Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpg 

Népi énekről...

 

A paraszti társadalomban természetes volt, hogy a gyermekektől kezdve a legidősebb korosztályokig egyaránt szinte mindenki tudott énekelni, a zene, a népdal születésüktől kezdve végigkísérte életüket. Sajnos ez már a múlté. A modern ember alig énekel, s ha énekel is, dalai általában a múló divathoz kapcsolódó, kevésbé értékes "alkotások".

 

Szeretném megmutatni, hogy a népdal nem csupán a régi idők emléke, hanem a mai ember is magáénak érezheti.
Lajtha László írja: "A népzene nemcsak egy lepréselt virág, hanem élet is." Ezt a zenét azonban ma már csak tudatos tanítással -tanuIással lehet életre kelteni.

 

 

A régi falusi közösségekben a dal szájról szájra szállt, vagyis hallás útján terjedt. Ezt a tanulási módot kíséreljük meg alkalmazni a mai élet szabta keretek között úgy , hogy magnetofonkazetták hallgatásával sajátítjuk el a dalokat.

 

 

A tanulás alapja tehát az eredeti hangzó forrás, melyet a kottaképek csupán kiegészítenek, magyaráznak. Bartók Béla szerint ugyanis "bizonyos hangadásban, hangszínben, tempóban és sok más apróságban megnyilvánuló előadásmódok nagyon jellemző hozzátartozói a népi zenének: tehát nem csupán a dallam leírható hangjai a fontosak, hanem a dallam előadásával járó sok egyéb tulajdonság is, mint a dallam megjelenítő eszköze."

 


A népdal tanításának legfontosabb feltétele a hangképzés ismerete, mely bármilyen műfajú énekléshez elengedhetetlen. Bár a hangképzés alapszabályai bizonyos mértékben az összes énekes műfajra egyaránt vonatkoznak, számolnunk kell módszertani különbségekkel is, melyeket a népi dallamvilág stiláris eltérései szabnak meg.

 

A népdaléneklés váljék közkinccsé, és tovább éljen a következő nemzedékekben.

 

A népi ének tanításának szakirányú feladatai

 

 

-   Az énekes népzene hagyományainak a megismertetése.

 

 

 

-   A népdalok hiteles megszólaltatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel.

 

 

 

-   Az emberi hang sajátosságainak megismertetése.

 

 

 

-   A magyar népzenei dialektusok sajátosságai.

 

 

 

-   Az énekhang technikai adottságainak fejlesztése.

 

 

 

-   A növendékek zenei képességeinek fejl.

 

 

 

-   Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzet fejl.

 

 

 

  - A dialektusok díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejl.

 

 

 

 

A népi ének tantárgy tanítása korosztályonként, tagozatonként tematikájában és módszerében azonos, az elvégzendő anyag mennyiségében és összetettségében azonban különbözik.

 
 

A javasolt zenei anyag kiválasztását mindig a tanuló életkora, technikai tudása, muzikalitása és zenei érettsége befolyásolja. A képzési program lehetőséget ad arra, hogy a fejlesztési ütemet a tanár a tanuló egyéni adottságainak figyelembe vételével határozza meg, így a képzési idő lerövidíthető. A kiemelkedő képességű növendékek számára második osztálytól lehetőség nyílik arra, hogy magasabb óraszámban (heti 2x45 perc) tanulhassanak.

  

Az alapfokú tanulmányok befejezése után a legkiválóbb tanulók továbbtanulhatnak a zeneművészeti szakközépiskolában, de tudásukat a továbbképző 7-10. osztályaiban is fejleszthetik.

 

 

Népi ének előadásmódjáról...

 

Minden stílus sava-borsa az előadásmód. Minden stílus meg is teremti a maga sajátos előadási fogásait. A régi népdalok itt-ott még hallható énekmódja az a legfeltűnőbb vonzóerő, amiért ma annyian lelkesednek érte; ezzel az énekmóddal „felöltöztetve” lesznek jelentősek néha egészen jelentéktelen dallamok is, sokszor stílusban idegen, pár hangnyi dúr dalocskák is.

 

Melyek tehát a megvalósításnak azok a sajátságai, amelyek kívül esnek a dallam szigorúan értelmezett, saját tulajdonságain? Ilyen az énekes hangszíne, a választott hangmagasság, az egyéni vagy területenként szokásos tempó; ilyen a kezdő lendület, amely a dallam tempóját ritmusát is befolyásolja; ilyen az előadás színezése vagy a színezéstől való tartózkodás, és mindenekfölött a díszítés, a dallamhangokon felül alkalmazott díszítő hangok, amellyel az énekes körülfonja a dallam alaphangjait.

 

Ezek mellett hozzátartoznak még az előadás stílusához olyan elemek is, amelyek a dallamnak is sajátságai, de az énekes az előadás folyamán pillanatnyi ihlete szerint rögtönzi, változtatja: ilyen a pontozásnak egyéni alkalmazása, és ilyen a variálás, ami bizonyos dallamfajtákban vagy bizonyos régies hagyományú területen, bizonyos egyéniségek énekében nagyobb mértékben változtatja meg a dallam főhangjait is, s az állandó változtatás a lehetséges, egyenlő értékű fordulatokból változatos, művészi fölépítést alkot egy sok versszakos előadásban; vagy sablonos menetekből ötfokú fordulatokkal népi stílusú dallamot formál. Stílust jelenthet az előadásban bizonyos dallamok hangszerrel együtt hangzó éneklése, sőt stílussá válhatnak bizonyos modorosságok is: az oktávtörés vagy más énekes fogások. Lássuk sorban mindezeket.

 

A hangszín különbözteti meg legjobban a régi, hagyományos éneklést a maitól és a nem népi előadástól. De mindenféle népi éneklés is különbözik a tanult énekesekétől: a hangképzés természetességében.

 

A nép, ha dalol, mindenekelőtt szöveget mond torzítatlanul, méghozzá a tájszólás erős színeivel; emellett énekel, ahogy tud. A tanult énekes mindenekelőtt szép hangot akar képezni, emellett mondja a szöveget, ahogy lehet. Ezért minden egyes hangot külön „megformál”, míg a népi énekes csak dallamsorokat, zenei egységeket formál meg. Ez tehát már hangzásban is különbséget jelent mind a régi, mind az új népi előadással szemben. De a két népi énekmód is különbözik egymástól. A régi dallamok hagyományos hangszíne ünnepélyes, komoly, mondhatnánk: meghatódott volt.

 

 „Az öregek, különösen Erdélyben egészen más gégebeállítással, a közönséges {159.} beszédtől elütő, megilletődött, ünnepi vagy derűs: egyszóval sokféle hangszínnel énekeltek.” Különleges gégebeállítással különleges hangszínt hoz ki összeszorított torkából 0147 dalunk gyimesi énekese. Itt is tapasztalhatjuk, hogy egy még dallamnak alig nevezhető, három hangon recitáló zenei mag mit nyer a díszítéstől: a három hangot körülburjánzó, furcsa, préselt hangszínű díszítmények és a hangismétlés sajátos hatása teszi ezt az éneket olyan egyedülállóan megragadóvá.

 

Díszítményeinek ez a sajátos hangszíne van olyan különös, mint egyes lapp énekesek díszítményeinek hangszíne (amit Szomjas–Schiffert felvételein hallhatunk). Nyilván valami nagyon ősi időkből származó énekmód ez, aminek mégsem „primitívsége” ragadja meg a hallgató figyelmét, hanem kifejező ereje.

 

Egészen más hangvétel jellemzi a mezőségi énekeseket. Ott a nagy magasságban, feszített, érdes éneket kedvelik. Ez a magasba törő, minél élesebb éneklés különben másfelé is megvan, például Gyimesben is, sőt ott is, ahol már régi énekstílus nem él. Az Abaúj megyei Ájban mondta egyik 30 év körüli asszony, aki a maga korosztályának vezető énekese volt: „Mi így danoltunk, igen gyorsan meg igen magosan”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Ennek az uralkodó követelménynek a mély alt hangúak nem mindig tudtak eleget tenni. Panaszkodott is egy jó dalosom, hogy nem bírja „oj élesen” (vagy »vékonyan«, »oj igen fel«); belefájdult a feje, az ér a homlokán, a templomi feszített éneklésbe. (Itt óhatatlanul eszünkbe jut Arany Bolond Istókjának temetési jelenete: „A két tanitvány, duzzadó nyakinnal Erőlködé a felső nyolcadot, És, mintha fojtogatták vón’ patinggal, Fejökbül a szem úgy kidagadott; Tán az akasztás sem jár annyi kinnal...”) Úgy látszik, régi hagyomány ez a népi éneklés mindenféle műfajában. Az ájiak, akikről szó volt, már csak új stílusú dalokat énekeltek ilyen „élesen”; a gyimesiek régi keserveseket, de nem kevésbé élesen, persze azért valami más hangszínnel: nem az ájiak és más magyarországiak egyenletes, csengő, világos mellhangjával, hanem valami préseltebb fejhangon, ami amazok derült hangzásával szemben valóban „keserves”, panaszkodó, majdnem félelmetes hatást kelt (013, 047/a).

 

Nem lehetetlen, hogy ezek a hegylakók énekükben is megőriztek valamit azokból a kiáltásokból, amivel egyik csúcsról vagy gerincről a másikra adtak jelt és felelgettek egymásnak: az úgynevezett „hüdintések”-ből (0197/d). Mindenképpen számolnunk kell ezekben az éles éneklési módokban azzal, hogy a messzeható hang volt bennük a cél, elsősorban a férfiak énekében. (Ugyanakkor az igazi klasszikus, díszített, régi előadóstílus sokkal kevésbé törekedett erős hangra, inkább bensőséges, telt hangzásra.)

 

Az új stílusban a csengő, átható hang az ideál; és a mindig magasabbra törő éneket egyes variációkban is tettenérhetjük: egyes dalokban a magasabbra törő lányok mindegyre magasabb megoldást alakítanak ki, s ez meg is marad a különböző alkalommal följegyzett változatokban. 0370, dalunk mellé tegyük oda az alábbi (áji) variánst és más változatokat:

 

Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

 

{160.} Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

a) egy előbbi, alacsonyabb változatot mutat be, b) egy későbbi magasabbat, s c) egy föltehető, legkorábbi megoldást.

 

Ezek a változatok együtt is hangozhatnak, mert gyakori jelenség, hogy a lányok-legények közös dalolásában ugyanannak a menetnek többféle megoldását egyszerre halljuk, például skálaszerűt ötfokúval együtt, vagy az ilyen tercpárhuzamban lévő megoldásokat: ezek együtthangzását szeretik is. Ájban mondták erről: „Aztán azt tetszik gondolni, hogy nem szép az, mikor többen többféleképp dalolják?” „Tudja Ilon néni, az osztán olyan szépen mén, mikor többen danolják, aztán mind más furmán mén”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Azonban akár régi stílus él még valahol, akár az új, egyben mindig hasonló az igazi paraszti előadás: nincs benne színezés, megjátszás, „előadás”. Változatlan, egyenletes hangszínnel, erősség változtatása nélkül – legalábbis szándékos és színezésre törekvő hangerőkülönbség nélkül – hangzik el az egész ballada vagy sok versszakos lírai dal. Hangerőkülönbség annyiban áll elő, hogy a sor vagy a dal végére elfogy a lélegzet, s ott elhalkul az ének, néha egészen elenyészik, hogy az utolsó szótagot nem is mindig halljuk. De ennek nincs dinamikai árnyalásjellege. Vannak olyan öregek is, akik nagy erővel meglökött hanggal kezdenek, s aztán elhalkul a hangjuk.

 

De ez sem szándékos árnyalás, s nem is jellemző az igazi, régies előadásmódra. Az új stílusban pedig kétféle énekmód szokásos: az egyik derült, harsány, gyors s ennyiben merev éneklés, a másik – különösen kezdéskor, közös éneklés elején, például amikor a lányok még magukban vannak a fonóban és várják a legényeket –, lassú, kötött, minden hangot jól kihúzó ének. Újabb felvételeken, különösen idősebb asszonyok énekében, már majdnem mindig csak ezt a „kezdő” hangulatú éneklést hallhatjuk új stílusú dalainkban is. De akár gyors, akár lassú, mindkettő egyenletes és egyszínű.

 

Az öregek balladaelőadása – régi hagyományú területen a fiataloké is – ezt a hagyományos, színezés nélküli előadást követi. Hangszín, hangerő változatlan az egész történet alatt; az ünnepélyesen, megilletődötten énekelt dallammal csak kiemelik a hétköznapokból a történetet, a mindennapi élet fölé stilizálják, s a hatást rábízzák a szövegre, amelynek minden szava súlyt kap ebben az éneklésben, s mint egy lassított film lepergetve növekszik hatásában. Azt is tapasztalták az első gyűjtők, hogy a legrégiesebb hagyományt őrző öregek a balladát és a hozzá hasonló hőfokú lírai dalokat behunyt szemmel, merev tartásban adták elő. Néha sajátos taglejtéssel, egyik fülük mögé tartott tenyérrel énekeltek. A behunyt szemmel, {161.} sőt hátrabillent fejjel előadott balladát tapasztalta C. Sharp is, az angolok „Bartókja”, az amerikai Appalache-hegységben; a fül mögé tartott tenyérrel pedig mongol énekest láttam énekelni. Ezek tehát nemcsak a magyar parasztok szokásai, hanem vagy valami régi hagyomány maradványai, vagy egy általános, emberi magatartás sokfelé jelentkező változatai.

 

Még színtelenebb az az énekmód, amit „sebes parlando”-nak nevezhetnénk: amikor a díszítetlen alaphangokat szinte hajszolt beszédtempóban pergeti le az énekes anélkül, hogy recitálásról beszélhetnénk; ezt már az ilyen dallam nagy íve is kizárja, valamint a közbeiktatott, hirtelen lefékezett hangok, amelyeket egy-egy melizmával is kiemel a gyors hangok közül. Ez világosan előadási sajátság, ami belső feszültségből ered, és feszültséget éreztet (0104).

 

Teljesen azért a színezés sem hiányzik a népi gyakorlatból. Bizonyos műfajok megengedik, sőt megkívánják: bordalok, mulató nóták, tréfás, jelenetszerű darabok, obszcén vagy kötődő szövegű táncdalok. Ezekben a csattanót vagy a különleges hangulatot kiemelik, éreztetik. Általában a jókedvet szokás jobban kifejezni, a szomorúság, bánat, panasz tartózkodóbb. (Nyilván, mert amúgy is erősebb a hatása.)

 

A díszítés, sajnos már nagy területen kiment a divatból a magyar népcsoportok többségében, csak egy-egy régies folt öregeitől lehetett még fölvenni: Dél-Dunántúlon, szórványosan az Alföldön, s máig igen szépen díszített dallamokat hallhatunk Erdély és Moldva falvaiban. Bartók és Kodály a Székelyföldön még dúskált benne, ma már inkább csak a bukovinai székelyektől hallani, valamint a Mezőségen, Gyimesben és mindenütt Moldvában (015, 066–067, 069, 0102, 0113, 0117, 0147).

 

Moldvában Veress Sándor még a 30-as években közösségben énekelt, díszített dallamokat hallott, amikor a fiatal lányok és asszonyok csoportja minden díszítményt hangról hangra egyformán énekelt. (Veress 1931, 133–134.) Vagyis ő még hallotta azt, amit Bartók kikövetkeztetett a székelyeknél, a kiveszőben lévő gyakorlat maradványaiból és a románok archaikusabb hagyományainak analógiájából. Ennek az egységes ékesítésnek feltétele, hogy a díszítések helyét és formuláit a hagyomány megszabja, s bizonyos tartózkodás is szükséges az alkalmazásában, olyan leszűrtség, ami csak bizonyos előre látható és természetes megoldásokat enged meg. HFM 1964 I/b-t ugyan egyetlen, magányos moldvai énekes adja elő, de versszakról versszakra azonos díszítményekkel; ez nyilván ennek a kikristályosodott, moldvai „közösségi” díszítésmódnak következménye. Annak ellenére, hogy sok versszakon keresztül pontosan ismétlődnek ezek a hajlítások, sosem válnak unalmassá, s minden belföldi és külföldi hallgatót elragadtak különleges szépségükkel.

 

Pedig talán mégis fokozottabb művészi teljesítményt nyújt az olyan díszítés, amit már csak egyéni teljesítményként, magányos énekben tapasztalhatunk: amikor a díszítések gazdagon burjánzó hajlításai mindig új és új megvilágításba helyezik a dallamot, sőt maga a dallam is változik egyes hangjaiban, amint az énekes {162.} a pillanatnyi hangulata szerint alakítja. (Például: 0113 – ez még tulajdonképp mindig ugyanaz egészen apró eltérésekkel. Igazi példája 137–138.)

 

Már megismertük a gyimesi énekes sajátos, primitív – de nem szépségben és hatásában primitív – díszítésmódját. Egészen más világ a dél-dunántúli hagyományt képviselő öregek hajlítástechnikája: leírva gazdagon ömlő ornamentikát látunk, de meghallgatva nagy részét alig halljuk; nagyon finom, átfutó mellékhangjaikból csak egy-egy fontosabb kap erősebb hangzást és jelentőséget (0117).

 

A szintén odavaló Csirke János töredezett hangján pedig még gazdagon áradó díszítések veszik körül a dallamot – ez a régi hagyomány folytatása –, amellett azonban sajátos, magas hangszíne, el-elfúló, majd meg-meglökött hangja már biztosan nem az általános hagyományt képviseli. (Ezért nem választottunk tőle hangzó példát, bár az utóbbi évek népdalfesztiváljain sűrűn szerepelt.) Palócok közt is találunk még gazdagabb díszítést (087), de a hagyomány kiveszése, vagyis az ellenőrzés és példa hiánya okozza, hogy ennek az énekesnek bizonyos szertelenség van hajlításaiban, amint a dallamnak már a variáláson túlmenő, állandó elforgatásában is.

 

Túlzott a díszítés a különben nagyon szép és hagyományos stílusú körösfői asszony éneklésében is: 0111-ben nagyon ki akarta vágni a rezet, s a máskülönben alig díszített (sőt inkább díszítetlen) 11-est szokatlanul kicifrázta. Itt ugyan minden „hagyományos”, máshol is előforduló, de ez a példa már szinte az a „beteg ló”, amelyen minden lehető betegséget bemutatnak, de ami az életben sosem fordul elő. Ehhez hasonlít egyetlen alföldi, díszített fölvételünk, a szentesi tekerősök cifrázott éneke: ez is a gazdagság egykori maradványa, de talán már nem is jellemző képe (015). Még alkalmunk volt a régi, „alföldi” hagyomány finom, tartózkodó hajlításait hallani egy szatmári énekes és táncos öregtől; sajnos, akkori magnetofonunk és szalagunk minősége nem engedi meg, hogy lemezen bemutassuk. Mikorra jó minőségű felvételt tudtunk volna készíteni, addigra elvesztette hangját, sőt emlékezete is kihagyott. Így csak kottáról mutathatjuk be egy dallamát:

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár!

 

{163.} AP 5438/a Nyeste András 60 é. Kiskálló (Szabolcs) 1955. Bacskai K.

 

Ha ennek a gyakorlatnak törvényszerűségeit akarjuk megismerni, valóban csak Erdélyből és Moldvából vehetünk példákat. Sajnos, az erre vonatkozó vizsgálat még csak a kezdet kezdetén tart. Egy korábbi vizsgálat (Rajeczky 1956) moldvai énekesek díszítményeit vetette össze gregorián melizmacsoportokkal, amelyeknek egykori, valóságos ritmusára következtetett az élő gyakorlatból. Eredménye – hogy a díszítmény mindig a főértékeket osztja fel, aprózza ki – nyilvánvalóan csak giusto dalok melizmáiban érvényesülhet, esetleg ritkán, poco rubatóban. A kezdő és végmelizmákat ki is veszi ebből a megállapításból. Az igazi rubato dalok nagyobb díszítménybokrai mindig megnyúlást okoznak, vagy már eleve hosszú, kitartott hangokon jelennek meg. A rubato dalokban több a változatosság is.

 

Paksa Katalin ezekre vonatkozó, sajtó alatt lévő vizsgálatai annyit már kimutattak, hogy a kvintváltó dalok magas és mély, egyező pontjain a díszítmények is utánozzák az egyszer már elhangzottat, s ezzel is igyekeznek kiemelni a két rész megfelelését. (Vö. Olsvai, egy sajátos esettel kapcsolatban.) Egy-egy jellegzetes és szépen díszített régi példán azt is kimutatta, hogy a díszítmények törvényszerűen azonos dallamhelyeken jelennek meg, függetlenül attól, milyen szövegrész van alattuk. Ugyanerre az eredményre jutott Rajeczky is elemzett példáin. Tehát a dallamhoz alkalmazkodnak, nem pedig valamely szövegrészen, szótagon bontakoznak ki; vagyis a zenei tagolást hangsúlyozzák. Ezért marad díszítetlenül a „törvényszerű” díszítésben a 2. és 4. sor záróhangja, hogy a dallam-szerkezet két főpillérét ne takarják el a díszítmények. (Paksa) Kitűnő példa erre 137.

 

Ez az azonos, előre meghatározott helye és mennyisége a díszítésnek adja meg az alapot a közösség egyértelműen alkalmazott gyakorlatának, ami a közös éneklés díszítményeit szabályozza. Ugyanakkor azt is látjuk a 137. példában, hogy a változatosságot is szolgálhatják a díszítmények, ha az azonos helyen néha bővebb, néha egyszerűbb hajlítást alkalmaznak, egy-egy alkalommal el is marad, majd utána újra még gazdagabban fonja körül a megfelelő dallamhangot. Ez meg nyilván az egyéni alkalmazásnak, egyúttal a művészileg megkomponált, több versszakos előadásnak a követelménye. Ilyenkor „merészebb” megoldásokat is hallhatunk, aminőt a szokás által megszabott közösségi gyakorlat nem alkalmazna.

 

Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,

 

{164.} Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,
Kinek mint tëngërnek, megáradott hobja
Sok búnak, bánatnak körül vëtt nagy árja,
Mert a vitézëknek esöttë ma ëgy híjja.
Fëlemelé Kádár szëmeit az égre,
Mondván: Uram Jézus jöjj segítségëmre.
Nosza jó katonák, harcoljunk két kézre m
Mert nem latok embert jőni segítségre.
A zászlótartónak fëlszóval kiálta:
„Vidd e-l fiam, vidd el az zászlót más útra.
Hogy el ne vesszën mi urunk keves hadja m
Mert Magyarországért m mëghalok én még ma.
Kiontom vérëmët én szëgény hazámért,
Ezënről mëghalok kedves nemzetëmért.
Nëm szánok érette bizony ontani vért
Mert én a Krisztustól vëszëk jutalmad’ s bért.

 

1. Óh mel gyázëba borul-t síralmas esztendő, m
Melben ami szivünk Nem örvendëzendő,
Hanem szëgény hazánk majdon elveszendő,
Hanem leszen Isten rajtunk könyörüllő.

 

2. m Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
Immár a hazánkba nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük a zegeknek Urát,
Elveszeszt az isten mintë régën Sodomát.

 

3. (M)mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëgnëm tartották ő parancsolatát.
Nyisd mëg én Istenëm imádságënak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáznyócba böjtelőhavába
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába.
Sok apák, sok anyák fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejökët

 

(1) Ó mel gyászba borult siralmas esztendő,
Melben a mi szivünk Nem örvendëzendő.
Hanëm szëgény hazánk majdon elveszendő,
Ha nëm lészën Isten rajtunk könyörüllő

 

2. Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
immár a házunknál nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük azegeknek Urát
Elveszeszt az istenn mint régënn Sodomát.

 

3. m Mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëg nëm tartották ő parancsolatját.
Nyisd mëg én Istenëm imádságnak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáz nyócba böjtelőhavában
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába
sok apak, sok anyak fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejököt.

 

Kodály saját fonográfhengerein: F 247–249. Borbát András 60 é. Kászonújfalu (Csík) 1912. Az első 4 versszak a Kádár István históriából, utána 4 versszak eg ymásik históriás énekből, majd ugyenez még egyszer felvéve. A dallam azonban mindháromszor ugyanaz.

 

{166.} Hasonló ez a pontozás „átlagos” törvényszerűségeihez és annak egyéni, merészebb, néha törvényellenes alkalmazásához.

 

Az utóbbi mindig együttjár a variálással is, amit Kodálynak már klasszikussá vált közlése is bemutat, a Kőműves Kelemen 36 versszakáról készült fonográffelvétel részletes lejegyzése. (Lásd a 138. példát.)

 

A példán láthatjuk azt az eljárást is, amit Paksa Katalin számos díszített, régi dallamon megfigyelt, hogy a melizma sokszor átveszi a dallam főhangjainak szerepét is, illetve azokat díszítménnyé változtatja át.

 

Borsai Ilona vizsgálata (1959) még az új stílusban is ki tudta mutatni, hogy a hajlítások – a régihez képest természetesen szerény, többnyire egy hangból álló hajlítások – bizonyos törvényszerűséggel jelentkeznek, és bizonyos nagyobb hangközök kitöltésére, bizonyos csúcspontok kiemelésére, a dallam főhangjainak érzékeltetésére szolgálnak, pontosan arra, amire az egyenlő értékű, különböző dallammenetek is szolgálnak a variálás során. Megfogalmazása szerint: „Mint a dallam tartóoszlopaiba kapaszkodik újból és újból az énekes, összeegyeztetve így a merész kilendüléseket a szilárd otthonérzés biztonságával.”

 

Azt is megállapítja, hogy az itt tapasztalható váltóhangok, előlegzések és hangközkitöltő lépések megegyeznek a 16–17. századi díszítő eljárás szokott fogásaival. Tehát szinte az emberi ének általános követelményeiből fakadnak. Ezúttal nem lehet szó a régi, műzenei gyakorlat esetleges maradványáról, hiszen ez a hajlítástechnika egy korábbi, gazdagabb ornamentika után lépett annak helyébe, egy egészen más, tulajdonképpen díszítetlen stílusban. Tehát azt az alapkövetelményt tartotta meg belőle, vagy azt valósította meg helyébe, ami nélkül, úgy látszik, az ösztönös énekkultúra nem tud létezni.

 

Már az idézett példákban is láthattuk, hogy az énekes nemcsak azzal teszi változatossá előadását, hogy a díszítményeket soha nem alkalmazza teljesen egyformán, hanem azzal is, hogy magát a főhangokat is cseréli, változtatja. Ez már variálás, és a későbbi fejezetben foglalkozunk vele részletesen. Azért itt is meg kell említenünk, annyira összefonódik egy bizonyos dallamstílus előadásmódjával. Hiszen a díszítés is nemegyszer variálás: a főhang megváltoztatása. Mindaz a változás, ami egy énekes egyszeri előadása folyamán beáll, még előadásmód is amellett, hogy már a variálás első lépéseit is jelenti. Igen sok dalunk különböző följegyzései nem is mutatnak nagyobb eltéréseket, mint ami egy előadáson belül mutatkozik benne. Mégis, minthogy ezekkel a kisebb-nagyobb eltérésekkel kezdődik meg az a folyamat, ami a nagyobb eltérésekhez vezet, és a tulajdonképpeni „variánsokat” létrehozza, az egész folyamattal együtt fogjuk tárgyalni.

 

Ugyanez a változatosságra törekvő és zenei felépítést kialakító előadás kívánja meg a pontozás szabadabb alkalmazását is. A 90–95. példában láttuk már, hogyan élt evvel a lehetőséggel a már említett áji leány. Végül még kimondott „szabálysértést” is megengedett magának. Mindezt a dal egyszeri megvalósítása, az „előadás” alakítja a kész nyersanyagon, a dallamon az ihlet, a pillanatnyi ötletek és a tudatos felépítés hatása alatt.

 

{167.} Egészen másfajta előadást kíván a parlando dallamok stílusa. Ezekben sem díszítés, sem ritmikai árnyalás nem lehetséges, mindössze a variálásnak lehet valami szűkebbre szabott lehetősége. Ami itt az előadótól függ, az egyedül a lendületnek és a sorvégi megállásoknak egymáshoz mért aránya és a hangszín. A tempó sajátos gyorsasága a mezőségi–gyimesi énekesek recitáló dallamainak is ad valami sajátos hatást: példa rá 0104. Ez a „sebes parlando” már területi stílusnak látszik: ha nem is mindenki él vele azokon a területeken, de máshol így nem jelentkezik.

 

Már a modorosság határán jár az a sajátos, erdélyi előadási sajátság, hogy az utolsó szótagot elnyelik a sor végén, különösen az utolsó sor végén, a dal befejezésekor.

 

Egy borszéki Kádár Kata-felvétel (MF 1167/c) lejegyzésére írta rá Kodály ehhez az elnyelt záróhanghoz: „Ahol vagy akinél ez az utolsó hang elhagyása rendes szokás, ott az utolsó hang még kivételesen sem szólal meg, sőt gyakran az utolsó előtti hang ilyen ornamentummal végződik”, és rámutat az alaphangról csúszással lehajló, nyögésszerű melizmára. Egy másikra, F 253 (= AP 6028/g) „Egy kicsi madárka”, Kodálynak 1912 kászonimpéri gyűjtésű dalára pedig: „Xutolsó szótagot nem ejti ki; a hangja többnyire határozatlan nyögésbe csuklik (oláh-székely szokás szerint).” Erről már Bartók (1967 II. 33) is megemlékezett, mint román hatásról az erdélyi magyaroknál; részletesen foglalkozott vele Almási István (1969). A kiindulás az a bizonyos elhalkulás lehetett a dallam végén, amit már említettünk, amikor elfogy az énekes lélegzete. Különösen érezhető ez az elhalkulás a tipikus záróritmusokban (31/bc). Ebből azután már modoros „stílusfogás” lett: egyes énekesek egyáltalán ki sem ejtik az utolsó szótagot, vagy néha két-három utolsó szótagot sem (0111, 0141, 0143, 0151 és egészen szertelenül 0318).

 

Még sajátosabb a mezőségi énekeseknél tapasztalható érzéketlenség a szöveg szótaghosszúságával szemben. Az ő előadásuk amellett igen erős ritmuskülönbségekkel él, sokszor a nyolcad és pontozott negyed arányát az 1:3-ról 1:5-ig, sőt azon túl is fokozzák (pl. 0300); ugyanakkor ezek a nagy hosszúságkülönbségek egyáltalán nem a szöveg hosszúságviszonyaihoz igazodnak, mint ahogy ez a magyarban általános, hanem sokszor éppen a nagyon rövid hangra hosszú szótag esik. Ez azonban itt nem kivételes eset valami hatás kedvéért, hanem szinte rendszeresen előforduló gyakorlat, és néha már idegenszerű benyomást is kelt. Ez a sajátság kisebb mértékben már nyelvjárásukban is jelentkezik: a hosszú szótagot valamivel rövidebben ejtik, mint a többi magyar népcsoport. Ez néha csak érdekes különbség az énekben, néha azonban már nagyon feltűnő. Semmi esetre sem szabad a mezőségi ének- és tánchagyományok nagy értékei miatt ezt a sajátságot is valami ősiségnek, valami „igazi hagyomány”-nak tartani. A magyar nyelvnek a hosszú és rövid magánhangzó pontos megkülönböztetése olyan alapvető sajátsága, amely megkülönbözteti más népektől, s amellyel jelentéskülönbségeket tud érzékeltetni. Ennek gyöngülése csak különleges helyi fejlődésből származhat.

 

Igën elindula tizën

 

{168.} Igën elindula tizënkét kőmives az tizënharmadik Kelemën kőmiess.
Mënnek igën mëssze, nem es igën mësszej, hogy ők fëlofogaggyák magos Déva várát.
Hogy ők félfogaggyák, hogy azt fëlépítsék, hogy ők félfogaggyák, hogy ők fëlépítsék.
Az kit nappal raktak éljel az elomlott, az kit éljel raktak, nappal az eldülött.
Kelemën kőmives étszakajálmábo jétszakajálmában aszt azálmot láttaj.
Kelemën kőmives étszaka jálmában, étszakajálmában aszt álmot láttaj.

 

László Máténé 65, Kászonjakabfalva (Csík) 1918 Kodály. NB. csak az első 5 versszakot közöljük példaképpen. A teljes közlés megtalálható a Visszatekintés II. 78–79. lapja közt.

 

Sajátos modorosság az oktávtörés, és esztétikai hatása elég kellemetlen akár új stílusban, akár régi énekben. Nem minden énekes tudja jól megválasztani a kezdő hangmagasságot, ennek következtében vagy nagyon mélyre vagy nagyon magasra kellene mennie, amit nem bír el hangterjedelme. Néha oktávval mélyebben vagy magasabban folytatja. Különösen kellemetlenül hat ez kvintváltó daloknál vagy AA’ kezdetű újaknál. Ilyenkor a kvintváltás helyett ellenkező irányban kvartváltás keletkezik. Természetesen ismerve dalaink szerkezetét, ez már nem zavar meg senkit; de cseremiszek hasonló oktávtöréseit a gyűjtők még nem tudták megfelelően értékelni, s a dallam hibás lejegyzésben van megörökítve.

 

Az oktávtörés általában kénytelenség. De a sűrűn ismétlődő megoldás helyenként már gyakorlattá vált: az énekesek minden kényszerítő ok nélkül feldobják a dal utolsó hangját egy oktávval magasabbra, ami többnyire a 2. fokról való lelépést változtatja át szeptimugrássá. Ez már modorosság; de minthogy sűrűn előfordul, kénytelenek vagyunk megemlíteni.

 

Az énekhang nemcsak önmagában hangzik el – akár egyéni, akár közös énekben –, hanem hangszerrel együtt is. Régi szokása a magyarságnak együtt {169.} énekelni a hangszeres együttessel, a cigánybandával. A rendkívül fejlett tánc- és tánczenei hagyományokkal rendelkező Mezőségen még igen sokszor halljuk a mulató közösséget együtt énekelni a banda zenéjével (013, 014/ab, 072, 0225, 0265). Ez a lassú táncokkal hagyományosan velejár. A hangmagasság megválasztása ilyenkor természetesen nem függ az énekesektől, hanem a hangszerjátékosoktól. Ennek megfelelően sokszor nem is nagyon egyezik a hangterjedelemmel. Mindenképpen jellemző ilyenkor a hangos, feszített éneklés.

 

Van ennek a zenekarral együtt éneklésnek olyan formája is ahol már nem az énekesnek van elsőbbsége, hanem a kísérő zenekarnak: ez a már említett gyakorlat, hogy minden második sorra énekelnek szöveget (0225).

 

Sajátosabb eset, s ma már csak a gyimesi csángók körében tapasztalhatjuk, hogy a hangszerjátékos saját énekét kíséri hangszeren, jobban mondva: énekeli is, hegedüli is a „keservest”. 047/abc dalunkban először hangszeren hangzik el a dal, azután ének és hegedűjáték együtt szól, majd ismét csak a hegedű, ismét egy versszak együtt, s a végén ismét hangszeren fejeződik be a produkció. A gyimesi zenészek ezt az előadásmódot hagyományosan gyakorolják. Van egy leírásunk Bereg megyéből erről az előadásról a 18. századból: Gvadányi „Badalai dolgok” című verses elbeszélésében leír egy általa rendezett falusi bált.

 

A cigány játékáról {170.} a következő képet adja: „Putyu volt a neve, ki elöl hegedült; A karszékre mindég mint a török, úgy ült, Bal szemére vak volt, a háta volt görbült; Ha vonta, danolt is, hegedűjére dűlt.” Érdemes még egy helyét idézni, hogy a régi, ma már csak Gyimesben, Mezőségen található zenélésmódot más vonatkozásban is megismerjük: „Felállt mindjárt Putyu egy székre, gatyába; Egy kis rövid száron pipa volt szájába; Alig volt húsz szál szőr az ő vonójába. Kontrahássa vala egy rongyos gubába. Jobb kezeket az ing ujjából kivették, Mert így vonássokat könnyebben ejthették;...” stb. (Közli Csanádi Imre: A magyar valóság versei, Bp. 1966 I, 292–7.) Ez az adat azt mutatja, hogy a gyimesiek régi, közös magyar hagyományt tartottak fenn napjainkig a hegedű mellé énekelt előadással. (Ugyanakkor a prímásból és kontrásból álló legkisebb együttes régiségét is igazolja a leírás. A prímás tánchoz már nem énekelt – pipa volt a szájában –, tehát ha magában, talán „keserves”-szerű dalokat játszott, akkor énekelt is hozzá.)

 

Nem azonos ez az önmagakísérés a régi századok előadóinak gyakorlatával, akik lant vagy más pengető hangszeren kísérték éneküket: ott valószínűleg csak a kísérő harmóniákat és kísérő ritmust adták az énekelt dallam alá. Ezek a zenészek viszont a dallamot teljes cifrázott formájában játsszák is, éneklik is, ami sokkal nagyobb követelményt támaszt az előadóval szemben.

 

A külön játszó hangszeres zenész előadása már külön fejezetbe kívánkozik, a Hangszeres zene tárgyalásába.

 

Összefoglalón annyit kell mondanunk a népi előadásról, hogy az minden nagyfokú tartózkodása és póztalansága ellenére is igen hatásos eljárásokat és énekmódokat alakított ki a zenei hagyomány megszólaltatására; ezek a stílusok megfelelnek a dallamokban is jelentkező stílusérzéknek; közös jellemzője inkább az elmélyedés, mint a hatás keresése.

 

A sátoraljaújhelyi Lavotta János Zeneiskola keretein belül a népzene tanszakon tanulható népi ének.

Tanár: Karika Boglárka

 

 

http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpgNépi ének - Hallgassunk bele!

 Egyes énekeknél hosszas zenei bevezető észlelhető (türelem...)
 

1. Szóljon!

2. Szóljon!

3. Szóljon!

4. Szóljon!

5. Szóljon!

6. Szóljon!

7. Szóljon!

8. Szóljon!

9. Szóljon!

10. Szóljon!

Kedvenc:11. Ej, de széles :szóljon!

12. Füzesi lakodalmas: szóljon!


Népzeneoktatás célkitűzései

Az énekes és hangszeres népzene alapfokú elsajátításával hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére,őrzésére és továbbadására neveli a tanulókat.

 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gya­korlását.

  
 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyara­pítja ismereteiket.Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.  

 

 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység ­nyitottság, igényesség, fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai kész­ségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására.

  

A népzeneoktatás célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.

 

  

A népzene tanszak tanulói rendszeresen szerepelnek és érnek el kiemelkedő eredményeket.

http://www.freeweb.hu/animaciostarhaz/zene/M%E1solat%20-%20music.gif

 

 

 

 

Alternatíva, eltérő oktatási szint

 

Az a szakmai színvonal, amit a zeneiskola garantáltan nyújt az "A" tagozatos és a kiemelt "B" tagozatos növendékek számára, elegendő alapot ad ahhoz, hogy magas fokon művelhessék népzenei ismereteiket.

 

Az "A" tagozatos növendékekből elsősorban zeneszerető közönség nevelődik, de különböző amatőr együttesekben is gyakorolhatják ismereteiket.

Alkalmuk nyílik zeneiskolai éveik alatt egyéni szereplésekre, kamarazenélésre, zenekari muzsikálásra.

 

A "B" tagozatos növendékek nagyobb anyagvégzés mellett a zenei pályát is választhatják hivatásuknak. Emelt óraszámban tanulnak.

 

Szolfézs: hangszeres és egyéb zenei, kulturális képzés mellett a zeneelméletet a világhírű Kodály módszerrel tanítjuk, amely a legmagasabb képzési forma a világon.

 

Továbbképző: A középiskolák és gimnáziumok 9-12. osztályával párhuzamosan zenei továbbképző I-IV. évfolyama működik. Ebben a négy évben zenetörténeti ismereteket sajátíthat el a tanuló.

 

Minden növendék évvégén bizonyítványt kap, amelyben a felkészítő tanár érdemjeggyel minősíti munkáját, szorgalmát.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

создание и разработка сайта

(Artemekbfoell, 2019.05.11 11:47)

Цену пишем в постах. Теснить ситуации, если за ценой отправляют в директ. Тут зараз хочется говорить, разве вам своего времени не жалко, то хоть чужое цените! 100500 людей напишет в директ? Сможете ли вы их обработать оперативно? А ежели сами не сможете, то нужно откупать специалиста, а это деньги, а не снимать – получите порцию негатива, что не отвечаете. А если будете отвечать, то в ущерб иной работе.Качество работы с клиентами и польза компании во многом зависит от профессионализма отдела продаж. Морозный обзвон – одна из граней ежедневного труда коммерсантов. Звонки потенциальным покупателям, которые почасту не знакомы с предложениями бизнеса, - один из распространенных путей привлечения клиентской базы. Дабы разговоры сотрудников приносили барыш, деятельный надо «настроить».1. В панели управления надо добавить виджет, указав адрес сайта и номер телефона на что будут поступать звонки.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов в екатеринбурге</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/kontakty.html]веб студия заказать сайт телефон[/url]
https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - заказать разработку сайта

• Завсегда будьте готовы звонить клиенту маломальски единожды и при необходимости умаливать его для сотрудничество с вами. Постоянное дружба и поддержание контакта позволит вам приблизиться к потенциальному клиенту, вызвать его вера, останавливаться в его глазах экспертом в своем деле. Именно такие продавцы легко делают требуемый объем продаж.товары для моделяхМакет, основанный на заявленной выше ширине основного поля — 760 пикселях — что является типичной шириной для такого рода макетов, является, в моем представлении, оптимальным чтобы максимальной читаемости текста (частично соглашусь с автором статьи, в таком случае вторично при 200 пикселей можно отвести на боковое меню, и сайт довольно занимать в 1024?768 сообразно ширине, всетаки, тут, скорее, будет быть в виду ширина основного поля в 1000 пикселей).

веб студия заказать сайт телефон

(RobertWew, 2019.05.11 10:50)

Где могут пригодиться серверные скриптовые языки? Это гостевые книги, форумы, чаты, всевозможные формы регистрации. Непроходимо удобно пользоваться их чтобы интернет-магазинов с возможностью оплачивать покупки стойком с сайта.Выводы чтобы работы с контентом: то, чем вы будете нашпиковать свой профиль.XML, DHTML и XHTML являются чем-то вроде дополнительных компонентов к HTML. Они делают стандартную HTML страничку более динамической и интерактивной. Ведь самовластно HTML колоссально ограничен в своих возможностях создания интерактивных элементов.
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/calls.html>холодные звонки</a>
[url=https://voronezh.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама яндекс[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/landing.html - разработка одностраничного сайта

Важный вопрос, какую категорию выбрать присутствие регистрации. Вроде желание однако простой, на какую тему сделан сайт, туда и записывать. А вот и нет. Предположим, вы сделали ресурс о разведении аквариумных рыбок. В нем пожирать такие разделы: начало аквариумных пород (разве как они там называются?), обаяние аквариума на микроклимат, интерьер квартиры и на психику людей, воспитание после рыбками, цель аквариумов. В какую рубрику занести этот сайт? Досуг, Дом и семья, Зоология, Домашние животные? Протест: во все. Однако каталоги, как правило, не любят повторных регистраций. А вот тут есть лазейка. Регистрируйте не как главную страницу, но и всетаки последующие. Каждую в своей рубрике. Начало пород – в Зоологию, забота, разведение – в Бездействие, бассейн в интерьере – Семейство и семья, возбуждение на человека – в Психологию, и т.д. Действительно, эта хитрость не повсюду работает, только некоторый каталоги позволяют регистрировать разные страницы одного сайта. Если хорошо проработать ключевые слова каждой страницы, тщательно прописать весь мета-теги , то сайт, возможно, удастся довольно быстро раскрутить.искусство из фотоCMS отличный подходит в случае, если вы хотите создать план “почти себя”, укромный и простой в использовании с перспективой на масштабирование бизнеса.

заказать веб сайт телефон

(ThomasmiP, 2019.05.11 09:52)

Любой тренинг подразумевает отработку практических навыков ведения переговоров. Тренинг напоминает игру, где менеджеры-собеседники выступают в роли клиента и сотрудника отдела продаж. Это помогает привыкнуть к рабочему режиму и увереннее себя изведать в реальной ситуации общения. Диалог записывается для видео, для было проще покупать допущенные ошибки.В идеале, если позволяет бюджет, обзаведитесь видеографом. Сообразно частоте публикаций – придерживаемся того же принципа, что и с фото: 1-2 публикации в день.Относительно давеча добавление дало пользователям мочь подписаться для интересующий их хэштег. Эта фишка полезная, так как, например, ваши клиенты могут подписаться на ваш персональный хэштег и завсегда крыться в курсе актуальных событий. Кроме этого, коль вы ставите тематические хэштеги, они могут сыграть вам для руку, когда пользователь довольно просматривать метки сообразно теме. Возьмем, вас увидят подписчики хэштега #маникюр_москва. Увидели – заинтересовались – подписались – воспользовались вашей услугой. Такое развитие событий весь реально.В зависимости от того, какую цель вы выбрали в самом начале, варианты на этом этапе будут разные. Возьмем, ради цели «Трафик» дозволительно оптимизировать рекламу под получение большего числа кликов иначе перед получение большего числа просмотров целевой страницы. Исходя из своих собственных задач, выбирайте самый приличествующий вариант. А учение сделает всё остальное.Капелька советов по эластичному макету
<a href=https://moskow.skgroups.ru/ecomerce.html>создание сайта интернет магазина</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]заказать сайт под ключ[/url]
https://moskow.skgroups.ru/smm.html - smm продвижение заказать

Некоторые советы сообразно использованию этого макетаанекдот SMM про количество публикацийПродвижение бизнеса в Инстаграме: сколько в сухом остатке?красивые бизнес-профили в Инстаграме• Престиж компании – заклад успеха бизнеса. Дабы бизнес развивался и приносил прибыль, надо поработать над имиджем компании. Наши специалисты помогут вам в этом. Они разработают веб-сайт, таким образом, представят ваш бизнес в путы Интернет.

березка агрегатор торговли

(Josephcew, 2019.05.11 06:49)

Больше 7 суток прежде истечения этапа передачи предложений при НМЦК ? 3 млн.р. 8.Контроль исполнения договора. К примеру, Чин не заверен организацией или регистрирующим органом. Сроки проведения закупок сообразно 44-ФЗ в 2019 году списокПолучить такой сертификат дозволительно в отделении Торгово-промышленной палаты. В среднем они составляют от 1 до 3 рабочих дней. В бумажной форме разрешено приобретать товары и услуги ради нужд диппредставительств и консульств РФ, для ликвидации последствий ЧС и оказания неотложной помощи.83.1Итоговая оценка предложений участников
<a href=https://rutend.ru/pages/elektronno-tsifrovaya-podpis>получить эцп </a>
[url=https://rutend.ru/pages/bankovskaya-garantiya]коммерческая банковская гарантия[/url]
https://rutend.ru/pages/bankovskaya-garantiya - стоимость банковской гарантии

74Это документ, подтверждающий страну происхождения товара.Часть69

печи камины екатеринбург

(PerryBat, 2019.05.11 05:54)

индивидуальный камин и его устройствоНеобычные каминыПропорционально, разработка эскиза является одной из основных задач будущего строительства. Если дымоход сделан из кирпичей, содержит два выхода в боковом направлении, то такая сложение уменьшает силу тяги и является причиной повышенного образования конденсата. В результате произведение эпохи Возрождения обусловило происхождение специфической пластики очертаний предметов, своеобразных изгибов, причудливо изогнутых колонн, изыскано обустроенных карнизов и рамок. Вы без особого труда можете выбрать любую понравившуюся форма по эстетическим, функциональным данным, благо, что представленное разнообразие модельного ряда для рынке ныне позволяет это сделать. кирпич является достаточно объемным и тяжелым строительным материалом, поэтому требуется кстати оценить нынешнее положение пола вашего дома. В сочетании с лестницей и другими украшениями интерьера создается эффектный ансамбль. Кирпичная и плиточная исправление конструкции требует особого придания определенной жесткости. Все у натуральных камней пред искусственными кушать преимущество не один во внешнем виде, только и в долговечности: разве срок здание природного камня составляет порядка полувека, то искусственные навряд ли прослужат больше трех десятилетий. Это объясняется тем, сколько сооружение дымоходов часто доверяют строителям, не имеющим профессиональных навыков, которые допускают нарушения в монтаже конструкции, в выборе материалов, в отсутствии соблюдений правил пожарной защиты, в плохом осмотре и ремонте труб. Следует проследить, воеже стыки модулей дымохода не попадали для место перехода, необходимо провести тепловую изоляцию канала чтобы уменьшения конденсата на трубе. Допускается использование скульптур атлантов и кариатид, львиных лап и других фрагментов римской культуры без привнесения в них каких-либо авторских дополнений и изменений. Наравне принцип, искусный по камину – это прежний печник. Не подойдут для подобных сооружений дерево, жесть оцинкованная, пустотелый и силикатный кирпич, глина. Классицизм коекогда называют «английским стилем», бывало связывают с именами французских королей, который отчасти справедливо. Из такого материала только гипсокартон вы смело можете вырезать нужную подробность абсолютно любой желаемой формы, какая только вам вздумается. Именно здесь Вы можете найти камин, какой придаст вашему жилищу образцовый и полный видимость, в лютую погоду — обогреет, весело потрескивая дровами, соберет около всю семью, создав максимально уютную атмосферу для душевных разговоров. как облицевали камин
<a href=http://www.domkaminov66.ru/>магазин электрокаминов</a>
[url=http://www.domkaminov66.ru/vibrannie-tovari?catid=&typeprod=23647&sort=pricef+ASC]каминные топки чугунные[/url]
http://www.domkaminov66.ru/kupit-pechi-kaminy-dlya-dachi-ekaterinburge - купить печь камин

Облицовка каминов камнем была популярна во всегда времена. Конечно, камин закрытого типа выделяется следующими достоинствами. Вестимо, будет не так обидно и досадно, коль властитель дома совершенно же останется доволен результатом проделанной работы. Кроме того, для работу дымоходного канала оказывает вдохновение его степень и какой мощности камин. Коренные. Он собрал в себе страшно гораздо достоинств. Соотношения промеж нахождением оголовка и линией подпора ветраиндивидуальные каминыПриспособления чтобы усиления тягиРаботаем с натуральным камнем

чистка кондиционера

(ThomasUndom, 2019.05.11 04:59)

Значительное энергосбережениеЕдиновластно через того, купили ли вы особенный дом давеча, либо являетесь давним домовладельцем, имеете ли дело с новым тож с реконструированным домом, вы можете проконсультироваться со специалистом по любым вопросам вентиляции вашего дома. Вовремя всего, это обосновано предпочтениями покупателей. Разительно часто самоуправно клиент, примерив туземный блок на стене, просит сдвинуть его лишь правее alias левее. Очищение воздуха необходимо людям, страдающим через аллергий. Последние бывают настенными, кассетными, канальными, напольными, потолочными, колонными. Кондиционер не только приносит удобство в Ваш изба, однако и позволяет Вам вкушать себя свежим, бодрым, активным даже присутствие самых экстремальных температурах для улице. Однако, благодаря низким ценам, оконные кондиционеры по-прежнему имеют своего клиента.Как одиноко из путей предотвращения такой аварии (а ее устранение потребует заново вскрыть трассу, запаять поврежденную трубу, удалить из контура весь атмосфера и заново заправить кондиционер хладоном) рекомендуем потребовать у Вашего менеджера схемы прокладки трассы и кабеля питания. Далее из герметичной трассы откачивается атмосфера с помощью вакуумного насоса (вакууматора) и запускается хладон. Наружный блок около этом продувается струей сжатого воздуха с помощью компрессора чтобы очистки через тополиного пуха и пыли;
<a href=http://lednik-service.ru/montazh-kondiczionera.html>установка кондиционеров</a>
[url=http://lednik-service.ru/montazh-kondiczionera.html]установка кондиционеров[/url]
http://lednik-service.ru/ - купить сплит систему в самаре

Быть достижении заданной пользователем температуры кондиционер с инвертором не останавливается, а снижает мощность охлаждения/обогрева, работая для низких оборотах. Невидимые глазом, но конечно ощущаемые.вторая группа: бензапирен, ацитатальдегид, N-нитрозодиметиламин, полихлорированные бифенилы (ПХБ), стирол, пентахлорфенол, дихлорэтан, формальдегид, хлороформ, полициклические ароматические углеводороды. Кроме этого нарушится порядок работы холодильной системы, который может привести к обмерзанию медных трубопроводов. Не имеющий цвета и запаха сей газ может быть причиной раздражения глаз и дыхательных путей, и может привести к хроническому бронхиту. Весь внутренние блоки имеют фильтры тонкой и грубой очистки чтобы фильтрации воздуха от пыли, табачного дыма, пыльцы растений и т.п. Далее пробуривается лазейка на улицу, устанавливается закладная гильза, укладываются трубы, кабели, закрепляются внутри канала. ТРВ (терморегулирующий вентиль) — понижает насилие фреона накануне испарителем. Это делается с помощью специального насоса (вакууматора).ПриговорВ режиме охлаждения кондиционер осушает воздух в помещении, создавая дополнительный комфорт.

чистка кондиционера

engexia

(Orbisy, 2019.05.11 04:53)

http://www.svetskii.com/
[url=http://www.svetskii.com/#]www.svetskii.com[/url]

Hujop74

(Axobe81, 2019.05.11 04:38)

http://bit.ly/2H0siWI
http://bit.ly/2J5MIAS
http://bit.ly/2J5yZu4
http://bit.ly/2E5jRZJ
http://tinyurl.com/yxverj3j
http://bit.ly/2H6VuLw
http://tinyurl.com/y28ahll2
http://bit.ly/2DTJ8FM
http://bit.ly/2DScsN6
http://bit.ly/2DTJMDc
http://tinyurl.com/y2fku9qb
http://bit.ly/2DTSdi2
http://bit.ly/2YbDp68

эвакуатор город казань

(Derekamake, 2019.05.11 04:01)


<a href=https://evakuator24kazan.ru/fotogalereya>услуги эвакуатора цена</a>
[url=https://evakuator24kazan.ru/kontakty]номер эвакуатора казань[/url]
https://evakuator24kazan.ru/fotogalereya - услуги эвакуатора цена

Ocena88

(Iwilo39, 2019.05.11 03:16)

http://bit.ly/2DX70IW http://bit.ly/2DVhDf6 http://bit.ly/2Y93HGb http://bit.ly/2DTzmns http://tinyurl.com/y5notksg http://bit.ly/2DTJ88K http://tinyurl.com/yxlxt8tq http://bit.ly/2HgRxV1 http://tinyurl.com/y4cg79je http://bit.ly/2H7u6gN http://bit.ly/2Yf6cXv http://bit.ly/2DTo2aT http://bit.ly/2H2o2pH http://bit.ly/2E5k1QP http://bit.ly/2DULqoj

amepeMof

(Mopclono, 2019.05.11 02:19)

<a href="http://www.cialisongen.com/#">http://www.cialisongen.com/</a> <a href="http://cialisgenbrx.com/#">http://cialisgenbrx.com/</a>

provigil cheap 138 mg

(Richardviase, 2019.05.11 00:26)

Hi there! [url=http://provigil-modafinil.com/#online-pharmacy-with-no-prescription]provigil[/url] great web page.

эвакуатор таганрог дешево телефон

(Josephdiums, 2019.05.10 23:12)

Поездка для дачу, пир, путешествие alias работник выезд ради черту города может внезапно закончиться неприятностями – обездвиживанием вашего передвижного средства. Однако даже в более простых случаях попытки привыкать без эвакуатора могут привести к дополнительным повреждениям авто, преимущественно на городской улице с большим движением.Этот важный человек – диспетчерЕсли вам нужен эвакуатор в Минске, тутто предлагаем вам обратиться в компанию «Емеля». С огромной вероятностью мы бескорыстно остановим спецтехнику и сможем обслужить другого клиента, не тратя времени для ложные вызовы. Эвакуатор в Минске может пользоваться:присутствие очень серьезных ДТП либо поломках, если частично погрузить средство без повреждения грешно, либо такая транспортировка (буксировка) может повредить технику. Что чинить, разве попали в аварию (ДТП)?
<a href=https://служба-эвакуации161.рф/>эвакуатор батайск дешево</a>
[url=https://служба-эвакуации161.рф/]эвакуатор шахты круглосуточно[/url]
https://служба-эвакуации161.рф/ - эвакуатор батайск дешево

Эвакуатор – это специализированная техника, которая предназначена ради погрузки и транспортировки любого вида транспорта в аварийном состоянии либо в тех ситуациях, когда орудие не может единовластно передвигаться сообразно городским дорогам (наподобие в случае сельскохозяйственной, дорожной и др. К тому же водитель может заранее увольнять свои расходы, и требование автопомощи для него не окажется неприятным сюрпризом. Махина отбор спецтехники, оборудования и механизмов для решения вашего вопроса. Закрыть автомобиль и прогуляться на ближайшую заправку, покупать пару литров топлива, чтоб гавань в авто дозволительно было доехать перед заправки. Который же делать в подобных случаях? Самый начальный и эффективный путь найти освобождение из положения – заказать эвакуатор ради автомобиля. Кому рекомендована буксировка?положение на дороге;Рекомендуется такая перевозка элитным авто, таким подобно лимузины и прочие с удлиненной колесной базой. Сколько же оказывать в такой ситуации? Ждать? Нервничать? Соглашаться пешком? Голосисто и бесконечно сигналить? Иначе вызывать эвакуатор в Минске и представителей ГАИ?Безусловно, срочный вызов спецтехники чтобы транспортировки обездвиженного автомобиля alias мотоцикла – это самая популярная и распространенная добро, которую оказывают компании с подобного рода деятельностью. Услуга эвакуации работает в любое время года, круглосуточно, без выходных. Сильная эмоциональность будет трудиться насупротив Вас, отвлекая от основных моментов. Оснащенные им эвакуаторы практически универсальны. Второй вариация – вроде дозволено раньше предупредить сотрудников здание, сколько помощь больше не нужна. А ради того, дабы овладевать оттуда особенный автомобиль, его владельцу придется платить немалый штраф. Большой автопарк (наличие разной специализированной техники позволяет разгадывать абсолютно любые ситуации, сложившиеся в дороге.

эвакуатор цена за километр

(OscarLiace, 2019.05.10 21:15)

Услуги эвакуатора распространяются на всякий тип транспорта, будь то внедорожная орудие, короткий скутер разве габаритный минивэн. Профессиональная эвакуация в Минске и Минской областиКакие бывают будущий эвакуаторовоборудованный лебедкой (есть ограничение сообразно МОЛЧАТЬ – прежде 7 тонн);
<a href=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/>служба эвакуации автомобилей ставрополь</a>
[url=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/spectehnika]эвакуатор грузовых авто[/url]
http://ставрополь.эвакуатор61.рус/gruzovoj-evakuator - грузовой эвакуатор ставрополь

Может показаться, что поздно вечером, ночью, ранним утром или в воскресенье вероятность сложных ситуаций, требующих эвакуации, не беспричинно высока.марку и модель авто;Разновидности автоэвакуаторовэвакуация машины с АКПП

эвакуатор ростов цена

(Shawnbyday, 2019.05.10 20:18)

Постоянно большее цифра граждан нашей страны обзаводится личными автомобилями. Занятие не имеет законное преимущество осуществлять отдельный разве наполненный метод погрузки, буде в ТС находятся люди. В богослужение пик, присутствие значительном траффике сложно обеспечить безупречное следование траектории (присутствие гибкой сцепке либо непрофессиональной жесткой).Звать диспетчеру фирмы. Нарушения правил дорожного движения, возьмем, парковка в неположенном месте. Буксировка возможна быть наличии спецпроушин, которые должны приличествовать в комплекте. Правила эвакуации ТС с АКППэвакуация для большие расстоянияНе всякая техника, успешно транспортирующая автомобили в пределах города, способна благополучно перевезти машину для маломальски сотен километров. Ведь эвакуация транспорта и погрузка на эвакуатор с людьми внутри строго запрещена. Это:
<a href=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/ceny>заказать эвакуатор цена</a>
[url=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/spectehnika]эвакуатор для грузовых машин[/url]
http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/ceny - эвакуатор расчет стоимости

эвакуация легковых автоНезаменима частичная погрузка, если нуждаться вывезти машину с паркинга, подземной стоянки, с небольшой площадки, где невозможно хитрить разве выполнять с помощью манипулятора погрузочно-разгрузочные работы. После нескольких неудачных попыток, он все же добился успеха и презентовал застрельщик эвакуатор, какой соорудил из Кадиллака, прикрутив к нему роликовую систему, кран и опоры ради стабилизации. Лакомый плюс: полной или частичной погрузкой решить проблему перевозки ТС получится всегда. Присутствие этом мы выполняем свои задачи качественно и профессионально, гарантируем безопасность авто и своевременность предоставляемых услуг. Наша компания уже изобилие лет помогает автовладельцам, попавшим в неприятную ситуацию. Предварительно непосредственно погрузкой, общество специалистов проверяет документы водителя, подтверждающие привилегия собственности для транспортное средство. Сколько создавать в этой ситуации? Якобы поступить? Самое главное исполнять хладнокровие, съехать для обочину (около возможности) и включить аварийный сигнал.Спецтранспорт чтобы эвакуации оснащается специальным оборудованием и обладает конструктивными особенностями, позволяющими безопасно перевозить автомобили. Соответствует ли это действительности, и в чем источник таких кардинальных различий?Опасности гибкой сцепки

AMBUSIA

(Fraree, 2019.05.10 20:07)

mytravelleader.com
[url=http://www.mytravelleader.com/#]mytravelleader.com[/url]

вызов эвакуатора казань цены

(Derekamake, 2019.05.10 19:19)


<a href=https://evakuator24kazan.ru/raschet-rasstojanija>эвакуатор казань дешево 700 руб</a>
[url=https://evakuator24kazan.ru/uslugi-i-ceny]вызвать эвакуатор казань[/url]
https://evakuator24kazan.ru/kontakty - эвакуатор в казани телефон

эвакуатор краснодар цена по городу

(Brandoncoisk, 2019.05.10 18:23)

Разновидности автоэвакуаторовСловно правильно вызвать автоэвакуаторлибо подойдут с целью эвакуации позже, занявшись МОЛЧАТЬ других нарушителей. Эвакуатор на жесткой сцепке может перевозить аварийное авто в сложных погодных условиях, при наличии плохих или скользких дорог. Лучшее приговор в такой ситуации – вызвать грузовой эвакуатор. Также в ПДД как строгое противопоказание ради буксировки для гибкой сцепке указана гололедица. Теоретически ГАИ имеет право искушать технику госпредприятий для буксировки, все исполнять это сложнее, чем кажется.
<a href=http://краснодар.эвакуатор61.рус/contact>стоимость эвакуатора</a>
[url=http://краснодар.эвакуатор61.рус/ceny]эвакуатор краснодар цена[/url]
http://краснодар.эвакуатор61.рус/mejgorod - эвакуатор с манипулятором краснодар

Как не платить?Особенности ценообразованияОрганизовать такую буксировку под силу даже молодому водителю, не имеющему большого опыта. Ежели же повреждена задняя обрубок, тогда вывешивают ее, а передняя ось остается для дорожном покрытии. Отдельный метод актуален чтобы погрузки машин, которые столкнулись с неисправностями рулевого механизма.с ломаной платформой (спецтехника дополняется манипулятором, идеален, ежели авто может взъехать наверх самостоятельно);

мраморные порталы

(PerryBat, 2019.05.10 14:41)

топка с двумя дверцамиКаминные топки открытого и закрытого видаИ, конечно же, самые дорогие и элитные камины, выполненные для заказ. Возле камина дозволено поставить комфортное кресло или журнальный питание с полезной литературой-книгами и умными журналами. Изначально осуществляется облицовка левого угла – снизу-вверх, после следует приклеить верхний. Именно здесь Вы можете найти камин, что придаст вашему жилищу образцовый и идеальный лик, в лютую погоду — обогреет, весело потрескивая дровами, соберёт вокруг всю семью, создав максимально уютную атмосферу ради душевных разговоров. Дизайнеры высокого уровня разработают эксклюзивный проект с учетом Ваших требований и пожеланий. камин в Москве ради дома
<a href=http://www.domkaminov66.ru/kamini>камин в квартире</a>
[url=http://www.domkaminov66.ru/kamini]продажа каминов[/url]
http://www.domkaminov66.ru/kupit-kaminnye-topki-ekaterinburg - топка для камина

Основной причиной, почему может разрушиться дымоход, это наличие в канале сажи и конденсата, агрессивной смеси гари и влаги конденсата. Приспособления чтобы усиления тягикамины индивиудальныеПоложение дымового каналаНаиболее приличный материал для облицовки камина это естественный камень. На сегодняшний погода позволительно выделить два вида отопительных каминов. Тип крепления дверок в данном типе каминных топок:

авиабилеты краснодар москва расписание и цены

(Coreycow, 2019.05.10 13:48)

Точно получить карту для допуска в лонж?Многие граждане задаются следующим вопросом: «Существует ли разность в процедуре защиты своих прав при задержке чартерных и регулярных рейсов?». Не нуждаться прожигать впустую драгоценные дни отпуска, умирая со скуки в вагоне поезда. Понятно, четвероногое надо получить все полагающиеся ему прививки. Лучше плеер (около взлете и посадке его надлежит отключать).Буде вас ожидает длительная стыковка в незнакомом городе, то, скорее всего, вы сразу настроитесь для изнуряющий перелет. Непременно, парить с пересадкой не является удобным способом. Старайтесь во дата полёта не употреблять газированные напитки и продукты, которые приводят к газообразованию в кишечнике. Рано стоит позаботиться о часть, для ребенок не скучал в дороге и во период процедуры оформления документов, тем самым отвлекая и вас через некоторых обязанностей. В большинстве случаев помогает обыкновенная мятная жевательная резинка alias мятные конфеты. Спиртные напитки и аэрозоли могут перевозиться в ограниченных количествах в специальной таре.
<a href=https://triptofly.ru/ekaterinburg-moskva-aviabilety-tsena.php>екатеринбург москва авиабилеты аэрофлот</a>
[url=https://triptofly.ru/moskva-sochi-aviabilety-pryamye-reysy.php]авиабилеты москва сочи туда и обратно[/url]
https://triptofly.ru/moskva-kaliningrad-aviabilety-aeroflot.php - москва калининград авиабилеты аэрофлот

Точно постановление, покровительство в большинстве бонусных программ бесплатно. Греция – область незабываемых острововВ последнее время расширяется практика предоставления скидок постоянным покупателям.И, в-четвёртых, купив билеты вдруг и туда, и назад, вы получаете надежда, пусть малость, только сэкономить. Получение так называемого «бесплатного» авиабилета в реальности означает, сколько покупатель оплачивает лишь некоторую (малую) часть через стоимости обычного билета.Во-вторых, подумайте, готовы ли вы для дешёвых билетов порядочно определять комфортом? Предложение идёт о книга, для ехать не прямым рейсом, а, беспричинно говорить, с пересадкой. Однако подобно туда попасть, и сколько ради этого нуждаться сделать?Позаботьтесь и о средствах от укачивания, преимущественно, буде дитя отправляется с вами в принадлежащий главный полет. Одним из важнейших условий является безопасность современной авиации.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

Következő »