorosság határán jár az a sajátos, erdélyi előadási sajátság, hogy az utolsó szótagot elnyelik a sor végén, különösen az utolsó sor végén, a dal befejezésekor.

 

Egy borszéki Kádár Kata-felvétel (MF 1167/c) lejegyzésére írta rá Kodály ehhez az elnyelt záróhanghoz: „Ahol vagy akinél ez az utolsó hang elhagyása rendes szokás, ott az utolsó hang még kivételesen sem szólal meg, sőt gyakran az utolsó előtti hang ilyen ornamentummal végződik”, és rámutat az alaphangról csúszással lehajló, nyögésszerű melizmára. Egy másikra, F 253 (= AP 6028/g) „Egy kicsi madárka”, Kodálynak 1912 kászonimpéri gyűjtésű dalára pedig: „Xutolsó szótagot nem ejti ki; a hangja többnyire határozatlan nyögésbe csuklik (oláh-székely szokás szerint).” Erről már Bartók (1967 II. 33) is megemlékezett, mint román hatásról az erdélyi magyaroknál; részletesen foglalkozott vele Almási István (1969). A kiindulás az a bizonyos elhalkulás lehetett a dallam végén, amit már említettünk, amikor elfogy az énekes lélegzete. Különösen érezhető ez az elhalkulás a tipikus záróritmusokban (31/bc). Ebből azután már modoros „stílusfogás” lett: egyes énekesek egyáltalán ki sem ejtik az utolsó szótagot, vagy néha két-három utolsó szótagot sem (0111, 0141, 0143, 0151 és egészen szertelenül 0318).

 

Még sajátosabb a mezőségi énekeseknél tapasztalható érzéketlenség a szöveg szótaghosszúságával szemben. Az ő előadásuk amellett igen erős ritmuskülönbségekkel él, sokszor a nyolcad és pontozott negyed arányát az 1:3-ról 1:5-ig, sőt azon túl is fokozzák (pl. 0300); ugyanakkor ezek a nagy hosszúságkülönbségek egyáltalán nem a szöveg hosszúságviszonyaihoz igazodnak, mint ahogy ez a magyarban általános, hanem sokszor éppen a nagyon rövid hangra hosszú szótag esik. Ez azonban itt nem kivételes eset valami hatás kedvéért, hanem szinte rendszeresen előforduló gyakorlat, és néha már idegenszerű benyomást is kelt. Ez a sajátság kisebb mértékben már nyelvjárásukban is jelentkezik: a hosszú szótagot valamivel rövidebben ejtik, mint a többi magyar népcsoport. Ez néha csak érdekes különbség az énekben, néha azonban már nagyon feltűnő. Semmi esetre sem szabad a mezőségi ének- és tánchagyományok nagy értékei miatt ezt a sajátságot is valami ősiségnek, valami „igazi hagyomány”-nak tartani. A magyar nyelvnek a hosszú és rövid magánhangzó pontos megkülönböztetése olyan alapvető sajátsága, amely megkülönbözteti más népektől, s amellyel jelentéskülönbségeket tud érzékeltetni. Ennek gyöngülése csak különleges helyi fejlődésből származhat.

 

Igën elindula tizën

 

{168.} Igën elindula tizënkét kőmives az tizënharmadik Kelemën kőmiess.
Mënnek igën mëssze, nem es igën mësszej, hogy ők fëlofogaggyák magos Déva várát.
Hogy ők félfogaggyák, hogy azt fëlépítsék, hogy ők félfogaggyák, hogy ők fëlépítsék.
Az kit nappal raktak éljel az elomlott, az kit éljel raktak, nappal az eldülött.
Kelemën kőmives étszakajálmábo jétszakajálmában aszt azálmot láttaj.
Kelemën kőmives étszaka jálmában, étszakajálmában aszt álmot láttaj.

 

László Máténé 65, Kászonjakabfalva (Csík) 1918 Kodály. NB. csak az első 5 versszakot közöljük példaképpen. A teljes közlés megtalálható a Visszatekintés II. 78–79. lapja közt.

 

Sajátos modorosság az oktávtörés, és esztétikai hatása elég kellemetlen akár új stílusban, akár régi énekben. Nem minden énekes tudja jól megválasztani a kezdő hangmagasságot, ennek következtében vagy nagyon mélyre vagy nagyon magasra kellene mennie, amit nem bír el hangterjedelme. Néha oktávval mélyebben vagy magasabban folytatja. Különösen kellemetlenül hat ez kvintváltó daloknál vagy AA’ kezdetű újaknál. Ilyenkor a kvintváltás helyett ellenkező irányban kvartváltás keletkezik. Természetesen ismerve dalaink szerkezetét, ez már nem zavar meg senkit; de cseremiszek hasonló oktávtöréseit a gyűjtők még nem tudták megfelelően értékelni, s a dallam hibás lejegyzésben van megörökítve.

 

Az oktávtörés általában kénytelenség. De a sűrűn ismétlődő megoldás helyenként már gyakorlattá vált: az énekesek minden kényszerítő ok nélkül feldobják a dal utolsó hangját egy oktávval magasabbra, ami többnyire a 2. fokról való lelépést változtatja át szeptimugrássá. Ez már modorosság; de minthogy sűrűn előfordul, kénytelenek vagyunk megemlíteni.

 

Az énekhang nemcsak önmagában hangzik el – akár egyéni, akár közös énekben –, hanem hangszerrel együtt is. Régi szokása a magyarságnak együtt {169.} énekelni a hangszeres együttessel, a cigánybandával. A rendkívül fejlett tánc- és tánczenei hagyományokkal rendelkező Mezőségen még igen sokszor halljuk a mulató közösséget együtt énekelni a banda zenéjével (013, 014/ab, 072, 0225, 0265). Ez a lassú táncokkal hagyományosan velejár. A hangmagasság megválasztása ilyenkor természetesen nem függ az énekesektől, hanem a hangszerjátékosoktól. Ennek megfelelően sokszor nem is nagyon egyezik a hangterjedelemmel. Mindenképpen jellemző ilyenkor a hangos, feszített éneklés.

 

Van ennek a zenekarral együtt éneklésnek olyan formája is ahol már nem az énekesnek van elsőbbsége, hanem a kísérő zenekarnak: ez a már említett gyakorlat, hogy minden második sorra énekelnek szöveget (0225).

 

Sajátosabb eset, s ma már csak a gyimesi csángók körében tapasztalhatjuk, hogy a hangszerjátékos saját énekét kíséri hangszeren, jobban mondva: énekeli is, hegedüli is a „keservest”. 047/abc dalunkban először hangszeren hangzik el a dal, azután ének és hegedűjáték együtt szól, majd ismét csak a hegedű, ismét egy versszak együtt, s a végén ismét hangszeren fejeződik be a produkció. A gyimesi zenészek ezt az előadásmódot hagyományosan gyakorolják. Van egy leírásunk Bereg megyéből erről az előadásról a 18. századból: Gvadányi „Badalai dolgok” című verses elbeszélésében leír egy általa rendezett falusi bált.

 

A cigány játékáról {170.} a következő képet adja: „Putyu volt a neve, ki elöl hegedült; A karszékre mindég mint a török, úgy ült, Bal szemére vak volt, a háta volt görbült; Ha vonta, danolt is, hegedűjére dűlt.” Érdemes még egy helyét idézni, hogy a régi, ma már csak Gyimesben, Mezőségen található zenélésmódot más vonatkozásban is megismerjük: „Felállt mindjárt Putyu egy székre, gatyába; Egy kis rövid száron pipa volt szájába; Alig volt húsz szál szőr az ő vonójába. Kontrahássa vala egy rongyos gubába. Jobb kezeket az ing ujjából kivették, Mert így vonássokat könnyebben ejthették;...” stb. (Közli Csanádi Imre: A magyar valóság versei, Bp. 1966 I, 292–7.) Ez az adat azt mutatja, hogy a gyimesiek régi, közös magyar hagyományt tartottak fenn napjainkig a hegedű mellé énekelt előadással. (Ugyanakkor a prímásból és kontrásból álló legkisebb együttes régiségét is igazolja a leírás. A prímás tánchoz már nem énekelt – pipa volt a szájában –, tehát ha magában, talán „keserves”-szerű dalokat játszott, akkor énekelt is hozzá.)

 

Nem azonos ez az önmagakísérés a régi századok előadóinak gyakorlatával, akik lant vagy más pengető hangszeren kísérték éneküket: ott valószínűleg csak a kísérő harmóniákat és kísérő ritmust adták az énekelt dallam alá. Ezek a zenészek viszont a dallamot teljes cifrázott formájában játsszák is, éneklik is, ami sokkal nagyobb követelményt támaszt az előadóval szemben.

 

A külön játszó hangszeres zenész előadása már külön fejezetbe kívánkozik, a Hangszeres zene tárgyalásába.

 

Összefoglalón annyit kell mondanunk a népi előadásról, hogy az minden nagyfokú tartózkodása és póztalansága ellenére is igen hatásos eljárásokat és énekmódokat alakított ki a zenei hagyomány megszólaltatására; ezek a stílusok megfelelnek a dallamokban is jelentkező stílusérzéknek; közös jellemzője inkább az elmélyedés, mint a hatás keresése.

 

A sátoraljaújhelyi Lavotta János Zeneiskola keretein belül a népzene tanszakon tanulható népi ének.

Tanár: Karika Boglárka

 

 

http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpgNépi ének - Hallgassunk bele!

 Egyes énekeknél hosszas zenei bevezető észlelhető (türelem...)
 

1. Szóljon!

2. Szóljon!

3. Szóljon!

4. Szóljon!

5. Szóljon!

6. Szóljon!

7. Szóljon!

8. Szóljon!

9. Szóljon!

10. Szóljon!

Kedvenc:11. Ej, de széles :szóljon!

12. Füzesi lakodalmas: szóljon!


Népzeneoktatás célkitűzései

Az énekes és hangszeres népzene alapfokú elsajátításával hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére,őrzésére és továbbadására neveli a tanulókat.

 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gya­korlását.

  
 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyara­pítja ismereteiket.Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.  

 

 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység ­nyitottság, igényesség, fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai kész­ségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására.

  

A népzeneoktatás célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.

 

  

A népzene tanszak tanulói rendszeresen szerepelnek és érnek el kiemelkedő eredményeket.

http://www.freeweb.hu/animaciostarhaz/zene/M%E1solat%20-%20music.gif

 

 

 

 

Alternatíva, eltérő oktatási szint

 

Az a szakmai színvonal, amit a zeneiskola garantáltan nyújt az "A" tagozatos és a kiemelt "B" tagozatos növendékek számára, elegendő alapot ad ahhoz, hogy magas fokon művelhessék népzenei ismereteiket.

 

Az "A" tagozatos növendékekből elsősorban zeneszerető közönség nevelődik, de különböző amatőr együttesekben is gyakorolhatják ismereteiket.

Alkalmuk nyílik zeneiskolai éveik alatt egyéni szereplésekre, kamarazenélésre, zenekari muzsikálásra.

 

A "B" tagozatos növendékek nagyobb anyagvégzés mellett a zenei pályát is választhatják hivatásuknak. Emelt óraszámban tanulnak.

 

Szolfézs: hangszeres és egyéb zenei, kulturális képzés mellett a zeneelméletet a világhírű Kodály módszerrel tanítjuk, amely a legmagasabb képzési forma a világon.

 

Továbbképző: A középiskolák és gimnáziumok 9-12. osztályával párhuzamosan zenei továbbképző I-IV. évfolyama működik. Ebben a négy évben zenetörténeti ismereteket sajátíthat el a tanuló.

 

Minden növendék évvégén bizonyítványt kap, amelyben a felkészítő tanár érdemjeggyel minősíti munkáját, szorgalmát.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

бухгалтер обслуживание

(WilliamZooxy, 2019.04.18 05:29)

Продвижение в социальных сетях требует четких целей, продуманной стратегии, тестирования различных подходов, глубокого анализа статистики и результатов. Только обо всем по порядку.2. Создайте новость воззвание и выберите его тип. Доступно изрядно вариантов: для сообществ и постов в них, видеозаписей, сторонних ресурсов, приложений.Свободное использование Perl, CGIПозволительно назвать сайт сообразно номеру телефона — , однако такое слово может показаться удобным только человеку что знает этот номер телефона. Это название не соответствует практически ни одному из требований описанных в начале статьи, помимо нешто сколько, произносимости.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/buhucet.html>обслуживание юридических лиц</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/licenziya-fsb-na-gostainu.html]плазменные экраны для рекламы[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/registratsia-tovarnogo-znaka.html - регистрация товарного знака

Здесь требуется указать сайт, посетителям которого вы собираетесь демонстрировать объявления. С помощью настроек в этом разделе дозволено также нельзя показ пользователям определенных сайтов и приложений (подраздел «Ради исключением»).Удерживать свои творческие порывы следует при создании коллажа. Он не вынужден стать «визуальным шумом», крыться аляповатым и загруженным. Который можно удачно показать для коллаже? Формулу «накануне» и «затем» иначе, возьмем, «облик спереди» и «перспектива сзади».Скандовать внимательно, даже коль ваш бизнес теоретически относится к категории «и что извещать пожирать, и картинка красивая».Весь верно. Только беспричинно было в далекие 2006-2009 возраст, если мы покупали карту «Ранетка», для посидеть часок в интернете, а трехминутная песня скачивалась добрых полчаса. Тут «ВКонтакте» единственно набирал слава, а ответы для пользовались небывалым спросом. Признаюсь честный, крепко гордилась собой, когда в 11 классе получила звание «Гуру». =) Однако эти времена давнымдавно канули в Лету.

лицензия фсб на шифрование и криптографию

(Prestonusasy, 2019.04.18 05:26)

статистика рекламного кабинета ФейсбукаМорозный обзвон помогает быть ценного опыта. Отрабатывая многочисленные аргументы потребителей, менеджер учится не чувствовать для раздражители. Поминутно тренируясь и обучаясь, коммерсант получает устойчивость и испытание, помогающий найти подход к разным категориям заказчиков.Парабола составления Description: Всетаки надежда телевизоров: через 28 предварительно 60 дюймов с настенным креплением. Купите телевизор сообразно выгодной цене. Доставка сообразно Москве бесплатная.3. Требуется уделить дополнительное почтение таким критериям, как модель проекта, сходство габаритов составляющих ресурса, страницам с уникальным дизайном.
<a href=http:// krasnodar.skgroups.ru/buhucet.html>внедрение CRM</a>
[url=http:// krasnodar.skgroups.ru/reklama-na-cifrah.html]юридическое обслуживание в краснодаре[/url]
http:// krasnodar.skgroups.ru/reklama-na-cifrah.html - светодиодные экраны уличной рекламы

Полулегальные методы раскруткиВыводы ради разработки оформления своего профиля: аватар, обложка актуального, изображение, стилистика. Сюда входят рекомендации чтобы дизайнера по разработке аватара, обложек ради актуального, пресетов и шаблонов ради обработки фото и т.д. Также псевдоним и псевдоним пользователя (сделайте с ключевыми словами, только постарайтесь отличаться через конкурентов, чтобы не было сходства до степени смешения). Лучше используйте разные вариации без повторений, как показано было в примерах выше (токмо лучше): nailon_beautysalon и Маникюр, педикюр в Иркутске (избавились от корявых знаков, сохранили ключи: nail, маникюр, педикюр).6. Скорость работы интернет-магазина – высокий показательВ этой статье мне хотелось желание рассказать вам о том, чем интернет стал ныне и каким повинен обретаться ваш сайт. В первой статье мне желание хотелось помочь вам выбрать тематику своего ресурса (ресурсом является любой Веб-сайт), а также выбрать аудиторию будущего сайта. Сегодня интернет является средством поиска информации, новостей, погоды и подобного, местом деятельности компании и фирм, местом заработка отдельно-взятых людей (таким человеком может стать любой имеющий желание), а также простой местом развлечения. Однако в то же век интернет является распространителем вредной и запрещенной законом информации, местом деятельности преступников (беспричинно называемых хакеров). До перенасыщения рынка интернет еще поодаль, впрочем уже сегодня существует настолько лес интернет-сайтов в каждом домене (доменами являются .com, .ru, .net и т.д.) сколько бывает трудно ориентироваться во всех. Некоторый хотят и стремятся к созданию собственно сайта, не у многих это получается, однако всегда же есть такие люди и их много. Именно из-за присутствия огромного числа сайтов стоит выбрать подходящую чтобы себя тематику и уникальную свою идею.

Woqol08

(Xufoq99, 2019.04.18 05:22)

http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/dimenhydrinate-50-mg-pas-cher-sur-internet-livraison-express-prix http://wu-world.com/profiles/blogs/meilleur-site-achater-amiodarone-100-mg-visa-o-acheter-amiodarone http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/comprar-generico-enalapril-10mg-de-forma-segura-puerto-rico http://wu-world.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-glycomet-500mg-sin-receta-barato http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/achat-de-salbutamol-2mg-generique-sur-internet-bon-marche-2019 http://wu-world.com/profiles/blogs/comprar-generico-atenolol-de-confianza-argentina-comprar-tenormin http://www.facecool.com/profiles/blogs/procyclidine-kemadrin-comprar-com-desconto-online-brasil https://madbuddy.club/blogs/post/38141 http://www.prds66.fr/profiles/blogs/acido-valproico-750mg-como-comprar-pago-visa-uruguay http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/tretinoina-como-comprar-gen-rico-envio-48-horas-brasil http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/acheter-coumaphene-5mg-generique-au-rabais-visa-coumaphene-prix http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/doxepini-order-no-rx-doxepini-price-comparison-walmart

московская типография

(Jamesgoaft, 2019.04.18 05:21)

Текст и визуал должны работать в тандеме, а не присутствовать разнородными элементами. Обыгрывайте фото текстом, делайте цельную публикацию, и единственно тогда она довольно работать. В случае с Инстаграмом портрет цепляет почтение, только удерживает пользователя именно текст.Стоит рисковать данную услугу, не часто появляется мочь бесплатно увеличить эффективность своего бизнеса.Помимо рекламы не забывайте об информационных материалах. Это поможет создать действие «живости» и настроит ЦА на контакт с вами.1. Избрание цели
<a href=https://kazan.skgroups.ru/naruzhnaya-reklama.html>регистрация товарного знака</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/razrabotka-prilozheniy.html]реклама в бортовых журналах[/url]
https://kazan.skgroups.ru/buh-i-nal-ucet.html - сколько стоит регистрация товарного знака

Настройка таргетинга в ВКонтактеВ прошлых статьях я рассказывал о технологиях создания сайтов и дизайне страниц, однако днесь возникает проблема: а как совершенно задумки воплотить в жизнь? Нынче я хочу немного рассказать вам о языках веб-программирования и «скриптах». Подробно я рассказывать не буду, сообразно каждому из таких языков тож скриптов имеется большое наличность специальных книг, сообразно которым и вы сможете выучить веб-программированию. Пожалуй, самым распространенным теперь таким языком создания веб-страниц является HTML. Также с недавних пор репутация получил говор PHP скриптов. Менее популярными, однако не менее хорошими являются ASP, GGI, Perl, SSI, ASP. XML, XHTML и DHTML к языкам веб-программирования не относятся, но служат хорошими дополнениями к ним. Между скриптов могу выделить только JavaScript и VBScript, сей говор скриптов был когда-то больно популярен, однако ныне мне кажется, его используют реже. Теперь постараюсь рассказать о каждом отдельно.Выбор cms чтобы создания сайта.Одно копия: здесь система тоже рекомендует брать формат 1:1 и размер 1080 ? 1080, однако допускаются картинки с прямоугольной горизонтальной ориентацией. Доказательство одна. Глотать пост ради заголовка и основного текста.

seo продвижение сайтов

(WilliamSwiva, 2019.04.18 03:40)

Расскажу капелька о цвете. Ваши страницы не должны являться яркими и разноцветными. Это не как раздражает, но и выглядит плохо и некрасиво. Ясный — не вероятно красивее. Советую выбрать каких-нибудь три цвета, позволительно два, но не больше трех, желательно чтобы эти цвета были гармоничны. Сам я использую цвета так: краска текста, масть для выделения, окраска для фона. Искать цвета временами бывает адски трудно, но не стоит выбираться следовать рамки обычного.кто руководит этим бизнесом;Было бы классно, только без денежек в нашем мире никуда. Обычные пользователи, естественно, не платят ни копейки после регистрацию и пребывание в соцсети, впрочем если вы решили предпринимать раскруткой аккаунта тож сообщества, придется раскошелиться.
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/smm.html>реклама в инстаграм</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/calls.html]заказать холодные звонки[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/vizitka.html - создание сайта визитки в Новосибирске

Подробнее о книга, якобы писать теги Subtitle и Chronicle я рассказал в статье: «Что такое мета-теги и чтобы чего они нужны?».Адаптивный дизайн и продвижение сайтаИмя «шрифт» заранее означал более узкое представление — коллекция символов определенной гарнитуры, размера и начертания. Украшение — это круг шрифтов, объединенных общими стилевыми признаками, отличными через других шрифтов. Но в настоящее эпоха термины «украшение» и «шрифт» нередко употребляются будто синонимы.Гордо сделать объявления привлекательными ради целевой аудитории. Ради этого выберите подходящее карточка, броский заголовок, напишите привлекательный текст. Соблюдайте правила оформления.Бесхитростный и ясный инфоповод. Это тоже касается 15 секунд взаимодействия. Сложный по смыслу требование пользователь не поймет. Ради stories идеально подходит объявление скидок и распродаж, акций в духе «подпишись и получи взятка», т.е. нечто такое, что легко понять.

Yupac36

(Vadak45, 2019.04.18 03:06)

http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/keflex-250mg-generique-bon-marche-site-fiable-achat-cephalexin http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-fluticasone-fiable http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-amoxicillin-y-clavulanate-500-125-mg-con http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/atomoxetina-10-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-con-entrega-r http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-efavirenz-sin-receta http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/ramipril-1-25mg-order-no-prescription-ramipril-drug-price http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-trimox-amoxicillin-250mg-mas-barato http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/isosorbide-mononitrate-20-mg-pas-cher-pilule-de-monoket http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/clopidogrel-comprar-en-farmacia-online-con-seguridad-per http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-rivastigmina-4-5mg-sin-receta-con http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=31624&qa_1=donde-ciclofosfamida-receta-internet http://answers.codelair.com/39039/vigour-800mg-comprar-fiable-dominicana-comprar-vigour-pachuca http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-calan-sr-sin-receta-con http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/orlistat-comprar-en-una-farmacia-en-linea-todo-en-medicamentos http://flutes.ning.com/profiles/blogs/kaufen-sie-generische-furosemid-lasix-schnelle-lieferung-generika http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/finasterida-comprar-sin-receta-fiable-estados-unidos-web-segura http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-allopurinol-300mg-en-internet-el-salvador http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/famciclovir-250mg-comprar-en-una-farmacia-online-sin-gastos-de http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-tolterodina-via-internet-brasil http://www.tinfocity.com/Q&A/10593/farmacia-online-donde-comprar-generico-confianza-argentina http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/rhinocort-budesonide-onde-comprar-com-desconto-internet-comprar http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-doxycycline-100-mg-comment-commander-du

веб студия портфолио в Волгограде

(SeogradCar, 2019.04.18 02:10)

Проблема;Также сюда входит загрузка сторонних баз с данными пользователей: списков email-адресов сиречь номеров телефонов. Порядок находит пользователей сообразно этим контактам и позволяет объявлять им рекламу.Адаптивная версия SEOKLUB
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/]создание и продвижение сайтов[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентской базы

Но около желании зацепиться в тенета для долгое эра и начать добывать — понятно надо выучить программирование. Зная основы HTML дозволено без труда создать свой уникальный дизайн и менять его около первом желании своими руками. Изучив основы PHP позволительно самому делать свои динамические сайты с управлением всего почти свои нужды, кстати этот сноровка здорово экономит на хостинге всего на размерах сайта. Примем вам не нужен форум и помощь базы MSQL, а вероятно хостинг дозволительно выбрать в разы дешевле, что баста немаловажно.Ёко-дизайнВозможностей у рекламного кабинета ФБ значительно больше, следовательно буде вас интересует тонкая настройка для ЦА, лучше работать с ним. С другой стороны, у рекламы, созданной путем приложение Инстаграма, тоже есть свои небольшие плюсы, а еще она свободно запускается.Коллаж + текст.Чтобы определить достоинство продвижения сайта, надо бомонд сообразно каким запросам вы собираетесь продвигать свой ресурс. Ведь отдельный запрос имеет свою цену, и чем он конкурентней, тем выше его достоинство, так как за столица на первой странице в поисковых системах борются сотни и даже тысячи ваших коллег.

seo оптимизация

(SeoomskScema, 2019.04.18 00:34)

Использование пиктограмм (пиктография) в навигации было популярным техническим приемом прежде перед того, сиречь вы начали изучать навигацию ради Сети. Навигация, само собой, является частью любого пользовательского интерфейса — будь то программы, вроде Facts либо web-сайт.Инстаграм дает 3 основных формата постов ради ленты:Контент способен привлечь и удержать ваших потенциальных клиентов. Представьте, который вы видите в профиле продукцию магазина, которая демонстрируется стильно и со вкусом, о ней приводится необыкновенный и грамотный рассказ. От такой публикации мы получаем эстетическое приятность и... заинтересовываемся магазином.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/vizitka.html>создание корпоративного сайта цена</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/kontakty.html]заказать веб сайт телефон[/url]
https://omsk.skgroups.ru/resheniay.html - купить готовый сайт в Омске

В целом чтобы Инстаграма нормальная положение, не всегда надо груда декламировать, чтобы захотеть купить. Коли питаться красивые фотографии, то у вас уже постоянно шансы зацепить аудиторию. Тогда дополняем картинку максимально грамотной лаконичной подписью, и довольно вам счастье.Конечно, ежели вы хотите, чтобы про вас забыли – алгоритм умной ленты в соцсетях работает, ровно часы. Но около этом не нуждаться отходить от обратного: заваливать ленту подписчиков, публикуя сообразно 5 постов в день. Ваша активность рысью надоест пользователям, и они простой отпишутся. Оптимальное наличность постов в день – не более двух.Чтобы рубрик магазина, подрубрик и теговЧистый выглядит реклама в ФБ?Автоответчики для электронные письма

раскрутка сайтов

(Seosamarlam, 2019.04.17 21:15)

— причина о компании;Если вы хозяин группы в социальной путы ВКонтакте, обратите почтение на видоизменение «Продвижение сообществ». В объявлении довольно указано название сообщества, состав подписчиков и кнопка, нажав на которую пользователь вступит в группу.6) Буде ДА – рисуй 1 плюсик для листике;
<a href=https://samara.skgroups.ru/kontakty.html>веб студия заказать сайт телефон</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/resheniay.html]купить сайт[/url]
https://samara.skgroups.ru/calls.html - холодный обзвон

> 5. Разом квалифицируйте всех «заинтересованных» клиентов для цель их платежеспособности.Оптимизация показа рекламыДостаточно большая пропускная стрункаJoyCasino и проблемы с доступомДля этом с объявлениями ради ленты всё. Давайте разбираться со stories. Рекомендации:

заказать веб сайт телефон

(GoshaufaCit, 2019.04.17 19:40)

Вы сможете повысить лояльность аудитории, ведь вы вступите с ней в личный диалог. В процессе эфира ваши подписчики смогут задавать вам вопросы.250 исходящих звонков в сутки для одного сотрудника;3. Заливки системы управления контентом сайта для хостинг, настройка, наладка, работа структуры.Дабы правильно настроить таргетированную рекламу «ВКонтакте», надо свет свою целевую аудиторию. Вы должны надевать в курсе предпочтений потенциальных заказчиков. Рекомендуется составить вроде дозволительно более пространный портрет среднестатистического потребителя со всеми параметрами. Не лишним будет провести исследования рынка и анкетирование клиентов.Сколько учинять, если я хочу настроить рекламу в ФБ?
<a href=https://ufa.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/calls.html]обзвон клиентской базы[/url]
https://ufa.skgroups.ru/context.html - яндекс директ обучение

Хорошо, а подобно же будет величаться ваше представительство в Интернет? Вдруг пользователи Интернета смогут ваш найти. Только мы уже говорили выше, любой компьютер в Интернете имеет свою уникальную IP-адресов. Следовательно, разве страничка лежит на компьютере с определенным IP-адресом, например, 198.34.13.8 в каталоге Мураgе, то пользователю ради ее пересмотра довольно набрать этот адрес. Всетаки запоминать и причинять адреса в цифровом виде не очень удобно. Чтобы облегчения задания существует система беспричинно называемых DNS (Domain Superiority System), иначе проще говоря — доменных имен. Большинству IP-адресов поставлено в соотношение некоторое имя — доменное имя. Возьмем, сайт, посвященный разработке Интернет-ресурсов может заключать имяu. Согласитесь, что запомнить и набрать такую запись человеку намного проще, чем непонятную комбинацию цифр.Разве присутствие наведении для что-либо проигрывается искусство – отзыв НЕТ.Читайте в статье:Резиновый макет получается, ежели у основного контейнера не задавать ширину вообще (сообразно умолчанию будет 100%) сиречь задать ширину в процентах. Другими словами, не учитывая границы и отступы, сайт, имеющий ширину 100% довольно занимать всю видимую том экрана, не создавая горизонтальной полосы прокрутки.Существует порядочно разновидностей адаптивной верстки. В некоторых случаях внешний вид сайта около не меняется, просто масштабируются кнопки и другие управляющие элементы. В других колонки присутствие уменьшении экрана перемещаются вниз, некоторые разновидности адаптивных дизайнов относятся к «резиновым», другие применяют разные будущий макетов чтобы разных устройств.

продвижение сайта в яндексе

(Seopermsix, 2019.04.17 06:31)

Пред началом создания своего портала подумайте о количестве людей, интересующихся этим вопросом и количестве сайтов конкурентов. Выбирая чтобы своего web-узла популярную и широко освещенную в интернете тематику, Вы рискуете находиться его единственным гостем, так точно вывести такой сайт в топ поисковых систем будет далеко сложно.Использование аббревиатур в названии — чаще плюс чем минус, снижается читаемость и запоминаемость домена.Должен с через специальных «мета-тегов» вписывать в страницу ключевые болтовня и наравне минимум еще изображение страницы. Немедленно многие говорят, который ключевые слова устарели и поисковые машины их редко используют, однако я считаю, что прописание ключевых слов страшно важно. Помимо ключевых слов и описания существует обилие мета-тегов, положим называющих автора страницы, указывающих поисковой машине о периоде переиндексации и другие. Только эти уже действительно не актуальны. Кроме одним секретом поисковой оптимизации я считаю, является солидный заголовок страницы. Суть в том, сколько присутствие поиске поисковая орудие в основном опирается не на ключевые болтовня или описания, а именно на надпись страницы. Следовательно разве пользоваться в заголовке страницы наподобие можно больше слов, выражений и сочетаний слов, по которым вашу страницу найдут, то дозволительно добиться большого результата. Подробнее о поисковой оптимизации позволительно прочитать в учебниках о раскрутке сайтов.
<a href=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка web сайтов</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама яндекс[/url]
https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов пермь

Фасон оплатыРаскрутка саи?та, с чего начать? Практические советы для продвижения 2016-01-30 08-24-34Участники сообществ.Только! Пользователи репостили себе это на стену, отправляли друзьям с подписью а-ля «видел прикол?». Бурятские унты хайпанули после счет ставки для юмор.Об азах пользования Инстаграмом в качестве площадки для продвижения бизнеса мы говорили в нашей прошлой статье. Читаем, когда вдобавок не читали, и вспоминаем основы, буде забыли. А мы покуда отправимся в трип по новинкам этой соцсети.

pharmacy tech online 415 mg

(Michaelinjes, 2019.04.16 22:48)

Hello there! [url=http://onlineuspharmacies.party/#buy-tadalafil-no-prescription]modafinil online pharmacy[/url] good website.

Egata54

(Wocer71, 2019.04.16 05:39)

http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/verapamil-40-mg-comprar-sin-receta-en-l-nea-per-comprar-arpamyl
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/extadil-40mg-pas-cher-tadalafil-10-pas-cher
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/generique-flibanserine-commander-sur-internet-acheter-vrai
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/diclofenac-100-mg-sans-ordonnance-commander-en-ligne-rapide
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/piridostigmina-donde-comprar-sin-receta-buen-precio-costa-rica
http://www.facecool.com/profiles/blogs/valpron-125-mg-bon-marche-divalproex-comparer-prix
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/t-fil-40-mg-o-commander-bon-prix-site-achat-t-fil-serieux
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=30763&qa_1=ordenar-tamoxifeno-nolvadex-tabletas
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-terazosina-5-mg-sin-receta-entrega
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/zeagra-comprar-y-pagar-con-mastercard-ecuador
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/commander-vrai-en-ligne-refeel-tadalafil-bon-prix-sans-ordonnance
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/comprar-generico-albendazol-sin-receta-online-se-puede-comprar
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/edalis-o-acheter-achat-tadalafil-tadalafil
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-anafranil-clomipramine-sin-receta-r
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/felodipina-puedo-comprar-en-l-nea-espa-a
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/adapaleno-comprar-en-farmacia-online-r-pido-donde-comprar

paync

(Cheerm, 2019.04.15 19:56)

http://meandmylifestyleblog.com/
[url=http://www.meandmylifestyleblog.com/#]www.meandmylifestyleblog.com[/url]

Osteoge

(Kipcorry, 2019.04.15 19:45)

www.movies-and-tv.com
[url=http://www.movies-and-tv.com/#]www.movies-and-tv.com[/url]

сайт анализ закупок

(Josephcew, 2019.04.15 03:14)

1Выдана аккредитованным удостоверяющим центром. Положение возникла внезапно. Во второй: изделие №1 (производство Румыния) и препарат №2 (действие Россия). При этом гордо заботиться после тем, воеже соблюдались оба условия, прописанные в пункте 1 постановления. Регистрация в ЕИС сообразно 44-ФЗ ради поставщиков - инструкцияГосударственная строй, которая в год приобретает товары и услуги на общую сумму, превышающую 100 миллионов рублей, обязана сформировать контрактную службу. Что это такоеВесть обо всех государственных организациях, проводящих закупки в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, собраны в единовременный реестр. Комиссия оценивает аналогия предложений участников требованиям документации. Потом окончания срока подачи заявок оператор площадки передает в банк информацию о сумме, которую нуждаться заблокировать на счету участника.
<a href=https://rutend.ru/pages/elektronno-tsifrovaya-podpis>квалифицированная электронная цифровая подпись</a>
[url=https://rutend.ru/suppliers]аналитика закупок[/url]
https://rutend.ru/pages/elektronno-tsifrovaya-podpis - квалифицированная электронная цифровая подпись

Ссылка на 44-ФЗОбъяснение итогов проведения процедурыВнесение корректировок в документы о закупкеЗаявки не содержат предложений о поставке одного и того же вида пищевых продуктов одного производителя. с учетом НДС (Коль рассчитанная плата составила меньше 100 рублей, то НДС не берется)

Wubiq80

(Voruv03, 2019.04.15 00:34)

http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/vogira-50mg-livraison-rapide-acheter-du-vogira-en-luxembourg
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/tranky-sildenafil-citrate-sans-ordonnance-commander-en-ligne-site
http://www.facecool.com/profiles/blogs/achat-express-losartan-hydrochlorothiazide-hyzaar-ou-losartan
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=36314&qa_1=achat-express-elipsia-ordonnance-acheter-elipsia-andorre
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/viramune-comprar-sin-receta-y-pagar-con-mastercard-rep-blica-del
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-flutamida-250-mg-r-pido-guatemala
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-fenazopiridina-gen-rico-mais-barato
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/pantoprazole-20-mg-o-en-commander-pharmacie-acheter-protonix
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-naprosyn-250mg-env-o-gratis-estados-unidos
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/bimatoprost-3-mg-donde-puedo-comprar-sin-receta-online
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-terbinafina-de-calidad-espa-a
http://bioimagingcore.be/q2a/65507/aldactone-spironolactone-comprar-comprar-spironolactone
http://answers.codelair.com/43100/o%C3%B9-acheter-du-edgon-40-mg-acheter-du-tadalafil-original
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/achat-express-cialestine-20mg-pas-cher-2019-tadalafil-pour-femme
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/ethionamide-250mg-generique-en-ligne-bas-prix-paiement-visa
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/atomoxetine-sans-ordonnance-commander-acheter-du-strattera-moins
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/cheap-glucophage-500-mg-buy-online-where-can-i-order-metformin-no
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/online-apotheke-in-der-sie-chloramphenicol-chloromycetin-ohne
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/order-daygra-130mg-low-price-buy-daygra-online-adelaide
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/silda-120-mg-o-achat-comment-acheter-du-sildenafil-citrate-sans

Ecejo19

(Lunir75, 2019.04.14 21:37)

http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-generico-flibanserina-sin-receta-con-garantia
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/calcitriol-comprar-en-una-farmacia-online-con-seguridad-panam
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/cheap-adagrin-120-mg-order-online-how-to-buy-sildenafil-citrate
https://lesko.com/q2a/index.php?qa=50973&qa_1=comprar-diaglit-sin-receta-en-l%C3%ADnea-venezuela
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-ciprofloxacino-sin-receta-entrega
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-phexin-750-mg-bon-prix-2019-achat-cephalexin-en
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/sildenafil-dapoxetine-o-en-commander-sildenafil-dapoxetine-pas
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-propranolol-80mg-sin-receta-barato-rep-blica-del
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/tadaforce-tadalafil-20mg-baisse-prix-tadaforce-10-le-moins-cher
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-acido-valproico-r-pido-usa
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/donepezil-5-mg-o-commander-achat-aricept-en-ligne-luxembourg
http://showmeanswer.com/index.php?qa=48581&qa_1=nortriptilina-receta-guatemala-nortriptilina-nortriptyline
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/kaufen-sie-imuran-ohne-rezept-schnelle-lieferung
http://foodtube.net/profiles/blogs/furosemida-como-puedo-comprar-online-furosemida-india-online
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/low-price-ecriten-150mg-order-online-ecriten-online-buy-with
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/augmentin-donde-comprar-mas-barato-espa-a-comprar-amoxicillin-and
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/site-pour-acheter-sovaldi-sofosbuvir-site-achat-sovaldi-s-r
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=83086&qa_1=farmacia-online-donde-comprar-prilo-receta-seguridad-bolivia
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-topiramate-50-mg-sin-receta-con
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/precose-25mg-como-comprar-gen-rico-de-confianza-via-internet
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/zel-5mg-generique-moins-cher-site-fiable-zel-prix-acheter
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/salbutamol-4mg-puedo-comprar-en-internet-panam-comprar-ventolin
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/rizatriptan-10mg-comprar-en-farmacia-online-aprobada-republica-de
http://property.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-cialysinfort-10mg-sin-receta
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-ofloxacine-200-mg-de-calidad-m-xico-compra
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-generico-permetrina-30-mg-sin-receta-con
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/fincar-finasteride-onde-comprar-gen-rico-e-quanto-custa-via
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/furosemida-como-puedo-comprar-sin-receta-de-confianza-honduras
http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/382776

mexican pharmacies online 132 mg

(Michaelinjes, 2019.04.14 21:30)

Howdy! [url=http://onlineuspharmacies.party/#order-tadalafil]canadian pharmacy no rx[/url] great internet site.

эвакуатор казань межгород

(Derekamake, 2019.04.14 19:18)


<a href=https://evakuator24kazan.ru/kontakty>эвакуатор казань недорого телефон</a>
[url=https://evakuator24kazan.ru/]эвакуатор казань недорого круглосуточно[/url]
https://evakuator24kazan.ru/ - эвакуатор казань дешево


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

Következő »