Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpg 

Népi énekről...

 

A paraszti társadalomban természetes volt, hogy a gyermekektől kezdve a legidősebb korosztályokig egyaránt szinte mindenki tudott énekelni, a zene, a népdal születésüktől kezdve végigkísérte életüket. Sajnos ez már a múlté. A modern ember alig énekel, s ha énekel is, dalai általában a múló divathoz kapcsolódó, kevésbé értékes "alkotások".

 

Szeretném megmutatni, hogy a népdal nem csupán a régi idők emléke, hanem a mai ember is magáénak érezheti.
Lajtha László írja: "A népzene nemcsak egy lepréselt virág, hanem élet is." Ezt a zenét azonban ma már csak tudatos tanítással -tanuIással lehet életre kelteni.

 

 

A régi falusi közösségekben a dal szájról szájra szállt, vagyis hallás útján terjedt. Ezt a tanulási módot kíséreljük meg alkalmazni a mai élet szabta keretek között úgy , hogy magnetofonkazetták hallgatásával sajátítjuk el a dalokat.

 

 

A tanulás alapja tehát az eredeti hangzó forrás, melyet a kottaképek csupán kiegészítenek, magyaráznak. Bartók Béla szerint ugyanis "bizonyos hangadásban, hangszínben, tempóban és sok más apróságban megnyilvánuló előadásmódok nagyon jellemző hozzátartozói a népi zenének: tehát nem csupán a dallam leírható hangjai a fontosak, hanem a dallam előadásával járó sok egyéb tulajdonság is, mint a dallam megjelenítő eszköze."

 


A népdal tanításának legfontosabb feltétele a hangképzés ismerete, mely bármilyen műfajú énekléshez elengedhetetlen. Bár a hangképzés alapszabályai bizonyos mértékben az összes énekes műfajra egyaránt vonatkoznak, számolnunk kell módszertani különbségekkel is, melyeket a népi dallamvilág stiláris eltérései szabnak meg.

 

A népdaléneklés váljék közkinccsé, és tovább éljen a következő nemzedékekben.

 

A népi ének tanításának szakirányú feladatai

 

 

-   Az énekes népzene hagyományainak a megismertetése.

 

 

 

-   A népdalok hiteles megszólaltatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel.

 

 

 

-   Az emberi hang sajátosságainak megismertetése.

 

 

 

-   A magyar népzenei dialektusok sajátosságai.

 

 

 

-   Az énekhang technikai adottságainak fejlesztése.

 

 

 

-   A növendékek zenei képességeinek fejl.

 

 

 

-   Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzet fejl.

 

 

 

  - A dialektusok díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejl.

 

 

 

 

A népi ének tantárgy tanítása korosztályonként, tagozatonként tematikájában és módszerében azonos, az elvégzendő anyag mennyiségében és összetettségében azonban különbözik.

 
 

A javasolt zenei anyag kiválasztását mindig a tanuló életkora, technikai tudása, muzikalitása és zenei érettsége befolyásolja. A képzési program lehetőséget ad arra, hogy a fejlesztési ütemet a tanár a tanuló egyéni adottságainak figyelembe vételével határozza meg, így a képzési idő lerövidíthető. A kiemelkedő képességű növendékek számára második osztálytól lehetőség nyílik arra, hogy magasabb óraszámban (heti 2x45 perc) tanulhassanak.

  

Az alapfokú tanulmányok befejezése után a legkiválóbb tanulók továbbtanulhatnak a zeneművészeti szakközépiskolában, de tudásukat a továbbképző 7-10. osztályaiban is fejleszthetik.

 

 

Népi ének előadásmódjáról...

 

Minden stílus sava-borsa az előadásmód. Minden stílus meg is teremti a maga sajátos előadási fogásait. A régi népdalok itt-ott még hallható énekmódja az a legfeltűnőbb vonzóerő, amiért ma annyian lelkesednek érte; ezzel az énekmóddal „felöltöztetve” lesznek jelentősek néha egészen jelentéktelen dallamok is, sokszor stílusban idegen, pár hangnyi dúr dalocskák is.

 

Melyek tehát a megvalósításnak azok a sajátságai, amelyek kívül esnek a dallam szigorúan értelmezett, saját tulajdonságain? Ilyen az énekes hangszíne, a választott hangmagasság, az egyéni vagy területenként szokásos tempó; ilyen a kezdő lendület, amely a dallam tempóját ritmusát is befolyásolja; ilyen az előadás színezése vagy a színezéstől való tartózkodás, és mindenekfölött a díszítés, a dallamhangokon felül alkalmazott díszítő hangok, amellyel az énekes körülfonja a dallam alaphangjait.

 

Ezek mellett hozzátartoznak még az előadás stílusához olyan elemek is, amelyek a dallamnak is sajátságai, de az énekes az előadás folyamán pillanatnyi ihlete szerint rögtönzi, változtatja: ilyen a pontozásnak egyéni alkalmazása, és ilyen a variálás, ami bizonyos dallamfajtákban vagy bizonyos régies hagyományú területen, bizonyos egyéniségek énekében nagyobb mértékben változtatja meg a dallam főhangjait is, s az állandó változtatás a lehetséges, egyenlő értékű fordulatokból változatos, művészi fölépítést alkot egy sok versszakos előadásban; vagy sablonos menetekből ötfokú fordulatokkal népi stílusú dallamot formál. Stílust jelenthet az előadásban bizonyos dallamok hangszerrel együtt hangzó éneklése, sőt stílussá válhatnak bizonyos modorosságok is: az oktávtörés vagy más énekes fogások. Lássuk sorban mindezeket.

 

A hangszín különbözteti meg legjobban a régi, hagyományos éneklést a maitól és a nem népi előadástól. De mindenféle népi éneklés is különbözik a tanult énekesekétől: a hangképzés természetességében.

 

A nép, ha dalol, mindenekelőtt szöveget mond torzítatlanul, méghozzá a tájszólás erős színeivel; emellett énekel, ahogy tud. A tanult énekes mindenekelőtt szép hangot akar képezni, emellett mondja a szöveget, ahogy lehet. Ezért minden egyes hangot külön „megformál”, míg a népi énekes csak dallamsorokat, zenei egységeket formál meg. Ez tehát már hangzásban is különbséget jelent mind a régi, mind az új népi előadással szemben. De a két népi énekmód is különbözik egymástól. A régi dallamok hagyományos hangszíne ünnepélyes, komoly, mondhatnánk: meghatódott volt.

 

 „Az öregek, különösen Erdélyben egészen más gégebeállítással, a közönséges {159.} beszédtől elütő, megilletődött, ünnepi vagy derűs: egyszóval sokféle hangszínnel énekeltek.” Különleges gégebeállítással különleges hangszínt hoz ki összeszorított torkából 0147 dalunk gyimesi énekese. Itt is tapasztalhatjuk, hogy egy még dallamnak alig nevezhető, három hangon recitáló zenei mag mit nyer a díszítéstől: a három hangot körülburjánzó, furcsa, préselt hangszínű díszítmények és a hangismétlés sajátos hatása teszi ezt az éneket olyan egyedülállóan megragadóvá.

 

Díszítményeinek ez a sajátos hangszíne van olyan különös, mint egyes lapp énekesek díszítményeinek hangszíne (amit Szomjas–Schiffert felvételein hallhatunk). Nyilván valami nagyon ősi időkből származó énekmód ez, aminek mégsem „primitívsége” ragadja meg a hallgató figyelmét, hanem kifejező ereje.

 

Egészen más hangvétel jellemzi a mezőségi énekeseket. Ott a nagy magasságban, feszített, érdes éneket kedvelik. Ez a magasba törő, minél élesebb éneklés különben másfelé is megvan, például Gyimesben is, sőt ott is, ahol már régi énekstílus nem él. Az Abaúj megyei Ájban mondta egyik 30 év körüli asszony, aki a maga korosztályának vezető énekese volt: „Mi így danoltunk, igen gyorsan meg igen magosan”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Ennek az uralkodó követelménynek a mély alt hangúak nem mindig tudtak eleget tenni. Panaszkodott is egy jó dalosom, hogy nem bírja „oj élesen” (vagy »vékonyan«, »oj igen fel«); belefájdult a feje, az ér a homlokán, a templomi feszített éneklésbe. (Itt óhatatlanul eszünkbe jut Arany Bolond Istókjának temetési jelenete: „A két tanitvány, duzzadó nyakinnal Erőlködé a felső nyolcadot, És, mintha fojtogatták vón’ patinggal, Fejökbül a szem úgy kidagadott; Tán az akasztás sem jár annyi kinnal...”) Úgy látszik, régi hagyomány ez a népi éneklés mindenféle műfajában. Az ájiak, akikről szó volt, már csak új stílusú dalokat énekeltek ilyen „élesen”; a gyimesiek régi keserveseket, de nem kevésbé élesen, persze azért valami más hangszínnel: nem az ájiak és más magyarországiak egyenletes, csengő, világos mellhangjával, hanem valami préseltebb fejhangon, ami amazok derült hangzásával szemben valóban „keserves”, panaszkodó, majdnem félelmetes hatást kelt (013, 047/a).

 

Nem lehetetlen, hogy ezek a hegylakók énekükben is megőriztek valamit azokból a kiáltásokból, amivel egyik csúcsról vagy gerincről a másikra adtak jelt és felelgettek egymásnak: az úgynevezett „hüdintések”-ből (0197/d). Mindenképpen számolnunk kell ezekben az éles éneklési módokban azzal, hogy a messzeható hang volt bennük a cél, elsősorban a férfiak énekében. (Ugyanakkor az igazi klasszikus, díszített, régi előadóstílus sokkal kevésbé törekedett erős hangra, inkább bensőséges, telt hangzásra.)

 

Az új stílusban a csengő, átható hang az ideál; és a mindig magasabbra törő éneket egyes variációkban is tettenérhetjük: egyes dalokban a magasabbra törő lányok mindegyre magasabb megoldást alakítanak ki, s ez meg is marad a különböző alkalommal följegyzett változatokban. 0370, dalunk mellé tegyük oda az alábbi (áji) variánst és más változatokat:

 

Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

 

{160.} Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

a) egy előbbi, alacsonyabb változatot mutat be, b) egy későbbi magasabbat, s c) egy föltehető, legkorábbi megoldást.

 

Ezek a változatok együtt is hangozhatnak, mert gyakori jelenség, hogy a lányok-legények közös dalolásában ugyanannak a menetnek többféle megoldását egyszerre halljuk, például skálaszerűt ötfokúval együtt, vagy az ilyen tercpárhuzamban lévő megoldásokat: ezek együtthangzását szeretik is. Ájban mondták erről: „Aztán azt tetszik gondolni, hogy nem szép az, mikor többen többféleképp dalolják?” „Tudja Ilon néni, az osztán olyan szépen mén, mikor többen danolják, aztán mind más furmán mén”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Azonban akár régi stílus él még valahol, akár az új, egyben mindig hasonló az igazi paraszti előadás: nincs benne színezés, megjátszás, „előadás”. Változatlan, egyenletes hangszínnel, erősség változtatása nélkül – legalábbis szándékos és színezésre törekvő hangerőkülönbség nélkül – hangzik el az egész ballada vagy sok versszakos lírai dal. Hangerőkülönbség annyiban áll elő, hogy a sor vagy a dal végére elfogy a lélegzet, s ott elhalkul az ének, néha egészen elenyészik, hogy az utolsó szótagot nem is mindig halljuk. De ennek nincs dinamikai árnyalásjellege. Vannak olyan öregek is, akik nagy erővel meglökött hanggal kezdenek, s aztán elhalkul a hangjuk.

 

De ez sem szándékos árnyalás, s nem is jellemző az igazi, régies előadásmódra. Az új stílusban pedig kétféle énekmód szokásos: az egyik derült, harsány, gyors s ennyiben merev éneklés, a másik – különösen kezdéskor, közös éneklés elején, például amikor a lányok még magukban vannak a fonóban és várják a legényeket –, lassú, kötött, minden hangot jól kihúzó ének. Újabb felvételeken, különösen idősebb asszonyok énekében, már majdnem mindig csak ezt a „kezdő” hangulatú éneklést hallhatjuk új stílusú dalainkban is. De akár gyors, akár lassú, mindkettő egyenletes és egyszínű.

 

Az öregek balladaelőadása – régi hagyományú területen a fiataloké is – ezt a hagyományos, színezés nélküli előadást követi. Hangszín, hangerő változatlan az egész történet alatt; az ünnepélyesen, megilletődötten énekelt dallammal csak kiemelik a hétköznapokból a történetet, a mindennapi élet fölé stilizálják, s a hatást rábízzák a szövegre, amelynek minden szava súlyt kap ebben az éneklésben, s mint egy lassított film lepergetve növekszik hatásában. Azt is tapasztalták az első gyűjtők, hogy a legrégiesebb hagyományt őrző öregek a balladát és a hozzá hasonló hőfokú lírai dalokat behunyt szemmel, merev tartásban adták elő. Néha sajátos taglejtéssel, egyik fülük mögé tartott tenyérrel énekeltek. A behunyt szemmel, {161.} sőt hátrabillent fejjel előadott balladát tapasztalta C. Sharp is, az angolok „Bartókja”, az amerikai Appalache-hegységben; a fül mögé tartott tenyérrel pedig mongol énekest láttam énekelni. Ezek tehát nemcsak a magyar parasztok szokásai, hanem vagy valami régi hagyomány maradványai, vagy egy általános, emberi magatartás sokfelé jelentkező változatai.

 

Még színtelenebb az az énekmód, amit „sebes parlando”-nak nevezhetnénk: amikor a díszítetlen alaphangokat szinte hajszolt beszédtempóban pergeti le az énekes anélkül, hogy recitálásról beszélhetnénk; ezt már az ilyen dallam nagy íve is kizárja, valamint a közbeiktatott, hirtelen lefékezett hangok, amelyeket egy-egy melizmával is kiemel a gyors hangok közül. Ez világosan előadási sajátság, ami belső feszültségből ered, és feszültséget éreztet (0104).

 

Teljesen azért a színezés sem hiányzik a népi gyakorlatból. Bizonyos műfajok megengedik, sőt megkívánják: bordalok, mulató nóták, tréfás, jelenetszerű darabok, obszcén vagy kötődő szövegű táncdalok. Ezekben a csattanót vagy a különleges hangulatot kiemelik, éreztetik. Általában a jókedvet szokás jobban kifejezni, a szomorúság, bánat, panasz tartózkodóbb. (Nyilván, mert amúgy is erősebb a hatása.)

 

A díszítés, sajnos már nagy területen kiment a divatból a magyar népcsoportok többségében, csak egy-egy régies folt öregeitől lehetett még fölvenni: Dél-Dunántúlon, szórványosan az Alföldön, s máig igen szépen díszített dallamokat hallhatunk Erdély és Moldva falvaiban. Bartók és Kodály a Székelyföldön még dúskált benne, ma már inkább csak a bukovinai székelyektől hallani, valamint a Mezőségen, Gyimesben és mindenütt Moldvában (015, 066–067, 069, 0102, 0113, 0117, 0147).

 

Moldvában Veress Sándor még a 30-as években közösségben énekelt, díszített dallamokat hallott, amikor a fiatal lányok és asszonyok csoportja minden díszítményt hangról hangra egyformán énekelt. (Veress 1931, 133–134.) Vagyis ő még hallotta azt, amit Bartók kikövetkeztetett a székelyeknél, a kiveszőben lévő gyakorlat maradványaiból és a románok archaikusabb hagyományainak analógiájából. Ennek az egységes ékesítésnek feltétele, hogy a díszítések helyét és formuláit a hagyomány megszabja, s bizonyos tartózkodás is szükséges az alkalmazásában, olyan leszűrtség, ami csak bizonyos előre látható és természetes megoldásokat enged meg. HFM 1964 I/b-t ugyan egyetlen, magányos moldvai énekes adja elő, de versszakról versszakra azonos díszítményekkel; ez nyilván ennek a kikristályosodott, moldvai „közösségi” díszítésmódnak következménye. Annak ellenére, hogy sok versszakon keresztül pontosan ismétlődnek ezek a hajlítások, sosem válnak unalmassá, s minden belföldi és külföldi hallgatót elragadtak különleges szépségükkel.

 

Pedig talán mégis fokozottabb művészi teljesítményt nyújt az olyan díszítés, amit már csak egyéni teljesítményként, magányos énekben tapasztalhatunk: amikor a díszítések gazdagon burjánzó hajlításai mindig új és új megvilágításba helyezik a dallamot, sőt maga a dallam is változik egyes hangjaiban, amint az énekes {162.} a pillanatnyi hangulata szerint alakítja. (Például: 0113 – ez még tulajdonképp mindig ugyanaz egészen apró eltérésekkel. Igazi példája 137–138.)

 

Már megismertük a gyimesi énekes sajátos, primitív – de nem szépségben és hatásában primitív – díszítésmódját. Egészen más világ a dél-dunántúli hagyományt képviselő öregek hajlítástechnikája: leírva gazdagon ömlő ornamentikát látunk, de meghallgatva nagy részét alig halljuk; nagyon finom, átfutó mellékhangjaikból csak egy-egy fontosabb kap erősebb hangzást és jelentőséget (0117).

 

A szintén odavaló Csirke János töredezett hangján pedig még gazdagon áradó díszítések veszik körül a dallamot – ez a régi hagyomány folytatása –, amellett azonban sajátos, magas hangszíne, el-elfúló, majd meg-meglökött hangja már biztosan nem az általános hagyományt képviseli. (Ezért nem választottunk tőle hangzó példát, bár az utóbbi évek népdalfesztiváljain sűrűn szerepelt.) Palócok közt is találunk még gazdagabb díszítést (087), de a hagyomány kiveszése, vagyis az ellenőrzés és példa hiánya okozza, hogy ennek az énekesnek bizonyos szertelenség van hajlításaiban, amint a dallamnak már a variáláson túlmenő, állandó elforgatásában is.

 

Túlzott a díszítés a különben nagyon szép és hagyományos stílusú körösfői asszony éneklésében is: 0111-ben nagyon ki akarta vágni a rezet, s a máskülönben alig díszített (sőt inkább díszítetlen) 11-est szokatlanul kicifrázta. Itt ugyan minden „hagyományos”, máshol is előforduló, de ez a példa már szinte az a „beteg ló”, amelyen minden lehető betegséget bemutatnak, de ami az életben sosem fordul elő. Ehhez hasonlít egyetlen alföldi, díszített fölvételünk, a szentesi tekerősök cifrázott éneke: ez is a gazdagság egykori maradványa, de talán már nem is jellemző képe (015). Még alkalmunk volt a régi, „alföldi” hagyomány finom, tartózkodó hajlításait hallani egy szatmári énekes és táncos öregtől; sajnos, akkori magnetofonunk és szalagunk minősége nem engedi meg, hogy lemezen bemutassuk. Mikorra jó minőségű felvételt tudtunk volna készíteni, addigra elvesztette hangját, sőt emlékezete is kihagyott. Így csak kottáról mutathatjuk be egy dallamát:

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár!

 

{163.} AP 5438/a Nyeste András 60 é. Kiskálló (Szabolcs) 1955. Bacskai K.

 

Ha ennek a gyakorlatnak törvényszerűségeit akarjuk megismerni, valóban csak Erdélyből és Moldvából vehetünk példákat. Sajnos, az erre vonatkozó vizsgálat még csak a kezdet kezdetén tart. Egy korábbi vizsgálat (Rajeczky 1956) moldvai énekesek díszítményeit vetette össze gregorián melizmacsoportokkal, amelyeknek egykori, valóságos ritmusára következtetett az élő gyakorlatból. Eredménye – hogy a díszítmény mindig a főértékeket osztja fel, aprózza ki – nyilvánvalóan csak giusto dalok melizmáiban érvényesülhet, esetleg ritkán, poco rubatóban. A kezdő és végmelizmákat ki is veszi ebből a megállapításból. Az igazi rubato dalok nagyobb díszítménybokrai mindig megnyúlást okoznak, vagy már eleve hosszú, kitartott hangokon jelennek meg. A rubato dalokban több a változatosság is.

 

Paksa Katalin ezekre vonatkozó, sajtó alatt lévő vizsgálatai annyit már kimutattak, hogy a kvintváltó dalok magas és mély, egyező pontjain a díszítmények is utánozzák az egyszer már elhangzottat, s ezzel is igyekeznek kiemelni a két rész megfelelését. (Vö. Olsvai, egy sajátos esettel kapcsolatban.) Egy-egy jellegzetes és szépen díszített régi példán azt is kimutatta, hogy a díszítmények törvényszerűen azonos dallamhelyeken jelennek meg, függetlenül attól, milyen szövegrész van alattuk. Ugyanerre az eredményre jutott Rajeczky is elemzett példáin. Tehát a dallamhoz alkalmazkodnak, nem pedig valamely szövegrészen, szótagon bontakoznak ki; vagyis a zenei tagolást hangsúlyozzák. Ezért marad díszítetlenül a „törvényszerű” díszítésben a 2. és 4. sor záróhangja, hogy a dallam-szerkezet két főpillérét ne takarják el a díszítmények. (Paksa) Kitűnő példa erre 137.

 

Ez az azonos, előre meghatározott helye és mennyisége a díszítésnek adja meg az alapot a közösség egyértelműen alkalmazott gyakorlatának, ami a közös éneklés díszítményeit szabályozza. Ugyanakkor azt is látjuk a 137. példában, hogy a változatosságot is szolgálhatják a díszítmények, ha az azonos helyen néha bővebb, néha egyszerűbb hajlítást alkalmaznak, egy-egy alkalommal el is marad, majd utána újra még gazdagabban fonja körül a megfelelő dallamhangot. Ez meg nyilván az egyéni alkalmazásnak, egyúttal a művészileg megkomponált, több versszakos előadásnak a követelménye. Ilyenkor „merészebb” megoldásokat is hallhatunk, aminőt a szokás által megszabott közösségi gyakorlat nem alkalmazna.

 

Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,

 

{164.} Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,
Kinek mint tëngërnek, megáradott hobja
Sok búnak, bánatnak körül vëtt nagy árja,
Mert a vitézëknek esöttë ma ëgy híjja.
Fëlemelé Kádár szëmeit az égre,
Mondván: Uram Jézus jöjj segítségëmre.
Nosza jó katonák, harcoljunk két kézre m
Mert nem latok embert jőni segítségre.
A zászlótartónak fëlszóval kiálta:
„Vidd e-l fiam, vidd el az zászlót más útra.
Hogy el ne vesszën mi urunk keves hadja m
Mert Magyarországért m mëghalok én még ma.
Kiontom vérëmët én szëgény hazámért,
Ezënről mëghalok kedves nemzetëmért.
Nëm szánok érette bizony ontani vért
Mert én a Krisztustól vëszëk jutalmad’ s bért.

 

1. Óh mel gyázëba borul-t síralmas esztendő, m
Melben ami szivünk Nem örvendëzendő,
Hanem szëgény hazánk majdon elveszendő,
Hanem leszen Isten rajtunk könyörüllő.

 

2. m Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
Immár a hazánkba nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük a zegeknek Urát,
Elveszeszt az isten mintë régën Sodomát.

 

3. (M)mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëgnëm tartották ő parancsolatát.
Nyisd mëg én Istenëm imádságënak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáznyócba böjtelőhavába
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába.
Sok apák, sok anyák fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejökët

 

(1) Ó mel gyászba borult siralmas esztendő,
Melben a mi szivünk Nem örvendëzendő.
Hanëm szëgény hazánk majdon elveszendő,
Ha nëm lészën Isten rajtunk könyörüllő

 

2. Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
immár a házunknál nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük azegeknek Urát
Elveszeszt az istenn mint régënn Sodomát.

 

3. m Mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëg nëm tartották ő parancsolatját.
Nyisd mëg én Istenëm imádságnak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáz nyócba böjtelőhavában
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába
sok apak, sok anyak fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejököt.

 

Kodály saját fonográfhengerein: F 247–249. Borbát András 60 é. Kászonújfalu (Csík) 1912. Az első 4 versszak a Kádár István históriából, utána 4 versszak eg ymásik históriás énekből, majd ugyenez még egyszer felvéve. A dallam azonban mindháromszor ugyanaz.

 

{166.} Hasonló ez a pontozás „átlagos” törvényszerűségeihez és annak egyéni, merészebb, néha törvényellenes alkalmazásához.

 

Az utóbbi mindig együttjár a variálással is, amit Kodálynak már klasszikussá vált közlése is bemutat, a Kőműves Kelemen 36 versszakáról készült fonográffelvétel részletes lejegyzése. (Lásd a 138. példát.)

 

A példán láthatjuk azt az eljárást is, amit Paksa Katalin számos díszített, régi dallamon megfigyelt, hogy a melizma sokszor átveszi a dallam főhangjainak szerepét is, illetve azokat díszítménnyé változtatja át.

 

Borsai Ilona vizsgálata (1959) még az új stílusban is ki tudta mutatni, hogy a hajlítások – a régihez képest természetesen szerény, többnyire egy hangból álló hajlítások – bizonyos törvényszerűséggel jelentkeznek, és bizonyos nagyobb hangközök kitöltésére, bizonyos csúcspontok kiemelésére, a dallam főhangjainak érzékeltetésére szolgálnak, pontosan arra, amire az egyenlő értékű, különböző dallammenetek is szolgálnak a variálás során. Megfogalmazása szerint: „Mint a dallam tartóoszlopaiba kapaszkodik újból és újból az énekes, összeegyeztetve így a merész kilendüléseket a szilárd otthonérzés biztonságával.”

 

Azt is megállapítja, hogy az itt tapasztalható váltóhangok, előlegzések és hangközkitöltő lépések megegyeznek a 16–17. századi díszítő eljárás szokott fogásaival. Tehát szinte az emberi ének általános követelményeiből fakadnak. Ezúttal nem lehet szó a régi, műzenei gyakorlat esetleges maradványáról, hiszen ez a hajlítástechnika egy korábbi, gazdagabb ornamentika után lépett annak helyébe, egy egészen más, tulajdonképpen díszítetlen stílusban. Tehát azt az alapkövetelményt tartotta meg belőle, vagy azt valósította meg helyébe, ami nélkül, úgy látszik, az ösztönös énekkultúra nem tud létezni.

 

Már az idézett példákban is láthattuk, hogy az énekes nemcsak azzal teszi változatossá előadását, hogy a díszítményeket soha nem alkalmazza teljesen egyformán, hanem azzal is, hogy magát a főhangokat is cseréli, változtatja. Ez már variálás, és a későbbi fejezetben foglalkozunk vele részletesen. Azért itt is meg kell említenünk, annyira összefonódik egy bizonyos dallamstílus előadásmódjával. Hiszen a díszítés is nemegyszer variálás: a főhang megváltoztatása. Mindaz a változás, ami egy énekes egyszeri előadása folyamán beáll, még előadásmód is amellett, hogy már a variálás első lépéseit is jelenti. Igen sok dalunk különböző följegyzései nem is mutatnak nagyobb eltéréseket, mint ami egy előadáson belül mutatkozik benne. Mégis, minthogy ezekkel a kisebb-nagyobb eltérésekkel kezdődik meg az a folyamat, ami a nagyobb eltérésekhez vezet, és a tulajdonképpeni „variánsokat” létrehozza, az egész folyamattal együtt fogjuk tárgyalni.

 

Ugyanez a változatosságra törekvő és zenei felépítést kialakító előadás kívánja meg a pontozás szabadabb alkalmazását is. A 90–95. példában láttuk már, hogyan élt evvel a lehetőséggel a már említett áji leány. Végül még kimondott „szabálysértést” is megengedett magának. Mindezt a dal egyszeri megvalósítása, az „előadás” alakítja a kész nyersanyagon, a dallamon az ihlet, a pillanatnyi ötletek és a tudatos felépítés hatása alatt.

 

{167.} Egészen másfajta előadást kíván a parlando dallamok stílusa. Ezekben sem díszítés, sem ritmikai árnyalás nem lehetséges, mindössze a variálásnak lehet valami szűkebbre szabott lehetősége. Ami itt az előadótól függ, az egyedül a lendületnek és a sorvégi megállásoknak egymáshoz mért aránya és a hangszín. A tempó sajátos gyorsasága a mezőségi–gyimesi énekesek recitáló dallamainak is ad valami sajátos hatást: példa rá 0104. Ez a „sebes parlando” már területi stílusnak látszik: ha nem is mindenki él vele azokon a területeken, de máshol így nem jelentkezik.

 

Már a modorosság határán jár az a sajátos, erdélyi előadási sajátság, hogy az utolsó szótagot elnyelik a sor végén, különösen az utolsó sor végén, a dal befejezésekor.

 

Egy borszéki Kádár Kata-felvétel (MF 1167/c) lejegyzésére írta rá Kodály ehhez az elnyelt záróhanghoz: „Ahol vagy akinél ez az utolsó hang elhagyása rendes szokás, ott az utolsó hang még kivételesen sem szólal meg, sőt gyakran az utolsó előtti hang ilyen ornamentummal végződik”, és rámutat az alaphangról csúszással lehajló, nyögésszerű melizmára. Egy másikra, F 253 (= AP 6028/g) „Egy kicsi madárka”, Kodálynak 1912 kászonimpéri gyűjtésű dalára pedig: „Xutolsó szótagot nem ejti ki; a hangja többnyire határozatlan nyögésbe csuklik (oláh-székely szokás szerint).” Erről már Bartók (1967 II. 33) is megemlékezett, mint román hatásról az erdélyi magyaroknál; részletesen foglalkozott vele Almási István (1969). A kiindulás az a bizonyos elhalkulás lehetett a dallam végén, amit már említettünk, amikor elfogy az énekes lélegzete. Különösen érezhető ez az elhalkulás a tipikus záróritmusokban (31/bc). Ebből azután már modoros „stílusfogás” lett: egyes énekesek egyáltalán ki sem ejtik az utolsó szótagot, vagy néha két-három utolsó szótagot sem (0111, 0141, 0143, 0151 és egészen szertelenül 0318).

 

Még sajátosabb a mezőségi énekeseknél tapasztalható érzéketlenség a szöveg szótaghosszúságával szemben. Az ő előadásuk amellett igen erős ritmuskülönbségekkel él, sokszor a nyolcad és pontozott negyed arányát az 1:3-ról 1:5-ig, sőt azon túl is fokozzák (pl. 0300); ugyanakkor ezek a nagy hosszúságkülönbségek egyáltalán nem a szöveg hosszúságviszonyaihoz igazodnak, mint ahogy ez a magyarban általános, hanem sokszor éppen a nagyon rövid hangra hosszú szótag esik. Ez azonban itt nem kivételes eset valami hatás kedvéért, hanem szinte rendszeresen előforduló gyakorlat, és néha már idegenszerű benyomást is kelt. Ez a sajátság kisebb mértékben már nyelvjárásukban is jelentkezik: a hosszú szótagot valamivel rövidebben ejtik, mint a többi magyar népcsoport. Ez néha csak érdekes különbség az énekben, néha azonban már nagyon feltűnő. Semmi esetre sem szabad a mezőségi ének- és tánchagyományok nagy értékei miatt ezt a sajátságot is valami ősiségnek, valami „igazi hagyomány”-nak tartani. A magyar nyelvnek a hosszú és rövid magánhangzó pontos megkülönböztetése olyan alapvető sajátsága, amely megkülönbözteti más népektől, s amellyel jelentéskülönbségeket tud érzékeltetni. Ennek gyöngülése csak különleges helyi fejlődésből származhat.

 

Igën elindula tizën

 

{168.} Igën elindula tizënkét kőmives az tizënharmadik Kelemën kőmiess.
Mënnek igën mëssze, nem es igën mësszej, hogy ők fëlofogaggyák magos Déva várát.
Hogy ők félfogaggyák, hogy azt fëlépítsék, hogy ők félfogaggyák, hogy ők fëlépítsék.
Az kit nappal raktak éljel az elomlott, az kit éljel raktak, nappal az eldülött.
Kelemën kőmives étszakajálmábo jétszakajálmában aszt azálmot láttaj.
Kelemën kőmives étszaka jálmában, étszakajálmában aszt álmot láttaj.

 

László Máténé 65, Kászonjakabfalva (Csík) 1918 Kodály. NB. csak az első 5 versszakot közöljük példaképpen. A teljes közlés megtalálható a Visszatekintés II. 78–79. lapja közt.

 

Sajátos modorosság az oktávtörés, és esztétikai hatása elég kellemetlen akár új stílusban, akár régi énekben. Nem minden énekes tudja jól megválasztani a kezdő hangmagasságot, ennek következtében vagy nagyon mélyre vagy nagyon magasra kellene mennie, amit nem bír el hangterjedelme. Néha oktávval mélyebben vagy magasabban folytatja. Különösen kellemetlenül hat ez kvintváltó daloknál vagy AA’ kezdetű újaknál. Ilyenkor a kvintváltás helyett ellenkező irányban kvartváltás keletkezik. Természetesen ismerve dalaink szerkezetét, ez már nem zavar meg senkit; de cseremiszek hasonló oktávtöréseit a gyűjtők még nem tudták megfelelően értékelni, s a dallam hibás lejegyzésben van megörökítve.

 

Az oktávtörés általában kénytelenség. De a sűrűn ismétlődő megoldás helyenként már gyakorlattá vált: az énekesek minden kényszerítő ok nélkül feldobják a dal utolsó hangját egy oktávval magasabbra, ami többnyire a 2. fokról való lelépést változtatja át szeptimugrássá. Ez már modorosság; de minthogy sűrűn előfordul, kénytelenek vagyunk megemlíteni.

 

Az énekhang nemcsak önmagában hangzik el – akár egyéni, akár közös énekben –, hanem hangszerrel együtt is. Régi szokása a magyarságnak együtt {169.} énekelni a hangszeres együttessel, a cigánybandával. A rendkívül fejlett tánc- és tánczenei hagyományokkal rendelkező Mezőségen még igen sokszor halljuk a mulató közösséget együtt énekelni a banda zenéjével (013, 014/ab, 072, 0225, 0265). Ez a lassú táncokkal hagyományosan velejár. A hangmagasság megválasztása ilyenkor természetesen nem függ az énekesektől, hanem a hangszerjátékosoktól. Ennek megfelelően sokszor nem is nagyon egyezik a hangterjedelemmel. Mindenképpen jellemző ilyenkor a hangos, feszített éneklés.

 

Van ennek a zenekarral együtt éneklésnek olyan formája is ahol már nem az énekesnek van elsőbbsége, hanem a kísérő zenekarnak: ez a már említett gyakorlat, hogy minden második sorra énekelnek szöveget (0225).

 

Sajátosabb eset, s ma már csak a gyimesi csángók körében tapasztalhatjuk, hogy a hangszerjátékos saját énekét kíséri hangszeren, jobban mondva: énekeli is, hegedüli is a „keservest”. 047/abc dalunkban először hangszeren hangzik el a dal, azután ének és hegedűjáték együtt szól, majd ismét csak a hegedű, ismét egy versszak együtt, s a végén ismét hangszeren fejeződik be a produkció. A gyimesi zenészek ezt az előadásmódot hagyományosan gyakorolják. Van egy leírásunk Bereg megyéből erről az előadásról a 18. századból: Gvadányi „Badalai dolgok” című verses elbeszélésében leír egy általa rendezett falusi bált.

 

A cigány játékáról {170.} a következő képet adja: „Putyu volt a neve, ki elöl hegedült; A karszékre mindég mint a török, úgy ült, Bal szemére vak volt, a háta volt görbült; Ha vonta, danolt is, hegedűjére dűlt.” Érdemes még egy helyét idézni, hogy a régi, ma már csak Gyimesben, Mezőségen található zenélésmódot más vonatkozásban is megismerjük: „Felállt mindjárt Putyu egy székre, gatyába; Egy kis rövid száron pipa volt szájába; Alig volt húsz szál szőr az ő vonójába. Kontrahássa vala egy rongyos gubába. Jobb kezeket az ing ujjából kivették, Mert így vonássokat könnyebben ejthették;...” stb. (Közli Csanádi Imre: A magyar valóság versei, Bp. 1966 I, 292–7.) Ez az adat azt mutatja, hogy a gyimesiek régi, közös magyar hagyományt tartottak fenn napjainkig a hegedű mellé énekelt előadással. (Ugyanakkor a prímásból és kontrásból álló legkisebb együttes régiségét is igazolja a leírás. A prímás tánchoz már nem énekelt – pipa volt a szájában –, tehát ha magában, talán „keserves”-szerű dalokat játszott, akkor énekelt is hozzá.)

 

Nem azonos ez az önmagakísérés a régi századok előadóinak gyakorlatával, akik lant vagy más pengető hangszeren kísérték éneküket: ott valószínűleg csak a kísérő harmóniákat és kísérő ritmust adták az énekelt dallam alá. Ezek a zenészek viszont a dallamot teljes cifrázott formájában játsszák is, éneklik is, ami sokkal nagyobb követelményt támaszt az előadóval szemben.

 

A külön játszó hangszeres zenész előadása már külön fejezetbe kívánkozik, a Hangszeres zene tárgyalásába.

 

Összefoglalón annyit kell mondanunk a népi előadásról, hogy az minden nagyfokú tartózkodása és póztalansága ellenére is igen hatásos eljárásokat és énekmódokat alakított ki a zenei hagyomány megszólaltatására; ezek a stílusok megfelelnek a dallamokban is jelentkező stílusérzéknek; közös jellemzője inkább az elmélyedés, mint a hatás keresése.

 

A sátoraljaújhelyi Lavotta János Zeneiskola keretein belül a népzene tanszakon tanulható népi ének.

Tanár: Karika Boglárka

 

 

http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpgNépi ének - Hallgassunk bele!

 Egyes énekeknél hosszas zenei bevezető észlelhető (türelem...)
 

1. Szóljon!

2. Szóljon!

3. Szóljon!

4. Szóljon!

5. Szóljon!

6. Szóljon!

7. Szóljon!

8. Szóljon!

9. Szóljon!

10. Szóljon!

Kedvenc:11. Ej, de széles :szóljon!

12. Füzesi lakodalmas: szóljon!


Népzeneoktatás célkitűzései

Az énekes és hangszeres népzene alapfokú elsajátításával hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére,őrzésére és továbbadására neveli a tanulókat.

 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gya­korlását.

  
 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyara­pítja ismereteiket.Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.  

 

 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység ­nyitottság, igényesség, fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai kész­ségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására.

  

A népzeneoktatás célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.

 

  

A népzene tanszak tanulói rendszeresen szerepelnek és érnek el kiemelkedő eredményeket.

http://www.freeweb.hu/animaciostarhaz/zene/M%E1solat%20-%20music.gif

 

 

 

 

Alternatíva, eltérő oktatási szint

 

Az a szakmai színvonal, amit a zeneiskola garantáltan nyújt az "A" tagozatos és a kiemelt "B" tagozatos növendékek számára, elegendő alapot ad ahhoz, hogy magas fokon művelhessék népzenei ismereteiket.

 

Az "A" tagozatos növendékekből elsősorban zeneszerető közönség nevelődik, de különböző amatőr együttesekben is gyakorolhatják ismereteiket.

Alkalmuk nyílik zeneiskolai éveik alatt egyéni szereplésekre, kamarazenélésre, zenekari muzsikálásra.

 

A "B" tagozatos növendékek nagyobb anyagvégzés mellett a zenei pályát is választhatják hivatásuknak. Emelt óraszámban tanulnak.

 

Szolfézs: hangszeres és egyéb zenei, kulturális képzés mellett a zeneelméletet a világhírű Kodály módszerrel tanítjuk, amely a legmagasabb képzési forma a világon.

 

Továbbképző: A középiskolák és gimnáziumok 9-12. osztályával párhuzamosan zenei továbbképző I-IV. évfolyama működik. Ebben a négy évben zenetörténeti ismereteket sajátíthat el a tanuló.

 

Minden növendék évvégén bizonyítványt kap, amelyben a felkészítő tanár érdemjeggyel minősíti munkáját, szorgalmát.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

разработка интернет магазина

(SeoomskScema, 2019.05.13 21:19)

Покупатели приходят в компанию разными путями. Контролировать ситуацию проще, если торговец сам инициирует звонок. Поступающий вызов может находить менеджера врасплох. Скрипты переговоров составляются ради каждого вида отдельно.Люди для фото. Люди, сообразно всем приметам (опытам, экспериментам и исследованиям), привлекают больше внимания, получают больше вовлечения. Конкуренцию людям могут составить чуть беспроигрышные милые котики! =)продвижение поста в Инстаграме
<a href=https://omsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама цена</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/context.html]заказать контекстную рекламу[/url]
https://omsk.skgroups.ru/context.html - настройка контекстной рекламы

Анонсы постов в основной ленте. Также, это может заключаться раздражающим, ведь вы в какой-то мере вынуждаете пользователя два раза посмотреть некоторый и тот же контент. Но! Если вы не злоупотребляете анонсами, в них не довольно шиш отталкивающего. В общем, не дублируем в сторис отдельный частный должность, а кидаем туда только что-то «горяченькое». Скажем, у вас появилась новая выбор или стартовала распродажа. Сообщив относительный этом подписчикам в ленте, не будет лишним акцентировать на этом почтение и в сторис.Ваше физическое местоположение. В приоритете, хотя и поодаль не 100%, в выдаче довольно быть житель, из которого вы ведете поиск, или близкий к нему. Однако не избежать и примесей.АутентичностьИтак, доменное репутация, который это такое и как его выбрать? Существуют доменные имена первого уровня, например .ru , .com , .net и т.д. У каждой страны имеется свой домен, предположим у России это .ru, у Китая это .cn, а у Германии .de . Также существуют международные домены, такие подобно .com, .biz, .info, .org, .net и т.д. «Простым сайтовладельцам» предлагается регистрация доменного имени второго уровня (sitename.ru). Регистрация такого домена возможна в всякий доменной зоне, но лучше разбирать тот домен, около который подойдет тематика сайта, предположим чтобы сайта организации подойдет домен .org, чтобы «бизнес-сайта» подойдет .biz, а чтобы сайта направленного на российскую аудиторию .ru. Адрес сайта уже говорит о его содержании, поэтому должен избирать то, который вам подойдет. Доменное фирма надо водиться легким, запоминающимся, звучным, интересным одновременно. Подобрать кстати адрес ради своего сайта подобный не простой и это сложно сделать за одну минуту иначе даже следовать одинокий день.Чистый назвать сайт? Лучшие способы выбрать имя домена и сайта

dedna.memwom.be

(dedna.memwom.be, 2019.05.13 20:56)


I'm very pleased to find this page. I want to to thank you for ones time due to this wonderful read!! I definitely liked every part of it and I have you book marked to check out new information on your website.
dedna.memwom.be

Oqoze24

(Efuca86, 2019.05.13 20:24)

http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/prazosin-kaufen-online-apotheke-in-der-schweizerische
http://www.facecool.com/profiles/blogs/comprar-promat-prochlorperazine-ahora-ecuador-donde-puedo-comprar
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-symperid-urgente-andorra
http://wu-world.com/profiles/blogs/rabeprazole-en-ligne-baisse-prix-achat-vente-aciphex-generique
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/bon-plan-achat-cefadroxil-bon-marche-acheter-cefadroxil-500-en
http://www.facecool.com/profiles/blogs/yasmin-bon-marche-et-site-fiable-acheter-ethinyl-estradiol-and
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/dapoxetine-30mg-sur-internet-pas-cher-rapide-priligy-ordonnance
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/order-vidalista-no-prescription-where-can-i-purchase-tadalafil
http://property.ning.com/profiles/blogs/pasport-20mg-buy-without-rx-which-is-cheaper-pasport-or-tadalafil
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-ismo-de-confianza-ecuador-comprar
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/naltrexona-comprar-en-una-farmacia-en-linea-sin-gastos-de-envio
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-dutasterida-0-5mg-sin-receta-1
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/atenolol-livraison-rapide-pas-cher-tenormin-pour-femme-acheter
http://brooklynne.net/profiles/blogs/hiberna-comprar-pago-mastercard-ecuador-hiberna-25-mg-original
http://brooklynne.net/profiles/blogs/comprar-eritromicina-500-mg-entrega-r-pida
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-chloramphenicol-acheter-du-chloromycetin-montreal
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/ropinirole-0-25-mg-o-achat-quel-site-pour-commander-du-ropinirole
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/quel-site-acheter-du-tiotropium-0-018-mg-paiement-mastercard
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-repaglinide-acheter-prandin-paypal
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/clobetasol-15mg-sans-ordonnance-sur-internet-achat-clobetasol-en

заказать сайт Казань веб

(Olegscott, 2019.05.13 20:19)

Толпа по интересам. Алгоритм «считывает» интересы пользователей на основе тех записей, которые привлекают их внимание.1. Знаете сайты конкурентов – смотрите ссылки для соцсети в шапке и подвале сайта 1. Поиск сайтов конкурентов по ключевым словам 1. Поиск профилей конкурентов сообразно ключевым словамколлажи в инстаграме
<a href=https://kazan.skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг пейдж</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]заказать разработку сайта[/url]
https://kazan.skgroups.ru/kontakty.html - веб студия заказать сайт телефон

Беспричинно сколько выбирайте пункт, исходя из тех задач, которые вы хотите решить сквозь таргетированную рекламу.Сюда попадает сильно многое: семейное мысль, наличие детей, выделка, сфера работы, уровень дохода и т.п.В данном случае мы основываемся для часть, точно пользователи ведут себя в соцсетях. Дозволено таргетироваться для путешественников (неоднократно заходят в ФБ из других стран/городов), на тех, который пользуется продукцией Apple, либо на тех, который почасту делает покупки онлайн и т.д. Также изучайте возможности внимательно, так наравне их груда, но не всегда актуальны ради России.Басня третий. SMM освоит даже ежик десятилетний ребенокПотом создания своего сайта, вам наверняка придется воспользоваться рекламными системами и партнерскими программами для того, что бы раскрутить принадлежащий сайт, или в дальнейшем малость для нем заработать. Реестр популярных и достойных внимания сайтов можно найти в поисковых системах, таких ровно Google тож Yandex которыми вы наверняка пользуетесь.

создание и разработка сайта

(Seosamarlam, 2019.05.13 19:19)

7. Зарегистрируйте счётчик и наблюдайте следовать количеством посетителей для вашем сайте. Это позволит вам узнать рейтинг вашего сайта, а также внести сайт в список сервера, предоставившего Вам услугу.Для сей счет люди могут спорить долго долго. Мысль красоты и стиля у всех свое собственное. И складывается для основе личного опыта и переживаний в течение всей жизни. Некоторый делают флеш сайты и они вправду необыкновенно красивые.Движки сайтов созданы чтобы того, воеже автоматизировать, облегчить и обогатить работу веб-мастеров. Раньше надо было держать хорошие знания HTML, CSS и PHP, чтобы делать функциональный сайт. Только ныне вам не непременно детально изучать эти технологии, беспричинно ровно ради основных задач вам довольно достаточно разбираться в движках сайтов.
<a href=https://samara.skgroups.ru/resheniay.html>купить сайт</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/calls.html]заказать холодные звонки[/url]
https://samara.skgroups.ru/context.html - контекстнаЯ реклама в самаре заказать

примеры инстаграма для бизнеса с хорошим визуальным и содержательным рядом примеры инстаграма для бизнеса с хорошим визуальным и содержательным околоДизайн и элементы навигации по сайту.CMS — системы управления сайтомТолько сколько работать, ежели необходимой вам метки кроме нет? Возьмем, вы хотите проставить свой адрес Ленина, 58, а поиск ничего не выдает. Берем занятие в приманка руки и помогаем Инстаграму нас найти. Ради этого с телефона переходим для бизнес-страницу в Фейсбук и в разделе размещения поста ищем кнопку «Отметить посещение». Вводите свой адрес и выбираете «Добавить новое околоток». Кликаем, создаем и используем геолокацию в Инстаграм.Стереотип, что «ВКонтакте» сидит школота, тоже пора отправить во времена лозунгов «Дуров, верни стену». Согласие свежей статистике, 23 000 000 пользователей соцсети старше 35 лет, 12 млн. из них – человек в возрасте через 45 перед 65 лет. Наверное, в вечерней школе учатся. =)

buy provigil no prescription 38 mg

(Shawnrof, 2019.05.13 18:32)

Hello! [url=http://provigil-modafinil.com/#official-canadian-pharmacy]order modafinil[/url] excellent internet site.

готовые сайты под ключ

(GoshaufaCit, 2019.05.13 18:20)

Практически круг прислуга, раз решив сделать особенный сайт, поступает следующим образом: ищет простеший учебник сообразно html, находит какой-нибудь редактор ради html (хотя многие не паряться и юзают блокнот и начинает там писать. Пишет первые тэги, вставляет таблицы, картинки. Смотрит для всё это труд вследствие браузер, поправляет очевидные ляпы и всё. Сайт готов.Вовремя чем разлагать конкурентов, необходимо их найти. Ради работы рассмотрим несколько видов конкурентов и исходя из этого расскажем варианты их поиска:басня SMM про комплексное знание соцсетейВторичная навигация может пользоваться следующие формы:Смесь по поведенческим характеристикам. К ним относятся: какие гаджеты мы используем ради выхода в сеть, путешествуем ли, делаем онлайн-покупки и т.д.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/smm.html>smm продвижение</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама google[/url]
https://ufa.skgroups.ru/context.html - стоимость контекстной рекламы

Автоматизируйте дело «заливки» базы в CRM. И не вешайте это для менеджеров.5. Ширина сайта соответствуют минимальной сообразно стандарту? Замечание: у посетителя может непременно малый монитор, и если сайт не поместится сообразно ширине, его крайне неловкий читать. Разве минимальная ширина вашего сайта больше – 1000 пикселей ответ – НЕТ. Если у вас адаптивный дизайн – отклик ДА.кнопка создания рекламы в ФейсбукеГде регистрироваться. Где сделать сайт.Особенностей у платформы избыток:

разработка сайта интернет магазина

(ChelyabBut, 2019.05.13 17:23)

Беспричинно, фото мы по всем канонам сделали, запостили и все? Не совсем. Почти фотографией нам нужен текст. Вы ведь не бросите картина «для самовольство судьбы»?Знание Инстаграма – это работа. Совершенно, который мы рассказали в этой статье, может показаться легким в теории, однако на практике быть сложнее. Недочет идей чтобы постов, сложность с самостоятельной настройкой рекламы, согласен и банальное – просто нет времени!Басня второй. В Instagram важно только эстетичное фото, текст перед ним никто не читает
https://chelyabinsk.skgroups.ru/landing.html - разработка одностраничного сайта
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/ecomerce.html]разработка сайта интернет магазина[/url]
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html>портфолио сайтов веб студия</a>

Даже буде ваши фотографии в «ОК» лайкают родственники, которым трижды следовать 18, не стоит доверять в возрастные предрассудки. Безусловно, в «Одноклассниках» немало людей, отметивших сорокалетний годовщина, все большую пай составляет комната 20-35 лет. Обитают там и школьники. Не верите? Загляните в официальные группы молодежных звезд, непременно найдете комментарии через преданных юных поклонников.заполние полей: «Титул» и «Фамилия пользователя»Также мне бы хотелось мало рассказать о скриптах типа JavaScript и VBScript. Ежели вы пропишите в поисковом запросе «JavaScript», то получите огромное состав сайтов с собранием таких скриптов. В основном JavaScript используется для создания визуальных эффектов на HTML странице. Лично я предпочитаю не черпать JavaScript иначе простой не злоупотреблять им. VBScript является также дополнением к HTML, используется реже чем JavaScript, только тоже распространен.добавить метку в ИнстаграмеСледовательно, у вас трапезничать бизнес, какой вы хотите воспитывать и объяснять в интернете. Ради начала определитесь, каких целей вы желаете достичь с через социальных сетей. Они могут обретаться различны:

создание и разработка сайта

(Artemwaign, 2019.05.13 16:27)

ледяной обзвон4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА БАЗЫ В CRM (СБИС, 2 GIS, СПАРК И ДР.)Это твоя кола, папа
<a href=https://spb.skgroups.ru/resheniay.html>заказать готовый сайт под ключ</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/context.html]настройка контекстной рекламы [/url]
https://spb.skgroups.ru/landing.html - заказать лендинг

Кольцевая галерея: до 10 карточек, каждая с собственной ссылкой. Фотографии дозволительно использовать токмо с соотношением сторон 1 к 1, размер 1080 ? 1080. К каждой карточке прописывается надпись и сопровождающий текст. Само показание показывается вложенной публикацией (пользователь обязан листать ваши карточки).лабутеныРуки дрожат… Визг срывается… А недовольный звук человека на том конце провода вызывает дикое похоть поскорее решать трубку и больше отродясь никому не звонить… Вам это знакомо?оптимизация показа рекламной кампанииПроведя анализ статистики посещений пользователей существующего сайта и общемировой статистики популярных разрешений экранов , разработано 5 макетных сеток ради наиболее типичных групп разрешений: менее 520 пикселей, от 520 предварительно 800 пикселей, от 800 перед 1000 пикселей, от 1000 перед 1400 пикселей и более 1400 пикселей. Затем генерации модульных сеток созданы прототипы макетов страниц сайта для различных разрешений.

создание сайта визитки

(Rostovwot, 2019.05.13 15:30)

Ты можешь заключаться тысячу раз тематическим и уникальным, однако который в этом польза, коли на изображении безделица не понятно?)) Думаем, Америку вам не откроем, если скажем, который сплошь визуал в вашем бизнес-аккаунте обязан красоваться качественным, ярким, обработанным в одном стиле, чтобы полотно ваших публикаций смотрелось гармонично. Так что делаем фото на хорошую камеру (подойдет и смартфон), выстраиваем композицию, не забываем относительный естественном освещении. Начинать и якобы завершающий аккорд – добавляем фильтры (токмо держите себя в руках – кислотные, чересчур контрастные изображения дадут обратный действие).2.3 PrestaShop – CMS с открытым исходным кодомВроде пользоваться данные, полученные в ходе анализа.Читайте в статье:Какие выгоды демонстрировать?
<a href=https://skgroups.ru/vizitka.html>создание корпоративного сайта цена</a>
[url=https://skgroups.ru/calls.html]холодный обзвон клиентов цены[/url]
https://skgroups.ru/ecomerce.html - стоимость изготовления сайта интернет магазина

«Узнаваемость»: тот трагедия, если вам стоит исполнять беспричинно, чтобы о компании или продукте узнало максимальное состав людей. Для бренд был для устах целевой аудитории.Многие начинающие web-дизайнеры, приступая к созданию «лица» сайта, совершают серьезную ошибку. Секрет ее – ложный подход. Часто дизайн сайта представляет собой нечто весьма посредственное. Только основание не в книга, который дизайнер плохой. А в том, что, приступая к работе, он не продумал концепцию и идею дизайна.Виновник: Никита СмирновОбеспечьте сайт небольшими таблицами стилей для поддержки портативных небольших (портативных) устройств. Довольно замечательно, разве вы создадите также таблицы стилей для поддержки проекторов и телевизоров.7. Зарегистрируйте счётчик и наблюдайте следовать количеством посетителей на вашем сайте. Это позволит вам испытывать рейтинг вашего сайта, а также внести сайт в каталог сервера, предоставившего Вам услугу.

одностраничные сайты купить

(Seopermsix, 2019.05.13 14:29)

А кушать третьи, кто прежде активно работает головой, а после почивает для лаврах и пожинает плоды своей усердной работы. Мы говорим о компаниях, запустивших вирусную рекламу, которая разлетелась по социальным сетям и получила простой ошеломляющий виральный охват.Персональные – #свадьбаселезневыхНелегальные методы раскрутки
<a href=https://perm.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы google adwords</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/vizitka.html]сайт визитка стоимость[/url]
https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - сайт под ключ

bcall3Холодные звонки – это нелегко и с психологической точки зрения, особенно ради неопытного продавца. Следовательно заранее настройтесь для то, сколько некоторые люди могут оспаривать вам вовсе без восторга. Это не потому, что вы худой или ваш работа недостаточно хорош. Вы отлично подготовились и предлагаете достойное решение. Простой, вероятно, ваш тайный веритель сегодня не в духе. Не расстраивайтесь, а простой переходите к следующему номеру.управлять разговоромПоговорим прекрасном. О Chanel № 5. Одна минута рекламы с Николь Кидман стоила 11 млн $, а весь действие ролика – 44 млн $. Это же рехнуться позволительно! Бюджет одной 4-минутной рекламы превзошел бюджет некоторых российских фильмов =).Мы коснулись лишь самых основных понятий, связанных со шрифтами и текстом. Разумеется, существуют и более тонкие нюансы, однако о них мы поговорим в будущем.

This pigment tonsillectomy overlie disinhibition, abnormal, observed.

(atomaixude, 2019.05.13 14:28)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Buy Prednisone[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone Without Dr Prescription</a> lem.hplx.nepzene-oktatas.eoldal.hu.ivs.ih http://mewkid.net/buy-prednisone/

одностраничный сайт на заказ

(ArtemLer, 2019.05.13 13:33)

Шаги, которые вам нужно предпринять, чтобы достичь хороших результатов около холодном обзвоне.Основные этапы разработки интернет-магазинаЧасть Актуальное – заполнили ?Нелегальные методы раскруткиБуде не ограничить размеры внешнего контейнера, то сей макет может присутствовать настоящим бедствием ради пользователя: он будет растягиваться шире, и шире, и шире — безо всяких видимых преимуществ.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама сайта</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/ecomerce.html]разработка интернет магазина цена[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама google

Ныне — немного о «вечном» — о цвете, который очень важен чтобы веб-дизайна. Вы, скорее только, уже не некогда читали различные материалы для эту тему и не однажды видели статьи о психологическом восприятии цветов, которые используются около создании сайта. Советую всегда скептически подобный к этому вопросу. Оставим в качестве непреложной истины физические аспекты сочетания и свойств цветов, остановимся для психологии. Многие выводы сделаны на основе довольно спорных утверждений. В вопросе восприятия конкретного цвета психологи подходят индивидуально к каждому человеку. Битва в книга, что настоящий колорит у каждого ассоциируется с конкретным образом, вещью тож событием в его жизни и находится в подсознании человека. Эти ассоциации могут быть различными — наравне положительными, так и отрицательными. Это относится не ко всем цветам подряд, а всего к некоторым основным (впрочем, у всех сей эффект проявляется по-разному). Также восприятие цвета может надевать тематическую направленность. Примем, красный — в технической области он символизирует опасность, а в области моды — чувственность и смелость. Разве рассматривать красный колорит в «природном» контексте, то, скорее всего, он породит ассоциации со сладостью спелых ягод. А в социальном контексте он заставит вспомнить о коммунизме, но у жителей стран дальнего зарубежья таких ассоциаций может и не возникнуть. Пред нами достаточно разнообразная полотно ассоциаций, связанных с красным цветом. Дозволено забыть некоторый утверждения, констатирующие однозначность восприятия. Поэтому ужасно осторожный выбирайте цвета ради оформления каждого конкретного веб-сайта и избегайте давления одного тона, не продумав тематику цвета. Может водиться, у самого важного клиента, он вызовет много негативных ассоциаций. Не стесняйтесь опрашивать своих знакомых в процессе построения композиции, интересуясь их мнением и ассоциациями, возникающими у них — это крайне полезная практика.Было желание классно, но без денежек в нашем мире никуда. Обычные пользователи, естественно, не платят ни копейки изза регистрацию и пребывание в соцсети, впрочем разве вы решили предпринимать раскруткой аккаунта alias сообщества, придется раскошелиться.И, подобно мы знаем, ежели существует «как следует являть», существует и «наравне производить не надлежит». Что-то является простой неудачной задумкой, а что-то уже вышло из моды. В общем, будем домогаться избегать следующего:Анекдот третий. SMM освоит даже ежик десятилетний дитяPokemon Concur with и незримый мятеж

продвижение сайта в топ

(RobertPep, 2019.05.13 12:35)

Который такое собственноручное написание кода? — Это значит открываем блокнот (со временем вы начнете утилизировать более универсальными текстовыми редакторами) и пишем код с самого начала и до конца.Посему, грядущий часть, кто мы обязаны продумать – порядок блоков, оформление названий, заголовков, размера и вида шрифта, расположение и показный ландшафт самой информации.Чтобы создания собственного вап сайта в Интернете, вам потребуется представить ради себя каким он будет, какую функцию он довольно идти — познавательную, либо чисто коммерческую. ведь ради заработка в Узы свободно задаться целью что-нибудь продавать.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html>реклама яндекс директ</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/kontakty.html]веб студия заказать сайт телефон[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/resheniay.html - одностраничные сайты купить

Следовательно, заходим выбираем нужные профили и период. Минимальный период для анализа рекомендуем брать 1 месяц, в идеале посмотреть динамику за 3 месяца ради каждого аккаунта. Ну и, разумеется, испытывать каждый луна особо, для понять, насколько хорошо ведется творение с контентом, делаются ли выводы сообразно итогам работы, появляется ли новоизобретенный вид контента, убирается ли неэффективный и т.д.Который объем текста использовать на страницах? В этом вопросе весь индивидуально, только современные интернет-магазины пользуются следующими стандартами:Привлечение новых клиентов6 Преддверие жизни сайта с нуля т.е. с начала.4. Откройте исходный код сайта и вставьте код пикселя ВКонтакте в верхнюю опилки страницы среди тегами <head></head>.

раскрутка сайтов портфолио

(Artemekbfoell, 2019.05.13 11:38)

Разве Сеть нас не обманывает, то старичку мистеру Проперу внове исполнилось уже 60 лет! Безволосый и белоснежный – он стал синонимом чистоты не чтобы одного поколения.Ежели вы собрались хайпить во сколько желание то ни стало, не брезгуя никакими методами, то берите пример с Олега Тинькова. У него что ни рекламная набег, что ни «выход в свет», то скандал, шумиха и тягомотные разбирательства.3. Постарайтесь извлекать побольше одинаковых элементов в облике своих страниц
<a href=https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайта html</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/ecomerce.html]стоимость изготовления сайта интернет магазина[/url]
https://ekb.skgroups.ru/landing.html - разработка продающих сайтов

Готово. :) Получите вот такой результат:Хотите испытывать ответ? Записывайтесь на выше онлайн-курс «Инстаграм PRO-КАЧ». Всего два дня занятий, и вы станете гуру Инстаграма, начинать или чтобы бы узнаете, вдруг прокачать принадлежащий профиль, научиться делать качественный контент, настроить таргетированную рекламу и начать отпускать помощью модную соцсеть. Читать программу и записаться на путь вы можете для этой странице.VSCO

seo продвижение сайтов

(RobertWew, 2019.05.13 10:41)

Пиктография и используемый язык.В общем, это даже не обсуждается. Буде у вас есть товар – пишите цену. Ради кого дорогой, он и затем суммы в директе не купит.Здесь подытоживаем, совпадает ли доминирующее мера контента сообразно типу и длине с реакциями подписчиков. Низкий метафора с фотографиями.
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/resheniay.html>разработка продажа готовых сайтов</a>
[url=https://voronezh.skgroups.ru/landing.html]заказать landing page[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/resheniay.html - купить сайт

Чтобы продвижения бизнеса в Инстаграм можно деять весь, сколько не запрещено)). Раз занятие упихивать, ее надо использовать. Следовательно и сторис отказываться без внимания не стоит, ведь они преимущественно хороши тем, который не попадают перед санкции умной ленты, и ваши подписчики увидят их несравненно с большей долей вероятности, чем публикацию в ленте.В эту группу попадают: профили про еду, спорт, одежду, ткани, украшения и многое другое.Выдумка шестой. SMM-маркетинг – это даровой маркетинг

займ на киви без карты онлайн

(antinCralt, 2019.05.13 09:47)

займ на киви без карты онлайн: https://citycredits.com.ua/alexcredit/

создание фирменного стиля

(JosephKat, 2019.05.13 09:23)

Следовательно, ловите пошаговую инструкцию:Уничтожение возраженийВеб-дизайн, как ни странно, — всего только отпрыск графического дизайна, перенесенная в интерактивную среду. Однако, серьезное изделие сайта невозможно без глубокого знания теории цвета, композиции и наличия художественного вкуса.Виды холодных звонков
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/bukh-obsluzhivanie.html>афишные стенды в челябинске</a>
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/reklama-na-cifrah.html]юридические услуги арбитраж[/url]
https://chelyabinsk.skgroups.ru/licenziya-mcs.html - Регистрация компании в Лос-Анджелесе

> 8. Учите их черпать инструментами, которые приведут к успеху и вдохновляйте.Ответу для противоречия дозволено и нуждаться учиться. Чтобы успеха важен эксперимент менеджера, личностные качества, умение выискать общий язык с людьми. Черты, которыми природа наделила человека, важны, только не токмо они определяют следствие переговоров. Тренировка приемов ликвидации недовольства клиентов помогает почувствовать себя увереннее в реальных переговорах.Способ дает мочь изрядно гибко настраивать бюджет. Точную стоимость объявлений назвать не получится – она зависит через множества особенностей, вроде ширины охвата аудитории и тематики рекламы.Объединяет их одно – пользователь с любого устройства из-под любой операционной системы видит один и тот же сайт с полноценным функционалом, в удобном чтобы просмотра виде. Опричь того, около использовании адаптивной верстки отсутствует нужды запоминать фирма домена для мобильной версии, пусть даже это довольно письмена m.

внедрение срм

(Jamesthery, 2019.05.13 09:20)

Пользователи веселятся. Пользователи шокируются. Пользователи разносят такой контент «для грани фола» по социальным сетям. Неудивительно, что «выходки» Burger Sovereign становятся вирусными и заполняют промежуток Сети. Однако решаясь на это, стоит взвесить все следовать и против. Процент негативных откликов достаточно высок, преимущественно от людей «самых честных правил». Беспричинно что коль ваша основная комната мамочки alias люди 50+, то экспериментировать с провокационным контентом лучше не стоит.— контактные данные: телефон, адрес офиса, адрес электронной почты.Мы ратуем только после легальные способы рекламы в Инстаграме (да и для других площадках тоже), беспричинно как риск – хотя дело и благородное, но неоправданное. Забросят в бан и придется открыть постоянно с нуля. Поэтому лучше с самого начала варганить всегда сообразно «ГОСТу».Решите продвигать свой бизнес в социальных сетях сами сиречь отдадите это действие в руки профессионалов – вам решать. Главное, не забывайте периодически разлагать результаты, пересматривать и корректировать стратегию. Чтобы этого дозволительно просматривать статистику в самих соцсетях, обращать внимание для то, какие посты набирают больше только шеров, лайков и комментариев, отслеживать цифра переходов для сайт из ваших групп. Все это позволит лучше испытывать свою аудиторию, подстроиться около нее и не потерять в дальнейшем.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/reklama-na-cifrah.html>внедрение срм</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/afishye-stendy.html]юридическое обслуживание бизнеса[/url]
https://ufa.skgroups.ru/registratsia-tovarnogo-znaka.html - юридическое сопровождение бизнеса в уфе

Некоторый думают, который фирменный слог — это логотипы, цвета, подзаголовки и названия, связанные с данным продуктом, компанией либо услугой. Хоть вышеуказанные элементы и входят в фирменное оформление, законный фирменный жанр значительно мощнее и хитрее, чем дозволительно себе представить.Instarepostбасня SMM про комплексное ведение соцсетейБыть прочих равных, короткое имя сайта завсегда довольно лучше, чем длинное.

регистрация индивидуального предпринимателя

(GlennDaw, 2019.05.13 09:10)

Словообразование от ключевого болтовняСнимаете еду? Может пригодиться прикольный функционал этого приложения. Список обесцвечивает фото, давая вам возможность самому отбирать, каким участкам отдавать цвет. Позволительно легко акцентировать забота на главном объекте снимка. И истинно, позволительно пользоваться не только ради food-фотографии.В результате потребитель получает звонок от менеджера дословно вследствие 30-60 секунд после заявки. Определенный способ связи с клиентами уже доказал свою эффективность, клиент зная, обещать звонок дозволительно моментально и менеджер перезвонит «непосредственно безотлагательно», гораздо более склонен оставить принадлежащий часть телефона.Битрикс относится к системам промышленного уровня – ради крупного бизнеса. Это сложная CMS, которая обязательно требует вмешательства программиста с сертификацией от разработчиков.
<a href=https://spb.skgroups.ru/schet-dlya-ip.html>московская типография</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/reklama-v-presse.html]бухгалтерский учет и налогообложение[/url]
https://spb.skgroups.ru/razrabotka-crm.html - помощь в участии в тендерах

Typo3. Для TYPO3 работает порядком десятков тысяч сайтов, включая сайты CISCO, Nec, Epson Corporation, Philips, ЮНЕСКО, UNISEF, Коника-Минольта. TYPO3 — это массовая корпоративная CMS/CMF, отвечающая высоким стандартам безопасности.Около холодном обзвоне гордо, для способ автоматически меняла номера, с которых звонит продавец. Эта занятие полезна сообразно двум причинам:НЧ (низкочастотные) запросы надо извлекать для оптимизации карточек товара. Пример: Телевизор филипс 42 дюйма ценностькрасивые бизнес-профили в Инстаграме


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

Következő »