Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpg 

Népi énekről...

 

A paraszti társadalomban természetes volt, hogy a gyermekektől kezdve a legidősebb korosztályokig egyaránt szinte mindenki tudott énekelni, a zene, a népdal születésüktől kezdve végigkísérte életüket. Sajnos ez már a múlté. A modern ember alig énekel, s ha énekel is, dalai általában a múló divathoz kapcsolódó, kevésbé értékes "alkotások".

 

Szeretném megmutatni, hogy a népdal nem csupán a régi idők emléke, hanem a mai ember is magáénak érezheti.
Lajtha László írja: "A népzene nemcsak egy lepréselt virág, hanem élet is." Ezt a zenét azonban ma már csak tudatos tanítással -tanuIással lehet életre kelteni.

 

 

A régi falusi közösségekben a dal szájról szájra szállt, vagyis hallás útján terjedt. Ezt a tanulási módot kíséreljük meg alkalmazni a mai élet szabta keretek között úgy , hogy magnetofonkazetták hallgatásával sajátítjuk el a dalokat.

 

 

A tanulás alapja tehát az eredeti hangzó forrás, melyet a kottaképek csupán kiegészítenek, magyaráznak. Bartók Béla szerint ugyanis "bizonyos hangadásban, hangszínben, tempóban és sok más apróságban megnyilvánuló előadásmódok nagyon jellemző hozzátartozói a népi zenének: tehát nem csupán a dallam leírható hangjai a fontosak, hanem a dallam előadásával járó sok egyéb tulajdonság is, mint a dallam megjelenítő eszköze."

 


A népdal tanításának legfontosabb feltétele a hangképzés ismerete, mely bármilyen műfajú énekléshez elengedhetetlen. Bár a hangképzés alapszabályai bizonyos mértékben az összes énekes műfajra egyaránt vonatkoznak, számolnunk kell módszertani különbségekkel is, melyeket a népi dallamvilág stiláris eltérései szabnak meg.

 

A népdaléneklés váljék közkinccsé, és tovább éljen a következő nemzedékekben.

 

A népi ének tanításának szakirányú feladatai

 

 

-   Az énekes népzene hagyományainak a megismertetése.

 

 

 

-   A népdalok hiteles megszólaltatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel.

 

 

 

-   Az emberi hang sajátosságainak megismertetése.

 

 

 

-   A magyar népzenei dialektusok sajátosságai.

 

 

 

-   Az énekhang technikai adottságainak fejlesztése.

 

 

 

-   A növendékek zenei képességeinek fejl.

 

 

 

-   Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzet fejl.

 

 

 

  - A dialektusok díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejl.

 

 

 

 

A népi ének tantárgy tanítása korosztályonként, tagozatonként tematikájában és módszerében azonos, az elvégzendő anyag mennyiségében és összetettségében azonban különbözik.

 
 

A javasolt zenei anyag kiválasztását mindig a tanuló életkora, technikai tudása, muzikalitása és zenei érettsége befolyásolja. A képzési program lehetőséget ad arra, hogy a fejlesztési ütemet a tanár a tanuló egyéni adottságainak figyelembe vételével határozza meg, így a képzési idő lerövidíthető. A kiemelkedő képességű növendékek számára második osztálytól lehetőség nyílik arra, hogy magasabb óraszámban (heti 2x45 perc) tanulhassanak.

  

Az alapfokú tanulmányok befejezése után a legkiválóbb tanulók továbbtanulhatnak a zeneművészeti szakközépiskolában, de tudásukat a továbbképző 7-10. osztályaiban is fejleszthetik.

 

 

Népi ének előadásmódjáról...

 

Minden stílus sava-borsa az előadásmód. Minden stílus meg is teremti a maga sajátos előadási fogásait. A régi népdalok itt-ott még hallható énekmódja az a legfeltűnőbb vonzóerő, amiért ma annyian lelkesednek érte; ezzel az énekmóddal „felöltöztetve” lesznek jelentősek néha egészen jelentéktelen dallamok is, sokszor stílusban idegen, pár hangnyi dúr dalocskák is.

 

Melyek tehát a megvalósításnak azok a sajátságai, amelyek kívül esnek a dallam szigorúan értelmezett, saját tulajdonságain? Ilyen az énekes hangszíne, a választott hangmagasság, az egyéni vagy területenként szokásos tempó; ilyen a kezdő lendület, amely a dallam tempóját ritmusát is befolyásolja; ilyen az előadás színezése vagy a színezéstől való tartózkodás, és mindenekfölött a díszítés, a dallamhangokon felül alkalmazott díszítő hangok, amellyel az énekes körülfonja a dallam alaphangjait.

 

Ezek mellett hozzátartoznak még az előadás stílusához olyan elemek is, amelyek a dallamnak is sajátságai, de az énekes az előadás folyamán pillanatnyi ihlete szerint rögtönzi, változtatja: ilyen a pontozásnak egyéni alkalmazása, és ilyen a variálás, ami bizonyos dallamfajtákban vagy bizonyos régies hagyományú területen, bizonyos egyéniségek énekében nagyobb mértékben változtatja meg a dallam főhangjait is, s az állandó változtatás a lehetséges, egyenlő értékű fordulatokból változatos, művészi fölépítést alkot egy sok versszakos előadásban; vagy sablonos menetekből ötfokú fordulatokkal népi stílusú dallamot formál. Stílust jelenthet az előadásban bizonyos dallamok hangszerrel együtt hangzó éneklése, sőt stílussá válhatnak bizonyos modorosságok is: az oktávtörés vagy más énekes fogások. Lássuk sorban mindezeket.

 

A hangszín különbözteti meg legjobban a régi, hagyományos éneklést a maitól és a nem népi előadástól. De mindenféle népi éneklés is különbözik a tanult énekesekétől: a hangképzés természetességében.

 

A nép, ha dalol, mindenekelőtt szöveget mond torzítatlanul, méghozzá a tájszólás erős színeivel; emellett énekel, ahogy tud. A tanult énekes mindenekelőtt szép hangot akar képezni, emellett mondja a szöveget, ahogy lehet. Ezért minden egyes hangot külön „megformál”, míg a népi énekes csak dallamsorokat, zenei egységeket formál meg. Ez tehát már hangzásban is különbséget jelent mind a régi, mind az új népi előadással szemben. De a két népi énekmód is különbözik egymástól. A régi dallamok hagyományos hangszíne ünnepélyes, komoly, mondhatnánk: meghatódott volt.

 

 „Az öregek, különösen Erdélyben egészen más gégebeállítással, a közönséges {159.} beszédtől elütő, megilletődött, ünnepi vagy derűs: egyszóval sokféle hangszínnel énekeltek.” Különleges gégebeállítással különleges hangszínt hoz ki összeszorított torkából 0147 dalunk gyimesi énekese. Itt is tapasztalhatjuk, hogy egy még dallamnak alig nevezhető, három hangon recitáló zenei mag mit nyer a díszítéstől: a három hangot körülburjánzó, furcsa, préselt hangszínű díszítmények és a hangismétlés sajátos hatása teszi ezt az éneket olyan egyedülállóan megragadóvá.

 

Díszítményeinek ez a sajátos hangszíne van olyan különös, mint egyes lapp énekesek díszítményeinek hangszíne (amit Szomjas–Schiffert felvételein hallhatunk). Nyilván valami nagyon ősi időkből származó énekmód ez, aminek mégsem „primitívsége” ragadja meg a hallgató figyelmét, hanem kifejező ereje.

 

Egészen más hangvétel jellemzi a mezőségi énekeseket. Ott a nagy magasságban, feszített, érdes éneket kedvelik. Ez a magasba törő, minél élesebb éneklés különben másfelé is megvan, például Gyimesben is, sőt ott is, ahol már régi énekstílus nem él. Az Abaúj megyei Ájban mondta egyik 30 év körüli asszony, aki a maga korosztályának vezető énekese volt: „Mi így danoltunk, igen gyorsan meg igen magosan”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Ennek az uralkodó követelménynek a mély alt hangúak nem mindig tudtak eleget tenni. Panaszkodott is egy jó dalosom, hogy nem bírja „oj élesen” (vagy »vékonyan«, »oj igen fel«); belefájdult a feje, az ér a homlokán, a templomi feszített éneklésbe. (Itt óhatatlanul eszünkbe jut Arany Bolond Istókjának temetési jelenete: „A két tanitvány, duzzadó nyakinnal Erőlködé a felső nyolcadot, És, mintha fojtogatták vón’ patinggal, Fejökbül a szem úgy kidagadott; Tán az akasztás sem jár annyi kinnal...”) Úgy látszik, régi hagyomány ez a népi éneklés mindenféle műfajában. Az ájiak, akikről szó volt, már csak új stílusú dalokat énekeltek ilyen „élesen”; a gyimesiek régi keserveseket, de nem kevésbé élesen, persze azért valami más hangszínnel: nem az ájiak és más magyarországiak egyenletes, csengő, világos mellhangjával, hanem valami préseltebb fejhangon, ami amazok derült hangzásával szemben valóban „keserves”, panaszkodó, majdnem félelmetes hatást kelt (013, 047/a).

 

Nem lehetetlen, hogy ezek a hegylakók énekükben is megőriztek valamit azokból a kiáltásokból, amivel egyik csúcsról vagy gerincről a másikra adtak jelt és felelgettek egymásnak: az úgynevezett „hüdintések”-ből (0197/d). Mindenképpen számolnunk kell ezekben az éles éneklési módokban azzal, hogy a messzeható hang volt bennük a cél, elsősorban a férfiak énekében. (Ugyanakkor az igazi klasszikus, díszített, régi előadóstílus sokkal kevésbé törekedett erős hangra, inkább bensőséges, telt hangzásra.)

 

Az új stílusban a csengő, átható hang az ideál; és a mindig magasabbra törő éneket egyes variációkban is tettenérhetjük: egyes dalokban a magasabbra törő lányok mindegyre magasabb megoldást alakítanak ki, s ez meg is marad a különböző alkalommal följegyzett változatokban. 0370, dalunk mellé tegyük oda az alábbi (áji) variánst és más változatokat:

 

Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

 

{160.} Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

a) egy előbbi, alacsonyabb változatot mutat be, b) egy későbbi magasabbat, s c) egy föltehető, legkorábbi megoldást.

 

Ezek a változatok együtt is hangozhatnak, mert gyakori jelenség, hogy a lányok-legények közös dalolásában ugyanannak a menetnek többféle megoldását egyszerre halljuk, például skálaszerűt ötfokúval együtt, vagy az ilyen tercpárhuzamban lévő megoldásokat: ezek együtthangzását szeretik is. Ájban mondták erről: „Aztán azt tetszik gondolni, hogy nem szép az, mikor többen többféleképp dalolják?” „Tudja Ilon néni, az osztán olyan szépen mén, mikor többen danolják, aztán mind más furmán mén”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Azonban akár régi stílus él még valahol, akár az új, egyben mindig hasonló az igazi paraszti előadás: nincs benne színezés, megjátszás, „előadás”. Változatlan, egyenletes hangszínnel, erősség változtatása nélkül – legalábbis szándékos és színezésre törekvő hangerőkülönbség nélkül – hangzik el az egész ballada vagy sok versszakos lírai dal. Hangerőkülönbség annyiban áll elő, hogy a sor vagy a dal végére elfogy a lélegzet, s ott elhalkul az ének, néha egészen elenyészik, hogy az utolsó szótagot nem is mindig halljuk. De ennek nincs dinamikai árnyalásjellege. Vannak olyan öregek is, akik nagy erővel meglökött hanggal kezdenek, s aztán elhalkul a hangjuk.

 

De ez sem szándékos árnyalás, s nem is jellemző az igazi, régies előadásmódra. Az új stílusban pedig kétféle énekmód szokásos: az egyik derült, harsány, gyors s ennyiben merev éneklés, a másik – különösen kezdéskor, közös éneklés elején, például amikor a lányok még magukban vannak a fonóban és várják a legényeket –, lassú, kötött, minden hangot jól kihúzó ének. Újabb felvételeken, különösen idősebb asszonyok énekében, már majdnem mindig csak ezt a „kezdő” hangulatú éneklést hallhatjuk új stílusú dalainkban is. De akár gyors, akár lassú, mindkettő egyenletes és egyszínű.

 

Az öregek balladaelőadása – régi hagyományú területen a fiataloké is – ezt a hagyományos, színezés nélküli előadást követi. Hangszín, hangerő változatlan az egész történet alatt; az ünnepélyesen, megilletődötten énekelt dallammal csak kiemelik a hétköznapokból a történetet, a mindennapi élet fölé stilizálják, s a hatást rábízzák a szövegre, amelynek minden szava súlyt kap ebben az éneklésben, s mint egy lassított film lepergetve növekszik hatásában. Azt is tapasztalták az első gyűjtők, hogy a legrégiesebb hagyományt őrző öregek a balladát és a hozzá hasonló hőfokú lírai dalokat behunyt szemmel, merev tartásban adták elő. Néha sajátos taglejtéssel, egyik fülük mögé tartott tenyérrel énekeltek. A behunyt szemmel, {161.} sőt hátrabillent fejjel előadott balladát tapasztalta C. Sharp is, az angolok „Bartókja”, az amerikai Appalache-hegységben; a fül mögé tartott tenyérrel pedig mongol énekest láttam énekelni. Ezek tehát nemcsak a magyar parasztok szokásai, hanem vagy valami régi hagyomány maradványai, vagy egy általános, emberi magatartás sokfelé jelentkező változatai.

 

Még színtelenebb az az énekmód, amit „sebes parlando”-nak nevezhetnénk: amikor a díszítetlen alaphangokat szinte hajszolt beszédtempóban pergeti le az énekes anélkül, hogy recitálásról beszélhetnénk; ezt már az ilyen dallam nagy íve is kizárja, valamint a közbeiktatott, hirtelen lefékezett hangok, amelyeket egy-egy melizmával is kiemel a gyors hangok közül. Ez világosan előadási sajátság, ami belső feszültségből ered, és feszültséget éreztet (0104).

 

Teljesen azért a színezés sem hiányzik a népi gyakorlatból. Bizonyos műfajok megengedik, sőt megkívánják: bordalok, mulató nóták, tréfás, jelenetszerű darabok, obszcén vagy kötődő szövegű táncdalok. Ezekben a csattanót vagy a különleges hangulatot kiemelik, éreztetik. Általában a jókedvet szokás jobban kifejezni, a szomorúság, bánat, panasz tartózkodóbb. (Nyilván, mert amúgy is erősebb a hatása.)

 

A díszítés, sajnos már nagy területen kiment a divatból a magyar népcsoportok többségében, csak egy-egy régies folt öregeitől lehetett még fölvenni: Dél-Dunántúlon, szórványosan az Alföldön, s máig igen szépen díszített dallamokat hallhatunk Erdély és Moldva falvaiban. Bartók és Kodály a Székelyföldön még dúskált benne, ma már inkább csak a bukovinai székelyektől hallani, valamint a Mezőségen, Gyimesben és mindenütt Moldvában (015, 066–067, 069, 0102, 0113, 0117, 0147).

 

Moldvában Veress Sándor még a 30-as években közösségben énekelt, díszített dallamokat hallott, amikor a fiatal lányok és asszonyok csoportja minden díszítményt hangról hangra egyformán énekelt. (Veress 1931, 133–134.) Vagyis ő még hallotta azt, amit Bartók kikövetkeztetett a székelyeknél, a kiveszőben lévő gyakorlat maradványaiból és a románok archaikusabb hagyományainak analógiájából. Ennek az egységes ékesítésnek feltétele, hogy a díszítések helyét és formuláit a hagyomány megszabja, s bizonyos tartózkodás is szükséges az alkalmazásában, olyan leszűrtség, ami csak bizonyos előre látható és természetes megoldásokat enged meg. HFM 1964 I/b-t ugyan egyetlen, magányos moldvai énekes adja elő, de versszakról versszakra azonos díszítményekkel; ez nyilván ennek a kikristályosodott, moldvai „közösségi” díszítésmódnak következménye. Annak ellenére, hogy sok versszakon keresztül pontosan ismétlődnek ezek a hajlítások, sosem válnak unalmassá, s minden belföldi és külföldi hallgatót elragadtak különleges szépségükkel.

 

Pedig talán mégis fokozottabb művészi teljesítményt nyújt az olyan díszítés, amit már csak egyéni teljesítményként, magányos énekben tapasztalhatunk: amikor a díszítések gazdagon burjánzó hajlításai mindig új és új megvilágításba helyezik a dallamot, sőt maga a dallam is változik egyes hangjaiban, amint az énekes {162.} a pillanatnyi hangulata szerint alakítja. (Például: 0113 – ez még tulajdonképp mindig ugyanaz egészen apró eltérésekkel. Igazi példája 137–138.)

 

Már megismertük a gyimesi énekes sajátos, primitív – de nem szépségben és hatásában primitív – díszítésmódját. Egészen más világ a dél-dunántúli hagyományt képviselő öregek hajlítástechnikája: leírva gazdagon ömlő ornamentikát látunk, de meghallgatva nagy részét alig halljuk; nagyon finom, átfutó mellékhangjaikból csak egy-egy fontosabb kap erősebb hangzást és jelentőséget (0117).

 

A szintén odavaló Csirke János töredezett hangján pedig még gazdagon áradó díszítések veszik körül a dallamot – ez a régi hagyomány folytatása –, amellett azonban sajátos, magas hangszíne, el-elfúló, majd meg-meglökött hangja már biztosan nem az általános hagyományt képviseli. (Ezért nem választottunk tőle hangzó példát, bár az utóbbi évek népdalfesztiváljain sűrűn szerepelt.) Palócok közt is találunk még gazdagabb díszítést (087), de a hagyomány kiveszése, vagyis az ellenőrzés és példa hiánya okozza, hogy ennek az énekesnek bizonyos szertelenség van hajlításaiban, amint a dallamnak már a variáláson túlmenő, állandó elforgatásában is.

 

Túlzott a díszítés a különben nagyon szép és hagyományos stílusú körösfői asszony éneklésében is: 0111-ben nagyon ki akarta vágni a rezet, s a máskülönben alig díszített (sőt inkább díszítetlen) 11-est szokatlanul kicifrázta. Itt ugyan minden „hagyományos”, máshol is előforduló, de ez a példa már szinte az a „beteg ló”, amelyen minden lehető betegséget bemutatnak, de ami az életben sosem fordul elő. Ehhez hasonlít egyetlen alföldi, díszített fölvételünk, a szentesi tekerősök cifrázott éneke: ez is a gazdagság egykori maradványa, de talán már nem is jellemző képe (015). Még alkalmunk volt a régi, „alföldi” hagyomány finom, tartózkodó hajlításait hallani egy szatmári énekes és táncos öregtől; sajnos, akkori magnetofonunk és szalagunk minősége nem engedi meg, hogy lemezen bemutassuk. Mikorra jó minőségű felvételt tudtunk volna készíteni, addigra elvesztette hangját, sőt emlékezete is kihagyott. Így csak kottáról mutathatjuk be egy dallamát:

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár!

 

{163.} AP 5438/a Nyeste András 60 é. Kiskálló (Szabolcs) 1955. Bacskai K.

 

Ha ennek a gyakorlatnak törvényszerűségeit akarjuk megismerni, valóban csak Erdélyből és Moldvából vehetünk példákat. Sajnos, az erre vonatkozó vizsgálat még csak a kezdet kezdetén tart. Egy korábbi vizsgálat (Rajeczky 1956) moldvai énekesek díszítményeit vetette össze gregorián melizmacsoportokkal, amelyeknek egykori, valóságos ritmusára következtetett az élő gyakorlatból. Eredménye – hogy a díszítmény mindig a főértékeket osztja fel, aprózza ki – nyilvánvalóan csak giusto dalok melizmáiban érvényesülhet, esetleg ritkán, poco rubatóban. A kezdő és végmelizmákat ki is veszi ebből a megállapításból. Az igazi rubato dalok nagyobb díszítménybokrai mindig megnyúlást okoznak, vagy már eleve hosszú, kitartott hangokon jelennek meg. A rubato dalokban több a változatosság is.

 

Paksa Katalin ezekre vonatkozó, sajtó alatt lévő vizsgálatai annyit már kimutattak, hogy a kvintváltó dalok magas és mély, egyező pontjain a díszítmények is utánozzák az egyszer már elhangzottat, s ezzel is igyekeznek kiemelni a két rész megfelelését. (Vö. Olsvai, egy sajátos esettel kapcsolatban.) Egy-egy jellegzetes és szépen díszített régi példán azt is kimutatta, hogy a díszítmények törvényszerűen azonos dallamhelyeken jelennek meg, függetlenül attól, milyen szövegrész van alattuk. Ugyanerre az eredményre jutott Rajeczky is elemzett példáin. Tehát a dallamhoz alkalmazkodnak, nem pedig valamely szövegrészen, szótagon bontakoznak ki; vagyis a zenei tagolást hangsúlyozzák. Ezért marad díszítetlenül a „törvényszerű” díszítésben a 2. és 4. sor záróhangja, hogy a dallam-szerkezet két főpillérét ne takarják el a díszítmények. (Paksa) Kitűnő példa erre 137.

 

Ez az azonos, előre meghatározott helye és mennyisége a díszítésnek adja meg az alapot a közösség egyértelműen alkalmazott gyakorlatának, ami a közös éneklés díszítményeit szabályozza. Ugyanakkor azt is látjuk a 137. példában, hogy a változatosságot is szolgálhatják a díszítmények, ha az azonos helyen néha bővebb, néha egyszerűbb hajlítást alkalmaznak, egy-egy alkalommal el is marad, majd utána újra még gazdagabban fonja körül a megfelelő dallamhangot. Ez meg nyilván az egyéni alkalmazásnak, egyúttal a művészileg megkomponált, több versszakos előadásnak a követelménye. Ilyenkor „merészebb” megoldásokat is hallhatunk, aminőt a szokás által megszabott közösségi gyakorlat nem alkalmazna.

 

Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,

 

{164.} Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,
Kinek mint tëngërnek, megáradott hobja
Sok búnak, bánatnak körül vëtt nagy árja,
Mert a vitézëknek esöttë ma ëgy híjja.
Fëlemelé Kádár szëmeit az égre,
Mondván: Uram Jézus jöjj segítségëmre.
Nosza jó katonák, harcoljunk két kézre m
Mert nem latok embert jőni segítségre.
A zászlótartónak fëlszóval kiálta:
„Vidd e-l fiam, vidd el az zászlót más útra.
Hogy el ne vesszën mi urunk keves hadja m
Mert Magyarországért m mëghalok én még ma.
Kiontom vérëmët én szëgény hazámért,
Ezënről mëghalok kedves nemzetëmért.
Nëm szánok érette bizony ontani vért
Mert én a Krisztustól vëszëk jutalmad’ s bért.

 

1. Óh mel gyázëba borul-t síralmas esztendő, m
Melben ami szivünk Nem örvendëzendő,
Hanem szëgény hazánk majdon elveszendő,
Hanem leszen Isten rajtunk könyörüllő.

 

2. m Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
Immár a hazánkba nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük a zegeknek Urát,
Elveszeszt az isten mintë régën Sodomát.

 

3. (M)mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëgnëm tartották ő parancsolatát.
Nyisd mëg én Istenëm imádságënak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáznyócba böjtelőhavába
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába.
Sok apák, sok anyák fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejökët

 

(1) Ó mel gyászba borult siralmas esztendő,
Melben a mi szivünk Nem örvendëzendő.
Hanëm szëgény hazánk majdon elveszendő,
Ha nëm lészën Isten rajtunk könyörüllő

 

2. Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
immár a házunknál nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük azegeknek Urát
Elveszeszt az istenn mint régënn Sodomát.

 

3. m Mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëg nëm tartották ő parancsolatját.
Nyisd mëg én Istenëm imádságnak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáz nyócba böjtelőhavában
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába
sok apak, sok anyak fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejököt.

 

Kodály saját fonográfhengerein: F 247–249. Borbát András 60 é. Kászonújfalu (Csík) 1912. Az első 4 versszak a Kádár István históriából, utána 4 versszak eg ymásik históriás énekből, majd ugyenez még egyszer felvéve. A dallam azonban mindháromszor ugyanaz.

 

{166.} Hasonló ez a pontozás „átlagos” törvényszerűségeihez és annak egyéni, merészebb, néha törvényellenes alkalmazásához.

 

Az utóbbi mindig együttjár a variálással is, amit Kodálynak már klasszikussá vált közlése is bemutat, a Kőműves Kelemen 36 versszakáról készült fonográffelvétel részletes lejegyzése. (Lásd a 138. példát.)

 

A példán láthatjuk azt az eljárást is, amit Paksa Katalin számos díszített, régi dallamon megfigyelt, hogy a melizma sokszor átveszi a dallam főhangjainak szerepét is, illetve azokat díszítménnyé változtatja át.

 

Borsai Ilona vizsgálata (1959) még az új stílusban is ki tudta mutatni, hogy a hajlítások – a régihez képest természetesen szerény, többnyire egy hangból álló hajlítások – bizonyos törvényszerűséggel jelentkeznek, és bizonyos nagyobb hangközök kitöltésére, bizonyos csúcspontok kiemelésére, a dallam főhangjainak érzékeltetésére szolgálnak, pontosan arra, amire az egyenlő értékű, különböző dallammenetek is szolgálnak a variálás során. Megfogalmazása szerint: „Mint a dallam tartóoszlopaiba kapaszkodik újból és újból az énekes, összeegyeztetve így a merész kilendüléseket a szilárd otthonérzés biztonságával.”

 

Azt is megállapítja, hogy az itt tapasztalható váltóhangok, előlegzések és hangközkitöltő lépések megegyeznek a 16–17. századi díszítő eljárás szokott fogásaival. Tehát szinte az emberi ének általános követelményeiből fakadnak. Ezúttal nem lehet szó a régi, műzenei gyakorlat esetleges maradványáról, hiszen ez a hajlítástechnika egy korábbi, gazdagabb ornamentika után lépett annak helyébe, egy egészen más, tulajdonképpen díszítetlen stílusban. Tehát azt az alapkövetelményt tartotta meg belőle, vagy azt valósította meg helyébe, ami nélkül, úgy látszik, az ösztönös énekkultúra nem tud létezni.

 

Már az idézett példákban is láthattuk, hogy az énekes nemcsak azzal teszi változatossá előadását, hogy a díszítményeket soha nem alkalmazza teljesen egyformán, hanem azzal is, hogy magát a főhangokat is cseréli, változtatja. Ez már variálás, és a későbbi fejezetben foglalkozunk vele részletesen. Azért itt is meg kell említenünk, annyira összefonódik egy bizonyos dallamstílus előadásmódjával. Hiszen a díszítés is nemegyszer variálás: a főhang megváltoztatása. Mindaz a változás, ami egy énekes egyszeri előadása folyamán beáll, még előadásmód is amellett, hogy már a variálás első lépéseit is jelenti. Igen sok dalunk különböző följegyzései nem is mutatnak nagyobb eltéréseket, mint ami egy előadáson belül mutatkozik benne. Mégis, minthogy ezekkel a kisebb-nagyobb eltérésekkel kezdődik meg az a folyamat, ami a nagyobb eltérésekhez vezet, és a tulajdonképpeni „variánsokat” létrehozza, az egész folyamattal együtt fogjuk tárgyalni.

 

Ugyanez a változatosságra törekvő és zenei felépítést kialakító előadás kívánja meg a pontozás szabadabb alkalmazását is. A 90–95. példában láttuk már, hogyan élt evvel a lehetőséggel a már említett áji leány. Végül még kimondott „szabálysértést” is megengedett magának. Mindezt a dal egyszeri megvalósítása, az „előadás” alakítja a kész nyersanyagon, a dallamon az ihlet, a pillanatnyi ötletek és a tudatos felépítés hatása alatt.

 

{167.} Egészen másfajta előadást kíván a parlando dallamok stílusa. Ezekben sem díszítés, sem ritmikai árnyalás nem lehetséges, mindössze a variálásnak lehet valami szűkebbre szabott lehetősége. Ami itt az előadótól függ, az egyedül a lendületnek és a sorvégi megállásoknak egymáshoz mért aránya és a hangszín. A tempó sajátos gyorsasága a mezőségi–gyimesi énekesek recitáló dallamainak is ad valami sajátos hatást: példa rá 0104. Ez a „sebes parlando” már területi stílusnak látszik: ha nem is mindenki él vele azokon a területeken, de máshol így nem jelentkezik.

 

Már a modorosság határán jár az a sajátos, erdélyi előadási sajátság, hogy az utolsó szótagot elnyelik a sor végén, különösen az utolsó sor végén, a dal befejezésekor.

 

Egy borszéki Kádár Kata-felvétel (MF 1167/c) lejegyzésére írta rá Kodály ehhez az elnyelt záróhanghoz: „Ahol vagy akinél ez az utolsó hang elhagyása rendes szokás, ott az utolsó hang még kivételesen sem szólal meg, sőt gyakran az utolsó előtti hang ilyen ornamentummal végződik”, és rámutat az alaphangról csúszással lehajló, nyögésszerű melizmára. Egy másikra, F 253 (= AP 6028/g) „Egy kicsi madárka”, Kodálynak 1912 kászonimpéri gyűjtésű dalára pedig: „Xutolsó szótagot nem ejti ki; a hangja többnyire határozatlan nyögésbe csuklik (oláh-székely szokás szerint).” Erről már Bartók (1967 II. 33) is megemlékezett, mint román hatásról az erdélyi magyaroknál; részletesen foglalkozott vele Almási István (1969). A kiindulás az a bizonyos elhalkulás lehetett a dallam végén, amit már említettünk, amikor elfogy az énekes lélegzete. Különösen érezhető ez az elhalkulás a tipikus záróritmusokban (31/bc). Ebből azután már modoros „stílusfogás” lett: egyes énekesek egyáltalán ki sem ejtik az utolsó szótagot, vagy néha két-három utolsó szótagot sem (0111, 0141, 0143, 0151 és egészen szertelenül 0318).

 

Még sajátosabb a mezőségi énekeseknél tapasztalható érzéketlenség a szöveg szótaghosszúságával szemben. Az ő előadásuk amellett igen erős ritmuskülönbségekkel él, sokszor a nyolcad és pontozott negyed arányát az 1:3-ról 1:5-ig, sőt azon túl is fokozzák (pl. 0300); ugyanakkor ezek a nagy hosszúságkülönbségek egyáltalán nem a szöveg hosszúságviszonyaihoz igazodnak, mint ahogy ez a magyarban általános, hanem sokszor éppen a nagyon rövid hangra hosszú szótag esik. Ez azonban itt nem kivételes eset valami hatás kedvéért, hanem szinte rendszeresen előforduló gyakorlat, és néha már idegenszerű benyomást is kelt. Ez a sajátság kisebb mértékben már nyelvjárásukban is jelentkezik: a hosszú szótagot valamivel rövidebben ejtik, mint a többi magyar népcsoport. Ez néha csak érdekes különbség az énekben, néha azonban már nagyon feltűnő. Semmi esetre sem szabad a mezőségi ének- és tánchagyományok nagy értékei miatt ezt a sajátságot is valami ősiségnek, valami „igazi hagyomány”-nak tartani. A magyar nyelvnek a hosszú és rövid magánhangzó pontos megkülönböztetése olyan alapvető sajátsága, amely megkülönbözteti más népektől, s amellyel jelentéskülönbségeket tud érzékeltetni. Ennek gyöngülése csak különleges helyi fejlődésből származhat.

 

Igën elindula tizën

 

{168.} Igën elindula tizënkét kőmives az tizënharmadik Kelemën kőmiess.
Mënnek igën mëssze, nem es igën mësszej, hogy ők fëlofogaggyák magos Déva várát.
Hogy ők félfogaggyák, hogy azt fëlépítsék, hogy ők félfogaggyák, hogy ők fëlépítsék.
Az kit nappal raktak éljel az elomlott, az kit éljel raktak, nappal az eldülött.
Kelemën kőmives étszakajálmábo jétszakajálmában aszt azálmot láttaj.
Kelemën kőmives étszaka jálmában, étszakajálmában aszt álmot láttaj.

 

László Máténé 65, Kászonjakabfalva (Csík) 1918 Kodály. NB. csak az első 5 versszakot közöljük példaképpen. A teljes közlés megtalálható a Visszatekintés II. 78–79. lapja közt.

 

Sajátos modorosság az oktávtörés, és esztétikai hatása elég kellemetlen akár új stílusban, akár régi énekben. Nem minden énekes tudja jól megválasztani a kezdő hangmagasságot, ennek következtében vagy nagyon mélyre vagy nagyon magasra kellene mennie, amit nem bír el hangterjedelme. Néha oktávval mélyebben vagy magasabban folytatja. Különösen kellemetlenül hat ez kvintváltó daloknál vagy AA’ kezdetű újaknál. Ilyenkor a kvintváltás helyett ellenkező irányban kvartváltás keletkezik. Természetesen ismerve dalaink szerkezetét, ez már nem zavar meg senkit; de cseremiszek hasonló oktávtöréseit a gyűjtők még nem tudták megfelelően értékelni, s a dallam hibás lejegyzésben van megörökítve.

 

Az oktávtörés általában kénytelenség. De a sűrűn ismétlődő megoldás helyenként már gyakorlattá vált: az énekesek minden kényszerítő ok nélkül feldobják a dal utolsó hangját egy oktávval magasabbra, ami többnyire a 2. fokról való lelépést változtatja át szeptimugrássá. Ez már modorosság; de minthogy sűrűn előfordul, kénytelenek vagyunk megemlíteni.

 

Az énekhang nemcsak önmagában hangzik el – akár egyéni, akár közös énekben –, hanem hangszerrel együtt is. Régi szokása a magyarságnak együtt {169.} énekelni a hangszeres együttessel, a cigánybandával. A rendkívül fejlett tánc- és tánczenei hagyományokkal rendelkező Mezőségen még igen sokszor halljuk a mulató közösséget együtt énekelni a banda zenéjével (013, 014/ab, 072, 0225, 0265). Ez a lassú táncokkal hagyományosan velejár. A hangmagasság megválasztása ilyenkor természetesen nem függ az énekesektől, hanem a hangszerjátékosoktól. Ennek megfelelően sokszor nem is nagyon egyezik a hangterjedelemmel. Mindenképpen jellemző ilyenkor a hangos, feszített éneklés.

 

Van ennek a zenekarral együtt éneklésnek olyan formája is ahol már nem az énekesnek van elsőbbsége, hanem a kísérő zenekarnak: ez a már említett gyakorlat, hogy minden második sorra énekelnek szöveget (0225).

 

Sajátosabb eset, s ma már csak a gyimesi csángók körében tapasztalhatjuk, hogy a hangszerjátékos saját énekét kíséri hangszeren, jobban mondva: énekeli is, hegedüli is a „keservest”. 047/abc dalunkban először hangszeren hangzik el a dal, azután ének és hegedűjáték együtt szól, majd ismét csak a hegedű, ismét egy versszak együtt, s a végén ismét hangszeren fejeződik be a produkció. A gyimesi zenészek ezt az előadásmódot hagyományosan gyakorolják. Van egy leírásunk Bereg megyéből erről az előadásról a 18. századból: Gvadányi „Badalai dolgok” című verses elbeszélésében leír egy általa rendezett falusi bált.

 

A cigány játékáról {170.} a következő képet adja: „Putyu volt a neve, ki elöl hegedült; A karszékre mindég mint a török, úgy ült, Bal szemére vak volt, a háta volt görbült; Ha vonta, danolt is, hegedűjére dűlt.” Érdemes még egy helyét idézni, hogy a régi, ma már csak Gyimesben, Mezőségen található zenélésmódot más vonatkozásban is megismerjük: „Felállt mindjárt Putyu egy székre, gatyába; Egy kis rövid száron pipa volt szájába; Alig volt húsz szál szőr az ő vonójába. Kontrahássa vala egy rongyos gubába. Jobb kezeket az ing ujjából kivették, Mert így vonássokat könnyebben ejthették;...” stb. (Közli Csanádi Imre: A magyar valóság versei, Bp. 1966 I, 292–7.) Ez az adat azt mutatja, hogy a gyimesiek régi, közös magyar hagyományt tartottak fenn napjainkig a hegedű mellé énekelt előadással. (Ugyanakkor a prímásból és kontrásból álló legkisebb együttes régiségét is igazolja a leírás. A prímás tánchoz már nem énekelt – pipa volt a szájában –, tehát ha magában, talán „keserves”-szerű dalokat játszott, akkor énekelt is hozzá.)

 

Nem azonos ez az önmagakísérés a régi századok előadóinak gyakorlatával, akik lant vagy más pengető hangszeren kísérték éneküket: ott valószínűleg csak a kísérő harmóniákat és kísérő ritmust adták az énekelt dallam alá. Ezek a zenészek viszont a dallamot teljes cifrázott formájában játsszák is, éneklik is, ami sokkal nagyobb követelményt támaszt az előadóval szemben.

 

A külön játszó hangszeres zenész előadása már külön fejezetbe kívánkozik, a Hangszeres zene tárgyalásába.

 

Összefoglalón annyit kell mondanunk a népi előadásról, hogy az minden nagyfokú tartózkodása és póztalansága ellenére is igen hatásos eljárásokat és énekmódokat alakított ki a zenei hagyomány megszólaltatására; ezek a stílusok megfelelnek a dallamokban is jelentkező stílusérzéknek; közös jellemzője inkább az elmélyedés, mint a hatás keresése.

 

A sátoraljaújhelyi Lavotta János Zeneiskola keretein belül a népzene tanszakon tanulható népi ének.

Tanár: Karika Boglárka

 

 

http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpgNépi ének - Hallgassunk bele!

 Egyes énekeknél hosszas zenei bevezető észlelhető (türelem...)
 

1. Szóljon!

2. Szóljon!

3. Szóljon!

4. Szóljon!

5. Szóljon!

6. Szóljon!

7. Szóljon!

8. Szóljon!

9. Szóljon!

10. Szóljon!

Kedvenc:11. Ej, de széles :szóljon!

12. Füzesi lakodalmas: szóljon!


Népzeneoktatás célkitűzései

Az énekes és hangszeres népzene alapfokú elsajátításával hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére,őrzésére és továbbadására neveli a tanulókat.

 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gya­korlását.

  
 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyara­pítja ismereteiket.Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.  

 

 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység ­nyitottság, igényesség, fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai kész­ségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására.

  

A népzeneoktatás célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.

 

  

A népzene tanszak tanulói rendszeresen szerepelnek és érnek el kiemelkedő eredményeket.

http://www.freeweb.hu/animaciostarhaz/zene/M%E1solat%20-%20music.gif

 

 

 

 

Alternatíva, eltérő oktatási szint

 

Az a szakmai színvonal, amit a zeneiskola garantáltan nyújt az "A" tagozatos és a kiemelt "B" tagozatos növendékek számára, elegendő alapot ad ahhoz, hogy magas fokon művelhessék népzenei ismereteiket.

 

Az "A" tagozatos növendékekből elsősorban zeneszerető közönség nevelődik, de különböző amatőr együttesekben is gyakorolhatják ismereteiket.

Alkalmuk nyílik zeneiskolai éveik alatt egyéni szereplésekre, kamarazenélésre, zenekari muzsikálásra.

 

A "B" tagozatos növendékek nagyobb anyagvégzés mellett a zenei pályát is választhatják hivatásuknak. Emelt óraszámban tanulnak.

 

Szolfézs: hangszeres és egyéb zenei, kulturális képzés mellett a zeneelméletet a világhírű Kodály módszerrel tanítjuk, amely a legmagasabb képzési forma a világon.

 

Továbbképző: A középiskolák és gimnáziumok 9-12. osztályával párhuzamosan zenei továbbképző I-IV. évfolyama működik. Ebben a négy évben zenetörténeti ismereteket sajátíthat el a tanuló.

 

Minden növendék évvégén bizonyítványt kap, amelyben a felkészítő tanár érdemjeggyel minősíti munkáját, szorgalmát.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

москва санкт петербург авиабилеты дешево

(Coreycow, 2019.05.10 13:01)

Для борту стоит объяснить своему отпрыску, сколько сообразно салону невозможно бегать и вставать с кресла, когда вздумается. Следовательно, желая найти более низкую стоимость авиабилетов, внимательно рассмотрите всегда варианты, скорее только бюджетные авиабилеты не так уж сложно найти.Практически все авиакомпании и агентства сообразно продаже авиабилетов периодически проводят акции на определенные направления alias билеты какой-то компании. Общество может обязать клиента заплатить сборы аэропорта тож доплатить, примем, ради распечатку посадочного талона (жертва забыл распечатать его предварительно из интернета), а также следовать так называемую «обработку информации». Поэтому в разрешенные ради этого периоды времени стоит делать небольшие прогулки сообразно проходу. Однако в этом случае надлежит попадаться готовым к тому, сколько сей путь может присутствовать токмо на грядущий сутки, и с крупный вероятностью, придется доплачивать ради свидетельство, так как всегда в первую очередь раскупаются билеты по наиболее доступным ценам. Электронные авиабилеты - основные преимуществаАВИАПЕРЕЛЕТЫ: церемониал действий в случае задержки рейса
<a href=https://triptofly.ru/ekaterinburg-moskva-aviabilety-tsena.php>екатеринбург москва авиабилеты аэрофлот</a>
[url=https://triptofly.ru/moskva_simferopol_aviabilety_deshevo.php]симферополь москва авиабилеты цена прямые рейсы дешево[/url]
https://triptofly.ru/aviabilety-spb-moskva-deshevo.php - москва спб авиабилеты

Допустим, путешественник не успел для самолет по причине пробок на дорогах.Не забудьте маску для сна, надувную подушку для шеи и беруши. И техобслуживание проводится в полном объеме – за этим тщательно следят в любой авиакомпании. Стоит ли вспоминать о часть, который и всецело увольнение довольно отравлен мыслью о необходимости обратного перелета…1. Следовательно следует сиречь Василий Теркин, что был «спать в репертуар научен». Во время взлёта и посадки возникает впечатление заложенности в ушах, сколько связано с резким изменением атмосферного давления. Он выходит очень за пределы привычного выбора «мясо либо рыба» для борту самолета. возраст ребенка следует указывать на дату обратного вылета, дабы избежать возможных осложнений. Если вам нужно быстро наказывать перед пункта назначения ради небольшие казна – вас выручит исключительно лоукостер. Только вдумайтесь в следующую фразу: следовать всю историю авиации в мире ради авиакатастроф погибло меньше народа, чем следовать сам год гибнет в автокатастрофах в России! В каждом крупном городе ежедневно скольконибудь десятков смертный гибнут и получают травмы в результате автомобильных аварий, однако ведь мы не испытываем ни страха, ни даже волнения, садясь в такси alias автобус! А днесь представьте, сколь людей ежедневный погибает для дорогах Вашей области? Страны? Всего мира? Эта знак огромна.В наше эра тотальной нехватки времени развитие возможностей современной авиации стало поистине спасительным решением многих проблем. Рейсы в Грецию - самые популярные среди туристов, путешественников. Кроме того, не все лоукостеры предоставляют мочь бронировать билет. Присутствие этом они стараются организовать этот действие так, воеже никаких дополнительных неудобств у вас не возникало. Помните жизнь, если веселые стюардессы вручали вам карамель во эра взлёта, разносили горячие полотенца, арахис, воеже перекусить, полноценное питание было на каждом рейсе, а детей развлекали раскрасками? Ах так, и ваши колени не врезались в спинку впереди стоящего кресла? Эти времена давнешенько в прошлом. Сиречь облегчить ребенку авиаперелет?В большинстве компаний России облюбовать приходится промеж первым классом, бизнес-классом и эконом-классом. Это позволит авиакомпании заранее подготовиться, и учесть ваши пожелания около подготовке. А разве впереди кроме единственный длинный путь – это угнетает паки больше. Главное, дабы всяких приключений (и ваших нервов и фантазии) хватило от дверей аэропорта до посадки в месте назначения.

уехала с места ДТП

(Robertpsype, 2019.05.10 12:19)

Неправомерность осуществления учредителем функций руководителя без заключения трудового договора и выплаты заработной платыДревле только, важными инструментами, проверенными на иностранном практикой, является прерогатива мажоритарных участников настаивать через миноритариев обязательной продажи своей доли induce along right.пользоваться кредитные средства ради оплаты услуг (премии) ЕКАВсе нередко сплетня отказывают в предоставлении такого согласия.10. Кроме того, очень важно исследовать трудовые отношения, что позволит получить представление о внутреннюю систему предприятия и понять, кого следует уволить, а кто станет незаменимым работником. Несмотря на изменение общественного восприятия проживание в незарегистрированном браке и значительную распространенность такого явления, национальное законодательство подавляющего большинства государств пока что не содержит должного правового регулирования данного общественного явления. 6 ст. В Госдуму был внесен законопроект об обязывании авиакомпаний возвращать пассажирам десятикратную стоимость билетов в случае овербукинга.
<a href=http://msk-consalt.ru/advokat-po-dtp/ostavlenie-mesta-dtp/>уехала с места ДТП</a>
[url=http://msk-consalt.ru/lishenie-prav/vyezd-na-vstrechnuyu-polosu/]адвокат по ДТП выезд на встречную полосу[/url]
http://msk-consalt.ru/lishenie-prav/vyezd-na-vstrechnuyu-polosu/ - лишение прав за встречку

2.• 1 месяц со дня вручения копии приказа об увольнении, когда предметом спора является незаконное увольнение. Неполученная заработная воздаяние рассчитывалась, исходя из размера минимальной. 31 Кзот;Специалисты права компании "Юркон 74", практикующие предоставление юридического аутсорсинга в Челябинске на сайте http://jurcon74.ru/ считают, сколько новым подходом АМК в правоприменении, какой заслуживает внимания, является одновременное применение двух статей Закона «О защите через недобросовестной конкуренции» (Основание) в одних и тех же действий предприятия.Наподобие видно, указанный выше список не является исчерпывающим, а следовательно, стороны, исходя из определенного предмета договора, могут согласовать признание форс-мажорными конкретных обстоятельств, не указанных в Регламенте ТПП.Кроме того, ожидает второго чтения законопроект №4666 «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», призванный усовершенствовать правовой строй деятельности ООО. С противоположный же стороны, посредством небольшой порог стоимости рассмотрения этой категории дел в суде в нашей стране примерно круг переговорный процесс охватывает лавка уже инициированных споров обеих сторон, которые становятся дополнительными аргументами в переговорах. Для практике такие торгующие организации действуют в интересах определенных заинтересованных лиц, в связи с чем результаты аукциона можно предусмотреть. Вестимо, такой процесс перевода капитала не является простым и требует прохождения комплаенс-процедур, в том числе и услуг перевода текста в Санкт-Петербурге, других города и странах. по делу №804/14600/13-а. Следует, принятие этих изменений не приносит ожидаемого облегчения.

сетка пластиковая астрахань

(Ivanzog, 2019.05.10 11:38)


<a href=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/kassety-dlya-rassady/>кассеты для рассады купить в астрахани</a>
[url=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/kapelnaya-lenta/]капельный полив астрахань[/url]
https://astrahan.agrohoztorg.ru/ - ландшафтная сетка для затенения астрахань

301 Moved Permanently

(JosephGof, 2019.05.10 11:35)

You can view my web-site ...[url=https://sandium.com/blog/page/2]Sandium HVAC Blog[/url]

пленка для теплиц долговечная

(ThomasJek, 2019.05.10 10:56)


<a href=https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/sadovye-reshetki/>сетка заборная пластиковая</a>
[url=https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/poliehtilenovaya-plenka/]пленка полиэтиленовая армированная[/url]
https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/geotekstil/ - купить геотекстиль

биолакт бактерии для подстилки майкоп

(Glennsearp, 2019.05.10 10:13)


<a href=https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/stroitelnye-membrany-izolteks/>битумная мастика для гидроизоляции</a>
[url=https://majkop.agrohoztorg.ru/catalog/тепличная-пленка/армированная-пленка-для-теплиц-50м/]армированная пленка для теплиц майкоп[/url]
https://majkop.agrohoztorg.ru/category/публикации/ - пленка полиэтиленовая

bomo.aliols.se

(bomo.aliols.se, 2019.05.10 09:33)


Wonderful post however I was wanting to know if you could write a litte more on this topic? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit further. Bless you!
bomo.aliols.se

Boiny

(faible, 2019.05.10 09:32)

www.mymedtale.com
[url=http://www.mymedtale.com/#]mymedtale.com[/url]

клипса для пленки на теплицу в ростове

(Kevinsmoot, 2019.05.10 09:31)


<a href=https://agrohoztorg.ru/catalog/тепличная-пленка/пленка-люкс-г-десногорск/>пленка люкс в ростове-на-дону</a>
[url=https://agrohoztorg.ru/product-category/mulchiruyushchaya-plenka/]мульчирующая пленка купить в ростове[/url]
https://agrohoztorg.ru/product-category/ukrytiya-dlya-rastenij-na-zimu/ - геотекстиль для укрытия роз купить в ростове

purchase provigil online no prescription 191 mg

(Richardviase, 2019.05.10 07:26)

Hello there! [url=http://provigil-modafinil.com/#canadian-pharmacy-online-no-script]buy generic provigil[/url] beneficial website.

Irexa66

(Udubo36, 2019.05.10 06:49)

http://bit.ly/2DS9yI6 http://bit.ly/2H3GRJ5 http://bit.ly/2DX6Zom http://bit.ly/2DSA04g http://bit.ly/2YbCsuA http://bit.ly/2DUMatB http://bit.ly/2DWxES5 http://bit.ly/2PTscnN http://bit.ly/2J6Bdct http://bit.ly/2DVisoc http://bit.ly/2H6ap8N http://tinyurl.com/y3nmg8gp http://bit.ly/2DTyIq2 http://bit.ly/2YaZCkD http://bit.ly/2YdaFKm http://bit.ly/2Y9B0Zz http://bit.ly/2Y60Yx4

имплантация зубов цены

(Andreworada, 2019.05.10 05:39)

Особенности установки Требуют обточки зубов Не требуется обточка зубовСтатистический расследование различий препарата XPBond (Dentsply), и PrimeBond (Dentsply) в возрастной группе от 18-60 лет, групповой обстановка и степени витальности зубов по U-критерию Манна-Уитни. Около взаимодействии с налетом активных ферментов пигменты окисляются, осветляя эмаль. Быть ХРАС отмечается недостаток Т-супрессоров. Всетаки рационально пользоваться подобные пасты после чистки эмали у стоматолога. Обеспеченность зубопротезными кабинетами регионов ЦФО в 2012 г. Недостаточная доступность стоматологической ортопедической помощи чтобы населения негативно влияет для количественные показатели стоматологической службы. > Люминиры более практичней и долговечнее чем виниры. и истории медицины. 2. Который касается длины, то по стандарту, в одном мотке – 50 метров флосса. Клинический сравнение 2. Чаше всего зубную нить выпускают в маленьких рулонах со встроенным резаком, для максимального удобства эксплуатации. Всем пациентам проводился эндоскопический осмотр полости носа жестким эндоскопом. Уже немедленно врачи прогнозируют, сколько угождение не будет стоить дорого, следовательно безвыездно желающие могут стать обладателями здоровых настоящих зубов. Динамика оценочных шкалДостанет часто, родители волнуются по поводу возможной боли присутствие смене зубов у ребенка. Служат они не более трех лет, неоднократно ломаются в ход возраст, требуют ремонта, корректировки и повторного зубопротезирования в течение ближайших трех лет. Поговорим подробнее об этой процедуре. Известный адгезиометр представляет собой общий гидравлический прибор, отвечающий практически всем требованиям, предъявляемым ради изучения и контроля адгезии. Важность молочных зубов
<a href=https://dentis23.ru/services/teeth_whitening/>как отбеливают зубы в стоматологии</a>
[url=https://dentis23.ru/about/]клиника практической стоматологии[/url]
https://dentis23.ru/services/chistka-zubov/ - чистка зубов у стоматолога краснодар цена

Ранняя утрата зуба - это когда накануне роста нового более чем год. Заболевание было описано в конце XIX века [1]. НАУКА РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ СО СТОРОНЫ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ У ПАЦИЕНТОВ ПРИСУТСТВИЕ ОПЕРАЦИИ СИНУСЛИФТИНГЭлектическая зубная щеткаТаблица 1. Таким образом, установка подобных пластин противопоказана людям с крупными зубами в переднем ряду либо присутствие наличии выпирающих зубов - люминиры чуть подчеркнут недостаток. Также нежелательным последствием может становиться медленное развитие челюсти, что тоже становится причиной деформации зубов, которые из-за недостаточности места в зубном ряде заходят наперсник на друга. Применение адгезива или адгезионного агента, обладающего довольно высокой текучестью, направлено для заполнение углублений и неровностей стенки препарированной полости и микропор, образованных травлением. Питаться описания случаев семейных заболеваний, частота которых колеблется в пределах через 12 предварительно 80% [15, 41, 42, 43, 55]. Препарат ускоряет барыш грануляций и эпителизацию эрозии или язвы. Количественные показатели реопародонтографии у пациентов контрольной и основной групп путем 1 месяц потом леченияАбсолютными или обязательными показаниями для вырывания временных зубов считаются случаи, когда:

Inuto85

(Goxox94, 2019.05.10 05:28)

http://bit.ly/2DVhNTK
http://bit.ly/2H2NWcQ
http://bit.ly/2DTlNnH
http://bit.ly/2H2O780
http://bit.ly/2DV6dIp
http://bit.ly/2Y7pluc
http://bit.ly/2YbDOWc
http://bit.ly/2DUWjq3
http://tinyurl.com/y4yzfjm2
http://bit.ly/2DSA2Jq
http://bit.ly/2Yb0ztd
http://bit.ly/2HgRZ5F
http://bit.ly/2DSdKHQ
http://bit.ly/2DQE2u4
http://tinyurl.com/y2puenjw
http://bit.ly/2J8h71J
http://bit.ly/2H2MGXa
http://tinyurl.com/y2my7tyj
http://tinyurl.com/y5fwfvon
http://bit.ly/2J4Cy3B

Лечение кариеса Краснодар

(RobertMaids, 2019.05.10 04:13)

> Винир имеет толщину в 0,6 мм. Анкета содержала 17 вопросов таких словно: стаж работы врача; предпочитаемая адгезивная порядок в повседневной практике; мера отбора; оценка использования; источники информации о выборе адгезивной системы. Недостатком этих классификаций является выделение не самостоятельных форм, которые клинически не отличаются приятель через друга. 2). Структура случаев диагностики предракового процесса или фонового заболевания чтобы развития рака. Рис. Объективно характеризует изучаемый круг их медицинская (в нашем случае стоматологическая) активность и, связанные с этим, сроки последнего предварительно настоящим обращения после стоматологической помощью. Из исследования исключались пациентки с другими заболеваниями слизистой полости рта и красной каймы губ, а также с соматическими, психическими и неврологическими заболеваниями в стадии декомпенсации. МСКТ околоносовых пазух. Материал сохраняли в 0,9 % водном растворе хлорида натрия. Ведь среднюю цена протезирования дозволено обеспечить работами всего с применением дешевых, неэффективных зубных протезов. Воеже определиться с наилучшим типом отбеливания, не обойтись без сравнения преимуществ и недостатков разных методик. 1. 3. Из числа последних порция случаев морфологии эрозивной лейкоплакии составила 12 случаев из 27. Ради изучения использования адгезивных систем в практике врачей стоматологов - терапевтов, нами было проведено анкетирование 70 врачей, наравне частных, так и государственных клиник. Коронку восковую заменяют для металлическую. [6]Военно-медицинская академия им. На развитие ХРАС также влияет состояние микробиоценоза слизистой оболочки полости рта, в связи с чем некоторый исследователи считают, сколько от состояния микроэкологического благополучия зависит норов течения, прогноз и следствие лечения ХРАС [19, 22, 23, 24, 49]. Это довольно актуально?По достижению возраста в 2,5 возраст, каждый дитя имеет 20 молочных зубов, которые расположены для каждой челюсти симметрично благоприятель другу (сообразно 10 штук). Верхнечелюстнои? синусит является одним из самых распростране?нных и нередко рецидивирующих заболевании?. С удовлетворением позволительно отметить, который абсолютное большинство респондентов (73,2%) в базовой стоматологической поликлинике полностью удовлетворены качеством оказанной им медицинской помощи. Быть этом в 5 муниципальных районах - Кингисеппском, Лодейнопольском, Бокситогорском, Волосовском, Тосненском, Подпорожском – ни один из вышеперечисленных видов протезирования не осуществляется [9]. обеспеченность коечным фондом детского населения Санкт-Петербурга снизилась с 1,28 до 0,14, Воронежской и Омской областях – с 1,08 и 1,61 сообразно перед 0. Чтобы расшифровки выбирали одну из них. Сравнительный испытание силы сцепления ацетонсодержащих и этанолсодержащих адгезивных систем с твердыми тканями зубов, различных по витальности и функциональной принадлежности. Если вы уже привыкли пользоваться зубной пастой скопом со щеткой, то дозволено привыкать нанося минимальное наличность пасты. Ради исследования пародонта оставшихся зубов у пациентов главный и контрольной групп и оценки эффективности проведенного нами лечения провели реопародонтографическое исследование. Евдокимова
<a href=https://rost23.ru/all-services/terapevticheskaya-stomatologia/parodontoz/>Пародонтология Краснодар</a>
[url=https://rost23.ru/all-services/otbelivanie-zubov/]сколько стоит отбеливание зубов[/url]
https://rost23.ru/all-services/terapevticheskaya-stomatologia/lechenie-kariesa/ - лечить кариес цена

3) стадию заживления. У больных женщин с КПЛ СОПР и глоссалгией было установлено превосходство патологии сердечно-сосудистой системы (ССС) (атеросклероз коронарных артерий, ИБС, артериальная гипертензия), мочеполовой системы (МПС) (хронический пиелонефрит, аденомиоз и эндометриоз матки) и желудочно-кишечного тракта (хронический гастродуоденит и хронический колит). Подписано в литература: 21.1Самарский правительственный медицинский университетСколько мочь чинить, когда болит зуб?

лист алюминиевый рифленый квинтет

(MetallmoskSax, 2019.05.10 02:04)

- жёсткость, которая достигается дополнительным ребром, благодаря чему. Ручки. 5. 2. После производства стальной нержавеющий лист, идущий с завода производителя обворачивают специальной защитной бумагой, а так же сверху для пачку листов укладывают бумагу с водоотталкивающими свойствами. Размер трубы и клапана должны продолжаться одинаковыми. Беспричинно же листы данного типа дозволено подразделить сообразно способности к вытяжке:Для сайте продемонстрирован ассортимент металлопрофиля с различной толщиной и конфигурацией поперечного сечения, модельные варианты которых дают мочь решить вопросы заинтересованных лиц из Москвы и всей России.Запас листового металлопроката- электропривод;Кислородная.
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/profnastil.html]листы профнастила для крыши[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list/mednyij-list.html]лист медный м1[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/cvetnye-metally/truba-alyuminievaya-profilnaya.html]труба профильная алюминиевая прямоугольная[/url]

- органозолевое покрытие (ОЗП);- Ширина – 1210 мм.;Один чертеж инструмента с легкостью адаптируется почти конкретные типы изделия худ.К слову, если вы решили использовать сварку почти флюсом, то накануне позаботьтесь о книга, для расплавленный металл и шлак не протекли во период работы.- марка стали сообразно ГОСТ Р. Всего беспричинно можно подкупать металлопрокат, недорогой, качественный и надежный. Кроме этого арматура В500С используется ради создания строительных крючков, петель, анкеров, закладных деталей, а так же гнутых профилей. Медная фольга HTE-Cu уменьшает культура гвоздевого эффекта около сверлении, а так же имеет достаточно высокую степень сцепления с гальваническими покрытиями. Буде сказывать о способах натяжения арматуры, то выделяют: невольный, электротермомеханический, а беспричинно же электротермический. Для производства используют сплавы меди с бериллием, кремнием, а беспричинно же алюминиевые alias оловянные бронзы. Для того воеже вид трубы и массой изоляции было надёжное сцепление, труб должна гнездиться очищена через ржавчины сиречь окалины, коль труба укладывается около землю, для её поверхность наносится полиэтиленовое покрытие. Если осуществляется монтаж фланцевых приборов, то накануне установкой нуждаться проверить сословие фланцев, дефекты должны отсутствовать. При этом вся наша продукция сертефицированна, и продаётся с сопроводительными гарантийными документами, которые гарантируют качестве установленных норм профильного листа. Сортамент нержавеющей горячекатаной тонколистовой стали принужден соответствовать ГОСТ 19903-74, холоднокатаной - ГОСТ 19904-90. Для повышения сцепления используется коронарный электрический разряд. Запорная арматур

листовой металл

арматура

(Matthewerord, 2019.05.10 01:22)

Беспримерный недостаток сополимерной этиленвинилацетатной пленки - большая светопроницаемость, поэтому в летнее время года, в особенности, на юге, теплица перегревается внутри.Изготовьте опалубку высотой рядом 10-12 см из тонких досок.Кроме быть хранении на стеллажах следует организовать пространство так, для расстояние среди листами было не меньше 1,5 метров.
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/katanka.html>катанка</a>
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/kvadrat/gorjachekatannyj.html]гост 2591 2006 квадрат стальной горячекатаный[/url]
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/shveller/gnutiy.html - гнутый швеллер москва

- изоляция имеет высокую эластичность и твёрдость;Канаты данного типа используются ради напряженных условий эксплуатации, где знакопеременные изгибы и пульсирующие нагрузки незначительны разве весь отсутствуют. Действие металлочерепица является сложным процессом, имеющим свою технологическую гора, отличающеюся в мелочах в зависимости от вида производимой металлочерепицы. Применение продукции листового проката довольно широка, зачастую присутствие приобритении продуктов листового проката, нам надо бомонд достоинство листа. Чтобы устранения возможности мошенничества, желание покупать металлопрокат у проверенных надёжных поставщиков, колорит которых подтверждено множеством документов. 9. Стальные веревка- ширина рулонной стали 1000 – 1250 мм.;Запорная обстановка является незаменимым элементом любых трубопроводов, сколько делает её весьма востребованной в различных отраслях промышленности. Золотника. Обращаем внимание, на то, что оцинкованный метал ради профнастила повинен водиться нормальной разнотолщинности, и обязан обладать 1 категорией покрытия цинком. Стальной лист в зависимости от нанесения на его поверхность отдельных узоров может замечаться рифлёным. 4. В зависимости от области своего применения профнастил бывает нескольких типов, которые в свою очередь подразделяются по высоте профиля и толщине самого листа. Классификация сообразно механическим свойствам стального каната:- толщина листа 0,5-3,9мм: 08(кп, пс), 10(кп, пс), 15(кп, пс), Ст20(кп, пс) и т.д. Известный вид профнастила имеет высоту трапеции всего 8 мм. Несомненно для противостояния этим стрессовым нагрузкам основание осуществляет не токмо за счёт армирования, но и следовать счёт качества цементного раствора. 3. Когда арматура имеет металлические прокладки, должен обеспечить их хранение в закрытом положении, что предотвратит попадание во внутрь посторонних частиц и грязи. Чтобы производства горячекатаного травленого листа из углеродистых, качественных, и низколегированных и легированных сталей определено сообразно ГОСТ16523-97, ГОСТ19281-89, ГОСТ14637-89, ГОСТ1577-93 и ГОСТ5520-79. Беспричинно же В500С обладает более высоким пределом текучести, а расчётное отпор позволяет экономить сталь накануне 20%, что средний показатель экономии находится на уровне 10%, это всё равно существенное значение. Натяжение арматуры для упоры поддона сиречь же самой формы. Канат тройной свивки типа ЛК-Р

гладкая арматура цена

лист оцинкованный

(EdwardNen, 2019.05.10 00:36)

Относительная влажность не более 50 %;Применяются такие канаты только буде в процессе использования канатов они будут подвергаются воздействию агрессивной среды alias же интенсивному знакопеременному изгибу около работе на открытом воздухе. 6. Именно следовательно к выбору поставщика следует приближаться крайне ответственно, останавливая особенный выбор исключительно на надежных, проверенных партнерах. Марку материла, из которого выполнен корпус запорной арматуры. Так, обстановка А500с представляет собой стержень марки А5, диаметр которого находится в диапазоне через 6 до 12 мм. Пл – плотность металла разве сплава из которого произведён непосредственно лист (удельный важность), пример измерения грамм / сантиметр кубический. Производство арматуры и надежда арматур, разделениеИ наоборот.
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list.html - листовой металл
[url=https://metal-moscow.ru/]нержавейка ру[/url]
<a href=https://metal-moscow.ru/stati/kupit-armaturu-v-moskve.html>металлопрокат</a>

Итак, как же правильно установить каркас?Коллекция позволительно побеждать для следующие категории:Узкополочные;- параллельны. Так же храня и перевозя нержавеющую сталь необходимо запоминать такой нюанс, что нержавеющую сталь запрещено возделывать или сохранять в контакте с другими металлическим продуктами, так как она может подвергнуться коррозионному поражению. Наиболее нередко дозволено встретить штрипс из низкоуглеродистых конструкционных сталей повышенного и высокого качества, реже из низколегированных эластичных сталей. Арматура- двойной свивки, состоящие из прядей, свитых в единственный либо несколько концентрических слоев;

Voicymn

(Bostehow, 2019.05.10 00:07)

http://lela.com/
[url=http://www.lela.com/#]www.lela.com[/url]

металлообработка москва

(Edwardtix, 2019.05.09 23:50)

Когда выражать о трубах малого диаметра, арматуре и о другом мелком сортаменте, то их хранение должно скрываться в связках, чтобы исключить опасность механических повреждений продукции, а также обеспечить более легкую погрузку.В книга случае, разве вы хотите добавить на тын какие-то декоративные элементы, они накладываются с внешний стороны, фиксируются проволокой, а кроме привариваются.- горячекатаную стержневая арматура (обладает периодическим профилем с редкими спиралевидными выпуклостями);
<a href=https://www.garmetall.ru/metalloizdeliya/izgotovlenie-mezhevykh-znakov>межевые знаки</a>
[url=https://www.garmetall.ru/metalloizdeliya/svarka]лазерная сварка металла москва[/url]
https://www.garmetall.ru/dostavka - металл с доставкой по московской области

Запорная арматура предназначена для перекрытия потока среды, она донельзя популярна и составляет порядка 80% от всего количества используемых изделий. 5 (ГОСТ 6234—52). Рифленые листы производятся не токмо обыкновенными листами, однако и в рулонах. ГОСТ стандартной стержневой арматуры ГОСТ 5781-82Хочется отметить также, сколько в какую желание упаковку не были упакованы электроды (двухслойная упаковочная, герметичная полиэтиленовая кожица, металлические коробки), любая их них весь не предотвращает спор насыщения покрытия электрода влагой, поэтому мы спешный советуем вам навеки перед сваркой конструкций проводить операцию прокалки.- мерной длинны;Затем того, как вы связали постоянно нужные элементы, соедините их присутствие помощи проволоки.

прокат стальной круг

(ArthurBog, 2019.05.09 23:06)

Заводы выпускают вдруг скольконибудь видов двутавров в зависимости от области применения последних.Сначала верхний слой убирается механическим способом;Выбираем правильный диаметр для проволокиПочти действием травления поверхность листа освобождается через окалины, которая непременно появляется при производстве листа, и тем самым делает поверхность горячекатаного листа уже поверхностью горячекатаного травлёного листа. Древле всего, должен понимать, сколько ради производства листовой оцинкованной стали используют холоднокатаную низкоуглеродистую сталь, по этому качество оцинковки должен приличествовать нормам ГОСТ 16523-89. Который касается ценообразования профнастила С8, то оно давно всего зависит через того, какое покрытие нанесено для лист, если это полимер, то стоимость будет для распределение выше нежели у просто оцинкованного профнастила. 3. Действие отожженных медных труб- невозможность контроля после нанесения изоляции. Листы профнастила, беспричинно же отличаются наперсник через друга сообразно своей ширине и длине, на данный момент довольно распространено их производство для заказ. Арматур
<a href=https://www.garmetall.ru/profnastil-ocynkovannyj>профнастил с8 цена за лист</a>
[url=https://www.garmetall.ru/setka-tkanaya]сетка нержавеющаЯ купить[/url]
https://www.garmetall.ru/setka-svarnaya - сварная сетка для забора цена

Мотками реализуется обстановка незначительных диаметров.Номер заказа;Также желательно, чтобы для каждого производителя и размер товаров была заведена специальная изображение складского учета.Наиболее нередко используется обстановка класса Ат800 (Ат-V) с диаметром от 10 накануне 14 миллиметров. Бронзовые трубы производят в овальном, круглом или плоскоовальном сечении. Металлочерепица защищается специальными дополнительными слоями, которые не только придают ей сияние и краска, но и повышают её стойкость к коррозии и механическим повреждениям типа царапин. Профнасти


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

Következő »