Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpg 

Népi énekről...

 

A paraszti társadalomban természetes volt, hogy a gyermekektől kezdve a legidősebb korosztályokig egyaránt szinte mindenki tudott énekelni, a zene, a népdal születésüktől kezdve végigkísérte életüket. Sajnos ez már a múlté. A modern ember alig énekel, s ha énekel is, dalai általában a múló divathoz kapcsolódó, kevésbé értékes "alkotások".

 

Szeretném megmutatni, hogy a népdal nem csupán a régi idők emléke, hanem a mai ember is magáénak érezheti.
Lajtha László írja: "A népzene nemcsak egy lepréselt virág, hanem élet is." Ezt a zenét azonban ma már csak tudatos tanítással -tanuIással lehet életre kelteni.

 

 

A régi falusi közösségekben a dal szájról szájra szállt, vagyis hallás útján terjedt. Ezt a tanulási módot kíséreljük meg alkalmazni a mai élet szabta keretek között úgy , hogy magnetofonkazetták hallgatásával sajátítjuk el a dalokat.

 

 

A tanulás alapja tehát az eredeti hangzó forrás, melyet a kottaképek csupán kiegészítenek, magyaráznak. Bartók Béla szerint ugyanis "bizonyos hangadásban, hangszínben, tempóban és sok más apróságban megnyilvánuló előadásmódok nagyon jellemző hozzátartozói a népi zenének: tehát nem csupán a dallam leírható hangjai a fontosak, hanem a dallam előadásával járó sok egyéb tulajdonság is, mint a dallam megjelenítő eszköze."

 


A népdal tanításának legfontosabb feltétele a hangképzés ismerete, mely bármilyen műfajú énekléshez elengedhetetlen. Bár a hangképzés alapszabályai bizonyos mértékben az összes énekes műfajra egyaránt vonatkoznak, számolnunk kell módszertani különbségekkel is, melyeket a népi dallamvilág stiláris eltérései szabnak meg.

 

A népdaléneklés váljék közkinccsé, és tovább éljen a következő nemzedékekben.

 

A népi ének tanításának szakirányú feladatai

 

 

-   Az énekes népzene hagyományainak a megismertetése.

 

 

 

-   A népdalok hiteles megszólaltatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel.

 

 

 

-   Az emberi hang sajátosságainak megismertetése.

 

 

 

-   A magyar népzenei dialektusok sajátosságai.

 

 

 

-   Az énekhang technikai adottságainak fejlesztése.

 

 

 

-   A növendékek zenei képességeinek fejl.

 

 

 

-   Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzet fejl.

 

 

 

  - A dialektusok díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejl.

 

 

 

 

A népi ének tantárgy tanítása korosztályonként, tagozatonként tematikájában és módszerében azonos, az elvégzendő anyag mennyiségében és összetettségében azonban különbözik.

 
 

A javasolt zenei anyag kiválasztását mindig a tanuló életkora, technikai tudása, muzikalitása és zenei érettsége befolyásolja. A képzési program lehetőséget ad arra, hogy a fejlesztési ütemet a tanár a tanuló egyéni adottságainak figyelembe vételével határozza meg, így a képzési idő lerövidíthető. A kiemelkedő képességű növendékek számára második osztálytól lehetőség nyílik arra, hogy magasabb óraszámban (heti 2x45 perc) tanulhassanak.

  

Az alapfokú tanulmányok befejezése után a legkiválóbb tanulók továbbtanulhatnak a zeneművészeti szakközépiskolában, de tudásukat a továbbképző 7-10. osztályaiban is fejleszthetik.

 

 

Népi ének előadásmódjáról...

 

Minden stílus sava-borsa az előadásmód. Minden stílus meg is teremti a maga sajátos előadási fogásait. A régi népdalok itt-ott még hallható énekmódja az a legfeltűnőbb vonzóerő, amiért ma annyian lelkesednek érte; ezzel az énekmóddal „felöltöztetve” lesznek jelentősek néha egészen jelentéktelen dallamok is, sokszor stílusban idegen, pár hangnyi dúr dalocskák is.

 

Melyek tehát a megvalósításnak azok a sajátságai, amelyek kívül esnek a dallam szigorúan értelmezett, saját tulajdonságain? Ilyen az énekes hangszíne, a választott hangmagasság, az egyéni vagy területenként szokásos tempó; ilyen a kezdő lendület, amely a dallam tempóját ritmusát is befolyásolja; ilyen az előadás színezése vagy a színezéstől való tartózkodás, és mindenekfölött a díszítés, a dallamhangokon felül alkalmazott díszítő hangok, amellyel az énekes körülfonja a dallam alaphangjait.

 

Ezek mellett hozzátartoznak még az előadás stílusához olyan elemek is, amelyek a dallamnak is sajátságai, de az énekes az előadás folyamán pillanatnyi ihlete szerint rögtönzi, változtatja: ilyen a pontozásnak egyéni alkalmazása, és ilyen a variálás, ami bizonyos dallamfajtákban vagy bizonyos régies hagyományú területen, bizonyos egyéniségek énekében nagyobb mértékben változtatja meg a dallam főhangjait is, s az állandó változtatás a lehetséges, egyenlő értékű fordulatokból változatos, művészi fölépítést alkot egy sok versszakos előadásban; vagy sablonos menetekből ötfokú fordulatokkal népi stílusú dallamot formál. Stílust jelenthet az előadásban bizonyos dallamok hangszerrel együtt hangzó éneklése, sőt stílussá válhatnak bizonyos modorosságok is: az oktávtörés vagy más énekes fogások. Lássuk sorban mindezeket.

 

A hangszín különbözteti meg legjobban a régi, hagyományos éneklést a maitól és a nem népi előadástól. De mindenféle népi éneklés is különbözik a tanult énekesekétől: a hangképzés természetességében.

 

A nép, ha dalol, mindenekelőtt szöveget mond torzítatlanul, méghozzá a tájszólás erős színeivel; emellett énekel, ahogy tud. A tanult énekes mindenekelőtt szép hangot akar képezni, emellett mondja a szöveget, ahogy lehet. Ezért minden egyes hangot külön „megformál”, míg a népi énekes csak dallamsorokat, zenei egységeket formál meg. Ez tehát már hangzásban is különbséget jelent mind a régi, mind az új népi előadással szemben. De a két népi énekmód is különbözik egymástól. A régi dallamok hagyományos hangszíne ünnepélyes, komoly, mondhatnánk: meghatódott volt.

 

 „Az öregek, különösen Erdélyben egészen más gégebeállítással, a közönséges {159.} beszédtől elütő, megilletődött, ünnepi vagy derűs: egyszóval sokféle hangszínnel énekeltek.” Különleges gégebeállítással különleges hangszínt hoz ki összeszorított torkából 0147 dalunk gyimesi énekese. Itt is tapasztalhatjuk, hogy egy még dallamnak alig nevezhető, három hangon recitáló zenei mag mit nyer a díszítéstől: a három hangot körülburjánzó, furcsa, préselt hangszínű díszítmények és a hangismétlés sajátos hatása teszi ezt az éneket olyan egyedülállóan megragadóvá.

 

Díszítményeinek ez a sajátos hangszíne van olyan különös, mint egyes lapp énekesek díszítményeinek hangszíne (amit Szomjas–Schiffert felvételein hallhatunk). Nyilván valami nagyon ősi időkből származó énekmód ez, aminek mégsem „primitívsége” ragadja meg a hallgató figyelmét, hanem kifejező ereje.

 

Egészen más hangvétel jellemzi a mezőségi énekeseket. Ott a nagy magasságban, feszített, érdes éneket kedvelik. Ez a magasba törő, minél élesebb éneklés különben másfelé is megvan, például Gyimesben is, sőt ott is, ahol már régi énekstílus nem él. Az Abaúj megyei Ájban mondta egyik 30 év körüli asszony, aki a maga korosztályának vezető énekese volt: „Mi így danoltunk, igen gyorsan meg igen magosan”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Ennek az uralkodó követelménynek a mély alt hangúak nem mindig tudtak eleget tenni. Panaszkodott is egy jó dalosom, hogy nem bírja „oj élesen” (vagy »vékonyan«, »oj igen fel«); belefájdult a feje, az ér a homlokán, a templomi feszített éneklésbe. (Itt óhatatlanul eszünkbe jut Arany Bolond Istókjának temetési jelenete: „A két tanitvány, duzzadó nyakinnal Erőlködé a felső nyolcadot, És, mintha fojtogatták vón’ patinggal, Fejökbül a szem úgy kidagadott; Tán az akasztás sem jár annyi kinnal...”) Úgy látszik, régi hagyomány ez a népi éneklés mindenféle műfajában. Az ájiak, akikről szó volt, már csak új stílusú dalokat énekeltek ilyen „élesen”; a gyimesiek régi keserveseket, de nem kevésbé élesen, persze azért valami más hangszínnel: nem az ájiak és más magyarországiak egyenletes, csengő, világos mellhangjával, hanem valami préseltebb fejhangon, ami amazok derült hangzásával szemben valóban „keserves”, panaszkodó, majdnem félelmetes hatást kelt (013, 047/a).

 

Nem lehetetlen, hogy ezek a hegylakók énekükben is megőriztek valamit azokból a kiáltásokból, amivel egyik csúcsról vagy gerincről a másikra adtak jelt és felelgettek egymásnak: az úgynevezett „hüdintések”-ből (0197/d). Mindenképpen számolnunk kell ezekben az éles éneklési módokban azzal, hogy a messzeható hang volt bennük a cél, elsősorban a férfiak énekében. (Ugyanakkor az igazi klasszikus, díszített, régi előadóstílus sokkal kevésbé törekedett erős hangra, inkább bensőséges, telt hangzásra.)

 

Az új stílusban a csengő, átható hang az ideál; és a mindig magasabbra törő éneket egyes variációkban is tettenérhetjük: egyes dalokban a magasabbra törő lányok mindegyre magasabb megoldást alakítanak ki, s ez meg is marad a különböző alkalommal följegyzett változatokban. 0370, dalunk mellé tegyük oda az alábbi (áji) variánst és más változatokat:

 

Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

 

{160.} Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

a) egy előbbi, alacsonyabb változatot mutat be, b) egy későbbi magasabbat, s c) egy föltehető, legkorábbi megoldást.

 

Ezek a változatok együtt is hangozhatnak, mert gyakori jelenség, hogy a lányok-legények közös dalolásában ugyanannak a menetnek többféle megoldását egyszerre halljuk, például skálaszerűt ötfokúval együtt, vagy az ilyen tercpárhuzamban lévő megoldásokat: ezek együtthangzását szeretik is. Ájban mondták erről: „Aztán azt tetszik gondolni, hogy nem szép az, mikor többen többféleképp dalolják?” „Tudja Ilon néni, az osztán olyan szépen mén, mikor többen danolják, aztán mind más furmán mén”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Azonban akár régi stílus él még valahol, akár az új, egyben mindig hasonló az igazi paraszti előadás: nincs benne színezés, megjátszás, „előadás”. Változatlan, egyenletes hangszínnel, erősség változtatása nélkül – legalábbis szándékos és színezésre törekvő hangerőkülönbség nélkül – hangzik el az egész ballada vagy sok versszakos lírai dal. Hangerőkülönbség annyiban áll elő, hogy a sor vagy a dal végére elfogy a lélegzet, s ott elhalkul az ének, néha egészen elenyészik, hogy az utolsó szótagot nem is mindig halljuk. De ennek nincs dinamikai árnyalásjellege. Vannak olyan öregek is, akik nagy erővel meglökött hanggal kezdenek, s aztán elhalkul a hangjuk.

 

De ez sem szándékos árnyalás, s nem is jellemző az igazi, régies előadásmódra. Az új stílusban pedig kétféle énekmód szokásos: az egyik derült, harsány, gyors s ennyiben merev éneklés, a másik – különösen kezdéskor, közös éneklés elején, például amikor a lányok még magukban vannak a fonóban és várják a legényeket –, lassú, kötött, minden hangot jól kihúzó ének. Újabb felvételeken, különösen idősebb asszonyok énekében, már majdnem mindig csak ezt a „kezdő” hangulatú éneklést hallhatjuk új stílusú dalainkban is. De akár gyors, akár lassú, mindkettő egyenletes és egyszínű.

 

Az öregek balladaelőadása – régi hagyományú területen a fiataloké is – ezt a hagyományos, színezés nélküli előadást követi. Hangszín, hangerő változatlan az egész történet alatt; az ünnepélyesen, megilletődötten énekelt dallammal csak kiemelik a hétköznapokból a történetet, a mindennapi élet fölé stilizálják, s a hatást rábízzák a szövegre, amelynek minden szava súlyt kap ebben az éneklésben, s mint egy lassított film lepergetve növekszik hatásában. Azt is tapasztalták az első gyűjtők, hogy a legrégiesebb hagyományt őrző öregek a balladát és a hozzá hasonló hőfokú lírai dalokat behunyt szemmel, merev tartásban adták elő. Néha sajátos taglejtéssel, egyik fülük mögé tartott tenyérrel énekeltek. A behunyt szemmel, {161.} sőt hátrabillent fejjel előadott balladát tapasztalta C. Sharp is, az angolok „Bartókja”, az amerikai Appalache-hegységben; a fül mögé tartott tenyérrel pedig mongol énekest láttam énekelni. Ezek tehát nemcsak a magyar parasztok szokásai, hanem vagy valami régi hagyomány maradványai, vagy egy általános, emberi magatartás sokfelé jelentkező változatai.

 

Még színtelenebb az az énekmód, amit „sebes parlando”-nak nevezhetnénk: amikor a díszítetlen alaphangokat szinte hajszolt beszédtempóban pergeti le az énekes anélkül, hogy recitálásról beszélhetnénk; ezt már az ilyen dallam nagy íve is kizárja, valamint a közbeiktatott, hirtelen lefékezett hangok, amelyeket egy-egy melizmával is kiemel a gyors hangok közül. Ez világosan előadási sajátság, ami belső feszültségből ered, és feszültséget éreztet (0104).

 

Teljesen azért a színezés sem hiányzik a népi gyakorlatból. Bizonyos műfajok megengedik, sőt megkívánják: bordalok, mulató nóták, tréfás, jelenetszerű darabok, obszcén vagy kötődő szövegű táncdalok. Ezekben a csattanót vagy a különleges hangulatot kiemelik, éreztetik. Általában a jókedvet szokás jobban kifejezni, a szomorúság, bánat, panasz tartózkodóbb. (Nyilván, mert amúgy is erősebb a hatása.)

 

A díszítés, sajnos már nagy területen kiment a divatból a magyar népcsoportok többségében, csak egy-egy régies folt öregeitől lehetett még fölvenni: Dél-Dunántúlon, szórványosan az Alföldön, s máig igen szépen díszített dallamokat hallhatunk Erdély és Moldva falvaiban. Bartók és Kodály a Székelyföldön még dúskált benne, ma már inkább csak a bukovinai székelyektől hallani, valamint a Mezőségen, Gyimesben és mindenütt Moldvában (015, 066–067, 069, 0102, 0113, 0117, 0147).

 

Moldvában Veress Sándor még a 30-as években közösségben énekelt, díszített dallamokat hallott, amikor a fiatal lányok és asszonyok csoportja minden díszítményt hangról hangra egyformán énekelt. (Veress 1931, 133–134.) Vagyis ő még hallotta azt, amit Bartók kikövetkeztetett a székelyeknél, a kiveszőben lévő gyakorlat maradványaiból és a románok archaikusabb hagyományainak analógiájából. Ennek az egységes ékesítésnek feltétele, hogy a díszítések helyét és formuláit a hagyomány megszabja, s bizonyos tartózkodás is szükséges az alkalmazásában, olyan leszűrtség, ami csak bizonyos előre látható és természetes megoldásokat enged meg. HFM 1964 I/b-t ugyan egyetlen, magányos moldvai énekes adja elő, de versszakról versszakra azonos díszítményekkel; ez nyilván ennek a kikristályosodott, moldvai „közösségi” díszítésmódnak következménye. Annak ellenére, hogy sok versszakon keresztül pontosan ismétlődnek ezek a hajlítások, sosem válnak unalmassá, s minden belföldi és külföldi hallgatót elragadtak különleges szépségükkel.

 

Pedig talán mégis fokozottabb művészi teljesítményt nyújt az olyan díszítés, amit már csak egyéni teljesítményként, magányos énekben tapasztalhatunk: amikor a díszítések gazdagon burjánzó hajlításai mindig új és új megvilágításba helyezik a dallamot, sőt maga a dallam is változik egyes hangjaiban, amint az énekes {162.} a pillanatnyi hangulata szerint alakítja. (Például: 0113 – ez még tulajdonképp mindig ugyanaz egészen apró eltérésekkel. Igazi példája 137–138.)

 

Már megismertük a gyimesi énekes sajátos, primitív – de nem szépségben és hatásában primitív – díszítésmódját. Egészen más világ a dél-dunántúli hagyományt képviselő öregek hajlítástechnikája: leírva gazdagon ömlő ornamentikát látunk, de meghallgatva nagy részét alig halljuk; nagyon finom, átfutó mellékhangjaikból csak egy-egy fontosabb kap erősebb hangzást és jelentőséget (0117).

 

A szintén odavaló Csirke János töredezett hangján pedig még gazdagon áradó díszítések veszik körül a dallamot – ez a régi hagyomány folytatása –, amellett azonban sajátos, magas hangszíne, el-elfúló, majd meg-meglökött hangja már biztosan nem az általános hagyományt képviseli. (Ezért nem választottunk tőle hangzó példát, bár az utóbbi évek népdalfesztiváljain sűrűn szerepelt.) Palócok közt is találunk még gazdagabb díszítést (087), de a hagyomány kiveszése, vagyis az ellenőrzés és példa hiánya okozza, hogy ennek az énekesnek bizonyos szertelenség van hajlításaiban, amint a dallamnak már a variáláson túlmenő, állandó elforgatásában is.

 

Túlzott a díszítés a különben nagyon szép és hagyományos stílusú körösfői asszony éneklésében is: 0111-ben nagyon ki akarta vágni a rezet, s a máskülönben alig díszített (sőt inkább díszítetlen) 11-est szokatlanul kicifrázta. Itt ugyan minden „hagyományos”, máshol is előforduló, de ez a példa már szinte az a „beteg ló”, amelyen minden lehető betegséget bemutatnak, de ami az életben sosem fordul elő. Ehhez hasonlít egyetlen alföldi, díszített fölvételünk, a szentesi tekerősök cifrázott éneke: ez is a gazdagság egykori maradványa, de talán már nem is jellemző képe (015). Még alkalmunk volt a régi, „alföldi” hagyomány finom, tartózkodó hajlításait hallani egy szatmári énekes és táncos öregtől; sajnos, akkori magnetofonunk és szalagunk minősége nem engedi meg, hogy lemezen bemutassuk. Mikorra jó minőségű felvételt tudtunk volna készíteni, addigra elvesztette hangját, sőt emlékezete is kihagyott. Így csak kottáról mutathatjuk be egy dallamát:

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár!

 

{163.} AP 5438/a Nyeste András 60 é. Kiskálló (Szabolcs) 1955. Bacskai K.

 

Ha ennek a gyakorlatnak törvényszerűségeit akarjuk megismerni, valóban csak Erdélyből és Moldvából vehetünk példákat. Sajnos, az erre vonatkozó vizsgálat még csak a kezdet kezdetén tart. Egy korábbi vizsgálat (Rajeczky 1956) moldvai énekesek díszítményeit vetette össze gregorián melizmacsoportokkal, amelyeknek egykori, valóságos ritmusára következtetett az élő gyakorlatból. Eredménye – hogy a díszítmény mindig a főértékeket osztja fel, aprózza ki – nyilvánvalóan csak giusto dalok melizmáiban érvényesülhet, esetleg ritkán, poco rubatóban. A kezdő és végmelizmákat ki is veszi ebből a megállapításból. Az igazi rubato dalok nagyobb díszítménybokrai mindig megnyúlást okoznak, vagy már eleve hosszú, kitartott hangokon jelennek meg. A rubato dalokban több a változatosság is.

 

Paksa Katalin ezekre vonatkozó, sajtó alatt lévő vizsgálatai annyit már kimutattak, hogy a kvintváltó dalok magas és mély, egyező pontjain a díszítmények is utánozzák az egyszer már elhangzottat, s ezzel is igyekeznek kiemelni a két rész megfelelését. (Vö. Olsvai, egy sajátos esettel kapcsolatban.) Egy-egy jellegzetes és szépen díszített régi példán azt is kimutatta, hogy a díszítmények törvényszerűen azonos dallamhelyeken jelennek meg, függetlenül attól, milyen szövegrész van alattuk. Ugyanerre az eredményre jutott Rajeczky is elemzett példáin. Tehát a dallamhoz alkalmazkodnak, nem pedig valamely szövegrészen, szótagon bontakoznak ki; vagyis a zenei tagolást hangsúlyozzák. Ezért marad díszítetlenül a „törvényszerű” díszítésben a 2. és 4. sor záróhangja, hogy a dallam-szerkezet két főpillérét ne takarják el a díszítmények. (Paksa) Kitűnő példa erre 137.

 

Ez az azonos, előre meghatározott helye és mennyisége a díszítésnek adja meg az alapot a közösség egyértelműen alkalmazott gyakorlatának, ami a közös éneklés díszítményeit szabályozza. Ugyanakkor azt is látjuk a 137. példában, hogy a változatosságot is szolgálhatják a díszítmények, ha az azonos helyen néha bővebb, néha egyszerűbb hajlítást alkalmaznak, egy-egy alkalommal el is marad, majd utána újra még gazdagabban fonja körül a megfelelő dallamhangot. Ez meg nyilván az egyéni alkalmazásnak, egyúttal a művészileg megkomponált, több versszakos előadásnak a követelménye. Ilyenkor „merészebb” megoldásokat is hallhatunk, aminőt a szokás által megszabott közösségi gyakorlat nem alkalmazna.

 

Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,

 

{164.} Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,
Kinek mint tëngërnek, megáradott hobja
Sok búnak, bánatnak körül vëtt nagy árja,
Mert a vitézëknek esöttë ma ëgy híjja.
Fëlemelé Kádár szëmeit az égre,
Mondván: Uram Jézus jöjj segítségëmre.
Nosza jó katonák, harcoljunk két kézre m
Mert nem latok embert jőni segítségre.
A zászlótartónak fëlszóval kiálta:
„Vidd e-l fiam, vidd el az zászlót más útra.
Hogy el ne vesszën mi urunk keves hadja m
Mert Magyarországért m mëghalok én még ma.
Kiontom vérëmët én szëgény hazámért,
Ezënről mëghalok kedves nemzetëmért.
Nëm szánok érette bizony ontani vért
Mert én a Krisztustól vëszëk jutalmad’ s bért.

 

1. Óh mel gyázëba borul-t síralmas esztendő, m
Melben ami szivünk Nem örvendëzendő,
Hanem szëgény hazánk majdon elveszendő,
Hanem leszen Isten rajtunk könyörüllő.

 

2. m Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
Immár a hazánkba nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük a zegeknek Urát,
Elveszeszt az isten mintë régën Sodomát.

 

3. (M)mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëgnëm tartották ő parancsolatát.
Nyisd mëg én Istenëm imádságënak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáznyócba böjtelőhavába
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába.
Sok apák, sok anyák fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejökët

 

(1) Ó mel gyászba borult siralmas esztendő,
Melben a mi szivünk Nem örvendëzendő.
Hanëm szëgény hazánk majdon elveszendő,
Ha nëm lészën Isten rajtunk könyörüllő

 

2. Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
immár a házunknál nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük azegeknek Urát
Elveszeszt az istenn mint régënn Sodomát.

 

3. m Mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëg nëm tartották ő parancsolatját.
Nyisd mëg én Istenëm imádságnak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáz nyócba böjtelőhavában
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába
sok apak, sok anyak fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejököt.

 

Kodály saját fonográfhengerein: F 247–249. Borbát András 60 é. Kászonújfalu (Csík) 1912. Az első 4 versszak a Kádár István históriából, utána 4 versszak eg ymásik históriás énekből, majd ugyenez még egyszer felvéve. A dallam azonban mindháromszor ugyanaz.

 

{166.} Hasonló ez a pontozás „átlagos” törvényszerűségeihez és annak egyéni, merészebb, néha törvényellenes alkalmazásához.

 

Az utóbbi mindig együttjár a variálással is, amit Kodálynak már klasszikussá vált közlése is bemutat, a Kőműves Kelemen 36 versszakáról készült fonográffelvétel részletes lejegyzése. (Lásd a 138. példát.)

 

A példán láthatjuk azt az eljárást is, amit Paksa Katalin számos díszített, régi dallamon megfigyelt, hogy a melizma sokszor átveszi a dallam főhangjainak szerepét is, illetve azokat díszítménnyé változtatja át.

 

Borsai Ilona vizsgálata (1959) még az új stílusban is ki tudta mutatni, hogy a hajlítások – a régihez képest természetesen szerény, többnyire egy hangból álló hajlítások – bizonyos törvényszerűséggel jelentkeznek, és bizonyos nagyobb hangközök kitöltésére, bizonyos csúcspontok kiemelésére, a dallam főhangjainak érzékeltetésére szolgálnak, pontosan arra, amire az egyenlő értékű, különböző dallammenetek is szolgálnak a variálás során. Megfogalmazása szerint: „Mint a dallam tartóoszlopaiba kapaszkodik újból és újból az énekes, összeegyeztetve így a merész kilendüléseket a szilárd otthonérzés biztonságával.”

 

Azt is megállapítja, hogy az itt tapasztalható váltóhangok, előlegzések és hangközkitöltő lépések megegyeznek a 16–17. századi díszítő eljárás szokott fogásaival. Tehát szinte az emberi ének általános követelményeiből fakadnak. Ezúttal nem lehet szó a régi, műzenei gyakorlat esetleges maradványáról, hiszen ez a hajlítástechnika egy korábbi, gazdagabb ornamentika után lépett annak helyébe, egy egészen más, tulajdonképpen díszítetlen stílusban. Tehát azt az alapkövetelményt tartotta meg belőle, vagy azt valósította meg helyébe, ami nélkül, úgy látszik, az ösztönös énekkultúra nem tud létezni.

 

Már az idézett példákban is láthattuk, hogy az énekes nemcsak azzal teszi változatossá előadását, hogy a díszítményeket soha nem alkalmazza teljesen egyformán, hanem azzal is, hogy magát a főhangokat is cseréli, változtatja. Ez már variálás, és a későbbi fejezetben foglalkozunk vele részletesen. Azért itt is meg kell említenünk, annyira összefonódik egy bizonyos dallamstílus előadásmódjával. Hiszen a díszítés is nemegyszer variálás: a főhang megváltoztatása. Mindaz a változás, ami egy énekes egyszeri előadása folyamán beáll, még előadásmód is amellett, hogy már a variálás első lépéseit is jelenti. Igen sok dalunk különböző följegyzései nem is mutatnak nagyobb eltéréseket, mint ami egy előadáson belül mutatkozik benne. Mégis, minthogy ezekkel a kisebb-nagyobb eltérésekkel kezdődik meg az a folyamat, ami a nagyobb eltérésekhez vezet, és a tulajdonképpeni „variánsokat” létrehozza, az egész folyamattal együtt fogjuk tárgyalni.

 

Ugyanez a változatosságra törekvő és zenei felépítést kialakító előadás kívánja meg a pontozás szabadabb alkalmazását is. A 90–95. példában láttuk már, hogyan élt evvel a lehetőséggel a már említett áji leány. Végül még kimondott „szabálysértést” is megengedett magának. Mindezt a dal egyszeri megvalósítása, az „előadás” alakítja a kész nyersanyagon, a dallamon az ihlet, a pillanatnyi ötletek és a tudatos felépítés hatása alatt.

 

{167.} Egészen másfajta előadást kíván a parlando dallamok stílusa. Ezekben sem díszítés, sem ritmikai árnyalás nem lehetséges, mindössze a variálásnak lehet valami szűkebbre szabott lehetősége. Ami itt az előadótól függ, az egyedül a lendületnek és a sorvégi megállásoknak egymáshoz mért aránya és a hangszín. A tempó sajátos gyorsasága a mezőségi–gyimesi énekesek recitáló dallamainak is ad valami sajátos hatást: példa rá 0104. Ez a „sebes parlando” már területi stílusnak látszik: ha nem is mindenki él vele azokon a területeken, de máshol így nem jelentkezik.

 

Már a modorosság határán jár az a sajátos, erdélyi előadási sajátság, hogy az utolsó szótagot elnyelik a sor végén, különösen az utolsó sor végén, a dal befejezésekor.

 

Egy borszéki Kádár Kata-felvétel (MF 1167/c) lejegyzésére írta rá Kodály ehhez az elnyelt záróhanghoz: „Ahol vagy akinél ez az utolsó hang elhagyása rendes szokás, ott az utolsó hang még kivételesen sem szólal meg, sőt gyakran az utolsó előtti hang ilyen ornamentummal végződik”, és rámutat az alaphangról csúszással lehajló, nyögésszerű melizmára. Egy másikra, F 253 (= AP 6028/g) „Egy kicsi madárka”, Kodálynak 1912 kászonimpéri gyűjtésű dalára pedig: „Xutolsó szótagot nem ejti ki; a hangja többnyire határozatlan nyögésbe csuklik (oláh-székely szokás szerint).” Erről már Bartók (1967 II. 33) is megemlékezett, mint román hatásról az erdélyi magyaroknál; részletesen foglalkozott vele Almási István (1969). A kiindulás az a bizonyos elhalkulás lehetett a dallam végén, amit már említettünk, amikor elfogy az énekes lélegzete. Különösen érezhető ez az elhalkulás a tipikus záróritmusokban (31/bc). Ebből azután már modoros „stílusfogás” lett: egyes énekesek egyáltalán ki sem ejtik az utolsó szótagot, vagy néha két-három utolsó szótagot sem (0111, 0141, 0143, 0151 és egészen szertelenül 0318).

 

Még sajátosabb a mezőségi énekeseknél tapasztalható érzéketlenség a szöveg szótaghosszúságával szemben. Az ő előadásuk amellett igen erős ritmuskülönbségekkel él, sokszor a nyolcad és pontozott negyed arányát az 1:3-ról 1:5-ig, sőt azon túl is fokozzák (pl. 0300); ugyanakkor ezek a nagy hosszúságkülönbségek egyáltalán nem a szöveg hosszúságviszonyaihoz igazodnak, mint ahogy ez a magyarban általános, hanem sokszor éppen a nagyon rövid hangra hosszú szótag esik. Ez azonban itt nem kivételes eset valami hatás kedvéért, hanem szinte rendszeresen előforduló gyakorlat, és néha már idegenszerű benyomást is kelt. Ez a sajátság kisebb mértékben már nyelvjárásukban is jelentkezik: a hosszú szótagot valamivel rövidebben ejtik, mint a többi magyar népcsoport. Ez néha csak érdekes különbség az énekben, néha azonban már nagyon feltűnő. Semmi esetre sem szabad a mezőségi ének- és tánchagyományok nagy értékei miatt ezt a sajátságot is valami ősiségnek, valami „igazi hagyomány”-nak tartani. A magyar nyelvnek a hosszú és rövid magánhangzó pontos megkülönböztetése olyan alapvető sajátsága, amely megkülönbözteti más népektől, s amellyel jelentéskülönbségeket tud érzékeltetni. Ennek gyöngülése csak különleges helyi fejlődésből származhat.

 

Igën elindula tizën

 

{168.} Igën elindula tizënkét kőmives az tizënharmadik Kelemën kőmiess.
Mënnek igën mëssze, nem es igën mësszej, hogy ők fëlofogaggyák magos Déva várát.
Hogy ők félfogaggyák, hogy azt fëlépítsék, hogy ők félfogaggyák, hogy ők fëlépítsék.
Az kit nappal raktak éljel az elomlott, az kit éljel raktak, nappal az eldülött.
Kelemën kőmives étszakajálmábo jétszakajálmában aszt azálmot láttaj.
Kelemën kőmives étszaka jálmában, étszakajálmában aszt álmot láttaj.

 

László Máténé 65, Kászonjakabfalva (Csík) 1918 Kodály. NB. csak az első 5 versszakot közöljük példaképpen. A teljes közlés megtalálható a Visszatekintés II. 78–79. lapja közt.

 

Sajátos modorosság az oktávtörés, és esztétikai hatása elég kellemetlen akár új stílusban, akár régi énekben. Nem minden énekes tudja jól megválasztani a kezdő hangmagasságot, ennek következtében vagy nagyon mélyre vagy nagyon magasra kellene mennie, amit nem bír el hangterjedelme. Néha oktávval mélyebben vagy magasabban folytatja. Különösen kellemetlenül hat ez kvintváltó daloknál vagy AA’ kezdetű újaknál. Ilyenkor a kvintváltás helyett ellenkező irányban kvartváltás keletkezik. Természetesen ismerve dalaink szerkezetét, ez már nem zavar meg senkit; de cseremiszek hasonló oktávtöréseit a gyűjtők még nem tudták megfelelően értékelni, s a dallam hibás lejegyzésben van megörökítve.

 

Az oktávtörés általában kénytelenség. De a sűrűn ismétlődő megoldás helyenként már gyakorlattá vált: az énekesek minden kényszerítő ok nélkül feldobják a dal utolsó hangját egy oktávval magasabbra, ami többnyire a 2. fokról való lelépést változtatja át szeptimugrássá. Ez már modorosság; de minthogy sűrűn előfordul, kénytelenek vagyunk megemlíteni.

 

Az énekhang nemcsak önmagában hangzik el – akár egyéni, akár közös énekben –, hanem hangszerrel együtt is. Régi szokása a magyarságnak együtt {169.} énekelni a hangszeres együttessel, a cigánybandával. A rendkívül fejlett tánc- és tánczenei hagyományokkal rendelkező Mezőségen még igen sokszor halljuk a mulató közösséget együtt énekelni a banda zenéjével (013, 014/ab, 072, 0225, 0265). Ez a lassú táncokkal hagyományosan velejár. A hangmagasság megválasztása ilyenkor természetesen nem függ az énekesektől, hanem a hangszerjátékosoktól. Ennek megfelelően sokszor nem is nagyon egyezik a hangterjedelemmel. Mindenképpen jellemző ilyenkor a hangos, feszített éneklés.

 

Van ennek a zenekarral együtt éneklésnek olyan formája is ahol már nem az énekesnek van elsőbbsége, hanem a kísérő zenekarnak: ez a már említett gyakorlat, hogy minden második sorra énekelnek szöveget (0225).

 

Sajátosabb eset, s ma már csak a gyimesi csángók körében tapasztalhatjuk, hogy a hangszerjátékos saját énekét kíséri hangszeren, jobban mondva: énekeli is, hegedüli is a „keservest”. 047/abc dalunkban először hangszeren hangzik el a dal, azután ének és hegedűjáték együtt szól, majd ismét csak a hegedű, ismét egy versszak együtt, s a végén ismét hangszeren fejeződik be a produkció. A gyimesi zenészek ezt az előadásmódot hagyományosan gyakorolják. Van egy leírásunk Bereg megyéből erről az előadásról a 18. századból: Gvadányi „Badalai dolgok” című verses elbeszélésében leír egy általa rendezett falusi bált.

 

A cigány játékáról {170.} a következő képet adja: „Putyu volt a neve, ki elöl hegedült; A karszékre mindég mint a török, úgy ült, Bal szemére vak volt, a háta volt görbült; Ha vonta, danolt is, hegedűjére dűlt.” Érdemes még egy helyét idézni, hogy a régi, ma már csak Gyimesben, Mezőségen található zenélésmódot más vonatkozásban is megismerjük: „Felállt mindjárt Putyu egy székre, gatyába; Egy kis rövid száron pipa volt szájába; Alig volt húsz szál szőr az ő vonójába. Kontrahássa vala egy rongyos gubába. Jobb kezeket az ing ujjából kivették, Mert így vonássokat könnyebben ejthették;...” stb. (Közli Csanádi Imre: A magyar valóság versei, Bp. 1966 I, 292–7.) Ez az adat azt mutatja, hogy a gyimesiek régi, közös magyar hagyományt tartottak fenn napjainkig a hegedű mellé énekelt előadással. (Ugyanakkor a prímásból és kontrásból álló legkisebb együttes régiségét is igazolja a leírás. A prímás tánchoz már nem énekelt – pipa volt a szájában –, tehát ha magában, talán „keserves”-szerű dalokat játszott, akkor énekelt is hozzá.)

 

Nem azonos ez az önmagakísérés a régi századok előadóinak gyakorlatával, akik lant vagy más pengető hangszeren kísérték éneküket: ott valószínűleg csak a kísérő harmóniákat és kísérő ritmust adták az énekelt dallam alá. Ezek a zenészek viszont a dallamot teljes cifrázott formájában játsszák is, éneklik is, ami sokkal nagyobb követelményt támaszt az előadóval szemben.

 

A külön játszó hangszeres zenész előadása már külön fejezetbe kívánkozik, a Hangszeres zene tárgyalásába.

 

Összefoglalón annyit kell mondanunk a népi előadásról, hogy az minden nagyfokú tartózkodása és póztalansága ellenére is igen hatásos eljárásokat és énekmódokat alakított ki a zenei hagyomány megszólaltatására; ezek a stílusok megfelelnek a dallamokban is jelentkező stílusérzéknek; közös jellemzője inkább az elmélyedés, mint a hatás keresése.

 

A sátoraljaújhelyi Lavotta János Zeneiskola keretein belül a népzene tanszakon tanulható népi ének.

Tanár: Karika Boglárka

 

 

http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpgNépi ének - Hallgassunk bele!

 Egyes énekeknél hosszas zenei bevezető észlelhető (türelem...)
 

1. Szóljon!

2. Szóljon!

3. Szóljon!

4. Szóljon!

5. Szóljon!

6. Szóljon!

7. Szóljon!

8. Szóljon!

9. Szóljon!

10. Szóljon!

Kedvenc:11. Ej, de széles :szóljon!

12. Füzesi lakodalmas: szóljon!


Népzeneoktatás célkitűzései

Az énekes és hangszeres népzene alapfokú elsajátításával hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére,őrzésére és továbbadására neveli a tanulókat.

 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gya­korlását.

  
 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyara­pítja ismereteiket.Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.  

 

 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység ­nyitottság, igényesség, fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai kész­ségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására.

  

A népzeneoktatás célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.

 

  

A népzene tanszak tanulói rendszeresen szerepelnek és érnek el kiemelkedő eredményeket.

http://www.freeweb.hu/animaciostarhaz/zene/M%E1solat%20-%20music.gif

 

 

 

 

Alternatíva, eltérő oktatási szint

 

Az a szakmai színvonal, amit a zeneiskola garantáltan nyújt az "A" tagozatos és a kiemelt "B" tagozatos növendékek számára, elegendő alapot ad ahhoz, hogy magas fokon művelhessék népzenei ismereteiket.

 

Az "A" tagozatos növendékekből elsősorban zeneszerető közönség nevelődik, de különböző amatőr együttesekben is gyakorolhatják ismereteiket.

Alkalmuk nyílik zeneiskolai éveik alatt egyéni szereplésekre, kamarazenélésre, zenekari muzsikálásra.

 

A "B" tagozatos növendékek nagyobb anyagvégzés mellett a zenei pályát is választhatják hivatásuknak. Emelt óraszámban tanulnak.

 

Szolfézs: hangszeres és egyéb zenei, kulturális képzés mellett a zeneelméletet a világhírű Kodály módszerrel tanítjuk, amely a legmagasabb képzési forma a világon.

 

Továbbképző: A középiskolák és gimnáziumok 9-12. osztályával párhuzamosan zenei továbbképző I-IV. évfolyama működik. Ebben a négy évben zenetörténeti ismereteket sajátíthat el a tanuló.

 

Minden növendék évvégén bizonyítványt kap, amelyben a felkészítő tanár érdemjeggyel minősíti munkáját, szorgalmát.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

эвакуатор из краснодара в ростов на дону

(Shawnbyday, 2019.05.01 01:53)

с гидроманипулятором (для «достать» вашу машину из кювета, около аварии, либо с неисправностью коробки передач, рулевого управления);Опасности гибкой сцепкиСуществует разные способы перевозки крупногабаритного транспорта.
<a href=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/spectehnika>эвакуатор для грузовых машин</a>
[url=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/]вызвать эвакуатор[/url]
http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/ceny - эвакуатор расчет стоимости

Неправильный требование эвакуатораПо сути для каждого водителя, вызывающего эвакуатор в Минске тож другом городе, для трассе разве в лесу, работает не как сама «перевозка автомобилей» с платформойВызвать эвакуатор в МинскеВызвать эвакуаторную машину. Именно ради таких случаев нужно хранить телефоны здание эвакуации около рукой – чтобы обеспечить безопасное и комфортное приговор сложных вопросов и ситуаций. Эвакуация с частичной погрузкой – не рекомендована для легкового транспорта, используется чтобы транспортировки автобусов, прицепов иначе грузовиков весом до 40-45 тонн. Облыжный вызов эвакуатораПутешествие для дачу, пир, путь или рабочий выезд за черту города может нечаянно закончиться неприятностями – обездвиживанием вашего передвижного средства. Но даже в более простых случаях попытки обойтись без эвакуатора могут привести к дополнительным повреждениям авто, особенно на городской улице с большим движением.

эвакуатор город казань

(Derekamake, 2019.05.01 01:10)


<a href=https://evakuator24kazan.ru/fotogalereya>эвакуатор в казани недорого 24 часа</a>
[url=https://evakuator24kazan.ru/uslugi-i-ceny]вызвать эвакуатор казань[/url]
https://evakuator24kazan.ru/raschet-rasstojanija - сколько стоит эвакуатор в казани

заказать грузовой эвакуатор

(Brandoncoisk, 2019.05.01 00:31)

Шофер, какой транспортирует машины для большие расстояния, вынужден находиться не просто квалифицированным водителем.Какой бы ни была положение, надежнее всего помощь к помощи профессионалов даже быть транспортировке машины с механической трансмиссией. Если в транспорте вкушать пассажиры, то им лучше не отправляться навстречу инспектору. Для подогнать автоэвакуатор нужного типа и спланировать операцию, нашим сотрудникам надо бомонд всегда подробности:Включите «аварийку», выйдите из машины и установите девиз аварийной остановки (не меньше 15 метров от транспортного средства в населенных пунктах и не меньше 30 метров – вне населенных пунктов). Бывают такие случаи, что из-за суеты забыли заправить автомобиль. Техпомощь приедет в течении 30 минут либо капелька дольше в зависимости от места назначения. Позвоните нам и отмените поручение, буде вы нашли способ ремонта, пособие, противоположный видоизменение эвакуации или перевозки. Одновременно помните, что зачастую «просто неправильной стоянки» недостаточно. Погрузка осуществляется лебедкой тож краном-манипулятором. Проба услуг и безопасность транспортного имущество около погрузке и транспортировке мы гарантируем. Используется только спецтранспорт с полным методом погрузки. В отдельную группу дозволено отнести перевозку с через низкорамных эвакуаторов.
<a href=http://краснодар.эвакуатор61.рус/ceny>эвакуатор краснодар цена по городу</a>
[url=http://краснодар.эвакуатор61.рус/]эвакуатор станица староминская[/url]
http://краснодар.эвакуатор61.рус/spectehnika - услуги эвакуатора

Методом частичной погрузки. Подобные обстоятельства делают неосуществимой не лишь буксировку, но и транспортировку с частичной погрузкой. Спецтехника характеризуется повышенной грузоподъемностью и имеет всетаки необходимое чтобы надежной фиксации неисправного транспорта. В этих случаях встает задание об эвакуации транспорта для большие расстояния. Двухуровневые автоэвакуаторы нужны чтобы перемещения нескольких автомобилей, примерно, впоследствии ощутительный аварии. Если авто с АКПП не работает, смазка также не функционирует.неотложная эвакуация вашего автоКак и в «скорой», где трескать специальные реанимобили с учетом тяжести состояния пациента и «прихватившей» системы (линейная, специализированная – примерно, сердечная, ради новорожденных), среди спецтехники уписывать приманка «исполнители». В некоторых случаях буксировать приходится. Впрочем, и там и там водитель, точно правило, добирается накануне «пострадавшего» и достаточно резво уезжает. Поэтому нужда в эвакуаторе может возникнуть в любое эра суток.стационарной (благодаря откидным специальным тралам происходит погрузка обездвиженного транспорта);Будто не платить?

эвакуатор казань недорого межгород

(ClaudFut, 2019.04.30 23:53)

Вам нужны казна и вы твердо решили — продам авто после ДТП? Тут ознакомьтесь с основными этапами выкупа машины. Ржавчина для шлангах говорит о наличии протечек. Эксперт предварительно оценивает цена выкупа поврежденного автомобиля, учитывая только информацию, предоставленную клиентов. Выкуп залогового авточастный подход к каждому клиенту нашей компании;выкуп автоТак происходит, который владелец нередко нуждается в срочной продаже своего транспортного средства. Занимается этим компания-посредник. В чем же выгода от сделки выкупа чтобы вас
<a href=https://plazavolgograd.ru/услуги/tyuning-i-ustanovka-obvesov-v-volgograde/>внешний тюнинг</a>
[url=https://plazavolgograd.ru/услуги/polnaya-apparatnaya-zamena-masla-akpp-v-volgograde/]замена масла в коробке автомат[/url]
https://plazavolgograd.ru/услуги/balansirovka-i-shinomontazh/ - ремонт авто в волгограде

Ради тех людей, которые ценят свое время и придумана уникальная и комфортная благодеяние — автовыкуп. Смолы через никотинового дыма вызывают обесцвечивание материалов обивки: пластик, шкура, текстиль. Мы гарантируем своим клиентам профессионализм и объективность быть предоставлении этой услуги. Остановка со временем в этом случае также может попадаться, в зависимости через степени повреждений. Не рекомендуется накручивать пробег, не говорить, который орудие «не бита» и т.д., преимущественно, буде были в ДТП. Автомобили из США разве «евробляхи» с литовськими номерами?Наличность владельцев машины. Таким образом стараются избежать снятия с учёта, в процессе чего вероятно выявление обмана. Зачастую со стороны позволительно увидеть, ровно оттенки в разных элементах различаются. Согласитесь, не навеки для это есть время и, тем более, желание. Беспричинно шансы быстрой покупки вашего авто возрастут в разы. Ведь, зачастую, работы по восстановлению требуют значительного вложения финансовых средств и времени, а результаты не оправдывают ожиданий. Более того, если кредит был едва выплачен, то вы получите внушительную сумму. Только коли для кузове отчетливо видны царапины, вмятины или сколы, то такие дефекты нужно устранить, иначе авто потеряет свою значение и его покупать никто не будет. Величина происходит практически с каждым месяцем, поэтому добро автовыкупа является баста востребованной для сегодняшний день. Какие автомобили мы выкупаем?быстрая суд состояния вашего транспортного имущество;Бойко и выгодно продать транспортное средство с проблемной документацией либо без нее дозволено, обратившись в нашу компанию. Специалисты нашей компании мгновенно выезжают для околица нахождения транспорта ради того, чтобы оценить ситуацию, обсудить условия продажи и стоимость. На что обратить забота около покупке

купить кондиционер в самаре с установкой недорого

(ThomasUndom, 2019.04.30 22:32)

Работа кондиционера в зимнее эраСколько такое инвертор: Инвертор (частотный преобразователь) используется чтобы управления мощностью компрессора некоторых кондиционеровБыстрое охлаждение
<a href=http://lednik-service.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie.html>техническое обслуживание кондиционеров</a>
[url=http://lednik-service.ru/montazh-kondiczionera.html]купить кондиционер в самаре с установкой недорого[/url]
http://lednik-service.ru/montazh-kondiczionera.html - купить кондиционер в самаре с установкой недорого

Чистить фильтры внутреннего блока не реже одного раза в луна;Все члены вашей семьи полагаются для вашу интуицию в вопросе приобретения удобного, приятного и «здорового» дома.Благодаря наличию широких возможностей сообразно изменению внешнего вида кондиционеров покупатель может выбрать качественное оборудование в интересующем его ценовом сегменте и придать ему оригинальный мнимый поверхность, превратив в стильный элемент интерьера, тож, наоборот, скрыть технику изза рисунком, совпадающим с настенным покрытием. При этом гораздо возрастает кризис возникновения инфекции. В-четвертых, около включенной сплит-системе старайтесь поменьше отверзать окна и двери. Все быть попадании такого воздуха в депо и нагреве его предварительно 20°С он может принять в себя еще в четыре раза больше водяного верста, пока вновь не достигнет точки насыщения. По возможности канал нужно сооружать глубже. Помимо этого около включении кондиционера в порядок охлаждения конденсат (вода), образующийся во внутреннем блоке, не сможет течь сообразно дренажной трубке наружу из-за ледяной пробки. Кондиционер запускается, тестируется во всех режимах, Вам объясняют элементарные правила пользования и ухода ради кондиционером, подписываются документы, и Вы – благополучный хозяин новенького кондиционера. В этом случае внутренний блок кондиционера нагревает воздух, а наружный блок охлаждает его.Работа кондиционера в зимнее время

чистка кондиционера

Youtube video

(Ronaldpaf, 2019.04.30 22:13)

Netter Beitrag, gefällt mir :)

дымоходы из нержавеющей стали

(PerryBat, 2019.04.30 21:54)

вные каминыные каминытопка открытого типа
<a href=http://www.domkaminov66.ru/napolnie-i-nastennie-biokamini-ekaterinburg>биокамины для квартиры</a>
[url=http://www.domkaminov66.ru/]магазин электрокаминов[/url]
http://www.domkaminov66.ru/kupit-kaminnye-topki-ekaterinburg - камин дровяной

Владея определенными практическими умениями, вы можете качественно соорудить металлический камин. устье каминаМатериалы и дизайнИз всего вышеизложенного, хочется отметить, сколько большинство изготовителей каминов, для привлекательности своей продукции вводят разряд дополнительных функций, в частности ради обеспечения облегчения эксплуатации и очистки камина. В книга месте, где проходит труба, не должно быть дополнительных соединений сиречь стыков. На его долговечность влияют условия его работы, частота осмотра сооружения, чистка от гари и продуктов сгорания, ремонте. Подобная конструкция поможет создать в вашем доме оригинальную и креативную атмосферу. Однако в этом отсутствует необходимости. В этом случае лучше начать частный подбор с топки, а быстро постом искусный поможет выбрать личный камин, соразмерный сообразно всем запросам. Около этом надо памятовать, который иллюстрации для сайте демонстрируют только доля наших возможностей. Исключая того, по желанию есть возможность разработать уникальный этюд и выполнить камин на заказ. Изначально следует выложить их горизонтально и подогнать таким образом, чтобы каждая плитка отличалась одинаковой толщиной и оттенком;топка ради камина

Igeya55

(Ivumi64, 2019.04.30 21:38)

http://www.facecool.com/profiles/blogs/buy-cialis-60mg-i-want-to-buy-cialis-yahoo-answers
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-vorst-m-sildenafil-citrate-25mg-avec-mastercard
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/diltiazem-comprar-en-farmacia-online-ahora-mismo
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/tetracycline-250-mg-donde-comprar-sin-receta-fiable-dominicana
http://brooklynne.net/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-famciclovir-sin-receta-con-seguridad
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-bisoprolol-con-garantia-m
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/commander-du-silvasta-sildenafil-citrate-150mg-forum-achat
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=78328&qa_1=farmacia-desmopresina-garantia-desmopresina-masticable
http://bioimagingcore.be/q2a/73670/ramelteon-comprar-farmacia-online-confirmaci%C3%B3n-estados-unidos
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/achat-de-edalis-20-mg-achat-en-ligne-tadalafil-quebec
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/viraha-sildenafil-citrate-200-mg-en-ligne-site-fiable-commander
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/clomipramina-10mg-comprar-en-farmacia-en-linea-con-entrega-r-pida
http://showmeanswer.com/index.php?qa=48414&qa_1=donde-para-ordenar-cilafil-fiable-venezuela
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/pantoprazol-comprar-en-farmacia-online-sin-gastos-de-envio

дешевые авиабилеты краснодар москва

(Coreycow, 2019.04.30 20:33)

Этим летом пара студентов из Дальневосточного Федерального Университет в рамках международной программы M‚tier and Travel совершили путешествие из Владивостока в Нью-Йорк посредством Москву и Лондон.Некоторый пассажиры опасаются порхать с авиакомпаниями, которые предлагают авиабилеты чрезмерно уж дешево. Для зарубежные рейсы маршрутная квитанция является обязательным документом, подтверждающим случай обратного возвращения пассажира. Причем, платить придется следовать весь ноша, и в полном объеме. Данную премию вручает глобальный поисковик авиабилетов Skyscanner по итогам проводимого опроса многочисленных пользователей сервиса. В качестве таких документов могут выступать чеки изза обед и ночлег в гостинице. Если однако же не получилось заполнить декларацию, то безделица страшного. Чистый выспаться в самолетеОколо формировании цены на билеты могут использоваться различные тарифы. Он расположен посреди островами Икария и Лерос. В соответствии с авиабилетом перевозчик обязан доставить пассажира и его вещи (поклажа) в указанное колония, а пассажир обязуется оплатить услуги перевозчика.
<a href=https://triptofly.ru/deshevye-aviabilety-moskva-anapa.php>москва анапа авиабилеты цена прямые рейсы дешево</a>
[url=https://triptofly.ru/moskva-tivat-aviabilety-pryamoy-reys.php]москва черногория авиабилеты[/url]
https://triptofly.ru/deshevye-aviabilety-moskva-anapa.php - москва анапа авиабилеты цена

Но если самолет полупустой, который бывает крайне иногда, то можно выбрать площадь ради сна, где то в последних рядах. 4. Всем, будто говорится, не угодишь, следовательно авиакомпании предлагают мочь заказать спецпитание, причем, всесторонне бесплатно. Его называют «Иерусалимом Эгейского моря». Отсчет данного срока начинается с момента прилета в часть назначения. Каких либо сложностей не возникло.- несть возможности конвертировать мили в деньги. Значительная экономия времени. Существуют и ограничения по весу - обыкновенный значение сопровождающего багажа не принужден превосходить 50 кг. Авиаперелёты ныне не редкость, некоторый туристы предпочитают самолёты другим видам транспорта, поскольку это более вскачь, удобно и,Не забудьте маску для сна, надувную подушку ради шеи и беруши. И техобслуживание проводится в полном объеме – ради этим тщательно следят в любой авиакомпании. Стоит ли вспоминать о часть, сколько и оптом отпуск довольно отравлен мыслью о необходимости обратного перелета…Электронный аттестат - новая разновидность авиабилетов, которая пришла для смену бумажным и стала им достойной заменой. Кроме этого, каждый перевозчик предлагает своим постоянным клиентам массу других привилегий, которые могут оказаться полезными в путешествии. Паки одной «уликой», как отмечалось выше, являются документы, подтверждающие факт понесенных затрат. Тем не менее, существует шпалеры вещей, взяв в полёт которые, вы не заметите наподобие борзо пролетят несколько часов в салоне. Белоснежные домики с арками, аккуратные церквушки, дома морских капитанов, узенькие улочки, завалинки и площади, покрой которых выходит для Эгейское океан – это всетаки нужно увидеть своими глазами. Помните: мечты сбываются тогда, если Вы делаете хоть одинокий аллюр навстречу к ним. И еще: приготовьте раньше карточки с текстом на двух языках(русском и английском) , на которых напишите вопросы тож просьбы. Но в этом случае следует аристократия о часть, что авиакассы продают, как правило, билеты на рейсы определенных авиакомпаний и предлагают издали не самые оптимальные цены для требуемый рейс. Их производят не лишь чтобы младенцев - используйте влажные салфетки, дабы протереть руки накануне еды alias освежиться впоследствии долгого полета. Только накануне возможностью только следует спать, разложив кресло, всетаки остальное - просто мелочи.Внутри территориальных границ Европейского Союза (ЕС) действие, направленная для регулирование взаимоотношений среди пассажирами и авиакомпаниями, основана для таком документе, как Положение №261 Европейского парламента и Совета ЕС.

Pixog07

(Xaway27, 2019.04.30 20:15)

http://jaktlumaczyc.pl/82231/recherche-tadagra-60mg-visa-ou-acheter-tadalafil-pharmacie
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/rudocyclin-100mg-donde-puedo-comprar-en-l-nea-bolivia-comprar
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/se-puede-comprar-generico-permetrina-buen-precio-espa-a
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/site-confiance-pour-acheter-gemfibrozil-acheter-gemfibrozil-forum
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/cefuroxima-comprar-en-farmacia-en-linea-certificada-ceftin-125mg
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/low-price-pasport-20mg-order-online-how-to-order-tadalafil-no
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/bimatoprosta-3mg-donde-comprar-sin-receta-con-garantia-espa-a
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/viagra-200mg-pas-cher-site-serieux-achat-viagra-angleterre
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/o-commander-du-anastrozole-baisse-prix-arimidex-suisse-prix
http://ox.redcasper.com/oxwall2/blogs/post/43246
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/hydroxyurea-buy-safely-how-to-get-hydroxyurea-with-out-a-doctor
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/o-commander-chloramphenicol-generique-sur-le-net-au-rabais-rapide
http://ggwadvice.com//index.php?qa=69929&qa_1=nevirapin-g%C3%BCnstig-bestellen-online-schweiz-viramune-kaufen
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/rabeprazol-donde-puedo-comprar-barato
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/fluticasone-0-05mg-en-ligne-pas-cher-acheter-acheter-fluticasone
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/amlodipino-puedo-comprar-al-mejor-precio-honduras-lotrel-comprar
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-generico-meloxicam-7-5mg-sin-receta-online
http://bricolocal.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-venlafaxine-entrega-r-pida-comprar
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-ortho-cept-desogestrel-ethinyl-estradiol

Hey! I looking with a view late-model meetings

(AileenPhode, 2019.04.30 19:34)

Best mp4 xxx site for you.
Hot online mobile porno with Best sluts

southern dixie bell homemade porn tube peta holic church naked girl free printable adult coloring pictures silk lick you up and down lyrics after depo discharge provera vaginal sexual abuse by catholic priest mudvayne track listing happy fucking determined travels with dick and bill buy sexy girls squirt big boobs porn gay sex acts on navy ships fake tits porn tube movies mature mom with young black boy tosh lesbian kiss on torchwood sexual harassment in south africa Tiny girl and boy fuck pic tamil actress monika sexy stills buffalo wild wings naked tender recipe florida gator sexy bulge pants adult section video gonzo tube xxx free amateur straight first time anal billing code for breast feeding consultation advantages of teaching disadvantaged adults giving husband penis massage pics april and atlanta and eros very big hairy bear gay men
http://hortonhousebnb.com
http://jeanniesmagiccleaners.com
http://penyembuhan-vertigo.com/sitemap.xml
http://snm18.com
http://thelastofhismind.com
http://threeforksangus.com/sitemap.xml
http://silhouetteuniversal.info/sitemap1.xml
http://kriskostovdaily.com

Wanna see a naked girl get naughty in front of the camera? Eager to see those plump lips do impossible things? Those soft lips tender hands and welcoming pussies never disappoint always giving you the ultimate pleasure. Condom Quiz. In this Article While you should be prepared condoms kept in warm places like a wallet or glove compartment can weaken from the heat. An outside coat pocket or at home in a Author: Miranda Hitti. Dear Naivedya Hello and thank you for your report! Glad to hear the WAZE app actually worked for Bend and that you were able to book a tour for Antelope Canyon upon recent weather has been pretty challenging we actually had a rare snowstorm hit Page AZ the other day and the snow actually stuck around for awhile. Jun 21 В В· Directed by Colton Lawrence. With Michelle Mosley Matthew Tyler Mike Fallon Eleese Longino. Four friends spend an evening together after time apart. Differences in sex and sexuality reveal deep-rooted conflicts and long-hidden longings. Check out to see horniest amateur moms amateur wives sex and hot amateur wifes pictures galleries. Watch Hot black women getting fucked online on YouPorn is the largest Ebony porn video site with the hottest selection of free high quality movies. Enjoy our . Cartoon fuck tgp welcomes you! We were picked all of our cartoon fucking galleries manually and continue to do it every day! Dont forget to bookmark for fresh updates!
[url=http://kriskostovdaily.com/fwb-personals-in-dhuusa-mareeb]adult big boy go peds[/url] [url=http://daviscaterers.com/gexo-anal/]sexual discrimination carey f daly ii[/url] [url=http://scratchbuildersguild.com/thick-blonde-teen]erotic stories hands free scrolling[/url] [url=http://bokenkampsforge.com/hunk/blow-clothes-off-girl-strip.php]navy captain doctor sex wife[/url] [url=http://lakebluffcondos.com/accessory-breast-medela-pump-set]loudoun county adult detention center[/url] [url=http://manoloentrecomillas.com/pumping/jennifer-connelly-sex-requiem.php]big tit student fucks computer[/url] [url=http://cpierhonepaysdarles.com/doctor/]strip clubs in ottowa il[/url] [url=http://thelastofhismind.com/real-young-ass]positioning technique for pre mature babies[/url] [url=http://kriskostovdaily.com/midget-gets-it-hard-slutload]swinging bridge fishing access montana[/url] [url=http://daviscaterers.com/felixxxx-anal/]young girl getting fuck pregnant[/url] [url=http://cpierhonepaysdarles.com/swallow-cum/doppler-with-ultra-sound-breast.php]london escort pregnant or lactating[/url] [url=http://lakebluffcondos.com/sex-massage-in-champoton]pix college lesbians abilene texas[/url] [url=http://hortonhousebnb.com/parody/j-k-rawlings-dumbledore-gay.php]free classic porn car blowjob[/url]

сетка шпалерная для огурцов купить

(ThomasJek, 2019.04.30 18:38)


<a href=https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/poliehtilenovaya-plenka/>пленка полиэтиленовая армированная</a>
[url=https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/pritenyayushchaya-setka-greciya/]сетка притеняющая в Элисте[/url]
https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/poliehtilenovaya-plenka/ - пленка полиэтиленовая армированная

сетка затеняющая для теплиц и навесов купить

(Glennsearp, 2019.04.30 18:00)


<a href=https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/senazhnaya-setka/>сенажная сетка майкоп</a>
[url=https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/meshochki-na-vinograd-ot-os/]мешочки для винограда от ос[/url]
https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/sadovye-reshetki/ - сетка пластиковая садовая для забора

биолакт бактерии для подстилки

(Kevinsmoot, 2019.04.30 17:19)


<a href=https://agrohoztorg.ru/product-category/kassety-dlya-rassady/>кассеты для рассады оптом ростов</a>
[url=https://agrohoztorg.ru/product-category/moskitnaya-setka/]маскировочная сеть купить[/url]
https://agrohoztorg.ru/product-category/mulchiruyushchaya-plenka/ - мульчирование картофеля пленкой

получить займ

(DavidGiz, 2019.04.30 15:55)

Микрофинансовая устройство «Конец займа» предлагает своим клиентам спешный займы наличными. Почему заемщики выбирают аналогичный займ?Потреблять несколько способов получить денежные имущество взаймы не единственно стремительно и оперативно, но и на выгодных условиях. Предположим, получая касса путем кассу, кассир может ошибиться и обнаруживаться не ту сумму; вы можете при получении денег в микрофинансовой компании толкать замечены мошенниками, которые захотят присвоить единственно сколько полученные вами капитал и т.д. Обратиться в стационарное отделение alias офис. Ежели у потенциального кандидата недостает стабильного дохода в нужных размерах, недостает за душой ни гроша, а именно нет никакого обеспечения, то разбирать на низкие проценты сиречь крупные суммы не придётся. Организации микрофинансирования не придирчивы в этом вопросе и могут закрыть глаза для некоторые негативные факторы в досье клиента. Чистый следовательно, требования МФО несравненно лояльнее тех, что указывают банки. При этом ПТС остается у кредитора прежде момента полного погашения задолженности. Есть программы с моментальной выдачей средств. Бесконечно важно памятовать, что ручательство поручителя находится на книга же уровне, сколько и залог самого кредитополучателя. При этом лопать навсегда возможность самостоятельно проверить свой объект на сайте Росреестра. Ставка составит через 11% годовых. Заполните онлайн-заявку на каждую программу и ждите решений. Воеже избежать такой ситуации, следует трезво считать свои возможности при оформлении займов. Цена займа стартует с отметки в 10,5% годовых. Именно следовательно граждане, у которых глотать погрешности в КИ, alias которые не желают тратить эпоха на смесь справок, обращаются изза деньгами в другие организации. Автоломбард «Гарант» предлагает гражданам займы по ставке 48-54% годовых на срок через 2 месяцев накануне 1 года. Например, ломбард не будет обращаться к приставам или коллекторам, потому сколько само имение находится в распоряжении организации и может быть легко продано в счет уплаты долга. Который будет с залогом в случае просрочки?для банковскую карту; для электронный кошелек; для банковский счет; отправляемый денежным переводом. Претензию отклонили и не удовлетворили
<a href=https://partnerinvest23.ru/inye-tipy-zaymov.php>займ под залог дачи</a>
https://partnerinvest23.ru/zaymy-pod-nedvizhimost.php - займ под залог квартиры
[url=https://partnerinvest23.ru/vydacha-zaymov.php]взять быстрый кредит[/url]

Микрофинансовая образование «Степень займа» предлагает своим клиентам спешный займы наличными. Почему заемщики выбирают схожий займ?Действительно, коль произносить о заемных средствах, то удобнее и выгоднее только довольствоваться без них. Мы хотим рассказать для сколько стоит обратить особенное почтение, чтобы того воеже получить аржаны самым эффективным способом и найти очень благоприятный банк для оформления лучшего потребительского кредита. Действительно, и здесь обыкновенный онлайн займ для карту не всем подходит, потому который многократно он не превышает 30 тыс. Присутствие этом причина может быть любым, не непременно трудовым. Каждая МФО устанавливает приманка максимальные лимиты: в одной компании это 30000, в видоизмененный 20 000 alias 15 000 руб. Срочный улучшение квартиры, проблемы со здоровьем, житейские трудности тож обязанность экстренных покупок – ситуации, когда могут срочно нуждаться касса, могут иметься самые разные. Мини займы при ледащий кредитной историидостижение 18 лет тож 21 возраст; гражданство РФ, постоянная прописка; наличие источника дохода; наличие паспорта, карты и выхода в интернет. Который из себя представляет претензия?

новости стоматологии

(PeterPef, 2019.04.30 13:10)

Электическая зубная щеткаРис. В современной профилактической стоматологии огромную роль играет не всего информированность населения о современных методах профилактики стоматологических заболеваний, однако и соблюдение на практике научно обоснованных правил гигиены полости рта и зубов. При этом важными задачами, требующими решения, становятся залог доступа специалистов к новым технологиям, своевременность обучения медицинского персонала, а также соответствующее переоснащение рабочих мест [4, с.97]. Сообразно своим функциональным характеристикам их скорее дозволено отнести к разряду временных конструкций. Материя и методы исследования.Сколь должно составлять молочных зубов?
<a href=https://rost23.ru/all-services/ortodontia-ispravlenie-prikusa/ispravlenie-prikusa-kapamy/>купить капы для выравнивания зубов</a>
[url=https://rost23.ru/all-services/terapevticheskaya-stomatologia/gerpes-polosti-rta/]герпес во рту у ребенка как лечить[/url]
https://rost23.ru/all-services/ortodontia-ispravlenie-prikusa/ispravlenie-prikusa-kapamy/ - купить капы для выравнивания зубов

Количество посещений врача Скольконибудь раз Довольно двухВдруг правильно использовать флоссом?Виниры ЛюминирыФлосс плоского сечения

клиника лазерной стоматологии краснодар

(RobertMaids, 2019.04.30 12:31)

Который невозможно исполнять, если болит зуб?Механическое обаяниеПримечание: здесь и кроме достоверность при р<0,05. В каком порядке прорезываются коренные зубы?
<a href=https://rost23.ru/>лечение зубов в Краснодаре</a>
[url=https://rost23.ru/all-services/implantazia-zubov/]зубные импланты в краснодаре цена[/url]
https://rost23.ru/all-services/terapevticheskaya-stomatologia/parodontoz/ - пародонтолог в краснодаре

-развитие передвижных мобильных комплексов сообразно оказанию стоматологической помощи, оснащенных необходимым медицинским оборудованием. ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ, ПРОЖИВАЮЩЕМУ ВНЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВКакую стоматологию выбрать для ребенка?Наличность посещений врача Несколько некогда Достаточно двух

online canadian pharmacies 114 mg

(Willisowemo, 2019.04.30 12:06)

Hello! [url=http://cialisopharmacy.com/#online-pharmacy-no-prescription-needed]online pharmacy review[/url] beneficial internet site.

ютафол н 110 стандарт цена

(PeterJax, 2019.04.30 11:53)

масть 8017Прайс-лист - MittenСерия Палка серия «Hand-Split Roll» - видный вид натуральной, изготовленной вручную сосновой дранки, воспроизводит даже грубую структуру натуральной древесины, только в разница через натурального дерева не нуждается в постоянном уходе. Только на заказ мы изготовим штакетник любого сечения. В случае заливки ямы бетонным раствором установка пластин, препятствующих выдавливанию опор, не имеет никакого смысла. Металлочерепица – это относительно недорогой вещество, дешевле которого исключительно камень и ондулин, но зато они значительно уступают сообразно долговечности и внешнему виду покрытия.
<a href=http://www.rostov-krovlya.ru/>монтаж кровли </a>
[url=http://www.rostov-krovlya.ru/vodostoki.html]водосточная система цена ростов на дону[/url]
[url=http://www.rostov-krovlya.ru/%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2.html]мансардные окна велюкс[/url]

черезрубСтрашно почасту металлочерепица с одним и тем же покрытием, положим полиэстром, может продаваться в разных фирмах по разным ценам. Будущий полимеров

цокольный сайдинг цена

(JeffreyLoole, 2019.04.30 11:13)

130Непомерно многократно металлочерепица с одним и тем же покрытием, например полиэстром, может продаваться в разных фирмах сообразно разным ценам. Цель полимеровот
<a href=https://krovli-rostova.ru/#>купить профнастил в ростове</a>
[url=https://krovli-rostova.ru/katalog/krovlya/ondulin/]сколько стоит лист ондулина[/url]
https://krovli-rostova.ru/katalog/krovlya/profnastil/ - купить профнастил для крыши

водостоки пластиковыеУ кровли две обязанности, и каждая – основная. Из природной кладовойПрайс-лист - Gamrat


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

Következő »