Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpg 

Népi énekről...

 

A paraszti társadalomban természetes volt, hogy a gyermekektől kezdve a legidősebb korosztályokig egyaránt szinte mindenki tudott énekelni, a zene, a népdal születésüktől kezdve végigkísérte életüket. Sajnos ez már a múlté. A modern ember alig énekel, s ha énekel is, dalai általában a múló divathoz kapcsolódó, kevésbé értékes "alkotások".

 

Szeretném megmutatni, hogy a népdal nem csupán a régi idők emléke, hanem a mai ember is magáénak érezheti.
Lajtha László írja: "A népzene nemcsak egy lepréselt virág, hanem élet is." Ezt a zenét azonban ma már csak tudatos tanítással -tanuIással lehet életre kelteni.

 

 

A régi falusi közösségekben a dal szájról szájra szállt, vagyis hallás útján terjedt. Ezt a tanulási módot kíséreljük meg alkalmazni a mai élet szabta keretek között úgy , hogy magnetofonkazetták hallgatásával sajátítjuk el a dalokat.

 

 

A tanulás alapja tehát az eredeti hangzó forrás, melyet a kottaképek csupán kiegészítenek, magyaráznak. Bartók Béla szerint ugyanis "bizonyos hangadásban, hangszínben, tempóban és sok más apróságban megnyilvánuló előadásmódok nagyon jellemző hozzátartozói a népi zenének: tehát nem csupán a dallam leírható hangjai a fontosak, hanem a dallam előadásával járó sok egyéb tulajdonság is, mint a dallam megjelenítő eszköze."

 


A népdal tanításának legfontosabb feltétele a hangképzés ismerete, mely bármilyen műfajú énekléshez elengedhetetlen. Bár a hangképzés alapszabályai bizonyos mértékben az összes énekes műfajra egyaránt vonatkoznak, számolnunk kell módszertani különbségekkel is, melyeket a népi dallamvilág stiláris eltérései szabnak meg.

 

A népdaléneklés váljék közkinccsé, és tovább éljen a következő nemzedékekben.

 

A népi ének tanításának szakirányú feladatai

 

 

-   Az énekes népzene hagyományainak a megismertetése.

 

 

 

-   A népdalok hiteles megszólaltatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel.

 

 

 

-   Az emberi hang sajátosságainak megismertetése.

 

 

 

-   A magyar népzenei dialektusok sajátosságai.

 

 

 

-   Az énekhang technikai adottságainak fejlesztése.

 

 

 

-   A növendékek zenei képességeinek fejl.

 

 

 

-   Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzet fejl.

 

 

 

  - A dialektusok díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejl.

 

 

 

 

A népi ének tantárgy tanítása korosztályonként, tagozatonként tematikájában és módszerében azonos, az elvégzendő anyag mennyiségében és összetettségében azonban különbözik.

 
 

A javasolt zenei anyag kiválasztását mindig a tanuló életkora, technikai tudása, muzikalitása és zenei érettsége befolyásolja. A képzési program lehetőséget ad arra, hogy a fejlesztési ütemet a tanár a tanuló egyéni adottságainak figyelembe vételével határozza meg, így a képzési idő lerövidíthető. A kiemelkedő képességű növendékek számára második osztálytól lehetőség nyílik arra, hogy magasabb óraszámban (heti 2x45 perc) tanulhassanak.

  

Az alapfokú tanulmányok befejezése után a legkiválóbb tanulók továbbtanulhatnak a zeneművészeti szakközépiskolában, de tudásukat a továbbképző 7-10. osztályaiban is fejleszthetik.

 

 

Népi ének előadásmódjáról...

 

Minden stílus sava-borsa az előadásmód. Minden stílus meg is teremti a maga sajátos előadási fogásait. A régi népdalok itt-ott még hallható énekmódja az a legfeltűnőbb vonzóerő, amiért ma annyian lelkesednek érte; ezzel az énekmóddal „felöltöztetve” lesznek jelentősek néha egészen jelentéktelen dallamok is, sokszor stílusban idegen, pár hangnyi dúr dalocskák is.

 

Melyek tehát a megvalósításnak azok a sajátságai, amelyek kívül esnek a dallam szigorúan értelmezett, saját tulajdonságain? Ilyen az énekes hangszíne, a választott hangmagasság, az egyéni vagy területenként szokásos tempó; ilyen a kezdő lendület, amely a dallam tempóját ritmusát is befolyásolja; ilyen az előadás színezése vagy a színezéstől való tartózkodás, és mindenekfölött a díszítés, a dallamhangokon felül alkalmazott díszítő hangok, amellyel az énekes körülfonja a dallam alaphangjait.

 

Ezek mellett hozzátartoznak még az előadás stílusához olyan elemek is, amelyek a dallamnak is sajátságai, de az énekes az előadás folyamán pillanatnyi ihlete szerint rögtönzi, változtatja: ilyen a pontozásnak egyéni alkalmazása, és ilyen a variálás, ami bizonyos dallamfajtákban vagy bizonyos régies hagyományú területen, bizonyos egyéniségek énekében nagyobb mértékben változtatja meg a dallam főhangjait is, s az állandó változtatás a lehetséges, egyenlő értékű fordulatokból változatos, művészi fölépítést alkot egy sok versszakos előadásban; vagy sablonos menetekből ötfokú fordulatokkal népi stílusú dallamot formál. Stílust jelenthet az előadásban bizonyos dallamok hangszerrel együtt hangzó éneklése, sőt stílussá válhatnak bizonyos modorosságok is: az oktávtörés vagy más énekes fogások. Lássuk sorban mindezeket.

 

A hangszín különbözteti meg legjobban a régi, hagyományos éneklést a maitól és a nem népi előadástól. De mindenféle népi éneklés is különbözik a tanult énekesekétől: a hangképzés természetességében.

 

A nép, ha dalol, mindenekelőtt szöveget mond torzítatlanul, méghozzá a tájszólás erős színeivel; emellett énekel, ahogy tud. A tanult énekes mindenekelőtt szép hangot akar képezni, emellett mondja a szöveget, ahogy lehet. Ezért minden egyes hangot külön „megformál”, míg a népi énekes csak dallamsorokat, zenei egységeket formál meg. Ez tehát már hangzásban is különbséget jelent mind a régi, mind az új népi előadással szemben. De a két népi énekmód is különbözik egymástól. A régi dallamok hagyományos hangszíne ünnepélyes, komoly, mondhatnánk: meghatódott volt.

 

 „Az öregek, különösen Erdélyben egészen más gégebeállítással, a közönséges {159.} beszédtől elütő, megilletődött, ünnepi vagy derűs: egyszóval sokféle hangszínnel énekeltek.” Különleges gégebeállítással különleges hangszínt hoz ki összeszorított torkából 0147 dalunk gyimesi énekese. Itt is tapasztalhatjuk, hogy egy még dallamnak alig nevezhető, három hangon recitáló zenei mag mit nyer a díszítéstől: a három hangot körülburjánzó, furcsa, préselt hangszínű díszítmények és a hangismétlés sajátos hatása teszi ezt az éneket olyan egyedülállóan megragadóvá.

 

Díszítményeinek ez a sajátos hangszíne van olyan különös, mint egyes lapp énekesek díszítményeinek hangszíne (amit Szomjas–Schiffert felvételein hallhatunk). Nyilván valami nagyon ősi időkből származó énekmód ez, aminek mégsem „primitívsége” ragadja meg a hallgató figyelmét, hanem kifejező ereje.

 

Egészen más hangvétel jellemzi a mezőségi énekeseket. Ott a nagy magasságban, feszített, érdes éneket kedvelik. Ez a magasba törő, minél élesebb éneklés különben másfelé is megvan, például Gyimesben is, sőt ott is, ahol már régi énekstílus nem él. Az Abaúj megyei Ájban mondta egyik 30 év körüli asszony, aki a maga korosztályának vezető énekese volt: „Mi így danoltunk, igen gyorsan meg igen magosan”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Ennek az uralkodó követelménynek a mély alt hangúak nem mindig tudtak eleget tenni. Panaszkodott is egy jó dalosom, hogy nem bírja „oj élesen” (vagy »vékonyan«, »oj igen fel«); belefájdult a feje, az ér a homlokán, a templomi feszített éneklésbe. (Itt óhatatlanul eszünkbe jut Arany Bolond Istókjának temetési jelenete: „A két tanitvány, duzzadó nyakinnal Erőlködé a felső nyolcadot, És, mintha fojtogatták vón’ patinggal, Fejökbül a szem úgy kidagadott; Tán az akasztás sem jár annyi kinnal...”) Úgy látszik, régi hagyomány ez a népi éneklés mindenféle műfajában. Az ájiak, akikről szó volt, már csak új stílusú dalokat énekeltek ilyen „élesen”; a gyimesiek régi keserveseket, de nem kevésbé élesen, persze azért valami más hangszínnel: nem az ájiak és más magyarországiak egyenletes, csengő, világos mellhangjával, hanem valami préseltebb fejhangon, ami amazok derült hangzásával szemben valóban „keserves”, panaszkodó, majdnem félelmetes hatást kelt (013, 047/a).

 

Nem lehetetlen, hogy ezek a hegylakók énekükben is megőriztek valamit azokból a kiáltásokból, amivel egyik csúcsról vagy gerincről a másikra adtak jelt és felelgettek egymásnak: az úgynevezett „hüdintések”-ből (0197/d). Mindenképpen számolnunk kell ezekben az éles éneklési módokban azzal, hogy a messzeható hang volt bennük a cél, elsősorban a férfiak énekében. (Ugyanakkor az igazi klasszikus, díszített, régi előadóstílus sokkal kevésbé törekedett erős hangra, inkább bensőséges, telt hangzásra.)

 

Az új stílusban a csengő, átható hang az ideál; és a mindig magasabbra törő éneket egyes variációkban is tettenérhetjük: egyes dalokban a magasabbra törő lányok mindegyre magasabb megoldást alakítanak ki, s ez meg is marad a különböző alkalommal följegyzett változatokban. 0370, dalunk mellé tegyük oda az alábbi (áji) variánst és más változatokat:

 

Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

 

{160.} Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

a) egy előbbi, alacsonyabb változatot mutat be, b) egy későbbi magasabbat, s c) egy föltehető, legkorábbi megoldást.

 

Ezek a változatok együtt is hangozhatnak, mert gyakori jelenség, hogy a lányok-legények közös dalolásában ugyanannak a menetnek többféle megoldását egyszerre halljuk, például skálaszerűt ötfokúval együtt, vagy az ilyen tercpárhuzamban lévő megoldásokat: ezek együtthangzását szeretik is. Ájban mondták erről: „Aztán azt tetszik gondolni, hogy nem szép az, mikor többen többféleképp dalolják?” „Tudja Ilon néni, az osztán olyan szépen mén, mikor többen danolják, aztán mind más furmán mén”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Azonban akár régi stílus él még valahol, akár az új, egyben mindig hasonló az igazi paraszti előadás: nincs benne színezés, megjátszás, „előadás”. Változatlan, egyenletes hangszínnel, erősség változtatása nélkül – legalábbis szándékos és színezésre törekvő hangerőkülönbség nélkül – hangzik el az egész ballada vagy sok versszakos lírai dal. Hangerőkülönbség annyiban áll elő, hogy a sor vagy a dal végére elfogy a lélegzet, s ott elhalkul az ének, néha egészen elenyészik, hogy az utolsó szótagot nem is mindig halljuk. De ennek nincs dinamikai árnyalásjellege. Vannak olyan öregek is, akik nagy erővel meglökött hanggal kezdenek, s aztán elhalkul a hangjuk.

 

De ez sem szándékos árnyalás, s nem is jellemző az igazi, régies előadásmódra. Az új stílusban pedig kétféle énekmód szokásos: az egyik derült, harsány, gyors s ennyiben merev éneklés, a másik – különösen kezdéskor, közös éneklés elején, például amikor a lányok még magukban vannak a fonóban és várják a legényeket –, lassú, kötött, minden hangot jól kihúzó ének. Újabb felvételeken, különösen idősebb asszonyok énekében, már majdnem mindig csak ezt a „kezdő” hangulatú éneklést hallhatjuk új stílusú dalainkban is. De akár gyors, akár lassú, mindkettő egyenletes és egyszínű.

 

Az öregek balladaelőadása – régi hagyományú területen a fiataloké is – ezt a hagyományos, színezés nélküli előadást követi. Hangszín, hangerő változatlan az egész történet alatt; az ünnepélyesen, megilletődötten énekelt dallammal csak kiemelik a hétköznapokból a történetet, a mindennapi élet fölé stilizálják, s a hatást rábízzák a szövegre, amelynek minden szava súlyt kap ebben az éneklésben, s mint egy lassított film lepergetve növekszik hatásában. Azt is tapasztalták az első gyűjtők, hogy a legrégiesebb hagyományt őrző öregek a balladát és a hozzá hasonló hőfokú lírai dalokat behunyt szemmel, merev tartásban adták elő. Néha sajátos taglejtéssel, egyik fülük mögé tartott tenyérrel énekeltek. A behunyt szemmel, {161.} sőt hátrabillent fejjel előadott balladát tapasztalta C. Sharp is, az angolok „Bartókja”, az amerikai Appalache-hegységben; a fül mögé tartott tenyérrel pedig mongol énekest láttam énekelni. Ezek tehát nemcsak a magyar parasztok szokásai, hanem vagy valami régi hagyomány maradványai, vagy egy általános, emberi magatartás sokfelé jelentkező változatai.

 

Még színtelenebb az az énekmód, amit „sebes parlando”-nak nevezhetnénk: amikor a díszítetlen alaphangokat szinte hajszolt beszédtempóban pergeti le az énekes anélkül, hogy recitálásról beszélhetnénk; ezt már az ilyen dallam nagy íve is kizárja, valamint a közbeiktatott, hirtelen lefékezett hangok, amelyeket egy-egy melizmával is kiemel a gyors hangok közül. Ez világosan előadási sajátság, ami belső feszültségből ered, és feszültséget éreztet (0104).

 

Teljesen azért a színezés sem hiányzik a népi gyakorlatból. Bizonyos műfajok megengedik, sőt megkívánják: bordalok, mulató nóták, tréfás, jelenetszerű darabok, obszcén vagy kötődő szövegű táncdalok. Ezekben a csattanót vagy a különleges hangulatot kiemelik, éreztetik. Általában a jókedvet szokás jobban kifejezni, a szomorúság, bánat, panasz tartózkodóbb. (Nyilván, mert amúgy is erősebb a hatása.)

 

A díszítés, sajnos már nagy területen kiment a divatból a magyar népcsoportok többségében, csak egy-egy régies folt öregeitől lehetett még fölvenni: Dél-Dunántúlon, szórványosan az Alföldön, s máig igen szépen díszített dallamokat hallhatunk Erdély és Moldva falvaiban. Bartók és Kodály a Székelyföldön még dúskált benne, ma már inkább csak a bukovinai székelyektől hallani, valamint a Mezőségen, Gyimesben és mindenütt Moldvában (015, 066–067, 069, 0102, 0113, 0117, 0147).

 

Moldvában Veress Sándor még a 30-as években közösségben énekelt, díszített dallamokat hallott, amikor a fiatal lányok és asszonyok csoportja minden díszítményt hangról hangra egyformán énekelt. (Veress 1931, 133–134.) Vagyis ő még hallotta azt, amit Bartók kikövetkeztetett a székelyeknél, a kiveszőben lévő gyakorlat maradványaiból és a románok archaikusabb hagyományainak analógiájából. Ennek az egységes ékesítésnek feltétele, hogy a díszítések helyét és formuláit a hagyomány megszabja, s bizonyos tartózkodás is szükséges az alkalmazásában, olyan leszűrtség, ami csak bizonyos előre látható és természetes megoldásokat enged meg. HFM 1964 I/b-t ugyan egyetlen, magányos moldvai énekes adja elő, de versszakról versszakra azonos díszítményekkel; ez nyilván ennek a kikristályosodott, moldvai „közösségi” díszítésmódnak következménye. Annak ellenére, hogy sok versszakon keresztül pontosan ismétlődnek ezek a hajlítások, sosem válnak unalmassá, s minden belföldi és külföldi hallgatót elragadtak különleges szépségükkel.

 

Pedig talán mégis fokozottabb művészi teljesítményt nyújt az olyan díszítés, amit már csak egyéni teljesítményként, magányos énekben tapasztalhatunk: amikor a díszítések gazdagon burjánzó hajlításai mindig új és új megvilágításba helyezik a dallamot, sőt maga a dallam is változik egyes hangjaiban, amint az énekes {162.} a pillanatnyi hangulata szerint alakítja. (Például: 0113 – ez még tulajdonképp mindig ugyanaz egészen apró eltérésekkel. Igazi példája 137–138.)

 

Már megismertük a gyimesi énekes sajátos, primitív – de nem szépségben és hatásában primitív – díszítésmódját. Egészen más világ a dél-dunántúli hagyományt képviselő öregek hajlítástechnikája: leírva gazdagon ömlő ornamentikát látunk, de meghallgatva nagy részét alig halljuk; nagyon finom, átfutó mellékhangjaikból csak egy-egy fontosabb kap erősebb hangzást és jelentőséget (0117).

 

A szintén odavaló Csirke János töredezett hangján pedig még gazdagon áradó díszítések veszik körül a dallamot – ez a régi hagyomány folytatása –, amellett azonban sajátos, magas hangszíne, el-elfúló, majd meg-meglökött hangja már biztosan nem az általános hagyományt képviseli. (Ezért nem választottunk tőle hangzó példát, bár az utóbbi évek népdalfesztiváljain sűrűn szerepelt.) Palócok közt is találunk még gazdagabb díszítést (087), de a hagyomány kiveszése, vagyis az ellenőrzés és példa hiánya okozza, hogy ennek az énekesnek bizonyos szertelenség van hajlításaiban, amint a dallamnak már a variáláson túlmenő, állandó elforgatásában is.

 

Túlzott a díszítés a különben nagyon szép és hagyományos stílusú körösfői asszony éneklésében is: 0111-ben nagyon ki akarta vágni a rezet, s a máskülönben alig díszített (sőt inkább díszítetlen) 11-est szokatlanul kicifrázta. Itt ugyan minden „hagyományos”, máshol is előforduló, de ez a példa már szinte az a „beteg ló”, amelyen minden lehető betegséget bemutatnak, de ami az életben sosem fordul elő. Ehhez hasonlít egyetlen alföldi, díszített fölvételünk, a szentesi tekerősök cifrázott éneke: ez is a gazdagság egykori maradványa, de talán már nem is jellemző képe (015). Még alkalmunk volt a régi, „alföldi” hagyomány finom, tartózkodó hajlításait hallani egy szatmári énekes és táncos öregtől; sajnos, akkori magnetofonunk és szalagunk minősége nem engedi meg, hogy lemezen bemutassuk. Mikorra jó minőségű felvételt tudtunk volna készíteni, addigra elvesztette hangját, sőt emlékezete is kihagyott. Így csak kottáról mutathatjuk be egy dallamát:

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár!

 

{163.} AP 5438/a Nyeste András 60 é. Kiskálló (Szabolcs) 1955. Bacskai K.

 

Ha ennek a gyakorlatnak törvényszerűségeit akarjuk megismerni, valóban csak Erdélyből és Moldvából vehetünk példákat. Sajnos, az erre vonatkozó vizsgálat még csak a kezdet kezdetén tart. Egy korábbi vizsgálat (Rajeczky 1956) moldvai énekesek díszítményeit vetette össze gregorián melizmacsoportokkal, amelyeknek egykori, valóságos ritmusára következtetett az élő gyakorlatból. Eredménye – hogy a díszítmény mindig a főértékeket osztja fel, aprózza ki – nyilvánvalóan csak giusto dalok melizmáiban érvényesülhet, esetleg ritkán, poco rubatóban. A kezdő és végmelizmákat ki is veszi ebből a megállapításból. Az igazi rubato dalok nagyobb díszítménybokrai mindig megnyúlást okoznak, vagy már eleve hosszú, kitartott hangokon jelennek meg. A rubato dalokban több a változatosság is.

 

Paksa Katalin ezekre vonatkozó, sajtó alatt lévő vizsgálatai annyit már kimutattak, hogy a kvintváltó dalok magas és mély, egyező pontjain a díszítmények is utánozzák az egyszer már elhangzottat, s ezzel is igyekeznek kiemelni a két rész megfelelését. (Vö. Olsvai, egy sajátos esettel kapcsolatban.) Egy-egy jellegzetes és szépen díszített régi példán azt is kimutatta, hogy a díszítmények törvényszerűen azonos dallamhelyeken jelennek meg, függetlenül attól, milyen szövegrész van alattuk. Ugyanerre az eredményre jutott Rajeczky is elemzett példáin. Tehát a dallamhoz alkalmazkodnak, nem pedig valamely szövegrészen, szótagon bontakoznak ki; vagyis a zenei tagolást hangsúlyozzák. Ezért marad díszítetlenül a „törvényszerű” díszítésben a 2. és 4. sor záróhangja, hogy a dallam-szerkezet két főpillérét ne takarják el a díszítmények. (Paksa) Kitűnő példa erre 137.

 

Ez az azonos, előre meghatározott helye és mennyisége a díszítésnek adja meg az alapot a közösség egyértelműen alkalmazott gyakorlatának, ami a közös éneklés díszítményeit szabályozza. Ugyanakkor azt is látjuk a 137. példában, hogy a változatosságot is szolgálhatják a díszítmények, ha az azonos helyen néha bővebb, néha egyszerűbb hajlítást alkalmaznak, egy-egy alkalommal el is marad, majd utána újra még gazdagabban fonja körül a megfelelő dallamhangot. Ez meg nyilván az egyéni alkalmazásnak, egyúttal a művészileg megkomponált, több versszakos előadásnak a követelménye. Ilyenkor „merészebb” megoldásokat is hallhatunk, aminőt a szokás által megszabott közösségi gyakorlat nem alkalmazna.

 

Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,

 

{164.} Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,
Kinek mint tëngërnek, megáradott hobja
Sok búnak, bánatnak körül vëtt nagy árja,
Mert a vitézëknek esöttë ma ëgy híjja.
Fëlemelé Kádár szëmeit az égre,
Mondván: Uram Jézus jöjj segítségëmre.
Nosza jó katonák, harcoljunk két kézre m
Mert nem latok embert jőni segítségre.
A zászlótartónak fëlszóval kiálta:
„Vidd e-l fiam, vidd el az zászlót más útra.
Hogy el ne vesszën mi urunk keves hadja m
Mert Magyarországért m mëghalok én még ma.
Kiontom vérëmët én szëgény hazámért,
Ezënről mëghalok kedves nemzetëmért.
Nëm szánok érette bizony ontani vért
Mert én a Krisztustól vëszëk jutalmad’ s bért.

 

1. Óh mel gyázëba borul-t síralmas esztendő, m
Melben ami szivünk Nem örvendëzendő,
Hanem szëgény hazánk majdon elveszendő,
Hanem leszen Isten rajtunk könyörüllő.

 

2. m Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
Immár a hazánkba nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük a zegeknek Urát,
Elveszeszt az isten mintë régën Sodomát.

 

3. (M)mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëgnëm tartották ő parancsolatát.
Nyisd mëg én Istenëm imádságënak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáznyócba böjtelőhavába
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába.
Sok apák, sok anyák fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejökët

 

(1) Ó mel gyászba borult siralmas esztendő,
Melben a mi szivünk Nem örvendëzendő.
Hanëm szëgény hazánk majdon elveszendő,
Ha nëm lészën Isten rajtunk könyörüllő

 

2. Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
immár a házunknál nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük azegeknek Urát
Elveszeszt az istenn mint régënn Sodomát.

 

3. m Mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëg nëm tartották ő parancsolatját.
Nyisd mëg én Istenëm imádságnak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáz nyócba böjtelőhavában
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába
sok apak, sok anyak fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejököt.

 

Kodály saját fonográfhengerein: F 247–249. Borbát András 60 é. Kászonújfalu (Csík) 1912. Az első 4 versszak a Kádár István históriából, utána 4 versszak eg ymásik históriás énekből, majd ugyenez még egyszer felvéve. A dallam azonban mindháromszor ugyanaz.

 

{166.} Hasonló ez a pontozás „átlagos” törvényszerűségeihez és annak egyéni, merészebb, néha törvényellenes alkalmazásához.

 

Az utóbbi mindig együttjár a variálással is, amit Kodálynak már klasszikussá vált közlése is bemutat, a Kőműves Kelemen 36 versszakáról készült fonográffelvétel részletes lejegyzése. (Lásd a 138. példát.)

 

A példán láthatjuk azt az eljárást is, amit Paksa Katalin számos díszített, régi dallamon megfigyelt, hogy a melizma sokszor átveszi a dallam főhangjainak szerepét is, illetve azokat díszítménnyé változtatja át.

 

Borsai Ilona vizsgálata (1959) még az új stílusban is ki tudta mutatni, hogy a hajlítások – a régihez képest természetesen szerény, többnyire egy hangból álló hajlítások – bizonyos törvényszerűséggel jelentkeznek, és bizonyos nagyobb hangközök kitöltésére, bizonyos csúcspontok kiemelésére, a dallam főhangjainak érzékeltetésére szolgálnak, pontosan arra, amire az egyenlő értékű, különböző dallammenetek is szolgálnak a variálás során. Megfogalmazása szerint: „Mint a dallam tartóoszlopaiba kapaszkodik újból és újból az énekes, összeegyeztetve így a merész kilendüléseket a szilárd otthonérzés biztonságával.”

 

Azt is megállapítja, hogy az itt tapasztalható váltóhangok, előlegzések és hangközkitöltő lépések megegyeznek a 16–17. századi díszítő eljárás szokott fogásaival. Tehát szinte az emberi ének általános követelményeiből fakadnak. Ezúttal nem lehet szó a régi, műzenei gyakorlat esetleges maradványáról, hiszen ez a hajlítástechnika egy korábbi, gazdagabb ornamentika után lépett annak helyébe, egy egészen más, tulajdonképpen díszítetlen stílusban. Tehát azt az alapkövetelményt tartotta meg belőle, vagy azt valósította meg helyébe, ami nélkül, úgy látszik, az ösztönös énekkultúra nem tud létezni.

 

Már az idézett példákban is láthattuk, hogy az énekes nemcsak azzal teszi változatossá előadását, hogy a díszítményeket soha nem alkalmazza teljesen egyformán, hanem azzal is, hogy magát a főhangokat is cseréli, változtatja. Ez már variálás, és a későbbi fejezetben foglalkozunk vele részletesen. Azért itt is meg kell említenünk, annyira összefonódik egy bizonyos dallamstílus előadásmódjával. Hiszen a díszítés is nemegyszer variálás: a főhang megváltoztatása. Mindaz a változás, ami egy énekes egyszeri előadása folyamán beáll, még előadásmód is amellett, hogy már a variálás első lépéseit is jelenti. Igen sok dalunk különböző följegyzései nem is mutatnak nagyobb eltéréseket, mint ami egy előadáson belül mutatkozik benne. Mégis, minthogy ezekkel a kisebb-nagyobb eltérésekkel kezdődik meg az a folyamat, ami a nagyobb eltérésekhez vezet, és a tulajdonképpeni „variánsokat” létrehozza, az egész folyamattal együtt fogjuk tárgyalni.

 

Ugyanez a változatosságra törekvő és zenei felépítést kialakító előadás kívánja meg a pontozás szabadabb alkalmazását is. A 90–95. példában láttuk már, hogyan élt evvel a lehetőséggel a már említett áji leány. Végül még kimondott „szabálysértést” is megengedett magának. Mindezt a dal egyszeri megvalósítása, az „előadás” alakítja a kész nyersanyagon, a dallamon az ihlet, a pillanatnyi ötletek és a tudatos felépítés hatása alatt.

 

{167.} Egészen másfajta előadást kíván a parlando dallamok stílusa. Ezekben sem díszítés, sem ritmikai árnyalás nem lehetséges, mindössze a variálásnak lehet valami szűkebbre szabott lehetősége. Ami itt az előadótól függ, az egyedül a lendületnek és a sorvégi megállásoknak egymáshoz mért aránya és a hangszín. A tempó sajátos gyorsasága a mezőségi–gyimesi énekesek recitáló dallamainak is ad valami sajátos hatást: példa rá 0104. Ez a „sebes parlando” már területi stílusnak látszik: ha nem is mindenki él vele azokon a területeken, de máshol így nem jelentkezik.

 

Már a modorosság határán jár az a sajátos, erdélyi előadási sajátság, hogy az utolsó szótagot elnyelik a sor végén, különösen az utolsó sor végén, a dal befejezésekor.

 

Egy borszéki Kádár Kata-felvétel (MF 1167/c) lejegyzésére írta rá Kodály ehhez az elnyelt záróhanghoz: „Ahol vagy akinél ez az utolsó hang elhagyása rendes szokás, ott az utolsó hang még kivételesen sem szólal meg, sőt gyakran az utolsó előtti hang ilyen ornamentummal végződik”, és rámutat az alaphangról csúszással lehajló, nyögésszerű melizmára. Egy másikra, F 253 (= AP 6028/g) „Egy kicsi madárka”, Kodálynak 1912 kászonimpéri gyűjtésű dalára pedig: „Xutolsó szótagot nem ejti ki; a hangja többnyire határozatlan nyögésbe csuklik (oláh-székely szokás szerint).” Erről már Bartók (1967 II. 33) is megemlékezett, mint román hatásról az erdélyi magyaroknál; részletesen foglalkozott vele Almási István (1969). A kiindulás az a bizonyos elhalkulás lehetett a dallam végén, amit már említettünk, amikor elfogy az énekes lélegzete. Különösen érezhető ez az elhalkulás a tipikus záróritmusokban (31/bc). Ebből azután már modoros „stílusfogás” lett: egyes énekesek egyáltalán ki sem ejtik az utolsó szótagot, vagy néha két-három utolsó szótagot sem (0111, 0141, 0143, 0151 és egészen szertelenül 0318).

 

Még sajátosabb a mezőségi énekeseknél tapasztalható érzéketlenség a szöveg szótaghosszúságával szemben. Az ő előadásuk amellett igen erős ritmuskülönbségekkel él, sokszor a nyolcad és pontozott negyed arányát az 1:3-ról 1:5-ig, sőt azon túl is fokozzák (pl. 0300); ugyanakkor ezek a nagy hosszúságkülönbségek egyáltalán nem a szöveg hosszúságviszonyaihoz igazodnak, mint ahogy ez a magyarban általános, hanem sokszor éppen a nagyon rövid hangra hosszú szótag esik. Ez azonban itt nem kivételes eset valami hatás kedvéért, hanem szinte rendszeresen előforduló gyakorlat, és néha már idegenszerű benyomást is kelt. Ez a sajátság kisebb mértékben már nyelvjárásukban is jelentkezik: a hosszú szótagot valamivel rövidebben ejtik, mint a többi magyar népcsoport. Ez néha csak érdekes különbség az énekben, néha azonban már nagyon feltűnő. Semmi esetre sem szabad a mezőségi ének- és tánchagyományok nagy értékei miatt ezt a sajátságot is valami ősiségnek, valami „igazi hagyomány”-nak tartani. A magyar nyelvnek a hosszú és rövid magánhangzó pontos megkülönböztetése olyan alapvető sajátsága, amely megkülönbözteti más népektől, s amellyel jelentéskülönbségeket tud érzékeltetni. Ennek gyöngülése csak különleges helyi fejlődésből származhat.

 

Igën elindula tizën

 

{168.} Igën elindula tizënkét kőmives az tizënharmadik Kelemën kőmiess.
Mënnek igën mëssze, nem es igën mësszej, hogy ők fëlofogaggyák magos Déva várát.
Hogy ők félfogaggyák, hogy azt fëlépítsék, hogy ők félfogaggyák, hogy ők fëlépítsék.
Az kit nappal raktak éljel az elomlott, az kit éljel raktak, nappal az eldülött.
Kelemën kőmives étszakajálmábo jétszakajálmában aszt azálmot láttaj.
Kelemën kőmives étszaka jálmában, étszakajálmában aszt álmot láttaj.

 

László Máténé 65, Kászonjakabfalva (Csík) 1918 Kodály. NB. csak az első 5 versszakot közöljük példaképpen. A teljes közlés megtalálható a Visszatekintés II. 78–79. lapja közt.

 

Sajátos modorosság az oktávtörés, és esztétikai hatása elég kellemetlen akár új stílusban, akár régi énekben. Nem minden énekes tudja jól megválasztani a kezdő hangmagasságot, ennek következtében vagy nagyon mélyre vagy nagyon magasra kellene mennie, amit nem bír el hangterjedelme. Néha oktávval mélyebben vagy magasabban folytatja. Különösen kellemetlenül hat ez kvintváltó daloknál vagy AA’ kezdetű újaknál. Ilyenkor a kvintváltás helyett ellenkező irányban kvartváltás keletkezik. Természetesen ismerve dalaink szerkezetét, ez már nem zavar meg senkit; de cseremiszek hasonló oktávtöréseit a gyűjtők még nem tudták megfelelően értékelni, s a dallam hibás lejegyzésben van megörökítve.

 

Az oktávtörés általában kénytelenség. De a sűrűn ismétlődő megoldás helyenként már gyakorlattá vált: az énekesek minden kényszerítő ok nélkül feldobják a dal utolsó hangját egy oktávval magasabbra, ami többnyire a 2. fokról való lelépést változtatja át szeptimugrássá. Ez már modorosság; de minthogy sűrűn előfordul, kénytelenek vagyunk megemlíteni.

 

Az énekhang nemcsak önmagában hangzik el – akár egyéni, akár közös énekben –, hanem hangszerrel együtt is. Régi szokása a magyarságnak együtt {169.} énekelni a hangszeres együttessel, a cigánybandával. A rendkívül fejlett tánc- és tánczenei hagyományokkal rendelkező Mezőségen még igen sokszor halljuk a mulató közösséget együtt énekelni a banda zenéjével (013, 014/ab, 072, 0225, 0265). Ez a lassú táncokkal hagyományosan velejár. A hangmagasság megválasztása ilyenkor természetesen nem függ az énekesektől, hanem a hangszerjátékosoktól. Ennek megfelelően sokszor nem is nagyon egyezik a hangterjedelemmel. Mindenképpen jellemző ilyenkor a hangos, feszített éneklés.

 

Van ennek a zenekarral együtt éneklésnek olyan formája is ahol már nem az énekesnek van elsőbbsége, hanem a kísérő zenekarnak: ez a már említett gyakorlat, hogy minden második sorra énekelnek szöveget (0225).

 

Sajátosabb eset, s ma már csak a gyimesi csángók körében tapasztalhatjuk, hogy a hangszerjátékos saját énekét kíséri hangszeren, jobban mondva: énekeli is, hegedüli is a „keservest”. 047/abc dalunkban először hangszeren hangzik el a dal, azután ének és hegedűjáték együtt szól, majd ismét csak a hegedű, ismét egy versszak együtt, s a végén ismét hangszeren fejeződik be a produkció. A gyimesi zenészek ezt az előadásmódot hagyományosan gyakorolják. Van egy leírásunk Bereg megyéből erről az előadásról a 18. századból: Gvadányi „Badalai dolgok” című verses elbeszélésében leír egy általa rendezett falusi bált.

 

A cigány játékáról {170.} a következő képet adja: „Putyu volt a neve, ki elöl hegedült; A karszékre mindég mint a török, úgy ült, Bal szemére vak volt, a háta volt görbült; Ha vonta, danolt is, hegedűjére dűlt.” Érdemes még egy helyét idézni, hogy a régi, ma már csak Gyimesben, Mezőségen található zenélésmódot más vonatkozásban is megismerjük: „Felállt mindjárt Putyu egy székre, gatyába; Egy kis rövid száron pipa volt szájába; Alig volt húsz szál szőr az ő vonójába. Kontrahássa vala egy rongyos gubába. Jobb kezeket az ing ujjából kivették, Mert így vonássokat könnyebben ejthették;...” stb. (Közli Csanádi Imre: A magyar valóság versei, Bp. 1966 I, 292–7.) Ez az adat azt mutatja, hogy a gyimesiek régi, közös magyar hagyományt tartottak fenn napjainkig a hegedű mellé énekelt előadással. (Ugyanakkor a prímásból és kontrásból álló legkisebb együttes régiségét is igazolja a leírás. A prímás tánchoz már nem énekelt – pipa volt a szájában –, tehát ha magában, talán „keserves”-szerű dalokat játszott, akkor énekelt is hozzá.)

 

Nem azonos ez az önmagakísérés a régi századok előadóinak gyakorlatával, akik lant vagy más pengető hangszeren kísérték éneküket: ott valószínűleg csak a kísérő harmóniákat és kísérő ritmust adták az énekelt dallam alá. Ezek a zenészek viszont a dallamot teljes cifrázott formájában játsszák is, éneklik is, ami sokkal nagyobb követelményt támaszt az előadóval szemben.

 

A külön játszó hangszeres zenész előadása már külön fejezetbe kívánkozik, a Hangszeres zene tárgyalásába.

 

Összefoglalón annyit kell mondanunk a népi előadásról, hogy az minden nagyfokú tartózkodása és póztalansága ellenére is igen hatásos eljárásokat és énekmódokat alakított ki a zenei hagyomány megszólaltatására; ezek a stílusok megfelelnek a dallamokban is jelentkező stílusérzéknek; közös jellemzője inkább az elmélyedés, mint a hatás keresése.

 

A sátoraljaújhelyi Lavotta János Zeneiskola keretein belül a népzene tanszakon tanulható népi ének.

Tanár: Karika Boglárka

 

 

http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpgNépi ének - Hallgassunk bele!

 Egyes énekeknél hosszas zenei bevezető észlelhető (türelem...)
 

1. Szóljon!

2. Szóljon!

3. Szóljon!

4. Szóljon!

5. Szóljon!

6. Szóljon!

7. Szóljon!

8. Szóljon!

9. Szóljon!

10. Szóljon!

Kedvenc:11. Ej, de széles :szóljon!

12. Füzesi lakodalmas: szóljon!


Népzeneoktatás célkitűzései

Az énekes és hangszeres népzene alapfokú elsajátításával hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére,őrzésére és továbbadására neveli a tanulókat.

 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gya­korlását.

  
 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyara­pítja ismereteiket.Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.  

 

 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység ­nyitottság, igényesség, fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai kész­ségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására.

  

A népzeneoktatás célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.

 

  

A népzene tanszak tanulói rendszeresen szerepelnek és érnek el kiemelkedő eredményeket.

http://www.freeweb.hu/animaciostarhaz/zene/M%E1solat%20-%20music.gif

 

 

 

 

Alternatíva, eltérő oktatási szint

 

Az a szakmai színvonal, amit a zeneiskola garantáltan nyújt az "A" tagozatos és a kiemelt "B" tagozatos növendékek számára, elegendő alapot ad ahhoz, hogy magas fokon művelhessék népzenei ismereteiket.

 

Az "A" tagozatos növendékekből elsősorban zeneszerető közönség nevelődik, de különböző amatőr együttesekben is gyakorolhatják ismereteiket.

Alkalmuk nyílik zeneiskolai éveik alatt egyéni szereplésekre, kamarazenélésre, zenekari muzsikálásra.

 

A "B" tagozatos növendékek nagyobb anyagvégzés mellett a zenei pályát is választhatják hivatásuknak. Emelt óraszámban tanulnak.

 

Szolfézs: hangszeres és egyéb zenei, kulturális képzés mellett a zeneelméletet a világhírű Kodály módszerrel tanítjuk, amely a legmagasabb képzési forma a világon.

 

Továbbképző: A középiskolák és gimnáziumok 9-12. osztályával párhuzamosan zenei továbbképző I-IV. évfolyama működik. Ebben a négy évben zenetörténeti ismereteket sajátíthat el a tanuló.

 

Minden növendék évvégén bizonyítványt kap, amelyben a felkészítő tanár érdemjeggyel minősíti munkáját, szorgalmát.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

smm менеджер

(Michaeldow, 2019.05.12 00:27)

Плюсы эластичного макетаCoca-Cola и «Торжество к нам приходит»Надо с через специальных «мета-тегов» вписывать в страницу ключевые слова и ровно минимум снова описание страницы. Безотлагательно многие говорят, что ключевые слова устарели и поисковые машины их иногда используют, только я считаю, который прописание ключевых слов колоссально важно. Помимо ключевых слов и описания существует избыток мета-тегов, возьмем называющих автора страницы, указывающих поисковой машине о периоде переиндексации и другие. Но эти уже заведомо не актуальны. Опять одним секретом поисковой оптимизации я считаю, является полный надпись страницы. Действие в том, который при поиске поисковая инструмент в основном опирается не для ключевые слова сиречь описания, а именно на надпись страницы. Поэтому разве пользоваться в заголовке страницы точно дозволительно больше слов, выражений и сочетаний слов, по которым вашу страницу найдут, то позволительно успевать большого результата. Подробнее о поисковой оптимизации дозволено прочитать в учебниках о раскрутке сайтов.Коли копнуть глубже, то мы увидим, что Инстаграм – это намного больше, чем «лайк-подписка». С его через можно прокачать приманка эстетические, интеллектуальные способности, освоить (что желание сообразно наитию) навыки фотографа и видеографа, правда и просто – для других посмотреть и себя показать. Тоже, в общем-то, полезно. А тем более все это бесплатно, стильно, с удобным интерфейсом. Не удивительно, который Инстаграм так популярен.По поводу цветового решения. Буде строго должен рекомендациям ради веб-дизайнеров, то ради цветового решения надо использовать так называемую таблицу безопасных цветов (всего 216 цветов), или безопасную палитру. Почему она безопасная? Потому, сколько такая палитра обеспечивает точное симметрия отображения цветов для различных мониторах. Начало простое. Вроде известно, цвет задается шестнадцатеричным значением от 000000 (грязный цвет) прежде FFFFFF(чистый краска). Так вот, верный цвет может довольствовать лишь следующие значения: 00, 33, 66, 99, CC, FF. Примем: 003300, 6699СС, FF0099.
<a href=https://tomsk.skgroups.ru/vizitka.html>разработка сайта визитки</a>
https://tomsk.skgroups.ru/calls.html - холодный обзвон клиентов цены
[url=https://tomsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]разработка веб сайтов[/url]

Произведение аудиторииИ, только мы знаем, ежели существует «вдруг стоит доставлять», существует и «как исполнять не потребно». Что-то является простой неудачной задумкой, а что-то уже вышло из моды. В общем, будем стараться удерживаться следующего:заполние полей: «Фамилия» и «Фамилия пользователя»Придайте личности вашему контенту. Это может замечаться наравне избранник компании, беспричинно и чужой эксперт/эксперты. Необязательно сполна контент давать от имени человека, позволительно побеждать его для тематики и одну из них водить через личности. Возьмем, если у вас строительный бизнес, и вы приглашаете к себе дизайнеров, которые рассказывают про оформление дома, исправление – используйте их советы. Здесь можно корпеть как от лица приглашенного гостя, так и через лица представителя компании. Наличие обида – социальное основание надежности.Ради объявлений с видео понадобится короткий ролик (ФБ весь рекомендует 15 секунд, однако пропустит и подлиннее), размером не более 4 ГБ и с разрешением ни менее 600 пикселей в ширину.

Gastrozariadenie

(WillisHaurl, 2019.05.11 23:30)

Gastro doplnky

купить landing page

(WilliamSwiva, 2019.05.11 23:27)

Вроде исполнять web сайт. Этапы создания веб сайтов.Существо объявленийСледовательно, приступим…
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/portfol-seo.html>кейсы сео Новосибирск</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/ecomerce.html]разработка интернет магазина цена в новосибирске[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/context.html - реклама яндекс директ

Проверка компаний со смежной, схожей, взаимосвязанной тематикой. Этот часть факультативно. На разборе не буду останавливаться, скажу лишь, сколько здесь позволительно брать идеи чтобы контента, а также встречать варианты чтобы сотрудничества сообразно вашему продукту/услуге.2. Продумайте сценарий разговораВыводы ради разработки оформления своего профиля: аватар, обложка актуального, изображение, стилистика. Сюда входят рекомендации для дизайнера сообразно разработке аватара, обложек чтобы актуального, пресетов и шаблонов ради обработки фото и т.д. Также имя и имя пользователя (сделайте с ключевыми словами, только постарайтесь отличаться через конкурентов, чтобы не было сходства накануне степени смешения). Лучше используйте разные вариации без повторений, как показано было в примерах выше (один лучше): nailon_beautysalon и Маникюр, педикюр в Иркутске (избавились через корявых знаков, сохранили ключи: rivet, маникюр, педикюр).Олимпийские кольца2. Получить с сайта присутствие помощи пикселя.

создание сайта визитки в Волгограде

(SeogradCar, 2019.05.11 22:30)

Настройка таргетинга в ВКонтактеПокупатели приходят в компанию разными путями. Контролировать ситуацию проще, когда торговец один инициирует звонок. Поступающий требование может находить менеджера врасплох. Скрипты переговоров составляются для каждого вида отдельно.Обязанности перераспределяются сообразно:
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина цена в Волгограде</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]сайт под ключ[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/vizitka.html - создать сайт визитку цена

KPI для холодного обзвонапредпоказ рекламы в лентеВдруг настроить таргетинг в «ВК»1 Сделать сайт визитку самому.Бесхитростный и понятный инфоповод. Это тоже касается 15 секунд взаимодействия. Трудный сообразно смыслу требование пользователь не поймет. Для stories идеально подходит реклама скидок и распродаж, акций в духе «подпишись и получи взятка», т.е. нечто такое, который свободно понять.

заказать готовый сайт под ключ

(SeoomskScema, 2019.05.11 21:31)

2. Нажмите на кнопку «Создать аудиторию»;Разработка интернет-магазина – образцовый род создать удачный бизнес, или вывести существующий из офлайна в интернет. Это знаменательный походка, он требует определенных знаний и вложений, команды специалистов.Have to eat прибавление чтобы аккаунтов магазинов. С его помощью вы сможете наложить для фото стильный значок со стоимостью. Убедитесь сами – он не портит фотографии и делает снимки более информативными, который, предполагать по секрету, очень гордо ради всех клиентов. Вторично момент, почему стоит подписывать цены, вы можете узнать в одной из прошлых статей.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/kontakty.html>заказать веб сайт телефон</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/ecomerce.html]разработка интернет магазина цена в Омске[/url]
https://omsk.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентской базы

Вот, предположим, живет себе мальчик Ваня и ведет аскетический способ жизни. Живет себе и не знает, что вся край поет «На лабутенах... и в штанах» группы «Ленинград». И вот Ваня решает смахнуть пылинка со своего аккаунта в ВКонтакте и, словно исключительно он открывает ленту, то приходит в много: каждый дальнейший репостнул себе то клип «Лабутенов», то шуточку относительный этой песне.Высокий степень навигации сайта может быть единственным, что у вас есть, либо вы можете комбинировать его с другими уровнями, в зависимости через объема и требований сайта.таргетированная реклама;реклама в сообществах;брендирование приложения.Оптимальная изречение: 1 часть (3 менеджера и 1 РОП) + 2 часть (3 менеджера и 1 РОП) + … n отдел (3 менеджера и 1 РОП)Содержание статьи [скрыть]

Bopor73

(Olofi48, 2019.05.11 21:31)

http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/avanafil-100-mg-o-commander-achat-avanafil-100-en-ligne http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-avapro-sin-receta-al-mejor-precio-costa-rica http://laguiadelasvegas.com/afiliados/blogs/post/115687 http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/venlafaxina-37-5mg-comprar-en-una-farmacia-online-ahora-mismo http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-cefspan-cefixime-100mg-sin http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-prevacid-sin-receta-al-mejor-precio-estados http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/acheter-pilule-en-ligne-l-thyroxine-0-2-mg-achat-levothroid-ligne http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/amitriptyline-donde-comprar-online-paraguay http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/keflex-cephalexin-250mg-como-comprar-r-pido-espa-a http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/linezolide-en-ligne-moins-cher-livraison-express-forum-comment http://www.prds66.fr/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-calcijex-de-calidad-m-xico http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/latanoprost-2-5-mg-generique-bon-marche-2019-latanoprost http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/90649 http://www.facecool.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-bimatoprosta-sin-receta-con-seguridad-chile http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/meclizine-comprar-en-una-farmacia-online-con-entrega-r-pida-venta http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-antabuse-disulfiram-urgente-espa-a http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/delestrogen-estradiol-1mg-livraison-rapide-achat-delestrogen

Games

(RichardPeesy, 2019.05.11 21:25)

I'm extremely pleased to find this website. I wanted to thank you for ones time just for this wonderful read!! I definitely enjoyed every bit of it and i also have you saved as a favorite to see new stuff on your blog.http://justbesmarty.info/6/1.php It’s nearly impossible to find well-informed people about this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

сайт под ключ

(Olegscott, 2019.05.11 20:34)

Сразу отмечу, что деление условное, у каждого бизнеса своя специфика, а когда вы не забыли систему координат выше, то «чистого вида» не бывает. У вас, даже в сравнении с вашими конкурентами, может главенствовать другая ось. Многое зависит через вас, вашего желания и стремления дождь к цели.— наличие ЧПУ (человеко-понятный-УРЛ) – мочь преобразования адресов страниц;Сбор по интересам. Алгоритм «считывает» интересы пользователей на основе тех записей, которые привлекают их внимание.
<a href=https://kazan.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/landing.html]одностраничный сайт на заказ[/url]
https://kazan.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - сайт под ключ

Якобы настроить рекламу в Фейсбуке: фишки, хитрости, подводные камниБудто раскрутить Инстаграм: новые фишки и старые сиречь общество истиныКонтрастность — единовластно из основных признаков шрифта. Определяется отношением толщины соединительных и основных штрихов знаков. Сообразно этому признаку шрифты могут варьироваться от неконтрастных перед сверхконтрастных.добавить метку в ИнстаграмеСтраницы подрубрик: 1 000 – 2 000 символов.

разработка сайта пример

(Seosamarlam, 2019.05.11 19:35)

6. Дайте возможность сканировать Вашу страницу по цветовым пятнам, и быть этом брать всю необходимую информацию о назначении и возможностях сайта.Возраст и полСущество аудитории
<a href=https://samara.skgroups.ru/smm.html>smm менеджер</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/smm.html]таргетированнаЯ реклама в вконтакте[/url]
https://samara.skgroups.ru/portfol-razrab.html - портфолио сайтов веб студия в Самаре

© Константин Бакшт, главный начальник "Baksht Consulting Group".Следовательно, доменное репутация, что это такое и вроде его выбрать? Существуют доменные имена первого уровня, примерно .ru , .com , .net и т.д. У каждой страны имеется частный домен, например у России это .ru, у Китая это .cn, а у Германии .de . Также существуют международные домены, такие как .com, .biz, .info, .org, .net и т.д. «Простым сайтовладельцам» предлагается регистрация доменного имени второго уровня (sitename.ru). Регистрация такого домена возможна в любой доменной зоне, однако лучше разбирать тот домен, перед какой подойдет тематика сайта, скажем чтобы сайта организации подойдет домен .org, ради «бизнес-сайта» подойдет .biz, а для сайта направленного на российскую аудиторию .ru. Адрес сайта уже говорит о его содержании, следовательно надо избирать то, что вам подойдет. Доменное репутация должен водиться легким, запоминающимся, звучным, интересным одновременно. Подобрать достойный адрес для своего сайта совершенно не просто и это сложно исполнять за одну минуту разве даже после один день.Следовательно занимайтесь Alt и Privilege картинок, оптимизируйте их. Не надо писать: Скрин_1, osdfsdf9jk037819279. Ссылки хорошо заметны между текста? Примечание: ссылки должны ЯВНО отличаться цветом через текста, а быть наведении должны менять колер и курсор мышки принужден превращаться в руку с пальцем. То же самое касается и кнопок. Это постоянно чтобы того, что желание особа замечал ссылки, а быть наведении понял, что это активная доказательство а не подкрашенный текст. Если хоть одна из вышеперечисленных ошибок уплетать – отклик НЕТ.Работа единого пикселя

Axesa16

(Qumef10, 2019.05.11 19:08)

http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/generique-paroxetine-20mg-commander-bon-prix-acheter-paroxetine http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/avanafilo-50mg-comprar-en-farmacia-online-con-un-descuento-usa http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-lamotrigina-100mg-ahora-rep-blica-de-chile http://www.facecool.com/profiles/blogs/comprar-carbidopa-y-levodopa-de-calidad-ecuador http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/leflunomida-10mg-comprar-en-farmacia-online-con-un-descuento-us http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-fluconazol-al-mejor-precio-usa http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/lamivudine-100mg-o-en-acheter-sur-internet-lamivudine-pharmacie http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/nevirapin-order-safely-how-can-i-order-nevirapine-no-prescription http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-finlipol-atorvastatin-10mg-sin http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/robaxin-500mg-ohne-rezept-kaufen-und-mit-mastercard-bezahlen http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-ezedoc-ezetimibe-10-mg-de-calidad-comprar http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/achat-express-spegra-acheter-sildenafil-citrate-150-en-ligne http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-avanafil-dapoxetina-200-60mg-de http://whazzup-u.com/profiles/blogs/sildenafilo-duloxetina-100-30mg-comprar-entrega-r-pida-paraguay

продвижение сайта в поисковых системах

(GoshaufaCit, 2019.05.11 18:35)

Что такое адаптивный дизайн?Вот теперь-то подписчики посыплются как манна небесная! Но... погодите. Почему прирост аудитории соглашаться не желанными бешеными темпами, а в час сообразно чайной ложке? Не все беспричинно просто. Каким бы интересным и качественным ни был ваш профиль, главный толчок к развитию даст продвижение вашего бизнес-аккаунта, то лупить его реклама.Мы коснулись только самых основных понятий, связанных со шрифтами и текстом. Вестимо, существуют и более тонкие нюансы, однако о них мы поговорим в будущем.5 шаг. Публикация сайта в интернет.Настоящий главный ход, что нужно сделать – SEO оптимизация ресурса. Коли правильно трудиться поисковым маркетингом, вы сможете обеспечить условно свободный поток трафика на сайт.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/context.html>стоимость контекстной рекламы</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/calls.html]холодные звонки[/url]
https://ufa.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов уфа

Очень напряженный/печальный/страшный момент фильма обязательно обязан испортить плач «ПРОБЛЕМЫ С ДОСТУПОМ В JOYCASINO?». Сиречь паки лучше – «Эй, АКА, а ровно летать бабла? Азино три топора!». Азартные зрелище мы не поддерживаем. И ни за какие коврижки объявлять не будем. Но в этой статье не упомянуть о них – преступление.Якобы только вы крепко встали на этих «трех китов», открывайте App Assemble иначе Depict Маркет. Будем скачивать приложения.Капля сложнее восстанавливать базы данных. Они также копируются в виде файла бэкапа. И ради восстановления вам придется приходить в панель MYSQL для вашем хостинге, нажать на кнопку «Импорт» и загрузить файл. Коекогда впоследствии этого сайт все равно не видит базу данных. Это может произойти из-за какого-то сбоя присутствие импорте/экспорте разве по причине того, который сайт восстанавливается на второй домен. Очень важно проверить имя базы данных, оно надо обретаться точно таким, будто и в первоначальной версии сайта. А после надо приходить в файл конфигурации сайта (обычно он называется configuration.php или confign.php), и там внести некоторые изменения.ТиньковРезиновый макет получается, разве у основного контейнера не задавать ширину вместе (сообразно умолчанию довольно 100%) сиречь задать ширину в процентах. Другими словами, не учитывая границы и отступы, сайт, имеющий ширину 100% будет населять всю видимую том экрана, не создавая горизонтальной полосы прокрутки.

Do ya'll feel a addiction to the tv show the office ?

(DanielHiz, 2019.05.11 18:16)

[url=https://123movieis.us/dearjohn/]https://123movieis.us/dearjohn/[/url]
[url=https://123movieis.us/vice/]https://123movieis.us/vice/[/url]
[url=https://123movieis.us/bullhead/]https://123movieis.us/bullhead/[/url]
[url=https://123movieis.us/jackreachernevergoback/]https://123movieis.us/jackreachernevergoback/[/url]
[url=https://123movieis.us/empirestate/]https://123movieis.us/empirestate/[/url]

разработка и продвижение сайтов

(ChelyabBut, 2019.05.11 17:34)

В зависимости от того, какую виды вы выбрали в самом начале, варианты для этом этапе будут разные. Например, для цели «Трафик» можно оптимизировать рекламу под получение большего числа кликов либо перед получение большего числа просмотров целевой страницы. Исходя из своих собственных задач, выбирайте настоящий подходящий вариант. А способ сделает всё остальное.Наполнение сайта содержанием, текстами, картинками.Качественный контент в основной ленте – трескать ?
https://chelyabinsk.skgroups.ru/context.html - настройка контекстной рекламы
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]сайт под ключ челябинск[/url]
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка сайта интернет магазина</a>

Вы подготовились сами и подготовили своих менеджеров сообразно продажам. Теперь осталось лишь вдохнуть-выдохнуть и…набрать номер. Так? Тогда остановитесь вдобавок для пару минут и ознакомьтесь правилами успешных холодных звонков:Товар стоит казаться столько, сколь за него готовы заплатить. Возражение «дорого» во период обзвона нейтрализуется особыми преимуществами услуги, качеством сиречь специальными предложениями.Подборки из фото или видео. Не нуждаться засорять ленту тонной одинаковых фотографий, даже коли иллюстрации получились прекрасные. Верно и в подборку идентичные фотографии тоже не стоит, зачем ее листать тогда? Отнеситесь к фото, как к карточке товара, покажите работа с разных сторон. Тоже касается и видео. Старайтесь сделать его накануне 1 минуты. Листать и смотреть много – тяжко. Содержательную отрывок переносим для канал и там вдумчиво и доходчиво рассказываем о своей философии. Сообразно регулярности публикаций, будто и два блока выше. Если сидите только для карусели – публикуемся желательно отдельный день.По географической метке ведется такой же поиск, как и по хэштегам. Согласен и толк, в общем-то, от геолокации такая же – привлечение новых подписчиков. Кстати, паки с через метки вы сможете узнать, что думают о вашей компании клиенты. Зачастую пользователи выкладывают фото из какого-либо заведения, например, ресторана, отмечают его месторасположение и пишут приманка впечатления. В общем, у вас появляется мочь испытывать о своих сильных и слабых сторонах. Естественно, сильные качества приумножаем, слабые – ликвидируем.Вы покажете, что вы скорый персона)). Будто правило, большую отруби постов мы посвящаем нашим товарам, вдосталь забывая, который изза ними стоит человек. В общем, не забывайте хоть бы иногда замечаться, прямой эфир – отличная мочь для этого. Докажите аудитории, сколько вы «не бот».

Argueva

(GeMblive, 2019.05.11 16:37)

http://meinebestemedizin.com/
[url=http://meinebestemedizin.com/#]meinebestemedizin.com[/url]

создание сайтов санкт петербург

(Artemwaign, 2019.05.11 16:35)

Выводы для разработки оформления своего профиля: аватар, обложка актуального, изображение, стилистика. Сюда входят рекомендации ради дизайнера сообразно разработке аватара, обложек чтобы актуального, пресетов и шаблонов чтобы обработки фото и т.д. Также имя и наименование пользователя (сделайте с ключевыми словами, однако постарайтесь отличаться через конкурентов, чтобы не было сходства предварительно степени смешения). Лучше используйте разные вариации без повторений, как показано было в примерах выше (токмо лучше): nailon_beautysalon и Маникюр, педикюр в Иркутске (избавились от корявых знаков, сохранили ключи: shoot settle, маникюр, педикюр).Разве же вы настроены для максимально эффективное и результативное привлечение подписчиков и готовы за это вносить, без раздумий и сомнений настраивайте таргетированную рекламу.Але-оп! Смотри, как я могу: привлекаем аудиторию к бизнес-аккаунту в Инстаграме
<a href=https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>сайт под ключ</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/vizitka.html]сайт визитка[/url]
https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка дизайна сайта

2. Создайте новое объявление и выберите его тип. Доступно несколько вариантов: ради сообществ и постов в них, видеозаписей, сторонних ресурсов, приложений.Насколько автоматизирован бизнес-процесс?Корректна ли выстроена организационная конструкция отдела?Подражание и текст. Самый известный видоизменение, который состоит из заголовка (предварительно 25 знаков), ссылки, картинки (90 х 65) и текста (до 60 знаков). Не рекомендуется пользоваться сей величина, ежели вы хотите продемонстрировать потенциальному клиенту важную визуальную информацию – картинка получается слишком мелкой. Такой разновидность подходит для случаев, когда важен текст, а не изображение.Котики, сэлфи и смешные мемасики: 10 мифов о SMM

разработка landing page

(Rostovwot, 2019.05.11 15:37)

Ключевое выражение + дополнениеКакой движок для сайта лучше.Поддержка рекламных акций, проводимых вне сети интернетграфик рекламы и характер доставкиСколько такое таргетинг
<a href=https://skgroups.ru/landing.html>заказать landing page</a>
[url=https://skgroups.ru/context.html]контекстная реклама сайта[/url]
https://skgroups.ru/calls.html - заказать холодные звонки

В случае с исходящим холодным звонком деятельный подчиненных проще корректировать. В ходе тренинга данник под присмотром руководителя набирает номер. Действуя сообразно сценарию, товарищ приходит к решению задачи. Ситуацию свободно спрогнозировать, поскольку инициатива соглашаться от компании. В любой момент дозволительно побеждать телефон, дозвониться и пообщаться, а затем зафиксировать ошибки.Беспричинно сколько снимайте трубку и откровенный приступайте к холодному обзвону. Практический опыт и советы более опытных продавцов помогут вам стать настоящим профессионалом.3 Цветовое оформление сайта.Joomla. Про этот движок дозволено спорить зело долгое сезон перебирая однако его плюсы и минусы. У данного движка питаться одна адски большая отличительная особенность (разве сопоставлять его с WordPress) некоторый плагины и виджеты ради Joomla являются платными. Тоесть буде хочешь улучшить свой сайт – плати. Хоть Joomla страшно уступает WordPress сообразно мера пользователей, всё равно у неё глотать приманка поклонники и фанаты, которые могут создать на Joomla много интересных сайтов. Отличительным качеством Joomla является минимальное захламление админ панели, тоесть если вы новичок то тех инструментов, которые в ней представлены вам довольно довольно, а если вы уже более изощрившийся вебмастер то вы сможете расширить интерфейс движка, добавив новые полезные чтобы себя возможности.Макет сайта с фиксированной шириной отличается главный областью для содержания (lounging robe), ширина которой выставлена в неизменное авторитет, не зависящее от разрешения экрана пользовательского агента. Наиболее распространенной и разумной считается ширина в 760 пикселей — размер, быть котором пользователи мониторов с разрешением 800?600 увидят основное жизнь сайта практически во всю ширину экрана, не прибегая к дополнительной горизонтальной прокрутке.

продвижение сайта в топ

(Seopermsix, 2019.05.11 14:40)

Тут вы спросите, а что действовать, ежели мои потенциальные клиенты – физлица? Сомнительно ли подобные весть о них есть в свободном доступе в интернете. Согласен. Но подумайте с другой стороны. В той базе телефонов физических лиц, которую вы покупаете, разве все могут гнездиться заинтересованы в вашем продукте/товаре/услуге? Разумеется, нет. Зачем же прожигать век этих людей (и свое!), пытаясь встречать среди них заинтересованных? Тут лучше начинать другим путем. Каким, я расскажу кроме, а пока переходим ко 2-му шагу подготовки…Раскрутка саи?та, с чего начать? Практические советы для продвижения 2016-01-30 08-24-34DataLifeEngine – первый платный движок, подходит для создания новостных и информационных ресурсов. Внушительный расширяемый функционал, невысокая нагрузка на БД, SEO-характеристики на уровне, рейтинги, широкие возможности сообразно работе с пользователями. Достоинство базовой лицензии 59$, расширенной – 78$. В основном на этом движке висят в-а-резники и сайты подобного типа, свободно справляется с высокой посещаемостью и нагрзуками, широкие возможности настройки и оптимизации почти свои нужды. Неоднократно взламываются, так якобы в движке много дыр.
<a href=https://perm.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка пример</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]заказать разработку сайта[/url]
https://perm.skgroups.ru/vizitka.html - заказать сайт визитку

Суть в этом деле — полезный опыт и страна техникой холодных звонков.форматы объявлений чтобы рекламы в инстаграмеДля этом же шаге делается настройка сайта для браузеров. Вы сможете задать иконку сайта, выравнивание содержания страницы в окне браузера. Настроить качество показа картинок, текста, кнопок.Предварительно началом создания своего портала подумайте о количестве людей, интересующихся этим вопросом и количестве сайтов конкурентов. Выбирая ради своего web-узла популярную и широко освещенную в интернете тематику, Вы рискуете лежать его единственным гостем, беспричинно якобы вывести такой сайт в топ поисковых систем будет очень сложно.Тогда залпом возникает сумма: клиентская неорганизованность. Думаю любому web-дизайнеру знакома ситуация, когда заказчик один не знает, что он хочет, и потому получить хоть сколько-нибудь значимую информацию от него шабаш сложно. Тем не менее, нам надо дабы веритель остался доволен, и наша страда принесла пользу.

продвижение сайта в интернете

(ArtemLer, 2019.05.11 13:44)

Бесплатно.Вы покажете, что вы живой прислуга)). Вроде закон, большую отруби постов мы посвящаем нашим товарам, совершенно забывая, что следовать ними стоит человек. В общем, не забывайте хотя желание иногда казаться, искренний эфир – отличная возможность ради этого. Докажите аудитории, сколько вы «не бот».3) Внимательно читай вопрос;пользоваться техники: комплимент, miniature talk (смачный диалог ни о чем);8. Вдобавок несколько важных факторов для интернет-магазина
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/kontakty.html>разработка и продвижение сайтов</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/context.html]настройка контекстной рекламы[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - заказать создание сайта

Ёргодизайн — дизайн вещей с которыми удобно работать. Основной лозунг: «Все ради человека!» Нравоучение создавать вещи удобными, понятными и красивыми.Пользователей социальных сетей больше всего возмутила положение с увольнением сотрудников банка следовать мена мемами в общем чате. При книга, сколько банк собственноручно умудряется пиариться на мемах (объявление с использованием «сына маминой подруги»). Забавно. Также вирусной стала новость с долгим разбирательством Тинькова и блогеров с YouTube-канала «Немагия». Конфликт начался с высказывания банкира «изза бабки блогеры и маму родную продадут». После отверстие рекламного сотрудничества с блогерами, угроза суда и т.д. Разве у Олега Тинькова была цель – заставить человек говорить о себе, то ее он добился. Мы такой политики не придерживаемся, беспричинно который «совершенно трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить их в домашних условиях». Лучше стремитесь к «разумному, доброму, вечному» виральному охвату.Дальше все шаги будем рассматривать поэтапно, для не возникло путаницы и пропусков. :)— Стяжать обратную союз от клиентов, пользующихся услугами компании.На продвижение сайта перенос сайта для другой хостинг не влияет отрицательно, вразрез, если хостинг качественный и работает быстро это будет плюсом около ранжирование в поисковых системах. Мы успешно продвигаем подле пятнадцати сайтов размещенных на , некоторые из них занимают 1-2 место по продвигаемым запросам, так что с уверенностью дозволительно сказать чтобы продвижения сей хостинг хорошо подходит.

woods.womannn.be

(woods.womannn.be, 2019.05.11 12:59)


I don't even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don't know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!
woods.womannn.be

сайт под ключ

(RobertPep, 2019.05.11 12:46)

геолокация в ИнстаграмеОтносительно както прибавление дало пользователям возможность подписаться для интересующий их хэштег. Эта фишка полезная, беспричинно наравне, примем, ваши клиенты могут подписаться для ваш персональный хэштег и вечно надевать в курсе актуальных событий. Помимо этого, коли вы ставите тематические хэштеги, они могут сыграть вам на руку, если пользователь будет просматривать метки сообразно теме. Например, вас увидят подписчики хэштега #маникюр_москва. Увидели – заинтересовались – подписались – воспользовались вашей услугой. Такое развитие событий вполне реально.страда с возражениями
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/calls.html>менеджер по холодным звонкам</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/resheniay.html]готовые сайты под ключ[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов

– 5% web-сайтов созданы с применением принципов адаптивного web-дизайна, чтобы еще год вспять ни соло из проанализированных сайтов их не использовал.Открываем нужный пост. Нажимаем для кнопку «Продвигать».Если не вдаваться в подробности и детали работы, то на этом у меня все. Удачи в продвижении бизнеса в Instagram!1. ПоводВажный задание, какую категорию выбрать присутствие регистрации. Вроде бы безвыездно просто, для какую тему сделан сайт, туда и записывать. А вот и нет. Предположим, вы сделали ресурс о разведении аквариумных рыбок. В нем питаться такие разделы: происхождение аквариумных пород (или только они там называются?), влияние аквариума для микроклимат, интерьер квартиры и для психику людей, уход следовать рыбками, цель аквариумов. В какую рубрику занести этот сайт? Бездействие, Дом и семья, Зоология, Домашние животные? Отрицание: во все. Но каталоги, подобно обыкновенный, не любят повторных регистраций. А вот тогда уплетать лазейка. Регистрируйте не лишь главную страницу, однако и безвыездно последующие. Каждую в своей рубрике. Начало пород – в Зоологию, воспитание, разведение – в Досуг, бассейн в интерьере – Терем и семья, обаяние на человека – в Психологию, и т.д. Хотя, эта лазейка не повсеместно работает, но некоторый каталоги позволяют регистрировать разные страницы одного сайта. Буде хорошо проработать ключевые болтовня каждой страницы, тщательно прописать однако мета-теги , то сайт, возможно, удастся полно опрометью раскрутить.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

Következő »