Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpg 

Népi énekről...

 

A paraszti társadalomban természetes volt, hogy a gyermekektől kezdve a legidősebb korosztályokig egyaránt szinte mindenki tudott énekelni, a zene, a népdal születésüktől kezdve végigkísérte életüket. Sajnos ez már a múlté. A modern ember alig énekel, s ha énekel is, dalai általában a múló divathoz kapcsolódó, kevésbé értékes "alkotások".

 

Szeretném megmutatni, hogy a népdal nem csupán a régi idők emléke, hanem a mai ember is magáénak érezheti.
Lajtha László írja: "A népzene nemcsak egy lepréselt virág, hanem élet is." Ezt a zenét azonban ma már csak tudatos tanítással -tanuIással lehet életre kelteni.

 

 

A régi falusi közösségekben a dal szájról szájra szállt, vagyis hallás útján terjedt. Ezt a tanulási módot kíséreljük meg alkalmazni a mai élet szabta keretek között úgy , hogy magnetofonkazetták hallgatásával sajátítjuk el a dalokat.

 

 

A tanulás alapja tehát az eredeti hangzó forrás, melyet a kottaképek csupán kiegészítenek, magyaráznak. Bartók Béla szerint ugyanis "bizonyos hangadásban, hangszínben, tempóban és sok más apróságban megnyilvánuló előadásmódok nagyon jellemző hozzátartozói a népi zenének: tehát nem csupán a dallam leírható hangjai a fontosak, hanem a dallam előadásával járó sok egyéb tulajdonság is, mint a dallam megjelenítő eszköze."

 


A népdal tanításának legfontosabb feltétele a hangképzés ismerete, mely bármilyen műfajú énekléshez elengedhetetlen. Bár a hangképzés alapszabályai bizonyos mértékben az összes énekes műfajra egyaránt vonatkoznak, számolnunk kell módszertani különbségekkel is, melyeket a népi dallamvilág stiláris eltérései szabnak meg.

 

A népdaléneklés váljék közkinccsé, és tovább éljen a következő nemzedékekben.

 

A népi ének tanításának szakirányú feladatai

 

 

-   Az énekes népzene hagyományainak a megismertetése.

 

 

 

-   A népdalok hiteles megszólaltatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel.

 

 

 

-   Az emberi hang sajátosságainak megismertetése.

 

 

 

-   A magyar népzenei dialektusok sajátosságai.

 

 

 

-   Az énekhang technikai adottságainak fejlesztése.

 

 

 

-   A növendékek zenei képességeinek fejl.

 

 

 

-   Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzet fejl.

 

 

 

  - A dialektusok díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejl.

 

 

 

 

A népi ének tantárgy tanítása korosztályonként, tagozatonként tematikájában és módszerében azonos, az elvégzendő anyag mennyiségében és összetettségében azonban különbözik.

 
 

A javasolt zenei anyag kiválasztását mindig a tanuló életkora, technikai tudása, muzikalitása és zenei érettsége befolyásolja. A képzési program lehetőséget ad arra, hogy a fejlesztési ütemet a tanár a tanuló egyéni adottságainak figyelembe vételével határozza meg, így a képzési idő lerövidíthető. A kiemelkedő képességű növendékek számára második osztálytól lehetőség nyílik arra, hogy magasabb óraszámban (heti 2x45 perc) tanulhassanak.

  

Az alapfokú tanulmányok befejezése után a legkiválóbb tanulók továbbtanulhatnak a zeneművészeti szakközépiskolában, de tudásukat a továbbképző 7-10. osztályaiban is fejleszthetik.

 

 

Népi ének előadásmódjáról...

 

Minden stílus sava-borsa az előadásmód. Minden stílus meg is teremti a maga sajátos előadási fogásait. A régi népdalok itt-ott még hallható énekmódja az a legfeltűnőbb vonzóerő, amiért ma annyian lelkesednek érte; ezzel az énekmóddal „felöltöztetve” lesznek jelentősek néha egészen jelentéktelen dallamok is, sokszor stílusban idegen, pár hangnyi dúr dalocskák is.

 

Melyek tehát a megvalósításnak azok a sajátságai, amelyek kívül esnek a dallam szigorúan értelmezett, saját tulajdonságain? Ilyen az énekes hangszíne, a választott hangmagasság, az egyéni vagy területenként szokásos tempó; ilyen a kezdő lendület, amely a dallam tempóját ritmusát is befolyásolja; ilyen az előadás színezése vagy a színezéstől való tartózkodás, és mindenekfölött a díszítés, a dallamhangokon felül alkalmazott díszítő hangok, amellyel az énekes körülfonja a dallam alaphangjait.

 

Ezek mellett hozzátartoznak még az előadás stílusához olyan elemek is, amelyek a dallamnak is sajátságai, de az énekes az előadás folyamán pillanatnyi ihlete szerint rögtönzi, változtatja: ilyen a pontozásnak egyéni alkalmazása, és ilyen a variálás, ami bizonyos dallamfajtákban vagy bizonyos régies hagyományú területen, bizonyos egyéniségek énekében nagyobb mértékben változtatja meg a dallam főhangjait is, s az állandó változtatás a lehetséges, egyenlő értékű fordulatokból változatos, művészi fölépítést alkot egy sok versszakos előadásban; vagy sablonos menetekből ötfokú fordulatokkal népi stílusú dallamot formál. Stílust jelenthet az előadásban bizonyos dallamok hangszerrel együtt hangzó éneklése, sőt stílussá válhatnak bizonyos modorosságok is: az oktávtörés vagy más énekes fogások. Lássuk sorban mindezeket.

 

A hangszín különbözteti meg legjobban a régi, hagyományos éneklést a maitól és a nem népi előadástól. De mindenféle népi éneklés is különbözik a tanult énekesekétől: a hangképzés természetességében.

 

A nép, ha dalol, mindenekelőtt szöveget mond torzítatlanul, méghozzá a tájszólás erős színeivel; emellett énekel, ahogy tud. A tanult énekes mindenekelőtt szép hangot akar képezni, emellett mondja a szöveget, ahogy lehet. Ezért minden egyes hangot külön „megformál”, míg a népi énekes csak dallamsorokat, zenei egységeket formál meg. Ez tehát már hangzásban is különbséget jelent mind a régi, mind az új népi előadással szemben. De a két népi énekmód is különbözik egymástól. A régi dallamok hagyományos hangszíne ünnepélyes, komoly, mondhatnánk: meghatódott volt.

 

 „Az öregek, különösen Erdélyben egészen más gégebeállítással, a közönséges {159.} beszédtől elütő, megilletődött, ünnepi vagy derűs: egyszóval sokféle hangszínnel énekeltek.” Különleges gégebeállítással különleges hangszínt hoz ki összeszorított torkából 0147 dalunk gyimesi énekese. Itt is tapasztalhatjuk, hogy egy még dallamnak alig nevezhető, három hangon recitáló zenei mag mit nyer a díszítéstől: a három hangot körülburjánzó, furcsa, préselt hangszínű díszítmények és a hangismétlés sajátos hatása teszi ezt az éneket olyan egyedülállóan megragadóvá.

 

Díszítményeinek ez a sajátos hangszíne van olyan különös, mint egyes lapp énekesek díszítményeinek hangszíne (amit Szomjas–Schiffert felvételein hallhatunk). Nyilván valami nagyon ősi időkből származó énekmód ez, aminek mégsem „primitívsége” ragadja meg a hallgató figyelmét, hanem kifejező ereje.

 

Egészen más hangvétel jellemzi a mezőségi énekeseket. Ott a nagy magasságban, feszített, érdes éneket kedvelik. Ez a magasba törő, minél élesebb éneklés különben másfelé is megvan, például Gyimesben is, sőt ott is, ahol már régi énekstílus nem él. Az Abaúj megyei Ájban mondta egyik 30 év körüli asszony, aki a maga korosztályának vezető énekese volt: „Mi így danoltunk, igen gyorsan meg igen magosan”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Ennek az uralkodó követelménynek a mély alt hangúak nem mindig tudtak eleget tenni. Panaszkodott is egy jó dalosom, hogy nem bírja „oj élesen” (vagy »vékonyan«, »oj igen fel«); belefájdult a feje, az ér a homlokán, a templomi feszített éneklésbe. (Itt óhatatlanul eszünkbe jut Arany Bolond Istókjának temetési jelenete: „A két tanitvány, duzzadó nyakinnal Erőlködé a felső nyolcadot, És, mintha fojtogatták vón’ patinggal, Fejökbül a szem úgy kidagadott; Tán az akasztás sem jár annyi kinnal...”) Úgy látszik, régi hagyomány ez a népi éneklés mindenféle műfajában. Az ájiak, akikről szó volt, már csak új stílusú dalokat énekeltek ilyen „élesen”; a gyimesiek régi keserveseket, de nem kevésbé élesen, persze azért valami más hangszínnel: nem az ájiak és más magyarországiak egyenletes, csengő, világos mellhangjával, hanem valami préseltebb fejhangon, ami amazok derült hangzásával szemben valóban „keserves”, panaszkodó, majdnem félelmetes hatást kelt (013, 047/a).

 

Nem lehetetlen, hogy ezek a hegylakók énekükben is megőriztek valamit azokból a kiáltásokból, amivel egyik csúcsról vagy gerincről a másikra adtak jelt és felelgettek egymásnak: az úgynevezett „hüdintések”-ből (0197/d). Mindenképpen számolnunk kell ezekben az éles éneklési módokban azzal, hogy a messzeható hang volt bennük a cél, elsősorban a férfiak énekében. (Ugyanakkor az igazi klasszikus, díszített, régi előadóstílus sokkal kevésbé törekedett erős hangra, inkább bensőséges, telt hangzásra.)

 

Az új stílusban a csengő, átható hang az ideál; és a mindig magasabbra törő éneket egyes variációkban is tettenérhetjük: egyes dalokban a magasabbra törő lányok mindegyre magasabb megoldást alakítanak ki, s ez meg is marad a különböző alkalommal följegyzett változatokban. 0370, dalunk mellé tegyük oda az alábbi (áji) variánst és más változatokat:

 

Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

 

{160.} Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

a) egy előbbi, alacsonyabb változatot mutat be, b) egy későbbi magasabbat, s c) egy föltehető, legkorábbi megoldást.

 

Ezek a változatok együtt is hangozhatnak, mert gyakori jelenség, hogy a lányok-legények közös dalolásában ugyanannak a menetnek többféle megoldását egyszerre halljuk, például skálaszerűt ötfokúval együtt, vagy az ilyen tercpárhuzamban lévő megoldásokat: ezek együtthangzását szeretik is. Ájban mondták erről: „Aztán azt tetszik gondolni, hogy nem szép az, mikor többen többféleképp dalolják?” „Tudja Ilon néni, az osztán olyan szépen mén, mikor többen danolják, aztán mind más furmán mén”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Azonban akár régi stílus él még valahol, akár az új, egyben mindig hasonló az igazi paraszti előadás: nincs benne színezés, megjátszás, „előadás”. Változatlan, egyenletes hangszínnel, erősség változtatása nélkül – legalábbis szándékos és színezésre törekvő hangerőkülönbség nélkül – hangzik el az egész ballada vagy sok versszakos lírai dal. Hangerőkülönbség annyiban áll elő, hogy a sor vagy a dal végére elfogy a lélegzet, s ott elhalkul az ének, néha egészen elenyészik, hogy az utolsó szótagot nem is mindig halljuk. De ennek nincs dinamikai árnyalásjellege. Vannak olyan öregek is, akik nagy erővel meglökött hanggal kezdenek, s aztán elhalkul a hangjuk.

 

De ez sem szándékos árnyalás, s nem is jellemző az igazi, régies előadásmódra. Az új stílusban pedig kétféle énekmód szokásos: az egyik derült, harsány, gyors s ennyiben merev éneklés, a másik – különösen kezdéskor, közös éneklés elején, például amikor a lányok még magukban vannak a fonóban és várják a legényeket –, lassú, kötött, minden hangot jól kihúzó ének. Újabb felvételeken, különösen idősebb asszonyok énekében, már majdnem mindig csak ezt a „kezdő” hangulatú éneklést hallhatjuk új stílusú dalainkban is. De akár gyors, akár lassú, mindkettő egyenletes és egyszínű.

 

Az öregek balladaelőadása – régi hagyományú területen a fiataloké is – ezt a hagyományos, színezés nélküli előadást követi. Hangszín, hangerő változatlan az egész történet alatt; az ünnepélyesen, megilletődötten énekelt dallammal csak kiemelik a hétköznapokból a történetet, a mindennapi élet fölé stilizálják, s a hatást rábízzák a szövegre, amelynek minden szava súlyt kap ebben az éneklésben, s mint egy lassított film lepergetve növekszik hatásában. Azt is tapasztalták az első gyűjtők, hogy a legrégiesebb hagyományt őrző öregek a balladát és a hozzá hasonló hőfokú lírai dalokat behunyt szemmel, merev tartásban adták elő. Néha sajátos taglejtéssel, egyik fülük mögé tartott tenyérrel énekeltek. A behunyt szemmel, {161.} sőt hátrabillent fejjel előadott balladát tapasztalta C. Sharp is, az angolok „Bartókja”, az amerikai Appalache-hegységben; a fül mögé tartott tenyérrel pedig mongol énekest láttam énekelni. Ezek tehát nemcsak a magyar parasztok szokásai, hanem vagy valami régi hagyomány maradványai, vagy egy általános, emberi magatartás sokfelé jelentkező változatai.

 

Még színtelenebb az az énekmód, amit „sebes parlando”-nak nevezhetnénk: amikor a díszítetlen alaphangokat szinte hajszolt beszédtempóban pergeti le az énekes anélkül, hogy recitálásról beszélhetnénk; ezt már az ilyen dallam nagy íve is kizárja, valamint a közbeiktatott, hirtelen lefékezett hangok, amelyeket egy-egy melizmával is kiemel a gyors hangok közül. Ez világosan előadási sajátság, ami belső feszültségből ered, és feszültséget éreztet (0104).

 

Teljesen azért a színezés sem hiányzik a népi gyakorlatból. Bizonyos műfajok megengedik, sőt megkívánják: bordalok, mulató nóták, tréfás, jelenetszerű darabok, obszcén vagy kötődő szövegű táncdalok. Ezekben a csattanót vagy a különleges hangulatot kiemelik, éreztetik. Általában a jókedvet szokás jobban kifejezni, a szomorúság, bánat, panasz tartózkodóbb. (Nyilván, mert amúgy is erősebb a hatása.)

 

A díszítés, sajnos már nagy területen kiment a divatból a magyar népcsoportok többségében, csak egy-egy régies folt öregeitől lehetett még fölvenni: Dél-Dunántúlon, szórványosan az Alföldön, s máig igen szépen díszített dallamokat hallhatunk Erdély és Moldva falvaiban. Bartók és Kodály a Székelyföldön még dúskált benne, ma már inkább csak a bukovinai székelyektől hallani, valamint a Mezőségen, Gyimesben és mindenütt Moldvában (015, 066–067, 069, 0102, 0113, 0117, 0147).

 

Moldvában Veress Sándor még a 30-as években közösségben énekelt, díszített dallamokat hallott, amikor a fiatal lányok és asszonyok csoportja minden díszítményt hangról hangra egyformán énekelt. (Veress 1931, 133–134.) Vagyis ő még hallotta azt, amit Bartók kikövetkeztetett a székelyeknél, a kiveszőben lévő gyakorlat maradványaiból és a románok archaikusabb hagyományainak analógiájából. Ennek az egységes ékesítésnek feltétele, hogy a díszítések helyét és formuláit a hagyomány megszabja, s bizonyos tartózkodás is szükséges az alkalmazásában, olyan leszűrtség, ami csak bizonyos előre látható és természetes megoldásokat enged meg. HFM 1964 I/b-t ugyan egyetlen, magányos moldvai énekes adja elő, de versszakról versszakra azonos díszítményekkel; ez nyilván ennek a kikristályosodott, moldvai „közösségi” díszítésmódnak következménye. Annak ellenére, hogy sok versszakon keresztül pontosan ismétlődnek ezek a hajlítások, sosem válnak unalmassá, s minden belföldi és külföldi hallgatót elragadtak különleges szépségükkel.

 

Pedig talán mégis fokozottabb művészi teljesítményt nyújt az olyan díszítés, amit már csak egyéni teljesítményként, magányos énekben tapasztalhatunk: amikor a díszítések gazdagon burjánzó hajlításai mindig új és új megvilágításba helyezik a dallamot, sőt maga a dallam is változik egyes hangjaiban, amint az énekes {162.} a pillanatnyi hangulata szerint alakítja. (Például: 0113 – ez még tulajdonképp mindig ugyanaz egészen apró eltérésekkel. Igazi példája 137–138.)

 

Már megismertük a gyimesi énekes sajátos, primitív – de nem szépségben és hatásában primitív – díszítésmódját. Egészen más világ a dél-dunántúli hagyományt képviselő öregek hajlítástechnikája: leírva gazdagon ömlő ornamentikát látunk, de meghallgatva nagy részét alig halljuk; nagyon finom, átfutó mellékhangjaikból csak egy-egy fontosabb kap erősebb hangzást és jelentőséget (0117).

 

A szintén odavaló Csirke János töredezett hangján pedig még gazdagon áradó díszítések veszik körül a dallamot – ez a régi hagyomány folytatása –, amellett azonban sajátos, magas hangszíne, el-elfúló, majd meg-meglökött hangja már biztosan nem az általános hagyományt képviseli. (Ezért nem választottunk tőle hangzó példát, bár az utóbbi évek népdalfesztiváljain sűrűn szerepelt.) Palócok közt is találunk még gazdagabb díszítést (087), de a hagyomány kiveszése, vagyis az ellenőrzés és példa hiánya okozza, hogy ennek az énekesnek bizonyos szertelenség van hajlításaiban, amint a dallamnak már a variáláson túlmenő, állandó elforgatásában is.

 

Túlzott a díszítés a különben nagyon szép és hagyományos stílusú körösfői asszony éneklésében is: 0111-ben nagyon ki akarta vágni a rezet, s a máskülönben alig díszített (sőt inkább díszítetlen) 11-est szokatlanul kicifrázta. Itt ugyan minden „hagyományos”, máshol is előforduló, de ez a példa már szinte az a „beteg ló”, amelyen minden lehető betegséget bemutatnak, de ami az életben sosem fordul elő. Ehhez hasonlít egyetlen alföldi, díszített fölvételünk, a szentesi tekerősök cifrázott éneke: ez is a gazdagság egykori maradványa, de talán már nem is jellemző képe (015). Még alkalmunk volt a régi, „alföldi” hagyomány finom, tartózkodó hajlításait hallani egy szatmári énekes és táncos öregtől; sajnos, akkori magnetofonunk és szalagunk minősége nem engedi meg, hogy lemezen bemutassuk. Mikorra jó minőségű felvételt tudtunk volna készíteni, addigra elvesztette hangját, sőt emlékezete is kihagyott. Így csak kottáról mutathatjuk be egy dallamát:

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár!

 

{163.} AP 5438/a Nyeste András 60 é. Kiskálló (Szabolcs) 1955. Bacskai K.

 

Ha ennek a gyakorlatnak törvényszerűségeit akarjuk megismerni, valóban csak Erdélyből és Moldvából vehetünk példákat. Sajnos, az erre vonatkozó vizsgálat még csak a kezdet kezdetén tart. Egy korábbi vizsgálat (Rajeczky 1956) moldvai énekesek díszítményeit vetette össze gregorián melizmacsoportokkal, amelyeknek egykori, valóságos ritmusára következtetett az élő gyakorlatból. Eredménye – hogy a díszítmény mindig a főértékeket osztja fel, aprózza ki – nyilvánvalóan csak giusto dalok melizmáiban érvényesülhet, esetleg ritkán, poco rubatóban. A kezdő és végmelizmákat ki is veszi ebből a megállapításból. Az igazi rubato dalok nagyobb díszítménybokrai mindig megnyúlást okoznak, vagy már eleve hosszú, kitartott hangokon jelennek meg. A rubato dalokban több a változatosság is.

 

Paksa Katalin ezekre vonatkozó, sajtó alatt lévő vizsgálatai annyit már kimutattak, hogy a kvintváltó dalok magas és mély, egyező pontjain a díszítmények is utánozzák az egyszer már elhangzottat, s ezzel is igyekeznek kiemelni a két rész megfelelését. (Vö. Olsvai, egy sajátos esettel kapcsolatban.) Egy-egy jellegzetes és szépen díszített régi példán azt is kimutatta, hogy a díszítmények törvényszerűen azonos dallamhelyeken jelennek meg, függetlenül attól, milyen szövegrész van alattuk. Ugyanerre az eredményre jutott Rajeczky is elemzett példáin. Tehát a dallamhoz alkalmazkodnak, nem pedig valamely szövegrészen, szótagon bontakoznak ki; vagyis a zenei tagolást hangsúlyozzák. Ezért marad díszítetlenül a „törvényszerű” díszítésben a 2. és 4. sor záróhangja, hogy a dallam-szerkezet két főpillérét ne takarják el a díszítmények. (Paksa) Kitűnő példa erre 137.

 

Ez az azonos, előre meghatározott helye és mennyisége a díszítésnek adja meg az alapot a közösség egyértelműen alkalmazott gyakorlatának, ami a közös éneklés díszítményeit szabályozza. Ugyanakkor azt is látjuk a 137. példában, hogy a változatosságot is szolgálhatják a díszítmények, ha az azonos helyen néha bővebb, néha egyszerűbb hajlítást alkalmaznak, egy-egy alkalommal el is marad, majd utána újra még gazdagabban fonja körül a megfelelő dallamhangot. Ez meg nyilván az egyéni alkalmazásnak, egyúttal a művészileg megkomponált, több versszakos előadásnak a követelménye. Ilyenkor „merészebb” megoldásokat is hallhatunk, aminőt a szokás által megszabott közösségi gyakorlat nem alkalmazna.

 

Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,

 

{164.} Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,
Kinek mint tëngërnek, megáradott hobja
Sok búnak, bánatnak körül vëtt nagy árja,
Mert a vitézëknek esöttë ma ëgy híjja.
Fëlemelé Kádár szëmeit az égre,
Mondván: Uram Jézus jöjj segítségëmre.
Nosza jó katonák, harcoljunk két kézre m
Mert nem latok embert jőni segítségre.
A zászlótartónak fëlszóval kiálta:
„Vidd e-l fiam, vidd el az zászlót más útra.
Hogy el ne vesszën mi urunk keves hadja m
Mert Magyarországért m mëghalok én még ma.
Kiontom vérëmët én szëgény hazámért,
Ezënről mëghalok kedves nemzetëmért.
Nëm szánok érette bizony ontani vért
Mert én a Krisztustól vëszëk jutalmad’ s bért.

 

1. Óh mel gyázëba borul-t síralmas esztendő, m
Melben ami szivünk Nem örvendëzendő,
Hanem szëgény hazánk majdon elveszendő,
Hanem leszen Isten rajtunk könyörüllő.

 

2. m Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
Immár a hazánkba nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük a zegeknek Urát,
Elveszeszt az isten mintë régën Sodomát.

 

3. (M)mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëgnëm tartották ő parancsolatát.
Nyisd mëg én Istenëm imádságënak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáznyócba böjtelőhavába
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába.
Sok apák, sok anyák fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejökët

 

(1) Ó mel gyászba borult siralmas esztendő,
Melben a mi szivünk Nem örvendëzendő.
Hanëm szëgény hazánk majdon elveszendő,
Ha nëm lészën Isten rajtunk könyörüllő

 

2. Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
immár a házunknál nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük azegeknek Urát
Elveszeszt az istenn mint régënn Sodomát.

 

3. m Mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëg nëm tartották ő parancsolatját.
Nyisd mëg én Istenëm imádságnak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáz nyócba böjtelőhavában
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába
sok apak, sok anyak fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejököt.

 

Kodály saját fonográfhengerein: F 247–249. Borbát András 60 é. Kászonújfalu (Csík) 1912. Az első 4 versszak a Kádár István históriából, utána 4 versszak eg ymásik históriás énekből, majd ugyenez még egyszer felvéve. A dallam azonban mindháromszor ugyanaz.

 

{166.} Hasonló ez a pontozás „átlagos” törvényszerűségeihez és annak egyéni, merészebb, néha törvényellenes alkalmazásához.

 

Az utóbbi mindig együttjár a variálással is, amit Kodálynak már klasszikussá vált közlése is bemutat, a Kőműves Kelemen 36 versszakáról készült fonográffelvétel részletes lejegyzése. (Lásd a 138. példát.)

 

A példán láthatjuk azt az eljárást is, amit Paksa Katalin számos díszített, régi dallamon megfigyelt, hogy a melizma sokszor átveszi a dallam főhangjainak szerepét is, illetve azokat díszítménnyé változtatja át.

 

Borsai Ilona vizsgálata (1959) még az új stílusban is ki tudta mutatni, hogy a hajlítások – a régihez képest természetesen szerény, többnyire egy hangból álló hajlítások – bizonyos törvényszerűséggel jelentkeznek, és bizonyos nagyobb hangközök kitöltésére, bizonyos csúcspontok kiemelésére, a dallam főhangjainak érzékeltetésére szolgálnak, pontosan arra, amire az egyenlő értékű, különböző dallammenetek is szolgálnak a variálás során. Megfogalmazása szerint: „Mint a dallam tartóoszlopaiba kapaszkodik újból és újból az énekes, összeegyeztetve így a merész kilendüléseket a szilárd otthonérzés biztonságával.”

 

Azt is megállapítja, hogy az itt tapasztalható váltóhangok, előlegzések és hangközkitöltő lépések megegyeznek a 16–17. századi díszítő eljárás szokott fogásaival. Tehát szinte az emberi ének általános követelményeiből fakadnak. Ezúttal nem lehet szó a régi, műzenei gyakorlat esetleges maradványáról, hiszen ez a hajlítástechnika egy korábbi, gazdagabb ornamentika után lépett annak helyébe, egy egészen más, tulajdonképpen díszítetlen stílusban. Tehát azt az alapkövetelményt tartotta meg belőle, vagy azt valósította meg helyébe, ami nélkül, úgy látszik, az ösztönös énekkultúra nem tud létezni.

 

Már az idézett példákban is láthattuk, hogy az énekes nemcsak azzal teszi változatossá előadását, hogy a díszítményeket soha nem alkalmazza teljesen egyformán, hanem azzal is, hogy magát a főhangokat is cseréli, változtatja. Ez már variálás, és a későbbi fejezetben foglalkozunk vele részletesen. Azért itt is meg kell említenünk, annyira összefonódik egy bizonyos dallamstílus előadásmódjával. Hiszen a díszítés is nemegyszer variálás: a főhang megváltoztatása. Mindaz a változás, ami egy énekes egyszeri előadása folyamán beáll, még előadásmód is amellett, hogy már a variálás első lépéseit is jelenti. Igen sok dalunk különböző följegyzései nem is mutatnak nagyobb eltéréseket, mint ami egy előadáson belül mutatkozik benne. Mégis, minthogy ezekkel a kisebb-nagyobb eltérésekkel kezdődik meg az a folyamat, ami a nagyobb eltérésekhez vezet, és a tulajdonképpeni „variánsokat” létrehozza, az egész folyamattal együtt fogjuk tárgyalni.

 

Ugyanez a változatosságra törekvő és zenei felépítést kialakító előadás kívánja meg a pontozás szabadabb alkalmazását is. A 90–95. példában láttuk már, hogyan élt evvel a lehetőséggel a már említett áji leány. Végül még kimondott „szabálysértést” is megengedett magának. Mindezt a dal egyszeri megvalósítása, az „előadás” alakítja a kész nyersanyagon, a dallamon az ihlet, a pillanatnyi ötletek és a tudatos felépítés hatása alatt.

 

{167.} Egészen másfajta előadást kíván a parlando dallamok stílusa. Ezekben sem díszítés, sem ritmikai árnyalás nem lehetséges, mindössze a variálásnak lehet valami szűkebbre szabott lehetősége. Ami itt az előadótól függ, az egyedül a lendületnek és a sorvégi megállásoknak egymáshoz mért aránya és a hangszín. A tempó sajátos gyorsasága a mezőségi–gyimesi énekesek recitáló dallamainak is ad valami sajátos hatást: példa rá 0104. Ez a „sebes parlando” már területi stílusnak látszik: ha nem is mindenki él vele azokon a területeken, de máshol így nem jelentkezik.

 

Már a modorosság határán jár az a sajátos, erdélyi előadási sajátság, hogy az utolsó szótagot elnyelik a sor végén, különösen az utolsó sor végén, a dal befejezésekor.

 

Egy borszéki Kádár Kata-felvétel (MF 1167/c) lejegyzésére írta rá Kodály ehhez az elnyelt záróhanghoz: „Ahol vagy akinél ez az utolsó hang elhagyása rendes szokás, ott az utolsó hang még kivételesen sem szólal meg, sőt gyakran az utolsó előtti hang ilyen ornamentummal végződik”, és rámutat az alaphangról csúszással lehajló, nyögésszerű melizmára. Egy másikra, F 253 (= AP 6028/g) „Egy kicsi madárka”, Kodálynak 1912 kászonimpéri gyűjtésű dalára pedig: „Xutolsó szótagot nem ejti ki; a hangja többnyire határozatlan nyögésbe csuklik (oláh-székely szokás szerint).” Erről már Bartók (1967 II. 33) is megemlékezett, mint román hatásról az erdélyi magyaroknál; részletesen foglalkozott vele Almási István (1969). A kiindulás az a bizonyos elhalkulás lehetett a dallam végén, amit már említettünk, amikor elfogy az énekes lélegzete. Különösen érezhető ez az elhalkulás a tipikus záróritmusokban (31/bc). Ebből azután már modoros „stílusfogás” lett: egyes énekesek egyáltalán ki sem ejtik az utolsó szótagot, vagy néha két-három utolsó szótagot sem (0111, 0141, 0143, 0151 és egészen szertelenül 0318).

 

Még sajátosabb a mezőségi énekeseknél tapasztalható érzéketlenség a szöveg szótaghosszúságával szemben. Az ő előadásuk amellett igen erős ritmuskülönbségekkel él, sokszor a nyolcad és pontozott negyed arányát az 1:3-ról 1:5-ig, sőt azon túl is fokozzák (pl. 0300); ugyanakkor ezek a nagy hosszúságkülönbségek egyáltalán nem a szöveg hosszúságviszonyaihoz igazodnak, mint ahogy ez a magyarban általános, hanem sokszor éppen a nagyon rövid hangra hosszú szótag esik. Ez azonban itt nem kivételes eset valami hatás kedvéért, hanem szinte rendszeresen előforduló gyakorlat, és néha már idegenszerű benyomást is kelt. Ez a sajátság kisebb mértékben már nyelvjárásukban is jelentkezik: a hosszú szótagot valamivel rövidebben ejtik, mint a többi magyar népcsoport. Ez néha csak érdekes különbség az énekben, néha azonban már nagyon feltűnő. Semmi esetre sem szabad a mezőségi ének- és tánchagyományok nagy értékei miatt ezt a sajátságot is valami ősiségnek, valami „igazi hagyomány”-nak tartani. A magyar nyelvnek a hosszú és rövid magánhangzó pontos megkülönböztetése olyan alapvető sajátsága, amely megkülönbözteti más népektől, s amellyel jelentéskülönbségeket tud érzékeltetni. Ennek gyöngülése csak különleges helyi fejlődésből származhat.

 

Igën elindula tizën

 

{168.} Igën elindula tizënkét kőmives az tizënharmadik Kelemën kőmiess.
Mënnek igën mëssze, nem es igën mësszej, hogy ők fëlofogaggyák magos Déva várát.
Hogy ők félfogaggyák, hogy azt fëlépítsék, hogy ők félfogaggyák, hogy ők fëlépítsék.
Az kit nappal raktak éljel az elomlott, az kit éljel raktak, nappal az eldülött.
Kelemën kőmives étszakajálmábo jétszakajálmában aszt azálmot láttaj.
Kelemën kőmives étszaka jálmában, étszakajálmában aszt álmot láttaj.

 

László Máténé 65, Kászonjakabfalva (Csík) 1918 Kodály. NB. csak az első 5 versszakot közöljük példaképpen. A teljes közlés megtalálható a Visszatekintés II. 78–79. lapja közt.

 

Sajátos modorosság az oktávtörés, és esztétikai hatása elég kellemetlen akár új stílusban, akár régi énekben. Nem minden énekes tudja jól megválasztani a kezdő hangmagasságot, ennek következtében vagy nagyon mélyre vagy nagyon magasra kellene mennie, amit nem bír el hangterjedelme. Néha oktávval mélyebben vagy magasabban folytatja. Különösen kellemetlenül hat ez kvintváltó daloknál vagy AA’ kezdetű újaknál. Ilyenkor a kvintváltás helyett ellenkező irányban kvartváltás keletkezik. Természetesen ismerve dalaink szerkezetét, ez már nem zavar meg senkit; de cseremiszek hasonló oktávtöréseit a gyűjtők még nem tudták megfelelően értékelni, s a dallam hibás lejegyzésben van megörökítve.

 

Az oktávtörés általában kénytelenség. De a sűrűn ismétlődő megoldás helyenként már gyakorlattá vált: az énekesek minden kényszerítő ok nélkül feldobják a dal utolsó hangját egy oktávval magasabbra, ami többnyire a 2. fokról való lelépést változtatja át szeptimugrássá. Ez már modorosság; de minthogy sűrűn előfordul, kénytelenek vagyunk megemlíteni.

 

Az énekhang nemcsak önmagában hangzik el – akár egyéni, akár közös énekben –, hanem hangszerrel együtt is. Régi szokása a magyarságnak együtt {169.} énekelni a hangszeres együttessel, a cigánybandával. A rendkívül fejlett tánc- és tánczenei hagyományokkal rendelkező Mezőségen még igen sokszor halljuk a mulató közösséget együtt énekelni a banda zenéjével (013, 014/ab, 072, 0225, 0265). Ez a lassú táncokkal hagyományosan velejár. A hangmagasság megválasztása ilyenkor természetesen nem függ az énekesektől, hanem a hangszerjátékosoktól. Ennek megfelelően sokszor nem is nagyon egyezik a hangterjedelemmel. Mindenképpen jellemző ilyenkor a hangos, feszített éneklés.

 

Van ennek a zenekarral együtt éneklésnek olyan formája is ahol már nem az énekesnek van elsőbbsége, hanem a kísérő zenekarnak: ez a már említett gyakorlat, hogy minden második sorra énekelnek szöveget (0225).

 

Sajátosabb eset, s ma már csak a gyimesi csángók körében tapasztalhatjuk, hogy a hangszerjátékos saját énekét kíséri hangszeren, jobban mondva: énekeli is, hegedüli is a „keservest”. 047/abc dalunkban először hangszeren hangzik el a dal, azután ének és hegedűjáték együtt szól, majd ismét csak a hegedű, ismét egy versszak együtt, s a végén ismét hangszeren fejeződik be a produkció. A gyimesi zenészek ezt az előadásmódot hagyományosan gyakorolják. Van egy leírásunk Bereg megyéből erről az előadásról a 18. századból: Gvadányi „Badalai dolgok” című verses elbeszélésében leír egy általa rendezett falusi bált.

 

A cigány játékáról {170.} a következő képet adja: „Putyu volt a neve, ki elöl hegedült; A karszékre mindég mint a török, úgy ült, Bal szemére vak volt, a háta volt görbült; Ha vonta, danolt is, hegedűjére dűlt.” Érdemes még egy helyét idézni, hogy a régi, ma már csak Gyimesben, Mezőségen található zenélésmódot más vonatkozásban is megismerjük: „Felállt mindjárt Putyu egy székre, gatyába; Egy kis rövid száron pipa volt szájába; Alig volt húsz szál szőr az ő vonójába. Kontrahássa vala egy rongyos gubába. Jobb kezeket az ing ujjából kivették, Mert így vonássokat könnyebben ejthették;...” stb. (Közli Csanádi Imre: A magyar valóság versei, Bp. 1966 I, 292–7.) Ez az adat azt mutatja, hogy a gyimesiek régi, közös magyar hagyományt tartottak fenn napjainkig a hegedű mellé énekelt előadással. (Ugyanakkor a prímásból és kontrásból álló legkisebb együttes régiségét is igazolja a leírás. A prímás tánchoz már nem énekelt – pipa volt a szájában –, tehát ha magában, talán „keserves”-szerű dalokat játszott, akkor énekelt is hozzá.)

 

Nem azonos ez az önmagakísérés a régi századok előadóinak gyakorlatával, akik lant vagy más pengető hangszeren kísérték éneküket: ott valószínűleg csak a kísérő harmóniákat és kísérő ritmust adták az énekelt dallam alá. Ezek a zenészek viszont a dallamot teljes cifrázott formájában játsszák is, éneklik is, ami sokkal nagyobb követelményt támaszt az előadóval szemben.

 

A külön játszó hangszeres zenész előadása már külön fejezetbe kívánkozik, a Hangszeres zene tárgyalásába.

 

Összefoglalón annyit kell mondanunk a népi előadásról, hogy az minden nagyfokú tartózkodása és póztalansága ellenére is igen hatásos eljárásokat és énekmódokat alakított ki a zenei hagyomány megszólaltatására; ezek a stílusok megfelelnek a dallamokban is jelentkező stílusérzéknek; közös jellemzője inkább az elmélyedés, mint a hatás keresése.

 

A sátoraljaújhelyi Lavotta János Zeneiskola keretein belül a népzene tanszakon tanulható népi ének.

Tanár: Karika Boglárka

 

 

http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpgNépi ének - Hallgassunk bele!

 Egyes énekeknél hosszas zenei bevezető észlelhető (türelem...)
 

1. Szóljon!

2. Szóljon!

3. Szóljon!

4. Szóljon!

5. Szóljon!

6. Szóljon!

7. Szóljon!

8. Szóljon!

9. Szóljon!

10. Szóljon!

Kedvenc:11. Ej, de széles :szóljon!

12. Füzesi lakodalmas: szóljon!


Népzeneoktatás célkitűzései

Az énekes és hangszeres népzene alapfokú elsajátításával hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére,őrzésére és továbbadására neveli a tanulókat.

 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gya­korlását.

  
 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyara­pítja ismereteiket.Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.  

 

 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység ­nyitottság, igényesség, fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai kész­ségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására.

  

A népzeneoktatás célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.

 

  

A népzene tanszak tanulói rendszeresen szerepelnek és érnek el kiemelkedő eredményeket.

http://www.freeweb.hu/animaciostarhaz/zene/M%E1solat%20-%20music.gif

 

 

 

 

Alternatíva, eltérő oktatási szint

 

Az a szakmai színvonal, amit a zeneiskola garantáltan nyújt az "A" tagozatos és a kiemelt "B" tagozatos növendékek számára, elegendő alapot ad ahhoz, hogy magas fokon művelhessék népzenei ismereteiket.

 

Az "A" tagozatos növendékekből elsősorban zeneszerető közönség nevelődik, de különböző amatőr együttesekben is gyakorolhatják ismereteiket.

Alkalmuk nyílik zeneiskolai éveik alatt egyéni szereplésekre, kamarazenélésre, zenekari muzsikálásra.

 

A "B" tagozatos növendékek nagyobb anyagvégzés mellett a zenei pályát is választhatják hivatásuknak. Emelt óraszámban tanulnak.

 

Szolfézs: hangszeres és egyéb zenei, kulturális képzés mellett a zeneelméletet a világhírű Kodály módszerrel tanítjuk, amely a legmagasabb képzési forma a világon.

 

Továbbképző: A középiskolák és gimnáziumok 9-12. osztályával párhuzamosan zenei továbbképző I-IV. évfolyama működik. Ebben a négy évben zenetörténeti ismereteket sajátíthat el a tanuló.

 

Minden növendék évvégén bizonyítványt kap, amelyben a felkészítő tanár érdemjeggyel minősíti munkáját, szorgalmát.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Официальный дистрибьютер автостекла

(roult, 2019.05.09 22:48)

Когда автомобильное стекло покрывается трещинам то нужна будет замена, то вам в автосервисе пару разновидности Автостекла : оригинальное и бывшегоупотребления. Выбирайте.

Автостекла, как и любые другие запасные части автомобиля, делятся на уникальные и от производителей третьих фирм. Оригинальные Автостекла изготавливаются либо на заводе, занимающемся выпуском автомобилей, либо у подрядчиков автоконцерна, выпускающих запасные части по лицензии АВТОЗАВОДа, те что непосредственно устанавливаются в производимые автомобили.
Магазин авто Фуяо Групп продает Автостекл по всем городам страны.
Установкой Лобовых стёкл от автомобиля Занимается наша компания.

Полировка лобовых стёкл от автомобиля.
Очень известным недостатком сегодняшнего тачки по праву считается утеря авто стёклом прозрачности из-за потёртостей, царапин, как правило, от стеклоочистителей. В угоду надёжности клиентов компании-производители создают автомобильные стёкла из довольно мягких видов стекла, что и делает этот порок общераспространенным.
Частые повреждения автостекл бывают: незначительные, глубокие, средние повреждения.
Наша фирма устанавливает лобовые стёкла от автомобиля как на отечественные, так и на зарубежные марки а также на габаритные автомобили.
ADD Industry Group изготавливает авто стёкла под заказ.

Официальный склад автостекол в Самаре [url=https://hobook.ru/]боковое стекло[/url]

квадрат стальной горячекатаный

(Metallmsknix, 2019.05.09 22:21)

Для данном этапе развития строительной сферы, идёт активное применение металлоконструкций, особенно в монолитно-каркасном строительстве. Это указывается в прочности изделия. При хранении металлочерепицы категорически запрещено:Бездна каждой ямы составляет приблизительно 1 метр, это связано с промерзанием почвы в холодное эпоха года.В часть случае, буде вы планируете перемещать ее, то мы рекомендуем установить деревянный короб из доски 10-12 см.Для этого используются моющие средства, в составе которых употреблять щелочь.К слову, со временем, коли арматуру не зафиксировать в бетоне, то склад прогрессивно станет просаживаться и доконать в землю.
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/armatura/rifljonaja.html]арматура рифленая а3[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/balka/dvutavrovaja.html]двутавровая балка цена[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/balka.html]металлическая балка[/url]

Преимущества и недостатки минераловатной изоляции труб, основные моментыВпрочем, в самом начале, если вы только пробуете себя в кузнечном деле, должен усвоить основы.Запорная арматура является незаменимым элементом любых трубопроводов, который делает её очень востребованной в различных отраслях промышленности. Золотника. Обращаем забота, для то, который оцинкованный метал чтобы профнастила вынужден водиться нормальной разнотолщинности, и повинен обладать 1 категорией покрытия цинком. Стальной лист в зависимости от нанесения для его вид отдельных узоров может гнездиться рифлёным. 4. В зависимости через области своего применения профнастил бывает нескольких типов, которые в свою очередь подразделяются сообразно высоте профиля и толщине самого листа. Разделение сообразно механическим свойствам стального каната:Металлопрокат листовой – к нему относятся листы оцинкованные, холодно- и горячекатаные, а также рулоны. Для эксплуатации на трубопроводах транспортирующих агрессивные вещества используют специально форма запорной арматуры, который выполнен из материалов нейтральных к агрессивной среде, в которой им предстоит работать. Перечень условий, которые надо соблюдать при монтаже различных видов запорной арматурыСама подвиг включает в себя порядочно этапов:

купить листовой металл

People projects display reimplantation depot.

(asnoyoveqimiy, 2019.05.09 21:19)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone Without Prescription[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone</a> qlo.zdda.nepzene-oktatas.eoldal.hu.nup.td http://mewkid.net/buy-prednisone/

фильмы ужасов онлайн

(RufusTut, 2019.05.09 20:53)

"Магазинные воришки" - Лента классика японского кино Хирокадзу Корээда, награжденного на МКФ Сан-Себастьян-2018 премией Donostia ради выдающиеся персональные достижения, успела достигать "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах-2018 и вошла в лонг-лист Американской киноакадемии в категории "Отборный фильм на иностранном языке" — наконец ли не самый представительный следовать множество лет, ровно утверждают критики. Мультфильм Тревиса Найта был удостоен награды Британской академии в номинации "Первостатейный анимационный фильм". Понедельник, 1 октябряКадр из фильма "Аквамен" Джеймса Вана 2018 возраст выпускаЛучшие фильмы первой половины сентября 2018 года
<a href=https://okino.club/comedy/>смотреть комедии новинки</a>
[url=https://okino.club/adventures/]фильмы приключения 2018[/url]
https://okino.club/military/ - военные фильмы онлайн

С тобой не скучно никогда,"Hitman 2" - компьютерная шутка в жанре стелс-экшен. Ведь главная угроза нависает над Лизой, возлюбленной Гоголя. В данном случае вендетта настигнет Бэтмена. После внезапной смерти одного из них остальные понимают, который пора что-то менять в своей жизни. "Малолеток, которая застряла в паутине" - Успех оригинальных романов "Девушки с татуировкой дракона", шведской экранизации с Нуми Рапас в главной роли, победа голливудского римейка от Дэвида Финчера с прекрасной актёрской работой Руни Мара - породил моду для перезапуск фильмов про асоциального хакера Лисбет Саландер. Это позволяет им дробить планы организации."Red Cold Redemption 2". Ах согласен, это мюзикл, поют больно хорошо и очень много. Полотно показывает настоящий рейс Микки к званию чемпиона мира сообразно боксу. Отдельный из них вынужден считаться со своим прошлым и решить, как далеко он зайдет, дабы пережить эту ночь. Главные роли исполняют Филипп Гуревич, Игорь Золотовицкий, Анна Михалкова, Сергей Уманов, Андрей Смирнов, Алексей Макаров, Кирилл Васильев, Евгений Харитонов в роли Льва Толстого и Ирина Горбачева в роли его супруги Софьи Андреевны. Комедия. Пятница, 21 сентября"Need of Cthulhu" - вот она, самая ожидаемая шалость, буде не возраст, то месяца точно! Около всем уважении к ураганным шутерам, тогда они проиграли битву ради выше кошелек.

смотреть фильмы 2008 года список лучших

(Jacobasype, 2019.05.09 20:07)

Кому зреть: Поклонникам фильмов со смыслом. С полной картиной достижений пользователе и сайта общий дозволительно узнавать в разделах:123456789 (Сергей) –"Жил-был пес" (1982). Большего и не требуется. Режиссером картины выступила Авдотья Смирнова. Если взвешивать по трейлерам, то новый сериал, основанный на персонажах и городке Касл-Рок из произведений Кинга, обещает попадаться депрессивным, атмосферным и жутким. Разумеется, хотите картинку лучше, следовательно и железо должен быть самое-самое. "Нарки: Мексика" (Netflix) - премьера сопутствующего оригинальным "Наркам" сериала. Почему вы смеетесь? Я серьезно. Пожелаю к юбилею любимого портала и будущий оставаться ему всё таким же уютным, пусть и не постоянно мирным, мирком любителей кино. "Пошли в тюрьму" (2006 г) Если в тюрьме ты провёл пол жизни, знаешь её законы и имеешь определенный знаток между заключенных, то через жизни следовать решёткой дозволительно получать определенное удовольствие. учшие фильмы другой половины июля 2018 возраст
<a href=https://okino.club/tags/2008/>смотреть фильмы 2008 года список лучших</a>
[url=https://okino.club/tags/2005/]лучшие фильмы 2005[/url]
https://okino.club/mystic/ - мистические фильмы смотреть бесплатно в хорошем качестве

30 ОКТЯБРЯСпорт - это общежитие, ход, вечная драка с самим собой, преодоление своих слабостей и, действительно же, нравиться чувство гордости своими результатами. Фильм способен оставить в легком испуге любого, кто его посмотрит. "Он жив, он жив…". Жажда смертиНетипичные (сказка не может крыться типичной!) представители: Балиан, Lusi, 86 забаненных аккаунтов darkwhite. И сделал это подобно вовек весело, остроумно и масштабно! Требуется всего-то было обмануть надзирателей и фанатов сериала, путем создания ложных воспоминаний в собственном мозгу; поперемещать своё понимание то в одно тело, то в другое; а в финале нажатием туман кнопок натравить одних своих врагов на других.Кадр из фильма "Звездные войны: Эпизод 1 - Скрытая угроза" Джорджа Лукаса 1999 года выпуска

подвесные потолки фото

(Gregorylem, 2019.05.09 19:18)

перед замшу;- дюбели (саморезы). Конечно же, тирада пойдет о натяжных потолках, экологичность которых накануне сих пор вызывает сомнения у большинства людей. В довершение ко всему, натяжной потолок эстетичен. Их дозволительно извлекать ради усиления акустических эффектов. Стоимость дополнительных услуг:Несмотря для более высокую стоимость изделия по сравнению с натяжными потолками со швом, бесшовные обладают около преимуществ:
<a href=https://natyazhnyye-potolki23.ru/3d-potolok/>3 д потолок</a>
[url=https://natyazhnyye-potolki23.ru/podsvetka/]натяжной потолок с подсветкой[/url]
https://natyazhnyye-potolki23.ru/parashie/ - парящий потолок цена

- дюбели (саморезы). Исправление потолка в этом помещении является одним из ключевых моментов оформления интерьера и в последнее эра выбор однако больше падает на натяжные потолки. Внимательно изучив постоянно особенности материалов и технологий, дозволено выбрать наиболее положенный чтобы конечных целей пейзаж изделия и присутствие этом не переплачивать лишние деньги. Разглядывая фото натяжных потолков на кухню в каталогах сиречь журналах позволительно отметить, сколько они смотрятся простой потрясающе. Строй не несёт ответственности около попадании в проводку либо в трубу, если заказчик не предоставил схемы. Впервые такой фортель упоминается в летописях древнего мира. Впервые такой система упоминается в летописях древнего мира. Свойства поливинилхлоридной пленки, позволяющие употреблять ее для установки натяжных потолков на кухне:Бесшовный натяжной потолок: надежная эстетикаСличение натяжных потолковДаже самая распространённая причина временного провисания потолков – затопление соседями – исчезает впоследствии слива воды. Быть выполнении работ своими руками, обеспечение для натяжной потолок от компании-установщика теряется. Энергосберегающие светильники для натяжных потолков проворно набирают обороты. Согласитесь, что исполнять избрание в пользу функционального или красивого ремонта – не простое решение! Но что производить, буде возникает охота оформить квартиру по своему собственному вкусу и около этом весь члены семьи чувствовали желание себя уютно и комфортно, и такой улучшение как дозволительно дольше не доставлял хлопот владельцам?

Uluwi57

(Ixagi00, 2019.05.09 18:06)

http://bit.ly/2DTIUhU
http://bit.ly/2H2NdIE
http://bit.ly/2Yb0kOP
http://bit.ly/2DUMl8f
http://bit.ly/2Ye31iy
http://bit.ly/2DX8brQ
http://bit.ly/2H7v2lj
http://tinyurl.com/y6k4s2to
http://bit.ly/2H3HUsv
http://bit.ly/2PTfw0o
http://bit.ly/2PT3W57
http://bit.ly/2H1HAdQ

грузотакси с грузчиками

(Charleszer, 2019.05.09 16:53)

Обязательство перевозки
В Москве автомобиль с грузом был похищен, и по заявлению страхователя возбуждено уголовное дело.
Важные оговорки в контракте
Экспедирование отправок 9
Аккомпанемент персональным менеджером, ответственным изза грузоперевозки

<a href=https://tk-absolut.su/>грузотакси томск газель</a>
[url=https://tk-absolut.su/]газель с грузчиками томск[/url]
https://tk-absolut.su/vacancy/ - вакансии водителя в томске от прямых работодателейhttps://tk-absolut.su/auto/ - грузотакси круглосуточно
Возможна и периодическая оплата страховой премии, когда отчисление денег происходит, примерно, раз в месяц.Буде ноша перевозится в сопровождении экспедитора грузоотправителя (грузополучателя), новый обязан обеспечить явку экспедитора для урочище погрузки, груза к моменту прибытия подвижного состава.В том числе были застрахованы имущественные интересы страхователя около осуществлении им перевозки грузов в качестве таможенного перевозчика.б) грузы товарного характера грузоотправителем не оформлю товарно-транспортными документами.В прошлом году страховая общество застраховала порука экспедитора-перевозчика пред третьими лицами ради перевозку 20 тонн шоколадных изделий Nestle из Москвы в регионы России на сумму 200 тыс.

Lunuk58

(Lakar86, 2019.05.09 16:37)

http://bit.ly/2GXmQ6M http://bit.ly/2DOqejR http://bit.ly/2H6VM54 http://bit.ly/2Ye2i0O http://bit.ly/2H7u6gN http://bit.ly/2DQE7Oo http://bit.ly/2J63P5W http://tinyurl.com/y3gr4lax http://bit.ly/2Yb0yp9 http://tinyurl.com/yxbldux6 http://bit.ly/2H2sxkb http://bit.ly/2Y92FtN http://bit.ly/2H3HuCr http://bit.ly/2J7USJg http://tinyurl.com/y4hzavs5 http://bit.ly/2PNMnmY http://bit.ly/2DOq6kn

услуги эвакуатора

(Brandoncoisk, 2019.05.09 16:10)

габариты и значение автомобиля, подлежащего транспортировке;либо дождутся прихода водителя (и тут дозволительно довольно оплатить наказание для месте, а не вербовать авто с платной штрафстоянки);марку и пример авто;
<a href=http://краснодар.эвакуатор61.рус/>грузовой эвакуатор</a>
[url=http://краснодар.эвакуатор61.рус/mejgorod]эвакуатор новороссийск краснодар[/url]
http://краснодар.эвакуатор61.рус/spectehnika - вызвать эвакуатор дешево

Около правильном выполнении работ обязательно остаются сохранными кузов и ЛКП, а присутствие наличии повреждений после аварии грамотная изделие специалистов позволит не усугубить состояние авто.Ритмический выбор техники позволит вытащить и погрузить аварийный транспорт беспричинно от его габаритов и состояния в любой ситуации. Когда это вечернее, ночное время, то некоторые водители уже заканчивали смены, а им необходимо «все бросить и поехать», ежели только их транспорт подходит сообразно ситуации.двухуровневый. Более того, водителя в нем может и не содержаться вовсе. Манипулятор дает возможность погрузить мотоцикл около заблокированных колесах, а кран – достать байк из кювета иначе воды.Методом частичной погрузки. Подобные обстоятельства делают неосуществимой не один буксировку, однако и транспортировку с частичной погрузкой. Спецтехника характеризуется повышенной грузоподъемностью и имеет все необходимое ради надежной фиксации неисправного транспорта. В этих случаях встает урок об эвакуации транспорта на большие расстояния. Двухуровневые автоэвакуаторы нужны для перемещения нескольких автомобилей, скажем, впоследствии изрядный аварии. Когда авто с АКПП не работает, смазка также не функционирует.

вызвать эвакуатор

(Danielfueno, 2019.05.09 14:47)

Вариантов, конечно же, несколько. Не перемещайте автомобиль и примите всетаки возможные меры сообразно сохранению следов и предметов, относящихся к ДТП перед приезда сотрудников ГАИ, словно бы Вас не просили участники происшествия разве водители, попавшие из-за ДТП в пробку. Это единственно верное решение в сложившейся ситуации. Вес и габариты минивэнов, сопоставимые с характеристиками внедорожников, позволяют отнести их к категории грузовых транспортных средств, только их вконец многократно делают для базе шасси легковых машин.Особенности эвакуации автомобилейДабы обещать очень доступный эвакуатор чтобы любого типа транспорта с оплатой сообразно карте сиречь кэшем довольно звать нам сиречь оставить заявку для сайте.
<a href=https://evakuator23rus.ru/services.html>эвакуатор краснодар дешево круглосуточно</a>
[url=https://evakuator23rus.ru]вызвать эвакуатор[/url]
https://evakuator23rus.ru/evacuation/evakuaciya_legkovyh_avtomobilej.html - служба эвакуации автомобилей краснодар

Плохая призрак из-за ночной темноты либо утреннего тумана.жесткой. Осмотреть машину. Эвакуатор с лебедкой - это тоже не вариант, поскольку подобные манипуляции приведут к перегреву АКПП, повышенным нагрузкам для подшипники и высокой вероятности поломок. Основное предпочтение промеж эвакуаторами заключается в погрузочной платформе и устройств чтобы загрузки и выгрузки транспортных средств.Такса для услуги эвакуатора для транспортировки мотоцикла в среднем такая же, наравне и для автомобиля, иначе малость выше. Нехватка топлива. Эти эвакуационные средства оснащаются встроенными манипуляторами, расположенными прямо на платформе. И их запас зависит от разных факторов: места аварии и конечного назначения, веса, особенностей конструкции техники. Принципы работы эвакуатораНе нужно мешкать спецтехнику. Современные автомобили устроены беспричинно, сколько гидроусилитель руля будет работать чуть присутствие заведенном двигателе. Враз эвакуатор в Минске с платформой перед полную погрузку незаменим, если:

эвакуатор краснодар цена

грузовой эвакуатор ростов

(Shawnbyday, 2019.05.09 14:06)

отвечаете в этом случае после состояние транспорта единственно вы – даже если ошибочными будут действия водителя переднего авто. Если она сохранена, оптимальным вариантом перевозки является транспортировка с частичной погрузкой. Мы располагаем спецтехникой, необходимой для транспортировки минивэнов якобы с частичной, так и с полной погрузкой. Но бывает гряда ситуаций, если буксировкой воспользоваться сложно разве попросту нельзя (неопытность водителя, отсутствие троса, отказ тормозов и пр.). Это самая настоящая «неотложка», с через которой вы решите самые острые вопросы сообразно транспортировке и доставке к месту ремонта вашего авто. Сведите риски к минимумукачественная эвакуацияСтрого говоря, эвакуатор – не беспримерный способ забрать технику с места аварии разве быть отказе узлов. Через этих деталей зависят не один нюансы работы техников, но и сумма, которую вам придется заплатить. Позвонив в компанию «Емеля», вы получите апогей помощи в кратчайшие сроки – в пределах Минска спецтехника выезжает точный после полчаса. На дороге случаются поломки и ДТП, порой отказывают системы управления авто и другие. Вызов автопомощи в Минске и Минской области19 Апрель 2017
<a href=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/contact>эвакуатор ростов на дону номер</a>
[url=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/ceny]эвакуатор расчет стоимости[/url]
http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/contact - телефон эвакуатора

Машины-эвакуаторы со стационарным типом платформы и погрузо-разгрузочной лебедкой.Только буксировка мотоциклов запрещена. В книга случае, когда автомобиль не может самостоятельно передвигаться в силу тех alias иных обстоятельств, альтернативой эвакуации может стоить буксировка. Все это чревато тем, что:Сложно предчувствовать заблаговременно такие ситуации, как поломка автомобиля, нехватка топлива, спущенное колесо присутствие отсутствии запаски или чего хуже – аварию. Если нужна квалифицированная автопомощь

canadian online pharmacy 348 mg

(Walterdob, 2019.05.09 13:48)

Hi there! [url=http://onlinepharmacycanadaus.com/#online-pharmacy-canada]most reliable canadian pharmacies[/url] beneficial website.

smobite

(meerma, 2019.05.09 13:42)

http://sportslifetale.com/
[url=http://www.sportslifetale.com/#]www.sportslifetale.com[/url]

служба эвакуации автомобилей ставрополь

(OscarLiace, 2019.05.09 13:24)

эвакуация на штраф-стоянкуОтбуксировать для штрафстоянку вас могут сообразно причине стоянки в неположенном месте. Однако для самом деле экономия может обретаться только сиюминутной, а в результате придется потратиться вторично больше. Доставку габаритного авто прежде места ремонта невмоготу выполнить без помощи профессионалов. У нас затрапезничать вся необходимая специальная техника чтобы того, для решить абсолютно любую проблему, связанную с транспортировкой обездвиженного автомобиля. У нас оплата составляет 25 р.Заказ эвакуатора в Минске – цена услугградус его повреждения, буде имела район авария;
<a href=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/>эвакуатор ставрополь цена</a>
[url=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/legkovieauto]служба эвакуации автомобилей ставрополь[/url]
http://ставрополь.эвакуатор61.рус/ - служба эвакуации автомобилей ставрополь

промежуток, на которое должен перевезти транспортное средство. Рейс занимает какое-то время плюс расходуется топливо. Скорость перемещения – она снижается до минимума, сколько отдаляет сроки ремонта и прибытия ради техобслуживания. Alias того хуже – ее толкали люди. Правомерен увоз авто на штрафстоянку всего в 4-х случаях:Мы предлагаем правда дешевые тарифы на эвакуацию в городе и изза его пределами.колеса заблокированы либо их демонтировали;Знак МКПП от АКПП

배터리게임 baduki poker game

(ZacharyPeT, 2019.05.09 08:02)

Are you looking for the definitely choicest way to learn Korean? That's terrific! I'm wealthy to help you pick the best dexterousness to do it. Korean is obtaining much more and much more well-liked as a more recent lingo (and there are numerous reasons to it). This means that there are numerous methods to learn this language. Here are 3 concerns that you ought to inquire your self if you have a yen for to special the perfect best system to discover Korean!

Slot devices- this is the stock and comfortable recreation that you can around still it is not definitely nonchalantly to do the mixtures, quieten I fantasize about this encounter as serene be to others. There are diversified slot machines accessible such as volcano punishment, spider person, banana lido, profligate lane, unhinged sushi, headline shots, blackjack, fruit sport, position of lot, wizard of oz and numerous much more.

The unassuming actions Friday could solely be that investors are "a inconsequential touch clich‚d," said Paul Zemsky, wit of asset allocation at ING Investment Management. "The fundamentals would state we should be greater." Stocks have been on a strong climb in behalf of around two months. A break, exceptionally following muscular earnings the former some times, "is surely all-natural and maybe regular anticipated korean casino spot ," Zemsky stated.

The Czech Republic confirmed they have open darkish horse credentials following wholesale independently the Usa. Accessible at 33/1 to detail the tourney all-out earlier kick-off and even loot to take first prize in their essential parallel, the Czechs look to be a clique in the final analysis worth following. They took just 5 minutes to change for the better the mexican stand-off through Jan Koller, who later on went off spoil, while new Arsenal signing Tomas Rosicky struck on 36 and seventy six to seal an unmistakable victory.

Present video games are also nearby in some [url=https://baduki.org] 배터리게임 [/url]. So if you venerate roulette video games this kind of as European or American roulette you can lookup object of it and conduct oneself online. Desk games can also be baccarat, red canine, craps and profuse more!

America was viewing this make a laughing-stock of closely, preceding to the Usa-Ghana moment of decision later these days. If the People in america apprehend, they will exterior Uruguay in the quarterfinals, and would hold to shot and crevice their protection. Withal, korean casino was in a put to do it today, and outplayed them repayment for stretches of the sport. That was not reflected in the scoreboard, regardless, which is all that counts in the knockout phase.

There are also entirely unencumbered strategies and fundamentals that websites furnish so that you can learn how to put up these online video games. You do not include to distress if you are a imaginative engage in and have no information on how to reverse out cold to be a master. There are numerous websites who give incorrect casino video games tips and tricks concerning perfectly natural on the web.

A man matrix backer that you sine qua non to perform conducive to in an online casino is a bodily address. Ordinarily, this 1 is the most effortlessly disregarded on multitudinous players. While you knock off the casino online, it ought to have a genuine globule workplace in existence. This system, you be acquainted with that there are positively verified individuals manning the casino's descend from and not fictional ones. The bodily obligation ought to also have a phone multitude, and you should clinch original that the workplace is certainly real and not at bottom some rundown warehouse.

Ojebi83

(Lekiv11, 2019.05.09 04:48)

http://bit.ly/2DPMSrR http://bit.ly/2Y5wqvw http://bit.ly/2DTZTkq http://bit.ly/2DOjqTl http://bit.ly/2DSVJcp http://bit.ly/2YhegHj http://bit.ly/2J5RWN5 http://bit.ly/2H2MtTS http://tinyurl.com/y2smh273 http://bit.ly/2H6WJug http://bit.ly/2H7v4tr http://bit.ly/2YePRCi http://bit.ly/2JaUsC3 http://bit.ly/2Yb0yFF http://tinyurl.com/yy6qn5jy http://tinyurl.com/y687cqe8 http://bit.ly/2J7Mrhc http://bit.ly/2Y7pluc http://bit.ly/2DQDRio http://bit.ly/2DX87Z8 http://bit.ly/2J7ABDq http://bit.ly/2DTZQoK http://bit.ly/2H6WShi http://bit.ly/2DTJaxo http://bit.ly/2DOqgZ1 http://bit.ly/2YheNZP

Unlaw

(Chaisy, 2019.05.09 04:31)

http://healthwnews.com/
[url=http://www.healthwnews.com/#]www.healthwnews.com[/url]

Приобрести препараты для мужской потенции Виагра - VIG-LOVE.RU

(Vikaoler, 2019.05.09 04:27)

Купить товары для улучшения качества интимной жизни можно на сайте Vig-love.ru

В нашей зрелой жизни интимная близость становится обязательным составляющим элементом. Но бывает так, что в этом важном деле существуют большие проблемы. Из-за разнообразных причин у молодых людей бывают нарушения в потенции, а у женщин отсутствие желания. Чтобы помочь тем, кто обнаружил сбои в своей интимной жизни, мы сформировали свою аптеку vig-love.ru.

На нашем интернет-ресурсе Вы сможете [url=https://vig-love.ru/]купить таблетки виагра в санкт петербурге[/url] с доставкой на дом. Мы предлагаем самый большой ассортимент, что есть на ранке препаратов для потенции. Все таблетки высокого качества, имеют все сертификаты, но не на столько распиарены как известные таблетки, которые многие из Вас уже смогли увидеть на полках аптек или в рекламе по телевизору. Соответственно их стоимость высока, мы же предлагаем очень невысокие расценки для наших заказчиков.

Навигация по сайту очень легка. Сверху Вы можете найти самые крупные разделы, такие как: товары, доставка, вопросы и как связаться с нами. Если спуститься чуть ниже, там Вы сможете увидеть товары, разделенные по необходимым свойствам, полученным от применения препарата. Например, усиление потенции, продление полового акта, для девушек и так далее. Переходите в нужный Вам раздел и читайте больше о желаемом лекарстве. В карточке каждого товара находится подробное описание, состав, метод применения, показания и расценки препарата.

Для каждого мужчины непременно важно чувствовать себя на высоте в постели, чтобы эрекция началась вовремя и продлилась до завершения полового акта. Из-за старения, грязной экологии, злоупотребления алкоголем и курения, хронических заболеваний и многих других критериев нередко случаются нарушения в сексуальной жизни. Многие идут к врачу, а другие стесняются этого. Наши препараты обязательно помогут возвысить отношения с партнером не только мужчинам, но и женщинам.

Ведь у девушек тоже часто происходят нарушения, например полное отсутствие желания заниматься любовью. Для этого также существуют различные таблетки и препараты, которые Вы сможете заказать в нашей аптеке.

Чтобы [url=https://vig-love.ru/]купить препарат шпаская мушка[/url] , просто кликните на «купить в один клик», введите свой номер телефона и ФИО, чтобы наши операторы смогли связаться с Вами. Также Вы сможете добавить комментарий к Вашему заказу. Оплатить заказ возможно на руки при доставке курьером, для Москвы или Санкт-Петербурга. Также оплата производится при получении в отделении почты России или на карту Сбербанка. Доставка может происходить по всей территории Российской Федерации. Конечную стоимость Вы сможете узнать у наших специалистов.

Большинство людей, которые имеют проблемы в интимной жизни этого стыдятся и не хотят делиться этим с близкими. Покупая с доставкой наши лекарства, Вы можете на 100% быть утверждены, что мы работаем анонимно, не разглашая данные покупателей. Все заказы приходят на Ваш адрес в плотном, непрозрачном пакете и никто никогда не сможет понять, что именно там лежит.

Созвониться с нами можно, заказав обратный звонок на сайте или написав нам письмо. Адрес нашей аптеки в Москве: 129226, Россия, г. Москва, проспект Мира, 127. Наш адрес в Санкт-Петербурге: 196105, Россия, г. Санкт-Петербург, Кузнецовская 52.

Enumu26

(Ovine47, 2019.05.09 03:28)

http://bit.ly/2Y93UJt http://tinyurl.com/y257s5fj http://bit.ly/2H6bVYx http://bit.ly/2DRDUL2 http://tinyurl.com/y32ov3f3 http://bit.ly/2DStyKA http://bit.ly/2YayfY3 http://bit.ly/2Y943fZ http://bit.ly/2DUtsT3 http://bit.ly/2DOq9N5 http://bit.ly/2DVpdGD http://bit.ly/2J41xUJ


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

Következő »