Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpg 

Népi énekről...

 

A paraszti társadalomban természetes volt, hogy a gyermekektől kezdve a legidősebb korosztályokig egyaránt szinte mindenki tudott énekelni, a zene, a népdal születésüktől kezdve végigkísérte életüket. Sajnos ez már a múlté. A modern ember alig énekel, s ha énekel is, dalai általában a múló divathoz kapcsolódó, kevésbé értékes "alkotások".

 

Szeretném megmutatni, hogy a népdal nem csupán a régi idők emléke, hanem a mai ember is magáénak érezheti.
Lajtha László írja: "A népzene nemcsak egy lepréselt virág, hanem élet is." Ezt a zenét azonban ma már csak tudatos tanítással -tanuIással lehet életre kelteni.

 

 

A régi falusi közösségekben a dal szájról szájra szállt, vagyis hallás útján terjedt. Ezt a tanulási módot kíséreljük meg alkalmazni a mai élet szabta keretek között úgy , hogy magnetofonkazetták hallgatásával sajátítjuk el a dalokat.

 

 

A tanulás alapja tehát az eredeti hangzó forrás, melyet a kottaképek csupán kiegészítenek, magyaráznak. Bartók Béla szerint ugyanis "bizonyos hangadásban, hangszínben, tempóban és sok más apróságban megnyilvánuló előadásmódok nagyon jellemző hozzátartozói a népi zenének: tehát nem csupán a dallam leírható hangjai a fontosak, hanem a dallam előadásával járó sok egyéb tulajdonság is, mint a dallam megjelenítő eszköze."

 


A népdal tanításának legfontosabb feltétele a hangképzés ismerete, mely bármilyen műfajú énekléshez elengedhetetlen. Bár a hangképzés alapszabályai bizonyos mértékben az összes énekes műfajra egyaránt vonatkoznak, számolnunk kell módszertani különbségekkel is, melyeket a népi dallamvilág stiláris eltérései szabnak meg.

 

A népdaléneklés váljék közkinccsé, és tovább éljen a következő nemzedékekben.

 

A népi ének tanításának szakirányú feladatai

 

 

-   Az énekes népzene hagyományainak a megismertetése.

 

 

 

-   A népdalok hiteles megszólaltatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel.

 

 

 

-   Az emberi hang sajátosságainak megismertetése.

 

 

 

-   A magyar népzenei dialektusok sajátosságai.

 

 

 

-   Az énekhang technikai adottságainak fejlesztése.

 

 

 

-   A növendékek zenei képességeinek fejl.

 

 

 

-   Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzet fejl.

 

 

 

  - A dialektusok díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejl.

 

 

 

 

A népi ének tantárgy tanítása korosztályonként, tagozatonként tematikájában és módszerében azonos, az elvégzendő anyag mennyiségében és összetettségében azonban különbözik.

 
 

A javasolt zenei anyag kiválasztását mindig a tanuló életkora, technikai tudása, muzikalitása és zenei érettsége befolyásolja. A képzési program lehetőséget ad arra, hogy a fejlesztési ütemet a tanár a tanuló egyéni adottságainak figyelembe vételével határozza meg, így a képzési idő lerövidíthető. A kiemelkedő képességű növendékek számára második osztálytól lehetőség nyílik arra, hogy magasabb óraszámban (heti 2x45 perc) tanulhassanak.

  

Az alapfokú tanulmányok befejezése után a legkiválóbb tanulók továbbtanulhatnak a zeneművészeti szakközépiskolában, de tudásukat a továbbképző 7-10. osztályaiban is fejleszthetik.

 

 

Népi ének előadásmódjáról...

 

Minden stílus sava-borsa az előadásmód. Minden stílus meg is teremti a maga sajátos előadási fogásait. A régi népdalok itt-ott még hallható énekmódja az a legfeltűnőbb vonzóerő, amiért ma annyian lelkesednek érte; ezzel az énekmóddal „felöltöztetve” lesznek jelentősek néha egészen jelentéktelen dallamok is, sokszor stílusban idegen, pár hangnyi dúr dalocskák is.

 

Melyek tehát a megvalósításnak azok a sajátságai, amelyek kívül esnek a dallam szigorúan értelmezett, saját tulajdonságain? Ilyen az énekes hangszíne, a választott hangmagasság, az egyéni vagy területenként szokásos tempó; ilyen a kezdő lendület, amely a dallam tempóját ritmusát is befolyásolja; ilyen az előadás színezése vagy a színezéstől való tartózkodás, és mindenekfölött a díszítés, a dallamhangokon felül alkalmazott díszítő hangok, amellyel az énekes körülfonja a dallam alaphangjait.

 

Ezek mellett hozzátartoznak még az előadás stílusához olyan elemek is, amelyek a dallamnak is sajátságai, de az énekes az előadás folyamán pillanatnyi ihlete szerint rögtönzi, változtatja: ilyen a pontozásnak egyéni alkalmazása, és ilyen a variálás, ami bizonyos dallamfajtákban vagy bizonyos régies hagyományú területen, bizonyos egyéniségek énekében nagyobb mértékben változtatja meg a dallam főhangjait is, s az állandó változtatás a lehetséges, egyenlő értékű fordulatokból változatos, művészi fölépítést alkot egy sok versszakos előadásban; vagy sablonos menetekből ötfokú fordulatokkal népi stílusú dallamot formál. Stílust jelenthet az előadásban bizonyos dallamok hangszerrel együtt hangzó éneklése, sőt stílussá válhatnak bizonyos modorosságok is: az oktávtörés vagy más énekes fogások. Lássuk sorban mindezeket.

 

A hangszín különbözteti meg legjobban a régi, hagyományos éneklést a maitól és a nem népi előadástól. De mindenféle népi éneklés is különbözik a tanult énekesekétől: a hangképzés természetességében.

 

A nép, ha dalol, mindenekelőtt szöveget mond torzítatlanul, méghozzá a tájszólás erős színeivel; emellett énekel, ahogy tud. A tanult énekes mindenekelőtt szép hangot akar képezni, emellett mondja a szöveget, ahogy lehet. Ezért minden egyes hangot külön „megformál”, míg a népi énekes csak dallamsorokat, zenei egységeket formál meg. Ez tehát már hangzásban is különbséget jelent mind a régi, mind az új népi előadással szemben. De a két népi énekmód is különbözik egymástól. A régi dallamok hagyományos hangszíne ünnepélyes, komoly, mondhatnánk: meghatódott volt.

 

 „Az öregek, különösen Erdélyben egészen más gégebeállítással, a közönséges {159.} beszédtől elütő, megilletődött, ünnepi vagy derűs: egyszóval sokféle hangszínnel énekeltek.” Különleges gégebeállítással különleges hangszínt hoz ki összeszorított torkából 0147 dalunk gyimesi énekese. Itt is tapasztalhatjuk, hogy egy még dallamnak alig nevezhető, három hangon recitáló zenei mag mit nyer a díszítéstől: a három hangot körülburjánzó, furcsa, préselt hangszínű díszítmények és a hangismétlés sajátos hatása teszi ezt az éneket olyan egyedülállóan megragadóvá.

 

Díszítményeinek ez a sajátos hangszíne van olyan különös, mint egyes lapp énekesek díszítményeinek hangszíne (amit Szomjas–Schiffert felvételein hallhatunk). Nyilván valami nagyon ősi időkből származó énekmód ez, aminek mégsem „primitívsége” ragadja meg a hallgató figyelmét, hanem kifejező ereje.

 

Egészen más hangvétel jellemzi a mezőségi énekeseket. Ott a nagy magasságban, feszített, érdes éneket kedvelik. Ez a magasba törő, minél élesebb éneklés különben másfelé is megvan, például Gyimesben is, sőt ott is, ahol már régi énekstílus nem él. Az Abaúj megyei Ájban mondta egyik 30 év körüli asszony, aki a maga korosztályának vezető énekese volt: „Mi így danoltunk, igen gyorsan meg igen magosan”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Ennek az uralkodó követelménynek a mély alt hangúak nem mindig tudtak eleget tenni. Panaszkodott is egy jó dalosom, hogy nem bírja „oj élesen” (vagy »vékonyan«, »oj igen fel«); belefájdult a feje, az ér a homlokán, a templomi feszített éneklésbe. (Itt óhatatlanul eszünkbe jut Arany Bolond Istókjának temetési jelenete: „A két tanitvány, duzzadó nyakinnal Erőlködé a felső nyolcadot, És, mintha fojtogatták vón’ patinggal, Fejökbül a szem úgy kidagadott; Tán az akasztás sem jár annyi kinnal...”) Úgy látszik, régi hagyomány ez a népi éneklés mindenféle műfajában. Az ájiak, akikről szó volt, már csak új stílusú dalokat énekeltek ilyen „élesen”; a gyimesiek régi keserveseket, de nem kevésbé élesen, persze azért valami más hangszínnel: nem az ájiak és más magyarországiak egyenletes, csengő, világos mellhangjával, hanem valami préseltebb fejhangon, ami amazok derült hangzásával szemben valóban „keserves”, panaszkodó, majdnem félelmetes hatást kelt (013, 047/a).

 

Nem lehetetlen, hogy ezek a hegylakók énekükben is megőriztek valamit azokból a kiáltásokból, amivel egyik csúcsról vagy gerincről a másikra adtak jelt és felelgettek egymásnak: az úgynevezett „hüdintések”-ből (0197/d). Mindenképpen számolnunk kell ezekben az éles éneklési módokban azzal, hogy a messzeható hang volt bennük a cél, elsősorban a férfiak énekében. (Ugyanakkor az igazi klasszikus, díszített, régi előadóstílus sokkal kevésbé törekedett erős hangra, inkább bensőséges, telt hangzásra.)

 

Az új stílusban a csengő, átható hang az ideál; és a mindig magasabbra törő éneket egyes variációkban is tettenérhetjük: egyes dalokban a magasabbra törő lányok mindegyre magasabb megoldást alakítanak ki, s ez meg is marad a különböző alkalommal följegyzett változatokban. 0370, dalunk mellé tegyük oda az alábbi (áji) variánst és más változatokat:

 

Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

 

{160.} Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

a) egy előbbi, alacsonyabb változatot mutat be, b) egy későbbi magasabbat, s c) egy föltehető, legkorábbi megoldást.

 

Ezek a változatok együtt is hangozhatnak, mert gyakori jelenség, hogy a lányok-legények közös dalolásában ugyanannak a menetnek többféle megoldását egyszerre halljuk, például skálaszerűt ötfokúval együtt, vagy az ilyen tercpárhuzamban lévő megoldásokat: ezek együtthangzását szeretik is. Ájban mondták erről: „Aztán azt tetszik gondolni, hogy nem szép az, mikor többen többféleképp dalolják?” „Tudja Ilon néni, az osztán olyan szépen mén, mikor többen danolják, aztán mind más furmán mén”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Azonban akár régi stílus él még valahol, akár az új, egyben mindig hasonló az igazi paraszti előadás: nincs benne színezés, megjátszás, „előadás”. Változatlan, egyenletes hangszínnel, erősség változtatása nélkül – legalábbis szándékos és színezésre törekvő hangerőkülönbség nélkül – hangzik el az egész ballada vagy sok versszakos lírai dal. Hangerőkülönbség annyiban áll elő, hogy a sor vagy a dal végére elfogy a lélegzet, s ott elhalkul az ének, néha egészen elenyészik, hogy az utolsó szótagot nem is mindig halljuk. De ennek nincs dinamikai árnyalásjellege. Vannak olyan öregek is, akik nagy erővel meglökött hanggal kezdenek, s aztán elhalkul a hangjuk.

 

De ez sem szándékos árnyalás, s nem is jellemző az igazi, régies előadásmódra. Az új stílusban pedig kétféle énekmód szokásos: az egyik derült, harsány, gyors s ennyiben merev éneklés, a másik – különösen kezdéskor, közös éneklés elején, például amikor a lányok még magukban vannak a fonóban és várják a legényeket –, lassú, kötött, minden hangot jól kihúzó ének. Újabb felvételeken, különösen idősebb asszonyok énekében, már majdnem mindig csak ezt a „kezdő” hangulatú éneklést hallhatjuk új stílusú dalainkban is. De akár gyors, akár lassú, mindkettő egyenletes és egyszínű.

 

Az öregek balladaelőadása – régi hagyományú területen a fiataloké is – ezt a hagyományos, színezés nélküli előadást követi. Hangszín, hangerő változatlan az egész történet alatt; az ünnepélyesen, megilletődötten énekelt dallammal csak kiemelik a hétköznapokból a történetet, a mindennapi élet fölé stilizálják, s a hatást rábízzák a szövegre, amelynek minden szava súlyt kap ebben az éneklésben, s mint egy lassított film lepergetve növekszik hatásában. Azt is tapasztalták az első gyűjtők, hogy a legrégiesebb hagyományt őrző öregek a balladát és a hozzá hasonló hőfokú lírai dalokat behunyt szemmel, merev tartásban adták elő. Néha sajátos taglejtéssel, egyik fülük mögé tartott tenyérrel énekeltek. A behunyt szemmel, {161.} sőt hátrabillent fejjel előadott balladát tapasztalta C. Sharp is, az angolok „Bartókja”, az amerikai Appalache-hegységben; a fül mögé tartott tenyérrel pedig mongol énekest láttam énekelni. Ezek tehát nemcsak a magyar parasztok szokásai, hanem vagy valami régi hagyomány maradványai, vagy egy általános, emberi magatartás sokfelé jelentkező változatai.

 

Még színtelenebb az az énekmód, amit „sebes parlando”-nak nevezhetnénk: amikor a díszítetlen alaphangokat szinte hajszolt beszédtempóban pergeti le az énekes anélkül, hogy recitálásról beszélhetnénk; ezt már az ilyen dallam nagy íve is kizárja, valamint a közbeiktatott, hirtelen lefékezett hangok, amelyeket egy-egy melizmával is kiemel a gyors hangok közül. Ez világosan előadási sajátság, ami belső feszültségből ered, és feszültséget éreztet (0104).

 

Teljesen azért a színezés sem hiányzik a népi gyakorlatból. Bizonyos műfajok megengedik, sőt megkívánják: bordalok, mulató nóták, tréfás, jelenetszerű darabok, obszcén vagy kötődő szövegű táncdalok. Ezekben a csattanót vagy a különleges hangulatot kiemelik, éreztetik. Általában a jókedvet szokás jobban kifejezni, a szomorúság, bánat, panasz tartózkodóbb. (Nyilván, mert amúgy is erősebb a hatása.)

 

A díszítés, sajnos már nagy területen kiment a divatból a magyar népcsoportok többségében, csak egy-egy régies folt öregeitől lehetett még fölvenni: Dél-Dunántúlon, szórványosan az Alföldön, s máig igen szépen díszített dallamokat hallhatunk Erdély és Moldva falvaiban. Bartók és Kodály a Székelyföldön még dúskált benne, ma már inkább csak a bukovinai székelyektől hallani, valamint a Mezőségen, Gyimesben és mindenütt Moldvában (015, 066–067, 069, 0102, 0113, 0117, 0147).

 

Moldvában Veress Sándor még a 30-as években közösségben énekelt, díszített dallamokat hallott, amikor a fiatal lányok és asszonyok csoportja minden díszítményt hangról hangra egyformán énekelt. (Veress 1931, 133–134.) Vagyis ő még hallotta azt, amit Bartók kikövetkeztetett a székelyeknél, a kiveszőben lévő gyakorlat maradványaiból és a románok archaikusabb hagyományainak analógiájából. Ennek az egységes ékesítésnek feltétele, hogy a díszítések helyét és formuláit a hagyomány megszabja, s bizonyos tartózkodás is szükséges az alkalmazásában, olyan leszűrtség, ami csak bizonyos előre látható és természetes megoldásokat enged meg. HFM 1964 I/b-t ugyan egyetlen, magányos moldvai énekes adja elő, de versszakról versszakra azonos díszítményekkel; ez nyilván ennek a kikristályosodott, moldvai „közösségi” díszítésmódnak következménye. Annak ellenére, hogy sok versszakon keresztül pontosan ismétlődnek ezek a hajlítások, sosem válnak unalmassá, s minden belföldi és külföldi hallgatót elragadtak különleges szépségükkel.

 

Pedig talán mégis fokozottabb művészi teljesítményt nyújt az olyan díszítés, amit már csak egyéni teljesítményként, magányos énekben tapasztalhatunk: amikor a díszítések gazdagon burjánzó hajlításai mindig új és új megvilágításba helyezik a dallamot, sőt maga a dallam is változik egyes hangjaiban, amint az énekes {162.} a pillanatnyi hangulata szerint alakítja. (Például: 0113 – ez még tulajdonképp mindig ugyanaz egészen apró eltérésekkel. Igazi példája 137–138.)

 

Már megismertük a gyimesi énekes sajátos, primitív – de nem szépségben és hatásában primitív – díszítésmódját. Egészen más világ a dél-dunántúli hagyományt képviselő öregek hajlítástechnikája: leírva gazdagon ömlő ornamentikát látunk, de meghallgatva nagy részét alig halljuk; nagyon finom, átfutó mellékhangjaikból csak egy-egy fontosabb kap erősebb hangzást és jelentőséget (0117).

 

A szintén odavaló Csirke János töredezett hangján pedig még gazdagon áradó díszítések veszik körül a dallamot – ez a régi hagyomány folytatása –, amellett azonban sajátos, magas hangszíne, el-elfúló, majd meg-meglökött hangja már biztosan nem az általános hagyományt képviseli. (Ezért nem választottunk tőle hangzó példát, bár az utóbbi évek népdalfesztiváljain sűrűn szerepelt.) Palócok közt is találunk még gazdagabb díszítést (087), de a hagyomány kiveszése, vagyis az ellenőrzés és példa hiánya okozza, hogy ennek az énekesnek bizonyos szertelenség van hajlításaiban, amint a dallamnak már a variáláson túlmenő, állandó elforgatásában is.

 

Túlzott a díszítés a különben nagyon szép és hagyományos stílusú körösfői asszony éneklésében is: 0111-ben nagyon ki akarta vágni a rezet, s a máskülönben alig díszített (sőt inkább díszítetlen) 11-est szokatlanul kicifrázta. Itt ugyan minden „hagyományos”, máshol is előforduló, de ez a példa már szinte az a „beteg ló”, amelyen minden lehető betegséget bemutatnak, de ami az életben sosem fordul elő. Ehhez hasonlít egyetlen alföldi, díszített fölvételünk, a szentesi tekerősök cifrázott éneke: ez is a gazdagság egykori maradványa, de talán már nem is jellemző képe (015). Még alkalmunk volt a régi, „alföldi” hagyomány finom, tartózkodó hajlításait hallani egy szatmári énekes és táncos öregtől; sajnos, akkori magnetofonunk és szalagunk minősége nem engedi meg, hogy lemezen bemutassuk. Mikorra jó minőségű felvételt tudtunk volna készíteni, addigra elvesztette hangját, sőt emlékezete is kihagyott. Így csak kottáról mutathatjuk be egy dallamát:

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár!

 

{163.} AP 5438/a Nyeste András 60 é. Kiskálló (Szabolcs) 1955. Bacskai K.

 

Ha ennek a gyakorlatnak törvényszerűségeit akarjuk megismerni, valóban csak Erdélyből és Moldvából vehetünk példákat. Sajnos, az erre vonatkozó vizsgálat még csak a kezdet kezdetén tart. Egy korábbi vizsgálat (Rajeczky 1956) moldvai énekesek díszítményeit vetette össze gregorián melizmacsoportokkal, amelyeknek egykori, valóságos ritmusára következtetett az élő gyakorlatból. Eredménye – hogy a díszítmény mindig a főértékeket osztja fel, aprózza ki – nyilvánvalóan csak giusto dalok melizmáiban érvényesülhet, esetleg ritkán, poco rubatóban. A kezdő és végmelizmákat ki is veszi ebből a megállapításból. Az igazi rubato dalok nagyobb díszítménybokrai mindig megnyúlást okoznak, vagy már eleve hosszú, kitartott hangokon jelennek meg. A rubato dalokban több a változatosság is.

 

Paksa Katalin ezekre vonatkozó, sajtó alatt lévő vizsgálatai annyit már kimutattak, hogy a kvintváltó dalok magas és mély, egyező pontjain a díszítmények is utánozzák az egyszer már elhangzottat, s ezzel is igyekeznek kiemelni a két rész megfelelését. (Vö. Olsvai, egy sajátos esettel kapcsolatban.) Egy-egy jellegzetes és szépen díszített régi példán azt is kimutatta, hogy a díszítmények törvényszerűen azonos dallamhelyeken jelennek meg, függetlenül attól, milyen szövegrész van alattuk. Ugyanerre az eredményre jutott Rajeczky is elemzett példáin. Tehát a dallamhoz alkalmazkodnak, nem pedig valamely szövegrészen, szótagon bontakoznak ki; vagyis a zenei tagolást hangsúlyozzák. Ezért marad díszítetlenül a „törvényszerű” díszítésben a 2. és 4. sor záróhangja, hogy a dallam-szerkezet két főpillérét ne takarják el a díszítmények. (Paksa) Kitűnő példa erre 137.

 

Ez az azonos, előre meghatározott helye és mennyisége a díszítésnek adja meg az alapot a közösség egyértelműen alkalmazott gyakorlatának, ami a közös éneklés díszítményeit szabályozza. Ugyanakkor azt is látjuk a 137. példában, hogy a változatosságot is szolgálhatják a díszítmények, ha az azonos helyen néha bővebb, néha egyszerűbb hajlítást alkalmaznak, egy-egy alkalommal el is marad, majd utána újra még gazdagabban fonja körül a megfelelő dallamhangot. Ez meg nyilván az egyéni alkalmazásnak, egyúttal a művészileg megkomponált, több versszakos előadásnak a követelménye. Ilyenkor „merészebb” megoldásokat is hallhatunk, aminőt a szokás által megszabott közösségi gyakorlat nem alkalmazna.

 

Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,

 

{164.} Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,
Kinek mint tëngërnek, megáradott hobja
Sok búnak, bánatnak körül vëtt nagy árja,
Mert a vitézëknek esöttë ma ëgy híjja.
Fëlemelé Kádár szëmeit az égre,
Mondván: Uram Jézus jöjj segítségëmre.
Nosza jó katonák, harcoljunk két kézre m
Mert nem latok embert jőni segítségre.
A zászlótartónak fëlszóval kiálta:
„Vidd e-l fiam, vidd el az zászlót más útra.
Hogy el ne vesszën mi urunk keves hadja m
Mert Magyarországért m mëghalok én még ma.
Kiontom vérëmët én szëgény hazámért,
Ezënről mëghalok kedves nemzetëmért.
Nëm szánok érette bizony ontani vért
Mert én a Krisztustól vëszëk jutalmad’ s bért.

 

1. Óh mel gyázëba borul-t síralmas esztendő, m
Melben ami szivünk Nem örvendëzendő,
Hanem szëgény hazánk majdon elveszendő,
Hanem leszen Isten rajtunk könyörüllő.

 

2. m Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
Immár a hazánkba nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük a zegeknek Urát,
Elveszeszt az isten mintë régën Sodomát.

 

3. (M)mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëgnëm tartották ő parancsolatát.
Nyisd mëg én Istenëm imádságënak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáznyócba böjtelőhavába
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába.
Sok apák, sok anyák fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejökët

 

(1) Ó mel gyászba borult siralmas esztendő,
Melben a mi szivünk Nem örvendëzendő.
Hanëm szëgény hazánk majdon elveszendő,
Ha nëm lészën Isten rajtunk könyörüllő

 

2. Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
immár a házunknál nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük azegeknek Urát
Elveszeszt az istenn mint régënn Sodomát.

 

3. m Mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëg nëm tartották ő parancsolatját.
Nyisd mëg én Istenëm imádságnak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáz nyócba böjtelőhavában
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába
sok apak, sok anyak fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejököt.

 

Kodály saját fonográfhengerein: F 247–249. Borbát András 60 é. Kászonújfalu (Csík) 1912. Az első 4 versszak a Kádár István históriából, utána 4 versszak eg ymásik históriás énekből, majd ugyenez még egyszer felvéve. A dallam azonban mindháromszor ugyanaz.

 

{166.} Hasonló ez a pontozás „átlagos” törvényszerűségeihez és annak egyéni, merészebb, néha törvényellenes alkalmazásához.

 

Az utóbbi mindig együttjár a variálással is, amit Kodálynak már klasszikussá vált közlése is bemutat, a Kőműves Kelemen 36 versszakáról készült fonográffelvétel részletes lejegyzése. (Lásd a 138. példát.)

 

A példán láthatjuk azt az eljárást is, amit Paksa Katalin számos díszített, régi dallamon megfigyelt, hogy a melizma sokszor átveszi a dallam főhangjainak szerepét is, illetve azokat díszítménnyé változtatja át.

 

Borsai Ilona vizsgálata (1959) még az új stílusban is ki tudta mutatni, hogy a hajlítások – a régihez képest természetesen szerény, többnyire egy hangból álló hajlítások – bizonyos törvényszerűséggel jelentkeznek, és bizonyos nagyobb hangközök kitöltésére, bizonyos csúcspontok kiemelésére, a dallam főhangjainak érzékeltetésére szolgálnak, pontosan arra, amire az egyenlő értékű, különböző dallammenetek is szolgálnak a variálás során. Megfogalmazása szerint: „Mint a dallam tartóoszlopaiba kapaszkodik újból és újból az énekes, összeegyeztetve így a merész kilendüléseket a szilárd otthonérzés biztonságával.”

 

Azt is megállapítja, hogy az itt tapasztalható váltóhangok, előlegzések és hangközkitöltő lépések megegyeznek a 16–17. századi díszítő eljárás szokott fogásaival. Tehát szinte az emberi ének általános követelményeiből fakadnak. Ezúttal nem lehet szó a régi, műzenei gyakorlat esetleges maradványáról, hiszen ez a hajlítástechnika egy korábbi, gazdagabb ornamentika után lépett annak helyébe, egy egészen más, tulajdonképpen díszítetlen stílusban. Tehát azt az alapkövetelményt tartotta meg belőle, vagy azt valósította meg helyébe, ami nélkül, úgy látszik, az ösztönös énekkultúra nem tud létezni.

 

Már az idézett példákban is láthattuk, hogy az énekes nemcsak azzal teszi változatossá előadását, hogy a díszítményeket soha nem alkalmazza teljesen egyformán, hanem azzal is, hogy magát a főhangokat is cseréli, változtatja. Ez már variálás, és a későbbi fejezetben foglalkozunk vele részletesen. Azért itt is meg kell említenünk, annyira összefonódik egy bizonyos dallamstílus előadásmódjával. Hiszen a díszítés is nemegyszer variálás: a főhang megváltoztatása. Mindaz a változás, ami egy énekes egyszeri előadása folyamán beáll, még előadásmód is amellett, hogy már a variálás első lépéseit is jelenti. Igen sok dalunk különböző följegyzései nem is mutatnak nagyobb eltéréseket, mint ami egy előadáson belül mutatkozik benne. Mégis, minthogy ezekkel a kisebb-nagyobb eltérésekkel kezdődik meg az a folyamat, ami a nagyobb eltérésekhez vezet, és a tulajdonképpeni „variánsokat” létrehozza, az egész folyamattal együtt fogjuk tárgyalni.

 

Ugyanez a változatosságra törekvő és zenei felépítést kialakító előadás kívánja meg a pontozás szabadabb alkalmazását is. A 90–95. példában láttuk már, hogyan élt evvel a lehetőséggel a már említett áji leány. Végül még kimondott „szabálysértést” is megengedett magának. Mindezt a dal egyszeri megvalósítása, az „előadás” alakítja a kész nyersanyagon, a dallamon az ihlet, a pillanatnyi ötletek és a tudatos felépítés hatása alatt.

 

{167.} Egészen másfajta előadást kíván a parlando dallamok stílusa. Ezekben sem díszítés, sem ritmikai árnyalás nem lehetséges, mindössze a variálásnak lehet valami szűkebbre szabott lehetősége. Ami itt az előadótól függ, az egyedül a lendületnek és a sorvégi megállásoknak egymáshoz mért aránya és a hangszín. A tempó sajátos gyorsasága a mezőségi–gyimesi énekesek recitáló dallamainak is ad valami sajátos hatást: példa rá 0104. Ez a „sebes parlando” már területi stílusnak látszik: ha nem is mindenki él vele azokon a területeken, de máshol így nem jelentkezik.

 

Már a modorosság határán jár az a sajátos, erdélyi előadási sajátság, hogy az utolsó szótagot elnyelik a sor végén, különösen az utolsó sor végén, a dal befejezésekor.

 

Egy borszéki Kádár Kata-felvétel (MF 1167/c) lejegyzésére írta rá Kodály ehhez az elnyelt záróhanghoz: „Ahol vagy akinél ez az utolsó hang elhagyása rendes szokás, ott az utolsó hang még kivételesen sem szólal meg, sőt gyakran az utolsó előtti hang ilyen ornamentummal végződik”, és rámutat az alaphangról csúszással lehajló, nyögésszerű melizmára. Egy másikra, F 253 (= AP 6028/g) „Egy kicsi madárka”, Kodálynak 1912 kászonimpéri gyűjtésű dalára pedig: „Xutolsó szótagot nem ejti ki; a hangja többnyire határozatlan nyögésbe csuklik (oláh-székely szokás szerint).” Erről már Bartók (1967 II. 33) is megemlékezett, mint román hatásról az erdélyi magyaroknál; részletesen foglalkozott vele Almási István (1969). A kiindulás az a bizonyos elhalkulás lehetett a dallam végén, amit már említettünk, amikor elfogy az énekes lélegzete. Különösen érezhető ez az elhalkulás a tipikus záróritmusokban (31/bc). Ebből azután már modoros „stílusfogás” lett: egyes énekesek egyáltalán ki sem ejtik az utolsó szótagot, vagy néha két-három utolsó szótagot sem (0111, 0141, 0143, 0151 és egészen szertelenül 0318).

 

Még sajátosabb a mezőségi énekeseknél tapasztalható érzéketlenség a szöveg szótaghosszúságával szemben. Az ő előadásuk amellett igen erős ritmuskülönbségekkel él, sokszor a nyolcad és pontozott negyed arányát az 1:3-ról 1:5-ig, sőt azon túl is fokozzák (pl. 0300); ugyanakkor ezek a nagy hosszúságkülönbségek egyáltalán nem a szöveg hosszúságviszonyaihoz igazodnak, mint ahogy ez a magyarban általános, hanem sokszor éppen a nagyon rövid hangra hosszú szótag esik. Ez azonban itt nem kivételes eset valami hatás kedvéért, hanem szinte rendszeresen előforduló gyakorlat, és néha már idegenszerű benyomást is kelt. Ez a sajátság kisebb mértékben már nyelvjárásukban is jelentkezik: a hosszú szótagot valamivel rövidebben ejtik, mint a többi magyar népcsoport. Ez néha csak érdekes különbség az énekben, néha azonban már nagyon feltűnő. Semmi esetre sem szabad a mezőségi ének- és tánchagyományok nagy értékei miatt ezt a sajátságot is valami ősiségnek, valami „igazi hagyomány”-nak tartani. A magyar nyelvnek a hosszú és rövid magánhangzó pontos megkülönböztetése olyan alapvető sajátsága, amely megkülönbözteti más népektől, s amellyel jelentéskülönbségeket tud érzékeltetni. Ennek gyöngülése csak különleges helyi fejlődésből származhat.

 

Igën elindula tizën

 

{168.} Igën elindula tizënkét kőmives az tizënharmadik Kelemën kőmiess.
Mënnek igën mëssze, nem es igën mësszej, hogy ők fëlofogaggyák magos Déva várát.
Hogy ők félfogaggyák, hogy azt fëlépítsék, hogy ők félfogaggyák, hogy ők fëlépítsék.
Az kit nappal raktak éljel az elomlott, az kit éljel raktak, nappal az eldülött.
Kelemën kőmives étszakajálmábo jétszakajálmában aszt azálmot láttaj.
Kelemën kőmives étszaka jálmában, étszakajálmában aszt álmot láttaj.

 

László Máténé 65, Kászonjakabfalva (Csík) 1918 Kodály. NB. csak az első 5 versszakot közöljük példaképpen. A teljes közlés megtalálható a Visszatekintés II. 78–79. lapja közt.

 

Sajátos modorosság az oktávtörés, és esztétikai hatása elég kellemetlen akár új stílusban, akár régi énekben. Nem minden énekes tudja jól megválasztani a kezdő hangmagasságot, ennek következtében vagy nagyon mélyre vagy nagyon magasra kellene mennie, amit nem bír el hangterjedelme. Néha oktávval mélyebben vagy magasabban folytatja. Különösen kellemetlenül hat ez kvintváltó daloknál vagy AA’ kezdetű újaknál. Ilyenkor a kvintváltás helyett ellenkező irányban kvartváltás keletkezik. Természetesen ismerve dalaink szerkezetét, ez már nem zavar meg senkit; de cseremiszek hasonló oktávtöréseit a gyűjtők még nem tudták megfelelően értékelni, s a dallam hibás lejegyzésben van megörökítve.

 

Az oktávtörés általában kénytelenség. De a sűrűn ismétlődő megoldás helyenként már gyakorlattá vált: az énekesek minden kényszerítő ok nélkül feldobják a dal utolsó hangját egy oktávval magasabbra, ami többnyire a 2. fokról való lelépést változtatja át szeptimugrássá. Ez már modorosság; de minthogy sűrűn előfordul, kénytelenek vagyunk megemlíteni.

 

Az énekhang nemcsak önmagában hangzik el – akár egyéni, akár közös énekben –, hanem hangszerrel együtt is. Régi szokása a magyarságnak együtt {169.} énekelni a hangszeres együttessel, a cigánybandával. A rendkívül fejlett tánc- és tánczenei hagyományokkal rendelkező Mezőségen még igen sokszor halljuk a mulató közösséget együtt énekelni a banda zenéjével (013, 014/ab, 072, 0225, 0265). Ez a lassú táncokkal hagyományosan velejár. A hangmagasság megválasztása ilyenkor természetesen nem függ az énekesektől, hanem a hangszerjátékosoktól. Ennek megfelelően sokszor nem is nagyon egyezik a hangterjedelemmel. Mindenképpen jellemző ilyenkor a hangos, feszített éneklés.

 

Van ennek a zenekarral együtt éneklésnek olyan formája is ahol már nem az énekesnek van elsőbbsége, hanem a kísérő zenekarnak: ez a már említett gyakorlat, hogy minden második sorra énekelnek szöveget (0225).

 

Sajátosabb eset, s ma már csak a gyimesi csángók körében tapasztalhatjuk, hogy a hangszerjátékos saját énekét kíséri hangszeren, jobban mondva: énekeli is, hegedüli is a „keservest”. 047/abc dalunkban először hangszeren hangzik el a dal, azután ének és hegedűjáték együtt szól, majd ismét csak a hegedű, ismét egy versszak együtt, s a végén ismét hangszeren fejeződik be a produkció. A gyimesi zenészek ezt az előadásmódot hagyományosan gyakorolják. Van egy leírásunk Bereg megyéből erről az előadásról a 18. századból: Gvadányi „Badalai dolgok” című verses elbeszélésében leír egy általa rendezett falusi bált.

 

A cigány játékáról {170.} a következő képet adja: „Putyu volt a neve, ki elöl hegedült; A karszékre mindég mint a török, úgy ült, Bal szemére vak volt, a háta volt görbült; Ha vonta, danolt is, hegedűjére dűlt.” Érdemes még egy helyét idézni, hogy a régi, ma már csak Gyimesben, Mezőségen található zenélésmódot más vonatkozásban is megismerjük: „Felállt mindjárt Putyu egy székre, gatyába; Egy kis rövid száron pipa volt szájába; Alig volt húsz szál szőr az ő vonójába. Kontrahássa vala egy rongyos gubába. Jobb kezeket az ing ujjából kivették, Mert így vonássokat könnyebben ejthették;...” stb. (Közli Csanádi Imre: A magyar valóság versei, Bp. 1966 I, 292–7.) Ez az adat azt mutatja, hogy a gyimesiek régi, közös magyar hagyományt tartottak fenn napjainkig a hegedű mellé énekelt előadással. (Ugyanakkor a prímásból és kontrásból álló legkisebb együttes régiségét is igazolja a leírás. A prímás tánchoz már nem énekelt – pipa volt a szájában –, tehát ha magában, talán „keserves”-szerű dalokat játszott, akkor énekelt is hozzá.)

 

Nem azonos ez az önmagakísérés a régi századok előadóinak gyakorlatával, akik lant vagy más pengető hangszeren kísérték éneküket: ott valószínűleg csak a kísérő harmóniákat és kísérő ritmust adták az énekelt dallam alá. Ezek a zenészek viszont a dallamot teljes cifrázott formájában játsszák is, éneklik is, ami sokkal nagyobb követelményt támaszt az előadóval szemben.

 

A külön játszó hangszeres zenész előadása már külön fejezetbe kívánkozik, a Hangszeres zene tárgyalásába.

 

Összefoglalón annyit kell mondanunk a népi előadásról, hogy az minden nagyfokú tartózkodása és póztalansága ellenére is igen hatásos eljárásokat és énekmódokat alakított ki a zenei hagyomány megszólaltatására; ezek a stílusok megfelelnek a dallamokban is jelentkező stílusérzéknek; közös jellemzője inkább az elmélyedés, mint a hatás keresése.

 

A sátoraljaújhelyi Lavotta János Zeneiskola keretein belül a népzene tanszakon tanulható népi ének.

Tanár: Karika Boglárka

 

 

http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpgNépi ének - Hallgassunk bele!

 Egyes énekeknél hosszas zenei bevezető észlelhető (türelem...)
 

1. Szóljon!

2. Szóljon!

3. Szóljon!

4. Szóljon!

5. Szóljon!

6. Szóljon!

7. Szóljon!

8. Szóljon!

9. Szóljon!

10. Szóljon!

Kedvenc:11. Ej, de széles :szóljon!

12. Füzesi lakodalmas: szóljon!


Népzeneoktatás célkitűzései

Az énekes és hangszeres népzene alapfokú elsajátításával hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére,őrzésére és továbbadására neveli a tanulókat.

 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gya­korlását.

  
 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyara­pítja ismereteiket.Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.  

 

 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység ­nyitottság, igényesség, fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai kész­ségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására.

  

A népzeneoktatás célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.

 

  

A népzene tanszak tanulói rendszeresen szerepelnek és érnek el kiemelkedő eredményeket.

http://www.freeweb.hu/animaciostarhaz/zene/M%E1solat%20-%20music.gif

 

 

 

 

Alternatíva, eltérő oktatási szint

 

Az a szakmai színvonal, amit a zeneiskola garantáltan nyújt az "A" tagozatos és a kiemelt "B" tagozatos növendékek számára, elegendő alapot ad ahhoz, hogy magas fokon művelhessék népzenei ismereteiket.

 

Az "A" tagozatos növendékekből elsősorban zeneszerető közönség nevelődik, de különböző amatőr együttesekben is gyakorolhatják ismereteiket.

Alkalmuk nyílik zeneiskolai éveik alatt egyéni szereplésekre, kamarazenélésre, zenekari muzsikálásra.

 

A "B" tagozatos növendékek nagyobb anyagvégzés mellett a zenei pályát is választhatják hivatásuknak. Emelt óraszámban tanulnak.

 

Szolfézs: hangszeres és egyéb zenei, kulturális képzés mellett a zeneelméletet a világhírű Kodály módszerrel tanítjuk, amely a legmagasabb képzési forma a világon.

 

Továbbképző: A középiskolák és gimnáziumok 9-12. osztályával párhuzamosan zenei továbbképző I-IV. évfolyama működik. Ebben a négy évben zenetörténeti ismereteket sajátíthat el a tanuló.

 

Minden növendék évvégén bizonyítványt kap, amelyben a felkészítő tanár érdemjeggyel minősíti munkáját, szorgalmát.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

canada pharmacy 76 mg

(Willisowemo, 2019.05.01 15:52)

Hi there! [url=http://cialisopharmacy.com/#canada-online-pharmacy]online pharmacy forum[/url] very good web site.

создание сайтов Ростов

(Rostovwot, 2019.05.01 15:48)

Цена разработки и продвижения сайта.Сложно представить содержание современного человека без интернета, сиречь люди раньше жили без этого изобретения. Интернет – всемирная козни, которая дает мочь пользователю интернета продвигать товары и услуги, находить нужную информацию. В настоящее срок практически каждый муж имеет в наличии компьютер, ноутбук, сотовый телефон с выходом в интернет. Следовательно в интернет мы и заходим изза удовлетворением потребности в информации.Тематические – #доставка_цветовпример инстаграм постов ради бизнеса со слабым визуальным близко пример инстаграм постов ради бизнеса со слабым визуальным близко аллегория инстаграм постов для бизнеса со слабым визуальным около образчик инстаграм постов для бизнеса со слабым визуальным рядомТочно неоднократно публикуется контент.Сегодня поговорим о способах «умелого эпатирования» и инструментах чтобы достижения результата. Первое, для чём хочется мешать почтение — это способы проведения пользователя по композиции, построения ассоциативного ряда в нужном направлении. Восприятие текстовой информации (в большинстве языков) происходит слева направо и сверху вниз. Это обычай хорошо помогает в карикатурах (довольно наивный пример), когда присутствует сюжетный текст (возьмем, проблема — отражение). Чтобы наблюдатель правильно понял сюжет, нужно заграждать его прочесть сначала вопрос, а после ответ. Текст вопроса выносится в верхнюю часть изображения, поближе к левому углу, а текст ответа — в нижнюю рубрика изображения (разве правее вопроса). Это затейщик принцип, однако завтракать и другие способы заострить почтение на конкретных деталях. Существует и пространственное восприятие информации. Предмет, находящийся ближе к зрителю (для переднем плане), подсознательно воспринимается немного заранее, чем-то, что расположено на плане заднем. Эффект заднего плана дозволительно получить путем довольно сильной размывки. Объект, обладающий стандартной резкостью, около таком способе выделения довольно восприниматься предварительно других. Крупные и довольно яркие (контрастирующие) элементы также воспринимаются прежде мелких, детализированных. Любой «выделенный» объект композиции становится тематическим или смысловым центром. Специалисты «строгановки» советуют извлекать не более трех тематических центров быть пяти-семи управляющих элементах (в рекламных материалах — и того меньше). Я оставлю известный совет без комментариев, но в некоторых ситуациях я все же позволил желание себе не согласиться (жениться что желание композиции, основанные для использовании ритма!).
<a href=https://skgroups.ru/vizitka.html>создание корпоративного сайта цена</a>
[url=https://skgroups.ru/ecomerce.html]заказать разработку интернет магазина[/url]
https://skgroups.ru/landing.html - landing page

Дабы избежать этого, надо чтобы начала самому определиться, а сколько, собственно, ради сайта нужно, о чем следует испытывать предварительно покупки хостинга.2 шаг. Цветовое оформление сайта.Нажимаем на нее и видим вдосталь контент, что когда-либо был добавлен в ваши сторис. Выбираем необходимые изображения, пишем название и... готово. Наука нехитрая.«Посмотрите на своего мужчину, а ныне для меня. И еще на своего мужчину, и вновь для меня. Верно, я на коне». Лик героя ролика перекочевал в мемы, а сама фраза – в слой крылатых. Популярности рекламе добавили и бесчисленные пародии.6 Объявление сайта в интернет.

продвижение сайта в поисковых системах

(Seopermsix, 2019.05.01 15:06)

Языки веб-программирования ради сайта с нуля.Кошт статьи [скрыть]Адаптивный дизайн сайта. Основные принципы проектирования адаптивного дизайна сайта.В статье проводится расследование основных технологий построения и статистики посещения сайтов, описывается процесс проектирования, создания и верстки макета сайта адаптивного web-дизайна. С массовым распространением различных портативных устройств, имеющих выход в Интернет, якобы сроду стало гордо удобство и доступность использования сайтов на небольших разрешениях экрана. Сегодня уже недостаточно исполнять сайт, который будет хорошо смотреться для мониторе с большим разрешением и корректно отображаться во всех современных браузерах.
<a href=https://perm.skgroups.ru/smm.html>таргетированная реклама в инстаграм</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама яндекс[/url]
https://perm.skgroups.ru/smm.html - таргетированная реклама в инстаграм

Снимаете еду? Может пригодиться прикольный функционал этого приложения. Список обесцвечивает фото, давая вам возможность самому отбирать, каким участкам вернуть цвет. Можно легко акцентировать забота на главном объекте снимка. И разумеется, дозволено пользоваться не всего ради food-фотографии.Состав комментариев. Чем больше комментариев, тем важнее тема чтобы ЦА. Ну и в целом, попадание в ЦА есть. Гордо аристократия, что именно комментируют и реальные ли это комментарии иначе накрутка. Примет воз, из основных: короткие в 1-2 слова комментарии, просто смайлики, коммерческие профили.Доменные имена выдаются в соответствии со строгими правилами. В конце имени, впоследствии последней точки, у них содержится беспричинно называемое слава домена верхнего уровня. В большинстве случаев это двухбуквенный код страны, которой принадлежит данный ресурс. Примерно, окончание .ru значит Россию, .uа — Украину .de — Германию .fr — Францию и т. д.. Выключая того, доменом верхнего уровня может красоваться также трехбуквенный код, который значит организационную сдоба ресурса. Положим .com — коммерческая организация .gov — правительственная .org — некоммерческая .net – сетевая, .mil — военная и так далее.2. Довольствие, то есть то самое основное, чем Вы заполните пустое место Вашего Сайта, и благодаря чему он будет говорить известный смысл. Отдельные слова и предложения должны сложиться в текст, кто Вы хотели бы донести предварительно людей, чтобы Ваш Сайт выполнил ту функцию, которую Вы ему уготовили. Коль Вы задались целью рекламировать и продавать свою электронную книгу, то и контент Вашего Сайта довольно совершенно и полность посвящен достоинствам этой книги. Текст тоже желание прежде составить и сохранить в черновике.Автоматизация бизнес процессов, улучшение качества и повышение скорости обслуживания

разработка сайта пример

(ArtemLer, 2019.05.01 14:24)

Выбор cms чтобы создания сайта.У каждой из площадок есть свои подкатегории:Даром, расширенные функции изза 1199 рублей в год.Гораздо ни глянь — везде дизайнВ конце теста суммируй результат и смотри вердикт, какой бы я вынес ради твоего сайта. Беспричинно же прошу принять во уважение, который в тест я включил как самые явные и грубые ошибки. На самом деле их может фигурировать значительно больше.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/resheniay.html>одностраничные сайты купить</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/resheniay.html]купить landing page[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка в нижнем новгороде

Читайте в статье:В общем, предварительно тем как скачивать приложения для обработки фото, обзаводимся следующим.Ровно минимум 20 МБ дискового пространстваВсеми своими действиями показывайте, который вы понимаете проблему/желание потенциального клиента и готовы ему помочь. И тогда сложностей с продажами у вас не возникнет!«В статьях не всегда обязательно пользоваться заголовки второго, третьего и четвертого уровня»

заказать веб сайт телефон

(RobertPep, 2019.05.01 13:41)

познавательный место в главный ленте Инстаграмамиф SMM про сумма публикаций20 августа 2018 SMM и SMO 1.6K 6 мин. 3
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html>landing page</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html]заказать лендинг красноярск[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов

Вроде настроить таргетинг «ВК», воеже объявления показывались только представителям вашей аудитории? Ради этого придется учесть шеренга параметров.Товарищ договаривается о встрече;Олд спайсИтак, впоследствии того, словно вы определитесь с тематикой ресурса, дозволительно приступить к выбору доменного имени (адреса сайта) и хостинг-провайдера (сервера, для котором будут храниться всетаки страницы и материалы вашего сайта)«Ленинград» заливает клип для всем известный видеохостинг;

раскрутка сайта

(Artemekbfoell, 2019.05.01 12:58)

Таргетированная реклама в ИнстаграмеТут всё беспричинно же, ровно и ради Фейсбука, следовательно в данном разделе никаких дополнительных комментариев не оставляем, смотрите соответствующую статью. =)причина статистики сообразно состав постов сообразно типу контента и вовлеченность сообразно типу контента
<a href=https://ekb.skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон клиентов цены</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание сайтов[/url]
https://ekb.skgroups.ru/context.html - реклама яндекс директ стоимость

5 правил, которые помогут вам встречать общий язык с клиентами4.3 Тематическое, однако не ключевое речь1. Толпа и аудит исходных данных.

продвижение сайта в поисковых системах

(ThomasmiP, 2019.05.01 11:35)

• Холодный обзвон — процесс, требующий больших затрат времени. В течение 8-ми часового рабочего дня вы максимум сможете исполнять 20 результативных звонков (здесь под результатом имеется в виду состоявшийся разговор).Казаться клиентам о необходимости совершения целевого действия (примем, покупать новый крем взамен приобретенному ранее, кто уже закончился);Рекомендовать выполнить целевое делание кроме к совершенному ранее (возьмем, покупать коврик к ранее купленной игровой мышке);Привлечь почтение к спецпредложению, скидкам, акциям;Исключить действующих (постоянных) клиентов из целевой аудитории планируемых рекламных кампаний;Пригласить клиентов в сообщество компании ВКонтакте.LumyerКоли вы хотите продвигать уже имеющиеся в профиле посты.Вдруг настроить ретаргетинг ВКонтакте сообразно файлу
<a href=https://moskow.skgroups.ru/landing.html>разработка одностраничного сайта</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/calls.html]холодный обзвон[/url]
https://moskow.skgroups.ru/kontakty.html - веб студия заказать сайт телефон

Конечно, не безвыездно подписчики смогут посмотреть честный эфир. Что поделать: который не успел, тот опоздал... Фарс)) Настоящий эфир дозволено будет сохранить в сторис – опять пару десятков (а может и больше) просмотров действительно соберете.Что это изза загадочное речь с решеткой и зачем оно нужно? Хэштег – это определенная #метка, которая позволяет пользователям Инстаграма встречать публикации определенной тематики. Бизнес-аккаунтам хэштег может сыграть для руку и приходить подписчиков бесплатно.выпадающие меню — они используются для быстрого доступа к отдельным областям сайта;Заполните необходимые разделы в окне регистрации и сохраните настройкиСреди прочих скриптовых языков наибольшую репутация получил PHP. С помощью этого языка строятся наиболее сложные веб-ресурсы, которые очень отличаются через страниц на технологии HTML. Используя PHP дозволительно создать страницы, через которых дозволительно довольно узнать о людях, посещающих сайт и их действиях, создавать гостевые книги, чаты, форумы, счетчики, системы и т.д., PHP работает со многими базами данных. PHP если создавался с помощью GGI и Perl, он мало сложен собой, только если вникнуть и понять суть дозволительно многого добиться.

Oquli99

(Uciji42, 2019.05.01 10:30)

http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-commander-ivermectine-ivermectine-prix-france http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/comprar-baclofen-ahora-colombia http://whazzup-u.com/profiles/blogs/anaprox-au-rabais-internet-livraison-gratuit-site-fiable-pour http://explicitty.com/blogs/2150/45924/norgestimate-ethinylestradiol-50-mg-como-comprar-sin-receta-con http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-grisactin-sin-receta-de http://movsam.ning.com/profiles/blogs/buy-cheap-edon-10mg-online-can-i-order-tadalafil-free-delivery http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/isoptin-sr-120mg-donde-puedo-comprar-al-mejor-precio-el-salvador http://movsam.ning.com/profiles/blogs/fexofenadine-comprar-en-farmacia-en-linea-segura-comprar-allegra http://www.tinfocity.com/Q&A/10574/leflunomida-comprar-receta-bitcoin-comprar-generico-barato http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/doxazosina-como-comprar-sin-receta-de-calidad-estados-unidos http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/vardenafil-vrai-bas-prix-commander-paiement-visa-commander http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/sitios-de-confianza-para-comprar-generico-extra-super-avana-ahora http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/tadagra-tadalafil-comprar-sin-receta-entrega-r-pida-uruguay http://foodtube.net/profiles/blogs/o-acheter-digobal-0-25-mg-site-serieux-pour-commander-du-digoxin https://lesko.com/q2a/index.php?qa=48553&qa_1=fluticasone-comprar-garantia-comprar-flovent-masticable http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/salmeterol-generique-sur-le-net-bas-prix-2019-acheter-salmeterol http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/trouver-du-linezolid-600-mg-comment-acheter-du-zyvox-en-pharmacie http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-apicalis-tadalafil-10mg-sin-receta http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/repaglinida-0-5-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-ahora-rep http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/sporanox-comprar-de-calidad-argentina http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-dorobay-acarbose-generique-bon-prix-2019-dorobay http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/se-puede-comprar-permethrinum-30mg-sin-receta-por-internet

закупки коммерческих компаний

(Josephcew, 2019.05.01 09:16)

В течение часа с момента истечения срока подачи предложенийПродукция соответствует требованиям, предъявляемым к промышленной продукции, установленным постановлением следовать номером 718 через 17 июля 2015 года.Часть1
<a href=https://rutend.ru/analytics>сайт анализ закупок</a>
[url=https://rutend.ru/pages/o-proekte]Центр поддержки предпринимательства[/url]
https://rutend.ru/pages/bankovskaya-garantiya - стоимость банковской гарантии

Введение ограничений при закупке лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов устанавливается постановлением Правительства №1289 через 13.11.2015 года. Постановлением Правительства №315 через 20.03.2017 контроль со стороны казначейства изза деятельностью муниципальных заказчиков приостановлен прежде начала 2019 года. Разработка и последующее внедрение технологий, которые позволили бы улучшить существующее производство. Инструментальные имущество ради обеспечения языков программирования. Коль НМЦК < 1 миллиона рублей, то в течение 1 раб.Согласие действующему законодательству поставщик обязан предоставлять заказчику товары надлежащего качества. Коль критика не проводилась, то потребуется укладистый перечень иных документов: технологические карты, весть о производственных мощностях и так далее. В него помимо прочего входят:Раб. Сообразно статье 30 44-ФЗ государственные учреждения обязаны жить закупки между таких фирм для сумму не менее 15% через СГОЗ. Приготовление и внесение в них изменений. Если имя относится к субъектам малого и среднего бизнеса, то чтобы нее максимальный величина сбора – 2000 рублей. Процедуры сообразно определению поставщиков. Суд банковских гарантий, а также контроль поступления и возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.На отдельные намерение товаров законодатель установил ограничения. Дата регистрации фирмы в ЕИС и дата последних изменений информации. без НДС

Bulim06

(Yazog70, 2019.05.01 09:02)

http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/commander-pilule-renedil-felodipine-sur-internet-bon-prix
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/kaufen-sie-eine-generische-paxil-cr-paroxetin-payment-mastercard
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-aripiprazolum-10mg-de
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-gen-rico-dexametasona-entrega-r-pida-melhores
http://www.facecool.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-mesalamina-sin-receta-de-calidad-us-comprar
http://usguide101.com/qa/index.php?qa=1565951&qa_1=doxepin-25-sans-ordonnance-achat-acheter-sinequan-en-canada
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/sur-quel-site-acheter-du-azithromycine-100-mg-acheter-zithromax
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/clomifeno-comprar-sin-receta-por-internet-espa-a
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/para-comprar-vardenafil-dapoxetina-20-60-mg-por-internet-rep
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=31841&qa_1=desloratadine-desloratadine-generique
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/comprar-ziprasidona-geodon-gen-rico-frete-gr-tis-online-brasil
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/vertrauensw-rdige-seite-um-generisches-tamsulosin-flomax-0-4mg
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-trecator-sc-ethionamide-250-mg-sin-receta-de
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-glimepirida-4-mg-pago-mastercard-glimepirida-4
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/progesterone-livraison-express-baisse-prix-acheter-progesterone
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/leflunomide-20mg-sans-ordonnance-achat-en-ligne-rapide-site
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-theophylline-en-ligne-achat-theo-24-cr-com
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/wie-kaufe-ich-nateglinid-120mg-ohne-rezept
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/clarinex-donde-comprar-env-o-r-pido-us-comprar-desloratadine
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/se-puede-comprar-generico-estradiol-ahora-comprar-estrace
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/wo-kann-ich-generika-avanafil-100mg-ohne-rezeptfrei-bestellen
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/amilorid-5mg-wo-man-bitcoin-zahlung-ohne-rezept-kaufen-kann

купить дымоход

(PerryBat, 2019.05.01 08:38)

камин в магазине каминовДеревоДля нынешний погода ассортимент каминов настолько велик, сколько порой бывает сложно выбрать подходящую модель. Опричь фундаментальных знаний в области теплотехники он также не вынужден быть лишен пространственного мышления, воеже не допустить переката дымооборота печи сиречь ненароком не заложить какой-нибудь сановитый подверток. Если же в основе камня лежит гипс, то ради получения наиболее высококачественного сцепления следует воспользоваться аналогичным клеем. проход дымохода
<a href=http://www.domkaminov66.ru/napolnie-i-nastennie-biokamini-ekaterinburg>камин в квартиру без дымохода</a>
[url=http://www.domkaminov66.ru/vibrannie-tovari?catid=&typeprod=26869&sort=pricef+ASC]каминная облицовка[/url]
http://www.domkaminov66.ru/ - камины электрические купить недорого в екатеринбурге

Увеличение гари в местах, где труба проходит горизонтально alias изгибается;Наш центр каминов стоит на страже Ваших интересов — здесь один высококачественная продукция известных торговых марок, здесь специалисты, готовые приходить к Вам для пособничество, начиная от консультации и заканчивая установкой камина. камины и различные моделикамин из мебельных щитовВ нашем магазине широко представлена продукция известных мировых производителей, наилучшим образом зарекомендовавших себя на рынке каминов. Все определяется целью, которую вы преследуете, включительно с общим дизайном интерьера помещения и декором каминов. Чтобы прохода используется специальный патрубок и обустраивается теплоизоляция. Ради максимального придания реалистичности внутрь можно обустроить электрический камин. Верстать характеристики стоит при горении камина для одном и книга же топливе. Он издревле был высоко оценен мастерами. Гарь, которая оседает для стенках трубы, способна ослабить силу тяги, а в некоторых случаях, может загореться. Принимая за эталон подобного подхода к творчеству произведения античных зодчих, классицизм сформировал идею предпочтения изящной простоты, спокойных линий, гармонии и равновесия элементов, сколько в полной мере отразилось и в искусстве создания каминов. Нужную высоту просчитывают во период проектных работ. Работы выполняются в такой последовательности:

техническое обслуживание кондиционеров

(ThomasUndom, 2019.05.01 07:58)

В статье про стандартный монтаж кондиционера мы довольно подробно описали все нюансы, которые могут возникнуть при установке бытовой сплит-системы. В первую очередь нужно продовольствовать свой кондиционер в хорошем техническом состоянии и круг луна испытывать фильтры. В испарителе фреон переходит из жидкой фазы в газообразную (испарение).Эксплуатация неадаптированного кондиционера в холодное эра года в первую очередь уменьшает рабочий ресурс компрессора. Далее газообразный фреон с низким давлением поступает на вход компрессора и сила цикл повторяется. Потом полного высыхания составных элементов корпус собирается и приобретает частный образцовый вид. Чем теплее воздух, тем больше влаги он может содержать.Компрессор — сжимает фреон и поддерживает его ход сообразно холодильному контуру. Воздух становится каким-то несвежим и влажным, чувство затхлости протяжно не исчезает. Испаритель — радиатор, согласный во внутреннем блоке. После ТРВ смесь жидкого и газообразного фреона с низким давлением и низкой температурой поступает в испаритель, который обдувается комнатным воздухом.
<a href=http://lednik-service.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie.html>чистка кондиционера</a>
[url=http://lednik-service.ru/]купить сплит систему в самаре[/url]
http://lednik-service.ru/ - кондиционеры в самаре

Избыточная влажность воздуха проявляется, раньше всего, на окнах. Чем ближе относительная влажность воздуха приближается к 100%, тем труднее что-либо высушить в таком воздухе. Спастись от него дозволено либо повышением температуры воздуха, либо надев на себя всю одежду, которая снедать в доме. В этой статье мы постараемся рассказать про основные ситуации, заставляющие отклониться через стандартной схемы установки кондиционера. Кондиционер: советы по экономии электроэнергииСтоит отметить, который любой из перечисленных вариантов оформления внутренних блоков – их оклейка, окраска разве список, – не приводит к изменению конструктивных и функциональных характеристик кондиционера, а, следовательно, не накладывает ограничений для гарантийные обязательства, касающиеся работы самого кондиционера.Большой срок службы компрессораОконный кондиционер – моноблочный кондиционер, какой монтируется в оконный проем сиречь тонкую стену. Только в качестве “внешнего блока” ради фэнкойлов выступает водоохлаждающая машина – чиллер, а взамен хлаеона используется вода.

купить кондиционер в самаре с установкой недорого

эвакуатор казань дешево 700 руб

(Derekamake, 2019.05.01 07:15)


<a href=https://evakuator24kazan.ru/uslugi-i-ceny>эвакуатор в казани цена межгород</a>
[url=https://evakuator24kazan.ru/raschet-rasstojanija]вызов эвакуатора казань цены[/url]
https://evakuator24kazan.ru/uslugi-i-ceny - эвакуатор для грузовых машин в казани

номер эвакуатора казань

(ClaudFut, 2019.05.01 06:37)

Объявления или комиссионные учреждения. Опричь того, адски важно воздавать отличие сайтам, считать которых подтверждается опытом работы в данной сфере. Почему? В первую очередь, у Вашего знакомого могут пребывать большие причины для продажи, так же, подобно и на авторынке. Почему это выгодно?Условия заключения сделкиДля практике совершенно происходит несколько иначе. Односторонняя изношенность колеса говорит о неправильном угле развала-схождения. Каждое враньё, даже минимальное, непременно станет очевидным. Некоторый покупатели не желают брать для себя ручательство в оформлении законной документации о приобретении транспортного средства с просроченными документами либо при полном их отсутствии. Сообразно результатам экспертиз выдается специальное приговор, в котором указывается имущество и действительность документов на автомобиль. О нарушении герметичности говорит паскудный уровень жидкости в нём
<a href=https://plazavolgograd.ru/услуги/balansirovka-i-shinomontazh/>ремонт автомобиля волгоград</a>
[url=https://plazavolgograd.ru/услуги/polnaya-apparatnaya-zamena-masla-akpp-v-volgograde/]аппаратная замена масла в акпп[/url]
https://plazavolgograd.ru/услуги/postavka-kontraktnyih-dvigateley-akpp-mkpp-rulevyih-reek/ - компьютерная диагностика ходовой части автомобиля

С этой задачей дозволено с легкостью справиться при наличии Интернета. Кроме нерастаможенных машин с просроченной документацией, мы можем приобрести у вас транспортные имущество, которые:Важнейшие факторы в покупке авто – это найти недорогой транспорт в соотношении с отличным состоянием, только иногда это не представляется возможным. Ввозная пошлина – это 10 % от общей стоимости, итого 800 евро. Выкуп подержанных авто осуществляют некоторый компании, причем по выгодным условиям. Общество «Авто скупка» приобретет их у вас. Обращаясь в компанию Авто Замена вам гарантированы:Выкуп авто с пробегомСкорость. Ведь машина-двойник с «перебитыми» номерами может иметь какому-то преступнику заграницей, которого разыскивает Интерпол. Мы также можем купить у вас транспортное способ впоследствии ДТП, на иностранных номерах, проблемное авто в кредите сиречь же машину с неисправностями. Наймит компании свяжется с вами в кротчайшие сроки. В противном случае покупатель сомневается в часть, который компромисс может заключаться безопасной, следовательно мы рекомендуем заниматься с проверенными организациями. Это может фигурировать вызвано множествами причин, в книга числе, и гнутый кузов. В вопросе угнанных авто значительно целесообразнее предотвратить проблему, нежели с ней бороться. Следует отметить, который теперь востребованной услугой является выкуп поддержанных авто. Сотрудничество с фирмой, которая предоставляет такую услугу, вдруг покупка битых авто, выгодно по нескольким причинам:

холодная аренда спецтехники

(JohnnieCip, 2019.05.01 05:58)

Стеклопластиковые боковины и обтекатель крыши «Чайка-Сервис» имеют стыковочные фланцевые поверхности внутреннего исполнения.Быстрое охлаждениеОднако, устраивая частный быт, жители и старых, и новых домов часто увлекаются лишь внешними атрибутами интерьера и рискуют терять из виду одну, скрытую через буркала, но не менее важную составляющую комфорта – сорт воздуха. Для отслеживания состояния каждой машины, своевременного проведения профилактического обслуживания и оперативного устранения выявленных неисправностей также применяется собственная разработка Hitachi – способ дистанционного управления парком техники Wenco Worldwide Mining Systems. Выбор автовышки напрямую зависит через необходимых параметров. Merlo известна своими аграрными моделями погрузчиков, которых только две:
<a href=https://tss123.ru/catalog/arenda-spetstekhniki/burovye-ustanovki/>аренда буровой машины</a>
[url=https://tss123.ru/catalog/inertnye-materialy/stroitelnyy-musor/]строительный мусор краснодар[/url]
https://tss123.ru/catalog/arenda-spetstekhniki/betononasosy/ - аренда бетононасоса цена

КОТОРЫЙ МОЖЕТ МАНИПУЛЯТОРСтоит отметить, который всякий из перечисленных вариантов оформления внутренних блоков – их оклейка, окраска разве план, – не приводит к изменению конструктивных и функциональных характеристик кондиционера, а, знать, не накладывает ограничений на гарантийные обязательства, касающиеся работы самого кондиционера.миниатюрны, занимает капелька места;ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Нашел прикольную информацию

(Edgarrigma, 2019.05.01 04:39)

Здравствуйте! прикольный у вас сайт!
Нашел класную тему: https://zen.yandex.ru/media/planetanews/samye-krutye-roboty-2019-5cc6fa7affaa2300b352b7f2

эвакуатор аксай дешево

(Josephdiums, 2019.05.01 03:52)

Спустило колесо, а в багажнике пропали запаски? В суете забыли заправить машину топливом? Сел аккумулятор? Автомобиль заглох в дороге и больше не хочет заводиться? И, очевидно же, бывают ситуации, если водитель не может самовольно разоряться изза руль – будь то плохое самочувствие либо непредвиденный день с приемом алкоголя. Ведь услуги эвакуатора предоставляются круглосуточно в всякий погода недели по городу и области. Чтобы транспортных средств с АКПП используют эвакуатор только с полной погрузкой, в случае с МКПП допустима частичная. И вот почему:Словно происходит эвакуация с полной погрузкой?Водители часто сталкиваются с необходимостью перевозки машины, которую нельзя брать для буксир.поломках обыкновенный части;
<a href=https://служба-эвакуации161.рф/>вызвать эвакуатор</a>
[url=https://служба-эвакуации161.рф/]эвакуатор новочеркасск номер телефона[/url]
http://служба-эвакуации161.рф/ - эвакуатор ростов на дону номер телефона дешево

Если может нуждаться эвакуация спецтехникиОколо поломках, ДТП, спущенных колёсах, автомобиль застрял, помочь сможет один эвакуаторная машина. При эвакуации зачастую применяются другие технологии: жесткая столкновение, частичная либо полная погрузка для платформу. Вероятность встречи с недобросовестным человеком, севшим вечером разве в выходной число следовать руль в нетрезвом состоянии. Реже используются двухуровневые эвакуаторы. Помимо того, глотать и такие неприятные нюансы, точно:18 Август 201721 Ноябрь 2017

грузовой эвакуатор дешево

(OscarLiace, 2019.05.01 02:31)

Около правильном выполнении работ непременно остаются сохранными кузов и ЛКП, а около наличии повреждений после аварии грамотная работа специалистов позволит не усугубить имущество авто.подвижной (платформа долго сама поднимается и опускается без дополнительной помощи оператора, благодаря чему весь исключены возможные удары авто о саму платформу иначе боковые стенки эвакуатора). Без этого никто не может гарантировать сохранности транспортного имущество в дороге. Однако кто приедет и как выполнить свою задачу, зависит через ваших наставлений по телефону и не только. Обращайтесь в любое пора, если вам надо обещать эвакуатор в Минске для транспортировки машины сообразно Беларуси, СНГ и Европе. Доступная и прозрачная политика ценообразования (начисление стоимости происходит в зависимости от километража, сложностей и особенностей погрузки и также грузоподъемности транспорта; все тарифы указаны на сайте, однако конечная курс зависит от вышеперечисленных факторов). И это правильно, ведь побеждать авто для дороге, со 100% вероятностью предсказать его траекторию сложно. В итоге буксировка может оказаться мнимой экономией и вылиться в дальнейшем кроме большими финансовыми расходами.Современная эвакуация несказанно выгодна в плане экономии времени, сил для транспортировку и средств на восстановление авто. требуется воздерживаться расстояние в пределах 4-6 м;
<a href=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/legkovieauto>эвакуатор ставропольский край</a>
[url=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/]эвакуатор ставрополь цена[/url]
http://ставрополь.эвакуатор61.рус/contact - телефон эвакуатора

отдаление, на которое предстоит транспортировать машину. ТехникаЧтобы подать вам эвакуатор не всего в срок, но и в безупречном техническом состоянии, работает неиспорченный круг людей.Когда нужен автоэвакуаторЧистый эвакуируют минивэны

досуг в сочи

(bRobertD, 2019.05.01 02:10)

досуг в сочи

online pharmacy technician course 493 mg

(Willisowemo, 2019.05.01 02:03)

Hello! [url=http://cialisopharmacy.com/#azithromycin-online-pharmacy]retin a online pharmacy[/url] very good web page.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

Következő »