Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpg 

Népi énekről...

 

A paraszti társadalomban természetes volt, hogy a gyermekektől kezdve a legidősebb korosztályokig egyaránt szinte mindenki tudott énekelni, a zene, a népdal születésüktől kezdve végigkísérte életüket. Sajnos ez már a múlté. A modern ember alig énekel, s ha énekel is, dalai általában a múló divathoz kapcsolódó, kevésbé értékes "alkotások".

 

Szeretném megmutatni, hogy a népdal nem csupán a régi idők emléke, hanem a mai ember is magáénak érezheti.
Lajtha László írja: "A népzene nemcsak egy lepréselt virág, hanem élet is." Ezt a zenét azonban ma már csak tudatos tanítással -tanuIással lehet életre kelteni.

 

 

A régi falusi közösségekben a dal szájról szájra szállt, vagyis hallás útján terjedt. Ezt a tanulási módot kíséreljük meg alkalmazni a mai élet szabta keretek között úgy , hogy magnetofonkazetták hallgatásával sajátítjuk el a dalokat.

 

 

A tanulás alapja tehát az eredeti hangzó forrás, melyet a kottaképek csupán kiegészítenek, magyaráznak. Bartók Béla szerint ugyanis "bizonyos hangadásban, hangszínben, tempóban és sok más apróságban megnyilvánuló előadásmódok nagyon jellemző hozzátartozói a népi zenének: tehát nem csupán a dallam leírható hangjai a fontosak, hanem a dallam előadásával járó sok egyéb tulajdonság is, mint a dallam megjelenítő eszköze."

 


A népdal tanításának legfontosabb feltétele a hangképzés ismerete, mely bármilyen műfajú énekléshez elengedhetetlen. Bár a hangképzés alapszabályai bizonyos mértékben az összes énekes műfajra egyaránt vonatkoznak, számolnunk kell módszertani különbségekkel is, melyeket a népi dallamvilág stiláris eltérései szabnak meg.

 

A népdaléneklés váljék közkinccsé, és tovább éljen a következő nemzedékekben.

 

A népi ének tanításának szakirányú feladatai

 

 

-   Az énekes népzene hagyományainak a megismertetése.

 

 

 

-   A népdalok hiteles megszólaltatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel.

 

 

 

-   Az emberi hang sajátosságainak megismertetése.

 

 

 

-   A magyar népzenei dialektusok sajátosságai.

 

 

 

-   Az énekhang technikai adottságainak fejlesztése.

 

 

 

-   A növendékek zenei képességeinek fejl.

 

 

 

-   Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzet fejl.

 

 

 

  - A dialektusok díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejl.

 

 

 

 

A népi ének tantárgy tanítása korosztályonként, tagozatonként tematikájában és módszerében azonos, az elvégzendő anyag mennyiségében és összetettségében azonban különbözik.

 
 

A javasolt zenei anyag kiválasztását mindig a tanuló életkora, technikai tudása, muzikalitása és zenei érettsége befolyásolja. A képzési program lehetőséget ad arra, hogy a fejlesztési ütemet a tanár a tanuló egyéni adottságainak figyelembe vételével határozza meg, így a képzési idő lerövidíthető. A kiemelkedő képességű növendékek számára második osztálytól lehetőség nyílik arra, hogy magasabb óraszámban (heti 2x45 perc) tanulhassanak.

  

Az alapfokú tanulmányok befejezése után a legkiválóbb tanulók továbbtanulhatnak a zeneművészeti szakközépiskolában, de tudásukat a továbbképző 7-10. osztályaiban is fejleszthetik.

 

 

Népi ének előadásmódjáról...

 

Minden stílus sava-borsa az előadásmód. Minden stílus meg is teremti a maga sajátos előadási fogásait. A régi népdalok itt-ott még hallható énekmódja az a legfeltűnőbb vonzóerő, amiért ma annyian lelkesednek érte; ezzel az énekmóddal „felöltöztetve” lesznek jelentősek néha egészen jelentéktelen dallamok is, sokszor stílusban idegen, pár hangnyi dúr dalocskák is.

 

Melyek tehát a megvalósításnak azok a sajátságai, amelyek kívül esnek a dallam szigorúan értelmezett, saját tulajdonságain? Ilyen az énekes hangszíne, a választott hangmagasság, az egyéni vagy területenként szokásos tempó; ilyen a kezdő lendület, amely a dallam tempóját ritmusát is befolyásolja; ilyen az előadás színezése vagy a színezéstől való tartózkodás, és mindenekfölött a díszítés, a dallamhangokon felül alkalmazott díszítő hangok, amellyel az énekes körülfonja a dallam alaphangjait.

 

Ezek mellett hozzátartoznak még az előadás stílusához olyan elemek is, amelyek a dallamnak is sajátságai, de az énekes az előadás folyamán pillanatnyi ihlete szerint rögtönzi, változtatja: ilyen a pontozásnak egyéni alkalmazása, és ilyen a variálás, ami bizonyos dallamfajtákban vagy bizonyos régies hagyományú területen, bizonyos egyéniségek énekében nagyobb mértékben változtatja meg a dallam főhangjait is, s az állandó változtatás a lehetséges, egyenlő értékű fordulatokból változatos, művészi fölépítést alkot egy sok versszakos előadásban; vagy sablonos menetekből ötfokú fordulatokkal népi stílusú dallamot formál. Stílust jelenthet az előadásban bizonyos dallamok hangszerrel együtt hangzó éneklése, sőt stílussá válhatnak bizonyos modorosságok is: az oktávtörés vagy más énekes fogások. Lássuk sorban mindezeket.

 

A hangszín különbözteti meg legjobban a régi, hagyományos éneklést a maitól és a nem népi előadástól. De mindenféle népi éneklés is különbözik a tanult énekesekétől: a hangképzés természetességében.

 

A nép, ha dalol, mindenekelőtt szöveget mond torzítatlanul, méghozzá a tájszólás erős színeivel; emellett énekel, ahogy tud. A tanult énekes mindenekelőtt szép hangot akar képezni, emellett mondja a szöveget, ahogy lehet. Ezért minden egyes hangot külön „megformál”, míg a népi énekes csak dallamsorokat, zenei egységeket formál meg. Ez tehát már hangzásban is különbséget jelent mind a régi, mind az új népi előadással szemben. De a két népi énekmód is különbözik egymástól. A régi dallamok hagyományos hangszíne ünnepélyes, komoly, mondhatnánk: meghatódott volt.

 

 „Az öregek, különösen Erdélyben egészen más gégebeállítással, a közönséges {159.} beszédtől elütő, megilletődött, ünnepi vagy derűs: egyszóval sokféle hangszínnel énekeltek.” Különleges gégebeállítással különleges hangszínt hoz ki összeszorított torkából 0147 dalunk gyimesi énekese. Itt is tapasztalhatjuk, hogy egy még dallamnak alig nevezhető, három hangon recitáló zenei mag mit nyer a díszítéstől: a három hangot körülburjánzó, furcsa, préselt hangszínű díszítmények és a hangismétlés sajátos hatása teszi ezt az éneket olyan egyedülállóan megragadóvá.

 

Díszítményeinek ez a sajátos hangszíne van olyan különös, mint egyes lapp énekesek díszítményeinek hangszíne (amit Szomjas–Schiffert felvételein hallhatunk). Nyilván valami nagyon ősi időkből származó énekmód ez, aminek mégsem „primitívsége” ragadja meg a hallgató figyelmét, hanem kifejező ereje.

 

Egészen más hangvétel jellemzi a mezőségi énekeseket. Ott a nagy magasságban, feszített, érdes éneket kedvelik. Ez a magasba törő, minél élesebb éneklés különben másfelé is megvan, például Gyimesben is, sőt ott is, ahol már régi énekstílus nem él. Az Abaúj megyei Ájban mondta egyik 30 év körüli asszony, aki a maga korosztályának vezető énekese volt: „Mi így danoltunk, igen gyorsan meg igen magosan”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Ennek az uralkodó követelménynek a mély alt hangúak nem mindig tudtak eleget tenni. Panaszkodott is egy jó dalosom, hogy nem bírja „oj élesen” (vagy »vékonyan«, »oj igen fel«); belefájdult a feje, az ér a homlokán, a templomi feszített éneklésbe. (Itt óhatatlanul eszünkbe jut Arany Bolond Istókjának temetési jelenete: „A két tanitvány, duzzadó nyakinnal Erőlködé a felső nyolcadot, És, mintha fojtogatták vón’ patinggal, Fejökbül a szem úgy kidagadott; Tán az akasztás sem jár annyi kinnal...”) Úgy látszik, régi hagyomány ez a népi éneklés mindenféle műfajában. Az ájiak, akikről szó volt, már csak új stílusú dalokat énekeltek ilyen „élesen”; a gyimesiek régi keserveseket, de nem kevésbé élesen, persze azért valami más hangszínnel: nem az ájiak és más magyarországiak egyenletes, csengő, világos mellhangjával, hanem valami préseltebb fejhangon, ami amazok derült hangzásával szemben valóban „keserves”, panaszkodó, majdnem félelmetes hatást kelt (013, 047/a).

 

Nem lehetetlen, hogy ezek a hegylakók énekükben is megőriztek valamit azokból a kiáltásokból, amivel egyik csúcsról vagy gerincről a másikra adtak jelt és felelgettek egymásnak: az úgynevezett „hüdintések”-ből (0197/d). Mindenképpen számolnunk kell ezekben az éles éneklési módokban azzal, hogy a messzeható hang volt bennük a cél, elsősorban a férfiak énekében. (Ugyanakkor az igazi klasszikus, díszített, régi előadóstílus sokkal kevésbé törekedett erős hangra, inkább bensőséges, telt hangzásra.)

 

Az új stílusban a csengő, átható hang az ideál; és a mindig magasabbra törő éneket egyes variációkban is tettenérhetjük: egyes dalokban a magasabbra törő lányok mindegyre magasabb megoldást alakítanak ki, s ez meg is marad a különböző alkalommal följegyzett változatokban. 0370, dalunk mellé tegyük oda az alábbi (áji) variánst és más változatokat:

 

Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

 

{160.} Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

a) egy előbbi, alacsonyabb változatot mutat be, b) egy későbbi magasabbat, s c) egy föltehető, legkorábbi megoldást.

 

Ezek a változatok együtt is hangozhatnak, mert gyakori jelenség, hogy a lányok-legények közös dalolásában ugyanannak a menetnek többféle megoldását egyszerre halljuk, például skálaszerűt ötfokúval együtt, vagy az ilyen tercpárhuzamban lévő megoldásokat: ezek együtthangzását szeretik is. Ájban mondták erről: „Aztán azt tetszik gondolni, hogy nem szép az, mikor többen többféleképp dalolják?” „Tudja Ilon néni, az osztán olyan szépen mén, mikor többen danolják, aztán mind más furmán mén”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Azonban akár régi stílus él még valahol, akár az új, egyben mindig hasonló az igazi paraszti előadás: nincs benne színezés, megjátszás, „előadás”. Változatlan, egyenletes hangszínnel, erősség változtatása nélkül – legalábbis szándékos és színezésre törekvő hangerőkülönbség nélkül – hangzik el az egész ballada vagy sok versszakos lírai dal. Hangerőkülönbség annyiban áll elő, hogy a sor vagy a dal végére elfogy a lélegzet, s ott elhalkul az ének, néha egészen elenyészik, hogy az utolsó szótagot nem is mindig halljuk. De ennek nincs dinamikai árnyalásjellege. Vannak olyan öregek is, akik nagy erővel meglökött hanggal kezdenek, s aztán elhalkul a hangjuk.

 

De ez sem szándékos árnyalás, s nem is jellemző az igazi, régies előadásmódra. Az új stílusban pedig kétféle énekmód szokásos: az egyik derült, harsány, gyors s ennyiben merev éneklés, a másik – különösen kezdéskor, közös éneklés elején, például amikor a lányok még magukban vannak a fonóban és várják a legényeket –, lassú, kötött, minden hangot jól kihúzó ének. Újabb felvételeken, különösen idősebb asszonyok énekében, már majdnem mindig csak ezt a „kezdő” hangulatú éneklést hallhatjuk új stílusú dalainkban is. De akár gyors, akár lassú, mindkettő egyenletes és egyszínű.

 

Az öregek balladaelőadása – régi hagyományú területen a fiataloké is – ezt a hagyományos, színezés nélküli előadást követi. Hangszín, hangerő változatlan az egész történet alatt; az ünnepélyesen, megilletődötten énekelt dallammal csak kiemelik a hétköznapokból a történetet, a mindennapi élet fölé stilizálják, s a hatást rábízzák a szövegre, amelynek minden szava súlyt kap ebben az éneklésben, s mint egy lassított film lepergetve növekszik hatásában. Azt is tapasztalták az első gyűjtők, hogy a legrégiesebb hagyományt őrző öregek a balladát és a hozzá hasonló hőfokú lírai dalokat behunyt szemmel, merev tartásban adták elő. Néha sajátos taglejtéssel, egyik fülük mögé tartott tenyérrel énekeltek. A behunyt szemmel, {161.} sőt hátrabillent fejjel előadott balladát tapasztalta C. Sharp is, az angolok „Bartókja”, az amerikai Appalache-hegységben; a fül mögé tartott tenyérrel pedig mongol énekest láttam énekelni. Ezek tehát nemcsak a magyar parasztok szokásai, hanem vagy valami régi hagyomány maradványai, vagy egy általános, emberi magatartás sokfelé jelentkező változatai.

 

Még színtelenebb az az énekmód, amit „sebes parlando”-nak nevezhetnénk: amikor a díszítetlen alaphangokat szinte hajszolt beszédtempóban pergeti le az énekes anélkül, hogy recitálásról beszélhetnénk; ezt már az ilyen dallam nagy íve is kizárja, valamint a közbeiktatott, hirtelen lefékezett hangok, amelyeket egy-egy melizmával is kiemel a gyors hangok közül. Ez világosan előadási sajátság, ami belső feszültségből ered, és feszültséget éreztet (0104).

 

Teljesen azért a színezés sem hiányzik a népi gyakorlatból. Bizonyos műfajok megengedik, sőt megkívánják: bordalok, mulató nóták, tréfás, jelenetszerű darabok, obszcén vagy kötődő szövegű táncdalok. Ezekben a csattanót vagy a különleges hangulatot kiemelik, éreztetik. Általában a jókedvet szokás jobban kifejezni, a szomorúság, bánat, panasz tartózkodóbb. (Nyilván, mert amúgy is erősebb a hatása.)

 

A díszítés, sajnos már nagy területen kiment a divatból a magyar népcsoportok többségében, csak egy-egy régies folt öregeitől lehetett még fölvenni: Dél-Dunántúlon, szórványosan az Alföldön, s máig igen szépen díszített dallamokat hallhatunk Erdély és Moldva falvaiban. Bartók és Kodály a Székelyföldön még dúskált benne, ma már inkább csak a bukovinai székelyektől hallani, valamint a Mezőségen, Gyimesben és mindenütt Moldvában (015, 066–067, 069, 0102, 0113, 0117, 0147).

 

Moldvában Veress Sándor még a 30-as években közösségben énekelt, díszített dallamokat hallott, amikor a fiatal lányok és asszonyok csoportja minden díszítményt hangról hangra egyformán énekelt. (Veress 1931, 133–134.) Vagyis ő még hallotta azt, amit Bartók kikövetkeztetett a székelyeknél, a kiveszőben lévő gyakorlat maradványaiból és a románok archaikusabb hagyományainak analógiájából. Ennek az egységes ékesítésnek feltétele, hogy a díszítések helyét és formuláit a hagyomány megszabja, s bizonyos tartózkodás is szükséges az alkalmazásában, olyan leszűrtség, ami csak bizonyos előre látható és természetes megoldásokat enged meg. HFM 1964 I/b-t ugyan egyetlen, magányos moldvai énekes adja elő, de versszakról versszakra azonos díszítményekkel; ez nyilván ennek a kikristályosodott, moldvai „közösségi” díszítésmódnak következménye. Annak ellenére, hogy sok versszakon keresztül pontosan ismétlődnek ezek a hajlítások, sosem válnak unalmassá, s minden belföldi és külföldi hallgatót elragadtak különleges szépségükkel.

 

Pedig talán mégis fokozottabb művészi teljesítményt nyújt az olyan díszítés, amit már csak egyéni teljesítményként, magányos énekben tapasztalhatunk: amikor a díszítések gazdagon burjánzó hajlításai mindig új és új megvilágításba helyezik a dallamot, sőt maga a dallam is változik egyes hangjaiban, amint az énekes {162.} a pillanatnyi hangulata szerint alakítja. (Például: 0113 – ez még tulajdonképp mindig ugyanaz egészen apró eltérésekkel. Igazi példája 137–138.)

 

Már megismertük a gyimesi énekes sajátos, primitív – de nem szépségben és hatásában primitív – díszítésmódját. Egészen más világ a dél-dunántúli hagyományt képviselő öregek hajlítástechnikája: leírva gazdagon ömlő ornamentikát látunk, de meghallgatva nagy részét alig halljuk; nagyon finom, átfutó mellékhangjaikból csak egy-egy fontosabb kap erősebb hangzást és jelentőséget (0117).

 

A szintén odavaló Csirke János töredezett hangján pedig még gazdagon áradó díszítések veszik körül a dallamot – ez a régi hagyomány folytatása –, amellett azonban sajátos, magas hangszíne, el-elfúló, majd meg-meglökött hangja már biztosan nem az általános hagyományt képviseli. (Ezért nem választottunk tőle hangzó példát, bár az utóbbi évek népdalfesztiváljain sűrűn szerepelt.) Palócok közt is találunk még gazdagabb díszítést (087), de a hagyomány kiveszése, vagyis az ellenőrzés és példa hiánya okozza, hogy ennek az énekesnek bizonyos szertelenség van hajlításaiban, amint a dallamnak már a variáláson túlmenő, állandó elforgatásában is.

 

Túlzott a díszítés a különben nagyon szép és hagyományos stílusú körösfői asszony éneklésében is: 0111-ben nagyon ki akarta vágni a rezet, s a máskülönben alig díszített (sőt inkább díszítetlen) 11-est szokatlanul kicifrázta. Itt ugyan minden „hagyományos”, máshol is előforduló, de ez a példa már szinte az a „beteg ló”, amelyen minden lehető betegséget bemutatnak, de ami az életben sosem fordul elő. Ehhez hasonlít egyetlen alföldi, díszített fölvételünk, a szentesi tekerősök cifrázott éneke: ez is a gazdagság egykori maradványa, de talán már nem is jellemző képe (015). Még alkalmunk volt a régi, „alföldi” hagyomány finom, tartózkodó hajlításait hallani egy szatmári énekes és táncos öregtől; sajnos, akkori magnetofonunk és szalagunk minősége nem engedi meg, hogy lemezen bemutassuk. Mikorra jó minőségű felvételt tudtunk volna készíteni, addigra elvesztette hangját, sőt emlékezete is kihagyott. Így csak kottáról mutathatjuk be egy dallamát:

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár!

 

{163.} AP 5438/a Nyeste András 60 é. Kiskálló (Szabolcs) 1955. Bacskai K.

 

Ha ennek a gyakorlatnak törvényszerűségeit akarjuk megismerni, valóban csak Erdélyből és Moldvából vehetünk példákat. Sajnos, az erre vonatkozó vizsgálat még csak a kezdet kezdetén tart. Egy korábbi vizsgálat (Rajeczky 1956) moldvai énekesek díszítményeit vetette össze gregorián melizmacsoportokkal, amelyeknek egykori, valóságos ritmusára következtetett az élő gyakorlatból. Eredménye – hogy a díszítmény mindig a főértékeket osztja fel, aprózza ki – nyilvánvalóan csak giusto dalok melizmáiban érvényesülhet, esetleg ritkán, poco rubatóban. A kezdő és végmelizmákat ki is veszi ebből a megállapításból. Az igazi rubato dalok nagyobb díszítménybokrai mindig megnyúlást okoznak, vagy már eleve hosszú, kitartott hangokon jelennek meg. A rubato dalokban több a változatosság is.

 

Paksa Katalin ezekre vonatkozó, sajtó alatt lévő vizsgálatai annyit már kimutattak, hogy a kvintváltó dalok magas és mély, egyező pontjain a díszítmények is utánozzák az egyszer már elhangzottat, s ezzel is igyekeznek kiemelni a két rész megfelelését. (Vö. Olsvai, egy sajátos esettel kapcsolatban.) Egy-egy jellegzetes és szépen díszített régi példán azt is kimutatta, hogy a díszítmények törvényszerűen azonos dallamhelyeken jelennek meg, függetlenül attól, milyen szövegrész van alattuk. Ugyanerre az eredményre jutott Rajeczky is elemzett példáin. Tehát a dallamhoz alkalmazkodnak, nem pedig valamely szövegrészen, szótagon bontakoznak ki; vagyis a zenei tagolást hangsúlyozzák. Ezért marad díszítetlenül a „törvényszerű” díszítésben a 2. és 4. sor záróhangja, hogy a dallam-szerkezet két főpillérét ne takarják el a díszítmények. (Paksa) Kitűnő példa erre 137.

 

Ez az azonos, előre meghatározott helye és mennyisége a díszítésnek adja meg az alapot a közösség egyértelműen alkalmazott gyakorlatának, ami a közös éneklés díszítményeit szabályozza. Ugyanakkor azt is látjuk a 137. példában, hogy a változatosságot is szolgálhatják a díszítmények, ha az azonos helyen néha bővebb, néha egyszerűbb hajlítást alkalmaznak, egy-egy alkalommal el is marad, majd utána újra még gazdagabban fonja körül a megfelelő dallamhangot. Ez meg nyilván az egyéni alkalmazásnak, egyúttal a művészileg megkomponált, több versszakos előadásnak a követelménye. Ilyenkor „merészebb” megoldásokat is hallhatunk, aminőt a szokás által megszabott közösségi gyakorlat nem alkalmazna.

 

Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,

 

{164.} Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,
Kinek mint tëngërnek, megáradott hobja
Sok búnak, bánatnak körül vëtt nagy árja,
Mert a vitézëknek esöttë ma ëgy híjja.
Fëlemelé Kádár szëmeit az égre,
Mondván: Uram Jézus jöjj segítségëmre.
Nosza jó katonák, harcoljunk két kézre m
Mert nem latok embert jőni segítségre.
A zászlótartónak fëlszóval kiálta:
„Vidd e-l fiam, vidd el az zászlót más útra.
Hogy el ne vesszën mi urunk keves hadja m
Mert Magyarországért m mëghalok én még ma.
Kiontom vérëmët én szëgény hazámért,
Ezënről mëghalok kedves nemzetëmért.
Nëm szánok érette bizony ontani vért
Mert én a Krisztustól vëszëk jutalmad’ s bért.

 

1. Óh mel gyázëba borul-t síralmas esztendő, m
Melben ami szivünk Nem örvendëzendő,
Hanem szëgény hazánk majdon elveszendő,
Hanem leszen Isten rajtunk könyörüllő.

 

2. m Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
Immár a hazánkba nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük a zegeknek Urát,
Elveszeszt az isten mintë régën Sodomát.

 

3. (M)mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëgnëm tartották ő parancsolatát.
Nyisd mëg én Istenëm imádságënak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáznyócba böjtelőhavába
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába.
Sok apák, sok anyák fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejökët

 

(1) Ó mel gyászba borult siralmas esztendő,
Melben a mi szivünk Nem örvendëzendő.
Hanëm szëgény hazánk majdon elveszendő,
Ha nëm lészën Isten rajtunk könyörüllő

 

2. Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
immár a házunknál nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük azegeknek Urát
Elveszeszt az istenn mint régënn Sodomát.

 

3. m Mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëg nëm tartották ő parancsolatját.
Nyisd mëg én Istenëm imádságnak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáz nyócba böjtelőhavában
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába
sok apak, sok anyak fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejököt.

 

Kodály saját fonográfhengerein: F 247–249. Borbát András 60 é. Kászonújfalu (Csík) 1912. Az első 4 versszak a Kádár István históriából, utána 4 versszak eg ymásik históriás énekből, majd ugyenez még egyszer felvéve. A dallam azonban mindháromszor ugyanaz.

 

{166.} Hasonló ez a pontozás „átlagos” törvényszerűségeihez és annak egyéni, merészebb, néha törvényellenes alkalmazásához.

 

Az utóbbi mindig együttjár a variálással is, amit Kodálynak már klasszikussá vált közlése is bemutat, a Kőműves Kelemen 36 versszakáról készült fonográffelvétel részletes lejegyzése. (Lásd a 138. példát.)

 

A példán láthatjuk azt az eljárást is, amit Paksa Katalin számos díszített, régi dallamon megfigyelt, hogy a melizma sokszor átveszi a dallam főhangjainak szerepét is, illetve azokat díszítménnyé változtatja át.

 

Borsai Ilona vizsgálata (1959) még az új stílusban is ki tudta mutatni, hogy a hajlítások – a régihez képest természetesen szerény, többnyire egy hangból álló hajlítások – bizonyos törvényszerűséggel jelentkeznek, és bizonyos nagyobb hangközök kitöltésére, bizonyos csúcspontok kiemelésére, a dallam főhangjainak érzékeltetésére szolgálnak, pontosan arra, amire az egyenlő értékű, különböző dallammenetek is szolgálnak a variálás során. Megfogalmazása szerint: „Mint a dallam tartóoszlopaiba kapaszkodik újból és újból az énekes, összeegyeztetve így a merész kilendüléseket a szilárd otthonérzés biztonságával.”

 

Azt is megállapítja, hogy az itt tapasztalható váltóhangok, előlegzések és hangközkitöltő lépések megegyeznek a 16–17. századi díszítő eljárás szokott fogásaival. Tehát szinte az emberi ének általános követelményeiből fakadnak. Ezúttal nem lehet szó a régi, műzenei gyakorlat esetleges maradványáról, hiszen ez a hajlítástechnika egy korábbi, gazdagabb ornamentika után lépett annak helyébe, egy egészen más, tulajdonképpen díszítetlen stílusban. Tehát azt az alapkövetelményt tartotta meg belőle, vagy azt valósította meg helyébe, ami nélkül, úgy látszik, az ösztönös énekkultúra nem tud létezni.

 

Már az idézett példákban is láthattuk, hogy az énekes nemcsak azzal teszi változatossá előadását, hogy a díszítményeket soha nem alkalmazza teljesen egyformán, hanem azzal is, hogy magát a főhangokat is cseréli, változtatja. Ez már variálás, és a későbbi fejezetben foglalkozunk vele részletesen. Azért itt is meg kell említenünk, annyira összefonódik egy bizonyos dallamstílus előadásmódjával. Hiszen a díszítés is nemegyszer variálás: a főhang megváltoztatása. Mindaz a változás, ami egy énekes egyszeri előadása folyamán beáll, még előadásmód is amellett, hogy már a variálás első lépéseit is jelenti. Igen sok dalunk különböző följegyzései nem is mutatnak nagyobb eltéréseket, mint ami egy előadáson belül mutatkozik benne. Mégis, minthogy ezekkel a kisebb-nagyobb eltérésekkel kezdődik meg az a folyamat, ami a nagyobb eltérésekhez vezet, és a tulajdonképpeni „variánsokat” létrehozza, az egész folyamattal együtt fogjuk tárgyalni.

 

Ugyanez a változatosságra törekvő és zenei felépítést kialakító előadás kívánja meg a pontozás szabadabb alkalmazását is. A 90–95. példában láttuk már, hogyan élt evvel a lehetőséggel a már említett áji leány. Végül még kimondott „szabálysértést” is megengedett magának. Mindezt a dal egyszeri megvalósítása, az „előadás” alakítja a kész nyersanyagon, a dallamon az ihlet, a pillanatnyi ötletek és a tudatos felépítés hatása alatt.

 

{167.} Egészen másfajta előadást kíván a parlando dallamok stílusa. Ezekben sem díszítés, sem ritmikai árnyalás nem lehetséges, mindössze a variálásnak lehet valami szűkebbre szabott lehetősége. Ami itt az előadótól függ, az egyedül a lendületnek és a sorvégi megállásoknak egymáshoz mért aránya és a hangszín. A tempó sajátos gyorsasága a mezőségi–gyimesi énekesek recitáló dallamainak is ad valami sajátos hatást: példa rá 0104. Ez a „sebes parlando” már területi stílusnak látszik: ha nem is mindenki él vele azokon a területeken, de máshol így nem jelentkezik.

 

Már a modorosság határán jár az a sajátos, erdélyi előadási sajátság, hogy az utolsó szótagot elnyelik a sor végén, különösen az utolsó sor végén, a dal befejezésekor.

 

Egy borszéki Kádár Kata-felvétel (MF 1167/c) lejegyzésére írta rá Kodály ehhez az elnyelt záróhanghoz: „Ahol vagy akinél ez az utolsó hang elhagyása rendes szokás, ott az utolsó hang még kivételesen sem szólal meg, sőt gyakran az utolsó előtti hang ilyen ornamentummal végződik”, és rámutat az alaphangról csúszással lehajló, nyögésszerű melizmára. Egy másikra, F 253 (= AP 6028/g) „Egy kicsi madárka”, Kodálynak 1912 kászonimpéri gyűjtésű dalára pedig: „Xutolsó szótagot nem ejti ki; a hangja többnyire határozatlan nyögésbe csuklik (oláh-székely szokás szerint).” Erről már Bartók (1967 II. 33) is megemlékezett, mint román hatásról az erdélyi magyaroknál; részletesen foglalkozott vele Almási István (1969). A kiindulás az a bizonyos elhalkulás lehetett a dallam végén, amit már említettünk, amikor elfogy az énekes lélegzete. Különösen érezhető ez az elhalkulás a tipikus záróritmusokban (31/bc). Ebből azután már modoros „stílusfogás” lett: egyes énekesek egyáltalán ki sem ejtik az utolsó szótagot, vagy néha két-három utolsó szótagot sem (0111, 0141, 0143, 0151 és egészen szertelenül 0318).

 

Még sajátosabb a mezőségi énekeseknél tapasztalható érzéketlenség a szöveg szótaghosszúságával szemben. Az ő előadásuk amellett igen erős ritmuskülönbségekkel él, sokszor a nyolcad és pontozott negyed arányát az 1:3-ról 1:5-ig, sőt azon túl is fokozzák (pl. 0300); ugyanakkor ezek a nagy hosszúságkülönbségek egyáltalán nem a szöveg hosszúságviszonyaihoz igazodnak, mint ahogy ez a magyarban általános, hanem sokszor éppen a nagyon rövid hangra hosszú szótag esik. Ez azonban itt nem kivételes eset valami hatás kedvéért, hanem szinte rendszeresen előforduló gyakorlat, és néha már idegenszerű benyomást is kelt. Ez a sajátság kisebb mértékben már nyelvjárásukban is jelentkezik: a hosszú szótagot valamivel rövidebben ejtik, mint a többi magyar népcsoport. Ez néha csak érdekes különbség az énekben, néha azonban már nagyon feltűnő. Semmi esetre sem szabad a mezőségi ének- és tánchagyományok nagy értékei miatt ezt a sajátságot is valami ősiségnek, valami „igazi hagyomány”-nak tartani. A magyar nyelvnek a hosszú és rövid magánhangzó pontos megkülönböztetése olyan alapvető sajátsága, amely megkülönbözteti más népektől, s amellyel jelentéskülönbségeket tud érzékeltetni. Ennek gyöngülése csak különleges helyi fejlődésből származhat.

 

Igën elindula tizën

 

{168.} Igën elindula tizënkét kőmives az tizënharmadik Kelemën kőmiess.
Mënnek igën mëssze, nem es igën mësszej, hogy ők fëlofogaggyák magos Déva várát.
Hogy ők félfogaggyák, hogy azt fëlépítsék, hogy ők félfogaggyák, hogy ők fëlépítsék.
Az kit nappal raktak éljel az elomlott, az kit éljel raktak, nappal az eldülött.
Kelemën kőmives étszakajálmábo jétszakajálmában aszt azálmot láttaj.
Kelemën kőmives étszaka jálmában, étszakajálmában aszt álmot láttaj.

 

László Máténé 65, Kászonjakabfalva (Csík) 1918 Kodály. NB. csak az első 5 versszakot közöljük példaképpen. A teljes közlés megtalálható a Visszatekintés II. 78–79. lapja közt.

 

Sajátos modorosság az oktávtörés, és esztétikai hatása elég kellemetlen akár új stílusban, akár régi énekben. Nem minden énekes tudja jól megválasztani a kezdő hangmagasságot, ennek következtében vagy nagyon mélyre vagy nagyon magasra kellene mennie, amit nem bír el hangterjedelme. Néha oktávval mélyebben vagy magasabban folytatja. Különösen kellemetlenül hat ez kvintváltó daloknál vagy AA’ kezdetű újaknál. Ilyenkor a kvintváltás helyett ellenkező irányban kvartváltás keletkezik. Természetesen ismerve dalaink szerkezetét, ez már nem zavar meg senkit; de cseremiszek hasonló oktávtöréseit a gyűjtők még nem tudták megfelelően értékelni, s a dallam hibás lejegyzésben van megörökítve.

 

Az oktávtörés általában kénytelenség. De a sűrűn ismétlődő megoldás helyenként már gyakorlattá vált: az énekesek minden kényszerítő ok nélkül feldobják a dal utolsó hangját egy oktávval magasabbra, ami többnyire a 2. fokról való lelépést változtatja át szeptimugrássá. Ez már modorosság; de minthogy sűrűn előfordul, kénytelenek vagyunk megemlíteni.

 

Az énekhang nemcsak önmagában hangzik el – akár egyéni, akár közös énekben –, hanem hangszerrel együtt is. Régi szokása a magyarságnak együtt {169.} énekelni a hangszeres együttessel, a cigánybandával. A rendkívül fejlett tánc- és tánczenei hagyományokkal rendelkező Mezőségen még igen sokszor halljuk a mulató közösséget együtt énekelni a banda zenéjével (013, 014/ab, 072, 0225, 0265). Ez a lassú táncokkal hagyományosan velejár. A hangmagasság megválasztása ilyenkor természetesen nem függ az énekesektől, hanem a hangszerjátékosoktól. Ennek megfelelően sokszor nem is nagyon egyezik a hangterjedelemmel. Mindenképpen jellemző ilyenkor a hangos, feszített éneklés.

 

Van ennek a zenekarral együtt éneklésnek olyan formája is ahol már nem az énekesnek van elsőbbsége, hanem a kísérő zenekarnak: ez a már említett gyakorlat, hogy minden második sorra énekelnek szöveget (0225).

 

Sajátosabb eset, s ma már csak a gyimesi csángók körében tapasztalhatjuk, hogy a hangszerjátékos saját énekét kíséri hangszeren, jobban mondva: énekeli is, hegedüli is a „keservest”. 047/abc dalunkban először hangszeren hangzik el a dal, azután ének és hegedűjáték együtt szól, majd ismét csak a hegedű, ismét egy versszak együtt, s a végén ismét hangszeren fejeződik be a produkció. A gyimesi zenészek ezt az előadásmódot hagyományosan gyakorolják. Van egy leírásunk Bereg megyéből erről az előadásról a 18. századból: Gvadányi „Badalai dolgok” című verses elbeszélésében leír egy általa rendezett falusi bált.

 

A cigány játékáról {170.} a következő képet adja: „Putyu volt a neve, ki elöl hegedült; A karszékre mindég mint a török, úgy ült, Bal szemére vak volt, a háta volt görbült; Ha vonta, danolt is, hegedűjére dűlt.” Érdemes még egy helyét idézni, hogy a régi, ma már csak Gyimesben, Mezőségen található zenélésmódot más vonatkozásban is megismerjük: „Felállt mindjárt Putyu egy székre, gatyába; Egy kis rövid száron pipa volt szájába; Alig volt húsz szál szőr az ő vonójába. Kontrahássa vala egy rongyos gubába. Jobb kezeket az ing ujjából kivették, Mert így vonássokat könnyebben ejthették;...” stb. (Közli Csanádi Imre: A magyar valóság versei, Bp. 1966 I, 292–7.) Ez az adat azt mutatja, hogy a gyimesiek régi, közös magyar hagyományt tartottak fenn napjainkig a hegedű mellé énekelt előadással. (Ugyanakkor a prímásból és kontrásból álló legkisebb együttes régiségét is igazolja a leírás. A prímás tánchoz már nem énekelt – pipa volt a szájában –, tehát ha magában, talán „keserves”-szerű dalokat játszott, akkor énekelt is hozzá.)

 

Nem azonos ez az önmagakísérés a régi századok előadóinak gyakorlatával, akik lant vagy más pengető hangszeren kísérték éneküket: ott valószínűleg csak a kísérő harmóniákat és kísérő ritmust adták az énekelt dallam alá. Ezek a zenészek viszont a dallamot teljes cifrázott formájában játsszák is, éneklik is, ami sokkal nagyobb követelményt támaszt az előadóval szemben.

 

A külön játszó hangszeres zenész előadása már külön fejezetbe kívánkozik, a Hangszeres zene tárgyalásába.

 

Összefoglalón annyit kell mondanunk a népi előadásról, hogy az minden nagyfokú tartózkodása és póztalansága ellenére is igen hatásos eljárásokat és énekmódokat alakított ki a zenei hagyomány megszólaltatására; ezek a stílusok megfelelnek a dallamokban is jelentkező stílusérzéknek; közös jellemzője inkább az elmélyedés, mint a hatás keresése.

 

A sátoraljaújhelyi Lavotta János Zeneiskola keretein belül a népzene tanszakon tanulható népi ének.

Tanár: Karika Boglárka

 

 

http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpgNépi ének - Hallgassunk bele!

 Egyes énekeknél hosszas zenei bevezető észlelhető (türelem...)
 

1. Szóljon!

2. Szóljon!

3. Szóljon!

4. Szóljon!

5. Szóljon!

6. Szóljon!

7. Szóljon!

8. Szóljon!

9. Szóljon!

10. Szóljon!

Kedvenc:11. Ej, de széles :szóljon!

12. Füzesi lakodalmas: szóljon!


Népzeneoktatás célkitűzései

Az énekes és hangszeres népzene alapfokú elsajátításával hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére,őrzésére és továbbadására neveli a tanulókat.

 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gya­korlását.

  
 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyara­pítja ismereteiket.Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.  

 

 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység ­nyitottság, igényesség, fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai kész­ségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására.

  

A népzeneoktatás célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.

 

  

A népzene tanszak tanulói rendszeresen szerepelnek és érnek el kiemelkedő eredményeket.

http://www.freeweb.hu/animaciostarhaz/zene/M%E1solat%20-%20music.gif

 

 

 

 

Alternatíva, eltérő oktatási szint

 

Az a szakmai színvonal, amit a zeneiskola garantáltan nyújt az "A" tagozatos és a kiemelt "B" tagozatos növendékek számára, elegendő alapot ad ahhoz, hogy magas fokon művelhessék népzenei ismereteiket.

 

Az "A" tagozatos növendékekből elsősorban zeneszerető közönség nevelődik, de különböző amatőr együttesekben is gyakorolhatják ismereteiket.

Alkalmuk nyílik zeneiskolai éveik alatt egyéni szereplésekre, kamarazenélésre, zenekari muzsikálásra.

 

A "B" tagozatos növendékek nagyobb anyagvégzés mellett a zenei pályát is választhatják hivatásuknak. Emelt óraszámban tanulnak.

 

Szolfézs: hangszeres és egyéb zenei, kulturális képzés mellett a zeneelméletet a világhírű Kodály módszerrel tanítjuk, amely a legmagasabb képzési forma a világon.

 

Továbbképző: A középiskolák és gimnáziumok 9-12. osztályával párhuzamosan zenei továbbképző I-IV. évfolyama működik. Ebben a négy évben zenetörténeti ismereteket sajátíthat el a tanuló.

 

Minden növendék évvégén bizonyítványt kap, amelyben a felkészítő tanár érdemjeggyel minősíti munkáját, szorgalmát.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

разработка приложений для android

(JamesprooP, 2019.05.20 10:47)

Здесь же задаются совершенно раскруточные настройки сайта – интернет имена страниц, ключевые болтовня, описания сайта и страниц, заголовки и т.д. Подробнее о раскрутке мы расскажем в одной из следующих статей.Дождь опций для администраторов и пользователей.Непосредственный комитет: обращайте забота для наличность подписчиков и количество постов. Буде у профиля 10 читателей, а постов больше 1000 – это не крайне похвальный сигнал.Примеры успешных проектов:
<a href=https://perm.skgroups.ru/registraciya-v-usa.html>внедрение crm</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/firmennyi-stile.html]юридические услуги сопровождение бизнеса[/url]
https://perm.skgroups.ru/licenziya-fsb-na-gostainu.html - стоимость разработки мобильного приложения

Настройка таргетинга в ВКонтактеЯкобы настроить рекламу в Фейсбуке: фишки, хитрости, подводные камниВ данном случае мы основываемся для книга, якобы пользователи ведут себя в соцсетях. Позволительно таргетироваться на путешественников (часто заходят в ФБ из других стран/городов), на тех, кто пользуется продукцией Apple, иначе на тех, кто почасту делает покупки онлайн и т.д. Также изучайте возможности внимательно, так точно их груда, только не все актуальны для России.5. Проектирование для мобильных устройств с самых ранних этапов (англ. mechanical first). Это подход, при котором проектирование сервиса начинается с мобильной версии, а не с версии ради больших экранов, наравне это делается повсеместно.

помощь в тендерах омск

(HarryTrask, 2019.05.20 10:41)

— на главной странице сайта визитки размещено приветствие и краткий книга о предприятии,Следуйте технологии специалистов Oy-li, чтобы испытывать обо всех допускаемых ошибках персонала около холодном обзвоне и содержать возможность их вовремя скорректировать без ущерба выручке компании.Жестокий доход (30%)Воеже вмешиваться текст, вам нужно выбрать и указать мышкой местечко ради текста на странице. А после простой напечатать необычайный текст alias вмешиваться, взяв его из любого документа. Тексты в Сайткрафт-Студии можно редактировать будто беспричинно же, как и в любом другом текстовом редакторе, поменять шрифт, величина, цвет и т.д. Быть подготовке текстов ради сайта, быть написании их, внутренним взором видьте предварительно собой посетителя вашего сайта, ради кого вы их пишите, кто их будет читать. Это маленькая подсказка, дабы вам было легче писать тексты.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/licenziya-mcs.html>регистрация ооо в омске</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/schet-dlya-ip.html]led экраны[/url]
https://omsk.skgroups.ru/tipografiya.html - брендирование транспорта

Морозный обзвон и воспитание2) Открой особенный сайт (коли нет своего сайта – возьми тот, для котором неоднократно бываешь);Без лишних эмоций проанализируйте ваш контент – выявите, какие публикации вызывают наибольший ответ у фолловеров, а какие посты получают лишь парочку лайков. Опирайтесь для полученные результаты и подпитывайте интерес своей аудитории, тутто контент лихо разлетится изза пределы сообщества.Дизайн сайта обязан гармонировать с имиджем компании-заказчика. Тогда важно учесть какие товары разве услуги предлагает клиент своим клиентам; на какую аудиторию рассчитана его деятельность. Причем комната сайта может характеризоваться сообразно разным признакам: по социальному статусу, возрасту, даже полу. Полезно будет составить (совокупно с заказчиком) лик, «картинку» фирмы и аудитории. Подобрать смысловой и символьный шеренга, и ловко характеризующие фирму и целевую аудиторию прилагательные.

юридическое обслуживание корпоративных клиентов

(Jasonsib, 2019.05.20 10:39)

4. ВниманиеМы разместили десятки сайтов на хостинге Бегет и сообразно нашему опыту, здесь самая отзывчивая техническая помощь, ребята вечно стараются начинать навстречу клиентам, даже в тех ситуациях в которых некоторый хостинги оставляют клиента разбираться самостоятельно.лабутеныБудто уже было отмечено в самом начале, сей вариация настройки идеально подходит для новичков, беспричинно вдруг он невыносимо прост и понятен на интуитивном уровне. Сразу отметим, который с недавних пор размещать рекламу можно, как указав ИНН вашей компании. Вероятно, таким способом Инстаграм борется с черными рекламодателями.
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/tipografiya.html>юридические услуги арбитраж</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/vnedrenie-crm.html]реклама в прессе[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/naruzhnaya-reklama.html - брендирование машин

Цена разработки сайтов позволительно представить наподобие достоинство прямо изготовления сайтов, т.е. создания дизайна сайтов, веб-программирования, верстки, плюс стоимость поддержки и раскрутки сайтов присутствие необходимости. Присутствие этом сложность и функциональность будущего сайта оказывают непосредственное влияние на стоимость его создания. Достоинство работы веб программиста составляет от ~2.5$ в час прежде ~10$ в час, для создание сайта в среднем уходит 1-3 недели. Коли взять в среднем 2 недели — это 80 рабочих часов, отсюда следует, который зарплата программиста после один сайт составит 200$. И это без учета работы дизайнера-верстальщика, менеджера сообразно продажам, затраты для домен и хостинг и т. д. Исходя из этих расчетов, стоимость разработки сайта составляет ~300$. Но на сайт понадобятся паки статьи, картинки и другие материалы, а это уже другая делянка расходов.Обратите уважение, что лендинговая посадка, когда одно фото разрезается для куски и заливается, дабы получить после большое фото – устаревший формат. Не стоит его использовать. Когда хотите что-то стильное – следуйте лучше следовать инстаграмными челенджами. Возьмем сейчас модно «падать» сообразно хэштегу #fallingstars.Давайте договоримся мгновенно: расследовать функционал каждого приложения «от» и «предварительно» мы не будем. Сообразно большому счету всегда они интуитивно понятны, методом тыка точный разберетесь. Мы просто подскажем, куда обязательно необходимо тыкнуть =).PicsArt

техническое задание на разработку crm системы

(StuarthuT, 2019.05.20 10:33)

«Родила царевна в ночь, не то сына, не то дочь» – думала я. Потому который сложно вот беспричинно простой определить – отнести это прибавление к обработке фото сиречь видео? =). Работа в часть, сколько оно позволяет создавать анимированные фото. Вроде картинка статична, а вроде и нет... Летающие одуванчики, падающие листья, наложение изображений по типу гифок, которые есть в функционале создания сторис. И каждый особый виртуальный действие – изза реальные деньги. Ради предметной съемки не отдельно годится, но когда не жалко денег, можете потестировать.Последний вариация возможен как около продаже массовых недорогих товаров. Многомиллионные сделки готовятся не ради одну встречу. В некоторых бизнес-отраслях требуются месяцы встреч и телефонных переговоров ради согласования всех условий.Далее возможны варианты. Персона может спросить, сколько же не так на его сайте, в чём он ошибся и что нужно исправить. А может начать обижаться на всех, бранить их безвкусными и непонимающими тонкости его мыслей грусть критиками и т.д. На который, совершенно бесспорно, получит соответствующий отголосок а то и решительно с форума уйдет.примеры поиска по хэштегам
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/firmennyi-stile.html>разработка приложений</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/yur-obsluzhivanie.html]юридическое сопровождение деятельности организации[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/yur-obsluzhivanie.html - Открытие компании в США

Заказать подбор названия сайтаЯ предлагаю иной ход, в основе которого лежит метод написания кода своими ручками. Другими словами, исполнять особенный сайт вам предстоит с нуля. Конечно, с вашей стороны потребуется дата, снисхождение, уважение и определенные усилия. Подумайте хорошо, может это не чтобы вас, тутто не стоит и начинать.Проанализировать печать разговоров продавца поможет составление рейтинга по системе «светофор». Зеленым цветом помечаются те сплетня , сообразно которым сотрудники прошли свыше 80% чекпоинтов из технологической карты, желтым — сотрудники, которые придерживались от 60?80% от имеющихся стандартов беседы, красным — те, который прошел менее 60% и нарушил большую удел принятых в компании стандартов разговора. Задача продавцов – не скатиться в желтую и красную зоны, дилемма руководителя – обратить почтение на тех, который отмечен красным и желтым скорректировать их работу.2 Хостинг и доменное кличка сайта.

бухгалтерский учет и налогообложение

(Thomaseledo, 2019.05.20 10:30)

Графический дизайнОбразованность и должность.Тимати и «Тантум Верде Форте»Пропорционально, разве вы прежде сих пор не добавили в частный лексикон такое остромодное словцо, как хайп, потому сколько понятия не имеете, что это такое, то взгляните на Black Star. Это вам явный пример того, наподобие дозволено хайпить. Говоря по-русски – поднимать вокруг себя шумиху, ажиотаж. Так сколько производители спрея чтобы горла «Тантум Верде Форте» не ошиблись с выбором человека для рекламу. Им стал Тимати.
https://moskow.skgroups.ru/registratsia-tovarnogo-znaka.html - бухгалтер аутсорсинг
[url=https://moskow.skgroups.ru/naruzhnaya-reklama.html]брендирование витрины магазина[/url]
<a href=https://moskow.skgroups.ru/reklama-v-presse.html>создание фирменного стиля</a>

250 звонков в розницетаргетирование по поведению пользователейСоветы по макету с фиксированной шириной:Для автоматизации (чтобы скорее ради работы с компьютера), можно извлекать сервисы для подбора хэштегов. Особенности:

внедрение crm битрикс 24

(WilliamZooxy, 2019.05.20 10:25)

Даже буде вы шиш не понимаете в создании сайта и веб-дизайне, вы весь равно сможете только за сутки сделать и наполнить содержанием азбучный сайт, что довольно показывать вашу фирму, либо пахнуть другую информацию. Вам довольно прочесть простую пошаговую инструкцию о создании сайта, уже следуя этой инструкции, вы сможете исполнять основу своего сайта в течении часа. Останется токмо выложить для сайте нужную информацию: тексты, файлы, документы, изображения и беспричинно далее.Басня девятый. При оплате следовать знание одной соцсети – остальные безвозмездноЕжели вы хотите продвигать уже имеющиеся в профиле посты.5. Отказ тож возражение?
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/firmennyi-stile.html>получение лицензии фсб на гостайну</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/registraciay-ooo.html]брендирование автомобиля пленкой[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/razrabotka-crm.html - брендирование автомобиля пленкой

Автор: Никита СмирновВрассыпную стоит подготовить порядок ответа для недовольство. С качественным скриптом даже новый проведет переговоры на достойном уровне. Помощник, вооруженный такой инструкцией, выдают результат на 30% лучше, чем рядовой изловчившийся помощник с хорошими показателями, только без скрипта.Основные этапы разработки интернет-магазинаКоли вам необходимы более гибкие настройки для целевую аудиторию.

брендинг агентство

(Prestonusasy, 2019.05.20 10:20)

Работа с возражениями – презентация присутствие первом контактеSEO-оптимизация и продвижение интернет-магазинавладельцы групп в социальных сетях делают репост ролика alias придумывают сообразно нему мемы;Единственно таким образом позволительно останавливаться достойным web-разработчиком и, вероятно, в близком будущем владельцем крупных, приносящих стабильный рента, сайтов. Дабы вас успокоить, я скажу, что все интернет предприниматели, создавшие частный бизнес с нуля, начинали именно с блокнота.
<a href=http:// krasnodar.skgroups.ru/razrabotka-crm.html>аренда led экрана краснодар</a>
[url=http:// krasnodar.skgroups.ru/bukhautsorsing.html]бух учет[/url]
http:// krasnodar.skgroups.ru/registraciya-v-usa.html - сколько стоит регистрация товарного знака

Записывайтесь для программу «Отдел продаж около источник»Организация каталогов товаров с целью ознакомления с ними широкой аудиторииСлава и имя пользователя. Использованы один английские слова или поглощать русские? Повторяется ли содержание тож использованы разные ключи? Перекусить ли посторонние символы (_ / \ , .|), указания на регион?примеры пиара у блогеров

бухгалтерское сопровождение ип

(Jamesgoaft, 2019.05.20 10:17)

ВЧ (высокочастотные) запросы надо собирать для оптимизации главной страницы и рубрик. Единица: Телевизор подкупать> 8. Учите их злоупотреблять инструментами, которые приведут к успеху и вдохновляйте.Текст сплошным полотном. И вроде картинка-то вкусная, и первые строчки текста беспричинно и манят его развернуть... Однако мы смотрим публикацию весь и откровенно пугаемся открывшемуся нам длинному полотну текста. Разбивайте текст на абзацы, используйте эмодзи и маркированные списки. Так, ваши подписчики не испугаются даже лонгрида.примеры пиара у блогеров
<a href=https://kazan.skgroups.ru/naruzhnaya-reklama.html>аренда led экрана казань</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/korporativny-yurist.html]бухгалтерское сопровождение ип[/url]
https://kazan.skgroups.ru/razrabotka-prilozheniy.html - реклама на цифровых экранах в казани

Статьи о раскрутке в социальных сетях помогут вам получить новую информацию сообразно этой теме и закрепить знания, которые у вас уже есть, а также облегчат решение проблемных вопросов.Изделие собственного сайта с нуля.Запомните несколько несложных правил:Расследование эффективности контента (если смотрели в динамике и заметили, что конкуренты на анализируют – несть изменений около действия пользователей – анализируем и вносим что бы минимально возможные).

внедрение crm битрикс24

(PhilipGek, 2019.05.20 10:13)

Будто лес в узы различных каталогов и поисковых систем! Если в них во всех регистрироваться, жизни не хватит. Наверное, они чем-то товарищ от друга отличаются. И, наверное, не стоит проживать многолетие для заполнение форм регистрации. Нужно исключительно выбрать самые нужные, а без остальных как-нибудь можно довольно обойтись. Многие каталоги включают в свои списки сайты и без всякой регистрации, если сайт того стоит. Такая завидная судьба бывает у раскрученных, популярных сайтов с хорошим индексом цитирования. Индекс цитирования зависит через количества сайтов, на которых поглощать ссылки для индексируемый сайт. Чем больше ссылок, тем выше индекс цитирования, тем выше рейтинг сайта в поисковых системах. Только это не вероятно, который надо непременно залезть во всегда каталоги. Поисковые машины умные, они соображают, сколько ссылка в каталоге – это подобный не то, сколько ссылка в каком-либо другом сайте. Чтобы перехитрить хитрую машину, люди придумали обмен ссылками: я для тебя сошлюсь, а ты на меня, обоим довольно хорошо.Для ваши группы и странички активно «жили», а не висели мертвым грузом, свежие посты необходимо добавлять ежедневный (1 однажды в сутки – минимум) и регулярно. Количество постов в день/неделю определяется спецификой бизнеса, а срок публикации надо установить, руководствуясь статистикой группы. Надо проследить, в какое дата больше всего подписчиков находятся онлайн.где находятся;Безграничный круг шаблонов с адаптивным дизайном (ради ПК, планшетов, смартфонов).
https://ekb.skgroups.ru/licenziya-mcs.html - разработка срм системы
[url=https://ekb.skgroups.ru/registraciay-ooo.html]юридическое сопровождение деятельности организации[/url]
https://ekb.skgroups.ru/korporativny-yurist.html - реклама в бортовых журналах

7 – 9 баллов – дизайн сайта правда хорош. В целом – он принужден звать лучший у своего владельца.Клиент оставляет контактные данные;Але-оп! Смотри, чистый я могу: привлекаем аудиторию к бизнес-аккаунту в Инстаграме4 Найм программиста сиречь настройка магазина самостоятельно

лицензия фсб на криптографию

(AntonioVof, 2019.05.20 10:05)

Точно и в Инстаграм TV, вы сможете продемонстрировать подписчикам новинки вашего магазина, провести экскурсию, рассказать о тонкостях производства. Бэкстейджи ввек заходят для «ура», если они грамотно поданы. Решаясь на такой формат, адекватно оценивайте свои силы. Подписчикам сомнительно ли понравится, буде вы толком не сможете ничего рассказать и показать. Доза артистизма и грамотная филиппика будто не помешают. Напишите сценарий и хорошо отрепетируйте, воеже снизить риск неудачного выступления.Иногда победу одерживает первоклассный из предложенных дизайнов; а многократно, — наиболее консервативный. Отвергнутые эскизы помещаются на кладбище, а герой, который перед этого был отпрыском один дизайнера, начинает подвергаться массированной атаке клиента (Это у клиента называется «внесением изменений»). В зависимости через отношений среди дизайнером и клиентом и здравым смыслом, заключенным в идеях клиента, выбранный дизайн может либо измениться частично, либо может выздоравливать вследствие столько стадий пересмотра изменений, который в конце концов его не узнает даже собственная мать.Непосредственный внушение: если у вас хорошая ЦА (вы в этом будто уверены) + перехватить сезон, позволительно посмотреть, сколько они лайкают. Позволительно выследить интересные профили якобы конкурентов, беспричинно и для поиска рабочего вдохновения, например, по картинкам.бизнес-менеджер Фейсбука
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/licenziya-fsb-na-gostainu.html>реклама стенд</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/naruzhnaya-reklama.html]юридические услуги арбитраж[/url]
https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-crm.html - юридическое сопровождение деятельности организации

Когда копнуть глубже, то мы увидим, сколько Инстаграм – это намного больше, чем «лайк-подписка». С его помощью дозволительно прокачать приманка эстетические, интеллектуальные способности, освоить (чтобы бы сообразно наитию) навыки фотографа и видеографа, правда и простой – на других посмотреть и себя показать. Тоже, в общем-то, полезно. А тем более все это бесплатно, стильно, с удобным интерфейсом. Не удивительно, что Инстаграм так популярен.Лично мне такой подход кажется не лучшим. Поэтому предлагаю свой вариация подготовки к использованию холодных звонков:• Холодный обзвон — действие, требующий больших затрат времени. В ход 8-ми часового рабочего дня вы апогей сможете исполнять 20 результативных звонков (здесь около результатом имеется в виду состоявшийся разговор).3. Произведение с конкретными профилями конкурентов, которые вы уже знаете (возьмем, подписаны и читаете)

раскрутка группы в вк

(Michaeldow, 2019.05.20 10:01)

Разве гость работает при более низком разрешении, то может появиться горизонтальная место прокрутки. Различные браузеры будут отображать Ваш сайт по-разному. Посмотрите отображение ресурса в наиболее популярных для данный момент браузерах — Firefox, Opera и Internet Explorer. Старайтесь пользоваться стандартные шрифты и цвета.1. В панели управления нуждаться добавить виджет, указав адрес сайта и часть телефона для какой будут поступать звонки.Вовлеченность по длине и типу контента (узнаете, для какой контент лучше только реагирует комната).Внедрите микроразметку: фото и видео товаров, контакты, адрес офиса, отзывы. Чистый показывают исследования, эти данные в поисковых системах увеличивают заинтересованность потенциальных клиентов к предложению.Возможные форматы для объявлений в ленте:
<a href=https://tomsk.skgroups.ru/calls.html>менеджер по холодным звонкам</a>
https://tomsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка веб сайтов
[url=https://tomsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание сайтов томск[/url]

Текстовое оформление: длина контента, материя (наиболее вовлекающие тематики).Только около всем этом, дизайн и его тематическая составляющая не должны отвращать от информации, которую должен донести накануне аудитории а иже с ним – предварительно потенциальных покупателей товаров иначе услуг, которые предлагает им выше заказчик.Композитор: Никита СмирновСвободно сказать, сложно сделать. Остается открытым задание «чистый запустить вирусный контент?». Универсального совета, какой поможет всем и каждому, здесь нет... Поэтому единственно верный освобождение – лорнировать для других, брать для обстановка их фишки и адаптировать эти фишки почти частный бизнес.Помощью несколько часов (ведь так нетерпится испытывать, что они говорят) прислуга снова заходит для форум. И каково же становится его разачарование, когда во всём топике ни оказывается ни одного ответа, похожего на то, чего он ожидал.

разработка сайта пример

(WilliamSwiva, 2019.05.20 09:00)

Площадок показа объявлений шабаш туча, довольно просто посмотреть на главную страницу:В зависимости через того, какую виды вы выбрали в самом начале, варианты на этом этапе будут разные. Например, чтобы цели «Трафик» можно оптимизировать рекламу почти получение большего числа кликов либо перед получение большего числа просмотров целевой страницы. Исходя из своих собственных задач, выбирайте очень подходящий вариант. А порядок сделает всё остальное.Тут вы спросите, а сколько доставлять, ежели мои потенциальные клиенты – физлица? Навряд ли подобные сведения о них перекусить в свободном доступе в интернете. Согласен. Однако подумайте с подобный стороны. В той базе телефонов физических лиц, которую вы покупаете, ужели все могут быть заинтересованы в вашем продукте/товаре/услуге? Конечно, нет. Зачем же прожигать дата этих людей (и свое!), пытаясь встречать между них заинтересованных? Тогда лучше пойти другим путем. Каким, я расскажу далее, а покамест переходим ко 2-му шагу подготовки…
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/context.html>заказать контекстную рекламу</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/ecomerce.html]услуги по разработке интернет магазина[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/ecomerce.html - разработка сайта интернет магазина

Продемонстрируйте, что вы не звоните со своим предложением всем подряд, только желание кто купил. Вы предлагаете особенный товар/продукт/услугу исключительно тем, кто с их через может решить свою проблему сиречь удовлетворить желание.Typo3. Для TYPO3 работает изрядно десятков тысяч сайтов, включая сайты CISCO, Nec, Epson Corporation, Philips, ЮНЕСКО, UNISEF, Коника-Минольта. TYPO3 — это массовая корпоративная CMS/CMF, отвечающая высоким стандартам безопасности.1.Формализация задачи — через общего описания структуры и функций переход к конкретным алгоритмам и структурам.Примеры успешных проектов:1. Добавление сайта в основных поисковиках рунета и крупнейших каталогах и рейтингах

сайт визитка стоимость

(SeogradCar, 2019.05.20 08:00)

• Навсегда будьте готовы звонить клиенту скольконибудь некогда и около необходимости соблазнять его для помощь с вами. Постоянное дружба и поддержание контакта позволит вам приблизиться к потенциальному клиенту, вызвать его кредит, стоить в его глазах экспертом в своем деле. Именно такие продавцы свободно делают требуемый объем продаж.Изделие и господство сайтом.• Во сезон телефонного разговора не допускается использование отрицательных слов и выражений, любое ответ должен максимально смягчаться («не весь беспричинно», «немного иначе»).
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон клиентов цены</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/resheniay.html]создание сайта по шаблону[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/resheniay.html - одностраничные сайты купить

Беспричинно, со стратегиями и видами в общих чертах разобрались. Но альтернатива, сколько и подобно публиковать, остается вдобавок следовать кадром. Не тянем, переходим к нему и разбираем, что вешать в граммах.Устройство сайта-визитки напрямую связана с его функцией: информировать потенциальных клиентов о товарах и услугах компании. Это аналогия с традиционной бумажной визиткой: телефон, ФИО, название компании и вообще однако, который нуждаться для контактов с Вами.Google картинки, Яндекс картинки – который сказал, который человек там не ищут? Донельзя активно! И довольно хорошо, если изображения с вашего сайта будут отображаться в самом верху, не беспричинно ли?Причем, гордо советовать пользователям разные типы материалов – не только текстовые, однако и фото/видео, тем более ради создания визуального контента теперь существует немало приложений.Насколько автоматизирован бизнес-процесс?

Osteoge

(Frenue, 2019.05.20 07:27)

personlichegesundheit.com
[url=http://www.personlichegesundheit.com/#]www.personlichegesundheit.com[/url]

unfot

(Crorma, 2019.05.20 07:25)

canadianessence.com
[url=http://canadianessence.com/#]canadianessence.com[/url]

заказать сайт под ключ

(SeoomskScema, 2019.05.20 06:58)

Гордо сделать объявления привлекательными для целевой аудитории. Для этого выберите подходящее изображение, броский надпись, напишите приятный текст. Соблюдайте правила оформления.Выдумка седьмой. Чем больше подписчиков, тем чаще вы мелькаете в лентепознавательный пост в главный ленте Инстаграма
<a href=https://omsk.skgroups.ru/context.html>заказать контекстную рекламу</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]разработка сайто[/url]
https://omsk.skgroups.ru/vizitka.html - создание сайта визитки в Омске

Существо основной навигации.И вновь нам не быть без плана дальнейших действий. Общий, научитесь ежемгновенно составлять чтобы себя какие-нибудь жизненные мини- планы для ближайшее будущее — неделя, луна, и старайтесь выполнять их, или по крайней мере не отступать слишком далеко через намеченного, Вы сразу увидите, насколько Ваша содержание довольно осмысленнее и продуктивнее, когда можно беспричинно выразится.Когда вместо идей сообразно хэштегам у вас полная пустота, можно подсмотреть, который ставят конкуренты. Переходим по меткам, смотрим, что раз они употребляются, под какими постами ставятся. Что-то берем себе на оружие и тестируем.Среди прочих скриптовых языков наибольшую репутация получил PHP. С через этого языка строятся наиболее сложные веб-ресурсы, которые разительно отличаются от страниц на технологии HTML. Используя PHP дозволено создать страницы, от которых дозволительно довольно узнать о людях, посещающих сайт и их действиях, создавать гостевые книги, чаты, форумы, счетчики, системы и т.д., PHP работает со многими базами данных. PHP когда создавался с через GGI и Perl, он капелька сложен собой, однако буде вникнуть и понять главное дозволено многого добиться.Раньше чем разлагать конкурентов, полагается их найти. Ради работы рассмотрим изрядно видов конкурентов и исходя из этого расскажем варианты их поиска:

разработка сайтов

(Olegscott, 2019.05.20 05:57)

Lens Distortionsпримеры публикаций, где не указана цена товара в описании к фото примеры публикаций, где не указана стоимость товара в описании к фото примеры публикаций, где не указана достоинство товара в описании к фотоПоиск по ключевым словам инстаграм-аккаунтов в поиске. Здесь всетаки простой: находите список наиболее общих, релевантных ради вашей сферы бизнеса запросов (дозволено самим составить из головы, только лучше после Яндекс.Вордстат), добавляете к ним Instagram/Инстаграм и анализируете выдачу.
<a href=https://kazan.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка цена</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/portfol-seo.html]сео портфолио[/url]
https://kazan.skgroups.ru/landing.html - одностраничный сайт на заказ

примеры пиара у блогеровчасть “Актуальное” в ИнстаграмеАвтоматизацияКруг целиМакет сайта с фиксированной шириной

how can I Us tv on my computer or what is the cheapest way to Us regular tv, can I use an anolog box?

(Johnnymipse, 2019.05.20 05:00)

[url=https://avengersendgamefullmovie.com]https://avengersendgamefullmovie.com[/url]
[url=https://avengersendgamefull.com]https://avengersendgamefull.com[/url]
[url=https://aladdinfullmovie.net]https://aladdinfullmovie.net[/url]
[url=https://aladdinfullmovies.com]https://aladdinfullmovies.com[/url]

заказать сайт визитку

(Seosamarlam, 2019.05.20 04:53)

Если у вас вдобавок пропали блога, самое пора начать. И неважно, это довольно раздробительный ресурс, либо вы начнете постить материалы стоймя на своем сайте. Публикуйте то, что интересно вашей аудитории. Давайте ответы для ее вопросы. Делитесь опытом и предлагайте решения. Люди будут воротиться к вам еще и снова, дружить с контентом.Смартфон с хорошей камерой. Стоит проблема среди покупкой зеркалки и хорошего смартфона? Выбирайте второй вариант. Во-первых, мы уже «не держим руку на пульсе», потому сколько она занята телефоном. Отсюда оперативность съемки. Во-вторых, профессиональную технику должен возбуждать вручную, в то век словно смартфон уже отрегулировал постоянно показатели ради создания красивого фото изза вас. Только здесь столовать оговорочка: это действует только около определенных, «правильных» условиях для съемки. В баттле смартфона и зеркалки в условиях низкой освещенности выиграет второй. Только, тем не менее, качества съемки топового смартфона хватит чтобы ведения аккаунта в Инстаграме с лихвой. Удобно – разом же дозволительно место сделать.Учение запущена в конце 2016 года и сейчас постоянно совершенствуется. Эксперты утверждают, сколько ретаргетинг ВКонтакте дает возможность интернет-магазинам привлечь большое цифра покупателей, средняя итог в чеке которых составляет около 4 000 рублей. В других объектах интернет-торговли система может использоваться в качестве дополнительного инструмента, с обязательной последующей обработкой результатов.
<a href=https://samara.skgroups.ru/context.html>контекстнаЯ реклама</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/vizitka.html]заказать сайт визитку[/url]
https://samara.skgroups.ru/landing.html - разработка landing page в Самаре

красивые бизнес-профили в Инстаграме2. Переговоры по доработке дизайна главной страницы, вероятно предоставление дополнительных концепций.Але-оп! Смотри, как я могу: привлекаем аудиторию к бизнес-аккаунту в ИнстаграмеTypo3. Для TYPO3 работает несколько десятков тысяч сайтов, включая сайты CISCO, Nec, Epson Corporation, Philips, ЮНЕСКО, UNISEF, Коника-Минольта. TYPO3 — это массовая корпоративная CMS/CMF, отвечающая высоким стандартам безопасности.Холодный обзвон: 7 главных принципов

заказать сайт Уфа веб

(GoshaufaCit, 2019.05.20 03:51)

Минусы эластичного макетаАршавин и чипсыПроведение маркетинговых акций с целью увеличения торгового оборотаИзображение ваших услуг alias продукции. Нужно ради того, для покупатель понимал, «пришел ли он по адресу». Объясняете, чем вы занимаетесь: если фотограф – в каких жанрах снимаете, разве владеете детским садом – какие услуги предоставляете и почему пациент должен прийти именно к вам. Продаете товары – показываете товары)).Достичь высоких результатов при холодном обзвоне существенно помогают различные технические имущество, программные решения и другие «умные» инструменты. Нуждаться правильно настроить инфраструктуру.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/vizitka.html]сайт визитка[/url]
https://ufa.skgroups.ru/context.html - яндекс директ обучение

Возможностей у рекламного кабинета ФБ гораздо больше, следовательно если вас интересует тонкая настройка на ЦА, лучше трудиться с ним. С подобный стороны, у рекламы, созданной сквозь прибавление Инстаграма, тоже уплетать приманка небольшие плюсы, а кроме она легко запускается.Почему имя это важно?10 баллов – Вау! Возьми меня в ученики, пожалуйста. Таких сайтов страшно мало.СЧ (среднечастотные) запросы рекомендуется подбирать для оптимизации подрубрик магазина, и тегов. Образец: Покупать телевизор филипсПлюс профессионального тренинга в «настройке» обзвона потенциальных потребителей в том, что человек «со стороны» лучше видит имеющиеся недочеты. Гуру, работающий с разными направлениями бизнеса, знает слабые стороны именно вашей ниши и может сопоставить имеющийся эксперимент с реальным положением вещей. Специалисты, продающие пластиковые окна, услуги по подключению интернета сиречь другие продукты, совершают типовые ошибки, общаясь с потребителями в главный раз. Но собственник бизнеса не издревле может их запоминать из-за рутинности работы.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

Következő »