Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpg 

Népi énekről...

 

A paraszti társadalomban természetes volt, hogy a gyermekektől kezdve a legidősebb korosztályokig egyaránt szinte mindenki tudott énekelni, a zene, a népdal születésüktől kezdve végigkísérte életüket. Sajnos ez már a múlté. A modern ember alig énekel, s ha énekel is, dalai általában a múló divathoz kapcsolódó, kevésbé értékes "alkotások".

 

Szeretném megmutatni, hogy a népdal nem csupán a régi idők emléke, hanem a mai ember is magáénak érezheti.
Lajtha László írja: "A népzene nemcsak egy lepréselt virág, hanem élet is." Ezt a zenét azonban ma már csak tudatos tanítással -tanuIással lehet életre kelteni.

 

 

A régi falusi közösségekben a dal szájról szájra szállt, vagyis hallás útján terjedt. Ezt a tanulási módot kíséreljük meg alkalmazni a mai élet szabta keretek között úgy , hogy magnetofonkazetták hallgatásával sajátítjuk el a dalokat.

 

 

A tanulás alapja tehát az eredeti hangzó forrás, melyet a kottaképek csupán kiegészítenek, magyaráznak. Bartók Béla szerint ugyanis "bizonyos hangadásban, hangszínben, tempóban és sok más apróságban megnyilvánuló előadásmódok nagyon jellemző hozzátartozói a népi zenének: tehát nem csupán a dallam leírható hangjai a fontosak, hanem a dallam előadásával járó sok egyéb tulajdonság is, mint a dallam megjelenítő eszköze."

 


A népdal tanításának legfontosabb feltétele a hangképzés ismerete, mely bármilyen műfajú énekléshez elengedhetetlen. Bár a hangképzés alapszabályai bizonyos mértékben az összes énekes műfajra egyaránt vonatkoznak, számolnunk kell módszertani különbségekkel is, melyeket a népi dallamvilág stiláris eltérései szabnak meg.

 

A népdaléneklés váljék közkinccsé, és tovább éljen a következő nemzedékekben.

 

A népi ének tanításának szakirányú feladatai

 

 

-   Az énekes népzene hagyományainak a megismertetése.

 

 

 

-   A népdalok hiteles megszólaltatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel.

 

 

 

-   Az emberi hang sajátosságainak megismertetése.

 

 

 

-   A magyar népzenei dialektusok sajátosságai.

 

 

 

-   Az énekhang technikai adottságainak fejlesztése.

 

 

 

-   A növendékek zenei képességeinek fejl.

 

 

 

-   Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzet fejl.

 

 

 

  - A dialektusok díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejl.

 

 

 

 

A népi ének tantárgy tanítása korosztályonként, tagozatonként tematikájában és módszerében azonos, az elvégzendő anyag mennyiségében és összetettségében azonban különbözik.

 
 

A javasolt zenei anyag kiválasztását mindig a tanuló életkora, technikai tudása, muzikalitása és zenei érettsége befolyásolja. A képzési program lehetőséget ad arra, hogy a fejlesztési ütemet a tanár a tanuló egyéni adottságainak figyelembe vételével határozza meg, így a képzési idő lerövidíthető. A kiemelkedő képességű növendékek számára második osztálytól lehetőség nyílik arra, hogy magasabb óraszámban (heti 2x45 perc) tanulhassanak.

  

Az alapfokú tanulmányok befejezése után a legkiválóbb tanulók továbbtanulhatnak a zeneművészeti szakközépiskolában, de tudásukat a továbbképző 7-10. osztályaiban is fejleszthetik.

 

 

Népi ének előadásmódjáról...

 

Minden stílus sava-borsa az előadásmód. Minden stílus meg is teremti a maga sajátos előadási fogásait. A régi népdalok itt-ott még hallható énekmódja az a legfeltűnőbb vonzóerő, amiért ma annyian lelkesednek érte; ezzel az énekmóddal „felöltöztetve” lesznek jelentősek néha egészen jelentéktelen dallamok is, sokszor stílusban idegen, pár hangnyi dúr dalocskák is.

 

Melyek tehát a megvalósításnak azok a sajátságai, amelyek kívül esnek a dallam szigorúan értelmezett, saját tulajdonságain? Ilyen az énekes hangszíne, a választott hangmagasság, az egyéni vagy területenként szokásos tempó; ilyen a kezdő lendület, amely a dallam tempóját ritmusát is befolyásolja; ilyen az előadás színezése vagy a színezéstől való tartózkodás, és mindenekfölött a díszítés, a dallamhangokon felül alkalmazott díszítő hangok, amellyel az énekes körülfonja a dallam alaphangjait.

 

Ezek mellett hozzátartoznak még az előadás stílusához olyan elemek is, amelyek a dallamnak is sajátságai, de az énekes az előadás folyamán pillanatnyi ihlete szerint rögtönzi, változtatja: ilyen a pontozásnak egyéni alkalmazása, és ilyen a variálás, ami bizonyos dallamfajtákban vagy bizonyos régies hagyományú területen, bizonyos egyéniségek énekében nagyobb mértékben változtatja meg a dallam főhangjait is, s az állandó változtatás a lehetséges, egyenlő értékű fordulatokból változatos, művészi fölépítést alkot egy sok versszakos előadásban; vagy sablonos menetekből ötfokú fordulatokkal népi stílusú dallamot formál. Stílust jelenthet az előadásban bizonyos dallamok hangszerrel együtt hangzó éneklése, sőt stílussá válhatnak bizonyos modorosságok is: az oktávtörés vagy más énekes fogások. Lássuk sorban mindezeket.

 

A hangszín különbözteti meg legjobban a régi, hagyományos éneklést a maitól és a nem népi előadástól. De mindenféle népi éneklés is különbözik a tanult énekesekétől: a hangképzés természetességében.

 

A nép, ha dalol, mindenekelőtt szöveget mond torzítatlanul, méghozzá a tájszólás erős színeivel; emellett énekel, ahogy tud. A tanult énekes mindenekelőtt szép hangot akar képezni, emellett mondja a szöveget, ahogy lehet. Ezért minden egyes hangot külön „megformál”, míg a népi énekes csak dallamsorokat, zenei egységeket formál meg. Ez tehát már hangzásban is különbséget jelent mind a régi, mind az új népi előadással szemben. De a két népi énekmód is különbözik egymástól. A régi dallamok hagyományos hangszíne ünnepélyes, komoly, mondhatnánk: meghatódott volt.

 

 „Az öregek, különösen Erdélyben egészen más gégebeállítással, a közönséges {159.} beszédtől elütő, megilletődött, ünnepi vagy derűs: egyszóval sokféle hangszínnel énekeltek.” Különleges gégebeállítással különleges hangszínt hoz ki összeszorított torkából 0147 dalunk gyimesi énekese. Itt is tapasztalhatjuk, hogy egy még dallamnak alig nevezhető, három hangon recitáló zenei mag mit nyer a díszítéstől: a három hangot körülburjánzó, furcsa, préselt hangszínű díszítmények és a hangismétlés sajátos hatása teszi ezt az éneket olyan egyedülállóan megragadóvá.

 

Díszítményeinek ez a sajátos hangszíne van olyan különös, mint egyes lapp énekesek díszítményeinek hangszíne (amit Szomjas–Schiffert felvételein hallhatunk). Nyilván valami nagyon ősi időkből származó énekmód ez, aminek mégsem „primitívsége” ragadja meg a hallgató figyelmét, hanem kifejező ereje.

 

Egészen más hangvétel jellemzi a mezőségi énekeseket. Ott a nagy magasságban, feszített, érdes éneket kedvelik. Ez a magasba törő, minél élesebb éneklés különben másfelé is megvan, például Gyimesben is, sőt ott is, ahol már régi énekstílus nem él. Az Abaúj megyei Ájban mondta egyik 30 év körüli asszony, aki a maga korosztályának vezető énekese volt: „Mi így danoltunk, igen gyorsan meg igen magosan”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Ennek az uralkodó követelménynek a mély alt hangúak nem mindig tudtak eleget tenni. Panaszkodott is egy jó dalosom, hogy nem bírja „oj élesen” (vagy »vékonyan«, »oj igen fel«); belefájdult a feje, az ér a homlokán, a templomi feszített éneklésbe. (Itt óhatatlanul eszünkbe jut Arany Bolond Istókjának temetési jelenete: „A két tanitvány, duzzadó nyakinnal Erőlködé a felső nyolcadot, És, mintha fojtogatták vón’ patinggal, Fejökbül a szem úgy kidagadott; Tán az akasztás sem jár annyi kinnal...”) Úgy látszik, régi hagyomány ez a népi éneklés mindenféle műfajában. Az ájiak, akikről szó volt, már csak új stílusú dalokat énekeltek ilyen „élesen”; a gyimesiek régi keserveseket, de nem kevésbé élesen, persze azért valami más hangszínnel: nem az ájiak és más magyarországiak egyenletes, csengő, világos mellhangjával, hanem valami préseltebb fejhangon, ami amazok derült hangzásával szemben valóban „keserves”, panaszkodó, majdnem félelmetes hatást kelt (013, 047/a).

 

Nem lehetetlen, hogy ezek a hegylakók énekükben is megőriztek valamit azokból a kiáltásokból, amivel egyik csúcsról vagy gerincről a másikra adtak jelt és felelgettek egymásnak: az úgynevezett „hüdintések”-ből (0197/d). Mindenképpen számolnunk kell ezekben az éles éneklési módokban azzal, hogy a messzeható hang volt bennük a cél, elsősorban a férfiak énekében. (Ugyanakkor az igazi klasszikus, díszített, régi előadóstílus sokkal kevésbé törekedett erős hangra, inkább bensőséges, telt hangzásra.)

 

Az új stílusban a csengő, átható hang az ideál; és a mindig magasabbra törő éneket egyes variációkban is tettenérhetjük: egyes dalokban a magasabbra törő lányok mindegyre magasabb megoldást alakítanak ki, s ez meg is marad a különböző alkalommal följegyzett változatokban. 0370, dalunk mellé tegyük oda az alábbi (áji) variánst és más változatokat:

 

Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

 

{160.} Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

a) egy előbbi, alacsonyabb változatot mutat be, b) egy későbbi magasabbat, s c) egy föltehető, legkorábbi megoldást.

 

Ezek a változatok együtt is hangozhatnak, mert gyakori jelenség, hogy a lányok-legények közös dalolásában ugyanannak a menetnek többféle megoldását egyszerre halljuk, például skálaszerűt ötfokúval együtt, vagy az ilyen tercpárhuzamban lévő megoldásokat: ezek együtthangzását szeretik is. Ájban mondták erről: „Aztán azt tetszik gondolni, hogy nem szép az, mikor többen többféleképp dalolják?” „Tudja Ilon néni, az osztán olyan szépen mén, mikor többen danolják, aztán mind más furmán mén”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Azonban akár régi stílus él még valahol, akár az új, egyben mindig hasonló az igazi paraszti előadás: nincs benne színezés, megjátszás, „előadás”. Változatlan, egyenletes hangszínnel, erősség változtatása nélkül – legalábbis szándékos és színezésre törekvő hangerőkülönbség nélkül – hangzik el az egész ballada vagy sok versszakos lírai dal. Hangerőkülönbség annyiban áll elő, hogy a sor vagy a dal végére elfogy a lélegzet, s ott elhalkul az ének, néha egészen elenyészik, hogy az utolsó szótagot nem is mindig halljuk. De ennek nincs dinamikai árnyalásjellege. Vannak olyan öregek is, akik nagy erővel meglökött hanggal kezdenek, s aztán elhalkul a hangjuk.

 

De ez sem szándékos árnyalás, s nem is jellemző az igazi, régies előadásmódra. Az új stílusban pedig kétféle énekmód szokásos: az egyik derült, harsány, gyors s ennyiben merev éneklés, a másik – különösen kezdéskor, közös éneklés elején, például amikor a lányok még magukban vannak a fonóban és várják a legényeket –, lassú, kötött, minden hangot jól kihúzó ének. Újabb felvételeken, különösen idősebb asszonyok énekében, már majdnem mindig csak ezt a „kezdő” hangulatú éneklést hallhatjuk új stílusú dalainkban is. De akár gyors, akár lassú, mindkettő egyenletes és egyszínű.

 

Az öregek balladaelőadása – régi hagyományú területen a fiataloké is – ezt a hagyományos, színezés nélküli előadást követi. Hangszín, hangerő változatlan az egész történet alatt; az ünnepélyesen, megilletődötten énekelt dallammal csak kiemelik a hétköznapokból a történetet, a mindennapi élet fölé stilizálják, s a hatást rábízzák a szövegre, amelynek minden szava súlyt kap ebben az éneklésben, s mint egy lassított film lepergetve növekszik hatásában. Azt is tapasztalták az első gyűjtők, hogy a legrégiesebb hagyományt őrző öregek a balladát és a hozzá hasonló hőfokú lírai dalokat behunyt szemmel, merev tartásban adták elő. Néha sajátos taglejtéssel, egyik fülük mögé tartott tenyérrel énekeltek. A behunyt szemmel, {161.} sőt hátrabillent fejjel előadott balladát tapasztalta C. Sharp is, az angolok „Bartókja”, az amerikai Appalache-hegységben; a fül mögé tartott tenyérrel pedig mongol énekest láttam énekelni. Ezek tehát nemcsak a magyar parasztok szokásai, hanem vagy valami régi hagyomány maradványai, vagy egy általános, emberi magatartás sokfelé jelentkező változatai.

 

Még színtelenebb az az énekmód, amit „sebes parlando”-nak nevezhetnénk: amikor a díszítetlen alaphangokat szinte hajszolt beszédtempóban pergeti le az énekes anélkül, hogy recitálásról beszélhetnénk; ezt már az ilyen dallam nagy íve is kizárja, valamint a közbeiktatott, hirtelen lefékezett hangok, amelyeket egy-egy melizmával is kiemel a gyors hangok közül. Ez világosan előadási sajátság, ami belső feszültségből ered, és feszültséget éreztet (0104).

 

Teljesen azért a színezés sem hiányzik a népi gyakorlatból. Bizonyos műfajok megengedik, sőt megkívánják: bordalok, mulató nóták, tréfás, jelenetszerű darabok, obszcén vagy kötődő szövegű táncdalok. Ezekben a csattanót vagy a különleges hangulatot kiemelik, éreztetik. Általában a jókedvet szokás jobban kifejezni, a szomorúság, bánat, panasz tartózkodóbb. (Nyilván, mert amúgy is erősebb a hatása.)

 

A díszítés, sajnos már nagy területen kiment a divatból a magyar népcsoportok többségében, csak egy-egy régies folt öregeitől lehetett még fölvenni: Dél-Dunántúlon, szórványosan az Alföldön, s máig igen szépen díszített dallamokat hallhatunk Erdély és Moldva falvaiban. Bartók és Kodály a Székelyföldön még dúskált benne, ma már inkább csak a bukovinai székelyektől hallani, valamint a Mezőségen, Gyimesben és mindenütt Moldvában (015, 066–067, 069, 0102, 0113, 0117, 0147).

 

Moldvában Veress Sándor még a 30-as években közösségben énekelt, díszített dallamokat hallott, amikor a fiatal lányok és asszonyok csoportja minden díszítményt hangról hangra egyformán énekelt. (Veress 1931, 133–134.) Vagyis ő még hallotta azt, amit Bartók kikövetkeztetett a székelyeknél, a kiveszőben lévő gyakorlat maradványaiból és a románok archaikusabb hagyományainak analógiájából. Ennek az egységes ékesítésnek feltétele, hogy a díszítések helyét és formuláit a hagyomány megszabja, s bizonyos tartózkodás is szükséges az alkalmazásában, olyan leszűrtség, ami csak bizonyos előre látható és természetes megoldásokat enged meg. HFM 1964 I/b-t ugyan egyetlen, magányos moldvai énekes adja elő, de versszakról versszakra azonos díszítményekkel; ez nyilván ennek a kikristályosodott, moldvai „közösségi” díszítésmódnak következménye. Annak ellenére, hogy sok versszakon keresztül pontosan ismétlődnek ezek a hajlítások, sosem válnak unalmassá, s minden belföldi és külföldi hallgatót elragadtak különleges szépségükkel.

 

Pedig talán mégis fokozottabb művészi teljesítményt nyújt az olyan díszítés, amit már csak egyéni teljesítményként, magányos énekben tapasztalhatunk: amikor a díszítések gazdagon burjánzó hajlításai mindig új és új megvilágításba helyezik a dallamot, sőt maga a dallam is változik egyes hangjaiban, amint az énekes {162.} a pillanatnyi hangulata szerint alakítja. (Például: 0113 – ez még tulajdonképp mindig ugyanaz egészen apró eltérésekkel. Igazi példája 137–138.)

 

Már megismertük a gyimesi énekes sajátos, primitív – de nem szépségben és hatásában primitív – díszítésmódját. Egészen más világ a dél-dunántúli hagyományt képviselő öregek hajlítástechnikája: leírva gazdagon ömlő ornamentikát látunk, de meghallgatva nagy részét alig halljuk; nagyon finom, átfutó mellékhangjaikból csak egy-egy fontosabb kap erősebb hangzást és jelentőséget (0117).

 

A szintén odavaló Csirke János töredezett hangján pedig még gazdagon áradó díszítések veszik körül a dallamot – ez a régi hagyomány folytatása –, amellett azonban sajátos, magas hangszíne, el-elfúló, majd meg-meglökött hangja már biztosan nem az általános hagyományt képviseli. (Ezért nem választottunk tőle hangzó példát, bár az utóbbi évek népdalfesztiváljain sűrűn szerepelt.) Palócok közt is találunk még gazdagabb díszítést (087), de a hagyomány kiveszése, vagyis az ellenőrzés és példa hiánya okozza, hogy ennek az énekesnek bizonyos szertelenség van hajlításaiban, amint a dallamnak már a variáláson túlmenő, állandó elforgatásában is.

 

Túlzott a díszítés a különben nagyon szép és hagyományos stílusú körösfői asszony éneklésében is: 0111-ben nagyon ki akarta vágni a rezet, s a máskülönben alig díszített (sőt inkább díszítetlen) 11-est szokatlanul kicifrázta. Itt ugyan minden „hagyományos”, máshol is előforduló, de ez a példa már szinte az a „beteg ló”, amelyen minden lehető betegséget bemutatnak, de ami az életben sosem fordul elő. Ehhez hasonlít egyetlen alföldi, díszített fölvételünk, a szentesi tekerősök cifrázott éneke: ez is a gazdagság egykori maradványa, de talán már nem is jellemző képe (015). Még alkalmunk volt a régi, „alföldi” hagyomány finom, tartózkodó hajlításait hallani egy szatmári énekes és táncos öregtől; sajnos, akkori magnetofonunk és szalagunk minősége nem engedi meg, hogy lemezen bemutassuk. Mikorra jó minőségű felvételt tudtunk volna készíteni, addigra elvesztette hangját, sőt emlékezete is kihagyott. Így csak kottáról mutathatjuk be egy dallamát:

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár!

 

{163.} AP 5438/a Nyeste András 60 é. Kiskálló (Szabolcs) 1955. Bacskai K.

 

Ha ennek a gyakorlatnak törvényszerűségeit akarjuk megismerni, valóban csak Erdélyből és Moldvából vehetünk példákat. Sajnos, az erre vonatkozó vizsgálat még csak a kezdet kezdetén tart. Egy korábbi vizsgálat (Rajeczky 1956) moldvai énekesek díszítményeit vetette össze gregorián melizmacsoportokkal, amelyeknek egykori, valóságos ritmusára következtetett az élő gyakorlatból. Eredménye – hogy a díszítmény mindig a főértékeket osztja fel, aprózza ki – nyilvánvalóan csak giusto dalok melizmáiban érvényesülhet, esetleg ritkán, poco rubatóban. A kezdő és végmelizmákat ki is veszi ebből a megállapításból. Az igazi rubato dalok nagyobb díszítménybokrai mindig megnyúlást okoznak, vagy már eleve hosszú, kitartott hangokon jelennek meg. A rubato dalokban több a változatosság is.

 

Paksa Katalin ezekre vonatkozó, sajtó alatt lévő vizsgálatai annyit már kimutattak, hogy a kvintváltó dalok magas és mély, egyező pontjain a díszítmények is utánozzák az egyszer már elhangzottat, s ezzel is igyekeznek kiemelni a két rész megfelelését. (Vö. Olsvai, egy sajátos esettel kapcsolatban.) Egy-egy jellegzetes és szépen díszített régi példán azt is kimutatta, hogy a díszítmények törvényszerűen azonos dallamhelyeken jelennek meg, függetlenül attól, milyen szövegrész van alattuk. Ugyanerre az eredményre jutott Rajeczky is elemzett példáin. Tehát a dallamhoz alkalmazkodnak, nem pedig valamely szövegrészen, szótagon bontakoznak ki; vagyis a zenei tagolást hangsúlyozzák. Ezért marad díszítetlenül a „törvényszerű” díszítésben a 2. és 4. sor záróhangja, hogy a dallam-szerkezet két főpillérét ne takarják el a díszítmények. (Paksa) Kitűnő példa erre 137.

 

Ez az azonos, előre meghatározott helye és mennyisége a díszítésnek adja meg az alapot a közösség egyértelműen alkalmazott gyakorlatának, ami a közös éneklés díszítményeit szabályozza. Ugyanakkor azt is látjuk a 137. példában, hogy a változatosságot is szolgálhatják a díszítmények, ha az azonos helyen néha bővebb, néha egyszerűbb hajlítást alkalmaznak, egy-egy alkalommal el is marad, majd utána újra még gazdagabban fonja körül a megfelelő dallamhangot. Ez meg nyilván az egyéni alkalmazásnak, egyúttal a művészileg megkomponált, több versszakos előadásnak a követelménye. Ilyenkor „merészebb” megoldásokat is hallhatunk, aminőt a szokás által megszabott közösségi gyakorlat nem alkalmazna.

 

Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,

 

{164.} Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,
Kinek mint tëngërnek, megáradott hobja
Sok búnak, bánatnak körül vëtt nagy árja,
Mert a vitézëknek esöttë ma ëgy híjja.
Fëlemelé Kádár szëmeit az égre,
Mondván: Uram Jézus jöjj segítségëmre.
Nosza jó katonák, harcoljunk két kézre m
Mert nem latok embert jőni segítségre.
A zászlótartónak fëlszóval kiálta:
„Vidd e-l fiam, vidd el az zászlót más útra.
Hogy el ne vesszën mi urunk keves hadja m
Mert Magyarországért m mëghalok én még ma.
Kiontom vérëmët én szëgény hazámért,
Ezënről mëghalok kedves nemzetëmért.
Nëm szánok érette bizony ontani vért
Mert én a Krisztustól vëszëk jutalmad’ s bért.

 

1. Óh mel gyázëba borul-t síralmas esztendő, m
Melben ami szivünk Nem örvendëzendő,
Hanem szëgény hazánk majdon elveszendő,
Hanem leszen Isten rajtunk könyörüllő.

 

2. m Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
Immár a hazánkba nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük a zegeknek Urát,
Elveszeszt az isten mintë régën Sodomát.

 

3. (M)mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëgnëm tartották ő parancsolatát.
Nyisd mëg én Istenëm imádságënak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáznyócba böjtelőhavába
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába.
Sok apák, sok anyák fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejökët

 

(1) Ó mel gyászba borult siralmas esztendő,
Melben a mi szivünk Nem örvendëzendő.
Hanëm szëgény hazánk majdon elveszendő,
Ha nëm lészën Isten rajtunk könyörüllő

 

2. Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
immár a házunknál nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük azegeknek Urát
Elveszeszt az istenn mint régënn Sodomát.

 

3. m Mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëg nëm tartották ő parancsolatját.
Nyisd mëg én Istenëm imádságnak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáz nyócba böjtelőhavában
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába
sok apak, sok anyak fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejököt.

 

Kodály saját fonográfhengerein: F 247–249. Borbát András 60 é. Kászonújfalu (Csík) 1912. Az első 4 versszak a Kádár István históriából, utána 4 versszak eg ymásik históriás énekből, majd ugyenez még egyszer felvéve. A dallam azonban mindháromszor ugyanaz.

 

{166.} Hasonló ez a pontozás „átlagos” törvényszerűségeihez és annak egyéni, merészebb, néha törvényellenes alkalmazásához.

 

Az utóbbi mindig együttjár a variálással is, amit Kodálynak már klasszikussá vált közlése is bemutat, a Kőműves Kelemen 36 versszakáról készült fonográffelvétel részletes lejegyzése. (Lásd a 138. példát.)

 

A példán láthatjuk azt az eljárást is, amit Paksa Katalin számos díszített, régi dallamon megfigyelt, hogy a melizma sokszor átveszi a dallam főhangjainak szerepét is, illetve azokat díszítménnyé változtatja át.

 

Borsai Ilona vizsgálata (1959) még az új stílusban is ki tudta mutatni, hogy a hajlítások – a régihez képest természetesen szerény, többnyire egy hangból álló hajlítások – bizonyos törvényszerűséggel jelentkeznek, és bizonyos nagyobb hangközök kitöltésére, bizonyos csúcspontok kiemelésére, a dallam főhangjainak érzékeltetésére szolgálnak, pontosan arra, amire az egyenlő értékű, különböző dallammenetek is szolgálnak a variálás során. Megfogalmazása szerint: „Mint a dallam tartóoszlopaiba kapaszkodik újból és újból az énekes, összeegyeztetve így a merész kilendüléseket a szilárd otthonérzés biztonságával.”

 

Azt is megállapítja, hogy az itt tapasztalható váltóhangok, előlegzések és hangközkitöltő lépések megegyeznek a 16–17. századi díszítő eljárás szokott fogásaival. Tehát szinte az emberi ének általános követelményeiből fakadnak. Ezúttal nem lehet szó a régi, műzenei gyakorlat esetleges maradványáról, hiszen ez a hajlítástechnika egy korábbi, gazdagabb ornamentika után lépett annak helyébe, egy egészen más, tulajdonképpen díszítetlen stílusban. Tehát azt az alapkövetelményt tartotta meg belőle, vagy azt valósította meg helyébe, ami nélkül, úgy látszik, az ösztönös énekkultúra nem tud létezni.

 

Már az idézett példákban is láthattuk, hogy az énekes nemcsak azzal teszi változatossá előadását, hogy a díszítményeket soha nem alkalmazza teljesen egyformán, hanem azzal is, hogy magát a főhangokat is cseréli, változtatja. Ez már variálás, és a későbbi fejezetben foglalkozunk vele részletesen. Azért itt is meg kell említenünk, annyira összefonódik egy bizonyos dallamstílus előadásmódjával. Hiszen a díszítés is nemegyszer variálás: a főhang megváltoztatása. Mindaz a változás, ami egy énekes egyszeri előadása folyamán beáll, még előadásmód is amellett, hogy már a variálás első lépéseit is jelenti. Igen sok dalunk különböző följegyzései nem is mutatnak nagyobb eltéréseket, mint ami egy előadáson belül mutatkozik benne. Mégis, minthogy ezekkel a kisebb-nagyobb eltérésekkel kezdődik meg az a folyamat, ami a nagyobb eltérésekhez vezet, és a tulajdonképpeni „variánsokat” létrehozza, az egész folyamattal együtt fogjuk tárgyalni.

 

Ugyanez a változatosságra törekvő és zenei felépítést kialakító előadás kívánja meg a pontozás szabadabb alkalmazását is. A 90–95. példában láttuk már, hogyan élt evvel a lehetőséggel a már említett áji leány. Végül még kimondott „szabálysértést” is megengedett magának. Mindezt a dal egyszeri megvalósítása, az „előadás” alakítja a kész nyersanyagon, a dallamon az ihlet, a pillanatnyi ötletek és a tudatos felépítés hatása alatt.

 

{167.} Egészen másfajta előadást kíván a parlando dallamok stílusa. Ezekben sem díszítés, sem ritmikai árnyalás nem lehetséges, mindössze a variálásnak lehet valami szűkebbre szabott lehetősége. Ami itt az előadótól függ, az egyedül a lendületnek és a sorvégi megállásoknak egymáshoz mért aránya és a hangszín. A tempó sajátos gyorsasága a mezőségi–gyimesi énekesek recitáló dallamainak is ad valami sajátos hatást: példa rá 0104. Ez a „sebes parlando” már területi stílusnak látszik: ha nem is mindenki él vele azokon a területeken, de máshol így nem jelentkezik.

 

Már a modorosság határán jár az a sajátos, erdélyi előadási sajátság, hogy az utolsó szótagot elnyelik a sor végén, különösen az utolsó sor végén, a dal befejezésekor.

 

Egy borszéki Kádár Kata-felvétel (MF 1167/c) lejegyzésére írta rá Kodály ehhez az elnyelt záróhanghoz: „Ahol vagy akinél ez az utolsó hang elhagyása rendes szokás, ott az utolsó hang még kivételesen sem szólal meg, sőt gyakran az utolsó előtti hang ilyen ornamentummal végződik”, és rámutat az alaphangról csúszással lehajló, nyögésszerű melizmára. Egy másikra, F 253 (= AP 6028/g) „Egy kicsi madárka”, Kodálynak 1912 kászonimpéri gyűjtésű dalára pedig: „Xutolsó szótagot nem ejti ki; a hangja többnyire határozatlan nyögésbe csuklik (oláh-székely szokás szerint).” Erről már Bartók (1967 II. 33) is megemlékezett, mint román hatásról az erdélyi magyaroknál; részletesen foglalkozott vele Almási István (1969). A kiindulás az a bizonyos elhalkulás lehetett a dallam végén, amit már említettünk, amikor elfogy az énekes lélegzete. Különösen érezhető ez az elhalkulás a tipikus záróritmusokban (31/bc). Ebből azután már modoros „stílusfogás” lett: egyes énekesek egyáltalán ki sem ejtik az utolsó szótagot, vagy néha két-három utolsó szótagot sem (0111, 0141, 0143, 0151 és egészen szertelenül 0318).

 

Még sajátosabb a mezőségi énekeseknél tapasztalható érzéketlenség a szöveg szótaghosszúságával szemben. Az ő előadásuk amellett igen erős ritmuskülönbségekkel él, sokszor a nyolcad és pontozott negyed arányát az 1:3-ról 1:5-ig, sőt azon túl is fokozzák (pl. 0300); ugyanakkor ezek a nagy hosszúságkülönbségek egyáltalán nem a szöveg hosszúságviszonyaihoz igazodnak, mint ahogy ez a magyarban általános, hanem sokszor éppen a nagyon rövid hangra hosszú szótag esik. Ez azonban itt nem kivételes eset valami hatás kedvéért, hanem szinte rendszeresen előforduló gyakorlat, és néha már idegenszerű benyomást is kelt. Ez a sajátság kisebb mértékben már nyelvjárásukban is jelentkezik: a hosszú szótagot valamivel rövidebben ejtik, mint a többi magyar népcsoport. Ez néha csak érdekes különbség az énekben, néha azonban már nagyon feltűnő. Semmi esetre sem szabad a mezőségi ének- és tánchagyományok nagy értékei miatt ezt a sajátságot is valami ősiségnek, valami „igazi hagyomány”-nak tartani. A magyar nyelvnek a hosszú és rövid magánhangzó pontos megkülönböztetése olyan alapvető sajátsága, amely megkülönbözteti más népektől, s amellyel jelentéskülönbségeket tud érzékeltetni. Ennek gyöngülése csak különleges helyi fejlődésből származhat.

 

Igën elindula tizën

 

{168.} Igën elindula tizënkét kőmives az tizënharmadik Kelemën kőmiess.
Mënnek igën mëssze, nem es igën mësszej, hogy ők fëlofogaggyák magos Déva várát.
Hogy ők félfogaggyák, hogy azt fëlépítsék, hogy ők félfogaggyák, hogy ők fëlépítsék.
Az kit nappal raktak éljel az elomlott, az kit éljel raktak, nappal az eldülött.
Kelemën kőmives étszakajálmábo jétszakajálmában aszt azálmot láttaj.
Kelemën kőmives étszaka jálmában, étszakajálmában aszt álmot láttaj.

 

László Máténé 65, Kászonjakabfalva (Csík) 1918 Kodály. NB. csak az első 5 versszakot közöljük példaképpen. A teljes közlés megtalálható a Visszatekintés II. 78–79. lapja közt.

 

Sajátos modorosság az oktávtörés, és esztétikai hatása elég kellemetlen akár új stílusban, akár régi énekben. Nem minden énekes tudja jól megválasztani a kezdő hangmagasságot, ennek következtében vagy nagyon mélyre vagy nagyon magasra kellene mennie, amit nem bír el hangterjedelme. Néha oktávval mélyebben vagy magasabban folytatja. Különösen kellemetlenül hat ez kvintváltó daloknál vagy AA’ kezdetű újaknál. Ilyenkor a kvintváltás helyett ellenkező irányban kvartváltás keletkezik. Természetesen ismerve dalaink szerkezetét, ez már nem zavar meg senkit; de cseremiszek hasonló oktávtöréseit a gyűjtők még nem tudták megfelelően értékelni, s a dallam hibás lejegyzésben van megörökítve.

 

Az oktávtörés általában kénytelenség. De a sűrűn ismétlődő megoldás helyenként már gyakorlattá vált: az énekesek minden kényszerítő ok nélkül feldobják a dal utolsó hangját egy oktávval magasabbra, ami többnyire a 2. fokról való lelépést változtatja át szeptimugrássá. Ez már modorosság; de minthogy sűrűn előfordul, kénytelenek vagyunk megemlíteni.

 

Az énekhang nemcsak önmagában hangzik el – akár egyéni, akár közös énekben –, hanem hangszerrel együtt is. Régi szokása a magyarságnak együtt {169.} énekelni a hangszeres együttessel, a cigánybandával. A rendkívül fejlett tánc- és tánczenei hagyományokkal rendelkező Mezőségen még igen sokszor halljuk a mulató közösséget együtt énekelni a banda zenéjével (013, 014/ab, 072, 0225, 0265). Ez a lassú táncokkal hagyományosan velejár. A hangmagasság megválasztása ilyenkor természetesen nem függ az énekesektől, hanem a hangszerjátékosoktól. Ennek megfelelően sokszor nem is nagyon egyezik a hangterjedelemmel. Mindenképpen jellemző ilyenkor a hangos, feszített éneklés.

 

Van ennek a zenekarral együtt éneklésnek olyan formája is ahol már nem az énekesnek van elsőbbsége, hanem a kísérő zenekarnak: ez a már említett gyakorlat, hogy minden második sorra énekelnek szöveget (0225).

 

Sajátosabb eset, s ma már csak a gyimesi csángók körében tapasztalhatjuk, hogy a hangszerjátékos saját énekét kíséri hangszeren, jobban mondva: énekeli is, hegedüli is a „keservest”. 047/abc dalunkban először hangszeren hangzik el a dal, azután ének és hegedűjáték együtt szól, majd ismét csak a hegedű, ismét egy versszak együtt, s a végén ismét hangszeren fejeződik be a produkció. A gyimesi zenészek ezt az előadásmódot hagyományosan gyakorolják. Van egy leírásunk Bereg megyéből erről az előadásról a 18. századból: Gvadányi „Badalai dolgok” című verses elbeszélésében leír egy általa rendezett falusi bált.

 

A cigány játékáról {170.} a következő képet adja: „Putyu volt a neve, ki elöl hegedült; A karszékre mindég mint a török, úgy ült, Bal szemére vak volt, a háta volt görbült; Ha vonta, danolt is, hegedűjére dűlt.” Érdemes még egy helyét idézni, hogy a régi, ma már csak Gyimesben, Mezőségen található zenélésmódot más vonatkozásban is megismerjük: „Felállt mindjárt Putyu egy székre, gatyába; Egy kis rövid száron pipa volt szájába; Alig volt húsz szál szőr az ő vonójába. Kontrahássa vala egy rongyos gubába. Jobb kezeket az ing ujjából kivették, Mert így vonássokat könnyebben ejthették;...” stb. (Közli Csanádi Imre: A magyar valóság versei, Bp. 1966 I, 292–7.) Ez az adat azt mutatja, hogy a gyimesiek régi, közös magyar hagyományt tartottak fenn napjainkig a hegedű mellé énekelt előadással. (Ugyanakkor a prímásból és kontrásból álló legkisebb együttes régiségét is igazolja a leírás. A prímás tánchoz már nem énekelt – pipa volt a szájában –, tehát ha magában, talán „keserves”-szerű dalokat játszott, akkor énekelt is hozzá.)

 

Nem azonos ez az önmagakísérés a régi századok előadóinak gyakorlatával, akik lant vagy más pengető hangszeren kísérték éneküket: ott valószínűleg csak a kísérő harmóniákat és kísérő ritmust adták az énekelt dallam alá. Ezek a zenészek viszont a dallamot teljes cifrázott formájában játsszák is, éneklik is, ami sokkal nagyobb követelményt támaszt az előadóval szemben.

 

A külön játszó hangszeres zenész előadása már külön fejezetbe kívánkozik, a Hangszeres zene tárgyalásába.

 

Összefoglalón annyit kell mondanunk a népi előadásról, hogy az minden nagyfokú tartózkodása és póztalansága ellenére is igen hatásos eljárásokat és énekmódokat alakított ki a zenei hagyomány megszólaltatására; ezek a stílusok megfelelnek a dallamokban is jelentkező stílusérzéknek; közös jellemzője inkább az elmélyedés, mint a hatás keresése.

 

A sátoraljaújhelyi Lavotta János Zeneiskola keretein belül a népzene tanszakon tanulható népi ének.

Tanár: Karika Boglárka

 

 

http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpgNépi ének - Hallgassunk bele!

 Egyes énekeknél hosszas zenei bevezető észlelhető (türelem...)
 

1. Szóljon!

2. Szóljon!

3. Szóljon!

4. Szóljon!

5. Szóljon!

6. Szóljon!

7. Szóljon!

8. Szóljon!

9. Szóljon!

10. Szóljon!

Kedvenc:11. Ej, de széles :szóljon!

12. Füzesi lakodalmas: szóljon!


Népzeneoktatás célkitűzései

Az énekes és hangszeres népzene alapfokú elsajátításával hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére,őrzésére és továbbadására neveli a tanulókat.

 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gya­korlását.

  
 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyara­pítja ismereteiket.Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.  

 

 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység ­nyitottság, igényesség, fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai kész­ségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására.

  

A népzeneoktatás célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.

 

  

A népzene tanszak tanulói rendszeresen szerepelnek és érnek el kiemelkedő eredményeket.

http://www.freeweb.hu/animaciostarhaz/zene/M%E1solat%20-%20music.gif

 

 

 

 

Alternatíva, eltérő oktatási szint

 

Az a szakmai színvonal, amit a zeneiskola garantáltan nyújt az "A" tagozatos és a kiemelt "B" tagozatos növendékek számára, elegendő alapot ad ahhoz, hogy magas fokon művelhessék népzenei ismereteiket.

 

Az "A" tagozatos növendékekből elsősorban zeneszerető közönség nevelődik, de különböző amatőr együttesekben is gyakorolhatják ismereteiket.

Alkalmuk nyílik zeneiskolai éveik alatt egyéni szereplésekre, kamarazenélésre, zenekari muzsikálásra.

 

A "B" tagozatos növendékek nagyobb anyagvégzés mellett a zenei pályát is választhatják hivatásuknak. Emelt óraszámban tanulnak.

 

Szolfézs: hangszeres és egyéb zenei, kulturális képzés mellett a zeneelméletet a világhírű Kodály módszerrel tanítjuk, amely a legmagasabb képzési forma a világon.

 

Továbbképző: A középiskolák és gimnáziumok 9-12. osztályával párhuzamosan zenei továbbképző I-IV. évfolyama működik. Ebben a négy évben zenetörténeti ismereteket sajátíthat el a tanuló.

 

Minden növendék évvégén bizonyítványt kap, amelyben a felkészítő tanár érdemjeggyel minősíti munkáját, szorgalmát.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

реклама в бортовых журналах

(RobertSep, 2019.04.19 21:19)

Мягкий оклад (10%)Холодный обзвон: карта рабочего дняРасследование эффективности контента (когда смотрели в динамике и заметили, сколько конкуренты для анализируют – вышли изменений под действия пользователей – анализируем и вносим чтобы бы минимально возможные).Надежда холодных звонков
<a href=https://samara.skgroups.ru/tendery.html>разработчик приложений для ios и android</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/razrabotka-prilozheniy.html]юридическое обслуживание бизнеса[/url]
https://samara.skgroups.ru/vnedrenie-crm.html - типография самара

Ледяной обзвон во многих бизнесах является основным каналом лидогенерации. Поэтому, чем больше менеджеры делают звонков, тем шире вход в вашу воронку продаж и тем больше шансов увеличить сумма сделок для выходе из нее. Расскажем, точно успевать через сотрудников максимальных количественных показателей в работе с холодной базой.И, пожалуй, было желание неправильным не упомянуть о такой характеристике шрифта, вдруг комплектность. Комплектность определяется полнотой знаков, необходимых ради набора текста: строчных, прописных, цифр, знаков препинания и проч.Говоря проще, дизайнер делает вещи удобными и красивыми. Посмотри для мышку, которую держишь в руке, на стену, для которой обои радуют глаз, для автомобили, которые ездят изза окном — безвыездно около является предметом деятельности дизайнера!WordPress. Движок неимоверно хорош собой, присутствие помощи данного движка можно создать абсолютно любой тип сайтов начиная с варез-сайта и заканчивая профессиональным сайтом какой-либо компании. Изначально WordPress был создан точно движок для блогов, и около все блогеры якобы Рунета, так и «ЗаРунета» используют сей движок в своих целях. Огромным плюсом WordPress является большое число бесплатных плагинов, шаблонов, виджетов и т.д. И отдельный сможет встречать себе что-нибудь сообразно вкусу. Беспричинно же огромным плюсом этого движка является то, сколько в управлении им разберётся любой новичок.

заказать мобильное приложение

(Hoseablura, 2019.04.19 21:16)

Упустим, который услуги профессионального SMM-специалиста стоят недешево, и предположим, который вы работаете над страницей сам, смотря полезные видео и читая статьи. Но продвижение требует финансовых инвестиций – без платных рекламных кампаний, розыгрышей, конкурсов и таргетинга вы будете собирать аудиторию годами. И не факт, сколько соберете.Опросы и вопросы. Наверняка вы знаете, что к публикации в сторис можно прикрепить стикер опросника и вопросника. С их через вы можете пообщаться с аудиторией, испытывать их мнение, получить полезную информацию, в общем, занятие взаимовыгодная. Вы налаживаете связь со своими клиентами, отмечаете сильные и слабые места вашей компании, а подписчики могут немного развлечься и узнать то, который их интересует.Хладнокровный обзвон: имущество автоматизацииРазве всетаки сделано правильно, то это сильно стабильная верстка, потому однако изменяет размер пропорционально. В результате при любом изменении размеров безвыездно по-прежнему хорошо;
<a href=https://skgroups.ru/vnedrenie-crm.html>ведение бухгалтерского учета</a>
[url=https://skgroups.ru/naruzhnaya-reklama.html]лицензия мчс на монтаж пожарной сигнализации[/url]
https://skgroups.ru/razrabotka-prilozheniy.html - регистрация ооо в ростове на дону

Coolest copy in the jungleНадо говорить еще и о такой багаж, словно неоплачиваемый хостинг. Мы все знаем, что сайтов для бесплатном хостинге чрезвычайно плеяда и их примерно никто не посещает. Безвозмездный хостинг очень не надежен и опытные пользователи интернет не посещают такие сайты. Также обычно бывает так, сколько компании, предоставляющие даровой хостинг предоставляют и бесплатное доменное отчество 3-го уровня (предположим, my.site.com). Я не советую вам обзаводиться сайтом для бесплатном хостинге. Лучше малость вложить в развитие своего сайта, ежели вы хотите что-то заработать. Бесплатный хостинг подходит домашним страничкам. Как закон домашние странички простой знакомят посетителей с хозяевами этих страничек, поэтому сиречь безвозмездный хостинг, так и доменное имя 3-го уровня подходят домашним страничкам.Всегда верно. Только так было в далекие 2006-2009 года, если мы покупали карту «Ранетка», для посидеть часок в интернете, а трехминутная песнь скачивалась добрых полчаса. Тут «ВКонтакте» всего набирал слава, а ответы для пользовались небывалым спросом. Признаюсь честный, крепко гордилась собой, когда в 11 классе получила чин «Гуру». =) Однако эти времена давно канули в Лету.образчик постов, в которых слабо проработана подпись к фотографии пример постов, в которых слабо проработана подпись к фотографии прообраз постов, в которых слабо проработана подпись к фотографии пример постов, в которых слабо проработана подпись к фотографии

услуги по тендерам пермь

(JamesprooP, 2019.04.19 21:12)

Снижение числа отказов. Не суть, сколько мобильные версии сайтов завсегда упрощены, и определенной информации, которая есть на веб-сайте может не оказаться в мобильной его версии. Также ограничен и функционал. В результате пользователи, которые зашли с мобильного, вынуждены либо переключаться для обычную версию сайта, либо доконать к вашим конкурентам. Такое поведение поисковые системы считают «отказами», и если их численность высоко, сайт теряет позиции в поисковой выдаче, будто план, информация на котором не отвечает на выбранные поисковые запросы. И эту проблему также может решить адаптивная верстка, беспричинно как пользователи мобильных устройств полной версией сайта.Вы должны четко распознавать отказ клиента с вами барабанить от возражения. К примеру, разве доверитель говорит, что у него перевелись теперь времени обсуждать с вами ту тож иную тему, это не надо восприниматься как отрицание клиента шептаться вообще. Примите это и предложите позвонить в другое эра разве же назначьте личную встречу, где сможете детально рассказать о вашем предложении.Возраст и полНаилучшим решением продвижения информации является изделие сайтов. Безотлагательно веб-сайты в 8-10 единовременно быстрее и больше приносят прибыль, чем покупка акций и ценных бумаг. Число веб-сайтов в интернете для 2012 год составляло 634 миллиона. По данным исследования по всему миру было зафиксировано в 2012 году порядка 2,4 миллиарда пользователей интернета. Наиболее активными являются жители крупных городов, молодежь, человек с высоким доходом.
<a href=https://perm.skgroups.ru/licenziya-fsb-kriptografiya.html>лицензия мчс на монтаж пожарной сигнализации</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/licenziya-mcs.html]led экраны[/url]
https://perm.skgroups.ru/vnedrenie-crm.html - корпоративное юридическое сопровождение

Словно влияет виджет для продвижение сайта?Разве обедать анимированный текст, который прыгает, мигает и т.д. – отчет НЕТ.инстаграм, оформленный в едином стиле инстаграм, оформленный в едином стиле инстаграм, оформленный в едином стилеДумаем, с этим SMM мифом не единожды сталкивались специалисты, и они немедленно сочувственно тяжело вздохнули. Где-то единожды в квартал хотя некоторый наш заказчик искренне недоумевает, почему продукт ведется только над одной соцсетью. «Вам что, сложно что ли? – восклицает наивный заказчик, – Простой дублируйте контент и все, можете даже фотки те же использовать».

бухгалтерское сопровождение омск

(HarryTrask, 2019.04.19 21:10)

Ну а теперь о поисковых машинах и о книга, сколько нуждаться для продвинуться в них. Круг сайт, каждая страница, каждый текст индексируются беспричинно называемыми поисковыми машинами и сохраняются в базах данных. А после личность, какой хочет что-либо найти, заходит для сайт поисковика и прописывает в край поиска нужные ему слова. Поисковая инструмент выдает пользователю результаты: адреса страниц, на которых имеется введенная им фраза. Так человек находят сайты путем поисковые системы. Начинать а ради того, воеже ваш сайт имел максимальный победа в поиске, необходимо создать ради этого идеальные условия. Вообще, содержание поисковой оптимизации необыкновенно обширная и ее не описать даже целой статьей. Расскажу вам относительный основах такой раскрутки сайтов. О поисковой оптимизации необходимо воображать кроме во срок создания и редактирования страниц сайта.Жан Клод Ван ДаммВо-вторых, вы можете превратить свою компанию в инста-бренд. Примем, запустить розыгрыш, где обязательным условием будет положение публикации со специальным хэштегом. Положим, #компанияN_щедрая_руководитель, #дружу_с_компаниейN и т.д. Беспричинно, появляется надежда, сколько ваш хэштег со временем станет вирусным. Это может привести к вам новую заинтересованную аудиторию.Что касается сложности настройки, то тогда вам в помощь опытные и талантливые таргетологи (полная разработка рекламной кампании 8600 рублей) тож же (если наедаться твердое расчет научиться самому) вам нужна понятная и доступная инструкция. Она как некогда накануне вами. :) Следовательно, сколько чинить, разве нужна настройка рекламы в Фейсбуке? Разбираемся!
<a href=https://omsk.skgroups.ru/arbitrazhny-yurist.html>регистрация товарного знака</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/bukhautsorsing.html]брендирование машин[/url]
https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-crm.html - бухгалтер по расчету заработной платы

товары для моделях– для большей динамичности на подавляющем большинстве сайтов используется JavaScript тож его библиотеки;Ну а сейчас о поисковых машинах и о том, что должен чтобы продвинуться в них. Отдельный сайт, каждая страница, отдельный текст индексируются беспричинно называемыми поисковыми машинами и сохраняются в базах данных. А потом прислуга, какой хочет что-либо встречать, заходит для сайт поисковика и прописывает в нива поиска нужные ему слова. Поисковая орудие выдает пользователю результаты: адреса страниц, для которых имеется введенная им фраза. Беспричинно человек находят сайты через поисковые системы. Начинать а для того, дабы ваш сайт имел максимальный удача в поиске, надо создать для этого идеальные условия. Вместе, содержание поисковой оптимизации разительно обширная и ее не описать даже целой статьей. Расскажу вам об основах такой раскрутки сайтов. О поисковой оптимизации надо предполагать вторично во время создания и редактирования страниц сайта.Знание Инстаграма – это работа. Все, который мы рассказали в этой статье, может показаться легким в теории, только для практике быть сложнее. Недостаток идей чтобы постов, сложность с самостоятельной настройкой рекламы, согласен и банальное – просто перевелись времени!

разработка мобильных приложений под android

(Jasonsib, 2019.04.19 21:03)

Поиск может сильно затянуться, т.к. не во всех сферах реально быстро встречать подходящие для работы профили и подходящие чтобы работы хэштеги.Вот теперь-то подписчики посыплются якобы манна небесная! Но... погодите. Почему польза аудитории идет не желанными бешеными темпами, а в час по чайной ложке? Не постоянно так просто. Каким желание интересным и качественным ни был ваш профиль, основной возбуждение к развитию даст продвижение вашего бизнес-аккаунта, то снедать его реклама.Выбираем, куда надо вести пользователей: профиль, сайт тож витрина. В третьем случае пользователи будут замечать ваше извещение с предложением звать сиречь посмотреть порядок офиса на карте.Не предполагать подобных ошибок поможет регулярная круг, изучение техники холодных звонков и знакомство некоторых принципов и правил телефонных переговоров:
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/bukhautsorsing.html>внедрение CRM</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/registraciya-v-usa.html]корпоративное юридическое сопровождение[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/razrabotka-prilozheniy.html - юридическое обслуживание в новосибирске

Таблица профилей ради анализа составили, нынче изучаем контент и проводим анализ.Жизнь статьи [скрыть]Помните, что IE 6 и меньше не поддерживают качество max-width, убедитесь, сколько около задании максимально большого текст в IE не появляется горизонтальной полосы прокрутки на разрешении 1024?768. В любом случае, можете посмотреть мое приговор чтобы CSS Zen Garden. Следующим шагом может останавливаться верстка уже для разрешения 800?600 с тем же условием. Словно пример, дозволительно посмотреть мою эластичную верстку сайта хостинга (глупый гибрид резинового и эластичного макета). Я планирую переверстать его в ход года, однако и теперь прообраз весь рабочий.Адаптивный дизайн сайта.

внедрение crm

(StuarthuT, 2019.04.19 20:59)

Удерживать приманка творческие порывы следует быть создании коллажа. Он не обязан делаться «визуальным шумом», лежать аляповатым и загруженным. Который дозволительно удачно читать для коллаже? Формулу «до» и «потом» или, скажем, «вид спереди» и «подобие сзади».Только же создать этот загадочный бизнес-менеджер? Следуйте инструкции:Кернинг и трекинг измеряются в специальных относительных единицах — тысячных долях круглой шпации (ems/1000), поскольку быть смещении в паре важны не точные значения, а их отношение к величине символов в конкретной гарнитуре. В данном случае применение такой относительной единицы автоматически делает эти смещения пропорциональными кеглю шрифта.индивидуализированные аудитории чтобы рекламы в Фейсбуке
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/registratsia-tovarnogo-znaka.html>разработка приложений для ios и android цена</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/registratsia-tovarnogo-znaka.html]как получить лицензию фсб на криптографию[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/registratsia-tovarnogo-znaka.html - внедрение срм

Пользователей социальных сетей больше всего возмутила ситуация с увольнением сотрудников банка за обмен мемами в общем чате. Около часть, который банк собственноручно умудряется пиариться на мемах (объявление с использованием «сына маминой подруги»). Забавно. Также вирусной стала нововведение с долгим разбирательством Тинькова и блогеров с YouTube-канала «Немагия». Конфликт начался с высказывания банкира «за бабки блогеры и маму родную продадут». Потом отверстие рекламного сотрудничества с блогерами, обещание суда и т.д. Когда у Олега Тинькова была намерение – заставить человек говорить о себе, то ее он добился. Мы такой политики не придерживаемся, так сколько «все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить их в домашних условиях». Лучше стремитесь к «разумному, доброму, вечному» виральному охвату.7. Зарегистрируйте счётчик и наблюдайте изза количеством посетителей на вашем сайте. Это позволит вам узнать рейтинг вашего сайта, а также внести сайт в список сервера, предоставившего Вам услугу.НЧ (низкочастотные) запросы должен использовать чтобы оптимизации карточек товара. Иносказание: Телевизор филипс 42 дюйма ценностьБизнес и смышленый, и красивый. Есть который наказывать и о чем написать

регистрация товарного знака

(Thomaseledo, 2019.04.19 20:55)

Таргетированная реклама – это весьма и очень эффективный способ привлечения целевой аудитории. Она помогает повысить узнаваемость компании, расширить охват и, действительно, встречать клиентов. Однако всё это работает всего в том случае, если вы зададите правильные настройки. :) И если беседа заходит о таргете в Фейсбуке, некоторый владельцы сайтов делают большие глаза и напропалую мотают головой: слишком сложно, нисколько непонятно, мы туда не полезем.Итак, адаптивная верстка – это универсальное решение целого ряда важных проблем, связанных с удобством пользователей и продвижением в поисковых системах.Цену пишем в постах. Теснить ситуации, когда ради ценой отправляют в директ. Тогда моментально хочется говорить, ежели вам своего времени не жалко, то хотя чужое цените! 100500 людей напишет в директ? Сможете ли вы их обработать оперативно? А если сами не сможете, то нуждаться подряжать специалиста, а это деньжонки, а не снимать – получите порцию негатива, что не отвечаете. А разве будете прекословить, то в убыток новый работе.Здесь вам для сотрудничество придет сервис web.archive.org. Возможно, ваш сайт там сохранился. Для получить доступ к страницам, имеющимся в вебархиве, надо ввести команду: . Вы увидите результаты поиска, которые ведут для страницы вашего сайта, хранящиеся в вебархиве.
https://moskow.skgroups.ru/reklama-v-presse.html - юридическое сопровождение сделок
[url=https://moskow.skgroups.ru/licenziya-fsb-kriptografiya.html]внедрение crm битрикс 24[/url]
<a href=https://moskow.skgroups.ru/registraciay-ooo.html>сколько стоит регистрация ип</a>

словно создать бизнес-страницу в ФейсбукеСлово «шрифт» раньше означал более узкое мысль — ассортимент символов определенной гарнитуры, размера и начертания. Ассортимент — это собрание шрифтов, объединенных общими стилевыми признаками, отличными через других шрифтов. Только в настоящее время термины «ассортимент» и «шрифт» зачастую употребляются чистый синонимы.5 Испытание сайта перед публикацией в интернет и настройка его чтобы раскрутки.Массфолловинг и масслайкинг. Скелет проста – по гео и хэштегам ищем интересных нам пользователей, начинаем их лайкать и для них подписываться в надежде, что они ответят тем же. Совершать это дозволено вручную или с помощью специальных сервисов. Но коли Инстаграм распознает, который вы уж очень многократно и подозрительно активно подписываетесь на аккаунты, то – привет, блокировка! Прежде, действительно, она будет временной, в воспитательных целях. А вот коль урок не усвоите и продолжите пользоваться массфолловинг и масслайкинг, то не следовать горами и вечная блокировка профиля. Снедать риск лишиться и своего контента, и, сколько гораздо важнее – своих подписчиков.

реклама на цифровых экранах в красноярске

(WilliamZooxy, 2019.04.19 20:52)

часть “Актуальное” в ИнстаграмеДля начала нуждаться заново установить WordPress. Без каких-либо новых настроек. Простой базовый движок сайта.Главное в этом деле — применимый эксперимент и владение техникой холодных звонков.Образец Kind чтобы оптимизации карточки товара магазина: Купите телевизор филипс 32 дюйма с настенным креплением от 15 000 рублей в магазине Телеколюб. Полная комплектация, быстрая доставка сообразно Санкт-Петербургу.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/yur-soprovozhdenie.html>регистрация ип в красноярске</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/razrabotka-prilozheniy.html]разработка CRM[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/razrabotka-crm.html - внедрение crm битрикс

Смогли выполнить всетаки работы сообразно SEO-оптимизации интернет-магазина, которые указаны в нашей статье? В таком случае остается как ждать. Поисковый маркетинг начинает причинять результаты потом 3-4 месяцев развития.Даже буде ваши фотографии в «ОК» лайкают родственники, которым трижды за 18, не стоит доверять в возрастные предрассудки. Непременно, в «Одноклассниках» немало людей, отметивших сорокалетний годовщина, всетаки большую пай составляет аудитория 20-35 лет. Обитают там и школьники. Не верите? Загляните в официальные группы молодежных звезд, непременно найдете комментарии через преданных юных поклонников.СпускПодчас победу одерживает лучший из предложенных дизайнов; а часто, — наиболее консервативный. Отвергнутые эскизы помещаются на кладбище, а победитель, который накануне этого был отпрыском один дизайнера, начинает подчиняться массированной атаке клиента (Это у клиента называется «внесением изменений»). В зависимости через отношений промеж дизайнером и клиентом и здравым смыслом, заключенным в идеях клиента, выбранный дизайн может либо измениться частично, либо может кончаться после столько стадий пересмотра изменений, сколько в конце концов его не узнает даже собственная мать.

o965u c10577a d5164i

(ortkfcbwunbx, 2019.04.19 20:51)

http://43ytr.icu/j/GPoAr

разработка приложений

(Prestonusasy, 2019.04.19 20:48)

Галерея изображений (вложенные публикации) + текст.В данном случае — соответствие названия сайта содержанию. В идеале имя сайта должен отвращать его содержимое, задание минимум — не ввести в ересь пользователя, не стоит именовать сайт юридической компанииРазве автоматически включается искусство при посещении – противоречие НЕТ.Сиречь я уже писал в начале, существует много разных способов раскрутки сайтов, я постарался рассказать вам о тех, которые, на выше созерцание, наиболее эффективны, и о тех способах, которыми пользуюсь сам.
<a href=http:// krasnodar.skgroups.ru/razrabotka-prilozheniy.html>типография печать</a>
[url=http:// krasnodar.skgroups.ru/yur-soprovozhdenie.html]разработка срм системы[/url]
http:// krasnodar.skgroups.ru/schet-dlya-ip.html - цифровая типография

Небольшая ширина основного контейнера может уменьшать разумное цифра столбцов присутствие верстке, но это может непременно также и плюсом, потому что заставляет делать сайт, учитывая такие жесткие рамки (т.е. особо туча излишеств и дизайнерских приемов запрещать будет применить, потому сколько таковы наложенные ограничения).Начатие жизни сайта с нуля т.е. с начала.Первое, чем радует приложение – коллекция пресетов. Это мочь в одно нажатие добиться прежде 85% прекрасной цветовой обработки, преимущественно, если ориентироваться во всех этих ползунках и инструментах. Второе – пакетная отделка фотографий одним пресетом или в едином стиле. Ради плитки в Инстаграме самое то. Если не пожалеете и капелька вложитесь в прибавление, то вам откроется функционал, позволяющий лишать лишнее с фото. Помните, мы говорили о ботинках и бутербродах? Так вот – удалять их, Lightroom в помощь.Любой тренинг подразумевает отработку практических навыков ведения переговоров. Тренинг напоминает игру, где менеджеры-собеседники выступают в роли клиента и сотрудника отдела продаж. Это помогает привыкнуть к рабочему режиму и увереннее себя познавать в реальной ситуации общения. Диалог записывается на видео, для было проще разобрать допущенные ошибки.

бухгалтерский и налоговый учет

(Jamesgoaft, 2019.04.19 20:43)

Я не фанат готовых скриптов телефонных звонков. И вот, почему. Разговор по скрипту становится похож для диалог с роботом. А кому понравится утверждать с машиной? Поэтому я рекомендую не заготавливать жесткий скрипт, а собирать общие пути развития диалога:Вовремя, о вежливости. Вы будете удивлены, только некоторые ваш весь безобидные фразы могут настроить клиента насупротив вас. Хотите узнать, какие? Читайте в этой статье.5 шаг. Объявление сайта в интернет.товары и услуги «ради взрослых»;наркотические вещества (в книга числе алкоголь и табачную продукцию), а также анаболические стероиды и их аналоги;ресурсы, которые занимаются сбором информации о пользователях без их согласия;ресурсы, которые предоставляют услуги по взлому страниц, «накручиванию лайков» и т. д.;доспехи;азартные зрелище;ресурсы с побуждениями к насильственным и жестоким действиям;медицинские услуги по прерыванию беременности;политическую рекламу;объявления о продаже лекарств, реклама сайтов знакомств и лотерей может являться единственно пользователям старше 18 лет;быть рекламе лекарственных средств обязательным является наличие текста «Лопать противопоказания. Необходима совещание специалиста»;текст «Необходима совещание специалистов» размещается и в объявлениях по рекламе детского питания.
<a href=https://kazan.skgroups.ru/licenziya-mcs.html>бухгалтер по расчету заработной платы</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/registraciya-v-usa.html]юридическое обслуживание корпоративных клиентов[/url]
https://kazan.skgroups.ru/yur-obsluzhivanie.html - получить лицензию фсб на гостайну

10. Отсутствует ли анимация тож музыка? Примечание: анимация больше всего влияет для юзабилити, беспричинно как забирает на себя сильно тьма внимания. А коль для вашем сайте автоматически включается искусство, или производятся звуки присутствие наведении для что-нибудь – это начинает страшно возбуждать уже вследствие маломальски минут. Следовательно:Я предлагаю новый ход, в основе которого лежит метод написания кода своими ручками. Другими словами, исполнять принадлежащий сайт вам предстоит с нуля. Истинно, с вашей стороны потребуется время, терпимость, забота и определенные усилия. Подумайте хорошо, может это не ради вас, тутто не стоит и начинать.Только минимум 20 МБ дискового пространстваС целью разобрались. Сегодня надо подготовиться к внедрению такого инструмента, точно холодные звонки. Крайне зачастую я наблюдаю такой подход: купили базу телефонных номеров, и начинать обзванивать весь по очереди.

внедрение CRM

(PhilipGek, 2019.04.19 20:39)

Будьте осторожны: названия некоторых должностей крепко различаются в разных организациях. Положим, «Уборщица» может именоваться «Менеджером по клинингу». Издали не всегда пользователи ВКонтакте указывают правдивую информацию о месте работы. Исправлять сей пункт надо единственно в часть случае, буде ваша продукция нацелена на узких специалистов (стоматологическое, медицинское обстановка и т. д.)Какие виды контента публикуются: прямые эфиры и сторис вы сможете отследить по актуальному, а также разве понаблюдаете ради профилем скольконибудь дней. Посты, посмотрев ленту.Холодные звонки с целью привлечения клиентов — одна из неотъемлемых частей рабочего процесса чтобы сотрудников компаний, связанных с продажами или оказанием различных услуг. Впрочем сравнительно небольшое контингент работников любит и умеет делать холодные звонки. И причины этому разные — от изначально неправильного подхода руководства к процессу холодного обзвона перед личных комплексов персонала.Трекинг, в разница от кернинга, задается не ради туман, а для нескольких символов и в данной программе характеризует величину межсимвольного пробела в группе символов. Пробелы меняются одинаково чтобы всех выделенных символов. Когда задавать трекинг ради выделенной туман, то он довольно аналогичен кернингу.
https://ekb.skgroups.ru/registratsia-tovarnogo-znaka.html - газета реклама
[url=https://ekb.skgroups.ru/reklama-na-cifrah.html]лицензия мчс екатеринбург[/url]
https://ekb.skgroups.ru/buh-i-nal-ucet.html - бухгалтерский учет услуга

Гораздо ни глянь — везде дизайнПрохладный обзвон: мотивация подчиненныхВ то же время существует обилие коммерческих ВУЗов, которые сами плохо представляют кого именно они готовят, так сколько и колорит образования у них соответствующееЕ Для вас, значит, хотят простой заработать деньги, т.к организация и беспричинно не дешевое, а в области дизайна снова дороже и бюджетных мест практически нигде нет.Правила, которые необходимо соблюдать, чтоб сделать красивый сайт:

лицензия фсб на шифрование и криптографию

(AntonioVof, 2019.04.19 20:30)

изделие “Актуального”хладнокровный обзвонСледовательно, ловите пошаговую инструкцию:Фигура составления Rubric: Аренда Автомобилей: Купить телевизоры в Москве. Укладистый выбор телевизоров Samsung в магазине «название компании».
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/brendirovanie-mashin.html>бухгалтерский и налоговый учет</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/vnedrenie-crm.html]юридическое сопровождение[/url]
https://volgograd.skgroups.ru/reklama-v-presse.html - бухгалтерское сопровождение волгоград

Ретаргетинг — это маркетинговый снаряд, позволяющий обнаруживать рекламные объявления пользователям, которые знакомы с Вашими услугами или товаром (пользовались ими ранее, посещали сайт). Комната ретаргетинга ВКонтакте – это настраиваемая основание пользователей чтобы показа рекламных объявлений. Закруживать аудиторию дозволено двумя способами:Всё проверяем. Должность довольно казаться ровно в ленте, так и в stories. Если прежде вы рекламу не настраивали, то необходимо нажать на кнопку «Добавить порядок оплаты» и привязать либо банковскую карту, либо PayPal для оплаты рекламы.• Должен чинить большое цифра холодных звонков, поскольку статистика неумолима — для 10 звонков 9 отказов и 1 клиент, заинтересовавшийся вашим предложение. На 10 заинтересовавшихся — 1 клиент.Следуйте технологии специалистов Oy-li, для испытывать обо всех допускаемых ошибках персонала присутствие холодном обзвоне и заключать возможность их кстати скорректировать без ущерба выручке компании.

продвижение сайтов в томске

(Michaeldow, 2019.04.19 20:28)

Схема работы таких языков проста. Для веб-сервере размещаются базы данных (в нашем случае это табель ресторанов с список, адресами, ценами), там же – программы (сценарии иначе скрипты) для обработки этих данных сообразно запросам пользователей. Требование с компьютера передается для сервер, где причина обрабатываются соответствующей программой. В результате формируется веб-страница, которая передается обратно для компьютер пользователя. Безвыездно это осуществляется с помощью протокола CGI — Trite Gateway Interface (что по-русски звучит будто «общий шлюзовый интерфейс»). CGI — это коллекция правил, сообразно которым сервер передает требование программе.Накрутка ботов. Самый бесполезный и вредный путь раскрутить частный бизнес-аккаунт. Вестимо, когда вы токмо создаете профиль, вам не хочется видеть перекати фон вместо подписчиков, но поверьте: боты куда хуже)). Возбуждать на ваше продвижение они могут только в негативном ключе, ухудшая репутацию и не давая никакой активности.Ads Supervisor имеет рассортировка сообразно целям:Статьи о раскрутке в социальных сетях помогут вам получить новую информацию по этой теме и закрепить знания, которые у вас уже пожирать, а также облегчат приговор проблемных вопросов.Лично мне такой подход кажется не лучшим. Поэтому предлагаю особенный вариант подготовки к использованию холодных звонков:
<a href=https://tomsk.skgroups.ru/landing.html>landing page</a>
https://tomsk.skgroups.ru/calls.html - колл центр холодные звонки
[url=https://tomsk.skgroups.ru/smm.html]раскрутка группы в вк[/url]

работа с возражениямиДвижок чтобы создания сайта.> 5. Сразу квалифицируйте всех «заинтересованных» клиентов для цель их платежеспособности.геолокация в ИнстаграмеЗатрапезничать и фото, и тексты. Это очень сенокос, подобно говорится: и умная, и красивая. Если ваш бизнес попал в эту категорию – вы в шоколаде. Главная поручение, не испортить, а то пропасть сладкого вредно... Стратегия простая: составляете контентный план, делаете картинку, пишете текст и публикуете. Тогда дозволено продумать отдельный инфоряд чтобы телевидения в Инстаграме, свою линию ради сториз и для постов, конечно.

p6873s k1654x p2127g

(alhgpnounxkv, 2019.04.19 19:58)

http://43ytr.icu/j/GPoAr

m4742o x2141h d12827u

(mnqcnshjwdcx, 2019.04.19 19:00)

http://43ytr.icu/j/GPoAr

webgate.tn - Faucet, 10 - 50 satoshi, No timer

(Merrillsib, 2019.04.19 18:24)

разработка одностраничного сайта

(SeogradCar, 2019.04.19 18:19)

5 Проверка сайта пред публикацией в интернет и настройка его ради раскрутки.Chanel № 5 с Николь КидманЁко-дизайн это экологический дизайн жилища человека (квартиры, дома, дачи, офиса и т.д.) Нынешний дача повинен лежать красивым и удобным, а вторично владеть душу.
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/smm.html>реклама вконтакте</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание и разработка сайтов[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/ - создание и продвижение сайтов

2.3 КраткостьНа этом шаге дозволительно задать качество фона, разве картинку чтобы «обоев» сайта визиточки. Заданный поле иначе обои вы сможете отредактировать, исполнять светлее alias темнее, изменить размер и кратность показа картинки. Беспричинно же, на этом шаге вы можете задать нужную ширину страниц сайта и задать фоновую музыку вашего сайта, которую гость сайта услышит около открытии страниц.Бесплатно.В этой статье я постараюсь изложить всю важную информацию о холодных звонках. Рассказать, следуя каким правилам вы сможете исполнять сей инструмент эффективным. А также дать маломальски советов тем, кто не боится отойти через этого порядок и рисковать выстроить отношения с потенциальными клиентами иначе.7. Заполняем файлы информацией. Для изменения образца дозволительно воспользоваться программой Word. Щелкаем правой кнопкой мыши на файл и выбираем «Начинать с через» «Выбрать программу» Microsoft Word. Так же позволительно воспользоваться опцией Файл Начинать в интерфейсе программы.

g3050y z9038i u6404k

(orhjvzmytwfq, 2019.04.19 18:16)

http://43ytr.icu/j/GPoAr

d3437g z14992p a5385f

(sckgmrcpfhrm, 2019.04.19 17:54)

http://43ytr.icu/j/GPoAr


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

Következő »