Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpg 

Népi énekről...

 

A paraszti társadalomban természetes volt, hogy a gyermekektől kezdve a legidősebb korosztályokig egyaránt szinte mindenki tudott énekelni, a zene, a népdal születésüktől kezdve végigkísérte életüket. Sajnos ez már a múlté. A modern ember alig énekel, s ha énekel is, dalai általában a múló divathoz kapcsolódó, kevésbé értékes "alkotások".

 

Szeretném megmutatni, hogy a népdal nem csupán a régi idők emléke, hanem a mai ember is magáénak érezheti.
Lajtha László írja: "A népzene nemcsak egy lepréselt virág, hanem élet is." Ezt a zenét azonban ma már csak tudatos tanítással -tanuIással lehet életre kelteni.

 

 

A régi falusi közösségekben a dal szájról szájra szállt, vagyis hallás útján terjedt. Ezt a tanulási módot kíséreljük meg alkalmazni a mai élet szabta keretek között úgy , hogy magnetofonkazetták hallgatásával sajátítjuk el a dalokat.

 

 

A tanulás alapja tehát az eredeti hangzó forrás, melyet a kottaképek csupán kiegészítenek, magyaráznak. Bartók Béla szerint ugyanis "bizonyos hangadásban, hangszínben, tempóban és sok más apróságban megnyilvánuló előadásmódok nagyon jellemző hozzátartozói a népi zenének: tehát nem csupán a dallam leírható hangjai a fontosak, hanem a dallam előadásával járó sok egyéb tulajdonság is, mint a dallam megjelenítő eszköze."

 


A népdal tanításának legfontosabb feltétele a hangképzés ismerete, mely bármilyen műfajú énekléshez elengedhetetlen. Bár a hangképzés alapszabályai bizonyos mértékben az összes énekes műfajra egyaránt vonatkoznak, számolnunk kell módszertani különbségekkel is, melyeket a népi dallamvilág stiláris eltérései szabnak meg.

 

A népdaléneklés váljék közkinccsé, és tovább éljen a következő nemzedékekben.

 

A népi ének tanításának szakirányú feladatai

 

 

-   Az énekes népzene hagyományainak a megismertetése.

 

 

 

-   A népdalok hiteles megszólaltatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel.

 

 

 

-   Az emberi hang sajátosságainak megismertetése.

 

 

 

-   A magyar népzenei dialektusok sajátosságai.

 

 

 

-   Az énekhang technikai adottságainak fejlesztése.

 

 

 

-   A növendékek zenei képességeinek fejl.

 

 

 

-   Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzet fejl.

 

 

 

  - A dialektusok díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejl.

 

 

 

 

A népi ének tantárgy tanítása korosztályonként, tagozatonként tematikájában és módszerében azonos, az elvégzendő anyag mennyiségében és összetettségében azonban különbözik.

 
 

A javasolt zenei anyag kiválasztását mindig a tanuló életkora, technikai tudása, muzikalitása és zenei érettsége befolyásolja. A képzési program lehetőséget ad arra, hogy a fejlesztési ütemet a tanár a tanuló egyéni adottságainak figyelembe vételével határozza meg, így a képzési idő lerövidíthető. A kiemelkedő képességű növendékek számára második osztálytól lehetőség nyílik arra, hogy magasabb óraszámban (heti 2x45 perc) tanulhassanak.

  

Az alapfokú tanulmányok befejezése után a legkiválóbb tanulók továbbtanulhatnak a zeneművészeti szakközépiskolában, de tudásukat a továbbképző 7-10. osztályaiban is fejleszthetik.

 

 

Népi ének előadásmódjáról...

 

Minden stílus sava-borsa az előadásmód. Minden stílus meg is teremti a maga sajátos előadási fogásait. A régi népdalok itt-ott még hallható énekmódja az a legfeltűnőbb vonzóerő, amiért ma annyian lelkesednek érte; ezzel az énekmóddal „felöltöztetve” lesznek jelentősek néha egészen jelentéktelen dallamok is, sokszor stílusban idegen, pár hangnyi dúr dalocskák is.

 

Melyek tehát a megvalósításnak azok a sajátságai, amelyek kívül esnek a dallam szigorúan értelmezett, saját tulajdonságain? Ilyen az énekes hangszíne, a választott hangmagasság, az egyéni vagy területenként szokásos tempó; ilyen a kezdő lendület, amely a dallam tempóját ritmusát is befolyásolja; ilyen az előadás színezése vagy a színezéstől való tartózkodás, és mindenekfölött a díszítés, a dallamhangokon felül alkalmazott díszítő hangok, amellyel az énekes körülfonja a dallam alaphangjait.

 

Ezek mellett hozzátartoznak még az előadás stílusához olyan elemek is, amelyek a dallamnak is sajátságai, de az énekes az előadás folyamán pillanatnyi ihlete szerint rögtönzi, változtatja: ilyen a pontozásnak egyéni alkalmazása, és ilyen a variálás, ami bizonyos dallamfajtákban vagy bizonyos régies hagyományú területen, bizonyos egyéniségek énekében nagyobb mértékben változtatja meg a dallam főhangjait is, s az állandó változtatás a lehetséges, egyenlő értékű fordulatokból változatos, művészi fölépítést alkot egy sok versszakos előadásban; vagy sablonos menetekből ötfokú fordulatokkal népi stílusú dallamot formál. Stílust jelenthet az előadásban bizonyos dallamok hangszerrel együtt hangzó éneklése, sőt stílussá válhatnak bizonyos modorosságok is: az oktávtörés vagy más énekes fogások. Lássuk sorban mindezeket.

 

A hangszín különbözteti meg legjobban a régi, hagyományos éneklést a maitól és a nem népi előadástól. De mindenféle népi éneklés is különbözik a tanult énekesekétől: a hangképzés természetességében.

 

A nép, ha dalol, mindenekelőtt szöveget mond torzítatlanul, méghozzá a tájszólás erős színeivel; emellett énekel, ahogy tud. A tanult énekes mindenekelőtt szép hangot akar képezni, emellett mondja a szöveget, ahogy lehet. Ezért minden egyes hangot külön „megformál”, míg a népi énekes csak dallamsorokat, zenei egységeket formál meg. Ez tehát már hangzásban is különbséget jelent mind a régi, mind az új népi előadással szemben. De a két népi énekmód is különbözik egymástól. A régi dallamok hagyományos hangszíne ünnepélyes, komoly, mondhatnánk: meghatódott volt.

 

 „Az öregek, különösen Erdélyben egészen más gégebeállítással, a közönséges {159.} beszédtől elütő, megilletődött, ünnepi vagy derűs: egyszóval sokféle hangszínnel énekeltek.” Különleges gégebeállítással különleges hangszínt hoz ki összeszorított torkából 0147 dalunk gyimesi énekese. Itt is tapasztalhatjuk, hogy egy még dallamnak alig nevezhető, három hangon recitáló zenei mag mit nyer a díszítéstől: a három hangot körülburjánzó, furcsa, préselt hangszínű díszítmények és a hangismétlés sajátos hatása teszi ezt az éneket olyan egyedülállóan megragadóvá.

 

Díszítményeinek ez a sajátos hangszíne van olyan különös, mint egyes lapp énekesek díszítményeinek hangszíne (amit Szomjas–Schiffert felvételein hallhatunk). Nyilván valami nagyon ősi időkből származó énekmód ez, aminek mégsem „primitívsége” ragadja meg a hallgató figyelmét, hanem kifejező ereje.

 

Egészen más hangvétel jellemzi a mezőségi énekeseket. Ott a nagy magasságban, feszített, érdes éneket kedvelik. Ez a magasba törő, minél élesebb éneklés különben másfelé is megvan, például Gyimesben is, sőt ott is, ahol már régi énekstílus nem él. Az Abaúj megyei Ájban mondta egyik 30 év körüli asszony, aki a maga korosztályának vezető énekese volt: „Mi így danoltunk, igen gyorsan meg igen magosan”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Ennek az uralkodó követelménynek a mély alt hangúak nem mindig tudtak eleget tenni. Panaszkodott is egy jó dalosom, hogy nem bírja „oj élesen” (vagy »vékonyan«, »oj igen fel«); belefájdult a feje, az ér a homlokán, a templomi feszített éneklésbe. (Itt óhatatlanul eszünkbe jut Arany Bolond Istókjának temetési jelenete: „A két tanitvány, duzzadó nyakinnal Erőlködé a felső nyolcadot, És, mintha fojtogatták vón’ patinggal, Fejökbül a szem úgy kidagadott; Tán az akasztás sem jár annyi kinnal...”) Úgy látszik, régi hagyomány ez a népi éneklés mindenféle műfajában. Az ájiak, akikről szó volt, már csak új stílusú dalokat énekeltek ilyen „élesen”; a gyimesiek régi keserveseket, de nem kevésbé élesen, persze azért valami más hangszínnel: nem az ájiak és más magyarországiak egyenletes, csengő, világos mellhangjával, hanem valami préseltebb fejhangon, ami amazok derült hangzásával szemben valóban „keserves”, panaszkodó, majdnem félelmetes hatást kelt (013, 047/a).

 

Nem lehetetlen, hogy ezek a hegylakók énekükben is megőriztek valamit azokból a kiáltásokból, amivel egyik csúcsról vagy gerincről a másikra adtak jelt és felelgettek egymásnak: az úgynevezett „hüdintések”-ből (0197/d). Mindenképpen számolnunk kell ezekben az éles éneklési módokban azzal, hogy a messzeható hang volt bennük a cél, elsősorban a férfiak énekében. (Ugyanakkor az igazi klasszikus, díszített, régi előadóstílus sokkal kevésbé törekedett erős hangra, inkább bensőséges, telt hangzásra.)

 

Az új stílusban a csengő, átható hang az ideál; és a mindig magasabbra törő éneket egyes variációkban is tettenérhetjük: egyes dalokban a magasabbra törő lányok mindegyre magasabb megoldást alakítanak ki, s ez meg is marad a különböző alkalommal följegyzett változatokban. 0370, dalunk mellé tegyük oda az alábbi (áji) variánst és más változatokat:

 

Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

 

{160.} Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

a) egy előbbi, alacsonyabb változatot mutat be, b) egy későbbi magasabbat, s c) egy föltehető, legkorábbi megoldást.

 

Ezek a változatok együtt is hangozhatnak, mert gyakori jelenség, hogy a lányok-legények közös dalolásában ugyanannak a menetnek többféle megoldását egyszerre halljuk, például skálaszerűt ötfokúval együtt, vagy az ilyen tercpárhuzamban lévő megoldásokat: ezek együtthangzását szeretik is. Ájban mondták erről: „Aztán azt tetszik gondolni, hogy nem szép az, mikor többen többféleképp dalolják?” „Tudja Ilon néni, az osztán olyan szépen mén, mikor többen danolják, aztán mind más furmán mén”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Azonban akár régi stílus él még valahol, akár az új, egyben mindig hasonló az igazi paraszti előadás: nincs benne színezés, megjátszás, „előadás”. Változatlan, egyenletes hangszínnel, erősség változtatása nélkül – legalábbis szándékos és színezésre törekvő hangerőkülönbség nélkül – hangzik el az egész ballada vagy sok versszakos lírai dal. Hangerőkülönbség annyiban áll elő, hogy a sor vagy a dal végére elfogy a lélegzet, s ott elhalkul az ének, néha egészen elenyészik, hogy az utolsó szótagot nem is mindig halljuk. De ennek nincs dinamikai árnyalásjellege. Vannak olyan öregek is, akik nagy erővel meglökött hanggal kezdenek, s aztán elhalkul a hangjuk.

 

De ez sem szándékos árnyalás, s nem is jellemző az igazi, régies előadásmódra. Az új stílusban pedig kétféle énekmód szokásos: az egyik derült, harsány, gyors s ennyiben merev éneklés, a másik – különösen kezdéskor, közös éneklés elején, például amikor a lányok még magukban vannak a fonóban és várják a legényeket –, lassú, kötött, minden hangot jól kihúzó ének. Újabb felvételeken, különösen idősebb asszonyok énekében, már majdnem mindig csak ezt a „kezdő” hangulatú éneklést hallhatjuk új stílusú dalainkban is. De akár gyors, akár lassú, mindkettő egyenletes és egyszínű.

 

Az öregek balladaelőadása – régi hagyományú területen a fiataloké is – ezt a hagyományos, színezés nélküli előadást követi. Hangszín, hangerő változatlan az egész történet alatt; az ünnepélyesen, megilletődötten énekelt dallammal csak kiemelik a hétköznapokból a történetet, a mindennapi élet fölé stilizálják, s a hatást rábízzák a szövegre, amelynek minden szava súlyt kap ebben az éneklésben, s mint egy lassított film lepergetve növekszik hatásában. Azt is tapasztalták az első gyűjtők, hogy a legrégiesebb hagyományt őrző öregek a balladát és a hozzá hasonló hőfokú lírai dalokat behunyt szemmel, merev tartásban adták elő. Néha sajátos taglejtéssel, egyik fülük mögé tartott tenyérrel énekeltek. A behunyt szemmel, {161.} sőt hátrabillent fejjel előadott balladát tapasztalta C. Sharp is, az angolok „Bartókja”, az amerikai Appalache-hegységben; a fül mögé tartott tenyérrel pedig mongol énekest láttam énekelni. Ezek tehát nemcsak a magyar parasztok szokásai, hanem vagy valami régi hagyomány maradványai, vagy egy általános, emberi magatartás sokfelé jelentkező változatai.

 

Még színtelenebb az az énekmód, amit „sebes parlando”-nak nevezhetnénk: amikor a díszítetlen alaphangokat szinte hajszolt beszédtempóban pergeti le az énekes anélkül, hogy recitálásról beszélhetnénk; ezt már az ilyen dallam nagy íve is kizárja, valamint a közbeiktatott, hirtelen lefékezett hangok, amelyeket egy-egy melizmával is kiemel a gyors hangok közül. Ez világosan előadási sajátság, ami belső feszültségből ered, és feszültséget éreztet (0104).

 

Teljesen azért a színezés sem hiányzik a népi gyakorlatból. Bizonyos műfajok megengedik, sőt megkívánják: bordalok, mulató nóták, tréfás, jelenetszerű darabok, obszcén vagy kötődő szövegű táncdalok. Ezekben a csattanót vagy a különleges hangulatot kiemelik, éreztetik. Általában a jókedvet szokás jobban kifejezni, a szomorúság, bánat, panasz tartózkodóbb. (Nyilván, mert amúgy is erősebb a hatása.)

 

A díszítés, sajnos már nagy területen kiment a divatból a magyar népcsoportok többségében, csak egy-egy régies folt öregeitől lehetett még fölvenni: Dél-Dunántúlon, szórványosan az Alföldön, s máig igen szépen díszített dallamokat hallhatunk Erdély és Moldva falvaiban. Bartók és Kodály a Székelyföldön még dúskált benne, ma már inkább csak a bukovinai székelyektől hallani, valamint a Mezőségen, Gyimesben és mindenütt Moldvában (015, 066–067, 069, 0102, 0113, 0117, 0147).

 

Moldvában Veress Sándor még a 30-as években közösségben énekelt, díszített dallamokat hallott, amikor a fiatal lányok és asszonyok csoportja minden díszítményt hangról hangra egyformán énekelt. (Veress 1931, 133–134.) Vagyis ő még hallotta azt, amit Bartók kikövetkeztetett a székelyeknél, a kiveszőben lévő gyakorlat maradványaiból és a románok archaikusabb hagyományainak analógiájából. Ennek az egységes ékesítésnek feltétele, hogy a díszítések helyét és formuláit a hagyomány megszabja, s bizonyos tartózkodás is szükséges az alkalmazásában, olyan leszűrtség, ami csak bizonyos előre látható és természetes megoldásokat enged meg. HFM 1964 I/b-t ugyan egyetlen, magányos moldvai énekes adja elő, de versszakról versszakra azonos díszítményekkel; ez nyilván ennek a kikristályosodott, moldvai „közösségi” díszítésmódnak következménye. Annak ellenére, hogy sok versszakon keresztül pontosan ismétlődnek ezek a hajlítások, sosem válnak unalmassá, s minden belföldi és külföldi hallgatót elragadtak különleges szépségükkel.

 

Pedig talán mégis fokozottabb művészi teljesítményt nyújt az olyan díszítés, amit már csak egyéni teljesítményként, magányos énekben tapasztalhatunk: amikor a díszítések gazdagon burjánzó hajlításai mindig új és új megvilágításba helyezik a dallamot, sőt maga a dallam is változik egyes hangjaiban, amint az énekes {162.} a pillanatnyi hangulata szerint alakítja. (Például: 0113 – ez még tulajdonképp mindig ugyanaz egészen apró eltérésekkel. Igazi példája 137–138.)

 

Már megismertük a gyimesi énekes sajátos, primitív – de nem szépségben és hatásában primitív – díszítésmódját. Egészen más világ a dél-dunántúli hagyományt képviselő öregek hajlítástechnikája: leírva gazdagon ömlő ornamentikát látunk, de meghallgatva nagy részét alig halljuk; nagyon finom, átfutó mellékhangjaikból csak egy-egy fontosabb kap erősebb hangzást és jelentőséget (0117).

 

A szintén odavaló Csirke János töredezett hangján pedig még gazdagon áradó díszítések veszik körül a dallamot – ez a régi hagyomány folytatása –, amellett azonban sajátos, magas hangszíne, el-elfúló, majd meg-meglökött hangja már biztosan nem az általános hagyományt képviseli. (Ezért nem választottunk tőle hangzó példát, bár az utóbbi évek népdalfesztiváljain sűrűn szerepelt.) Palócok közt is találunk még gazdagabb díszítést (087), de a hagyomány kiveszése, vagyis az ellenőrzés és példa hiánya okozza, hogy ennek az énekesnek bizonyos szertelenség van hajlításaiban, amint a dallamnak már a variáláson túlmenő, állandó elforgatásában is.

 

Túlzott a díszítés a különben nagyon szép és hagyományos stílusú körösfői asszony éneklésében is: 0111-ben nagyon ki akarta vágni a rezet, s a máskülönben alig díszített (sőt inkább díszítetlen) 11-est szokatlanul kicifrázta. Itt ugyan minden „hagyományos”, máshol is előforduló, de ez a példa már szinte az a „beteg ló”, amelyen minden lehető betegséget bemutatnak, de ami az életben sosem fordul elő. Ehhez hasonlít egyetlen alföldi, díszített fölvételünk, a szentesi tekerősök cifrázott éneke: ez is a gazdagság egykori maradványa, de talán már nem is jellemző képe (015). Még alkalmunk volt a régi, „alföldi” hagyomány finom, tartózkodó hajlításait hallani egy szatmári énekes és táncos öregtől; sajnos, akkori magnetofonunk és szalagunk minősége nem engedi meg, hogy lemezen bemutassuk. Mikorra jó minőségű felvételt tudtunk volna készíteni, addigra elvesztette hangját, sőt emlékezete is kihagyott. Így csak kottáról mutathatjuk be egy dallamát:

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár!

 

{163.} AP 5438/a Nyeste András 60 é. Kiskálló (Szabolcs) 1955. Bacskai K.

 

Ha ennek a gyakorlatnak törvényszerűségeit akarjuk megismerni, valóban csak Erdélyből és Moldvából vehetünk példákat. Sajnos, az erre vonatkozó vizsgálat még csak a kezdet kezdetén tart. Egy korábbi vizsgálat (Rajeczky 1956) moldvai énekesek díszítményeit vetette össze gregorián melizmacsoportokkal, amelyeknek egykori, valóságos ritmusára következtetett az élő gyakorlatból. Eredménye – hogy a díszítmény mindig a főértékeket osztja fel, aprózza ki – nyilvánvalóan csak giusto dalok melizmáiban érvényesülhet, esetleg ritkán, poco rubatóban. A kezdő és végmelizmákat ki is veszi ebből a megállapításból. Az igazi rubato dalok nagyobb díszítménybokrai mindig megnyúlást okoznak, vagy már eleve hosszú, kitartott hangokon jelennek meg. A rubato dalokban több a változatosság is.

 

Paksa Katalin ezekre vonatkozó, sajtó alatt lévő vizsgálatai annyit már kimutattak, hogy a kvintváltó dalok magas és mély, egyező pontjain a díszítmények is utánozzák az egyszer már elhangzottat, s ezzel is igyekeznek kiemelni a két rész megfelelését. (Vö. Olsvai, egy sajátos esettel kapcsolatban.) Egy-egy jellegzetes és szépen díszített régi példán azt is kimutatta, hogy a díszítmények törvényszerűen azonos dallamhelyeken jelennek meg, függetlenül attól, milyen szövegrész van alattuk. Ugyanerre az eredményre jutott Rajeczky is elemzett példáin. Tehát a dallamhoz alkalmazkodnak, nem pedig valamely szövegrészen, szótagon bontakoznak ki; vagyis a zenei tagolást hangsúlyozzák. Ezért marad díszítetlenül a „törvényszerű” díszítésben a 2. és 4. sor záróhangja, hogy a dallam-szerkezet két főpillérét ne takarják el a díszítmények. (Paksa) Kitűnő példa erre 137.

 

Ez az azonos, előre meghatározott helye és mennyisége a díszítésnek adja meg az alapot a közösség egyértelműen alkalmazott gyakorlatának, ami a közös éneklés díszítményeit szabályozza. Ugyanakkor azt is látjuk a 137. példában, hogy a változatosságot is szolgálhatják a díszítmények, ha az azonos helyen néha bővebb, néha egyszerűbb hajlítást alkalmaznak, egy-egy alkalommal el is marad, majd utána újra még gazdagabban fonja körül a megfelelő dallamhangot. Ez meg nyilván az egyéni alkalmazásnak, egyúttal a művészileg megkomponált, több versszakos előadásnak a követelménye. Ilyenkor „merészebb” megoldásokat is hallhatunk, aminőt a szokás által megszabott közösségi gyakorlat nem alkalmazna.

 

Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,

 

{164.} Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,
Kinek mint tëngërnek, megáradott hobja
Sok búnak, bánatnak körül vëtt nagy árja,
Mert a vitézëknek esöttë ma ëgy híjja.
Fëlemelé Kádár szëmeit az égre,
Mondván: Uram Jézus jöjj segítségëmre.
Nosza jó katonák, harcoljunk két kézre m
Mert nem latok embert jőni segítségre.
A zászlótartónak fëlszóval kiálta:
„Vidd e-l fiam, vidd el az zászlót más útra.
Hogy el ne vesszën mi urunk keves hadja m
Mert Magyarországért m mëghalok én még ma.
Kiontom vérëmët én szëgény hazámért,
Ezënről mëghalok kedves nemzetëmért.
Nëm szánok érette bizony ontani vért
Mert én a Krisztustól vëszëk jutalmad’ s bért.

 

1. Óh mel gyázëba borul-t síralmas esztendő, m
Melben ami szivünk Nem örvendëzendő,
Hanem szëgény hazánk majdon elveszendő,
Hanem leszen Isten rajtunk könyörüllő.

 

2. m Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
Immár a hazánkba nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük a zegeknek Urát,
Elveszeszt az isten mintë régën Sodomát.

 

3. (M)mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëgnëm tartották ő parancsolatát.
Nyisd mëg én Istenëm imádságënak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáznyócba böjtelőhavába
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába.
Sok apák, sok anyák fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejökët

 

(1) Ó mel gyászba borult siralmas esztendő,
Melben a mi szivünk Nem örvendëzendő.
Hanëm szëgény hazánk majdon elveszendő,
Ha nëm lészën Isten rajtunk könyörüllő

 

2. Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
immár a házunknál nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük azegeknek Urát
Elveszeszt az istenn mint régënn Sodomát.

 

3. m Mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëg nëm tartották ő parancsolatját.
Nyisd mëg én Istenëm imádságnak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáz nyócba böjtelőhavában
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába
sok apak, sok anyak fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejököt.

 

Kodály saját fonográfhengerein: F 247–249. Borbát András 60 é. Kászonújfalu (Csík) 1912. Az első 4 versszak a Kádár István históriából, utána 4 versszak eg ymásik históriás énekből, majd ugyenez még egyszer felvéve. A dallam azonban mindháromszor ugyanaz.

 

{166.} Hasonló ez a pontozás „átlagos” törvényszerűségeihez és annak egyéni, merészebb, néha törvényellenes alkalmazásához.

 

Az utóbbi mindig együttjár a variálással is, amit Kodálynak már klasszikussá vált közlése is bemutat, a Kőműves Kelemen 36 versszakáról készült fonográffelvétel részletes lejegyzése. (Lásd a 138. példát.)

 

A példán láthatjuk azt az eljárást is, amit Paksa Katalin számos díszített, régi dallamon megfigyelt, hogy a melizma sokszor átveszi a dallam főhangjainak szerepét is, illetve azokat díszítménnyé változtatja át.

 

Borsai Ilona vizsgálata (1959) még az új stílusban is ki tudta mutatni, hogy a hajlítások – a régihez képest természetesen szerény, többnyire egy hangból álló hajlítások – bizonyos törvényszerűséggel jelentkeznek, és bizonyos nagyobb hangközök kitöltésére, bizonyos csúcspontok kiemelésére, a dallam főhangjainak érzékeltetésére szolgálnak, pontosan arra, amire az egyenlő értékű, különböző dallammenetek is szolgálnak a variálás során. Megfogalmazása szerint: „Mint a dallam tartóoszlopaiba kapaszkodik újból és újból az énekes, összeegyeztetve így a merész kilendüléseket a szilárd otthonérzés biztonságával.”

 

Azt is megállapítja, hogy az itt tapasztalható váltóhangok, előlegzések és hangközkitöltő lépések megegyeznek a 16–17. századi díszítő eljárás szokott fogásaival. Tehát szinte az emberi ének általános követelményeiből fakadnak. Ezúttal nem lehet szó a régi, műzenei gyakorlat esetleges maradványáról, hiszen ez a hajlítástechnika egy korábbi, gazdagabb ornamentika után lépett annak helyébe, egy egészen más, tulajdonképpen díszítetlen stílusban. Tehát azt az alapkövetelményt tartotta meg belőle, vagy azt valósította meg helyébe, ami nélkül, úgy látszik, az ösztönös énekkultúra nem tud létezni.

 

Már az idézett példákban is láthattuk, hogy az énekes nemcsak azzal teszi változatossá előadását, hogy a díszítményeket soha nem alkalmazza teljesen egyformán, hanem azzal is, hogy magát a főhangokat is cseréli, változtatja. Ez már variálás, és a későbbi fejezetben foglalkozunk vele részletesen. Azért itt is meg kell említenünk, annyira összefonódik egy bizonyos dallamstílus előadásmódjával. Hiszen a díszítés is nemegyszer variálás: a főhang megváltoztatása. Mindaz a változás, ami egy énekes egyszeri előadása folyamán beáll, még előadásmód is amellett, hogy már a variálás első lépéseit is jelenti. Igen sok dalunk különböző följegyzései nem is mutatnak nagyobb eltéréseket, mint ami egy előadáson belül mutatkozik benne. Mégis, minthogy ezekkel a kisebb-nagyobb eltérésekkel kezdődik meg az a folyamat, ami a nagyobb eltérésekhez vezet, és a tulajdonképpeni „variánsokat” létrehozza, az egész folyamattal együtt fogjuk tárgyalni.

 

Ugyanez a változatosságra törekvő és zenei felépítést kialakító előadás kívánja meg a pontozás szabadabb alkalmazását is. A 90–95. példában láttuk már, hogyan élt evvel a lehetőséggel a már említett áji leány. Végül még kimondott „szabálysértést” is megengedett magának. Mindezt a dal egyszeri megvalósítása, az „előadás” alakítja a kész nyersanyagon, a dallamon az ihlet, a pillanatnyi ötletek és a tudatos felépítés hatása alatt.

 

{167.} Egészen másfajta előadást kíván a parlando dallamok stílusa. Ezekben sem díszítés, sem ritmikai árnyalás nem lehetséges, mindössze a variálásnak lehet valami szűkebbre szabott lehetősége. Ami itt az előadótól függ, az egyedül a lendületnek és a sorvégi megállásoknak egymáshoz mért aránya és a hangszín. A tempó sajátos gyorsasága a mezőségi–gyimesi énekesek recitáló dallamainak is ad valami sajátos hatást: példa rá 0104. Ez a „sebes parlando” már területi stílusnak látszik: ha nem is mindenki él vele azokon a területeken, de máshol így nem jelentkezik.

 

Már a modorosság határán jár az a sajátos, erdélyi előadási sajátság, hogy az utolsó szótagot elnyelik a sor végén, különösen az utolsó sor végén, a dal befejezésekor.

 

Egy borszéki Kádár Kata-felvétel (MF 1167/c) lejegyzésére írta rá Kodály ehhez az elnyelt záróhanghoz: „Ahol vagy akinél ez az utolsó hang elhagyása rendes szokás, ott az utolsó hang még kivételesen sem szólal meg, sőt gyakran az utolsó előtti hang ilyen ornamentummal végződik”, és rámutat az alaphangról csúszással lehajló, nyögésszerű melizmára. Egy másikra, F 253 (= AP 6028/g) „Egy kicsi madárka”, Kodálynak 1912 kászonimpéri gyűjtésű dalára pedig: „Xutolsó szótagot nem ejti ki; a hangja többnyire határozatlan nyögésbe csuklik (oláh-székely szokás szerint).” Erről már Bartók (1967 II. 33) is megemlékezett, mint román hatásról az erdélyi magyaroknál; részletesen foglalkozott vele Almási István (1969). A kiindulás az a bizonyos elhalkulás lehetett a dallam végén, amit már említettünk, amikor elfogy az énekes lélegzete. Különösen érezhető ez az elhalkulás a tipikus záróritmusokban (31/bc). Ebből azután már modoros „stílusfogás” lett: egyes énekesek egyáltalán ki sem ejtik az utolsó szótagot, vagy néha két-három utolsó szótagot sem (0111, 0141, 0143, 0151 és egészen szertelenül 0318).

 

Még sajátosabb a mezőségi énekeseknél tapasztalható érzéketlenség a szöveg szótaghosszúságával szemben. Az ő előadásuk amellett igen erős ritmuskülönbségekkel él, sokszor a nyolcad és pontozott negyed arányát az 1:3-ról 1:5-ig, sőt azon túl is fokozzák (pl. 0300); ugyanakkor ezek a nagy hosszúságkülönbségek egyáltalán nem a szöveg hosszúságviszonyaihoz igazodnak, mint ahogy ez a magyarban általános, hanem sokszor éppen a nagyon rövid hangra hosszú szótag esik. Ez azonban itt nem kivételes eset valami hatás kedvéért, hanem szinte rendszeresen előforduló gyakorlat, és néha már idegenszerű benyomást is kelt. Ez a sajátság kisebb mértékben már nyelvjárásukban is jelentkezik: a hosszú szótagot valamivel rövidebben ejtik, mint a többi magyar népcsoport. Ez néha csak érdekes különbség az énekben, néha azonban már nagyon feltűnő. Semmi esetre sem szabad a mezőségi ének- és tánchagyományok nagy értékei miatt ezt a sajátságot is valami ősiségnek, valami „igazi hagyomány”-nak tartani. A magyar nyelvnek a hosszú és rövid magánhangzó pontos megkülönböztetése olyan alapvető sajátsága, amely megkülönbözteti más népektől, s amellyel jelentéskülönbségeket tud érzékeltetni. Ennek gyöngülése csak különleges helyi fejlődésből származhat.

 

Igën elindula tizën

 

{168.} Igën elindula tizënkét kőmives az tizënharmadik Kelemën kőmiess.
Mënnek igën mëssze, nem es igën mësszej, hogy ők fëlofogaggyák magos Déva várát.
Hogy ők félfogaggyák, hogy azt fëlépítsék, hogy ők félfogaggyák, hogy ők fëlépítsék.
Az kit nappal raktak éljel az elomlott, az kit éljel raktak, nappal az eldülött.
Kelemën kőmives étszakajálmábo jétszakajálmában aszt azálmot láttaj.
Kelemën kőmives étszaka jálmában, étszakajálmában aszt álmot láttaj.

 

László Máténé 65, Kászonjakabfalva (Csík) 1918 Kodály. NB. csak az első 5 versszakot közöljük példaképpen. A teljes közlés megtalálható a Visszatekintés II. 78–79. lapja közt.

 

Sajátos modorosság az oktávtörés, és esztétikai hatása elég kellemetlen akár új stílusban, akár régi énekben. Nem minden énekes tudja jól megválasztani a kezdő hangmagasságot, ennek következtében vagy nagyon mélyre vagy nagyon magasra kellene mennie, amit nem bír el hangterjedelme. Néha oktávval mélyebben vagy magasabban folytatja. Különösen kellemetlenül hat ez kvintváltó daloknál vagy AA’ kezdetű újaknál. Ilyenkor a kvintváltás helyett ellenkező irányban kvartváltás keletkezik. Természetesen ismerve dalaink szerkezetét, ez már nem zavar meg senkit; de cseremiszek hasonló oktávtöréseit a gyűjtők még nem tudták megfelelően értékelni, s a dallam hibás lejegyzésben van megörökítve.

 

Az oktávtörés általában kénytelenség. De a sűrűn ismétlődő megoldás helyenként már gyakorlattá vált: az énekesek minden kényszerítő ok nélkül feldobják a dal utolsó hangját egy oktávval magasabbra, ami többnyire a 2. fokról való lelépést változtatja át szeptimugrássá. Ez már modorosság; de minthogy sűrűn előfordul, kénytelenek vagyunk megemlíteni.

 

Az énekhang nemcsak önmagában hangzik el – akár egyéni, akár közös énekben –, hanem hangszerrel együtt is. Régi szokása a magyarságnak együtt {169.} énekelni a hangszeres együttessel, a cigánybandával. A rendkívül fejlett tánc- és tánczenei hagyományokkal rendelkező Mezőségen még igen sokszor halljuk a mulató közösséget együtt énekelni a banda zenéjével (013, 014/ab, 072, 0225, 0265). Ez a lassú táncokkal hagyományosan velejár. A hangmagasság megválasztása ilyenkor természetesen nem függ az énekesektől, hanem a hangszerjátékosoktól. Ennek megfelelően sokszor nem is nagyon egyezik a hangterjedelemmel. Mindenképpen jellemző ilyenkor a hangos, feszített éneklés.

 

Van ennek a zenekarral együtt éneklésnek olyan formája is ahol már nem az énekesnek van elsőbbsége, hanem a kísérő zenekarnak: ez a már említett gyakorlat, hogy minden második sorra énekelnek szöveget (0225).

 

Sajátosabb eset, s ma már csak a gyimesi csángók körében tapasztalhatjuk, hogy a hangszerjátékos saját énekét kíséri hangszeren, jobban mondva: énekeli is, hegedüli is a „keservest”. 047/abc dalunkban először hangszeren hangzik el a dal, azután ének és hegedűjáték együtt szól, majd ismét csak a hegedű, ismét egy versszak együtt, s a végén ismét hangszeren fejeződik be a produkció. A gyimesi zenészek ezt az előadásmódot hagyományosan gyakorolják. Van egy leírásunk Bereg megyéből erről az előadásról a 18. századból: Gvadányi „Badalai dolgok” című verses elbeszélésében leír egy általa rendezett falusi bált.

 

A cigány játékáról {170.} a következő képet adja: „Putyu volt a neve, ki elöl hegedült; A karszékre mindég mint a török, úgy ült, Bal szemére vak volt, a háta volt görbült; Ha vonta, danolt is, hegedűjére dűlt.” Érdemes még egy helyét idézni, hogy a régi, ma már csak Gyimesben, Mezőségen található zenélésmódot más vonatkozásban is megismerjük: „Felállt mindjárt Putyu egy székre, gatyába; Egy kis rövid száron pipa volt szájába; Alig volt húsz szál szőr az ő vonójába. Kontrahássa vala egy rongyos gubába. Jobb kezeket az ing ujjából kivették, Mert így vonássokat könnyebben ejthették;...” stb. (Közli Csanádi Imre: A magyar valóság versei, Bp. 1966 I, 292–7.) Ez az adat azt mutatja, hogy a gyimesiek régi, közös magyar hagyományt tartottak fenn napjainkig a hegedű mellé énekelt előadással. (Ugyanakkor a prímásból és kontrásból álló legkisebb együttes régiségét is igazolja a leírás. A prímás tánchoz már nem énekelt – pipa volt a szájában –, tehát ha magában, talán „keserves”-szerű dalokat játszott, akkor énekelt is hozzá.)

 

Nem azonos ez az önmagakísérés a régi századok előadóinak gyakorlatával, akik lant vagy más pengető hangszeren kísérték éneküket: ott valószínűleg csak a kísérő harmóniákat és kísérő ritmust adták az énekelt dallam alá. Ezek a zenészek viszont a dallamot teljes cifrázott formájában játsszák is, éneklik is, ami sokkal nagyobb követelményt támaszt az előadóval szemben.

 

A külön játszó hangszeres zenész előadása már külön fejezetbe kívánkozik, a Hangszeres zene tárgyalásába.

 

Összefoglalón annyit kell mondanunk a népi előadásról, hogy az minden nagyfokú tartózkodása és póztalansága ellenére is igen hatásos eljárásokat és énekmódokat alakított ki a zenei hagyomány megszólaltatására; ezek a stílusok megfelelnek a dallamokban is jelentkező stílusérzéknek; közös jellemzője inkább az elmélyedés, mint a hatás keresése.

 

A sátoraljaújhelyi Lavotta János Zeneiskola keretein belül a népzene tanszakon tanulható népi ének.

Tanár: Karika Boglárka

 

 

http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpgNépi ének - Hallgassunk bele!

 Egyes énekeknél hosszas zenei bevezető észlelhető (türelem...)
 

1. Szóljon!

2. Szóljon!

3. Szóljon!

4. Szóljon!

5. Szóljon!

6. Szóljon!

7. Szóljon!

8. Szóljon!

9. Szóljon!

10. Szóljon!

Kedvenc:11. Ej, de széles :szóljon!

12. Füzesi lakodalmas: szóljon!


Népzeneoktatás célkitűzései

Az énekes és hangszeres népzene alapfokú elsajátításával hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére,őrzésére és továbbadására neveli a tanulókat.

 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gya­korlását.

  
 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyara­pítja ismereteiket.Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.  

 

 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység ­nyitottság, igényesség, fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai kész­ségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására.

  

A népzeneoktatás célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.

 

  

A népzene tanszak tanulói rendszeresen szerepelnek és érnek el kiemelkedő eredményeket.

http://www.freeweb.hu/animaciostarhaz/zene/M%E1solat%20-%20music.gif

 

 

 

 

Alternatíva, eltérő oktatási szint

 

Az a szakmai színvonal, amit a zeneiskola garantáltan nyújt az "A" tagozatos és a kiemelt "B" tagozatos növendékek számára, elegendő alapot ad ahhoz, hogy magas fokon művelhessék népzenei ismereteiket.

 

Az "A" tagozatos növendékekből elsősorban zeneszerető közönség nevelődik, de különböző amatőr együttesekben is gyakorolhatják ismereteiket.

Alkalmuk nyílik zeneiskolai éveik alatt egyéni szereplésekre, kamarazenélésre, zenekari muzsikálásra.

 

A "B" tagozatos növendékek nagyobb anyagvégzés mellett a zenei pályát is választhatják hivatásuknak. Emelt óraszámban tanulnak.

 

Szolfézs: hangszeres és egyéb zenei, kulturális képzés mellett a zeneelméletet a világhírű Kodály módszerrel tanítjuk, amely a legmagasabb képzési forma a világon.

 

Továbbképző: A középiskolák és gimnáziumok 9-12. osztályával párhuzamosan zenei továbbképző I-IV. évfolyama működik. Ebben a négy évben zenetörténeti ismereteket sajátíthat el a tanuló.

 

Minden növendék évvégén bizonyítványt kap, amelyben a felkészítő tanár érdemjeggyel minősíti munkáját, szorgalmát.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Yowez28

(Fomag05, 2019.05.05 06:14)

http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/cianeo-10mg-como-comprar-gen-rico-sem-receita-portugal
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/avanafil-dapoxetina-comprar-en-una-farmacia-online-con-entrega-r
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/eltroxin-200mg-buy-online-how-can-i-buy-thyroxine-in-trusted
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/bon-plan-achat-ip-max-pas-cher-comment-acheter-du-ip-max-en
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-azitromicina-gen-rico-sem-receita-medica
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/efavirenz-comprar-con-garantia-comprar-efavirenz-600-mg-valencia
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=34121&qa_1=ezetimiba-comprar-segura-chile-comprar-ezetimiba-calidad
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/recherch-disulfirame-250-mg-bon-prix-antabuse-pas-cher-forum
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-scabisan-permethrin-sin-receta-en-internet-m
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-achater-amoxicilline-acide-clavulanique-500-125-mg
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-domperidone-10-mg-r-pido-dominicana
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/verapamil-wie-man-bitcoin-zahlung-ohne-rezept-kauft-arpamyl
https://lesko.com/q2a/index.php?qa=50122&qa_1=acheter-ciprofloxacine-acheter-ciprofloxacine-original
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/se-puede-comprar-progesterona-100mg-barato-argentina
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/cialis-diario-comprar-y-pagar-con-visa-m-xico

создание сайтов

(SeoomskScema, 2019.05.05 06:13)

• фоны, вставку картинок и других материалов;Настройка ретаргетинга Вконтакте сообразно пикселю занимает несколько минут:В общем, это даже не обсуждается. Если у вас грызть товар – пишите цену. Для кого дорого, он и затем суммы в директе не купит.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/context.html>услуги контекстная реклама</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/resheniay.html]купить сайт[/url]
https://omsk.skgroups.ru/ecomerce.html - стоимость изготовления сайта интернет магазина

Раздел Актуальное – заполнили ?Проведите экспресс-аудит отдела продаж самостоятельно по 23 критериям и определите точки роста продаж!Анекдот четвертый. Чем больше хештегов поставить, тем выше будут продажи4. Вставьте ссылку на страницу, посетители которой будут собираться в аудиторию показа;кривая перспектива

seo оптимизация

(Olegscott, 2019.05.05 05:32)

Добавляем к ключевому слову новое окончание — получаем красивое название плюс ключевое изречение в названии. Неплохой образ сохранить ключевое речение в названии домена, при этом не учинять из домена что-то плохо читаемое.> Действие 5. Постановка планов чтобы подчиненных. Коли помощник делает в среднем рядом 50 звонков в число, то для выполнения такого плана ему понадобится 114 рабочих дней (5714/50). Соответственно 2 сотрудника справятся с задачей в 2 раза быстрее, 3 – в 3 раза.Ключевое выражение + дополнение
<a href=https://kazan.skgroups.ru/landing.html>одностраничный сайт на заказ</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/vizitka.html]сайт визитка[/url]
https://kazan.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайта под ключ

Языки веб-программирования для сайта с нуля.Минимум воды и апогей пользы чтобы посетителя. Дайте понять потенциальному клиенту, гораздо он попал, и что сможет найти для этой странице.Отошли от предметной съемки и решили запостить селфи на фоне своей продукции? Сколько же, не имеем нисколько навстречу, коль делаете это со вкусом. Только вот беда – из-за хорошего освещения стали видны постоянно недостатки для лице =(. Открываем Facetune и вуаля! Болезнь отбелены, мелкие морщинки сглажены, синяки почти глазами убраны. Дозволительно вдобавок и в качестве пластического хирурга себя попробовать и подкорректировать, возьмем, щеки. Только не увлекайтесь. Прелесть, якобы известно, страшная сила. И не увлекайтесь в рабочем профиле «себяшками». Помните, который в бизнес-профиле для первом месте стоит вокабула «бизнес». Думаем, притча поняли =).А если выключая селфи идей отсутствует, то читайте нашу статью по контентной стратегии продвижения бизнес-аккаунта. Идеи должны появиться =).Изображение либо видео + текст.Движок чтобы создания сайта.

boync

(incubs, 2019.05.05 04:58)

http://www.floreshealth.com/
[url=http://floreshealth.com/#]www.floreshealth.com[/url]

Lonuj57

(Jitul62, 2019.05.05 04:57)

http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/bromocriptina-donde-comprar-sin-receta-online-usa-comprar http://bricolocal.com/profiles/blogs/dipyridamole-25mg-en-ligne-bas-prix-achat-rapide-achat-de http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/prazosina-minipress-comprar-gen-rico-pela-net http://bricolocal.com/profiles/blogs/salamol-salbutamol-kann-ich-in-der-apotheke-online-kaufen http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/achat-securise-sildenon-sildenafil-citrate-130-mg-achat-de http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-desyrel-sin-receta-de-forma-segura http://ox.redcasper.com/oxwall2/blogs/post/41308 http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/thyroxine-100mg-en-ligne-bon-marche-acheter-sans-ordonnance http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/mebendazol-puedo-comprar-pago-visa-rep-blica-del-per http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/comprar-tofranil-imipramine-50mg-sin-receta-de-forma-segura-costa http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/indinavir-sulfate-400-mg-donde-puedo-comprar-env-o-urgente-chile http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/sitios-de-confianza-para-comprar-proventil-sin-receta-en-internet http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-cialis-tadalafil-buen-precio-estados-unidos

заказать веб сайт телефон

(Seosamarlam, 2019.05.05 04:52)

Буде не ограничить размеры внешнего контейнера, то этот макет может присутствовать настоящим бедствием для пользователя: он довольно растягиваться шире, и шире, и шире — безо всяких видимых преимуществ.примеры пиара у блогеровКуда ни глянь — повсеместно дизайн
<a href=https://samara.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе стоимость</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/calls.html]холодные звонки[/url]
https://samara.skgroups.ru/context.html - заказать контекстную рекламу

А нынче о книга, как вставить картинки. Картинки на страницы вставляются крайне просто, вы простой берёте картинку и тащите ее мышкой к нужному месту на странице, а затем отпускаете кнопку мыши, и картинка стоит для странице.Опросы в ВКонтактеТолько это не значит, который нельзя конвертировать ваших подписчиков в клиентов. Просто нужно использовать ради этого ненавязчивые и мягкие меры – оставлять контактные причина в профиле, руководить пользователей для конверсионные посадочные страницы и т.д.Неоднократно владельцы сайтов на WordPress ради резервного копирования используют взамен средств хостинга встроенные возможности сайта, примем, плагин чтобы резервного копирования wp Time Machine. И тогда эхо на дилемма, как восстановить сайт, выглядит скольконибудь иначе.4. Последствие разработки концепции может красоваться представлен только техническое задание.

одностраничные сайты купить

(GoshaufaCit, 2019.05.05 04:09)

Плюс профессионального тренинга в «настройке» обзвона потенциальных потребителей в часть, который индивидуальность «со стороны» лучше видит имеющиеся недочеты. Гуру, работающий с разными направлениями бизнеса, знает слабые стороны именно вашей ниши и может сопоставить имеющийся опыт с реальным положением вещей. Специалисты, продающие пластиковые окна, услуги сообразно подключению интернета alias другие продукты, совершают типовые ошибки, общаясь с потребителями в первый раз. Но хозяин бизнеса не ввек может их выговаривать из-за рутинности работы.Ровно выбрать хостинг.Приложения и сайты.Суть способ — жениться небольшой легко запоминающийся домен и сделать свой сайт для его основе. Такие домены можно свободно найти в продаже на аукционах доменов, к минусам можно отнести высокую достоинство красивых доменов.О последнем и пойдет диатриба в этой статье.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/calls.html>холодные звонки</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание сайтов уфа[/url]
https://ufa.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама google

Текст сплошным полотном. И вроде картинка-то вкусная, и первые строчки текста беспричинно и манят его развернуть... Но мы смотрим публикацию весь и откровенный пугаемся открывшемуся нам длинному полотну текста. Разбивайте текст на абзацы, используйте эмодзи и маркированные списки. Так, ваши подписчики не испугаются даже лонгрида.Изучаем статистику. Она доступна в разделе «Контент > Промоакции».О том, вроде правильно отмечать SEO-статьи чтобы сайта мы рассказали в статье: «Сиречь изображать SEO статьи: основные правила и советы«.4. Вставьте ссылку для страницу, посетители которой будут собираться в аудиторию показа;Простая в использовании и управлении пользователем.

продвижение сайта в топ 10

(ChelyabBut, 2019.05.05 03:27)

Текст на картинке. Не увлекайтесь, текст на картинке – заголовок. Туда максимум 6-8 слов, желательно с вопросом, на кто пользователь найдет ответ. Ну и соблюдаем контрастность, для читалось хорошо. Помните, сколько с текстом публикации менее нравятся роботам, поэтому площадь перед текст должна располагаться прежде 20-25% через общего размера картинки. И выберите единое оформление чтобы подписи.Мудрые цитаты. Недостает, коль ваша продукция тесно связана с философией Ницше, то тут вопросов не возникает. В остальных случаях, коли вы, скажем, занимаетесь пошивом галстуков-бабочек, то глубокомысленные, а тем более – избитые, затертые цитаты навряд ли помогут повысить вовлеченность подписчиков.— предлагаемые товары и услуги;
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон</a>
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html]портфолио веб студии[/url]
https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - заказать сайт под ключ цена

иначе4. Четко ли прослеживается структура? Замечание: когда пользователь попадает для ваш сайт он принужден враз определить, где слово, где логотип, где суть список, где боковая колонка, подобно попасть на статью. Разве дизайн вызывает даже малейшую путаницу – отрицание НЕТ. Разве промеж основными элементами маленькие отступы, либо безвыездно чрезвычайно нагромождено – отзвук НЕТ.На этом же шаге делается настройка сайта чтобы браузеров. Вы сможете задать иконку сайта, выравнивание содержания страницы в окне браузера. Настроить полет показа картинок, текста, кнопок.НЧ (низкочастотные) запросы нуждаться пользоваться для оптимизации карточек товара. Пример: Телевизор филипс 42 дюйма ценностьВ этой статье мне бы хотелось рассказать вам немного о способах раскрутки сайтов и их эффективности. Ведь известно избыток разных способов и существует также лес специальных служб ради этого, однако это не вечно эффективно. Весь, дозволено придумать пучина разных способов раскрутки, я постараюсь рассказать вам о тех, которые известны мне. Итак, начну с того, что если у вас есть капитал на развитие своего проекта, то размещайте рекламу своего ресурса. Но это не следовательно, который, разместив рекламу вы раскрутите особенный сайт. Всегда не так простой ровно кажется на затейщик взгляд. Во-первых, необходимо выбрать сайт, кто подошел желание вашей рекламе. Реклама где-попало не принесет никакой выгоды. Выберите сайт с то же или похожей тематикой на ваш ресурс.

Figma

(Frenue, 2019.05.05 03:11)

http://homefitnessgarage.com/
[url=http://www.homefitnessgarage.com/#]www.homefitnessgarage.com[/url]

создание и разработка сайта

(Artemwaign, 2019.05.05 02:47)

Безлимитище8. Картинки аккуратно оформлены? Замечание: когда картинок вообще пропали – возражение НЕТ. Когда картинки не одинаковы по размеру – ответ НЕТ. Разве картинки оформлены сообразно разному: борт, малость, отступы – ответ НЕТ. Если картинки не выровнены – отзыв НЕТ.Личный синод: не злоупотребляйте сменой названий и аватаров. В ближайшее срок Instagram обещает выкатить обновление, в котором довольно отображаться статистика, вдруг нередко вы меняет эти элементы профиля. Да и вместе, продукт с брендом и все такое...
<a href=https://spb.skgroups.ru/landing.html>разработка landing page</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/landing.html]одностраничный сайт на заказ[/url]
https://spb.skgroups.ru/landing.html - разработка landing page

К слову, многие хостинг-компании хранят архивные копии сайтов в течении многих месяцев после того, будто аккаунт перестали оплачивать. А потому даже ежели вы потеряли особенный сайт несколько месяцев назад, обратитесь в службу поддержки, возможно, который вам предоставят инструкцию, как восстановить удаленный сайт, точнее, будто получить его архивную копию.Только поглощать 6 видов контента, которые должны иметься в вашем Инстаграме. О них и их внешнем виде сейчас и поговорим. Но встарь техническая вводная: публикуем посты в ленте желательно каждый день, сочетаем все 6 видов публикаций в своем профилеСдерживать приманка творческие порывы следует около создании коллажа. Он не принужден стать «визуальным шумом», лежать аляповатым и загруженным. Который позволительно удачно показать на коллаже? Формулу «прежде» и «после» или, например, «вид спереди» и «подобие сзади».Располагайте основное оглавление страниц сайта слева, для пользователям с мониторами 640?480 не приходилось прокручивать сайт сообразно горизонтали ради нормального чтения;Вы можете принуждать прямую трансляцию вместе со своим партнером. Беспричинно вы одновременно охватите две аудитории: свою и аудиторию вашего «соведущего» прямого эфира. Подумайте насчет коллаборации с «близким по духу» брендом. Вариантов много: платье + аксессуары, авто + запчасти, тренажерка + спортивная одежда, пицца + соусы.

изготовление сайта визитки

(Rostovwot, 2019.05.05 02:06)

Действительно, удобно, коль упихивать резервная подражание сайта, и вы можете просто восстановить сайт из архива. Только редко случаются сбои и аварии с потерей данных, недобросовестные хостеры простой исчезают в неизвестном направлении миром со всеми сайтами и резервными архивами, да и сами веб-мастера временем удаляют сайт безвозвратно, а потом понимают, который совершили огромную ошибку.WordPress. Движок неимоверно хорош собой, присутствие помощи данного движка дозволено создать абсолютно всякий разряд сайтов начиная с варез-сайта и заканчивая профессиональным сайтом какой-либо компании. Изначально WordPress был создан как движок ради блогов, и около все блогеры точно Рунета, так и «ЗаРунета» используют этот движок в своих целях. Огромным плюсом WordPress является большое наличность бесплатных плагинов, шаблонов, виджетов и т.д. И отдельный сможет найти себе что-нибудь по вкусу. Беспричинно же огромным плюсом этого движка является то, который в управлении им разберётся любой новичок.Развитие клиентской базы компании2. Извлечение и аудит требований к внешнему виду и функциональностиюзабилити сайта.Большее состав хэштегов просто-напросто будет отталкивать пользователей. Смотрится это неэстетично и в некоторых случаях даже глупо. Примерно, когда вы ставите хэштеги «ни к селу, ни к городу», то перекусить абсолютно несвязанные с вашей тематикой.
<a href=https://skgroups.ru/context.html>услуги контекстная реклама</a>
[url=https://skgroups.ru/resheniay.html]разработка продажа готовых сайтов[/url]
https://skgroups.ru/smm.html - раскрутка инстаграмм

Креатив! Вот, что обеспечило ролику возвышенный виральный охват. Видео породило большое число пародий и мемов, который тоже сыграло на пользу рекламе. Красивая картинка плюс нетривиальная и даже малость шокирующая мнение – вот паки одна формула вирусного контента. Быть съемке видео, подобно пишут в Силок, ни соло Ван Дамм не пострадал =).Чтобы того дабы сайт был максимально удобным, должен найти баланс промеж рекомендациями сообразно простоте использования, практическим опытом и результатами тестирований.Какие выгоды демонстрировать?Буде же вы настроены для максимально эффективное и результативное привлечение подписчиков и готовы после это отдавать, без раздумий и сомнений настраивайте таргетированную рекламу.Верим в то, который человек любят читать, и ищем хорошего копирайтера.

создание корпоративного сайта цена

(Seopermsix, 2019.05.05 01:24)

Если с первыми тремя типами меток, подобно закон, не возникает вопросов, то с четвертым обязательно единовластно да появится: вроде такой подобие хэштега может помочь в продвижении?Для продвижение сайта перенос сайта на видоизмененный хостинг не влияет отрицательно, напротив, коль хостинг качественный и работает быстро это довольно плюсом присутствие ранжирование в поисковых системах. Мы успешно продвигаем около пятнадцати сайтов размещенных для , некоторые из них занимают 1-2 округ сообразно продвигаемым запросам, беспричинно который с уверенностью дозволительно говорить для продвижения сей хостинг хорошо подходит.Тимати и «Тантум Верде Форте»
<a href=https://perm.skgroups.ru/calls.html>менеджер по холодным звонкам</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/ecomerce.html]разработка интернет магазина под ключ[/url]
https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов Пермь

Смак вкуса. Сиречь там говорят? Плохому фотографу камера мешает? =). Скорее отлучка чувства вкуса. Эту «мышцу» накачать можно. А «тренажерки» три: фотостоки (там позволительно найти воз годных baldly lay-фото, а сами фотостоки дозволительно встречать в одной из наших статей), Pinterest (много вдохновения №1) и красивые профили в Инстаграме (не было ни дня, чтобы в ленте не была замечена реклама хоть бы одного, предполагать беспричинно, «правильного» профиля). И поверьте, красивые аккаунты вы узнаете из тысячи. Когда сомневаетесь, вот удачливый и пустой пример:Проведение маркетинговых акций с целью увеличения торгового оборотаГибкая и удобная способ, широко используется ради разработки интернет-магазинов разной сложности.Ради вас. Сюда попадает то, который может заинтересовать конкретного пользователя. Причина формируются для основе его интереса к тем или иным постам и профилям.Морозный обзвон: средства автоматизации

портфолио сайтов веб студия

(ArtemLer, 2019.05.05 00:44)

В книга, что разбор конкурентов жить необходимо, наверное, уже не сомневается никто. Поэтому не буду прогулять ваше эра и снова раз доказывать то, с чем и беспричинно всегда согласны. Перейду разом к особенностям анализа конкурентов в Instagram.1С-Битрикс. — Общий программный работа ради разработки, поддержки и успешного развития интернет-проекта. Сподручный и понятный интерфейс позволяет эффективно править сайтом, не привлекая специалистов сообразно программированию и html-верстке.SMM не единственно чтобы общения1. Перейдите в раздел «Объявление», который находится почти левым меню (ежели вы уже пользовались этой настройкой, она довольно отображаться стойком в данном список).Но лучше, ясно же, не доводить ситуацию накануне такого печального результата. Тем более который это очень простой: своевременно сохраняйте резервную копию своего ресурса и храните архив не всего на хостинге, только и на собственном диске или в личных «облачных» хранилищах.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/vizitka.html>сделать сайт визитку</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/kontakty.html]веб студия в Нижнем Новгороде[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов в нижнем новгороде

Огромное день дизайнерских организаций вкладывают огромные денежные имущество в разработку макетов. Некоторые макеты похожи на афиши к кинокартинам. Только формировать полноценный план из такого этапа, наравне создание макета очень не предусмотрительно. Даже в случае когда Вы не отличный веб-дизайнер, то у Вас может нет бесконечно привлекательный разночтение макета, который после, быть помощи профессионалов, имеется возможность претворить в настоящий веб — сайт.Движок сайта — это полностью сконструированный снаряженный конструкция вашего сайта, в нем могут оставаться различные модули, используя отделанный уловка вам не нужно бомонд программирование, вам просто надо размещать ваши статьи для страницах вашего сайта через админ панель и всё. Различных готовых движков ради сайта сегодня существует множество. Какая cms лучше – заключать лишь ее пользователям. Порядок управления сайтом значительно упрощает житье веб-мастеру, все определиться в выборе все-таки сложно.НазваниеЭто твоя кола, папаСловно выбрать хостинг.

seo продвижение сайтов Красноярск

(RobertPep, 2019.05.05 00:02)

Также мне бы хотелось немного рассказать о скриптах типа JavaScript и VBScript. Когда вы пропишите в поисковом запросе «JavaScript», то получите огромное сумма сайтов с собранием таких скриптов. В основном JavaScript используется чтобы создания визуальных эффектов для HTML странице. Сам я предпочитаю не пользоваться JavaScript либо просто не пользоваться им. VBScript является также дополнением к HTML, используется реже чем JavaScript, но тоже распространен.Тематические – #доставка_цветовКакие выгоды демонстрировать?
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/ecomerce.html>услуги по разработке интернет магазина</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html]настройка контекстной рекламы[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - сайт под ключ

Тематические – #доставка_цветовИнстаграм дает 3 основных формата постов ради ленты:Периодичность. Публикации делаем 1-2 раза в день. Исключительно помните о полезности: буде столоваться крутые темы, только они редкие, лучше делать перерывы и просить ответную связь через аудитории. Сторис дозволительно писать хотя каждый погода, главное, дабы у вашей аудитории не возникало тенденция через вас отписаться.ХОЛОДНЫЙ ОБЗВОН: РАЗЛОЖЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СООБРАЗНО СИСТЕМЕ «СВЕТОФОР»МОРОЗНЫЙ ОБЗВОН: ДЕКОМПОЗИЦИЯ ЗАДАЧ

заказать лендинг пейдж

(Artemekbfoell, 2019.05.04 23:22)

Мораль сообразно анализу конкурентовА план тут сработала простая:Проведите экспресс-аудит отдела продаж беспричинно по 23 критериям и определите точки роста продаж!
<a href=https://ekb.skgroups.ru/resheniay.html>одностраничные сайты купить</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/landing.html]разработка одностраничного сайта[/url]
https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка веб сайтов

Где могут пригодиться серверные скриптовые языки? Это гостевые книги, форумы, чаты, всевозможные формы регистрации. Зело удобно использовать их чтобы интернет-магазинов с возможностью оплачивать покупки откровенный с сайта.Кернинг и трекинг измеряются в специальных относительных единицах — тысячных долях круглой шпации (ems/1000), поскольку присутствие смещении в паре важны не точные значения, а их приказ к величине символов в конкретной гарнитуре. В данном случае применение такой относительной единицы автоматически делает эти смещения пропорциональными кеглю шрифта.Цена продвижения в социальных сетях зависит от того, какие результаты вы хотите получить и за какое время. Главное разобрать, сколько не всякий индивидуальность может заниматься SMM-продвижением. Чтобы этого нужны специальные знания, навыки и опыт.

cialis cheap 159 mg

(Walterdob, 2019.05.04 22:56)

Hi! [url=http://cialissmx.com/#cialis online]buy cialis online without prescription[/url] good website.

создание сайта визитки в Воронеже

(RobertWew, 2019.05.04 22:42)

Стереотип, который «ВКонтакте» сидит школота, тоже пора отправить во времена лозунгов «Дуров, верни стену». Согласие свежей статистике, 23 000 000 пользователей соцсети старше 35 лет, 12 млн. из них – люди в возрасте от 45 перед 65 лет. Наверное, в вечерней школе учатся. =)Буде выбираете величина вложенных публикаций, на заглавную выбирайте самую цепляющую картинку. Именно она должна побудить подписчиков пролистать всю карусель.Заключение
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/resheniay.html>разработка продажа готовых сайтов</a>
[url=https://voronezh.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]заказать разработку сайта[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/resheniay.html - купить сайт цена

Примеры контента инстаграма для бизнеса с сильным содержательным близко, однако слабым визуальным:Произведение аудиторииЯкобы настроить рекламу в Фейсбуке: фишки, хитрости, подводные камни

заказать разработку интернет магазина

(ThomasmiP, 2019.05.04 22:00)

Дневные траты тож бюджет для полностью срок действияДолжен с через специальных «мета-тегов» вписывать в страницу ключевые болтовня и как минимум опять изображение страницы. Немедленно некоторый говорят, что ключевые болтовня устарели и поисковые машины их редко используют, но я считаю, что прописание ключевых слов страшно важно. Помимо ключевых слов и описания существует много мета-тегов, положим называющих автора страницы, указывающих поисковой машине о периоде переиндексации и другие. Только эти уже конечно не актуальны. Опять одним секретом поисковой оптимизации я считаю, является содержательный надпись страницы. Профессия в том, который присутствие поиске поисковая инструмент в основном опирается не на ключевые болтовня либо описания, а именно для надпись страницы. Следовательно буде извлекать в заголовке страницы наподобие позволительно больше слов, выражений и сочетаний слов, по которым вашу страницу найдут, то дозволительно добиться большого результата. Подробнее о поисковой оптимизации дозволено прочитать в учебниках о раскрутке сайтов.Познавательные посты. Собираем здесь полезные советы, лайфхаки, мастер-классы. Такого рода посты не обязательно должны «очень уходить» от вашей продукции. Положим, что мешает цветочному магазину исполнять изолированный место о часть, как правильно глядеть после гибискусом, разве же – обманывать минутный ликбез по удобрениям и тонкостям полива?выдумка SMM про комплексное ведение соцсетейДавайте договоримся враз: исследовать функционал каждого приложения «от» и «перед» мы не будем. Сообразно большому счету совершенно они интуитивно понятны, методом тыка будто разберетесь. Мы простой подскажем, куда непременно надо тыкнуть =).
<a href=https://moskow.skgroups.ru/resheniay.html>купить сайт</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/resheniay.html]купить сайт[/url]
https://moskow.skgroups.ru/smm.html - smm продвижение в инстаграм

Чистый компании удалось добиться высокого вирального охвата? Смотрите: откровенный юмористический натура ролика, харизматичный и сексуальный скоморох, правда и сама предложение – лаконичная и запоминающаяся. Который вдобавок нужно, для водиться на коне? Думается, ничего.лабутеныОформить раздел «Актуальное» в Инстаграме просто.Фильтромания. Помните, что фильтр может ровно и «спасти» фото, так и полностью его загубить. Не стоит злоупотреблять фильтрами, чересчур «старить» изображение или добавлять ему ворох резкости. Старайтесь с через фильтра налог истинный, но чуть-чуть улучшенный внешний вид вашего товара.4. Верстка.

отбеливание зубов цена

(RobertMaids, 2019.05.04 21:56)

Задача люминиров состоит в коррекции зубов. При этом современные методы стоматологической ортопедии не развиваются: например, металлокерамические коронки, являющиеся довольно надежной и долговечной конструкцией для протезирования зубов, зубопротезными кабинетами сельских и городских поселений не изготавливаются или изготавливается в ничтожно малых объемах. В случае расширения объема предоставления населению платных услуг также возникает задача о книга, который представляется стоимость стоматологических услуг ради населения [3]. Цифровые данные обрабатывали на персональном компьютере методом вариационной статистики с использованием критерия (t) Стьюдента. И Tani H. При этом выявлено, сколько левамизол не у всех больных стимулировал розеткообразующую функцию Т – лимфоцитов in vitro. В ходе прорастания коренных зубов, растворяется корневая система временных зубов и когда процесс доходит до шейки зуба, происходит выпадение. Что дозволительно надевать люминиры и нуждаются ли они в особом уходе?Мы уже издревле пользуемся миниатюрными гаджетами, с через которых позволительно контролировать потребление каллорий, высота сахара в крови и так далее. Ограниченные возможности пародонта опорных зубов исключают возможность применения традиционных систем фиксации, так словно не могут в полной мере противостоять нагрузкам оказываемых съемными протезами [1,5]. Лазерное отбеливание зубов3. Количественные показатели реопародонтографии у пациентов контрольной и основной групп после 1 месяц потом лечения
<a href=https://rost23.ru/all-services/protezirovanie-zubov/>Протезирование зубов в Краснодаре</a>
[url=https://rost23.ru/all-services/otbelivanie-zubov/]отбелить зубы[/url]
https://rost23.ru/all-services/implantazia-zubov/odnomomentnaya-implantazia/ - Одномоментальная имплантация Краснодар

Имеется шеренга противопоказаний. Это тонкие пластины, созданные из качественной керамики. Учитывая недостаточное материально-техническое оснащение зубопротезных и стоматологических кабинетов, функционирующих вне административных центров, добротность оказываемых ими услуг остается на низком уровне, около этом отмечается достанет горный удельный вес осложнений стоматологических вмешательств, связанных со здоровьем пациента. По этой причине вырывание непостоянных зубов относится к процедуре, которую нужно проводить исключительно сообразно показаниям. - Выполнить герметизацию фиссур (рекомендована, чтобы профилактики появления и развития кариеса). 1. Фото с электронного сканирующего микроскопа HITACHI. При содержании в ней перекиси, желание, для правило не превышала 0,1%. Рис. 1. Только, несмотря для большую репутация телескопической системы фиксации, остается не решенной задача надежности соединения первичной и вторичной коронок. Только отбеливание эмали дома посредством специального геля станет одним из оптимальных вариантов, буде ваши зубы слишком гиперчувствительные. Больные предъявляли также жалобы на повышенную раздражительность, ощущение тревоги изза свое сословие и нервозность. При этом удалось определить период «жизни» зуба затем депульпирования у 63 зубов. Наматываем волоконце на палец беспричинно, чтобы промежуток составит 3-4 см. Особенности удаления молочного зубаНекоторый папы и мамы считают, который первые постоянные зубы, которые появляются во рту их ребенка – это резцы, которые вырастают для смену молочным. – 2001. Беспричинно же дозволительно извлекать чесночное пюре с добавлением соли. Весьма эффективно задача больным витамина Y. 2). Видны кристаллы гидроксиапатита. Жалобы на абсентеизм зубов верхней челюсти справа. Для повышения эффективности и доступности предоставляемых стоматологических ортопедических услуг населению, проживающему вне административных центров дозволительно предлагать следующие мероприятия:- Прорезывание боковых резцов происходит в возрасте от 8 прежде 9 лет,

покинула место ДТП

(Robertpsype, 2019.05.04 21:49)

Учитывая величина штрафов и случаи, когда такие штрафы применяются, о котором закон пропорциональности может водиться речь? Сообразно аналогии с налоговыми декларациями – штраф применяется лишь в случае, разве промах повлияла для сумму уплаченного налога и пропорционально такой суммы.Закон Республики Беларусь «О медиации» от 12.07.2013 г.сектор машиностроения;Точный, еще одна вопрос заключалась в книга, что величина выплат ради пользование кредитом (процентная ставка, комиссии, неисполнение и другие установленные договором платежи, в часть числе те, которые являются санкциями) не может побеждать величина выплат, рассчитанный по максимальной процентной ставке. 2 ст.Сообразно статье 33 Конституции каждому, кто на законных основаниях находится для территории нашей страны, гарантируется власть безданнобеспошлинно отказывать территорию нашей страны изза исключением ограничений, которые устанавливаются законом).
<a href=http://msk-consalt.ru/lishenie-prav/vyezd-na-vstrechnuyu-polosu/>лишение прав за встречку</a>
[url=http://msk-consalt.ru/lishenie-prav/otkaz-ot-medosvidetelstvovaniya/]отказалась от медосвидетельствования[/url]
http://msk-consalt.ru/lishenie-prav/vyezd-na-vstrechnuyu-polosu/ - лишение прав за встречку

Правовая позиция по делу Drained v. Помимо этого, вынося приговор, критик повинен «сопоставить свое интуитивное эмпирическое постижение справедливости с мерилом равенства присутствие разделе имущества».Договор, заключенный в рамках государственно-частного партнерства, может харчить элементы различных договоров (смешанный трактат), условия которых определяются в соответствии с гражданским законодательством Украины. 4 Правило «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» установлено, который в случае удовлетворения иска наказание ради нарушение сроков возврата валютной выручки не уплачивается с даты принятия иска к рассмотрению.6) установить ограничения для мочь обременения долей/акций, который позволит, едва, приспособлять залог корпоративных прав. 2 ст.Также дополнительно стоит отметить, что безвыездно эти негативные последствия наступают ради предприятия экспортера/импортера единовластно через того, совершал он практические меры ради возврата валютной выручки иначе весь нисколько не делал. Итак, рассмотрим сей задание подробнее... Учитывая законодательные изменения, которые повышают требования к деятельности АО, а особенно публичных акционерных обществ, значительного веса набирает задача оптимизации корпоративной структуры компаний с целью уменьшения количества АО и оставлении на рынке исключительно эффективных игроков.Авторы Законопроекта №4470 предлагают имплементировать в отечественное законодательство нормы относительно заключения корпоративных договоров, а также зафиксировать такие юридические инструменты, как:


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

Következő »