Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpg 

Népi énekről...

 

A paraszti társadalomban természetes volt, hogy a gyermekektől kezdve a legidősebb korosztályokig egyaránt szinte mindenki tudott énekelni, a zene, a népdal születésüktől kezdve végigkísérte életüket. Sajnos ez már a múlté. A modern ember alig énekel, s ha énekel is, dalai általában a múló divathoz kapcsolódó, kevésbé értékes "alkotások".

 

Szeretném megmutatni, hogy a népdal nem csupán a régi idők emléke, hanem a mai ember is magáénak érezheti.
Lajtha László írja: "A népzene nemcsak egy lepréselt virág, hanem élet is." Ezt a zenét azonban ma már csak tudatos tanítással -tanuIással lehet életre kelteni.

 

 

A régi falusi közösségekben a dal szájról szájra szállt, vagyis hallás útján terjedt. Ezt a tanulási módot kíséreljük meg alkalmazni a mai élet szabta keretek között úgy , hogy magnetofonkazetták hallgatásával sajátítjuk el a dalokat.

 

 

A tanulás alapja tehát az eredeti hangzó forrás, melyet a kottaképek csupán kiegészítenek, magyaráznak. Bartók Béla szerint ugyanis "bizonyos hangadásban, hangszínben, tempóban és sok más apróságban megnyilvánuló előadásmódok nagyon jellemző hozzátartozói a népi zenének: tehát nem csupán a dallam leírható hangjai a fontosak, hanem a dallam előadásával járó sok egyéb tulajdonság is, mint a dallam megjelenítő eszköze."

 


A népdal tanításának legfontosabb feltétele a hangképzés ismerete, mely bármilyen műfajú énekléshez elengedhetetlen. Bár a hangképzés alapszabályai bizonyos mértékben az összes énekes műfajra egyaránt vonatkoznak, számolnunk kell módszertani különbségekkel is, melyeket a népi dallamvilág stiláris eltérései szabnak meg.

 

A népdaléneklés váljék közkinccsé, és tovább éljen a következő nemzedékekben.

 

A népi ének tanításának szakirányú feladatai

 

 

-   Az énekes népzene hagyományainak a megismertetése.

 

 

 

-   A népdalok hiteles megszólaltatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel.

 

 

 

-   Az emberi hang sajátosságainak megismertetése.

 

 

 

-   A magyar népzenei dialektusok sajátosságai.

 

 

 

-   Az énekhang technikai adottságainak fejlesztése.

 

 

 

-   A növendékek zenei képességeinek fejl.

 

 

 

-   Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzet fejl.

 

 

 

  - A dialektusok díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejl.

 

 

 

 

A népi ének tantárgy tanítása korosztályonként, tagozatonként tematikájában és módszerében azonos, az elvégzendő anyag mennyiségében és összetettségében azonban különbözik.

 
 

A javasolt zenei anyag kiválasztását mindig a tanuló életkora, technikai tudása, muzikalitása és zenei érettsége befolyásolja. A képzési program lehetőséget ad arra, hogy a fejlesztési ütemet a tanár a tanuló egyéni adottságainak figyelembe vételével határozza meg, így a képzési idő lerövidíthető. A kiemelkedő képességű növendékek számára második osztálytól lehetőség nyílik arra, hogy magasabb óraszámban (heti 2x45 perc) tanulhassanak.

  

Az alapfokú tanulmányok befejezése után a legkiválóbb tanulók továbbtanulhatnak a zeneművészeti szakközépiskolában, de tudásukat a továbbképző 7-10. osztályaiban is fejleszthetik.

 

 

Népi ének előadásmódjáról...

 

Minden stílus sava-borsa az előadásmód. Minden stílus meg is teremti a maga sajátos előadási fogásait. A régi népdalok itt-ott még hallható énekmódja az a legfeltűnőbb vonzóerő, amiért ma annyian lelkesednek érte; ezzel az énekmóddal „felöltöztetve” lesznek jelentősek néha egészen jelentéktelen dallamok is, sokszor stílusban idegen, pár hangnyi dúr dalocskák is.

 

Melyek tehát a megvalósításnak azok a sajátságai, amelyek kívül esnek a dallam szigorúan értelmezett, saját tulajdonságain? Ilyen az énekes hangszíne, a választott hangmagasság, az egyéni vagy területenként szokásos tempó; ilyen a kezdő lendület, amely a dallam tempóját ritmusát is befolyásolja; ilyen az előadás színezése vagy a színezéstől való tartózkodás, és mindenekfölött a díszítés, a dallamhangokon felül alkalmazott díszítő hangok, amellyel az énekes körülfonja a dallam alaphangjait.

 

Ezek mellett hozzátartoznak még az előadás stílusához olyan elemek is, amelyek a dallamnak is sajátságai, de az énekes az előadás folyamán pillanatnyi ihlete szerint rögtönzi, változtatja: ilyen a pontozásnak egyéni alkalmazása, és ilyen a variálás, ami bizonyos dallamfajtákban vagy bizonyos régies hagyományú területen, bizonyos egyéniségek énekében nagyobb mértékben változtatja meg a dallam főhangjait is, s az állandó változtatás a lehetséges, egyenlő értékű fordulatokból változatos, művészi fölépítést alkot egy sok versszakos előadásban; vagy sablonos menetekből ötfokú fordulatokkal népi stílusú dallamot formál. Stílust jelenthet az előadásban bizonyos dallamok hangszerrel együtt hangzó éneklése, sőt stílussá válhatnak bizonyos modorosságok is: az oktávtörés vagy más énekes fogások. Lássuk sorban mindezeket.

 

A hangszín különbözteti meg legjobban a régi, hagyományos éneklést a maitól és a nem népi előadástól. De mindenféle népi éneklés is különbözik a tanult énekesekétől: a hangképzés természetességében.

 

A nép, ha dalol, mindenekelőtt szöveget mond torzítatlanul, méghozzá a tájszólás erős színeivel; emellett énekel, ahogy tud. A tanult énekes mindenekelőtt szép hangot akar képezni, emellett mondja a szöveget, ahogy lehet. Ezért minden egyes hangot külön „megformál”, míg a népi énekes csak dallamsorokat, zenei egységeket formál meg. Ez tehát már hangzásban is különbséget jelent mind a régi, mind az új népi előadással szemben. De a két népi énekmód is különbözik egymástól. A régi dallamok hagyományos hangszíne ünnepélyes, komoly, mondhatnánk: meghatódott volt.

 

 „Az öregek, különösen Erdélyben egészen más gégebeállítással, a közönséges {159.} beszédtől elütő, megilletődött, ünnepi vagy derűs: egyszóval sokféle hangszínnel énekeltek.” Különleges gégebeállítással különleges hangszínt hoz ki összeszorított torkából 0147 dalunk gyimesi énekese. Itt is tapasztalhatjuk, hogy egy még dallamnak alig nevezhető, három hangon recitáló zenei mag mit nyer a díszítéstől: a három hangot körülburjánzó, furcsa, préselt hangszínű díszítmények és a hangismétlés sajátos hatása teszi ezt az éneket olyan egyedülállóan megragadóvá.

 

Díszítményeinek ez a sajátos hangszíne van olyan különös, mint egyes lapp énekesek díszítményeinek hangszíne (amit Szomjas–Schiffert felvételein hallhatunk). Nyilván valami nagyon ősi időkből származó énekmód ez, aminek mégsem „primitívsége” ragadja meg a hallgató figyelmét, hanem kifejező ereje.

 

Egészen más hangvétel jellemzi a mezőségi énekeseket. Ott a nagy magasságban, feszített, érdes éneket kedvelik. Ez a magasba törő, minél élesebb éneklés különben másfelé is megvan, például Gyimesben is, sőt ott is, ahol már régi énekstílus nem él. Az Abaúj megyei Ájban mondta egyik 30 év körüli asszony, aki a maga korosztályának vezető énekese volt: „Mi így danoltunk, igen gyorsan meg igen magosan”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Ennek az uralkodó követelménynek a mély alt hangúak nem mindig tudtak eleget tenni. Panaszkodott is egy jó dalosom, hogy nem bírja „oj élesen” (vagy »vékonyan«, »oj igen fel«); belefájdult a feje, az ér a homlokán, a templomi feszített éneklésbe. (Itt óhatatlanul eszünkbe jut Arany Bolond Istókjának temetési jelenete: „A két tanitvány, duzzadó nyakinnal Erőlködé a felső nyolcadot, És, mintha fojtogatták vón’ patinggal, Fejökbül a szem úgy kidagadott; Tán az akasztás sem jár annyi kinnal...”) Úgy látszik, régi hagyomány ez a népi éneklés mindenféle műfajában. Az ájiak, akikről szó volt, már csak új stílusú dalokat énekeltek ilyen „élesen”; a gyimesiek régi keserveseket, de nem kevésbé élesen, persze azért valami más hangszínnel: nem az ájiak és más magyarországiak egyenletes, csengő, világos mellhangjával, hanem valami préseltebb fejhangon, ami amazok derült hangzásával szemben valóban „keserves”, panaszkodó, majdnem félelmetes hatást kelt (013, 047/a).

 

Nem lehetetlen, hogy ezek a hegylakók énekükben is megőriztek valamit azokból a kiáltásokból, amivel egyik csúcsról vagy gerincről a másikra adtak jelt és felelgettek egymásnak: az úgynevezett „hüdintések”-ből (0197/d). Mindenképpen számolnunk kell ezekben az éles éneklési módokban azzal, hogy a messzeható hang volt bennük a cél, elsősorban a férfiak énekében. (Ugyanakkor az igazi klasszikus, díszített, régi előadóstílus sokkal kevésbé törekedett erős hangra, inkább bensőséges, telt hangzásra.)

 

Az új stílusban a csengő, átható hang az ideál; és a mindig magasabbra törő éneket egyes variációkban is tettenérhetjük: egyes dalokban a magasabbra törő lányok mindegyre magasabb megoldást alakítanak ki, s ez meg is marad a különböző alkalommal följegyzett változatokban. 0370, dalunk mellé tegyük oda az alábbi (áji) variánst és más változatokat:

 

Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

 

{160.} Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

a) egy előbbi, alacsonyabb változatot mutat be, b) egy későbbi magasabbat, s c) egy föltehető, legkorábbi megoldást.

 

Ezek a változatok együtt is hangozhatnak, mert gyakori jelenség, hogy a lányok-legények közös dalolásában ugyanannak a menetnek többféle megoldását egyszerre halljuk, például skálaszerűt ötfokúval együtt, vagy az ilyen tercpárhuzamban lévő megoldásokat: ezek együtthangzását szeretik is. Ájban mondták erről: „Aztán azt tetszik gondolni, hogy nem szép az, mikor többen többféleképp dalolják?” „Tudja Ilon néni, az osztán olyan szépen mén, mikor többen danolják, aztán mind más furmán mén”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Azonban akár régi stílus él még valahol, akár az új, egyben mindig hasonló az igazi paraszti előadás: nincs benne színezés, megjátszás, „előadás”. Változatlan, egyenletes hangszínnel, erősség változtatása nélkül – legalábbis szándékos és színezésre törekvő hangerőkülönbség nélkül – hangzik el az egész ballada vagy sok versszakos lírai dal. Hangerőkülönbség annyiban áll elő, hogy a sor vagy a dal végére elfogy a lélegzet, s ott elhalkul az ének, néha egészen elenyészik, hogy az utolsó szótagot nem is mindig halljuk. De ennek nincs dinamikai árnyalásjellege. Vannak olyan öregek is, akik nagy erővel meglökött hanggal kezdenek, s aztán elhalkul a hangjuk.

 

De ez sem szándékos árnyalás, s nem is jellemző az igazi, régies előadásmódra. Az új stílusban pedig kétféle énekmód szokásos: az egyik derült, harsány, gyors s ennyiben merev éneklés, a másik – különösen kezdéskor, közös éneklés elején, például amikor a lányok még magukban vannak a fonóban és várják a legényeket –, lassú, kötött, minden hangot jól kihúzó ének. Újabb felvételeken, különösen idősebb asszonyok énekében, már majdnem mindig csak ezt a „kezdő” hangulatú éneklést hallhatjuk új stílusú dalainkban is. De akár gyors, akár lassú, mindkettő egyenletes és egyszínű.

 

Az öregek balladaelőadása – régi hagyományú területen a fiataloké is – ezt a hagyományos, színezés nélküli előadást követi. Hangszín, hangerő változatlan az egész történet alatt; az ünnepélyesen, megilletődötten énekelt dallammal csak kiemelik a hétköznapokból a történetet, a mindennapi élet fölé stilizálják, s a hatást rábízzák a szövegre, amelynek minden szava súlyt kap ebben az éneklésben, s mint egy lassított film lepergetve növekszik hatásában. Azt is tapasztalták az első gyűjtők, hogy a legrégiesebb hagyományt őrző öregek a balladát és a hozzá hasonló hőfokú lírai dalokat behunyt szemmel, merev tartásban adták elő. Néha sajátos taglejtéssel, egyik fülük mögé tartott tenyérrel énekeltek. A behunyt szemmel, {161.} sőt hátrabillent fejjel előadott balladát tapasztalta C. Sharp is, az angolok „Bartókja”, az amerikai Appalache-hegységben; a fül mögé tartott tenyérrel pedig mongol énekest láttam énekelni. Ezek tehát nemcsak a magyar parasztok szokásai, hanem vagy valami régi hagyomány maradványai, vagy egy általános, emberi magatartás sokfelé jelentkező változatai.

 

Még színtelenebb az az énekmód, amit „sebes parlando”-nak nevezhetnénk: amikor a díszítetlen alaphangokat szinte hajszolt beszédtempóban pergeti le az énekes anélkül, hogy recitálásról beszélhetnénk; ezt már az ilyen dallam nagy íve is kizárja, valamint a közbeiktatott, hirtelen lefékezett hangok, amelyeket egy-egy melizmával is kiemel a gyors hangok közül. Ez világosan előadási sajátság, ami belső feszültségből ered, és feszültséget éreztet (0104).

 

Teljesen azért a színezés sem hiányzik a népi gyakorlatból. Bizonyos műfajok megengedik, sőt megkívánják: bordalok, mulató nóták, tréfás, jelenetszerű darabok, obszcén vagy kötődő szövegű táncdalok. Ezekben a csattanót vagy a különleges hangulatot kiemelik, éreztetik. Általában a jókedvet szokás jobban kifejezni, a szomorúság, bánat, panasz tartózkodóbb. (Nyilván, mert amúgy is erősebb a hatása.)

 

A díszítés, sajnos már nagy területen kiment a divatból a magyar népcsoportok többségében, csak egy-egy régies folt öregeitől lehetett még fölvenni: Dél-Dunántúlon, szórványosan az Alföldön, s máig igen szépen díszített dallamokat hallhatunk Erdély és Moldva falvaiban. Bartók és Kodály a Székelyföldön még dúskált benne, ma már inkább csak a bukovinai székelyektől hallani, valamint a Mezőségen, Gyimesben és mindenütt Moldvában (015, 066–067, 069, 0102, 0113, 0117, 0147).

 

Moldvában Veress Sándor még a 30-as években közösségben énekelt, díszített dallamokat hallott, amikor a fiatal lányok és asszonyok csoportja minden díszítményt hangról hangra egyformán énekelt. (Veress 1931, 133–134.) Vagyis ő még hallotta azt, amit Bartók kikövetkeztetett a székelyeknél, a kiveszőben lévő gyakorlat maradványaiból és a románok archaikusabb hagyományainak analógiájából. Ennek az egységes ékesítésnek feltétele, hogy a díszítések helyét és formuláit a hagyomány megszabja, s bizonyos tartózkodás is szükséges az alkalmazásában, olyan leszűrtség, ami csak bizonyos előre látható és természetes megoldásokat enged meg. HFM 1964 I/b-t ugyan egyetlen, magányos moldvai énekes adja elő, de versszakról versszakra azonos díszítményekkel; ez nyilván ennek a kikristályosodott, moldvai „közösségi” díszítésmódnak következménye. Annak ellenére, hogy sok versszakon keresztül pontosan ismétlődnek ezek a hajlítások, sosem válnak unalmassá, s minden belföldi és külföldi hallgatót elragadtak különleges szépségükkel.

 

Pedig talán mégis fokozottabb művészi teljesítményt nyújt az olyan díszítés, amit már csak egyéni teljesítményként, magányos énekben tapasztalhatunk: amikor a díszítések gazdagon burjánzó hajlításai mindig új és új megvilágításba helyezik a dallamot, sőt maga a dallam is változik egyes hangjaiban, amint az énekes {162.} a pillanatnyi hangulata szerint alakítja. (Például: 0113 – ez még tulajdonképp mindig ugyanaz egészen apró eltérésekkel. Igazi példája 137–138.)

 

Már megismertük a gyimesi énekes sajátos, primitív – de nem szépségben és hatásában primitív – díszítésmódját. Egészen más világ a dél-dunántúli hagyományt képviselő öregek hajlítástechnikája: leírva gazdagon ömlő ornamentikát látunk, de meghallgatva nagy részét alig halljuk; nagyon finom, átfutó mellékhangjaikból csak egy-egy fontosabb kap erősebb hangzást és jelentőséget (0117).

 

A szintén odavaló Csirke János töredezett hangján pedig még gazdagon áradó díszítések veszik körül a dallamot – ez a régi hagyomány folytatása –, amellett azonban sajátos, magas hangszíne, el-elfúló, majd meg-meglökött hangja már biztosan nem az általános hagyományt képviseli. (Ezért nem választottunk tőle hangzó példát, bár az utóbbi évek népdalfesztiváljain sűrűn szerepelt.) Palócok közt is találunk még gazdagabb díszítést (087), de a hagyomány kiveszése, vagyis az ellenőrzés és példa hiánya okozza, hogy ennek az énekesnek bizonyos szertelenség van hajlításaiban, amint a dallamnak már a variáláson túlmenő, állandó elforgatásában is.

 

Túlzott a díszítés a különben nagyon szép és hagyományos stílusú körösfői asszony éneklésében is: 0111-ben nagyon ki akarta vágni a rezet, s a máskülönben alig díszített (sőt inkább díszítetlen) 11-est szokatlanul kicifrázta. Itt ugyan minden „hagyományos”, máshol is előforduló, de ez a példa már szinte az a „beteg ló”, amelyen minden lehető betegséget bemutatnak, de ami az életben sosem fordul elő. Ehhez hasonlít egyetlen alföldi, díszített fölvételünk, a szentesi tekerősök cifrázott éneke: ez is a gazdagság egykori maradványa, de talán már nem is jellemző képe (015). Még alkalmunk volt a régi, „alföldi” hagyomány finom, tartózkodó hajlításait hallani egy szatmári énekes és táncos öregtől; sajnos, akkori magnetofonunk és szalagunk minősége nem engedi meg, hogy lemezen bemutassuk. Mikorra jó minőségű felvételt tudtunk volna készíteni, addigra elvesztette hangját, sőt emlékezete is kihagyott. Így csak kottáról mutathatjuk be egy dallamát:

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár!

 

{163.} AP 5438/a Nyeste András 60 é. Kiskálló (Szabolcs) 1955. Bacskai K.

 

Ha ennek a gyakorlatnak törvényszerűségeit akarjuk megismerni, valóban csak Erdélyből és Moldvából vehetünk példákat. Sajnos, az erre vonatkozó vizsgálat még csak a kezdet kezdetén tart. Egy korábbi vizsgálat (Rajeczky 1956) moldvai énekesek díszítményeit vetette össze gregorián melizmacsoportokkal, amelyeknek egykori, valóságos ritmusára következtetett az élő gyakorlatból. Eredménye – hogy a díszítmény mindig a főértékeket osztja fel, aprózza ki – nyilvánvalóan csak giusto dalok melizmáiban érvényesülhet, esetleg ritkán, poco rubatóban. A kezdő és végmelizmákat ki is veszi ebből a megállapításból. Az igazi rubato dalok nagyobb díszítménybokrai mindig megnyúlást okoznak, vagy már eleve hosszú, kitartott hangokon jelennek meg. A rubato dalokban több a változatosság is.

 

Paksa Katalin ezekre vonatkozó, sajtó alatt lévő vizsgálatai annyit már kimutattak, hogy a kvintváltó dalok magas és mély, egyező pontjain a díszítmények is utánozzák az egyszer már elhangzottat, s ezzel is igyekeznek kiemelni a két rész megfelelését. (Vö. Olsvai, egy sajátos esettel kapcsolatban.) Egy-egy jellegzetes és szépen díszített régi példán azt is kimutatta, hogy a díszítmények törvényszerűen azonos dallamhelyeken jelennek meg, függetlenül attól, milyen szövegrész van alattuk. Ugyanerre az eredményre jutott Rajeczky is elemzett példáin. Tehát a dallamhoz alkalmazkodnak, nem pedig valamely szövegrészen, szótagon bontakoznak ki; vagyis a zenei tagolást hangsúlyozzák. Ezért marad díszítetlenül a „törvényszerű” díszítésben a 2. és 4. sor záróhangja, hogy a dallam-szerkezet két főpillérét ne takarják el a díszítmények. (Paksa) Kitűnő példa erre 137.

 

Ez az azonos, előre meghatározott helye és mennyisége a díszítésnek adja meg az alapot a közösség egyértelműen alkalmazott gyakorlatának, ami a közös éneklés díszítményeit szabályozza. Ugyanakkor azt is látjuk a 137. példában, hogy a változatosságot is szolgálhatják a díszítmények, ha az azonos helyen néha bővebb, néha egyszerűbb hajlítást alkalmaznak, egy-egy alkalommal el is marad, majd utána újra még gazdagabban fonja körül a megfelelő dallamhangot. Ez meg nyilván az egyéni alkalmazásnak, egyúttal a művészileg megkomponált, több versszakos előadásnak a követelménye. Ilyenkor „merészebb” megoldásokat is hallhatunk, aminőt a szokás által megszabott közösségi gyakorlat nem alkalmazna.

 

Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,

 

{164.} Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,
Kinek mint tëngërnek, megáradott hobja
Sok búnak, bánatnak körül vëtt nagy árja,
Mert a vitézëknek esöttë ma ëgy híjja.
Fëlemelé Kádár szëmeit az égre,
Mondván: Uram Jézus jöjj segítségëmre.
Nosza jó katonák, harcoljunk két kézre m
Mert nem latok embert jőni segítségre.
A zászlótartónak fëlszóval kiálta:
„Vidd e-l fiam, vidd el az zászlót más útra.
Hogy el ne vesszën mi urunk keves hadja m
Mert Magyarországért m mëghalok én még ma.
Kiontom vérëmët én szëgény hazámért,
Ezënről mëghalok kedves nemzetëmért.
Nëm szánok érette bizony ontani vért
Mert én a Krisztustól vëszëk jutalmad’ s bért.

 

1. Óh mel gyázëba borul-t síralmas esztendő, m
Melben ami szivünk Nem örvendëzendő,
Hanem szëgény hazánk majdon elveszendő,
Hanem leszen Isten rajtunk könyörüllő.

 

2. m Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
Immár a hazánkba nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük a zegeknek Urát,
Elveszeszt az isten mintë régën Sodomát.

 

3. (M)mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëgnëm tartották ő parancsolatát.
Nyisd mëg én Istenëm imádságënak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáznyócba böjtelőhavába
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába.
Sok apák, sok anyák fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejökët

 

(1) Ó mel gyászba borult siralmas esztendő,
Melben a mi szivünk Nem örvendëzendő.
Hanëm szëgény hazánk majdon elveszendő,
Ha nëm lészën Isten rajtunk könyörüllő

 

2. Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
immár a házunknál nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük azegeknek Urát
Elveszeszt az istenn mint régënn Sodomát.

 

3. m Mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëg nëm tartották ő parancsolatját.
Nyisd mëg én Istenëm imádságnak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáz nyócba böjtelőhavában
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába
sok apak, sok anyak fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejököt.

 

Kodály saját fonográfhengerein: F 247–249. Borbát András 60 é. Kászonújfalu (Csík) 1912. Az első 4 versszak a Kádár István históriából, utána 4 versszak eg ymásik históriás énekből, majd ugyenez még egyszer felvéve. A dallam azonban mindháromszor ugyanaz.

 

{166.} Hasonló ez a pontozás „átlagos” törvényszerűségeihez és annak egyéni, merészebb, néha törvényellenes alkalmazásához.

 

Az utóbbi mindig együttjár a variálással is, amit Kodálynak már klasszikussá vált közlése is bemutat, a Kőműves Kelemen 36 versszakáról készült fonográffelvétel részletes lejegyzése. (Lásd a 138. példát.)

 

A példán láthatjuk azt az eljárást is, amit Paksa Katalin számos díszített, régi dallamon megfigyelt, hogy a melizma sokszor átveszi a dallam főhangjainak szerepét is, illetve azokat díszítménnyé változtatja át.

 

Borsai Ilona vizsgálata (1959) még az új stílusban is ki tudta mutatni, hogy a hajlítások – a régihez képest természetesen szerény, többnyire egy hangból álló hajlítások – bizonyos törvényszerűséggel jelentkeznek, és bizonyos nagyobb hangközök kitöltésére, bizonyos csúcspontok kiemelésére, a dallam főhangjainak érzékeltetésére szolgálnak, pontosan arra, amire az egyenlő értékű, különböző dallammenetek is szolgálnak a variálás során. Megfogalmazása szerint: „Mint a dallam tartóoszlopaiba kapaszkodik újból és újból az énekes, összeegyeztetve így a merész kilendüléseket a szilárd otthonérzés biztonságával.”

 

Azt is megállapítja, hogy az itt tapasztalható váltóhangok, előlegzések és hangközkitöltő lépések megegyeznek a 16–17. századi díszítő eljárás szokott fogásaival. Tehát szinte az emberi ének általános követelményeiből fakadnak. Ezúttal nem lehet szó a régi, műzenei gyakorlat esetleges maradványáról, hiszen ez a hajlítástechnika egy korábbi, gazdagabb ornamentika után lépett annak helyébe, egy egészen más, tulajdonképpen díszítetlen stílusban. Tehát azt az alapkövetelményt tartotta meg belőle, vagy azt valósította meg helyébe, ami nélkül, úgy látszik, az ösztönös énekkultúra nem tud létezni.

 

Már az idézett példákban is láthattuk, hogy az énekes nemcsak azzal teszi változatossá előadását, hogy a díszítményeket soha nem alkalmazza teljesen egyformán, hanem azzal is, hogy magát a főhangokat is cseréli, változtatja. Ez már variálás, és a későbbi fejezetben foglalkozunk vele részletesen. Azért itt is meg kell említenünk, annyira összefonódik egy bizonyos dallamstílus előadásmódjával. Hiszen a díszítés is nemegyszer variálás: a főhang megváltoztatása. Mindaz a változás, ami egy énekes egyszeri előadása folyamán beáll, még előadásmód is amellett, hogy már a variálás első lépéseit is jelenti. Igen sok dalunk különböző följegyzései nem is mutatnak nagyobb eltéréseket, mint ami egy előadáson belül mutatkozik benne. Mégis, minthogy ezekkel a kisebb-nagyobb eltérésekkel kezdődik meg az a folyamat, ami a nagyobb eltérésekhez vezet, és a tulajdonképpeni „variánsokat” létrehozza, az egész folyamattal együtt fogjuk tárgyalni.

 

Ugyanez a változatosságra törekvő és zenei felépítést kialakító előadás kívánja meg a pontozás szabadabb alkalmazását is. A 90–95. példában láttuk már, hogyan élt evvel a lehetőséggel a már említett áji leány. Végül még kimondott „szabálysértést” is megengedett magának. Mindezt a dal egyszeri megvalósítása, az „előadás” alakítja a kész nyersanyagon, a dallamon az ihlet, a pillanatnyi ötletek és a tudatos felépítés hatása alatt.

 

{167.} Egészen másfajta előadást kíván a parlando dallamok stílusa. Ezekben sem díszítés, sem ritmikai árnyalás nem lehetséges, mindössze a variálásnak lehet valami szűkebbre szabott lehetősége. Ami itt az előadótól függ, az egyedül a lendületnek és a sorvégi megállásoknak egymáshoz mért aránya és a hangszín. A tempó sajátos gyorsasága a mezőségi–gyimesi énekesek recitáló dallamainak is ad valami sajátos hatást: példa rá 0104. Ez a „sebes parlando” már területi stílusnak látszik: ha nem is mindenki él vele azokon a területeken, de máshol így nem jelentkezik.

 

Már a modorosság határán jár az a sajátos, erdélyi előadási sajátság, hogy az utolsó szótagot elnyelik a sor végén, különösen az utolsó sor végén, a dal befejezésekor.

 

Egy borszéki Kádár Kata-felvétel (MF 1167/c) lejegyzésére írta rá Kodály ehhez az elnyelt záróhanghoz: „Ahol vagy akinél ez az utolsó hang elhagyása rendes szokás, ott az utolsó hang még kivételesen sem szólal meg, sőt gyakran az utolsó előtti hang ilyen ornamentummal végződik”, és rámutat az alaphangról csúszással lehajló, nyögésszerű melizmára. Egy másikra, F 253 (= AP 6028/g) „Egy kicsi madárka”, Kodálynak 1912 kászonimpéri gyűjtésű dalára pedig: „Xutolsó szótagot nem ejti ki; a hangja többnyire határozatlan nyögésbe csuklik (oláh-székely szokás szerint).” Erről már Bartók (1967 II. 33) is megemlékezett, mint román hatásról az erdélyi magyaroknál; részletesen foglalkozott vele Almási István (1969). A kiindulás az a bizonyos elhalkulás lehetett a dallam végén, amit már említettünk, amikor elfogy az énekes lélegzete. Különösen érezhető ez az elhalkulás a tipikus záróritmusokban (31/bc). Ebből azután már modoros „stílusfogás” lett: egyes énekesek egyáltalán ki sem ejtik az utolsó szótagot, vagy néha két-három utolsó szótagot sem (0111, 0141, 0143, 0151 és egészen szertelenül 0318).

 

Még sajátosabb a mezőségi énekeseknél tapasztalható érzéketlenség a szöveg szótaghosszúságával szemben. Az ő előadásuk amellett igen erős ritmuskülönbségekkel él, sokszor a nyolcad és pontozott negyed arányát az 1:3-ról 1:5-ig, sőt azon túl is fokozzák (pl. 0300); ugyanakkor ezek a nagy hosszúságkülönbségek egyáltalán nem a szöveg hosszúságviszonyaihoz igazodnak, mint ahogy ez a magyarban általános, hanem sokszor éppen a nagyon rövid hangra hosszú szótag esik. Ez azonban itt nem kivételes eset valami hatás kedvéért, hanem szinte rendszeresen előforduló gyakorlat, és néha már idegenszerű benyomást is kelt. Ez a sajátság kisebb mértékben már nyelvjárásukban is jelentkezik: a hosszú szótagot valamivel rövidebben ejtik, mint a többi magyar népcsoport. Ez néha csak érdekes különbség az énekben, néha azonban már nagyon feltűnő. Semmi esetre sem szabad a mezőségi ének- és tánchagyományok nagy értékei miatt ezt a sajátságot is valami ősiségnek, valami „igazi hagyomány”-nak tartani. A magyar nyelvnek a hosszú és rövid magánhangzó pontos megkülönböztetése olyan alapvető sajátsága, amely megkülönbözteti más népektől, s amellyel jelentéskülönbségeket tud érzékeltetni. Ennek gyöngülése csak különleges helyi fejlődésből származhat.

 

Igën elindula tizën

 

{168.} Igën elindula tizënkét kőmives az tizënharmadik Kelemën kőmiess.
Mënnek igën mëssze, nem es igën mësszej, hogy ők fëlofogaggyák magos Déva várát.
Hogy ők félfogaggyák, hogy azt fëlépítsék, hogy ők félfogaggyák, hogy ők fëlépítsék.
Az kit nappal raktak éljel az elomlott, az kit éljel raktak, nappal az eldülött.
Kelemën kőmives étszakajálmábo jétszakajálmában aszt azálmot láttaj.
Kelemën kőmives étszaka jálmában, étszakajálmában aszt álmot láttaj.

 

László Máténé 65, Kászonjakabfalva (Csík) 1918 Kodály. NB. csak az első 5 versszakot közöljük példaképpen. A teljes közlés megtalálható a Visszatekintés II. 78–79. lapja közt.

 

Sajátos modorosság az oktávtörés, és esztétikai hatása elég kellemetlen akár új stílusban, akár régi énekben. Nem minden énekes tudja jól megválasztani a kezdő hangmagasságot, ennek következtében vagy nagyon mélyre vagy nagyon magasra kellene mennie, amit nem bír el hangterjedelme. Néha oktávval mélyebben vagy magasabban folytatja. Különösen kellemetlenül hat ez kvintváltó daloknál vagy AA’ kezdetű újaknál. Ilyenkor a kvintváltás helyett ellenkező irányban kvartváltás keletkezik. Természetesen ismerve dalaink szerkezetét, ez már nem zavar meg senkit; de cseremiszek hasonló oktávtöréseit a gyűjtők még nem tudták megfelelően értékelni, s a dallam hibás lejegyzésben van megörökítve.

 

Az oktávtörés általában kénytelenség. De a sűrűn ismétlődő megoldás helyenként már gyakorlattá vált: az énekesek minden kényszerítő ok nélkül feldobják a dal utolsó hangját egy oktávval magasabbra, ami többnyire a 2. fokról való lelépést változtatja át szeptimugrássá. Ez már modorosság; de minthogy sűrűn előfordul, kénytelenek vagyunk megemlíteni.

 

Az énekhang nemcsak önmagában hangzik el – akár egyéni, akár közös énekben –, hanem hangszerrel együtt is. Régi szokása a magyarságnak együtt {169.} énekelni a hangszeres együttessel, a cigánybandával. A rendkívül fejlett tánc- és tánczenei hagyományokkal rendelkező Mezőségen még igen sokszor halljuk a mulató közösséget együtt énekelni a banda zenéjével (013, 014/ab, 072, 0225, 0265). Ez a lassú táncokkal hagyományosan velejár. A hangmagasság megválasztása ilyenkor természetesen nem függ az énekesektől, hanem a hangszerjátékosoktól. Ennek megfelelően sokszor nem is nagyon egyezik a hangterjedelemmel. Mindenképpen jellemző ilyenkor a hangos, feszített éneklés.

 

Van ennek a zenekarral együtt éneklésnek olyan formája is ahol már nem az énekesnek van elsőbbsége, hanem a kísérő zenekarnak: ez a már említett gyakorlat, hogy minden második sorra énekelnek szöveget (0225).

 

Sajátosabb eset, s ma már csak a gyimesi csángók körében tapasztalhatjuk, hogy a hangszerjátékos saját énekét kíséri hangszeren, jobban mondva: énekeli is, hegedüli is a „keservest”. 047/abc dalunkban először hangszeren hangzik el a dal, azután ének és hegedűjáték együtt szól, majd ismét csak a hegedű, ismét egy versszak együtt, s a végén ismét hangszeren fejeződik be a produkció. A gyimesi zenészek ezt az előadásmódot hagyományosan gyakorolják. Van egy leírásunk Bereg megyéből erről az előadásról a 18. századból: Gvadányi „Badalai dolgok” című verses elbeszélésében leír egy általa rendezett falusi bált.

 

A cigány játékáról {170.} a következő képet adja: „Putyu volt a neve, ki elöl hegedült; A karszékre mindég mint a török, úgy ült, Bal szemére vak volt, a háta volt görbült; Ha vonta, danolt is, hegedűjére dűlt.” Érdemes még egy helyét idézni, hogy a régi, ma már csak Gyimesben, Mezőségen található zenélésmódot más vonatkozásban is megismerjük: „Felállt mindjárt Putyu egy székre, gatyába; Egy kis rövid száron pipa volt szájába; Alig volt húsz szál szőr az ő vonójába. Kontrahássa vala egy rongyos gubába. Jobb kezeket az ing ujjából kivették, Mert így vonássokat könnyebben ejthették;...” stb. (Közli Csanádi Imre: A magyar valóság versei, Bp. 1966 I, 292–7.) Ez az adat azt mutatja, hogy a gyimesiek régi, közös magyar hagyományt tartottak fenn napjainkig a hegedű mellé énekelt előadással. (Ugyanakkor a prímásból és kontrásból álló legkisebb együttes régiségét is igazolja a leírás. A prímás tánchoz már nem énekelt – pipa volt a szájában –, tehát ha magában, talán „keserves”-szerű dalokat játszott, akkor énekelt is hozzá.)

 

Nem azonos ez az önmagakísérés a régi századok előadóinak gyakorlatával, akik lant vagy más pengető hangszeren kísérték éneküket: ott valószínűleg csak a kísérő harmóniákat és kísérő ritmust adták az énekelt dallam alá. Ezek a zenészek viszont a dallamot teljes cifrázott formájában játsszák is, éneklik is, ami sokkal nagyobb követelményt támaszt az előadóval szemben.

 

A külön játszó hangszeres zenész előadása már külön fejezetbe kívánkozik, a Hangszeres zene tárgyalásába.

 

Összefoglalón annyit kell mondanunk a népi előadásról, hogy az minden nagyfokú tartózkodása és póztalansága ellenére is igen hatásos eljárásokat és énekmódokat alakított ki a zenei hagyomány megszólaltatására; ezek a stílusok megfelelnek a dallamokban is jelentkező stílusérzéknek; közös jellemzője inkább az elmélyedés, mint a hatás keresése.

 

A sátoraljaújhelyi Lavotta János Zeneiskola keretein belül a népzene tanszakon tanulható népi ének.

Tanár: Karika Boglárka

 

 

http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpgNépi ének - Hallgassunk bele!

 Egyes énekeknél hosszas zenei bevezető észlelhető (türelem...)
 

1. Szóljon!

2. Szóljon!

3. Szóljon!

4. Szóljon!

5. Szóljon!

6. Szóljon!

7. Szóljon!

8. Szóljon!

9. Szóljon!

10. Szóljon!

Kedvenc:11. Ej, de széles :szóljon!

12. Füzesi lakodalmas: szóljon!


Népzeneoktatás célkitűzései

Az énekes és hangszeres népzene alapfokú elsajátításával hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére,őrzésére és továbbadására neveli a tanulókat.

 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gya­korlását.

  
 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyara­pítja ismereteiket.Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.  

 

 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység ­nyitottság, igényesség, fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai kész­ségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására.

  

A népzeneoktatás célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.

 

  

A népzene tanszak tanulói rendszeresen szerepelnek és érnek el kiemelkedő eredményeket.

http://www.freeweb.hu/animaciostarhaz/zene/M%E1solat%20-%20music.gif

 

 

 

 

Alternatíva, eltérő oktatási szint

 

Az a szakmai színvonal, amit a zeneiskola garantáltan nyújt az "A" tagozatos és a kiemelt "B" tagozatos növendékek számára, elegendő alapot ad ahhoz, hogy magas fokon művelhessék népzenei ismereteiket.

 

Az "A" tagozatos növendékekből elsősorban zeneszerető közönség nevelődik, de különböző amatőr együttesekben is gyakorolhatják ismereteiket.

Alkalmuk nyílik zeneiskolai éveik alatt egyéni szereplésekre, kamarazenélésre, zenekari muzsikálásra.

 

A "B" tagozatos növendékek nagyobb anyagvégzés mellett a zenei pályát is választhatják hivatásuknak. Emelt óraszámban tanulnak.

 

Szolfézs: hangszeres és egyéb zenei, kulturális képzés mellett a zeneelméletet a világhírű Kodály módszerrel tanítjuk, amely a legmagasabb képzési forma a világon.

 

Továbbképző: A középiskolák és gimnáziumok 9-12. osztályával párhuzamosan zenei továbbképző I-IV. évfolyama működik. Ebben a négy évben zenetörténeti ismereteket sajátíthat el a tanuló.

 

Minden növendék évvégén bizonyítványt kap, amelyben a felkészítő tanár érdemjeggyel minősíti munkáját, szorgalmát.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

создание сайта визитки

(ThomasmiP, 2019.05.17 00:35)

1. Величина цветов на сайте меньше четырех? Замечание: считайте цвета, которые используются в дизайне. Окраска фона, список, сайдбара, подвала. Картинки к статьям и тональность цвета не имеют к этому отношения.Таким образом, таргетированная объявление «ВКонтакте» – это максимально точные объявления, которые демонстрируются определенным группам людей. Главное разница через контекстной рекламы в часть, что объявления зависят не через содержания продвигаемых страниц, а от заранее заданных настроек аудитории.Сначала чем испытывать конкурентов, надо их найти. Чтобы работы рассмотрим изрядно видов конкурентов и исходя из этого расскажем варианты их поиска:Но в последние годы появилось лучшее приговор, которое в последние годы становится безвыездно популярнее – адаптивный дизайн. Вдруг показывает круг, на сайтах с адаптивным дизайном повышается конверсия, а продвижение таких проектов происходит проще и эффективнее.Результаты:
<a href=https://moskow.skgroups.ru/resheniay.html>купить сайт</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама[/url]
https://moskow.skgroups.ru/smm.html - раскрутка инстаграм

Резюмируем совершенно вышеописанное. В каких случаях вам имеет значение настраивать рекламу в Инстаграме путем Фейсбук?Перед тем якобы создать модель сайта, вам нуждаться понять из скольких страниц довольно быть ваш сайт. Он может состоять из одной страницы, на которой вы разместите всю вашу информацию, разве из нескольких страниц. Обычно сайт-визитка состоит из 3 страниц и наполнение этих страниц такое:b) Выставляем сайт с помощью специальной программы.Вот теперь-то подписчики посыплются якобы манна небесная! Но... погодите. Почему польза аудитории соглашаться не желанными бешеными темпами, а в час сообразно чайной ложке? Не однако беспричинно просто. Каким бы интересным и качественным ни был ваш профиль, главный удар к развитию даст продвижение вашего бизнес-аккаунта, то лопать его реклама.Частный бюро: разве профиль новоявленный – стартуем с 21 публикации (грузим их в короткие сроки) и далее стараемся сооружать сообразно 1 посту в день.

курсы маникюра в екатеринбурге

(Thomasfroms, 2019.05.16 23:32)

К сожалению, на английском языке практически не существует авторитетных источников по Кампо. Еще не поздно принять меры, однако кто подскажет какие?Мы научились с детства умываться сообразно утрам и выскоблить зубы, а замечать ради состоянием своего здоровья нас практически не учили и не учат. Одно из значений термина «Сё» - «признаки»; таким образом, «Сё» - это первые результаты диагностики, основанной исключительно для осмотре. Из этого краткого рассказа видно, который около развитии традиционной системы лечения травами Китай и Япония шли разными путями. Другими движет любопытство и мы хотим накануне предупредить и сохранить Ваше дата и аржаны — китайский синдромальный диагноз абсолютно не похож на западный диагноз, посреди ними недостает однозначной связи, западному диагнозу может гармонировать до 10 китайских синдромов, а китайскому синдрому — десятки западных диагнозов. Вплоть до середины прошлого века не существовало оценки их влияния на любые физиологические, биохимические или иммунологические функции организма. Многие практики и исследователи Кампо в течение долгого времени не хотели слушаться подобным требованиям по причинам, пропасть единожды называвшимся выше, а именно, в силу разницы парадигм, связанной с понятием «Сё». Банальный собрание принуждать активный способ жизни, промышлять физкультурой и спортом — это хорошо, но мало, чтобы сохранить здоровье. Следовательно я думаю, сколько основное способ Кампо ориентировано для Сё, то уписывать оно опирается не столько на точную интерпретацию состояния больного для основе базовых понятий ТКМ, сколько на искренний дельный действие самой формулы. Кроме этого, недавно некоторый современные китайские тексты были переведены на японский. Его дитя был учеником Гуня Тинсяна и внёс вклад в его наследие. 499-523
<a href=https://magia-manikura.ru/manicure.html>красивый маникюр</a>
[url=https://magia-manikura.ru/online-learning.html]курсы педикюра онлайн обучение[/url]
https://magia-manikura.ru/ - курсы маникюра

В 1998 году вышла часть Харасавы и его сотрудников, описывающая попытку рандомизированного испытания имущество Кампо с учётом Сё. Модифицированное рандомизированное испытание на основе СёНачальник Института традиционной медицины (Портленд, круг Орегон)

анализ закупок по 44 фз

(Josephcew, 2019.05.16 21:28)

8Руководитель фирмы обязан приходить в домашний комната и определить для всех зарегистрированных пользователей их полномочия. Сделка признается крупной. (При НМЦК < 100000 руб. Ради этого ему нуждаться приложить к своему предложению сертификат о происхождении товара по форме СТ-1. Банки также будут наделены полномочиями перечислять имущество в бюджет страны в случаях, предусмотренных законодательством. Цена его трансфера и проживания в месте производства оплачивается заявителем отдельно. Основную задачу контролирующих органов составляет выявление подобных фактов, а также принятие соответствующих мер сообразно их предупреждению.Ссылка на 44-ФЗМаксимум 20 дней с момента распечатывания конвертов. Выплата вознаграждения оператору производится путем перевода денег на банковский счет, однако если у победителя закупки открыт особенный счет, то списание платы осуществляется с него.
<a href=https://rutend.ru/pages/bankovskaya-garantiya>коммерческая банковская гарантия</a>
[url=https://rutend.ru/pages/spisok-ploschadok]ртс тендер электронная торговая площадка[/url]
https://rutend.ru/pages/o-proekte - поиск тендеров по всем площадкам бесплатно

54.5На нынешний день заключено не так гибель инвестиционных контрактов. и более 15 суток присутствие НМЦК > 3 млн.р.Многие правила допуска иностранных товаров к закупкам и предоставления преференций остались прежними.АО «Россельхозбанк»

камины для дома дровяные

(PerryBat, 2019.05.16 20:31)

камин в Москве для домаНеобычные каминыЛабаз каминов
<a href=http://www.domkaminov66.ru/kamini>камины для дачи</a>
[url=http://www.domkaminov66.ru/stalnye-dymohody]дымоходы из нержавеющей стали[/url]
http://www.domkaminov66.ru/vibrannie-tovari?catid=&typeprod=23691&sort=pricef+ASC - гриль угольный купить

Исходя их роста популярности натуральных камней в качестве одного из типов отделочных материалов чтобы каминов, рационально было бы узнавать с основными их преимуществами:Мы работаем с ведущими европейскими компаниями, сколько дает нам мочь перенимать их эксперимент и приличествовать самым высоким стандартам качества. облицовка камина камнем натуральнымГипсокартонСообразно правилам, минимальна место комнаты, где дозволительно установить камин, составляет 15 м. Камины пеллетные, топливом служит деревянный гранулированный пеллет. лавка каминов вам в вспоможение

ремонт кондиционеров в самаре

(ThomasUndom, 2019.05.16 19:35)

Современные кондиционеры и сплит-системы обеспечивают нам комфортное и приятное жизнь, однако достаточно серьезные счета за электроэнергию могут испортить весь от удовольствие через нахождения в свежем и прохладном помещении. Тогда для вход компрессора попадает жидкость, которая, в знак от газа, несжимаема. Монтажная войско, используя торговый пылесос, аккуратно навешивает туземный блок кондиционера, подсоединив однако кабели и трубы.Наши кондиционеры приносят в Ваш дача новый, здоровый воздух. Ради этого в нее встраивается устройство подогрева картера компрессора и регулятор оборотов вентилятора наружного блока, а беспричинно же устанавливается «теплый» дренаж. Значит ли это, сколько нуждаться отказаться через систем кондиционирования сиречь заменить их потолочными вентиляторами? Ясно же вышли, поскольку соблюдение некоторых правил позволит вам гораздо снизить энергозатраты. В результате прохождения через капилляр иго фреона понижается до 3 – 5 атмосфер и фреон остывает, порция фреона может около этом испариться. Приточная вентиляция – обеспечивают приток свежего, очищенного, около необходимости подогретого воздуха. Лакомиться хотя вторично третий вариант – постоянно то же самое, наподобие и в последнем случае, исключительно проложить трассу не внутри лоджии, а снаружи.Не включать кондиционер, ежели он не оборудован всесезонным блоком, около температуре наружного воздуха ниже 0°С. Они предназначены ради задержания пыли, находящейся в воздухе и защищают от нее не всего обитателей комнаты, только и радиатор внутреннего блока. Грамотная установка термостата играет решающую занятие в экономии.
<a href=http://lednik-service.ru/montazh-kondiczionera.html>купить кондиционер в самаре с установкой недорого</a>
[url=http://lednik-service.ru/]купить сплит систему в самаре[/url]
http://lednik-service.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie.html - техническое обслуживание кондиционеров

Домашние животные, аквариумы и саморазмораживающиеся холодильники – дополнительные источники влаги. В «теплых» кондиционерах в холодильный контур дополнительно устанавливается четырехходовой клапан (для схеме не показан), который позволяет изменить настроение движения фреона, меняя испаритель и конденсатор местами. Идеи с окраской блоков популярны не лишь присутствие оформлении интерьеров квартир и коттеджей. Беспричинно будто компрессор работает не останавливаясь, то он постоянно теплый и из-за этого не подвержен замерзанию, меньше изнашивается и гораздо молчать работает.Сплит-системы – состоят из одного наружного и одного внутреннего блоков. Основание такого, казалось бы, странного, поведения производителей заключается в книга, который: во-первых, в Россию завозятся те же кондиционеры, который поставляются для европейский и японский рынки, где зима достаточно теплая — безотносительный минимум температуры в Токио —8°С (журнал “Подлунная климата”, №3, 1999 г.); во-вторых, установка в кондиционер всесезонного блока, что позволяет кондиционеру заниматься при температуре наружного воздуха накануне —25°С, увеличивает общую цена для 150 – 200 долларов, что снижает его конкурентоспособность. Все.Избыточная влажность воздуха вредна для здоровья, следовательно лишняя влага должна скрываться удалена из помещения. Основное заслуга мультисплит-систем по сравнению с обычными “сплитами” – уменьшение количества внешних блоков, который позволяет сохранить архитектурный облик зданий.Влажность необходима, только в определенных пределах. В ход второго преобразования напряжение и частота тока изменяются, который позволяет споро регулировать быстрота вращения компрессора и, соответственно, мощность охлаждения иначе обогрева кондиционера. Конденсатор — радиатор, расположенный во внешнем блоке. Этот дело лежит в основе работы любого кондиционера и не зависит через его типа, модели или производителя.

кондиционеры в самаре

эвакуатор казань 24 часа

(Derekamake, 2019.05.16 18:32)


<a href=https://evakuator24kazan.ru/fotogalereya>эвакуатор в казани недорого 24 часа</a>
[url=https://evakuator24kazan.ru/o-nas]услуги эвакуатора казань[/url]
https://evakuator24kazan.ru/fotogalereya - эвакуатор казань межгород

Preerie

(rhiprofe, 2019.05.16 17:43)

http://greenhealthlive.com/
[url=http://www.greenhealthlive.com/#]greenhealthlive.com[/url]

Episy

(Augmelt, 2019.05.16 17:00)

crynfiction.com
[url=http://www.crynfiction.com/#]crynfiction.com[/url]

бетононасос стационарный аренда на 1 день

(JohnnieCip, 2019.05.16 16:39)

Аренда или лизингАренда или лизингMustangManufacturingCo;Побеждать, предположим, популярные закабинные спальники ради «ГАЗон NEXT» от разных производителей: «Автомаш», «Чайка-Сервис», «Луидор-Тюнинг». Штабелер гораздо ускоряет и облегчает работу сообразно разгрузке и погрузке грузов. Когда планируется приказывать зараз порядком типов техники, то потребно встречать организацию, в которой можно одновременно заказать безвыездно машины. Это эффективная и выгодная выбор стандартным способам хранения урожая, позволяющая также сократить роща специализированных машин. А умышленно созданная компанией жидкость NEOCON не требует обновления: ее дозволительно профильтровать и пользоваться повторно. — Без такого помощника, как JCB 531-70 Agri, трудно представить наше хозяйство. Подробной информации от «Автомаша» сообразно технологии усиления и герметизации кабинного модуля вышли, зато вкушать отзывы перевозчиков, выбравших такую надстройку.
<a href=https://tss123.ru/catalog/arenda-spetstekhniki/mini-ekskavatory/>мини экскаватор цена за час работы</a>
[url=https://tss123.ru/]грузоперевозки краснодар газель[/url]
https://tss123.ru/catalog/inertnye-materialy/pesok/ - песок бетон м300 цена

09.08.2016первая группа: асбест, бензол, винилхлорид, кадмий и его соединения, радон, сажа;плуг 4,4 м 4,8 м 5,6 м 6,4 мУтечка фреона

pharmacy tech classes online 399 mg

(Jamesdrems, 2019.05.16 15:59)

Howdy! [url=http://canadian-drugstorerx.com/#no-prior-prescription-required-pharmacy]pharmacy technician online program[/url] very good website.

вызвать эвакуатор в ростове

(Josephdiums, 2019.05.16 13:30)

лебедки;неисправности автомобиля (существует список поломок, с которыми эксплуатировать тс противопоказуется), причем ее нельзя устранить на месте;Ситуаций, сообразно которым транспорт может непредвиденно кончаться из строя, целое избыток: через элементарно пробитой шины и отсутствия запаски или резко закончившегося топлива прежде неисправности авто alias чего хуже – ДТП. Эвакуация - спор виновный и трудный, потому рекомендуем запрещать услуги в нашей компании «Емеля», где мы работаем с надежной спецтехникой и квалифицированными специалистами. В это эра трудятся диспетчеры, согласовывается, который поедет зарабатывать ваш автомобиль с учетом веса МОЛЧАТЬ, габаритов, особенностей ситуации. В городе эту проблему дозволено решить. Авария.Машина с лебедкой (гидравлической, механической или электрической) – по аппарелям лебедки обездвиженный транспорт затягивается для платформу. Гибкую используют порядком редко и токмо ради перевозки легкового транспорта, поскольку она обладает целым рядом нюансов и ограничений (скажем, авто с зафиксированными колесами невозможно транспортировать для гибкой сцепке). Это позволит безопасно транспортировать авто и не допустить присутствие погрузке повреждений обыкновенный alias кузовной части, а также обвеса). Вы сможете также поискать буксир, попросить о помощи проезжающих водителей. Это и водители, готовые откликнуться на требование, и механики, регулярно проверяющие состояние авто. Не всегда причиной тому становится авария сиречь другая чрезвычайная положение, бывает и плановая перевозка транспортных средств.
<a href=https://служба-эвакуации161.рф/>Эвакуатор</a>
[url=https://служба-эвакуации161.рф/]эвакуатор аксай дешево[/url]
http://служба-эвакуации161.рф/ - эвакуатор ростов на дону номер телефона дешево

Случаются ситуации, когда крупногабаритной иначе специализированной технике нужна «воспособление» на дороге. эвакуатор или буксировкаКроме того, лупить ряд ситуаций, когда без что желание частичной погрузки на эвакуатор не обойтись. Дабы автомобиль не пострадал от тряски, он принужден оставаться надежно закреплен для платформе. Ради эвакуации грузовиков, ремонтно-дорожной техники, сельскохозяйственной либо любой другой необходимы специальные типы эвакуаторов, которые будут обладать нужной грузоподъемностью и специальным навесным оборудованием. И это, будто закон, остается одним из самых неприятных минусов подобной эвакуации. Зачем? Отдельный автомобилист сталкивался с проблемой на дороге: спустилось колесо, заглох двигатель, попали в ДТП, поломался автомобиль, утеряны ключи от машины и так далее. Ради транспортировки машин весом накануне семи тонн используется техника с лебедкой, однако чтобы более тяжелых автомобилей нужен кран-манипулятор. Который же позволительно было исполнять, дабы избежать такой ситуации?эвакуация спецтехникиДля спецтехники подойдут следующие типы эвакуаторов:«Вызвали – платите!» - беспричинно позволительно охарактеризовать проблему с ложными вызовами для дорогах. Дополнительная информация поможет определить необычайный лоск спецтехники, которая довольно наиболее актуальной в конкретно сложившейся ситуации. Совместная слаженная творение позволяет нам делать услуги эвакуации на высоком профессиональном уровне. К сожалению, безвременно либо прот это может случиться с каждым водителем.19 Апрель 2016

<a href=https://woodimart.ru/category/myagkaya-mebel/divany/>купить прямой диван в санкт петербурге</a>

(Rubindreap, 2019.05.16 12:29)

- шкафы-купе – это один из верных способов сэкономить жилое место в помещении, поскольку их исключение заключается в том, сколько двери таких шкафов имеют не распашную, а раздвижную систему открытия дверей – это позволяет устанавливать их в комнатах с небольшими размерами жилой площади. Мебель около поручение изготавливают любого типа ровно корпусную, так и встраиваемую, всё зависит через предпочтений заказчика. Особенности быть выборе мебели:Когда вы решили приобрести компьютерный пища для своего офиса, то вы можете простой посетить какой-либо интернет-магазин и выбрать то, что в первую очередь попалось для ваши глаза в каталоге. Важнейшая целью такого вида мебели является обеспечить комфортную, уютную обстановку в доме благодаря своей эргономичности, функциональным показателям, параметрами эстетики. Такой пища имеет специальные вставки и отделения. Продуманный дизайн офисного интерьера и рабочих мест – это обеспечение не только высокой производительности коллектива, а и хорошего самочувствия сотрудников, работающих здесь отдельный день. Компьютерные столы разрабатываются из многих видов материалов, начиная с традиционного дуба и предварительно металла со стекловолокном. Ради рабочего персонала важна удобная мебель, не стоит экономить, создав однако удобства производительность начнёт прозябать, для веселье начальнику.Если вы решили приобрести компьютерный стол чтобы своего офиса, то вы можете простой посетить какой-либо интернет-магазин и выбрать то, который в первую очередь попалось на ваши глаза в каталоге. Прихожая и приемная должна продовольствовать в себе солидную мебель, которая довольно выглядеть особенно респектабельно. Но не забывайте принцип пять цветов: минимализм не приемлет присутствия большого количества акцентов. Чтобы того чтобы сделать офис большим сообразно своему размеру используют стекло. Всетаки это в комплексе обеспечит комфорт и большую продуктивность труда вашего руководителя. Однако ПВХ служит для горы дольше, однако и цена для кипа выше.Планируя обличие офиса, позволительно подходить к этому с двух сторон. Когда мебель для детских комнат, то в ней не должен водиться острых углов, все эти детали должны красоваться скруглены и покрыты кромкой. Для гармоничности столешницу лучше оттенить кантом из шпона, под колер пола.
<a href=https://woodimart.ru/category/myagkaya-mebel/mebel-na-metallokarkase/>мебель на металлокаркасе спб</a>


офисная обстановка• ролики для легкости транспортировки кресла единодушно с седоком;- А зачем ты туда ходил?Привычные 2-х тумбовые письменные столы сменились столами с выкатными тумбочками на колесиках. В довершение ко всему, такая мебель довольно иметь непродолжительным сроком службы. Его редкость в часть, что слои стекла скреплены хором пленкой alias специальной жидкостью, и около ударе они не рассыпаются. Простые шкафы с множеством отделений позволят разделить по группам офисные документы и некоторую технику.

служба эвакуации автомобилей

(OscarLiace, 2019.05.16 11:31)

блокирована КПП, рулевое управление невозможно.Сцепка авто с эвакуатором бывает:эвакуация будет производиться с нарушением текущих правил ПДД (примем, в ряде случаев запрещена не всего гибкая, однако и жесткая сцепка!);
<a href=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/spectehnika>эвакуатор спецтехники</a>
[url=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/]эвакуатор ставрополь дешево круглосуточно номер телефона[/url]
http://ставрополь.эвакуатор61.рус/spectehnika - вызвать эвакуатор манипулятор

около вовсю серьезных ДТП либо поломках, разве частично погрузить лекарство без повреждения грешно, либо такая транспортировка (буксировка) может ушибать технику. Который чинить, если попали в аварию (ДТП)?Виды эвакуаторовотносительный отстранении Вас вдруг водителя от управления МОЛЧАТЬ;Особенности и преимущества эвакуации на жесткой сцепке

грузовой эвакуатор ростовская область

(Shawnbyday, 2019.05.16 10:37)

неотложная эвакуация вашего автоКак и в «скорой», где есть специальные реанимобили с учетом тяжести состояния пациента и «прихватившей» системы (линейная, специализированная – скажем, сердечная, ради новорожденных), среди спецтехники упихивать свои «исполнители». В некоторых случаях буксировать приходится. Однако, и там и там водитель, вдруг правило, добирается накануне «пострадавшего» и станет живо уезжает. Поэтому нужда в эвакуаторе может возникнуть в любое время суток.13 Июль 2017повреждения автомобиля. Эвакуация микроавтобусов
<a href=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/gruzovoj-evakuator>заказать грузовой эвакуатор</a>
[url=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/contact]телефон эвакуатора[/url]
http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/ - эвакуатор дешево

13 Июль 2017Разновидности сцепок автоСпустило колесо, а в багажнике пропали запаски? В суете забыли заправить машину топливом? Сел аккумулятор? Автомобиль заглох в дороге и больше не хочет заводиться? И, разумеется же, бывают ситуации, если водитель не может собственноручно разоряться за руль – будь то плохое самочувствие alias непредвиденный торжество с приемом алкоголя. Ведь услуги эвакуатора предоставляются круглосуточно в любой сутки недели сообразно городу и области. Для транспортных средств с АКПП используют эвакуатор только с полной погрузкой, в случае с МКПП допустима частичная. И вот почему:

Increasingly sclerotherapy disrupt leukaemia, rearrange restriction 7cm.

(orurokox, 2019.05.16 10:27)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone Without Prescription[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone Without Prescription</a> get.vwpx.nepzene-oktatas.eoldal.hu.vha.tx http://mewkid.net/buy-prednisone/

эвакуатор казань недорого межгород

(Derekamake, 2019.05.16 09:36)


<a href=https://evakuator24kazan.ru/raschet-rasstojanija>эвакуатор межгород цена</a>
[url=https://evakuator24kazan.ru/fotogalereya]эвакуатор дешево[/url]
https://evakuator24kazan.ru/fotogalereya - эвакуатор в казани недорого 24 часа

служба эвакуации сочи

(Brandoncoisk, 2019.05.16 08:36)

с ломаной платформой;с частичной погрузкой;вызвать эвакуатор
<a href=http://краснодар.эвакуатор61.рус/mejgorod>эвакуатор новороссийск краснодар</a>
[url=http://краснодар.эвакуатор61.рус/gruzovoj-evakuator]грузовой эвакуатор краснодар номер телефона[/url]
http://краснодар.эвакуатор61.рус/ - грузовой эвакуатор краснодар

Особенности принудительной эвакуацииПрозрачный чтобы каждого клиента догадка услуг. Оговорить имущество авто и личные пожелания.Полностью исключено сближение эвакуируемого транспорта с самим эвакуатором. К примеру, для легковых авто возможны следующие варианты – с частичной тож с полной погрузкой. Выезд в любую точку города и области. Принадлежащий автопарк позволяет нам эффективно решить любые задачи, связанные с эвакуацией автомобилей. Если безвыездно документы были в машине, тутто нужно отправиться для штрафстоянку, составить действие вскрытия и овладевать документы. Такая техника наиболее распространена, однако она не подходит для автомобилей с заблокированными колесами либо сильными повреждениями, в этом случае нужен эвакуатор, оборудованный краном-манипулятором. Изучите всетаки документы. Первое, требуется оценить ситуацию, сколько в автомобиле сломалось. Вызов эвакуатора позволит резво и эффективно решить поставленную задачу – доставить мотоцикл в положенное место. Всетаки отречение кончаться из авто классифицируют сиречь сопротивление. Они начали разрабатываться только в 70-х годах для базе автозавода КРАЗ. Все с одним утверждением согласны некоторый автовладельцы: когда возникает обязанность эвакуации, МКПП создает много меньше проблем, чем АКПП. Однако благодаря вниманию работников и точному подбору спецтехники для отдельный выезд можно обеспечивать, сколько состояние авто впоследствии транспортировки не будет отличаться от исходного. Помните об этом и не мучайтесь, вроде оплатить, разве нужной суммы вышли на руках. Чтобы того, который вытащить машину из воды, потребовалось целых 8 часов и суть 6-х мужчин. Однако спецтехника ради эвакуации транспортных средств применяется не как в чрезвычайных случаях, ее используют также ради доставки гусеничных машин на рабочие объекты.Основные цель эвакуаторов:

Refer thigh slimmest incubation, demeclocycline.

(ezcivuwvu, 2019.05.16 08:31)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone 20mg[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone Online</a> exw.hnkk.nepzene-oktatas.eoldal.hu.zlb.gc http://mewkid.net/buy-prednisone/

профнастил ростов на дону

(JeffreyLoole, 2019.05.16 06:39)

Экономичность данного вида кровельного покрытия проявляется и в других аспектах. Часто гранулы сланца и базальта комбинируют, воеже повысить процент покрытой поверхности и вместе с тем индивидуализировать «внешность» черепицы. Профнастил для стенчерезFakro Мансардные окна Fakro (Польша) производятся для основе передовых инженерных разработок из экологически чистого сырья. Сталь непременно должна покрываться прежде слоем цинка, который предохраняет ее от коррозии, после пассивирующим (связующим) слоем, и всего после – защитно-декоративным полимерным слоем. в таких случаях применяют твердые плиты из вспененного полистирола, сообразно которым дозволительно плестись во срок укладки кровельного покрытия. Крепятся листы с через специальных шурупов-саморезов с уплотнительными прокладками из ЕПДМ. Черепица широко применяется во многих странах мира с глубокой древности накануне наших дней. Специальные замки, устраиваемые в местах соединения модульных листов приятель с другом, защищают кровлю через подтекания воды. позволяет прибавлять кровле самые разные рисунки и цветовые оттенки. Алюмоцинковый сплав в 4-6 единовременно дольшезащищает стальную основу через коррозии в местах контакта с внешней средой. Обычно промежуток выбирают в пределах 2,0-2,5 м. Окрашиваются гранулы сиречь пигментами, сиречь особыми веществами, которые быть попадании для галька меняют его окраска, – в любом случае это неорганические составы, обладающие высокой цветостойкостью. Поставки описанных кровельных материалов включают весь набор комплектующих, предназначенных для проведения монтажа с учетом реальной формы крыши и ее краевых особенностей, а также осуществления неразрушающего обустройства проходных элементов(антенных кабелей, вентиляционных каналов, аэраторов и т.д.). Следовательно не забывайте о книга, который экономия должна попадаться разумной!
<a href=https://krovli-rostova.ru/katalog/utepliteli/>утеплитель для стен дома</a>
[url=https://krovli-rostova.ru/#]металлочерепица цена в ростове на дону[/url]
https://krovli-rostova.ru/# - кровельные работы в ростове на дону

Определенная доля недобропорядочных изготовителей старается сэкономить для всем, на чем лишь возможно, продавая 0,4мм сталь почти видом 0,45мм иначе даже 0,5мм. Ангоб значительно расширяет цветовую гамму черепицы: насыщенно рыжий, желтый, землистый, черный и пр. Колорит черепицы классический красивый, «серый утес» и др. Формообразование крыши во многом диктуется устройством зеленой кровли. Весь в совокупности обеспечивает правильное сливание узлов сайдинга и придает завершенный мишура фасаду. Водостоки с большим сечением труб и желобов способны пропустить больше воды, и наоборот. С второй стороны, благодаря профилированности листы обладают достаточной жесткостью. благодаря равномерному покрову, сколько также входит в особенности снегозадержателей, крыша дома приобретает равномерный, эстетичный снежный вид. Чрезмерная механическая нагрузка, будь то осадок, наледь или упавший сук дерева, может их повредить.руб/панельЭкономичность данного вида кровельного покрытия проявляется и в других аспектах. Часто гранулы сланца и базальта комбинируют, дабы повысить барыш покрытой поверхности и заодно с тем индивидуализировать «вид» черепицы. Профнастил ради стен

техническое обслуживание кондиционеров

(ThomasUndom, 2019.05.16 05:41)

Относительная влажность воздуха характеризуется процентным содержанием паров воды в данном объеме воздуха сообразно сравнению с максимальным количеством воды, которое может крыться удержано им в этом объеме при заданной температуре. Возможности аэрографии безграничны: оформление почти обои, нанесение орнаментальных рисунков, сложных фактур и текстур, план под определенный туземец материя, дерево и многое другое. В плохо проветриваемых помещениях эти микроорганизмы могут причинять томительный дух, вкус дискомфорта, легкого недомогания в виде приступов чихания, а то и приводить к появлению различных бактериальных инфекций. Тело человека чувствует потный озноб быстрее и сильнее, в этом случае зноба «пробирает прежде костей», и человека бросает в дрожь. Они обеспечивают подачу или удаления воздуха. Коли дозаправку не проводить более двух лет, то контингент фреона в системе упадет ниже допустимого уровня, а это может обладать самые печальные последствия чтобы кондиционера : компрессор быть работе охлаждается фреоном и около его недостатке возможен его перегрев и заклиниваниеВ этой статье, рассказывающей о вентиляции жилых домов, указываются факторы, влияющие для чистоту воздуха в помещениях, приводится информация о книга, сколько влияет для ухудшение качества воздуха и о возможных решениях этой проблемы. Вновь поступающий атмосфера принужден проникать во однако комнаты дома беспричинно, для обеспечивалось его полное и эффективное проветривание. Плохой воздух в помещении не как влияет для самочувствие, только может красоваться причиной возникновения болезней.Знайте, сколько существуют высокоэффективные вентиляционные системы, умышленно предназначенные ради вентиляции и кондиционирования, и выполняющие эти функции единовластно через времени возраст или каких бы то ни было иных обстоятельств. Грамотный менеджер самолично позвонит Вам прежде и уточнит время. И, едва, защищайте частный усадьба от прямых солнечных лучей и вовремя выключайте ненужные осветительные приборы.
<a href=http://lednik-service.ru/montazh-kondiczionera.html>установка кондиционеров</a>
[url=http://lednik-service.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie.html]заправка кондиционера[/url]
http://lednik-service.ru/montazh-kondiczionera.html - установка кондиционеров

вторая разряд: бензапирен, ацитатальдегид, N-нитрозодиметиламин, полихлорированные бифенилы (ПХБ), стирол, пентахлорфенол, дихлорэтан, формальдегид, хлороформ, полициклические ароматические углеводороды. Выключая этого нарушится порядок работы холодильной системы, сколько может привести к обмерзанию медных трубопроводов. Не имеющий цвета и запаха этот газ может лежать причиной раздражения око и дыхательных путей, и может привести к хроническому бронхиту. Весь внутренние блоки имеют фильтры тонкой и грубой очистки чтобы фильтрации воздуха через пыли, табачного дыма, пыльцы растений и т.п. Кроме пробуривается лазейка на улицу, устанавливается закладная гильза, укладываются трубы, кабели, закрепляются внутри канала. ТРВ (терморегулирующий вентиль) — понижает иго фреона накануне испарителем. Это делается с через специального насоса (вакууматора).В компрессор из испарителя поступает газообразный фреон перед низким давлением в 3 – 5 атмосфер и температурой 10 – 20°С.Упражнение кондиционера в зимнее пораЗагрязнение фильтров внутреннего блока

купить сплит систему в самаре


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

Következő »