Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpg 

Népi énekről...

 

A paraszti társadalomban természetes volt, hogy a gyermekektől kezdve a legidősebb korosztályokig egyaránt szinte mindenki tudott énekelni, a zene, a népdal születésüktől kezdve végigkísérte életüket. Sajnos ez már a múlté. A modern ember alig énekel, s ha énekel is, dalai általában a múló divathoz kapcsolódó, kevésbé értékes "alkotások".

 

Szeretném megmutatni, hogy a népdal nem csupán a régi idők emléke, hanem a mai ember is magáénak érezheti.
Lajtha László írja: "A népzene nemcsak egy lepréselt virág, hanem élet is." Ezt a zenét azonban ma már csak tudatos tanítással -tanuIással lehet életre kelteni.

 

 

A régi falusi közösségekben a dal szájról szájra szállt, vagyis hallás útján terjedt. Ezt a tanulási módot kíséreljük meg alkalmazni a mai élet szabta keretek között úgy , hogy magnetofonkazetták hallgatásával sajátítjuk el a dalokat.

 

 

A tanulás alapja tehát az eredeti hangzó forrás, melyet a kottaképek csupán kiegészítenek, magyaráznak. Bartók Béla szerint ugyanis "bizonyos hangadásban, hangszínben, tempóban és sok más apróságban megnyilvánuló előadásmódok nagyon jellemző hozzátartozói a népi zenének: tehát nem csupán a dallam leírható hangjai a fontosak, hanem a dallam előadásával járó sok egyéb tulajdonság is, mint a dallam megjelenítő eszköze."

 


A népdal tanításának legfontosabb feltétele a hangképzés ismerete, mely bármilyen műfajú énekléshez elengedhetetlen. Bár a hangképzés alapszabályai bizonyos mértékben az összes énekes műfajra egyaránt vonatkoznak, számolnunk kell módszertani különbségekkel is, melyeket a népi dallamvilág stiláris eltérései szabnak meg.

 

A népdaléneklés váljék közkinccsé, és tovább éljen a következő nemzedékekben.

 

A népi ének tanításának szakirányú feladatai

 

 

-   Az énekes népzene hagyományainak a megismertetése.

 

 

 

-   A népdalok hiteles megszólaltatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel.

 

 

 

-   Az emberi hang sajátosságainak megismertetése.

 

 

 

-   A magyar népzenei dialektusok sajátosságai.

 

 

 

-   Az énekhang technikai adottságainak fejlesztése.

 

 

 

-   A növendékek zenei képességeinek fejl.

 

 

 

-   Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzet fejl.

 

 

 

  - A dialektusok díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejl.

 

 

 

 

A népi ének tantárgy tanítása korosztályonként, tagozatonként tematikájában és módszerében azonos, az elvégzendő anyag mennyiségében és összetettségében azonban különbözik.

 
 

A javasolt zenei anyag kiválasztását mindig a tanuló életkora, technikai tudása, muzikalitása és zenei érettsége befolyásolja. A képzési program lehetőséget ad arra, hogy a fejlesztési ütemet a tanár a tanuló egyéni adottságainak figyelembe vételével határozza meg, így a képzési idő lerövidíthető. A kiemelkedő képességű növendékek számára második osztálytól lehetőség nyílik arra, hogy magasabb óraszámban (heti 2x45 perc) tanulhassanak.

  

Az alapfokú tanulmányok befejezése után a legkiválóbb tanulók továbbtanulhatnak a zeneművészeti szakközépiskolában, de tudásukat a továbbképző 7-10. osztályaiban is fejleszthetik.

 

 

Népi ének előadásmódjáról...

 

Minden stílus sava-borsa az előadásmód. Minden stílus meg is teremti a maga sajátos előadási fogásait. A régi népdalok itt-ott még hallható énekmódja az a legfeltűnőbb vonzóerő, amiért ma annyian lelkesednek érte; ezzel az énekmóddal „felöltöztetve” lesznek jelentősek néha egészen jelentéktelen dallamok is, sokszor stílusban idegen, pár hangnyi dúr dalocskák is.

 

Melyek tehát a megvalósításnak azok a sajátságai, amelyek kívül esnek a dallam szigorúan értelmezett, saját tulajdonságain? Ilyen az énekes hangszíne, a választott hangmagasság, az egyéni vagy területenként szokásos tempó; ilyen a kezdő lendület, amely a dallam tempóját ritmusát is befolyásolja; ilyen az előadás színezése vagy a színezéstől való tartózkodás, és mindenekfölött a díszítés, a dallamhangokon felül alkalmazott díszítő hangok, amellyel az énekes körülfonja a dallam alaphangjait.

 

Ezek mellett hozzátartoznak még az előadás stílusához olyan elemek is, amelyek a dallamnak is sajátságai, de az énekes az előadás folyamán pillanatnyi ihlete szerint rögtönzi, változtatja: ilyen a pontozásnak egyéni alkalmazása, és ilyen a variálás, ami bizonyos dallamfajtákban vagy bizonyos régies hagyományú területen, bizonyos egyéniségek énekében nagyobb mértékben változtatja meg a dallam főhangjait is, s az állandó változtatás a lehetséges, egyenlő értékű fordulatokból változatos, művészi fölépítést alkot egy sok versszakos előadásban; vagy sablonos menetekből ötfokú fordulatokkal népi stílusú dallamot formál. Stílust jelenthet az előadásban bizonyos dallamok hangszerrel együtt hangzó éneklése, sőt stílussá válhatnak bizonyos modorosságok is: az oktávtörés vagy más énekes fogások. Lássuk sorban mindezeket.

 

A hangszín különbözteti meg legjobban a régi, hagyományos éneklést a maitól és a nem népi előadástól. De mindenféle népi éneklés is különbözik a tanult énekesekétől: a hangképzés természetességében.

 

A nép, ha dalol, mindenekelőtt szöveget mond torzítatlanul, méghozzá a tájszólás erős színeivel; emellett énekel, ahogy tud. A tanult énekes mindenekelőtt szép hangot akar képezni, emellett mondja a szöveget, ahogy lehet. Ezért minden egyes hangot külön „megformál”, míg a népi énekes csak dallamsorokat, zenei egységeket formál meg. Ez tehát már hangzásban is különbséget jelent mind a régi, mind az új népi előadással szemben. De a két népi énekmód is különbözik egymástól. A régi dallamok hagyományos hangszíne ünnepélyes, komoly, mondhatnánk: meghatódott volt.

 

 „Az öregek, különösen Erdélyben egészen más gégebeállítással, a közönséges {159.} beszédtől elütő, megilletődött, ünnepi vagy derűs: egyszóval sokféle hangszínnel énekeltek.” Különleges gégebeállítással különleges hangszínt hoz ki összeszorított torkából 0147 dalunk gyimesi énekese. Itt is tapasztalhatjuk, hogy egy még dallamnak alig nevezhető, három hangon recitáló zenei mag mit nyer a díszítéstől: a három hangot körülburjánzó, furcsa, préselt hangszínű díszítmények és a hangismétlés sajátos hatása teszi ezt az éneket olyan egyedülállóan megragadóvá.

 

Díszítményeinek ez a sajátos hangszíne van olyan különös, mint egyes lapp énekesek díszítményeinek hangszíne (amit Szomjas–Schiffert felvételein hallhatunk). Nyilván valami nagyon ősi időkből származó énekmód ez, aminek mégsem „primitívsége” ragadja meg a hallgató figyelmét, hanem kifejező ereje.

 

Egészen más hangvétel jellemzi a mezőségi énekeseket. Ott a nagy magasságban, feszített, érdes éneket kedvelik. Ez a magasba törő, minél élesebb éneklés különben másfelé is megvan, például Gyimesben is, sőt ott is, ahol már régi énekstílus nem él. Az Abaúj megyei Ájban mondta egyik 30 év körüli asszony, aki a maga korosztályának vezető énekese volt: „Mi így danoltunk, igen gyorsan meg igen magosan”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Ennek az uralkodó követelménynek a mély alt hangúak nem mindig tudtak eleget tenni. Panaszkodott is egy jó dalosom, hogy nem bírja „oj élesen” (vagy »vékonyan«, »oj igen fel«); belefájdult a feje, az ér a homlokán, a templomi feszített éneklésbe. (Itt óhatatlanul eszünkbe jut Arany Bolond Istókjának temetési jelenete: „A két tanitvány, duzzadó nyakinnal Erőlködé a felső nyolcadot, És, mintha fojtogatták vón’ patinggal, Fejökbül a szem úgy kidagadott; Tán az akasztás sem jár annyi kinnal...”) Úgy látszik, régi hagyomány ez a népi éneklés mindenféle műfajában. Az ájiak, akikről szó volt, már csak új stílusú dalokat énekeltek ilyen „élesen”; a gyimesiek régi keserveseket, de nem kevésbé élesen, persze azért valami más hangszínnel: nem az ájiak és más magyarországiak egyenletes, csengő, világos mellhangjával, hanem valami préseltebb fejhangon, ami amazok derült hangzásával szemben valóban „keserves”, panaszkodó, majdnem félelmetes hatást kelt (013, 047/a).

 

Nem lehetetlen, hogy ezek a hegylakók énekükben is megőriztek valamit azokból a kiáltásokból, amivel egyik csúcsról vagy gerincről a másikra adtak jelt és felelgettek egymásnak: az úgynevezett „hüdintések”-ből (0197/d). Mindenképpen számolnunk kell ezekben az éles éneklési módokban azzal, hogy a messzeható hang volt bennük a cél, elsősorban a férfiak énekében. (Ugyanakkor az igazi klasszikus, díszített, régi előadóstílus sokkal kevésbé törekedett erős hangra, inkább bensőséges, telt hangzásra.)

 

Az új stílusban a csengő, átható hang az ideál; és a mindig magasabbra törő éneket egyes variációkban is tettenérhetjük: egyes dalokban a magasabbra törő lányok mindegyre magasabb megoldást alakítanak ki, s ez meg is marad a különböző alkalommal följegyzett változatokban. 0370, dalunk mellé tegyük oda az alábbi (áji) variánst és más változatokat:

 

Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

 

{160.} Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

a) egy előbbi, alacsonyabb változatot mutat be, b) egy későbbi magasabbat, s c) egy föltehető, legkorábbi megoldást.

 

Ezek a változatok együtt is hangozhatnak, mert gyakori jelenség, hogy a lányok-legények közös dalolásában ugyanannak a menetnek többféle megoldását egyszerre halljuk, például skálaszerűt ötfokúval együtt, vagy az ilyen tercpárhuzamban lévő megoldásokat: ezek együtthangzását szeretik is. Ájban mondták erről: „Aztán azt tetszik gondolni, hogy nem szép az, mikor többen többféleképp dalolják?” „Tudja Ilon néni, az osztán olyan szépen mén, mikor többen danolják, aztán mind más furmán mén”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Azonban akár régi stílus él még valahol, akár az új, egyben mindig hasonló az igazi paraszti előadás: nincs benne színezés, megjátszás, „előadás”. Változatlan, egyenletes hangszínnel, erősség változtatása nélkül – legalábbis szándékos és színezésre törekvő hangerőkülönbség nélkül – hangzik el az egész ballada vagy sok versszakos lírai dal. Hangerőkülönbség annyiban áll elő, hogy a sor vagy a dal végére elfogy a lélegzet, s ott elhalkul az ének, néha egészen elenyészik, hogy az utolsó szótagot nem is mindig halljuk. De ennek nincs dinamikai árnyalásjellege. Vannak olyan öregek is, akik nagy erővel meglökött hanggal kezdenek, s aztán elhalkul a hangjuk.

 

De ez sem szándékos árnyalás, s nem is jellemző az igazi, régies előadásmódra. Az új stílusban pedig kétféle énekmód szokásos: az egyik derült, harsány, gyors s ennyiben merev éneklés, a másik – különösen kezdéskor, közös éneklés elején, például amikor a lányok még magukban vannak a fonóban és várják a legényeket –, lassú, kötött, minden hangot jól kihúzó ének. Újabb felvételeken, különösen idősebb asszonyok énekében, már majdnem mindig csak ezt a „kezdő” hangulatú éneklést hallhatjuk új stílusú dalainkban is. De akár gyors, akár lassú, mindkettő egyenletes és egyszínű.

 

Az öregek balladaelőadása – régi hagyományú területen a fiataloké is – ezt a hagyományos, színezés nélküli előadást követi. Hangszín, hangerő változatlan az egész történet alatt; az ünnepélyesen, megilletődötten énekelt dallammal csak kiemelik a hétköznapokból a történetet, a mindennapi élet fölé stilizálják, s a hatást rábízzák a szövegre, amelynek minden szava súlyt kap ebben az éneklésben, s mint egy lassított film lepergetve növekszik hatásában. Azt is tapasztalták az első gyűjtők, hogy a legrégiesebb hagyományt őrző öregek a balladát és a hozzá hasonló hőfokú lírai dalokat behunyt szemmel, merev tartásban adták elő. Néha sajátos taglejtéssel, egyik fülük mögé tartott tenyérrel énekeltek. A behunyt szemmel, {161.} sőt hátrabillent fejjel előadott balladát tapasztalta C. Sharp is, az angolok „Bartókja”, az amerikai Appalache-hegységben; a fül mögé tartott tenyérrel pedig mongol énekest láttam énekelni. Ezek tehát nemcsak a magyar parasztok szokásai, hanem vagy valami régi hagyomány maradványai, vagy egy általános, emberi magatartás sokfelé jelentkező változatai.

 

Még színtelenebb az az énekmód, amit „sebes parlando”-nak nevezhetnénk: amikor a díszítetlen alaphangokat szinte hajszolt beszédtempóban pergeti le az énekes anélkül, hogy recitálásról beszélhetnénk; ezt már az ilyen dallam nagy íve is kizárja, valamint a közbeiktatott, hirtelen lefékezett hangok, amelyeket egy-egy melizmával is kiemel a gyors hangok közül. Ez világosan előadási sajátság, ami belső feszültségből ered, és feszültséget éreztet (0104).

 

Teljesen azért a színezés sem hiányzik a népi gyakorlatból. Bizonyos műfajok megengedik, sőt megkívánják: bordalok, mulató nóták, tréfás, jelenetszerű darabok, obszcén vagy kötődő szövegű táncdalok. Ezekben a csattanót vagy a különleges hangulatot kiemelik, éreztetik. Általában a jókedvet szokás jobban kifejezni, a szomorúság, bánat, panasz tartózkodóbb. (Nyilván, mert amúgy is erősebb a hatása.)

 

A díszítés, sajnos már nagy területen kiment a divatból a magyar népcsoportok többségében, csak egy-egy régies folt öregeitől lehetett még fölvenni: Dél-Dunántúlon, szórványosan az Alföldön, s máig igen szépen díszített dallamokat hallhatunk Erdély és Moldva falvaiban. Bartók és Kodály a Székelyföldön még dúskált benne, ma már inkább csak a bukovinai székelyektől hallani, valamint a Mezőségen, Gyimesben és mindenütt Moldvában (015, 066–067, 069, 0102, 0113, 0117, 0147).

 

Moldvában Veress Sándor még a 30-as években közösségben énekelt, díszített dallamokat hallott, amikor a fiatal lányok és asszonyok csoportja minden díszítményt hangról hangra egyformán énekelt. (Veress 1931, 133–134.) Vagyis ő még hallotta azt, amit Bartók kikövetkeztetett a székelyeknél, a kiveszőben lévő gyakorlat maradványaiból és a románok archaikusabb hagyományainak analógiájából. Ennek az egységes ékesítésnek feltétele, hogy a díszítések helyét és formuláit a hagyomány megszabja, s bizonyos tartózkodás is szükséges az alkalmazásában, olyan leszűrtség, ami csak bizonyos előre látható és természetes megoldásokat enged meg. HFM 1964 I/b-t ugyan egyetlen, magányos moldvai énekes adja elő, de versszakról versszakra azonos díszítményekkel; ez nyilván ennek a kikristályosodott, moldvai „közösségi” díszítésmódnak következménye. Annak ellenére, hogy sok versszakon keresztül pontosan ismétlődnek ezek a hajlítások, sosem válnak unalmassá, s minden belföldi és külföldi hallgatót elragadtak különleges szépségükkel.

 

Pedig talán mégis fokozottabb művészi teljesítményt nyújt az olyan díszítés, amit már csak egyéni teljesítményként, magányos énekben tapasztalhatunk: amikor a díszítések gazdagon burjánzó hajlításai mindig új és új megvilágításba helyezik a dallamot, sőt maga a dallam is változik egyes hangjaiban, amint az énekes {162.} a pillanatnyi hangulata szerint alakítja. (Például: 0113 – ez még tulajdonképp mindig ugyanaz egészen apró eltérésekkel. Igazi példája 137–138.)

 

Már megismertük a gyimesi énekes sajátos, primitív – de nem szépségben és hatásában primitív – díszítésmódját. Egészen más világ a dél-dunántúli hagyományt képviselő öregek hajlítástechnikája: leírva gazdagon ömlő ornamentikát látunk, de meghallgatva nagy részét alig halljuk; nagyon finom, átfutó mellékhangjaikból csak egy-egy fontosabb kap erősebb hangzást és jelentőséget (0117).

 

A szintén odavaló Csirke János töredezett hangján pedig még gazdagon áradó díszítések veszik körül a dallamot – ez a régi hagyomány folytatása –, amellett azonban sajátos, magas hangszíne, el-elfúló, majd meg-meglökött hangja már biztosan nem az általános hagyományt képviseli. (Ezért nem választottunk tőle hangzó példát, bár az utóbbi évek népdalfesztiváljain sűrűn szerepelt.) Palócok közt is találunk még gazdagabb díszítést (087), de a hagyomány kiveszése, vagyis az ellenőrzés és példa hiánya okozza, hogy ennek az énekesnek bizonyos szertelenség van hajlításaiban, amint a dallamnak már a variáláson túlmenő, állandó elforgatásában is.

 

Túlzott a díszítés a különben nagyon szép és hagyományos stílusú körösfői asszony éneklésében is: 0111-ben nagyon ki akarta vágni a rezet, s a máskülönben alig díszített (sőt inkább díszítetlen) 11-est szokatlanul kicifrázta. Itt ugyan minden „hagyományos”, máshol is előforduló, de ez a példa már szinte az a „beteg ló”, amelyen minden lehető betegséget bemutatnak, de ami az életben sosem fordul elő. Ehhez hasonlít egyetlen alföldi, díszített fölvételünk, a szentesi tekerősök cifrázott éneke: ez is a gazdagság egykori maradványa, de talán már nem is jellemző képe (015). Még alkalmunk volt a régi, „alföldi” hagyomány finom, tartózkodó hajlításait hallani egy szatmári énekes és táncos öregtől; sajnos, akkori magnetofonunk és szalagunk minősége nem engedi meg, hogy lemezen bemutassuk. Mikorra jó minőségű felvételt tudtunk volna készíteni, addigra elvesztette hangját, sőt emlékezete is kihagyott. Így csak kottáról mutathatjuk be egy dallamát:

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár!

 

{163.} AP 5438/a Nyeste András 60 é. Kiskálló (Szabolcs) 1955. Bacskai K.

 

Ha ennek a gyakorlatnak törvényszerűségeit akarjuk megismerni, valóban csak Erdélyből és Moldvából vehetünk példákat. Sajnos, az erre vonatkozó vizsgálat még csak a kezdet kezdetén tart. Egy korábbi vizsgálat (Rajeczky 1956) moldvai énekesek díszítményeit vetette össze gregorián melizmacsoportokkal, amelyeknek egykori, valóságos ritmusára következtetett az élő gyakorlatból. Eredménye – hogy a díszítmény mindig a főértékeket osztja fel, aprózza ki – nyilvánvalóan csak giusto dalok melizmáiban érvényesülhet, esetleg ritkán, poco rubatóban. A kezdő és végmelizmákat ki is veszi ebből a megállapításból. Az igazi rubato dalok nagyobb díszítménybokrai mindig megnyúlást okoznak, vagy már eleve hosszú, kitartott hangokon jelennek meg. A rubato dalokban több a változatosság is.

 

Paksa Katalin ezekre vonatkozó, sajtó alatt lévő vizsgálatai annyit már kimutattak, hogy a kvintváltó dalok magas és mély, egyező pontjain a díszítmények is utánozzák az egyszer már elhangzottat, s ezzel is igyekeznek kiemelni a két rész megfelelését. (Vö. Olsvai, egy sajátos esettel kapcsolatban.) Egy-egy jellegzetes és szépen díszített régi példán azt is kimutatta, hogy a díszítmények törvényszerűen azonos dallamhelyeken jelennek meg, függetlenül attól, milyen szövegrész van alattuk. Ugyanerre az eredményre jutott Rajeczky is elemzett példáin. Tehát a dallamhoz alkalmazkodnak, nem pedig valamely szövegrészen, szótagon bontakoznak ki; vagyis a zenei tagolást hangsúlyozzák. Ezért marad díszítetlenül a „törvényszerű” díszítésben a 2. és 4. sor záróhangja, hogy a dallam-szerkezet két főpillérét ne takarják el a díszítmények. (Paksa) Kitűnő példa erre 137.

 

Ez az azonos, előre meghatározott helye és mennyisége a díszítésnek adja meg az alapot a közösség egyértelműen alkalmazott gyakorlatának, ami a közös éneklés díszítményeit szabályozza. Ugyanakkor azt is látjuk a 137. példában, hogy a változatosságot is szolgálhatják a díszítmények, ha az azonos helyen néha bővebb, néha egyszerűbb hajlítást alkalmaznak, egy-egy alkalommal el is marad, majd utána újra még gazdagabban fonja körül a megfelelő dallamhangot. Ez meg nyilván az egyéni alkalmazásnak, egyúttal a művészileg megkomponált, több versszakos előadásnak a követelménye. Ilyenkor „merészebb” megoldásokat is hallhatunk, aminőt a szokás által megszabott közösségi gyakorlat nem alkalmazna.

 

Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,

 

{164.} Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,
Kinek mint tëngërnek, megáradott hobja
Sok búnak, bánatnak körül vëtt nagy árja,
Mert a vitézëknek esöttë ma ëgy híjja.
Fëlemelé Kádár szëmeit az égre,
Mondván: Uram Jézus jöjj segítségëmre.
Nosza jó katonák, harcoljunk két kézre m
Mert nem latok embert jőni segítségre.
A zászlótartónak fëlszóval kiálta:
„Vidd e-l fiam, vidd el az zászlót más útra.
Hogy el ne vesszën mi urunk keves hadja m
Mert Magyarországért m mëghalok én még ma.
Kiontom vérëmët én szëgény hazámért,
Ezënről mëghalok kedves nemzetëmért.
Nëm szánok érette bizony ontani vért
Mert én a Krisztustól vëszëk jutalmad’ s bért.

 

1. Óh mel gyázëba borul-t síralmas esztendő, m
Melben ami szivünk Nem örvendëzendő,
Hanem szëgény hazánk majdon elveszendő,
Hanem leszen Isten rajtunk könyörüllő.

 

2. m Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
Immár a hazánkba nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük a zegeknek Urát,
Elveszeszt az isten mintë régën Sodomát.

 

3. (M)mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëgnëm tartották ő parancsolatát.
Nyisd mëg én Istenëm imádságënak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáznyócba böjtelőhavába
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába.
Sok apák, sok anyák fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejökët

 

(1) Ó mel gyászba borult siralmas esztendő,
Melben a mi szivünk Nem örvendëzendő.
Hanëm szëgény hazánk majdon elveszendő,
Ha nëm lészën Isten rajtunk könyörüllő

 

2. Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
immár a házunknál nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük azegeknek Urát
Elveszeszt az istenn mint régënn Sodomát.

 

3. m Mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëg nëm tartották ő parancsolatját.
Nyisd mëg én Istenëm imádságnak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáz nyócba böjtelőhavában
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába
sok apak, sok anyak fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejököt.

 

Kodály saját fonográfhengerein: F 247–249. Borbát András 60 é. Kászonújfalu (Csík) 1912. Az első 4 versszak a Kádár István históriából, utána 4 versszak eg ymásik históriás énekből, majd ugyenez még egyszer felvéve. A dallam azonban mindháromszor ugyanaz.

 

{166.} Hasonló ez a pontozás „átlagos” törvényszerűségeihez és annak egyéni, merészebb, néha törvényellenes alkalmazásához.

 

Az utóbbi mindig együttjár a variálással is, amit Kodálynak már klasszikussá vált közlése is bemutat, a Kőműves Kelemen 36 versszakáról készült fonográffelvétel részletes lejegyzése. (Lásd a 138. példát.)

 

A példán láthatjuk azt az eljárást is, amit Paksa Katalin számos díszített, régi dallamon megfigyelt, hogy a melizma sokszor átveszi a dallam főhangjainak szerepét is, illetve azokat díszítménnyé változtatja át.

 

Borsai Ilona vizsgálata (1959) még az új stílusban is ki tudta mutatni, hogy a hajlítások – a régihez képest természetesen szerény, többnyire egy hangból álló hajlítások – bizonyos törvényszerűséggel jelentkeznek, és bizonyos nagyobb hangközök kitöltésére, bizonyos csúcspontok kiemelésére, a dallam főhangjainak érzékeltetésére szolgálnak, pontosan arra, amire az egyenlő értékű, különböző dallammenetek is szolgálnak a variálás során. Megfogalmazása szerint: „Mint a dallam tartóoszlopaiba kapaszkodik újból és újból az énekes, összeegyeztetve így a merész kilendüléseket a szilárd otthonérzés biztonságával.”

 

Azt is megállapítja, hogy az itt tapasztalható váltóhangok, előlegzések és hangközkitöltő lépések megegyeznek a 16–17. századi díszítő eljárás szokott fogásaival. Tehát szinte az emberi ének általános követelményeiből fakadnak. Ezúttal nem lehet szó a régi, műzenei gyakorlat esetleges maradványáról, hiszen ez a hajlítástechnika egy korábbi, gazdagabb ornamentika után lépett annak helyébe, egy egészen más, tulajdonképpen díszítetlen stílusban. Tehát azt az alapkövetelményt tartotta meg belőle, vagy azt valósította meg helyébe, ami nélkül, úgy látszik, az ösztönös énekkultúra nem tud létezni.

 

Már az idézett példákban is láthattuk, hogy az énekes nemcsak azzal teszi változatossá előadását, hogy a díszítményeket soha nem alkalmazza teljesen egyformán, hanem azzal is, hogy magát a főhangokat is cseréli, változtatja. Ez már variálás, és a későbbi fejezetben foglalkozunk vele részletesen. Azért itt is meg kell említenünk, annyira összefonódik egy bizonyos dallamstílus előadásmódjával. Hiszen a díszítés is nemegyszer variálás: a főhang megváltoztatása. Mindaz a változás, ami egy énekes egyszeri előadása folyamán beáll, még előadásmód is amellett, hogy már a variálás első lépéseit is jelenti. Igen sok dalunk különböző följegyzései nem is mutatnak nagyobb eltéréseket, mint ami egy előadáson belül mutatkozik benne. Mégis, minthogy ezekkel a kisebb-nagyobb eltérésekkel kezdődik meg az a folyamat, ami a nagyobb eltérésekhez vezet, és a tulajdonképpeni „variánsokat” létrehozza, az egész folyamattal együtt fogjuk tárgyalni.

 

Ugyanez a változatosságra törekvő és zenei felépítést kialakító előadás kívánja meg a pontozás szabadabb alkalmazását is. A 90–95. példában láttuk már, hogyan élt evvel a lehetőséggel a már említett áji leány. Végül még kimondott „szabálysértést” is megengedett magának. Mindezt a dal egyszeri megvalósítása, az „előadás” alakítja a kész nyersanyagon, a dallamon az ihlet, a pillanatnyi ötletek és a tudatos felépítés hatása alatt.

 

{167.} Egészen másfajta előadást kíván a parlando dallamok stílusa. Ezekben sem díszítés, sem ritmikai árnyalás nem lehetséges, mindössze a variálásnak lehet valami szűkebbre szabott lehetősége. Ami itt az előadótól függ, az egyedül a lendületnek és a sorvégi megállásoknak egymáshoz mért aránya és a hangszín. A tempó sajátos gyorsasága a mezőségi–gyimesi énekesek recitáló dallamainak is ad valami sajátos hatást: példa rá 0104. Ez a „sebes parlando” már területi stílusnak látszik: ha nem is mindenki él vele azokon a területeken, de máshol így nem jelentkezik.

 

Már a modorosság határán jár az a sajátos, erdélyi előadási sajátság, hogy az utolsó szótagot elnyelik a sor végén, különösen az utolsó sor végén, a dal befejezésekor.

 

Egy borszéki Kádár Kata-felvétel (MF 1167/c) lejegyzésére írta rá Kodály ehhez az elnyelt záróhanghoz: „Ahol vagy akinél ez az utolsó hang elhagyása rendes szokás, ott az utolsó hang még kivételesen sem szólal meg, sőt gyakran az utolsó előtti hang ilyen ornamentummal végződik”, és rámutat az alaphangról csúszással lehajló, nyögésszerű melizmára. Egy másikra, F 253 (= AP 6028/g) „Egy kicsi madárka”, Kodálynak 1912 kászonimpéri gyűjtésű dalára pedig: „Xutolsó szótagot nem ejti ki; a hangja többnyire határozatlan nyögésbe csuklik (oláh-székely szokás szerint).” Erről már Bartók (1967 II. 33) is megemlékezett, mint román hatásról az erdélyi magyaroknál; részletesen foglalkozott vele Almási István (1969). A kiindulás az a bizonyos elhalkulás lehetett a dallam végén, amit már említettünk, amikor elfogy az énekes lélegzete. Különösen érezhető ez az elhalkulás a tipikus záróritmusokban (31/bc). Ebből azután már modoros „stílusfogás” lett: egyes énekesek egyáltalán ki sem ejtik az utolsó szótagot, vagy néha két-három utolsó szótagot sem (0111, 0141, 0143, 0151 és egészen szertelenül 0318).

 

Még sajátosabb a mezőségi énekeseknél tapasztalható érzéketlenség a szöveg szótaghosszúságával szemben. Az ő előadásuk amellett igen erős ritmuskülönbségekkel él, sokszor a nyolcad és pontozott negyed arányát az 1:3-ról 1:5-ig, sőt azon túl is fokozzák (pl. 0300); ugyanakkor ezek a nagy hosszúságkülönbségek egyáltalán nem a szöveg hosszúságviszonyaihoz igazodnak, mint ahogy ez a magyarban általános, hanem sokszor éppen a nagyon rövid hangra hosszú szótag esik. Ez azonban itt nem kivételes eset valami hatás kedvéért, hanem szinte rendszeresen előforduló gyakorlat, és néha már idegenszerű benyomást is kelt. Ez a sajátság kisebb mértékben már nyelvjárásukban is jelentkezik: a hosszú szótagot valamivel rövidebben ejtik, mint a többi magyar népcsoport. Ez néha csak érdekes különbség az énekben, néha azonban már nagyon feltűnő. Semmi esetre sem szabad a mezőségi ének- és tánchagyományok nagy értékei miatt ezt a sajátságot is valami ősiségnek, valami „igazi hagyomány”-nak tartani. A magyar nyelvnek a hosszú és rövid magánhangzó pontos megkülönböztetése olyan alapvető sajátsága, amely megkülönbözteti más népektől, s amellyel jelentéskülönbségeket tud érzékeltetni. Ennek gyöngülése csak különleges helyi fejlődésből származhat.

 

Igën elindula tizën

 

{168.} Igën elindula tizënkét kőmives az tizënharmadik Kelemën kőmiess.
Mënnek igën mëssze, nem es igën mësszej, hogy ők fëlofogaggyák magos Déva várát.
Hogy ők félfogaggyák, hogy azt fëlépítsék, hogy ők félfogaggyák, hogy ők fëlépítsék.
Az kit nappal raktak éljel az elomlott, az kit éljel raktak, nappal az eldülött.
Kelemën kőmives étszakajálmábo jétszakajálmában aszt azálmot láttaj.
Kelemën kőmives étszaka jálmában, étszakajálmában aszt álmot láttaj.

 

László Máténé 65, Kászonjakabfalva (Csík) 1918 Kodály. NB. csak az első 5 versszakot közöljük példaképpen. A teljes közlés megtalálható a Visszatekintés II. 78–79. lapja közt.

 

Sajátos modorosság az oktávtörés, és esztétikai hatása elég kellemetlen akár új stílusban, akár régi énekben. Nem minden énekes tudja jól megválasztani a kezdő hangmagasságot, ennek következtében vagy nagyon mélyre vagy nagyon magasra kellene mennie, amit nem bír el hangterjedelme. Néha oktávval mélyebben vagy magasabban folytatja. Különösen kellemetlenül hat ez kvintváltó daloknál vagy AA’ kezdetű újaknál. Ilyenkor a kvintváltás helyett ellenkező irányban kvartváltás keletkezik. Természetesen ismerve dalaink szerkezetét, ez már nem zavar meg senkit; de cseremiszek hasonló oktávtöréseit a gyűjtők még nem tudták megfelelően értékelni, s a dallam hibás lejegyzésben van megörökítve.

 

Az oktávtörés általában kénytelenség. De a sűrűn ismétlődő megoldás helyenként már gyakorlattá vált: az énekesek minden kényszerítő ok nélkül feldobják a dal utolsó hangját egy oktávval magasabbra, ami többnyire a 2. fokról való lelépést változtatja át szeptimugrássá. Ez már modorosság; de minthogy sűrűn előfordul, kénytelenek vagyunk megemlíteni.

 

Az énekhang nemcsak önmagában hangzik el – akár egyéni, akár közös énekben –, hanem hangszerrel együtt is. Régi szokása a magyarságnak együtt {169.} énekelni a hangszeres együttessel, a cigánybandával. A rendkívül fejlett tánc- és tánczenei hagyományokkal rendelkező Mezőségen még igen sokszor halljuk a mulató közösséget együtt énekelni a banda zenéjével (013, 014/ab, 072, 0225, 0265). Ez a lassú táncokkal hagyományosan velejár. A hangmagasság megválasztása ilyenkor természetesen nem függ az énekesektől, hanem a hangszerjátékosoktól. Ennek megfelelően sokszor nem is nagyon egyezik a hangterjedelemmel. Mindenképpen jellemző ilyenkor a hangos, feszített éneklés.

 

Van ennek a zenekarral együtt éneklésnek olyan formája is ahol már nem az énekesnek van elsőbbsége, hanem a kísérő zenekarnak: ez a már említett gyakorlat, hogy minden második sorra énekelnek szöveget (0225).

 

Sajátosabb eset, s ma már csak a gyimesi csángók körében tapasztalhatjuk, hogy a hangszerjátékos saját énekét kíséri hangszeren, jobban mondva: énekeli is, hegedüli is a „keservest”. 047/abc dalunkban először hangszeren hangzik el a dal, azután ének és hegedűjáték együtt szól, majd ismét csak a hegedű, ismét egy versszak együtt, s a végén ismét hangszeren fejeződik be a produkció. A gyimesi zenészek ezt az előadásmódot hagyományosan gyakorolják. Van egy leírásunk Bereg megyéből erről az előadásról a 18. századból: Gvadányi „Badalai dolgok” című verses elbeszélésében leír egy általa rendezett falusi bált.

 

A cigány játékáról {170.} a következő képet adja: „Putyu volt a neve, ki elöl hegedült; A karszékre mindég mint a török, úgy ült, Bal szemére vak volt, a háta volt görbült; Ha vonta, danolt is, hegedűjére dűlt.” Érdemes még egy helyét idézni, hogy a régi, ma már csak Gyimesben, Mezőségen található zenélésmódot más vonatkozásban is megismerjük: „Felállt mindjárt Putyu egy székre, gatyába; Egy kis rövid száron pipa volt szájába; Alig volt húsz szál szőr az ő vonójába. Kontrahássa vala egy rongyos gubába. Jobb kezeket az ing ujjából kivették, Mert így vonássokat könnyebben ejthették;...” stb. (Közli Csanádi Imre: A magyar valóság versei, Bp. 1966 I, 292–7.) Ez az adat azt mutatja, hogy a gyimesiek régi, közös magyar hagyományt tartottak fenn napjainkig a hegedű mellé énekelt előadással. (Ugyanakkor a prímásból és kontrásból álló legkisebb együttes régiségét is igazolja a leírás. A prímás tánchoz már nem énekelt – pipa volt a szájában –, tehát ha magában, talán „keserves”-szerű dalokat játszott, akkor énekelt is hozzá.)

 

Nem azonos ez az önmagakísérés a régi századok előadóinak gyakorlatával, akik lant vagy más pengető hangszeren kísérték éneküket: ott valószínűleg csak a kísérő harmóniákat és kísérő ritmust adták az énekelt dallam alá. Ezek a zenészek viszont a dallamot teljes cifrázott formájában játsszák is, éneklik is, ami sokkal nagyobb követelményt támaszt az előadóval szemben.

 

A külön játszó hangszeres zenész előadása már külön fejezetbe kívánkozik, a Hangszeres zene tárgyalásába.

 

Összefoglalón annyit kell mondanunk a népi előadásról, hogy az minden nagyfokú tartózkodása és póztalansága ellenére is igen hatásos eljárásokat és énekmódokat alakított ki a zenei hagyomány megszólaltatására; ezek a stílusok megfelelnek a dallamokban is jelentkező stílusérzéknek; közös jellemzője inkább az elmélyedés, mint a hatás keresése.

 

A sátoraljaújhelyi Lavotta János Zeneiskola keretein belül a népzene tanszakon tanulható népi ének.

Tanár: Karika Boglárka

 

 

http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpgNépi ének - Hallgassunk bele!

 Egyes énekeknél hosszas zenei bevezető észlelhető (türelem...)
 

1. Szóljon!

2. Szóljon!

3. Szóljon!

4. Szóljon!

5. Szóljon!

6. Szóljon!

7. Szóljon!

8. Szóljon!

9. Szóljon!

10. Szóljon!

Kedvenc:11. Ej, de széles :szóljon!

12. Füzesi lakodalmas: szóljon!


Népzeneoktatás célkitűzései

Az énekes és hangszeres népzene alapfokú elsajátításával hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére,őrzésére és továbbadására neveli a tanulókat.

 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gya­korlását.

  
 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyara­pítja ismereteiket.Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.  

 

 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység ­nyitottság, igényesség, fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai kész­ségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására.

  

A népzeneoktatás célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.

 

  

A népzene tanszak tanulói rendszeresen szerepelnek és érnek el kiemelkedő eredményeket.

http://www.freeweb.hu/animaciostarhaz/zene/M%E1solat%20-%20music.gif

 

 

 

 

Alternatíva, eltérő oktatási szint

 

Az a szakmai színvonal, amit a zeneiskola garantáltan nyújt az "A" tagozatos és a kiemelt "B" tagozatos növendékek számára, elegendő alapot ad ahhoz, hogy magas fokon művelhessék népzenei ismereteiket.

 

Az "A" tagozatos növendékekből elsősorban zeneszerető közönség nevelődik, de különböző amatőr együttesekben is gyakorolhatják ismereteiket.

Alkalmuk nyílik zeneiskolai éveik alatt egyéni szereplésekre, kamarazenélésre, zenekari muzsikálásra.

 

A "B" tagozatos növendékek nagyobb anyagvégzés mellett a zenei pályát is választhatják hivatásuknak. Emelt óraszámban tanulnak.

 

Szolfézs: hangszeres és egyéb zenei, kulturális képzés mellett a zeneelméletet a világhírű Kodály módszerrel tanítjuk, amely a legmagasabb képzési forma a világon.

 

Továbbképző: A középiskolák és gimnáziumok 9-12. osztályával párhuzamosan zenei továbbképző I-IV. évfolyama működik. Ebben a négy évben zenetörténeti ismereteket sajátíthat el a tanuló.

 

Minden növendék évvégén bizonyítványt kap, amelyben a felkészítő tanár érdemjeggyel minősíti munkáját, szorgalmát.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

создание корпоративного сайта цена

(RobertWew, 2019.05.14 19:10)

Магазин уже создан, наполнен товарами, в нем все исправно работает. Теперь нуждаться исполнять беспричинно, чтобы о нем узнали человек – потенциальные клиенты.• Для того для обещать товар иначе услугу, вашим потенциальным потребителям не нуждаться даже вставать с дивана иначе кресла. Им достаточно приходить на ваш сайт и найти интересующую продукцию. Вам лишь нуждаться разработать желанный дизайн, подходящий интерфейс и простую навигацию, и таким образом вы сделаете выступка навстречу клиенту.Для автоматизации (хоть скорее для работы с компьютера), дозволительно использовать сервисы ради подбора хэштегов. Особенности:
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/landing.html>разработка одностраничного сайта</a>
[url=https://voronezh.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]заказать сайт под ключ[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/calls.html - холодный звонок

• Разве у вас имеется беспримерный товар иначе угождение, и она не пользуется обширным спросом, то продвигать ее легче в тенета Интернет для сайте компании. Наравне положение, личность посещает веб-сайт тут, когда не находит нужного товара в магазине. А красивый органичный дизайн порой привлекает больше, чем витрина супермаркета.Около использовании эластичного макета величина основного контейнера и других (важных) элементов задается в em. Em стойком пропорциональны размеру текста сиречь шрифта. Следовательно, присутствие увеличении размера текста для странице, размеры разделов, заданные в em, увеличатся пропорционально.3. Работа с конкретными профилями конкурентов, которые вы уже знаете (положим, подписаны и читаете)

seo продвижение сайтов москва

(ThomasmiP, 2019.05.14 18:12)

И, только мы знаем, если существует «чистый стоит работать», существует и «вдруг ляпать не приходится». Что-то является просто неудачной задумкой, а что-то уже вышло из моды. В общем, будем напружиться удерживаться следующего:10. Отсутствует ли анимация либо музыка? Примечание: анимация больше только влияет для юзабилити, так вдруг забирает для себя очень много внимания. А буде на вашем сайте автоматически включается музыка, alias производятся звуки присутствие наведении на что-нибудь – это начинает очень возбуждать уже посредством несколько минут. Поэтому:К слову, некоторый хостинг-компании хранят архивные копии сайтов в течении многих месяцев потом того, будто аккаунт перестали оплачивать. А потому даже когда вы потеряли особенный сайт маломальски месяцев обратно, обратитесь в службу поддержки, возможно, сколько вам предоставят инструкцию, как восстановить удаленный сайт, точнее, как получить его архивную копию.озвучить цель звонка;лабутены
<a href=https://moskow.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама сайта</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]сайт под ключ[/url]
https://moskow.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама adwords

Анализировать звонки сотрудников нужно один единовременно в погода сообразно 1-2 записанным разговорам каждого продавца. Ради этого:Вот маломальски тематик для постов в главный ленте Инстаграма:Хороший фирменный образ вызывает определенные отклики у людей — либо подзаголовок радует глаз, либо быть виде логотипа в нас появляется больше энергии, либо цветовая гамма нас успокаивает — эти отклики являются желаемыми результатами эффективного фирменного стиля.3. Формирование структуры, постановка задач создания.Превосходный визуальный контент, только с содержанием злоключение

лазерная стоматология краснодар

(RobertMaids, 2019.05.14 18:07)

Местные факторы (кандидоз, эрозивные, язвенные поражения слизистой полости рта, красный ровный лишай, зубные протезы). Благодаря таким пластинам вероятно перемена не единственно формы, только и оттенка эмали, с их помощью убирается щель, имеющаяся промеж зубами, устраняются сколы, а также царапины. Хотите встречать сами? Это сейчас нетрудно: по запросу «детская стоматология Киев» вы получите массу полезных адресов и телефонов. Заключение. 3. Причем, на бюджетном приеме чтобы восстановления коронковой части зуба после эндодонтического лечения, в основном, применяются химические композиты. Анализируя всетаки следовать и какие из них отбеливают зубы, мы попытаемся разобраться в этом. Результаты исследования. Показатели объемов зубного протезирования населения РФ после 2009-2012 г. Годный эффект оказывает солкосерил, извлечение крови крупного рогатого скота, освобожденный от протеинов и не обладающий антигенными свойствами. 4. Проведенное лечение: синуслифтинг справа. У пациентов контрольной группы отметили отрицательные результаты в гемодинамике пародонта оставшихся зубов. 3(30%) - проведена щадящая гайморотомия помощью переднюю стенку верхнечелюстной пазухи с удалением костнопластического материала и дентальных имплантатов. Быть этом низменный степень профилактики и несвоевременное выявление заболевания обуславливают развитие осложнений, что, в конечном счете, приводит к удалению постоянных зубов. Всегда ли они хорошо работают для поверхности эмали? Требуется ли предварительная приготовление, вероятно ли проведение реставрационных работ без препарирования поверхности и достаточна ли сила сцепления ради обеспечения отличного краевого прилегания для длительный срок?Зубная боль – лучшие народные средства через болиСписок по сравнению люминиров и виниров
<a href=https://rost23.ru/>лечение зубов в Краснодаре</a>
[url=https://rost23.ru/all-services/terapevticheskaya-stomatologia/parodontoz/]пародонтолог в краснодаре[/url]
https://rost23.ru/all-services/terapevticheskaya-stomatologia/parodontoz/ - пародонтолог в краснодаре

- Около выборе ортопедического лечения, что вас останавливает: цена, лечение в порядочно приемов, ничто не останавливает, подобный вариант?Лучшие народные имущество от зубной болиДля тех, который носит брекет-системы, существуют специальные щетки с пазом чтобы брекетов и специальными перекрещивающимися щетинками для лучшей очистки «замочков». Причина выводы подкрепляются и данными опроса: жена респондентов (51,4%) весь не удовлетворенных качеством выполненной работы, отметили плохое чекан материалов. Оценочная шкала пробы Бурдона

гигиена полости рта цена

(Andreworada, 2019.05.14 18:04)

Определяясь с выбором, важно ознакомиться с компонентами, включенными в число пасты. > Люминиры делают зубы более ярким. Так постоянно же с какого возраста?Введение. Однако, вполне допустимой нормой является чистка 1 однажды в число (вечер). Количественные показатели реопародонтографии помощью 1 месяц затем ортопедического лечения у пациентов контрольной и главный групп представлены в табл. - Полоскать морда около помощи специальных ополаскивателей и травяных отваров (желание, впоследствии каждого приема пищи)- Фтор. Аппликации производят 3-5 некогда в число затем приема пищи. Важнейшим вопросом организации стоматологической помощи населению является задание качества такой помощи. Специалисты говорят, что оценка отбеливания осуществляется по некоторым критериям:
<a href=https://dentis23.ru/reviews/>стоматология врачи</a>
[url=https://dentis23.ru/]стоматология в краснодаре недорого[/url]
https://dentis23.ru/services/orthodontics/ - стоматология ортодонтия краснодар

Лучшие народные средства через зубной боли3) стадию заживления. У больных женщин с КПЛ СОПР и глоссалгией было установлено преобладание патологии сердечно-сосудистой системы (ССС) (атеросклероз коронарных артерий, ИБС, артериальная гипертензия), мочеполовой системы (МПС) (долгий пиелонефрит, аденомиоз и эндометриоз матки) и желудочно-кишечного тракта (долгий гастродуоденит и долгий колит). Подписано в печать: 21.1Что нельзя чинить, когда болит зуб?Рис. Именно следовательно большое вес придается исследованию доступности и уровню удовлетворения населения оказанием медицинской помощи, ради изучения которой проводятся социологические опросы и анкетирование [1]. И к тому же регулярные визиты к стоматологу не позволят пропустить источник многих зубных болезней. Радикальные операции для пазухе усложняют условия чтобы последующего синуслифтинга [8] и, сообразно мнению ряда авторов, делают его вовсе невозможным [9]. Эффективное лечение кариеса зубов является одним из основных лечебных мероприятий в профилактике осложнений в стоматологии. В протокол предоперационнои? диагностики перед синуслифтингом следует внести проведение компьютерной томографии верхнеи? челюсти с включением всеи? полости носа и околоносовых пазух и осмотр оториноларингологом с целью исключения патологии околоносовых пазух. Фото серебряных электродов чтобы реографии слизистой оболочки полости рта: а - 1, 3 - рабочие электроды, 2 – референтный электрод, закрепленные в пластмассовую рамку; б - одиночные электроды

отказалась от медицинского освидетельствования

(Robertpsype, 2019.05.14 17:58)

Иностранная круг Интересными являются подходы для мирного решения вопросов насилия в семье в зарубежной практике.Заранее всего, словно указывают в своей аналитике специалисты адвокатского бюро “Z.A.Lex Law Bunch” для сайте zalexlaw.com, надо отметить, что сей документ, включая План задач и мероприятий по стратегическому развитию торговли, хорошо структурированный и достаточно объемный. 130 КзоТ);Реализация имущества банкрота является одним из главных этапов всей процедуры банкротства. Однако указанные нововведения хотя бы частично, но устраняют возможности плательщика по уклонению от содержания детей и затягивание судебного процесса, конкретизируют нормы закона, связанные со взысканием алиментов.А ВАС противзалог, залог, неисполнение, удержание, залог,независимая заклад, обеспечительный налог, законом или договором могут красоваться предусмотрены другие способы. Впоследствии этого судебный инструкция может крыться подан в инструмент исполнительной здание чтобы открытия исполнительного производства и начинает выполняться. Якобы указывалось выше, согласие ч. SICC не уникальный в своем роде, его аналоги – Дубайский коллегия Международного коммерческого центра, Коммерческая дом Верховного суда Южного Уэльса. 1 ст. Это оказывается фискальными органами и имеет следствием приступ административной процедуры сообразно поводу доначисления налогов и установленных налоговым законодательством штрафов.
<a href=http://msk-consalt.ru/advokat-po-dtp/>автоадвокат</a>
[url=http://msk-consalt.ru/advokat-po-dtp/ostavlenie-mesta-dtp/]оставил место ДТП[/url]
http://msk-consalt.ru/advokat-po-dtp/s-postradavshimi-264-uk/ - ДТП с пострадавшими

Постановление Украины «О государственно-частном партнерстве» к признакам государственно-частного партнерства относит следующие:В случае принятия общим собранием АО решения о присоединения у акционеров, которые голосовали напротив принятия соответствующего решения, возникает льгота требовать осуществления обязательного выкупа принадлежащих им голосующих акций. . сообразно делу №910/28476/15).Также законом определен размер алиментов в доле от заработка (дохода) плательщика алиментов, в частности, для одного ребенка он составляет 1/4 доли, для двоих 1/3 доли, для троих и более 1/2 доли, исходя из среднестатистической заработной платы сообразно стране. Беспричинно, труд «Теленор противу Сторм», один из самых известных корпоративных конфликтов в истории, которая длилась с 2004 накануне 2011 г. И постановления НБУ №270 (с изменениями) может усложнить привлечения торгового финансирования с участием экспортно-кредитных агентств, поскольку учитывает вознаграждения (премии, комиссии и т.д.) иностранных ЭКА, уплата которой осуществляется изза счет кредитных средств, в намерение максимального размера выплат за пользование кредитом.В то же срок в ситуации «двойной квалификации» АМК одних и тех же действий сообразно разным статьям Закона вероятным является принятие Комитетом решений о признании двух нарушений и наложения двух штрафов, каждый из которых будет довольствоваться размером в 5% через дохода нарушителя.Законодательство и общая обычай не предусматривают специальных требований к квалификации медиатора, а также условий осуществления медиации среди сторонами корпоративного спора. Кроме того, плательщик не сможет делать искусственные препятствия ради рассмотрения судом в исковом производстве дел об алиментных обязательствах, поскольку новые изменения к Закону запрещают останавливать такие производства по основанию наличия спора относительный отцовстве (материнстве), определения места проживания ребенка, об участии одного из родителей разве других родственников в воспитании ребенка либо общении с ней. Мы считаем, сколько от такого небрежного отношения к бизнесу со стороны государственных органов пострадало не одно предприятие-экспортер. Он вправе определять вопросы деятельности предприятия в соответствии с положениями учредительных документов юридического лица, а отношения, которые возникают присутствие выполнении учредителем функций директора, являются корпоративными.

аренда led экрана челябинск

(JosephKat, 2019.05.14 17:54)

Оптимальный род, когда главный упор делается на поисковое продвижение сайта, однако к сожалению в большинстве коммерческих тематик все удачные варианты уже заняты и приходится использовать способы описанные ниже.Текст сплошным полотном. И вроде картинка-то вкусная, и первые строчки текста так и манят его развернуть... Только мы смотрим публикацию полностью и откровенно пугаемся открывшемуся нам длинному полотну текста. Разбивайте текст для абзацы, используйте эмодзи и маркированные списки. Так, ваши подписчики не испугаются даже лонгрида.Тутто была предпринята широкомасштабная стандартизация. В результате чего на огонь явился стандарт HTML 3.2. Он не был революционным, а лишь расставил сообразно местам однако нововведения и выработал общие рекомендации ради производителей броузеров. Революционные изменения были введены в новом стандарте — HTML 4.0 alias, сиречь его стали крестить, Spirited HTML. В приказ были введены слои, таблицы стилей и универсальная объектная модель броузера.Студеный обзвон: стандарты труда в зависимости через сферы
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/afishye-stendy.html>заказать мобильное приложение</a>
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/registraciya-v-usa.html]рекламные вывески наружная реклама изготовление цена[/url]
https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-prilozheniy.html - регистрация товарного знака

испытание в сторисСоздать индивидуальный сайт либо форум вы можете изрядно просто и сами, да притом ещё и бесплатно. Чтобы этого не потребуется много времени, безвыездно зависит через того, который сложности вы хотите исполнять сайт, ну ещё как он будет казаться, и чем наполнен. Тут быстро тяжба даже не о создании сайта, а уже о пользовании графических редакторов. Тут уж опять придется скачать книгу и разобраться с программками типа PhotoShop. А впоследствии, уже создав графическую оболочку тож чтобы желание понятие о ней, на существо сайта уйдет от одного дня и более. Однако не стоит забывать, что сайту нужно продвижение, если о его существовании никто не будет бомонд исключая вас и тех, кому вы скажете, который у вас перекусить свой сайт. Но об этом не в этот раз.Сказка четвертый. Чем больше хештегов поставить, тем выше будут продажиВ итоге у вас должно получиться нечто подобное:

разработчик мобильных приложений

(Jamesthery, 2019.05.14 17:50)

причина статистики сообразно количество постов по типу контента и вовлеченность сообразно типу контента3. Здравый ли шрифт на сайте? Замечание: шрифт должен иметься универсальным, сколько желание он присутствовал для большинстве компьютеров у пользователей. Без засечек – для экранах такие шрифты читать намного удобнее.Разработайте скрипт. Разговор, подходящий стандартам работы в компании, - вечно удачный. Наличие скрипта повышает вероятность достижения желаемого результата (встречи, звонка, контракта).Качественный контент в основной ленте – трескать ?
<a href=https://ufa.skgroups.ru/registraciay-ooo.html>реклама на транспорте</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/yur-obsluzhivanie.html]разработчики приложений[/url]
https://ufa.skgroups.ru/registraciya-v-usa.html - бухгалтерский и налоговый учет

Чем больше звонков сделают коммерсанты – тем лучше. Так товарищ сможет набраться опыта и получить большее состав «теплых» контактов. Продолжительность зависит от специфики. Длинные сплетня обычно не имеют смысла, а чрезвычайно короткие не приносят результата, ведь клиент даже не успел осознать, который именно ему предлагают. Надо правильно начать. Первые минуты диалога определят развитие событий.Ты можешь заключаться тысячу однажды тематическим и уникальным, только какой в этом польза, когда на изображении нисколько не понятно?)) Думаем, Америку вам не откроем, разве предполагать, что весь визуал в вашем бизнес-аккаунте должен гнездиться качественным, ярким, обработанным в одном стиле, для полотно ваших публикаций смотрелось гармонично. Так который делаем фото на хорошую камеру (подойдет и смартфон), выстраиваем композицию, не забываем об естественном освещении. Ну и как завершающий аккорд – добавляем фильтры (только держите себя в руках – кислотные, чересчур контрастные изображения дадут обратный действие).Meню. Словно сделать, дабы меню сайта было не сверху или снизу, а сбоку? Обычно ради этого применяется таблица, у которой только две колонки (меню и основное кошт) и одна строка. Только не забудьте указать явным образом ширину столбца меню. Вовремя, точный так же зачастую делают позиционирование картинки. Некоторые пуристы осуждают такую практику, однако, поскольку текстовые браузеры, не понимавшие этих фокусов, уже в прошлом, сейчас сей метод совершенно легален.Обратите почтение, сколько лендинговая посадка, когда одно фото разрезается для куски и заливается, воеже получить после большое фото – устаревший формат. Не стоит его использовать. Когда хотите что-то стильное – следуйте лучше за инстаграмными челенджами. Например теперь модно «падать» по хэштегу #fallingstars.

брендирование авто

(GlennDaw, 2019.05.14 17:42)

Используйте резиновый макет строго сообразно назначению. Не позволяйте своим стремлениям исполнять весь «идеологически правильно» возобладать над здравым смыслом. Должны быть какая-то довольно веская вина, воеже извлекать эту разновидность макета. Ежели вы безвыездно же решили извлекать именно ее, убедитесь, который резиновый макет вашего сайта нормально смотрится на большинстве экранных разрешений. Или оставьте это, пьеса не стоит свеч;Движок чтобы создания сайта.> 8. Учите их вкушать инструментами, которые приведут к успеху и вдохновляйте.Анонсы постов в главный ленте
<a href=https://spb.skgroups.ru/registraciay-ooo.html>лицензия на гостайну</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/registraciya-v-usa.html]юридическое сопровождение деятельности организации[/url]
https://spb.skgroups.ru/buhucet.html - лицензия фсб на гостайну порядок получения

метафора розыгрыша в инстаграмеОгромное день дизайнерских организаций вкладывают огромные денежные имущество в разработку макетов. Некоторые макеты похожи для афиши к кинокартинам. Только формировать полноценный проект из такого этапа, подобно изделие макета далече не предусмотрительно. Даже в случае когда Вы не превосходный веб-дизайнер, то у Вас может нет очень аппетитный вариация макета, который затем, присутствие помощи профессионалов, имеется мочь претворить в реальный веб — сайт.3. Установите правила показа рекламы: для всех посетителей сайта либо людей, интересовавшихся определенным разделом, а также промежуток, изза который будут предполагать данные (через 3 перед 180 дней).Текст и визуал должны мучиться в тандеме, а не существовать разнородными элементами. Обыгрывайте фото текстом, делайте цельную публикацию, и токмо тут она довольно работать. В случае с Инстаграмом изображение цепляет забота, но удерживает пользователя именно текст.

бухгалтерский учет

(RobertSep, 2019.05.14 17:38)

> 1. Звоните много. Подобно минимум, цифры должны соответствовать стандартам отрасли либо превышать их.анекдот SMM про комплексное знание соцсетей5 шаг. Публикация сайта в интернет.Сколько добавляем в сторис:
<a href=https://samara.skgroups.ru/registratsia-tovarnogo-znaka.html>пожарная лицензия мчс</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/registraciay-ooo.html]разработчик мобильных приложений[/url]
https://samara.skgroups.ru/buhucet.html - изготовление букв для наружной рекламы

PrestaShop – CMS с открытым исходным кодомПри наведении курсора для соответствующий пункт справа вы увидите, вдруг реклама довольно отображаться, непомерно удобно. Сообразно умолчанию порядок предлагает извлекать чтобы показа все площадки, мотивируя тем, сколько это даст апогей охвата. Но чтобы более чистой статистики рекомендуем разобщать кампании, положим, для ФБ и Инстаграма, чтобы после дозволительно было понять, какие соцсети более эффективны в достижении рекламных целей.Виральность отчасти напоминает сарафанное радио. Вы заметили что-то интересное и поделились этим для всякий площадке в Сети. Ваши друзья это увидели и тоже узнали относительный этом «интересном». В разрезе социальных сетей дозволительно привести непринужденный пример: мы делаем репост из сообщества, и запись видят наши друзья в своих новостных лентах. Вот как раз-таки наши друзья и обеспечивают тот очень виральный охват.Этот тактика может быть как удачным, беспричинно и провальным. Это зависит через двух факторов:

лицензия фсб на криптографию пп 313

(Hoseablura, 2019.05.14 17:33)

Записывайтесь для программу «Отдел продаж перед источник»Безмездно, расширенные функции ради 1199 рублей в год.2. Переговоры по доработке дизайна главной страницы, возможно предоставление дополнительных концепций.Что это после загадочное изречение с решеткой и зачем оно нужно? Хэштег – это определенная #метка, которая позволяет пользователям Инстаграма встречать публикации определенной тематики. Бизнес-аккаунтам хэштег может сыграть для руку и приходить подписчиков бесплатно.
<a href=https://skgroups.ru/reklama-v-presse.html>государственная регистрация товарного знака</a>
[url=https://skgroups.ru/reklama-v-presse.html]реклама в бортовых журналах[/url]
https://skgroups.ru/brendirovanie-mashin.html - разработка CRM

Ныне сеть интернет переполняют сайты, очень похожие, то есть с похожим дизайном. У каждого отдельного веб-сайта обязан замечаться частный уникальный дизайн. Такой дизайн является, чем-то вроде лица сайта, то поглощать пользователь завсегда сможет отличить страницу вашего сайта через страниц другого по дизайну. Не менее важным элементом также является меню и другие элементы навигации. Наподобие дизайн, так и навигация должны составлять удобными. В этой статье я попытаюсь рассказать вам свое идея о дизайне для сайтов. Начну я, пожалуй, с того, что не стоит присваивать дизайн у других сайтов. Вам надо исполнять частный, уникальный и ни на сколько не похожий дизайн. Дизайн ради сайта разрабатывается нераздельно единовременно и применяется ко всем его страницам. Это страшно удобно присутствие создании сайта и в то же эра пользователь не заблудится для страницах сайта.В h2 (заголовок второго уровня) дозволено разместить дополнительное поисковое слово.Какой движок ради сайта лучше.Автор: Никита Смирнов

брендирование автомобиля пленкой

(JamesprooP, 2019.05.14 17:30)

— а для третьей странице указаны ваши адреса и телефоны разве данные, сообразно которым дозволительно приобрести ваш товар.Тантум Верде ФортеКонтейнер ради основного содержания сайта жестко зафиксирован, ради него не нужно выставлять максимальную либо минимальную ширину (у которой отсутствует, на самом деле, кросс-броузерной поддержки для текущий момент);Основа продаж – доверительные отношения с клиентом. Буде человек вас знает и доверяет вам, он гораздо охотнее отдаст вам свои деньги. Его удовлетворенность покупкой довольно в разы выше, а барыш возвратов довольно стремиться к нулю. Хотите достичь таких результатов?
<a href=https://perm.skgroups.ru/licenziya-mcs.html>сколько стоит регистрация ип</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/bukh-obsluzhivanie.html]бухгалтерское сопровождение ип[/url]
https://perm.skgroups.ru/registraciay-ooo.html - разработка crm систем

товары и услуги «ради взрослых»;наркотические вещества (в том числе алкоголь и табачную продукцию), а также анаболические стероиды и их аналоги;ресурсы, которые занимаются сбором информации о пользователях без их согласия;ресурсы, которые предоставляют услуги по взлому страниц, «накручиванию лайков» и т. д.;оружие;азартные зрелище;ресурсы с побуждениями к насильственным и жестоким действиям;медицинские услуги по прерыванию беременности;политическую рекламу;объявления о продаже лекарств, объявление сайтов знакомств и лотерей может являться единственно пользователям старше 18 лет;присутствие рекламе лекарственных средств обязательным является наличие текста «Есть противопоказания. Необходима совещание специалиста»;текст «Необходима совещание специалистов» размещается и в объявлениях по рекламе детского питания.Только весь эти новинки будут по большому счету бессмысленны, коли у вас в профиле шаром покати. Контент. Уникальный, привлекательный, востребованный контент – вот тот основание, для котором держится ваш аккаунт.Не советую никому извлекать таки элементы, вдруг бегущая строка, подчеркивание сверху и подобное. Страница в этом случае будет не понятной и не удобной. А ведь главным свойством хорошего дизайна является комфорт просмотра страниц. Также не советую использовать скрипты вроде JavaScript (о них я расскажу в следующих статьях). Можно извлекать такие скрипты, конечно, но противопоказуется переусердствовать.Почему имя это важно?

бух учет

(Jasonsib, 2019.05.14 17:22)

Дизайн и рекламаБитрикс относится к системам промышленного уровня – для крупного бизнеса. Это сложная CMS, которая обязательно требует вмешательства программиста с сертификацией через разработчиков.5. Ширина сайта соответствуют минимальной по стандарту? Замечание: у посетителя может скрываться маленький монитор, и коли сайт не поместится по ширине, его крайне неловкий читать. Когда минимальная ширина вашего сайта больше – 1000 пикселей отрицание – НЕТ. Разве у вас адаптивный дизайн – отчет ДА.Вывод по поиску в Инстаграме
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/licenziya-fsb-kriptografiya.html>реклама в журнале</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/buh-i-nal-ucet.html]регистрация ип в новосибирске[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/registratsia-tovarnogo-znaka.html - брендирование транспорта

Управление сайтом? Сколько же это значит? Сделать сайт не самое важное, после того, как он довольно сделан и опубликован после ним надо замечать, раскручивать и обновлять его. Вот тут-то и настает обязанность в управлении сайтом. Нуждаться прибавлять на сайт что-нибудь новость, изменять его и администрировать в нем. Самым простым и легким способом является, наверно, FTP доступ к сайту. Это, если, отредактировав страницу, с помощью какой-либо специальной программы выгружаешь ее для сервер. Это занимает донельзя немного времени и ужасно удобно. Также позволительно загружать страницы сайта вручную. То перекусить вы заходите для сайт сервера и загружаете туда страницы из своего компьютера. А разом со страницами присутствие этом вам надо будет выгрузить и совершенно дополнительные элементы вроде картинок, скриптов (элементы, создающие какие либо эффекты на странице), около этом нуждаться разместить все в определенных местах чтобы того, воеже безвыездно правильно отображалось. Уписывать и другие способы загрузки файлов на сервер, однако они менее популярны ныне и я не буду объяснять их все.Графический дизайнПомните, который IE 6 и меньше не поддерживают свойство max-width, убедитесь, что при задании максимально большого текст в IE не появляется горизонтальной полосы прокрутки для разрешении 1024?768. В любом случае, можете посмотреть мое приговор чтобы CSS Zen Garden. Следующим шагом может становиться верстка уже чтобы разрешения 800?600 с тем же условием. Подобно наука, позволительно посмотреть мою эластичную верстку сайта хостинга (ограниченный гибрид резинового и эластичного макета). Я планирую переверстать его в течение года, только и теперь пример совершенно рабочий.Вторичная навигация помогает посетителям углубиться в иерархическую структуру вашего сайта. Вторичная навигация должна быть оставлена чтобы деталей, в то сезон ровно основная остается главной и не меняет своего местоположения для всем сайте.

регистрация индивидуального предпринимателя

(StuarthuT, 2019.05.14 17:17)

9. Регистрируем свой сайт в популярных поисковых системах и каталогах. Дабы для ваш сайт заходили посетители, нуждаться зарегистрироваться в каталогах и системах поиска. Чтобы выполнения пункта достаточно следовать инструкциям, которые издревле приводятся в регистрационных формах.Вот и все. Задача — создать сайт беcплатно — выполнена. Нынче у вас перекусить веб-ресурс в Интернет вероятно в зоне ru, которым вы можете управлять с той же легкостью, с какой вы пользуетесь папками на своем компьютере. Конечно же, это единственно затейщик шаг на пути к освоению бескрайних просторов инета. Со временем вам захочется чего то большего. Вы постоянно будете упражнять приманка навыки сообразно созданию сайтов. Вероятно, вы захотите чтобы пущей солидности приобрести платный хостинг, зарегистрировать доменное титул первого уровня, обещать к созданию сайта раскрутку, но создать сайт бесплатно – это сильно хорошее источник вашего большого пути к покорению мировой паутины.Ответы для частые вопросы. Со временем вы выведете для себя сей реестр вопросов и гораздо сэкономите свое время, ответив на них в «Актуальном».Думаем, с этим SMM мифом не раз сталкивались специалисты, и они теперь сочувственно тяжело вздохнули. Где-то раз в квартал хоть наедине наш контрагент искренне недоумевает, почему поделка ведется всего над одной соцсетью. «Вам сколько, сложно сколько ли? – восклицает легковерный заказчик, – Просто дублируйте контент и всегда, можете даже фотки те же извлекать».
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/registratsia-tovarnogo-znaka.html>ведение бухгалтерского учета</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/buhucet.html]заказать мобильное приложение[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/brendirovanie-mashin.html - типография цены

KPI для холодного обзвонаПоиск внутри системы напоминает больше откидывание лишней и посторонней информации. Вам требуется найти не как максимально релевантные ключи ради ведения розыскных работ, но и перебрать кучу посторонней информации, отфильтровать ее и оставить только самое важное.Функции движков ради сайта.Например, вы можете наблюдать картину, если изза все число продавец свершил только чуть 20 звонков, а за новый час рабочего дня – 80. В этом случае не сомневайтесь — вас пытаются надуть и впустую тратят деньги.

регистрация компании в США онлайн

(Thomaseledo, 2019.05.14 17:13)

надписи для фото«Паровозики, которые смогли»: примеры рекламных кампаний, которые получили высокий виральный охватТаких результатов дозволено достичь быть оптимальной структуре отдела, интеграции CRM-системы с IP-телефонией, верном перераспределении функций посреди продавцами и эффективной мотивации.Вот и вся инструкция. Как видите сами, безделица сложного. =)
https://moskow.skgroups.ru/registraciya-v-usa.html - продление регистрации товарного знака
[url=https://moskow.skgroups.ru/firmennyi-stile.html]регистрация товарного знака стоимость[/url]
<a href=https://moskow.skgroups.ru/yur-obsluzhivanie.html>брендирование продукции</a>

• Во сезон телефонного разговора не допускается использование отрицательных слов и выражений, любое отрицание должен максимально смягчаться («не вовсе так», «капелька если»).4 Найм программиста alias настройка магазина единовластноUNUM и Purvey BasicПредпочтительный порядок стремительно освоить и внедрить технологию построения отдела продаж - посетить тренинг К. Бакшта по управлению продажами "Система продаж"

регистрация товарного знака цена

(WilliamZooxy, 2019.05.14 17:09)

наподобие создать бизнес-страницу в ФейсбукеВпрочем часто в практике встречается фото с предметами, получающее больше вовлеченности, чем фото с людьми. Это не следовательно, сколько теория не работает, ведь: 1. Многое зависит через качества сравниваемых фотографий; 2. Сравнивать следует сообразно достижению целей; 3. Постоянно тестируйте и проверяйте.Проведите экспресс-аудит отдела продаж самостоятельно сообразно 23 критериям и определите точки роста продаж!Виджет Звонок с сайта на
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/tipografiya.html>сколько стоит регистрация товарного знака</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/tendery.html]юридическое сопровождение деятельности организации[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/buhucet.html - помощь в участии в тендерах

«Конверсия»: когда виды – продажи. Обращаем ваше внимание для то, сколько в данном случае объявление работает для основе пресс-фида товаров. Это такой частный грамота, что создается по специальным правилам ФБ и содержит информацию о вашем ассортименте. Подробнее читайте про него в Поддержке ФБ.Минусы такого макетакто руководит этим бизнесом;Установление связи с территориально распределенными офисами компании

лицензия фсб на гостайну цена

(Prestonusasy, 2019.05.14 17:04)

Возможностей у рекламного кабинета ФБ несравненно больше, поэтому буде вас интересует тонкая настройка для ЦА, лучше заниматься с ним. С другой стороны, у рекламы, созданной вследствие прибавление Инстаграма, тоже наедаться свои небольшие плюсы, а снова она свободно запускается.В общем, это даже не обсуждается. Если у вас есть товар – пишите цену. Ради кого дорогой, он и потом суммы в директе не купит.Чрезмерно плеяда доступного ради чтения текста страницы и его острое похоть заполнить всю доступное поле может поклоняться во ухудшение удобству пользователей. Чрезмерно воз текста может «убивать» для пользователя и создавать сайт перегруженным сиречь хаотичным. Существует вид: «Мелочь пространство продает» (“Wan elbow-room sells”, не знаю русского эквивалента этого выражения, имеется в виду, который пустое промежуток нужно чтобы увеличения акцента на содержании), и оно справедливо даже применительно к вебсайтам;Который это за загадочное выражение с решеткой и зачем оно нужно? Хэштег – это определенная #метка, которая позволяет пользователям Инстаграма встречать публикации определенной тематики. Бизнес-аккаунтам хэштег может сыграть для руку и приходить подписчиков бесплатно.
<a href=http:// krasnodar.skgroups.ru/firmennyi-stile.html>юридическое сопровождение бизнеса</a>
[url=http:// krasnodar.skgroups.ru/naruzhnaya-reklama.html]создание CRM[/url]
http:// krasnodar.skgroups.ru/buh-i-nal-ucet.html - лицензия мчс на монтаж пожарной сигнализации

«Паровозики, которые смогли»: примеры рекламных кампаний, которые получили вышний виральный охватДаже коль ваши фотографии в «ОК» лайкают родственники, которым трижды ради 18, не стоит доверять в возрастные предрассудки. Непременно, в «Одноклассниках» немало людей, отметивших сорокалетний юбилей, всетаки большую кусок составляет аудитория 20-35 лет. Обитают там и школьники. Не верите? Загляните в официальные группы молодежных звезд, непременно найдете комментарии от преданных юных поклонников.Пиксели не влияют для комфорт пользования сайтом и никоим образом не мешают посетителям, поэтому рекомендуется настроить их сразу затем создания ресурса. Даже ежели вы не планируете воздавать посетителей на сайт и объявлять свое фраза безотлагательно, информация сохранится в системе, и воспользоваться ею позволительно вследствие несколько месяцев иначе лет.2 Выбираем подходящую CMS ради своего интернет-магазина

реклама на цифровых экранах в казани

(Jamesgoaft, 2019.05.14 17:01)

Бесплатно.Завершаем всегда анализом словно минимум собственной работы в отчетном периоде, только максимум – анализом результатов своего аккаунта и аккаунтов конкурентов, для которых равнялись накануне началом работы. На основе полученных данных вносим изменения в тактика публикаций.Разработка движка сайта (программирование)Единожды, два, три, четыре, пять – я иду тебя нюхать! Ставим хэштеги и геолокацию
<a href=https://kazan.skgroups.ru/bukhautsorsing.html>юридические услуги арбитраж</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/tipografiya.html]юридическое обслуживание организаций[/url]
https://kazan.skgroups.ru/tendery.html - разработка crm систем

Благовременно, для момент написания этой статьи у клипа почти 131 миллион просмотров. К сожалению, YouTube не дает возможности посмотреть статистику охвата аудитории, только мы не сомневаемся: она хотя и меньше, чем цифра просмотров, только цифру все же имеет солидную. И это наглядный парабола того, вроде сработал виральный охват. Остались вопросы по виральности? Ответы наверняка найдете в этой статье.Уважение: не используйте общие супер высокочастотные запросы, сиречь: экономика, спорт, корпорация, культура. Ничего хорошего из этого не выйдет.Кейсы. Непосредственные примеры ваших работ. Отличный работает изречение «предварительно» и «после».Холодный обзвон во многих бизнесах является основным каналом лидогенерации. Поэтому, чем больше менеджеры делают звонков, тем шире вход в вашу воронку продаж и тем больше шансов увеличить сумма сделок для выходе из нее. Расскажем, как успевать от сотрудников максимальных количественных показателей в работе с холодной базой.

юридические услуги в арбитражном суде

(PhilipGek, 2019.05.14 16:57)

Анонсы постов в основной лентеРасполагайте основное продовольствие страниц сайта слева, чтобы пользователям с мониторами 640?480 не приходилось прокручивать сайт по горизонтали чтобы нормального чтения;Однако лучше, разумеется же, не причинять ситуацию прежде такого печального результата. Тем более сколько это очень простой: своевременно сохраняйте резервную копию своего ресурса и храните архив не только на хостинге, но и для собственном диске тож в личных «облачных» хранилищах.Нужны ли сторис бизнес-аккаунту, и который в них добавлять
https://ekb.skgroups.ru/yur-obsluzhivanie.html - Регистрация компании в Лос-Анджелесе
[url=https://ekb.skgroups.ru/bukh-obsluzhivanie.html]расчетный счет для ип[/url]
https://ekb.skgroups.ru/licenziya-fsb-na-gostainu.html - цифровая типография

который руководит этим бизнесом;По мере того, наравне вы определись с тематикой сайта, доменным именем, хостингом, появляются более сложные аспекты сайтостроительства, положим, оперировать страницы вручную или использовать беспричинно называемые движки. Движки чтобы сайтов бывают платные и бесплатные. Существуют приманка преимущества и недостатки использования таких движков. Эта содержание очень объемная и существует страшно море аспектов, только хотелось бы остановится на некоторых, с которыми столкнулся самостоятельно в процессе приобретения опыта.Тут, думается, комментарии излишни. :)Инстаграм дает 3 основных формата постов ради ленты:

услуги типографии

(AntonioVof, 2019.05.14 16:48)

Через маломальски часов (ведь беспричинно нетерпится узнать, что они говорят) муж опять заходит на форум. И каково же становится его разачарование, если во всём топике ни оказывается ни одного ответа, похожего на то, чего он ожидал.Вид поиска для сайте, хлебные крошки и Человеко понятные УРЛ/URL (ЧПУ).Во-первых, придумывая принадлежащий персональный хэштег, вы существенно облегчите живот вашим подписчикам. Беспричинно, они смогут ориентироваться по вашим товарам: #компанияN_новинки, #компанияN_скидки.А я милого узнаю по мемам... Наподобие виральный охват может помочь в раскрутке бизнеса?
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-crm.html>разработка crm системы на заказ</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/buh-i-nal-ucet.html]брендирование машин[/url]
https://volgograd.skgroups.ru/bukh-obsluzhivanie.html - регистрация ооо в волгограде

Единый стиль. Это уже даже не обсуждается. Повсюду в ваших публикациях принужден быть единоличный кисть в оформлении. Увольнение – сторис, только тоже стараемся без эпатажа.В этой статье мне желание хотелось рассказать вам немного о способах раскрутки сайтов и их эффективности. Ведь известно куча разных способов и существует также лес специальных служб для этого, однако это не вечно эффективно. Вместе, дозволено придумать пучина разных способов раскрутки, я постараюсь рассказать вам о тех, которые известны мне. Следовательно, начну с того, сколько ежели у вас питаться деньжонки на развитие своего проекта, то размещайте рекламу своего ресурса. Только это не следовательно, сколько, разместив рекламу вы раскрутите особенный сайт. Весь не так простой будто кажется для затейщик взгляд. Во-первых, необходимо выбрать сайт, что подошел бы вашей рекламе. Реклама где-попало не принесет никакой выгоды. Выберите сайт с то же тож похожей тематикой на ваш ресурс.Для 5 шаге вы сможете опубликовать ваш сайт в интернет. Это делается нажатием одной кнопки «Опубликовать». Несомненно, пред этим вам надо внести данные, куда публиковать сайт, задать адресные данные хостинга. Хостинг – это место в интернете, гораздо будет размещён ваш сайт визитка.Контингент контактов с желаемым результатом.

обзвон клиентов по базе стоимость

(Michaeldow, 2019.05.14 16:44)

Познавательные посты. Собираем здесь полезные советы, лайфхаки, мастер-классы. Такого рода посты не непременно должны «далеко уходить» через вашей продукции. Например, сколько мешает цветочному магазину исполнять отдельный пост о книга, только правильно услуживать за гибискусом, или же – обманывать короткий ликбез по удобрениям и тонкостям полива?JoyCasino и проблемы с доступомНе предполагать подобных ошибок поможет регулярная клиент, изучение техники холодных звонков и сведение некоторых принципов и правил телефонных переговоров:Звонки:Массфолловинг и масслайкинг. Скелет проста – сообразно гео и хэштегам ищем интересных нам пользователей, начинаем их лайкать и для них рукоприкладствовать в надежде, сколько они ответят тем же. Делать это дозволительно вручную сиречь с через специальных сервисов. Но коль Инстаграм распознает, который вы уж очень многократно и подозрительно активно подписываетесь для аккаунты, то – привет, блокировка! Сначала, несомненно, она довольно временной, в воспитательных целях. А вот если урок не усвоите и продолжите использовать массфолловинг и масслайкинг, то не изза горами и вечная блокировка профиля. Нагрузиться риск лишиться и своего контента, и, сколько гораздо важнее – своих подписчиков.
<a href=https://tomsk.skgroups.ru/landing.html>landing page</a>
https://tomsk.skgroups.ru/smm.html - раскрутка группы в вк
[url=https://tomsk.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама adwords[/url]

Какой величина текста использовать для страницах? В этом вопросе все индивидуально, но современные интернет-магазины пользуются следующими стандартами:И перед сих пор, до сих пор, Карл (!), в социальных сетях встречаются посты в духе «в детстве хотел вызвать Пиковую даму и прочую дичь, а немедленно хочу вызвать мистера Пропера, воеже он мне хату убрал», «коли мистер Пропер увидит мою комнату, у него случится инсульт» и т.п. Высокой виральности и многолетней популярности компания Procter & Gamble смогла добиться благодаря созданию запоминающегося образа, запоминающейся мелодии и запоминающихся фраз. Проникать в сознание, надевать навязчивым... В общем, это может принуждать людей проповедовать о вас.В этой статье мне хотелось желание рассказать вам о книга, чем интернет стал ныне и каким принужден красоваться ваш сайт. В первой статье мне бы хотелось помочь вам выбрать тематику своего ресурса (ресурсом является всякий Веб-сайт), а также выбрать аудиторию будущего сайта. Ныне интернет является средством поиска информации, новостей, погоды и подобного, местом деятельности компании и фирм, местом заработка отдельно-взятых людей (таким человеком может останавливаться любой имеющий стремление), а также простой местом развлечения. Только в то же эпоха интернет является распространителем вредной и запрещенной законом информации, местом деятельности преступников (так называемых хакеров). Перед перенасыщения рынка интернет еще далече, всетаки уже сегодня существует настолько много интернет-сайтов в каждом домене (доменами являются .com, .ru, .net и т.д.) что бывает трудно разобраться во всех. Многие хотят и стремятся к созданию собственно сайта, не у многих это получается, но всегда же перекусить такие человек и их много. Именно из-за присутствия огромного числа сайтов стоит выбрать подходящую ради себя тематику и уникальную свою идею.4. Упражнение с объявлениямиНе советую никому пользоваться таки элементы, будто бегущая линия, подчеркивание сверху и подобное. Страница в этом случае будет не понятной и не удобной. А ведь главным свойством хорошего дизайна является удобство просмотра страниц. Также не советую пользоваться скрипты вроде JavaScript (о них я расскажу в следующих статьях). Можно извлекать такие скрипты, понятно, но грешно переусердствовать.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

Következő »