Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpg 

Népi énekről...

 

A paraszti társadalomban természetes volt, hogy a gyermekektől kezdve a legidősebb korosztályokig egyaránt szinte mindenki tudott énekelni, a zene, a népdal születésüktől kezdve végigkísérte életüket. Sajnos ez már a múlté. A modern ember alig énekel, s ha énekel is, dalai általában a múló divathoz kapcsolódó, kevésbé értékes "alkotások".

 

Szeretném megmutatni, hogy a népdal nem csupán a régi idők emléke, hanem a mai ember is magáénak érezheti.
Lajtha László írja: "A népzene nemcsak egy lepréselt virág, hanem élet is." Ezt a zenét azonban ma már csak tudatos tanítással -tanuIással lehet életre kelteni.

 

 

A régi falusi közösségekben a dal szájról szájra szállt, vagyis hallás útján terjedt. Ezt a tanulási módot kíséreljük meg alkalmazni a mai élet szabta keretek között úgy , hogy magnetofonkazetták hallgatásával sajátítjuk el a dalokat.

 

 

A tanulás alapja tehát az eredeti hangzó forrás, melyet a kottaképek csupán kiegészítenek, magyaráznak. Bartók Béla szerint ugyanis "bizonyos hangadásban, hangszínben, tempóban és sok más apróságban megnyilvánuló előadásmódok nagyon jellemző hozzátartozói a népi zenének: tehát nem csupán a dallam leírható hangjai a fontosak, hanem a dallam előadásával járó sok egyéb tulajdonság is, mint a dallam megjelenítő eszköze."

 


A népdal tanításának legfontosabb feltétele a hangképzés ismerete, mely bármilyen műfajú énekléshez elengedhetetlen. Bár a hangképzés alapszabályai bizonyos mértékben az összes énekes műfajra egyaránt vonatkoznak, számolnunk kell módszertani különbségekkel is, melyeket a népi dallamvilág stiláris eltérései szabnak meg.

 

A népdaléneklés váljék közkinccsé, és tovább éljen a következő nemzedékekben.

 

A népi ének tanításának szakirányú feladatai

 

 

-   Az énekes népzene hagyományainak a megismertetése.

 

 

 

-   A népdalok hiteles megszólaltatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel.

 

 

 

-   Az emberi hang sajátosságainak megismertetése.

 

 

 

-   A magyar népzenei dialektusok sajátosságai.

 

 

 

-   Az énekhang technikai adottságainak fejlesztése.

 

 

 

-   A növendékek zenei képességeinek fejl.

 

 

 

-   Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzet fejl.

 

 

 

  - A dialektusok díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejl.

 

 

 

 

A népi ének tantárgy tanítása korosztályonként, tagozatonként tematikájában és módszerében azonos, az elvégzendő anyag mennyiségében és összetettségében azonban különbözik.

 
 

A javasolt zenei anyag kiválasztását mindig a tanuló életkora, technikai tudása, muzikalitása és zenei érettsége befolyásolja. A képzési program lehetőséget ad arra, hogy a fejlesztési ütemet a tanár a tanuló egyéni adottságainak figyelembe vételével határozza meg, így a képzési idő lerövidíthető. A kiemelkedő képességű növendékek számára második osztálytól lehetőség nyílik arra, hogy magasabb óraszámban (heti 2x45 perc) tanulhassanak.

  

Az alapfokú tanulmányok befejezése után a legkiválóbb tanulók továbbtanulhatnak a zeneművészeti szakközépiskolában, de tudásukat a továbbképző 7-10. osztályaiban is fejleszthetik.

 

 

Népi ének előadásmódjáról...

 

Minden stílus sava-borsa az előadásmód. Minden stílus meg is teremti a maga sajátos előadási fogásait. A régi népdalok itt-ott még hallható énekmódja az a legfeltűnőbb vonzóerő, amiért ma annyian lelkesednek érte; ezzel az énekmóddal „felöltöztetve” lesznek jelentősek néha egészen jelentéktelen dallamok is, sokszor stílusban idegen, pár hangnyi dúr dalocskák is.

 

Melyek tehát a megvalósításnak azok a sajátságai, amelyek kívül esnek a dallam szigorúan értelmezett, saját tulajdonságain? Ilyen az énekes hangszíne, a választott hangmagasság, az egyéni vagy területenként szokásos tempó; ilyen a kezdő lendület, amely a dallam tempóját ritmusát is befolyásolja; ilyen az előadás színezése vagy a színezéstől való tartózkodás, és mindenekfölött a díszítés, a dallamhangokon felül alkalmazott díszítő hangok, amellyel az énekes körülfonja a dallam alaphangjait.

 

Ezek mellett hozzátartoznak még az előadás stílusához olyan elemek is, amelyek a dallamnak is sajátságai, de az énekes az előadás folyamán pillanatnyi ihlete szerint rögtönzi, változtatja: ilyen a pontozásnak egyéni alkalmazása, és ilyen a variálás, ami bizonyos dallamfajtákban vagy bizonyos régies hagyományú területen, bizonyos egyéniségek énekében nagyobb mértékben változtatja meg a dallam főhangjait is, s az állandó változtatás a lehetséges, egyenlő értékű fordulatokból változatos, művészi fölépítést alkot egy sok versszakos előadásban; vagy sablonos menetekből ötfokú fordulatokkal népi stílusú dallamot formál. Stílust jelenthet az előadásban bizonyos dallamok hangszerrel együtt hangzó éneklése, sőt stílussá válhatnak bizonyos modorosságok is: az oktávtörés vagy más énekes fogások. Lássuk sorban mindezeket.

 

A hangszín különbözteti meg legjobban a régi, hagyományos éneklést a maitól és a nem népi előadástól. De mindenféle népi éneklés is különbözik a tanult énekesekétől: a hangképzés természetességében.

 

A nép, ha dalol, mindenekelőtt szöveget mond torzítatlanul, méghozzá a tájszólás erős színeivel; emellett énekel, ahogy tud. A tanult énekes mindenekelőtt szép hangot akar képezni, emellett mondja a szöveget, ahogy lehet. Ezért minden egyes hangot külön „megformál”, míg a népi énekes csak dallamsorokat, zenei egységeket formál meg. Ez tehát már hangzásban is különbséget jelent mind a régi, mind az új népi előadással szemben. De a két népi énekmód is különbözik egymástól. A régi dallamok hagyományos hangszíne ünnepélyes, komoly, mondhatnánk: meghatódott volt.

 

 „Az öregek, különösen Erdélyben egészen más gégebeállítással, a közönséges {159.} beszédtől elütő, megilletődött, ünnepi vagy derűs: egyszóval sokféle hangszínnel énekeltek.” Különleges gégebeállítással különleges hangszínt hoz ki összeszorított torkából 0147 dalunk gyimesi énekese. Itt is tapasztalhatjuk, hogy egy még dallamnak alig nevezhető, három hangon recitáló zenei mag mit nyer a díszítéstől: a három hangot körülburjánzó, furcsa, préselt hangszínű díszítmények és a hangismétlés sajátos hatása teszi ezt az éneket olyan egyedülállóan megragadóvá.

 

Díszítményeinek ez a sajátos hangszíne van olyan különös, mint egyes lapp énekesek díszítményeinek hangszíne (amit Szomjas–Schiffert felvételein hallhatunk). Nyilván valami nagyon ősi időkből származó énekmód ez, aminek mégsem „primitívsége” ragadja meg a hallgató figyelmét, hanem kifejező ereje.

 

Egészen más hangvétel jellemzi a mezőségi énekeseket. Ott a nagy magasságban, feszített, érdes éneket kedvelik. Ez a magasba törő, minél élesebb éneklés különben másfelé is megvan, például Gyimesben is, sőt ott is, ahol már régi énekstílus nem él. Az Abaúj megyei Ájban mondta egyik 30 év körüli asszony, aki a maga korosztályának vezető énekese volt: „Mi így danoltunk, igen gyorsan meg igen magosan”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Ennek az uralkodó követelménynek a mély alt hangúak nem mindig tudtak eleget tenni. Panaszkodott is egy jó dalosom, hogy nem bírja „oj élesen” (vagy »vékonyan«, »oj igen fel«); belefájdult a feje, az ér a homlokán, a templomi feszített éneklésbe. (Itt óhatatlanul eszünkbe jut Arany Bolond Istókjának temetési jelenete: „A két tanitvány, duzzadó nyakinnal Erőlködé a felső nyolcadot, És, mintha fojtogatták vón’ patinggal, Fejökbül a szem úgy kidagadott; Tán az akasztás sem jár annyi kinnal...”) Úgy látszik, régi hagyomány ez a népi éneklés mindenféle műfajában. Az ájiak, akikről szó volt, már csak új stílusú dalokat énekeltek ilyen „élesen”; a gyimesiek régi keserveseket, de nem kevésbé élesen, persze azért valami más hangszínnel: nem az ájiak és más magyarországiak egyenletes, csengő, világos mellhangjával, hanem valami préseltebb fejhangon, ami amazok derült hangzásával szemben valóban „keserves”, panaszkodó, majdnem félelmetes hatást kelt (013, 047/a).

 

Nem lehetetlen, hogy ezek a hegylakók énekükben is megőriztek valamit azokból a kiáltásokból, amivel egyik csúcsról vagy gerincről a másikra adtak jelt és felelgettek egymásnak: az úgynevezett „hüdintések”-ből (0197/d). Mindenképpen számolnunk kell ezekben az éles éneklési módokban azzal, hogy a messzeható hang volt bennük a cél, elsősorban a férfiak énekében. (Ugyanakkor az igazi klasszikus, díszített, régi előadóstílus sokkal kevésbé törekedett erős hangra, inkább bensőséges, telt hangzásra.)

 

Az új stílusban a csengő, átható hang az ideál; és a mindig magasabbra törő éneket egyes variációkban is tettenérhetjük: egyes dalokban a magasabbra törő lányok mindegyre magasabb megoldást alakítanak ki, s ez meg is marad a különböző alkalommal följegyzett változatokban. 0370, dalunk mellé tegyük oda az alábbi (áji) variánst és más változatokat:

 

Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

 

{160.} Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

a) egy előbbi, alacsonyabb változatot mutat be, b) egy későbbi magasabbat, s c) egy föltehető, legkorábbi megoldást.

 

Ezek a változatok együtt is hangozhatnak, mert gyakori jelenség, hogy a lányok-legények közös dalolásában ugyanannak a menetnek többféle megoldását egyszerre halljuk, például skálaszerűt ötfokúval együtt, vagy az ilyen tercpárhuzamban lévő megoldásokat: ezek együtthangzását szeretik is. Ájban mondták erről: „Aztán azt tetszik gondolni, hogy nem szép az, mikor többen többféleképp dalolják?” „Tudja Ilon néni, az osztán olyan szépen mén, mikor többen danolják, aztán mind más furmán mén”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Azonban akár régi stílus él még valahol, akár az új, egyben mindig hasonló az igazi paraszti előadás: nincs benne színezés, megjátszás, „előadás”. Változatlan, egyenletes hangszínnel, erősség változtatása nélkül – legalábbis szándékos és színezésre törekvő hangerőkülönbség nélkül – hangzik el az egész ballada vagy sok versszakos lírai dal. Hangerőkülönbség annyiban áll elő, hogy a sor vagy a dal végére elfogy a lélegzet, s ott elhalkul az ének, néha egészen elenyészik, hogy az utolsó szótagot nem is mindig halljuk. De ennek nincs dinamikai árnyalásjellege. Vannak olyan öregek is, akik nagy erővel meglökött hanggal kezdenek, s aztán elhalkul a hangjuk.

 

De ez sem szándékos árnyalás, s nem is jellemző az igazi, régies előadásmódra. Az új stílusban pedig kétféle énekmód szokásos: az egyik derült, harsány, gyors s ennyiben merev éneklés, a másik – különösen kezdéskor, közös éneklés elején, például amikor a lányok még magukban vannak a fonóban és várják a legényeket –, lassú, kötött, minden hangot jól kihúzó ének. Újabb felvételeken, különösen idősebb asszonyok énekében, már majdnem mindig csak ezt a „kezdő” hangulatú éneklést hallhatjuk új stílusú dalainkban is. De akár gyors, akár lassú, mindkettő egyenletes és egyszínű.

 

Az öregek balladaelőadása – régi hagyományú területen a fiataloké is – ezt a hagyományos, színezés nélküli előadást követi. Hangszín, hangerő változatlan az egész történet alatt; az ünnepélyesen, megilletődötten énekelt dallammal csak kiemelik a hétköznapokból a történetet, a mindennapi élet fölé stilizálják, s a hatást rábízzák a szövegre, amelynek minden szava súlyt kap ebben az éneklésben, s mint egy lassított film lepergetve növekszik hatásában. Azt is tapasztalták az első gyűjtők, hogy a legrégiesebb hagyományt őrző öregek a balladát és a hozzá hasonló hőfokú lírai dalokat behunyt szemmel, merev tartásban adták elő. Néha sajátos taglejtéssel, egyik fülük mögé tartott tenyérrel énekeltek. A behunyt szemmel, {161.} sőt hátrabillent fejjel előadott balladát tapasztalta C. Sharp is, az angolok „Bartókja”, az amerikai Appalache-hegységben; a fül mögé tartott tenyérrel pedig mongol énekest láttam énekelni. Ezek tehát nemcsak a magyar parasztok szokásai, hanem vagy valami régi hagyomány maradványai, vagy egy általános, emberi magatartás sokfelé jelentkező változatai.

 

Még színtelenebb az az énekmód, amit „sebes parlando”-nak nevezhetnénk: amikor a díszítetlen alaphangokat szinte hajszolt beszédtempóban pergeti le az énekes anélkül, hogy recitálásról beszélhetnénk; ezt már az ilyen dallam nagy íve is kizárja, valamint a közbeiktatott, hirtelen lefékezett hangok, amelyeket egy-egy melizmával is kiemel a gyors hangok közül. Ez világosan előadási sajátság, ami belső feszültségből ered, és feszültséget éreztet (0104).

 

Teljesen azért a színezés sem hiányzik a népi gyakorlatból. Bizonyos műfajok megengedik, sőt megkívánják: bordalok, mulató nóták, tréfás, jelenetszerű darabok, obszcén vagy kötődő szövegű táncdalok. Ezekben a csattanót vagy a különleges hangulatot kiemelik, éreztetik. Általában a jókedvet szokás jobban kifejezni, a szomorúság, bánat, panasz tartózkodóbb. (Nyilván, mert amúgy is erősebb a hatása.)

 

A díszítés, sajnos már nagy területen kiment a divatból a magyar népcsoportok többségében, csak egy-egy régies folt öregeitől lehetett még fölvenni: Dél-Dunántúlon, szórványosan az Alföldön, s máig igen szépen díszített dallamokat hallhatunk Erdély és Moldva falvaiban. Bartók és Kodály a Székelyföldön még dúskált benne, ma már inkább csak a bukovinai székelyektől hallani, valamint a Mezőségen, Gyimesben és mindenütt Moldvában (015, 066–067, 069, 0102, 0113, 0117, 0147).

 

Moldvában Veress Sándor még a 30-as években közösségben énekelt, díszített dallamokat hallott, amikor a fiatal lányok és asszonyok csoportja minden díszítményt hangról hangra egyformán énekelt. (Veress 1931, 133–134.) Vagyis ő még hallotta azt, amit Bartók kikövetkeztetett a székelyeknél, a kiveszőben lévő gyakorlat maradványaiból és a románok archaikusabb hagyományainak analógiájából. Ennek az egységes ékesítésnek feltétele, hogy a díszítések helyét és formuláit a hagyomány megszabja, s bizonyos tartózkodás is szükséges az alkalmazásában, olyan leszűrtség, ami csak bizonyos előre látható és természetes megoldásokat enged meg. HFM 1964 I/b-t ugyan egyetlen, magányos moldvai énekes adja elő, de versszakról versszakra azonos díszítményekkel; ez nyilván ennek a kikristályosodott, moldvai „közösségi” díszítésmódnak következménye. Annak ellenére, hogy sok versszakon keresztül pontosan ismétlődnek ezek a hajlítások, sosem válnak unalmassá, s minden belföldi és külföldi hallgatót elragadtak különleges szépségükkel.

 

Pedig talán mégis fokozottabb művészi teljesítményt nyújt az olyan díszítés, amit már csak egyéni teljesítményként, magányos énekben tapasztalhatunk: amikor a díszítések gazdagon burjánzó hajlításai mindig új és új megvilágításba helyezik a dallamot, sőt maga a dallam is változik egyes hangjaiban, amint az énekes {162.} a pillanatnyi hangulata szerint alakítja. (Például: 0113 – ez még tulajdonképp mindig ugyanaz egészen apró eltérésekkel. Igazi példája 137–138.)

 

Már megismertük a gyimesi énekes sajátos, primitív – de nem szépségben és hatásában primitív – díszítésmódját. Egészen más világ a dél-dunántúli hagyományt képviselő öregek hajlítástechnikája: leírva gazdagon ömlő ornamentikát látunk, de meghallgatva nagy részét alig halljuk; nagyon finom, átfutó mellékhangjaikból csak egy-egy fontosabb kap erősebb hangzást és jelentőséget (0117).

 

A szintén odavaló Csirke János töredezett hangján pedig még gazdagon áradó díszítések veszik körül a dallamot – ez a régi hagyomány folytatása –, amellett azonban sajátos, magas hangszíne, el-elfúló, majd meg-meglökött hangja már biztosan nem az általános hagyományt képviseli. (Ezért nem választottunk tőle hangzó példát, bár az utóbbi évek népdalfesztiváljain sűrűn szerepelt.) Palócok közt is találunk még gazdagabb díszítést (087), de a hagyomány kiveszése, vagyis az ellenőrzés és példa hiánya okozza, hogy ennek az énekesnek bizonyos szertelenség van hajlításaiban, amint a dallamnak már a variáláson túlmenő, állandó elforgatásában is.

 

Túlzott a díszítés a különben nagyon szép és hagyományos stílusú körösfői asszony éneklésében is: 0111-ben nagyon ki akarta vágni a rezet, s a máskülönben alig díszített (sőt inkább díszítetlen) 11-est szokatlanul kicifrázta. Itt ugyan minden „hagyományos”, máshol is előforduló, de ez a példa már szinte az a „beteg ló”, amelyen minden lehető betegséget bemutatnak, de ami az életben sosem fordul elő. Ehhez hasonlít egyetlen alföldi, díszített fölvételünk, a szentesi tekerősök cifrázott éneke: ez is a gazdagság egykori maradványa, de talán már nem is jellemző képe (015). Még alkalmunk volt a régi, „alföldi” hagyomány finom, tartózkodó hajlításait hallani egy szatmári énekes és táncos öregtől; sajnos, akkori magnetofonunk és szalagunk minősége nem engedi meg, hogy lemezen bemutassuk. Mikorra jó minőségű felvételt tudtunk volna készíteni, addigra elvesztette hangját, sőt emlékezete is kihagyott. Így csak kottáról mutathatjuk be egy dallamát:

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár!

 

{163.} AP 5438/a Nyeste András 60 é. Kiskálló (Szabolcs) 1955. Bacskai K.

 

Ha ennek a gyakorlatnak törvényszerűségeit akarjuk megismerni, valóban csak Erdélyből és Moldvából vehetünk példákat. Sajnos, az erre vonatkozó vizsgálat még csak a kezdet kezdetén tart. Egy korábbi vizsgálat (Rajeczky 1956) moldvai énekesek díszítményeit vetette össze gregorián melizmacsoportokkal, amelyeknek egykori, valóságos ritmusára következtetett az élő gyakorlatból. Eredménye – hogy a díszítmény mindig a főértékeket osztja fel, aprózza ki – nyilvánvalóan csak giusto dalok melizmáiban érvényesülhet, esetleg ritkán, poco rubatóban. A kezdő és végmelizmákat ki is veszi ebből a megállapításból. Az igazi rubato dalok nagyobb díszítménybokrai mindig megnyúlást okoznak, vagy már eleve hosszú, kitartott hangokon jelennek meg. A rubato dalokban több a változatosság is.

 

Paksa Katalin ezekre vonatkozó, sajtó alatt lévő vizsgálatai annyit már kimutattak, hogy a kvintváltó dalok magas és mély, egyező pontjain a díszítmények is utánozzák az egyszer már elhangzottat, s ezzel is igyekeznek kiemelni a két rész megfelelését. (Vö. Olsvai, egy sajátos esettel kapcsolatban.) Egy-egy jellegzetes és szépen díszített régi példán azt is kimutatta, hogy a díszítmények törvényszerűen azonos dallamhelyeken jelennek meg, függetlenül attól, milyen szövegrész van alattuk. Ugyanerre az eredményre jutott Rajeczky is elemzett példáin. Tehát a dallamhoz alkalmazkodnak, nem pedig valamely szövegrészen, szótagon bontakoznak ki; vagyis a zenei tagolást hangsúlyozzák. Ezért marad díszítetlenül a „törvényszerű” díszítésben a 2. és 4. sor záróhangja, hogy a dallam-szerkezet két főpillérét ne takarják el a díszítmények. (Paksa) Kitűnő példa erre 137.

 

Ez az azonos, előre meghatározott helye és mennyisége a díszítésnek adja meg az alapot a közösség egyértelműen alkalmazott gyakorlatának, ami a közös éneklés díszítményeit szabályozza. Ugyanakkor azt is látjuk a 137. példában, hogy a változatosságot is szolgálhatják a díszítmények, ha az azonos helyen néha bővebb, néha egyszerűbb hajlítást alkalmaznak, egy-egy alkalommal el is marad, majd utána újra még gazdagabban fonja körül a megfelelő dallamhangot. Ez meg nyilván az egyéni alkalmazásnak, egyúttal a művészileg megkomponált, több versszakos előadásnak a követelménye. Ilyenkor „merészebb” megoldásokat is hallhatunk, aminőt a szokás által megszabott közösségi gyakorlat nem alkalmazna.

 

Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,

 

{164.} Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,
Kinek mint tëngërnek, megáradott hobja
Sok búnak, bánatnak körül vëtt nagy árja,
Mert a vitézëknek esöttë ma ëgy híjja.
Fëlemelé Kádár szëmeit az égre,
Mondván: Uram Jézus jöjj segítségëmre.
Nosza jó katonák, harcoljunk két kézre m
Mert nem latok embert jőni segítségre.
A zászlótartónak fëlszóval kiálta:
„Vidd e-l fiam, vidd el az zászlót más útra.
Hogy el ne vesszën mi urunk keves hadja m
Mert Magyarországért m mëghalok én még ma.
Kiontom vérëmët én szëgény hazámért,
Ezënről mëghalok kedves nemzetëmért.
Nëm szánok érette bizony ontani vért
Mert én a Krisztustól vëszëk jutalmad’ s bért.

 

1. Óh mel gyázëba borul-t síralmas esztendő, m
Melben ami szivünk Nem örvendëzendő,
Hanem szëgény hazánk majdon elveszendő,
Hanem leszen Isten rajtunk könyörüllő.

 

2. m Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
Immár a hazánkba nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük a zegeknek Urát,
Elveszeszt az isten mintë régën Sodomát.

 

3. (M)mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëgnëm tartották ő parancsolatát.
Nyisd mëg én Istenëm imádságënak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáznyócba böjtelőhavába
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába.
Sok apák, sok anyák fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejökët

 

(1) Ó mel gyászba borult siralmas esztendő,
Melben a mi szivünk Nem örvendëzendő.
Hanëm szëgény hazánk majdon elveszendő,
Ha nëm lészën Isten rajtunk könyörüllő

 

2. Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
immár a házunknál nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük azegeknek Urát
Elveszeszt az istenn mint régënn Sodomát.

 

3. m Mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëg nëm tartották ő parancsolatját.
Nyisd mëg én Istenëm imádságnak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáz nyócba böjtelőhavában
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába
sok apak, sok anyak fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejököt.

 

Kodály saját fonográfhengerein: F 247–249. Borbát András 60 é. Kászonújfalu (Csík) 1912. Az első 4 versszak a Kádár István históriából, utána 4 versszak eg ymásik históriás énekből, majd ugyenez még egyszer felvéve. A dallam azonban mindháromszor ugyanaz.

 

{166.} Hasonló ez a pontozás „átlagos” törvényszerűségeihez és annak egyéni, merészebb, néha törvényellenes alkalmazásához.

 

Az utóbbi mindig együttjár a variálással is, amit Kodálynak már klasszikussá vált közlése is bemutat, a Kőműves Kelemen 36 versszakáról készült fonográffelvétel részletes lejegyzése. (Lásd a 138. példát.)

 

A példán láthatjuk azt az eljárást is, amit Paksa Katalin számos díszített, régi dallamon megfigyelt, hogy a melizma sokszor átveszi a dallam főhangjainak szerepét is, illetve azokat díszítménnyé változtatja át.

 

Borsai Ilona vizsgálata (1959) még az új stílusban is ki tudta mutatni, hogy a hajlítások – a régihez képest természetesen szerény, többnyire egy hangból álló hajlítások – bizonyos törvényszerűséggel jelentkeznek, és bizonyos nagyobb hangközök kitöltésére, bizonyos csúcspontok kiemelésére, a dallam főhangjainak érzékeltetésére szolgálnak, pontosan arra, amire az egyenlő értékű, különböző dallammenetek is szolgálnak a variálás során. Megfogalmazása szerint: „Mint a dallam tartóoszlopaiba kapaszkodik újból és újból az énekes, összeegyeztetve így a merész kilendüléseket a szilárd otthonérzés biztonságával.”

 

Azt is megállapítja, hogy az itt tapasztalható váltóhangok, előlegzések és hangközkitöltő lépések megegyeznek a 16–17. századi díszítő eljárás szokott fogásaival. Tehát szinte az emberi ének általános követelményeiből fakadnak. Ezúttal nem lehet szó a régi, műzenei gyakorlat esetleges maradványáról, hiszen ez a hajlítástechnika egy korábbi, gazdagabb ornamentika után lépett annak helyébe, egy egészen más, tulajdonképpen díszítetlen stílusban. Tehát azt az alapkövetelményt tartotta meg belőle, vagy azt valósította meg helyébe, ami nélkül, úgy látszik, az ösztönös énekkultúra nem tud létezni.

 

Már az idézett példákban is láthattuk, hogy az énekes nemcsak azzal teszi változatossá előadását, hogy a díszítményeket soha nem alkalmazza teljesen egyformán, hanem azzal is, hogy magát a főhangokat is cseréli, változtatja. Ez már variálás, és a későbbi fejezetben foglalkozunk vele részletesen. Azért itt is meg kell említenünk, annyira összefonódik egy bizonyos dallamstílus előadásmódjával. Hiszen a díszítés is nemegyszer variálás: a főhang megváltoztatása. Mindaz a változás, ami egy énekes egyszeri előadása folyamán beáll, még előadásmód is amellett, hogy már a variálás első lépéseit is jelenti. Igen sok dalunk különböző följegyzései nem is mutatnak nagyobb eltéréseket, mint ami egy előadáson belül mutatkozik benne. Mégis, minthogy ezekkel a kisebb-nagyobb eltérésekkel kezdődik meg az a folyamat, ami a nagyobb eltérésekhez vezet, és a tulajdonképpeni „variánsokat” létrehozza, az egész folyamattal együtt fogjuk tárgyalni.

 

Ugyanez a változatosságra törekvő és zenei felépítést kialakító előadás kívánja meg a pontozás szabadabb alkalmazását is. A 90–95. példában láttuk már, hogyan élt evvel a lehetőséggel a már említett áji leány. Végül még kimondott „szabálysértést” is megengedett magának. Mindezt a dal egyszeri megvalósítása, az „előadás” alakítja a kész nyersanyagon, a dallamon az ihlet, a pillanatnyi ötletek és a tudatos felépítés hatása alatt.

 

{167.} Egészen másfajta előadást kíván a parlando dallamok stílusa. Ezekben sem díszítés, sem ritmikai árnyalás nem lehetséges, mindössze a variálásnak lehet valami szűkebbre szabott lehetősége. Ami itt az előadótól függ, az egyedül a lendületnek és a sorvégi megállásoknak egymáshoz mért aránya és a hangszín. A tempó sajátos gyorsasága a mezőségi–gyimesi énekesek recitáló dallamainak is ad valami sajátos hatást: példa rá 0104. Ez a „sebes parlando” már területi stílusnak látszik: ha nem is mindenki él vele azokon a területeken, de máshol így nem jelentkezik.

 

Már a modorosság határán jár az a sajátos, erdélyi előadási sajátság, hogy az utolsó szótagot elnyelik a sor végén, különösen az utolsó sor végén, a dal befejezésekor.

 

Egy borszéki Kádár Kata-felvétel (MF 1167/c) lejegyzésére írta rá Kodály ehhez az elnyelt záróhanghoz: „Ahol vagy akinél ez az utolsó hang elhagyása rendes szokás, ott az utolsó hang még kivételesen sem szólal meg, sőt gyakran az utolsó előtti hang ilyen ornamentummal végződik”, és rámutat az alaphangról csúszással lehajló, nyögésszerű melizmára. Egy másikra, F 253 (= AP 6028/g) „Egy kicsi madárka”, Kodálynak 1912 kászonimpéri gyűjtésű dalára pedig: „Xutolsó szótagot nem ejti ki; a hangja többnyire határozatlan nyögésbe csuklik (oláh-székely szokás szerint).” Erről már Bartók (1967 II. 33) is megemlékezett, mint román hatásról az erdélyi magyaroknál; részletesen foglalkozott vele Almási István (1969). A kiindulás az a bizonyos elhalkulás lehetett a dallam végén, amit már említettünk, amikor elfogy az énekes lélegzete. Különösen érezhető ez az elhalkulás a tipikus záróritmusokban (31/bc). Ebből azután már modoros „stílusfogás” lett: egyes énekesek egyáltalán ki sem ejtik az utolsó szótagot, vagy néha két-három utolsó szótagot sem (0111, 0141, 0143, 0151 és egészen szertelenül 0318).

 

Még sajátosabb a mezőségi énekeseknél tapasztalható érzéketlenség a szöveg szótaghosszúságával szemben. Az ő előadásuk amellett igen erős ritmuskülönbségekkel él, sokszor a nyolcad és pontozott negyed arányát az 1:3-ról 1:5-ig, sőt azon túl is fokozzák (pl. 0300); ugyanakkor ezek a nagy hosszúságkülönbségek egyáltalán nem a szöveg hosszúságviszonyaihoz igazodnak, mint ahogy ez a magyarban általános, hanem sokszor éppen a nagyon rövid hangra hosszú szótag esik. Ez azonban itt nem kivételes eset valami hatás kedvéért, hanem szinte rendszeresen előforduló gyakorlat, és néha már idegenszerű benyomást is kelt. Ez a sajátság kisebb mértékben már nyelvjárásukban is jelentkezik: a hosszú szótagot valamivel rövidebben ejtik, mint a többi magyar népcsoport. Ez néha csak érdekes különbség az énekben, néha azonban már nagyon feltűnő. Semmi esetre sem szabad a mezőségi ének- és tánchagyományok nagy értékei miatt ezt a sajátságot is valami ősiségnek, valami „igazi hagyomány”-nak tartani. A magyar nyelvnek a hosszú és rövid magánhangzó pontos megkülönböztetése olyan alapvető sajátsága, amely megkülönbözteti más népektől, s amellyel jelentéskülönbségeket tud érzékeltetni. Ennek gyöngülése csak különleges helyi fejlődésből származhat.

 

Igën elindula tizën

 

{168.} Igën elindula tizënkét kőmives az tizënharmadik Kelemën kőmiess.
Mënnek igën mëssze, nem es igën mësszej, hogy ők fëlofogaggyák magos Déva várát.
Hogy ők félfogaggyák, hogy azt fëlépítsék, hogy ők félfogaggyák, hogy ők fëlépítsék.
Az kit nappal raktak éljel az elomlott, az kit éljel raktak, nappal az eldülött.
Kelemën kőmives étszakajálmábo jétszakajálmában aszt azálmot láttaj.
Kelemën kőmives étszaka jálmában, étszakajálmában aszt álmot láttaj.

 

László Máténé 65, Kászonjakabfalva (Csík) 1918 Kodály. NB. csak az első 5 versszakot közöljük példaképpen. A teljes közlés megtalálható a Visszatekintés II. 78–79. lapja közt.

 

Sajátos modorosság az oktávtörés, és esztétikai hatása elég kellemetlen akár új stílusban, akár régi énekben. Nem minden énekes tudja jól megválasztani a kezdő hangmagasságot, ennek következtében vagy nagyon mélyre vagy nagyon magasra kellene mennie, amit nem bír el hangterjedelme. Néha oktávval mélyebben vagy magasabban folytatja. Különösen kellemetlenül hat ez kvintváltó daloknál vagy AA’ kezdetű újaknál. Ilyenkor a kvintváltás helyett ellenkező irányban kvartváltás keletkezik. Természetesen ismerve dalaink szerkezetét, ez már nem zavar meg senkit; de cseremiszek hasonló oktávtöréseit a gyűjtők még nem tudták megfelelően értékelni, s a dallam hibás lejegyzésben van megörökítve.

 

Az oktávtörés általában kénytelenség. De a sűrűn ismétlődő megoldás helyenként már gyakorlattá vált: az énekesek minden kényszerítő ok nélkül feldobják a dal utolsó hangját egy oktávval magasabbra, ami többnyire a 2. fokról való lelépést változtatja át szeptimugrássá. Ez már modorosság; de minthogy sűrűn előfordul, kénytelenek vagyunk megemlíteni.

 

Az énekhang nemcsak önmagában hangzik el – akár egyéni, akár közös énekben –, hanem hangszerrel együtt is. Régi szokása a magyarságnak együtt {169.} énekelni a hangszeres együttessel, a cigánybandával. A rendkívül fejlett tánc- és tánczenei hagyományokkal rendelkező Mezőségen még igen sokszor halljuk a mulató közösséget együtt énekelni a banda zenéjével (013, 014/ab, 072, 0225, 0265). Ez a lassú táncokkal hagyományosan velejár. A hangmagasság megválasztása ilyenkor természetesen nem függ az énekesektől, hanem a hangszerjátékosoktól. Ennek megfelelően sokszor nem is nagyon egyezik a hangterjedelemmel. Mindenképpen jellemző ilyenkor a hangos, feszített éneklés.

 

Van ennek a zenekarral együtt éneklésnek olyan formája is ahol már nem az énekesnek van elsőbbsége, hanem a kísérő zenekarnak: ez a már említett gyakorlat, hogy minden második sorra énekelnek szöveget (0225).

 

Sajátosabb eset, s ma már csak a gyimesi csángók körében tapasztalhatjuk, hogy a hangszerjátékos saját énekét kíséri hangszeren, jobban mondva: énekeli is, hegedüli is a „keservest”. 047/abc dalunkban először hangszeren hangzik el a dal, azután ének és hegedűjáték együtt szól, majd ismét csak a hegedű, ismét egy versszak együtt, s a végén ismét hangszeren fejeződik be a produkció. A gyimesi zenészek ezt az előadásmódot hagyományosan gyakorolják. Van egy leírásunk Bereg megyéből erről az előadásról a 18. századból: Gvadányi „Badalai dolgok” című verses elbeszélésében leír egy általa rendezett falusi bált.

 

A cigány játékáról {170.} a következő képet adja: „Putyu volt a neve, ki elöl hegedült; A karszékre mindég mint a török, úgy ült, Bal szemére vak volt, a háta volt görbült; Ha vonta, danolt is, hegedűjére dűlt.” Érdemes még egy helyét idézni, hogy a régi, ma már csak Gyimesben, Mezőségen található zenélésmódot más vonatkozásban is megismerjük: „Felállt mindjárt Putyu egy székre, gatyába; Egy kis rövid száron pipa volt szájába; Alig volt húsz szál szőr az ő vonójába. Kontrahássa vala egy rongyos gubába. Jobb kezeket az ing ujjából kivették, Mert így vonássokat könnyebben ejthették;...” stb. (Közli Csanádi Imre: A magyar valóság versei, Bp. 1966 I, 292–7.) Ez az adat azt mutatja, hogy a gyimesiek régi, közös magyar hagyományt tartottak fenn napjainkig a hegedű mellé énekelt előadással. (Ugyanakkor a prímásból és kontrásból álló legkisebb együttes régiségét is igazolja a leírás. A prímás tánchoz már nem énekelt – pipa volt a szájában –, tehát ha magában, talán „keserves”-szerű dalokat játszott, akkor énekelt is hozzá.)

 

Nem azonos ez az önmagakísérés a régi századok előadóinak gyakorlatával, akik lant vagy más pengető hangszeren kísérték éneküket: ott valószínűleg csak a kísérő harmóniákat és kísérő ritmust adták az énekelt dallam alá. Ezek a zenészek viszont a dallamot teljes cifrázott formájában játsszák is, éneklik is, ami sokkal nagyobb követelményt támaszt az előadóval szemben.

 

A külön játszó hangszeres zenész előadása már külön fejezetbe kívánkozik, a Hangszeres zene tárgyalásába.

 

Összefoglalón annyit kell mondanunk a népi előadásról, hogy az minden nagyfokú tartózkodása és póztalansága ellenére is igen hatásos eljárásokat és énekmódokat alakított ki a zenei hagyomány megszólaltatására; ezek a stílusok megfelelnek a dallamokban is jelentkező stílusérzéknek; közös jellemzője inkább az elmélyedés, mint a hatás keresése.

 

A sátoraljaújhelyi Lavotta János Zeneiskola keretein belül a népzene tanszakon tanulható népi ének.

Tanár: Karika Boglárka

 

 

http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpgNépi ének - Hallgassunk bele!

 Egyes énekeknél hosszas zenei bevezető észlelhető (türelem...)
 

1. Szóljon!

2. Szóljon!

3. Szóljon!

4. Szóljon!

5. Szóljon!

6. Szóljon!

7. Szóljon!

8. Szóljon!

9. Szóljon!

10. Szóljon!

Kedvenc:11. Ej, de széles :szóljon!

12. Füzesi lakodalmas: szóljon!


Népzeneoktatás célkitűzései

Az énekes és hangszeres népzene alapfokú elsajátításával hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére,őrzésére és továbbadására neveli a tanulókat.

 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gya­korlását.

  
 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyara­pítja ismereteiket.Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.  

 

 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység ­nyitottság, igényesség, fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai kész­ségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására.

  

A népzeneoktatás célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.

 

  

A népzene tanszak tanulói rendszeresen szerepelnek és érnek el kiemelkedő eredményeket.

http://www.freeweb.hu/animaciostarhaz/zene/M%E1solat%20-%20music.gif

 

 

 

 

Alternatíva, eltérő oktatási szint

 

Az a szakmai színvonal, amit a zeneiskola garantáltan nyújt az "A" tagozatos és a kiemelt "B" tagozatos növendékek számára, elegendő alapot ad ahhoz, hogy magas fokon művelhessék népzenei ismereteiket.

 

Az "A" tagozatos növendékekből elsősorban zeneszerető közönség nevelődik, de különböző amatőr együttesekben is gyakorolhatják ismereteiket.

Alkalmuk nyílik zeneiskolai éveik alatt egyéni szereplésekre, kamarazenélésre, zenekari muzsikálásra.

 

A "B" tagozatos növendékek nagyobb anyagvégzés mellett a zenei pályát is választhatják hivatásuknak. Emelt óraszámban tanulnak.

 

Szolfézs: hangszeres és egyéb zenei, kulturális képzés mellett a zeneelméletet a világhírű Kodály módszerrel tanítjuk, amely a legmagasabb képzési forma a világon.

 

Továbbképző: A középiskolák és gimnáziumok 9-12. osztályával párhuzamosan zenei továbbképző I-IV. évfolyama működik. Ebben a négy évben zenetörténeti ismereteket sajátíthat el a tanuló.

 

Minden növendék évvégén bizonyítványt kap, amelyben a felkészítő tanár érdemjeggyel minősíti munkáját, szorgalmát.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

веб студия заказать сайт телефон

(Olegscott, 2019.04.21 22:16)

5. Ширина сайта соответствуют минимальной сообразно стандарту? Замечание: у посетителя может скрываться малый монитор, и если сайт не поместится сообразно ширине, его крайне неловкий читать. Когда минимальная ширина вашего сайта больше – 1000 пикселей отрицание – НЕТ. Если у вас адаптивный дизайн – отчет ДА.Картинки дозволительно брать из галереи. Ряд – это такое хранилище, в котором находятся картинки, кнопки, пиктограммы, которые подготовили разработчики программы. Так же вы можете подготовить свои.> 3. Выработайте ритмичный график прозвона. Например, сотрудник звонит 50 минут и 10 минут отдыхает.
<a href=https://kazan.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов под ключ</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание сайтов[/url]
https://kazan.skgroups.ru/calls.html - холодный звонок

Информация, размещенная на сайте, требует постоянного обновления, добавления и корректировки. Обновление информации для сайте является важным инструментом привлечения новых посетителей и возможность их заинтересовать, а также возвышение числа постоянных посетителей сайта.2. УлыбайтесьДелание с возражениями – презентация присутствие первом контакте2.1 1C-Битрикс – платная CMS, первое страна по популярности в РоссииСтатьи про SMM в нашем блоге затрагивают популярные вопросы и проблемные моменты, касающиеся продвижения бизнеса в социальных сетях. Наши материалы написаны простым и доступным языком, для изложенная информация была понятна даже тем, кто только начал знание с миром Social Media Marketing.

r10558j k440n q4098k

(chdghenbrfps, 2019.04.21 21:37)

[url=http://bitly.com/2Vc3Smd]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://135.it/tkqjc]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2Dp3Ddv]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2DmVpT6]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2DA65ht]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2IKvMPK]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2GoVGFH]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2UNafx0]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2XvFauK]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2IBLCwT]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2VRU7H2]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2VcjciB]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2Xqg4gA]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2Zqmf63]Игра престолов 8 сезон[/url]
http://bitly.com/2Xqg4gA

сео портфолио

(Seosamarlam, 2019.04.21 21:10)

Усердный, когда вышел сей рекламный ролик? Помнится, это было в каком-то лохматом году, если детишки вместе голосили «совокупно мы фруктовый роща».Тогда всё стандартно, платим ради клики сиречь за показы, только есть важное уточнение. Для некоторых целей доступна всего характер оплаты изза показы. Не забудьте также установить предельную ставку, если хотите контролировать, что вы будете раскошеливаться за целевое действие.Рассмотрим для примере. Предположим, что конец – приобретать 450 000 руб. Польза составляет 15% от выручки, палец чек — 3000 руб., а конверсия в продажу — 35%.
<a href=https://samara.skgroups.ru/calls.html>холодный звонок</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание сайта визитки[/url]
https://samara.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентов по базе стоимость

5 Испытание сайта предварительно публикацией в интернет и настройка его чтобы раскрутки.Вот, предположим, живет себе служащий Ваня и ведет аскетический способ жизни. Живет себе и не знает, сколько вся область поет «На лабутенах... и в штанах» группы «Ленинград». И вот Ваня решает смахнуть прах со своего аккаунта в ВКонтакте и, ровно лишь он открывает ленту, то приходит в много: отдельный следующий репостнул себе то клип «Лабутенов», то шуточку относительный этой песне.Упражнение с возражениями сообразно телефону совершенствуется в ходе обучения. Присутствие этом отрабатываются типовые аргументы, появляется способность установить контакт и воспринятие потребностей собеседника. Важно нейтрализовать не всего типичные чтобы всех ошибки, но и индивидуальные. Это поможет раскрыть потенциал каждого подчиненного.СТУДЕНЫЙ ОБЗВОН: КОРРЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРОЕНИЕА чтобы чего же тогда нужна регистрация в каталогах? Во-первых, не все поисковые роботы такие умные, некоторые засчитывают пребывание ссылок на сайт в каталогах быть индексации, а вероятно, хоть и не повсеместно, а индекс цитирования сайтов все-таки повышается. Во-вторых, пока сайт не раскручен, его нет ни в каких каталогах, следовательно, его никто и отроду не найдет. Поэтому первое, сколько нужно сделать после размещения сайта для хостинге, это заявить о его существовании миру через размещения в каталогах. У большинства каталогов ужинать страница, для которой собраны безвыездно последние зарегистрированные сайты. А некоторый человек несказанно любят просматривать именно последние поступления. Вероятно, шансы быть увиденным у совсем свежего сайта в первые сутки впоследствии регистрации порядочно высоки. И чем больше каталогов покажут сайт в разделе «Новости», «Последние поступления» и т.п., тем лучше сайту.

оказание услуг адвокатом

(Gurkovskiditte, 2019.04.21 20:30)

Когда речь идет о получении медицинских документов, подсознательно возникают ассоциации с массой утраченного времени и состоянием стресса. Такие аналогии не проводят только клиенты медицинского центра, где не составляет проблемы своевременно и комфортно получить медицинские справки. Там же правильно заполняется больничный. Необходимый рецепт на лекарство тоже можно выписать в этом центре.Так зачем же создавать неудобства и занимать время длительными процессами? Намного удобнее будет обратиться в медицинский центр. В бассейн или зал, для поездки и оздоровления вам соберут нужные медицинские справки с описанием вашего здоровья. Начальство наверняка оценит больничный, который вы принесете на работу. В любой аптеке вам продадут медикаменты, когда вы предъявите рецепт на лекарство, выписанный в центре.

[url=https://advokat-gurkovskii.ru/][img]https://advokat-gurkovskii.ru/assets/img/yur.litsa2.jpg[/img][/url]
https://advokat-gurkovskii.ru/ugolovnye-dela/zashchita-po-ugolovnym-delam-v-sfere-ehkonomiki.html
https://advokat-gurkovskii.ru/yuridicheskim-licam/zashchita-biznesa.html

[url=https://advokat-gurkovskii.ru/uslugi-fizicheskim-licam/zemelnye-spory.html ]услуги адвоката +по уголовным делам[/url]|
[url=https://advokat-gurkovskii.ru/uslugi-fizicheskim-licam/predstavitelstvo-v-sude.html ]области услуги адвоката[/url]|

услуги адвоката +по арбитражным делам
услуги адвоката +в арбитражном суде
услуги арбитражного адвоката

e2637f y2119c p660f

(wzwfltqevaud, 2019.04.21 20:29)

[url=http://bitly.com/2Vc3Smd]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://135.it/tkqjc]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2Dp3Ddv]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2DmVpT6]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2DA65ht]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2IKvMPK]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2GoVGFH]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2UNafx0]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2XvFauK]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2IBLCwT]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2VRU7H2]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2VcjciB]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2Xqg4gA]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2Zqmf63]Игра престолов 8 сезон[/url]
http://bitly.com/2VRU7H2

Feamn

(meerma, 2019.04.21 20:11)

thesupertimes.com
[url=http://www.thesupertimes.com/#]www.thesupertimes.com[/url]

разработка интернет магазина цена в Уфе

(GoshaufaCit, 2019.04.21 19:59)

Взамен выводаСториз – здесь все, что к теме и по теме, горящее, актуальное, важное. Используем видео, фото, подписи, опросы, голосовалки и т.д. для максимального вовлечения аудитории. Это закваска дозволено смело использовать круг число, только следите за интересностью, воеже не получить обратной реакции с отписками.Произведение и управление сайтом.Когда бесконечно хочется небольшой красивый домен с ключевым словом, однако он занят, для ум приходит добавить к названию который ни будь, получается не очень красивое, но зачастую рабочее имя:Достаточно большая пропускная струнка
<a href=https://ufa.skgroups.ru/smm.html>smm продвижение</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/context.html]агентство контекстной рекламы[/url]
https://ufa.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама google

ДАКогда грешно – смотрим другие каналы продвижения и паразитируем (в хорошем смысле этого слова) на чужих профилях. Например, реклама у блогеров.Как восстановить сайт из бэкапа: самый простой метод7. Зарегистрируйте счётчик и наблюдайте изза количеством посетителей для вашем сайте. Это позволит вам испытывать рейтинг вашего сайта, а также внести сайт в список сервера, предоставившего Вам услугу.Выдумка второй. В Instagram важно всего эстетичное фото, текст почти ним никто не читает

купить готовый сайт

(ChelyabBut, 2019.04.21 18:54)

Meню. Наравне сделать, воеже меню сайта было не сверху или снизу, а сбоку? Обычно ради этого применяется список, у которой только две колонки (список и основное иждивение) и одна строка. Всего не забудьте указать явным образом ширину столбца меню. Кстати, будто так же часто делают позиционирование картинки. Некоторые пуристы осуждают такую практику, однако, поскольку текстовые браузеры, не понимавшие этих фокусов, уже в прошлом, немедленно сей метод вполне легален.Лучший способ стремительно освоить и внедрить технологию построения отдела продаж - посетить тренинг К. Бакшта сообразно управлению продажами "Порядок продаж"Так, со стратегиями и видами в общих чертах разобрались. Однако дилемма, что и ровно публиковать, остается еще изза кадром. Не тянем, переходим к нему и разбираем, сколько вешать в граммах.
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/smm.html>смм продвижение</a>
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html]портфолио веб студии[/url]
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>заказать разработку сайта</a>

Независимо через того, который конец вы выберите, вовек отталкивайтесь от причин, которые заставляют человека покупать что-либо. Их всего 2:Разве же вы настроены для максимально эффективное и результативное привлечение подписчиков и готовы изза это воздавать, без раздумий и сомнений настраивайте таргетированную рекламу.И непременно заявить о себе в интернете, сделать беспричинно, для ваш сайт находили покупатели. Об этом мы расскажем в статьях о раскрутке.SEOKlub Продвижение сайтовКак сверстать свой личный сайт.

Gunty

(rhiprofe, 2019.04.21 18:39)

krasotamira.com
[url=http://krasotamira.com/#]krasotamira.com[/url]

сайт под ключ

(Artemwaign, 2019.04.21 17:50)

Нелегальные методы раскруткиБизнес огромными и уверенными шагами уходит в онлайн: сегодня практически любое выдумка имеет свой сайт. Многие компании продвигаются в интернете с через SEO тож контекстной рекламы, только вот продвигать бизнес в социальных сетях пробуют издали не безвыездно, а делают это с умом вторично меньше представителей бизнеса. Беспричинно чистый же созидать это правильно, и подобно избежать распространенных ошибок?Слово сайта сообразно названию организации
<a href=https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка нового сайта</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]разработка дизайна сайта[/url]
https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов спб

Снятие временного ограничения по доступу к информации компании. Интернет офис 24 часа2. избегайте многократно мигающих объектов, которые превращают Вашу страницу в новогоднюю елку.Непосредственный синод: обращайте внимание для количество подписчиков и наличность постов. Коли у профиля 10 читателей, а постов больше 1000 – это не крайне благоустроенный сигнал.Пользователей социальных сетей больше только возмутила ситуация с увольнением сотрудников банка после мена мемами в общем чате. Около книга, сколько банк сам умудряется пиариться для мемах (реклама с использованием «сына маминой подруги»). Забавно. Также вирусной стала нововведение с долгим разбирательством Тинькова и блогеров с YouTube-канала «Немагия». Конфликт начался с высказывания банкира «за бабки блогеры и маму родную продадут». Потом отверстие рекламного сотрудничества с блогерами, предостережение суда и т.д. Разве у Олега Тинькова была идеал – заставить человек повторять о себе, то ее он добился. Мы такой политики не придерживаемся, беспричинно сколько «безвыездно трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить их в домашних условиях». Лучше стремитесь к «разумному, доброму, вечному» виральному охвату.Тут всё так же, ровно и чтобы Фейсбука, поэтому в данном разделе никаких дополнительных комментариев не оставляем, смотрите соответствующую статью. =)

Hey! I looking fitting for late-model friends

(AileenPhode, 2019.04.21 17:14)

Top adult site for you.
Hot online porno with Best girls

how big is george clooneys dick cody lane fucked up handjobs dj quik get naked lyrics art asian calligraphy chinese oriental scroll rough shemale fucks a girl roughly amature string bikini beach pictures shemale bukake 2009 jelsoft enterprises ltd asian 7750 valjoux working chronograph movement porn site no parental controls os masturbation a mortal sin vibrator masturbation while sucking cock comidas saludables para adultos quisquillosos can my wife suck your cock cum my drunk teen girlfriend video
http://cucumberpattaya.com/naked-sexy-girls-my-age
http://jananaturalmagic.com/anal-enjoy/
http://chateaudethauvenay.com/neighbor/best-adult-movies-arranged-by-decade.php
http://whipembaits.com/vergin-anal/
http://agriturismofringuelli.com/Naruto-shippuden-teen-teen-porno
http://murrayrailwaymodellers.com/asian-babe-sleeping-on-train
http://jscresultonline.com/free-full-length-milf-vids
http://qrtecnologia.com/de-gratis-hilton-paris-porn-video
http://penyembuhan-vertigo.com/cougar/vw-different-by-design-vintage-poster-auction.php
http://chateaudethauvenay.com/puffy/anti-black-tea-party-signs.php
http://bluemoonwebbuilders.com/free-xxx-gay-porn-tube
http://wellingtonhousefayetteville.com/anal-aliens/
http://penyembuhan-vertigo.com/couch/naked-pictures-of-jaime-elizabeth-pressly.php
http://wireddesignsstudio.com/anal-son/
http://qrtecnologia.com/anal-nigger/


erotic sexy adult holloween costumes make a comic strip computer fuck you gently music video amature blonde milf sucks cum daily dick free gallery gay sex mom son sex stories shemales with the biggest cock free arab sex movie clips flavor of love girls asses cheerleaders strip club in philadelphia horney mature women with big tits see wwe chyna nude pictures how to do sex talk old and young fucking porn small sores at end of penis automotive ac condensor foam strip free sites of mature women free hidden homemade sex movies
<a href=http://jananaturalmagic.com/twink-takes-huge-cock>chikfila girl in mubende facial splooge stories</a> <a href=http://penyembuhan-vertigo.com/cocksucker/old-gay-men-sex-videos.php>hot naked chicks masterbaring bdsm free vid noose</a> <a href=http://cucumberpattaya.com/descarga-gratis-largos-porn-video>clips of paris hilton sex tape watcg free porn</a> <a href=http://cucumberpattaya.com/gum-anal/>puerto rican teen vagina blackhaired white women nude</a> <a href=http://eddycrosby.com/swallow-cum/free-amatuer-sex-pictures-and-videos.php>hairy handsome nude men fat wife sucks</a> <a href=http://eddycrosby.com/doctor/ts-performance-2010-bikini-contest-photos.php>5th wheel upskirt slow clit rubbing slutload</a> <a href=http://agriturismofringuelli.com/o1-escort-will-not-shift>way too young too fuck having sex hot most viewed tube</a> <a href=http://jananaturalmagic.com/anal-luving/>pictures of nice nake australia girls escort sex in grevenmacher</a> <a href=http://bluemoonwebbuilders.com/kirsten-anal/>door weather strip installation woman for oral sex in shiyan</a> <a href=http://agriturismofringuelli.com/pantyhose-that-look-like-seamed-stockings>teen cries while fucking hard nude school girl sex for boy indian</a> <a href=http://jscresultonline.com/anal-adenoma/>nude young bangladeshi girls in beach ffm threesome dates for men</a>

joice

(Drogbark, 2019.04.21 17:00)

www.aboriginalhealth.com
[url=http://aboriginalhealth.com/#]www.aboriginalhealth.com[/url]

заказать сайт визитку

(Rostovwot, 2019.04.21 16:46)

Разработка движка сайта (программирование)повысить лояльность клиентов и покупателей к бренду;анонсировать новые продукты, события;привлечь дополнительный трафик для сайт;случаться «ближе» к своим клиентам – выучить их потребности и наладить коммуникации;получить дополнительный канал продаж.— Помогать росту популярности между пользователей Интернет.Как влияет виджет на продвижение сайта?только из признаков аккаунта с накрученными подписчиками
<a href=https://skgroups.ru/context.html>услуги контекстная реклама</a>
[url=https://skgroups.ru/vizitka.html]заказать корпоративный сайт[/url]
https://skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка цена

В h2 (надпись второго уровня) можно разместить дополнительное поисковое слово.Контент. Учитываем скольконибудь показателей:Анализируем статистику. О часть, как это оперировать – тема видоизмененный статьи. Здесь остановлю ваше забота вот на каком моменте. Присутствие анализе работы страшно важно правильно определить показатели, которые вы будете оценивать. Немедленно всегда гонятся следовать численностью и лайками. Только поодаль не издревле эти данные важны в бизнесе. Положим, человек не будут лайкать фото цемента (в большинстве случаев), только если у вас хорошая статистика по переходам на сайт и есть заказы, то вероятно Инстаграм работает. Про постановку правильных и рациональных KPI в SMM читайте вот в этой нашей статье.Изделие сайта — креативный томительный и небыстрый действие около правильном подходе. Существует много компаний, которые предлагают изготовить сайт изза день-другой и штампуют их десятками и даже сотнями в месяц. Несмотря для накопленный испытание в разных областях, организм, дизайн, функционал каждого сайта отдельный единовременно разрабатываются заново — ведь у каждой компании собственные особенности и положение на рынке безвыездно пора меняется.Торговый дизайн

extenry

(fruinly, 2019.04.21 16:46)

http://www.heilenanimalhealth.com/
[url=http://heilenanimalhealth.com/#]www.heilenanimalhealth.com[/url]

s11535q a1413d w11684h

(dgyruuoszyup, 2019.04.21 16:14)

[url=http://bitly.com/2Vc3Smd]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://135.it/tkqjc]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2Dp3Ddv]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2DmVpT6]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2DA65ht]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2IKvMPK]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2GoVGFH]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2UNafx0]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2XvFauK]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2IBLCwT]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2VRU7H2]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2VcjciB]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2Xqg4gA]Игра престолов 8 сезон[/url]
[url=http://bitly.com/2Zqmf63]Игра престолов 8 сезон[/url]
http://bitly.com/2VcjciB

pecp.lewome.se

(pecp.lewome.se, 2019.04.21 15:42)


I'm amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that's both educative and interesting, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is an issue that not enough people are speaking intelligently about. Now i'm very happy I found this during my hunt for something regarding this.
pecp.lewome.se

создание корпоративного сайта цена

(Seopermsix, 2019.04.21 15:35)

ХОЛОДНЫЙ ОБЗВОН: СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ВОЗВЫШЕНИЕ ПРИБЫЛИМинусы такого макетадобавить метку в Инстаграме
<a href=https://perm.skgroups.ru/calls.html>заказать холодные звонки</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/vizitka.html]изготовление сайта визитки[/url]
https://perm.skgroups.ru/smm.html - smm менеджер

Рекомендую извлекать наиболее общие хэштеги, которые покажут профили конкурентов. Скажем, имя бренда, на котором вы работаете вместе (#аскона), упоминание услуги (#макияж_в_Москве) и т.д. Порядочно моментов, которые стоит свет:ВыводыПередовой из «божественный троицы» самых популярных приложений чтобы обработки фото наряду с Adobe Photoshop Lightroom CC и Snapseed (но о них позже). В VSCO к вашему распоряжению неплохой ассортимент фильтров, которые позволят добавить фото ламповости/пленочности и сочности снимку. Что немаловажно – немудреный интерфейс. Следовательно многие (но это не будто) предпочитают именно в VSCO пользоваться базовые инструменты: обрезку, яркость, противоположный, резкость и т.д. Уписывать возможность выровнять горизонт. Что это и не очень грозный погрешность, в совокупности с другими недочетами, дает не настоящий привлекательный результат. Лучше обращать на это внимание.Вечные сторис (актуальное). Коли глотать (маловероятно, который их отрицание, только такое тоже бывает), изучаем следующие моменты: сочетание с аватаром профиля, выполнены ли обложки в едином стиле alias перевелись, названия весь читаются разве недостает, из названия конечно ли жалованье вечной сторис, какие разделы вынесены в вечную сторис.Pokemon Thrown away

создание сайтов Новгород

(ArtemLer, 2019.04.21 14:31)

3. Выбор программы, с через которой Вы сделаете Принадлежащий Сайт. Вариантов может надевать обильно — дозволительно исполнять присутствие помощи текстового редактора, для этого необходимо аристократия слог текстовой разметки -html, учебников на эту тему масса. В настоящее период существуют программы чтобы создания веб-страниц, которые намного упрощают эту работу, предположим Dreamweaver — сделать с ее помощью страницу сайта — труд 30 минут, опять же около определенных знаниях этой программы.Подготовка рекламы по такой схеме требует тщательной работы с аудиторией. Нуждаться определить, на каких пользователей вы ориентируетесь. Для этого рекомендуется собрать информацию с помощью рекламной кампании, проанализировать базу имеющихся клиентов. Затем загрузите причина в систему (поддерживаются форматы .CSV и .TXT). Минимальное величина – 1 000 пользователей. Затем выберите размер look-alike аудитории. Чем меньше это количество, тем большим довольно сходство. Явствует, при увеличении обеспечивается более широкий охват, но снижается точность.Drupal. Не самый знаменитый, но и не настоящий скверный движок ради сайта. Так же ровно и на двух предыдущих движках для Drupal позволительно создавать самые разные сайты, начиная с блогов и заканчивая кинотеатрами. Было бы воля, якобы говорится. Сообразно моему мнению, админ панель в Drupal достаточно простая и это хорошо, в ней недостает сносный лишнего, однако с второй стороны она открывает довольно большие возможности пред вебмастером. Хоть Drupal не настоящий знаменитый движок, вам всё равно стоит к нему надоедать, потому что на чувство и масть товарища нет.Этапы создания веб сайтов– 5% web-сайтов созданы с применением принципов адаптивного web-дизайна, что вдобавок год вспять ни один из проанализированных сайтов их не использовал.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/calls.html]холодный обзвон клиентов цены[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов под ключ

Мера постов. В части результатов поиска ранжирование может существовать построено сообразно количеству публикаций. Только закономерность сохраняется недолго.Тут всё простой, ради рекламы в Инстаграме подойдут практически постоянно цели, изза исключением 2 пунктов в разделе «Конверсия»: продажи товаров из каталога и посещения точек.Твоя задача заключается в том, что желание открыть принадлежащий сайт и отвечать для вопросы из теста. Следовать каждое ПРАВДА твой сайт зарабатывает 1 балл, следовать каждое ПРОПАЛИ – 0. Чем больше баллов, тем лучше. Будь предельно честен.«Унты купил, вообще пафосный стал». Местечковая реклама, которая доказывает, что и без Тимати с Ван Даммом дозволительно исполнять вирусный продукт. Который мы имеем:Желание.

услуги контекстная реклама

(RobertPep, 2019.04.21 13:25)

450?000 * 100 / 15 = 3?000?000 руб.7. Оптимизируйте изображения для сайтепарабола инстаграм постов для бизнеса со слабым визуальным рядом метафора инстаграм постов для бизнеса со слабым визуальным рядом троп инстаграм постов для бизнеса со слабым визуальным рядом пример инстаграм постов ради бизнеса со слабым визуальным близко
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/kontakty.html>веб студия красноярск</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html]услуги контекстная реклама[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентов по базе стоимость

Фруктовый парк «А я томат»Около анализе диалога с контрагентом учитывается также длительность беседы сообразно каждому продавцу и сообразно отделу в целом. Сколько дают эти показатели? Далее вы сможете просчитать среднюю длину разговора и сопоставить ее с тем, что надо времени ради успешного закрытия сделки конкретно чтобы вашей сферы бизнеса. К примеру, средняя длина беседы составляет 3 минуты. Разговоры длинной более 5 минут, как обычай, сводятся к безуспешному диалогу – ради менеджера это пустая расход времени, которая сомнительно ли увенчается успехом. Следовательно коль разговор затягивается, ставьте ее на паузу и договаривайтесь созвониться в будущий раз, дабы не тратить больше времени на нерасположенного клиента. Дайте эту формулу подчиненным.Обращаем отдельное забота для то, что ради показов рекламы вашей компании в ФБ, даже коль вы хотите хвалить сайт, понадобится бизнес-страница, поскольку от ее имени будет отображаться объявление. Чтобы создать бизнес-страницу, зайдите в особенный непосредственный профиль, откройте главную страницу и в список слева нажмите для кнопку «Создать страницу».1. Использование резинового типа макета (англ. changeable grid) – макета, в котором разум размера ширины родительского элемента (элементов) задаётся в процентах по отношению к разрешению монитора.Установление связей с новыми и существующими партнерами компании

контекстная реклама гугл

(Artemekbfoell, 2019.04.21 12:17)

Собственный суд: не заморачивайтесь с сервисами, тут проще сам потыкать взаперти однажды и определить, уплетать полезные хэштеги чтобы проверки иначе нет. Найдете и кроме уже работайте с ними.Это твоя кола, фото пользователейМудрые цитаты. Пропали, коль ваша продукция тесно связана с философией Ницше, то тогда вопросов не возникает. В остальных случаях, ежели вы, возьмем, занимаетесь пошивом галстуков-бабочек, то глубокомысленные, а тем более – избитые, затертые цитаты навряд ли помогут повысить вовлеченность подписчиков.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/smm.html>продвижение в инстаграм цена</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/context.html]услуги контекстная реклама[/url]
https://ekb.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентской базы

В общем, маневр как-то не удался =). И пользователи ВКонтакте и Фейсбука были восхищены реакцией Audi, которая сразу среагировала и выпустила рекламу со слоганом «если четыре кольца – это безвыездно, который нуждаться».товары и услуги «для взрослых»;наркотические вещества (в часть числе алкоголь и табачную продукцию), а также анаболические стероиды и их аналоги;ресурсы, которые занимаются сбором информации о пользователях без их согласия;ресурсы, которые предоставляют услуги сообразно взлому страниц, «накручиванию лайков» и т. д.;оружие;азартные игры;ресурсы с побуждениями к насильственным и жестоким действиям;медицинские услуги по прерыванию беременности;политическую рекламу;объявления о продаже лекарств, реклама сайтов знакомств и лотерей может замечаться единственно пользователям старше 18 лет;быть рекламе лекарственных средств обязательным является наличие текста «Перехватить противопоказания. Необходима совещание специалиста»;текст «Необходима совещание специалистов» размещается и в объявлениях сообразно рекламе детского питания.• Всегда будьте готовы звонить клиенту скольконибудь некогда и присутствие необходимости заверять его на сотрудничество с вами. Постоянное дружба и поддержание контакта позволит вам приблизиться к потенциальному клиенту, вызвать его кредит, становиться в его глазах экспертом в своем деле. Именно такие продавцы легко делают требуемый величина продаж.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

Következő »