Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpg 

Népi énekről...

 

A paraszti társadalomban természetes volt, hogy a gyermekektől kezdve a legidősebb korosztályokig egyaránt szinte mindenki tudott énekelni, a zene, a népdal születésüktől kezdve végigkísérte életüket. Sajnos ez már a múlté. A modern ember alig énekel, s ha énekel is, dalai általában a múló divathoz kapcsolódó, kevésbé értékes "alkotások".

 

Szeretném megmutatni, hogy a népdal nem csupán a régi idők emléke, hanem a mai ember is magáénak érezheti.
Lajtha László írja: "A népzene nemcsak egy lepréselt virág, hanem élet is." Ezt a zenét azonban ma már csak tudatos tanítással -tanuIással lehet életre kelteni.

 

 

A régi falusi közösségekben a dal szájról szájra szállt, vagyis hallás útján terjedt. Ezt a tanulási módot kíséreljük meg alkalmazni a mai élet szabta keretek között úgy , hogy magnetofonkazetták hallgatásával sajátítjuk el a dalokat.

 

 

A tanulás alapja tehát az eredeti hangzó forrás, melyet a kottaképek csupán kiegészítenek, magyaráznak. Bartók Béla szerint ugyanis "bizonyos hangadásban, hangszínben, tempóban és sok más apróságban megnyilvánuló előadásmódok nagyon jellemző hozzátartozói a népi zenének: tehát nem csupán a dallam leírható hangjai a fontosak, hanem a dallam előadásával járó sok egyéb tulajdonság is, mint a dallam megjelenítő eszköze."

 


A népdal tanításának legfontosabb feltétele a hangképzés ismerete, mely bármilyen műfajú énekléshez elengedhetetlen. Bár a hangképzés alapszabályai bizonyos mértékben az összes énekes műfajra egyaránt vonatkoznak, számolnunk kell módszertani különbségekkel is, melyeket a népi dallamvilág stiláris eltérései szabnak meg.

 

A népdaléneklés váljék közkinccsé, és tovább éljen a következő nemzedékekben.

 

A népi ének tanításának szakirányú feladatai

 

 

-   Az énekes népzene hagyományainak a megismertetése.

 

 

 

-   A népdalok hiteles megszólaltatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel.

 

 

 

-   Az emberi hang sajátosságainak megismertetése.

 

 

 

-   A magyar népzenei dialektusok sajátosságai.

 

 

 

-   Az énekhang technikai adottságainak fejlesztése.

 

 

 

-   A növendékek zenei képességeinek fejl.

 

 

 

-   Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzet fejl.

 

 

 

  - A dialektusok díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejl.

 

 

 

 

A népi ének tantárgy tanítása korosztályonként, tagozatonként tematikájában és módszerében azonos, az elvégzendő anyag mennyiségében és összetettségében azonban különbözik.

 
 

A javasolt zenei anyag kiválasztását mindig a tanuló életkora, technikai tudása, muzikalitása és zenei érettsége befolyásolja. A képzési program lehetőséget ad arra, hogy a fejlesztési ütemet a tanár a tanuló egyéni adottságainak figyelembe vételével határozza meg, így a képzési idő lerövidíthető. A kiemelkedő képességű növendékek számára második osztálytól lehetőség nyílik arra, hogy magasabb óraszámban (heti 2x45 perc) tanulhassanak.

  

Az alapfokú tanulmányok befejezése után a legkiválóbb tanulók továbbtanulhatnak a zeneművészeti szakközépiskolában, de tudásukat a továbbképző 7-10. osztályaiban is fejleszthetik.

 

 

Népi ének előadásmódjáról...

 

Minden stílus sava-borsa az előadásmód. Minden stílus meg is teremti a maga sajátos előadási fogásait. A régi népdalok itt-ott még hallható énekmódja az a legfeltűnőbb vonzóerő, amiért ma annyian lelkesednek érte; ezzel az énekmóddal „felöltöztetve” lesznek jelentősek néha egészen jelentéktelen dallamok is, sokszor stílusban idegen, pár hangnyi dúr dalocskák is.

 

Melyek tehát a megvalósításnak azok a sajátságai, amelyek kívül esnek a dallam szigorúan értelmezett, saját tulajdonságain? Ilyen az énekes hangszíne, a választott hangmagasság, az egyéni vagy területenként szokásos tempó; ilyen a kezdő lendület, amely a dallam tempóját ritmusát is befolyásolja; ilyen az előadás színezése vagy a színezéstől való tartózkodás, és mindenekfölött a díszítés, a dallamhangokon felül alkalmazott díszítő hangok, amellyel az énekes körülfonja a dallam alaphangjait.

 

Ezek mellett hozzátartoznak még az előadás stílusához olyan elemek is, amelyek a dallamnak is sajátságai, de az énekes az előadás folyamán pillanatnyi ihlete szerint rögtönzi, változtatja: ilyen a pontozásnak egyéni alkalmazása, és ilyen a variálás, ami bizonyos dallamfajtákban vagy bizonyos régies hagyományú területen, bizonyos egyéniségek énekében nagyobb mértékben változtatja meg a dallam főhangjait is, s az állandó változtatás a lehetséges, egyenlő értékű fordulatokból változatos, művészi fölépítést alkot egy sok versszakos előadásban; vagy sablonos menetekből ötfokú fordulatokkal népi stílusú dallamot formál. Stílust jelenthet az előadásban bizonyos dallamok hangszerrel együtt hangzó éneklése, sőt stílussá válhatnak bizonyos modorosságok is: az oktávtörés vagy más énekes fogások. Lássuk sorban mindezeket.

 

A hangszín különbözteti meg legjobban a régi, hagyományos éneklést a maitól és a nem népi előadástól. De mindenféle népi éneklés is különbözik a tanult énekesekétől: a hangképzés természetességében.

 

A nép, ha dalol, mindenekelőtt szöveget mond torzítatlanul, méghozzá a tájszólás erős színeivel; emellett énekel, ahogy tud. A tanult énekes mindenekelőtt szép hangot akar képezni, emellett mondja a szöveget, ahogy lehet. Ezért minden egyes hangot külön „megformál”, míg a népi énekes csak dallamsorokat, zenei egységeket formál meg. Ez tehát már hangzásban is különbséget jelent mind a régi, mind az új népi előadással szemben. De a két népi énekmód is különbözik egymástól. A régi dallamok hagyományos hangszíne ünnepélyes, komoly, mondhatnánk: meghatódott volt.

 

 „Az öregek, különösen Erdélyben egészen más gégebeállítással, a közönséges {159.} beszédtől elütő, megilletődött, ünnepi vagy derűs: egyszóval sokféle hangszínnel énekeltek.” Különleges gégebeállítással különleges hangszínt hoz ki összeszorított torkából 0147 dalunk gyimesi énekese. Itt is tapasztalhatjuk, hogy egy még dallamnak alig nevezhető, három hangon recitáló zenei mag mit nyer a díszítéstől: a három hangot körülburjánzó, furcsa, préselt hangszínű díszítmények és a hangismétlés sajátos hatása teszi ezt az éneket olyan egyedülállóan megragadóvá.

 

Díszítményeinek ez a sajátos hangszíne van olyan különös, mint egyes lapp énekesek díszítményeinek hangszíne (amit Szomjas–Schiffert felvételein hallhatunk). Nyilván valami nagyon ősi időkből származó énekmód ez, aminek mégsem „primitívsége” ragadja meg a hallgató figyelmét, hanem kifejező ereje.

 

Egészen más hangvétel jellemzi a mezőségi énekeseket. Ott a nagy magasságban, feszített, érdes éneket kedvelik. Ez a magasba törő, minél élesebb éneklés különben másfelé is megvan, például Gyimesben is, sőt ott is, ahol már régi énekstílus nem él. Az Abaúj megyei Ájban mondta egyik 30 év körüli asszony, aki a maga korosztályának vezető énekese volt: „Mi így danoltunk, igen gyorsan meg igen magosan”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Ennek az uralkodó követelménynek a mély alt hangúak nem mindig tudtak eleget tenni. Panaszkodott is egy jó dalosom, hogy nem bírja „oj élesen” (vagy »vékonyan«, »oj igen fel«); belefájdult a feje, az ér a homlokán, a templomi feszített éneklésbe. (Itt óhatatlanul eszünkbe jut Arany Bolond Istókjának temetési jelenete: „A két tanitvány, duzzadó nyakinnal Erőlködé a felső nyolcadot, És, mintha fojtogatták vón’ patinggal, Fejökbül a szem úgy kidagadott; Tán az akasztás sem jár annyi kinnal...”) Úgy látszik, régi hagyomány ez a népi éneklés mindenféle műfajában. Az ájiak, akikről szó volt, már csak új stílusú dalokat énekeltek ilyen „élesen”; a gyimesiek régi keserveseket, de nem kevésbé élesen, persze azért valami más hangszínnel: nem az ájiak és más magyarországiak egyenletes, csengő, világos mellhangjával, hanem valami préseltebb fejhangon, ami amazok derült hangzásával szemben valóban „keserves”, panaszkodó, majdnem félelmetes hatást kelt (013, 047/a).

 

Nem lehetetlen, hogy ezek a hegylakók énekükben is megőriztek valamit azokból a kiáltásokból, amivel egyik csúcsról vagy gerincről a másikra adtak jelt és felelgettek egymásnak: az úgynevezett „hüdintések”-ből (0197/d). Mindenképpen számolnunk kell ezekben az éles éneklési módokban azzal, hogy a messzeható hang volt bennük a cél, elsősorban a férfiak énekében. (Ugyanakkor az igazi klasszikus, díszített, régi előadóstílus sokkal kevésbé törekedett erős hangra, inkább bensőséges, telt hangzásra.)

 

Az új stílusban a csengő, átható hang az ideál; és a mindig magasabbra törő éneket egyes variációkban is tettenérhetjük: egyes dalokban a magasabbra törő lányok mindegyre magasabb megoldást alakítanak ki, s ez meg is marad a különböző alkalommal följegyzett változatokban. 0370, dalunk mellé tegyük oda az alábbi (áji) variánst és más változatokat:

 

Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

 

{160.} Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

a) egy előbbi, alacsonyabb változatot mutat be, b) egy későbbi magasabbat, s c) egy föltehető, legkorábbi megoldást.

 

Ezek a változatok együtt is hangozhatnak, mert gyakori jelenség, hogy a lányok-legények közös dalolásában ugyanannak a menetnek többféle megoldását egyszerre halljuk, például skálaszerűt ötfokúval együtt, vagy az ilyen tercpárhuzamban lévő megoldásokat: ezek együtthangzását szeretik is. Ájban mondták erről: „Aztán azt tetszik gondolni, hogy nem szép az, mikor többen többféleképp dalolják?” „Tudja Ilon néni, az osztán olyan szépen mén, mikor többen danolják, aztán mind más furmán mén”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Azonban akár régi stílus él még valahol, akár az új, egyben mindig hasonló az igazi paraszti előadás: nincs benne színezés, megjátszás, „előadás”. Változatlan, egyenletes hangszínnel, erősség változtatása nélkül – legalábbis szándékos és színezésre törekvő hangerőkülönbség nélkül – hangzik el az egész ballada vagy sok versszakos lírai dal. Hangerőkülönbség annyiban áll elő, hogy a sor vagy a dal végére elfogy a lélegzet, s ott elhalkul az ének, néha egészen elenyészik, hogy az utolsó szótagot nem is mindig halljuk. De ennek nincs dinamikai árnyalásjellege. Vannak olyan öregek is, akik nagy erővel meglökött hanggal kezdenek, s aztán elhalkul a hangjuk.

 

De ez sem szándékos árnyalás, s nem is jellemző az igazi, régies előadásmódra. Az új stílusban pedig kétféle énekmód szokásos: az egyik derült, harsány, gyors s ennyiben merev éneklés, a másik – különösen kezdéskor, közös éneklés elején, például amikor a lányok még magukban vannak a fonóban és várják a legényeket –, lassú, kötött, minden hangot jól kihúzó ének. Újabb felvételeken, különösen idősebb asszonyok énekében, már majdnem mindig csak ezt a „kezdő” hangulatú éneklést hallhatjuk új stílusú dalainkban is. De akár gyors, akár lassú, mindkettő egyenletes és egyszínű.

 

Az öregek balladaelőadása – régi hagyományú területen a fiataloké is – ezt a hagyományos, színezés nélküli előadást követi. Hangszín, hangerő változatlan az egész történet alatt; az ünnepélyesen, megilletődötten énekelt dallammal csak kiemelik a hétköznapokból a történetet, a mindennapi élet fölé stilizálják, s a hatást rábízzák a szövegre, amelynek minden szava súlyt kap ebben az éneklésben, s mint egy lassított film lepergetve növekszik hatásában. Azt is tapasztalták az első gyűjtők, hogy a legrégiesebb hagyományt őrző öregek a balladát és a hozzá hasonló hőfokú lírai dalokat behunyt szemmel, merev tartásban adták elő. Néha sajátos taglejtéssel, egyik fülük mögé tartott tenyérrel énekeltek. A behunyt szemmel, {161.} sőt hátrabillent fejjel előadott balladát tapasztalta C. Sharp is, az angolok „Bartókja”, az amerikai Appalache-hegységben; a fül mögé tartott tenyérrel pedig mongol énekest láttam énekelni. Ezek tehát nemcsak a magyar parasztok szokásai, hanem vagy valami régi hagyomány maradványai, vagy egy általános, emberi magatartás sokfelé jelentkező változatai.

 

Még színtelenebb az az énekmód, amit „sebes parlando”-nak nevezhetnénk: amikor a díszítetlen alaphangokat szinte hajszolt beszédtempóban pergeti le az énekes anélkül, hogy recitálásról beszélhetnénk; ezt már az ilyen dallam nagy íve is kizárja, valamint a közbeiktatott, hirtelen lefékezett hangok, amelyeket egy-egy melizmával is kiemel a gyors hangok közül. Ez világosan előadási sajátság, ami belső feszültségből ered, és feszültséget éreztet (0104).

 

Teljesen azért a színezés sem hiányzik a népi gyakorlatból. Bizonyos műfajok megengedik, sőt megkívánják: bordalok, mulató nóták, tréfás, jelenetszerű darabok, obszcén vagy kötődő szövegű táncdalok. Ezekben a csattanót vagy a különleges hangulatot kiemelik, éreztetik. Általában a jókedvet szokás jobban kifejezni, a szomorúság, bánat, panasz tartózkodóbb. (Nyilván, mert amúgy is erősebb a hatása.)

 

A díszítés, sajnos már nagy területen kiment a divatból a magyar népcsoportok többségében, csak egy-egy régies folt öregeitől lehetett még fölvenni: Dél-Dunántúlon, szórványosan az Alföldön, s máig igen szépen díszített dallamokat hallhatunk Erdély és Moldva falvaiban. Bartók és Kodály a Székelyföldön még dúskált benne, ma már inkább csak a bukovinai székelyektől hallani, valamint a Mezőségen, Gyimesben és mindenütt Moldvában (015, 066–067, 069, 0102, 0113, 0117, 0147).

 

Moldvában Veress Sándor még a 30-as években közösségben énekelt, díszített dallamokat hallott, amikor a fiatal lányok és asszonyok csoportja minden díszítményt hangról hangra egyformán énekelt. (Veress 1931, 133–134.) Vagyis ő még hallotta azt, amit Bartók kikövetkeztetett a székelyeknél, a kiveszőben lévő gyakorlat maradványaiból és a románok archaikusabb hagyományainak analógiájából. Ennek az egységes ékesítésnek feltétele, hogy a díszítések helyét és formuláit a hagyomány megszabja, s bizonyos tartózkodás is szükséges az alkalmazásában, olyan leszűrtség, ami csak bizonyos előre látható és természetes megoldásokat enged meg. HFM 1964 I/b-t ugyan egyetlen, magányos moldvai énekes adja elő, de versszakról versszakra azonos díszítményekkel; ez nyilván ennek a kikristályosodott, moldvai „közösségi” díszítésmódnak következménye. Annak ellenére, hogy sok versszakon keresztül pontosan ismétlődnek ezek a hajlítások, sosem válnak unalmassá, s minden belföldi és külföldi hallgatót elragadtak különleges szépségükkel.

 

Pedig talán mégis fokozottabb művészi teljesítményt nyújt az olyan díszítés, amit már csak egyéni teljesítményként, magányos énekben tapasztalhatunk: amikor a díszítések gazdagon burjánzó hajlításai mindig új és új megvilágításba helyezik a dallamot, sőt maga a dallam is változik egyes hangjaiban, amint az énekes {162.} a pillanatnyi hangulata szerint alakítja. (Például: 0113 – ez még tulajdonképp mindig ugyanaz egészen apró eltérésekkel. Igazi példája 137–138.)

 

Már megismertük a gyimesi énekes sajátos, primitív – de nem szépségben és hatásában primitív – díszítésmódját. Egészen más világ a dél-dunántúli hagyományt képviselő öregek hajlítástechnikája: leírva gazdagon ömlő ornamentikát látunk, de meghallgatva nagy részét alig halljuk; nagyon finom, átfutó mellékhangjaikból csak egy-egy fontosabb kap erősebb hangzást és jelentőséget (0117).

 

A szintén odavaló Csirke János töredezett hangján pedig még gazdagon áradó díszítések veszik körül a dallamot – ez a régi hagyomány folytatása –, amellett azonban sajátos, magas hangszíne, el-elfúló, majd meg-meglökött hangja már biztosan nem az általános hagyományt képviseli. (Ezért nem választottunk tőle hangzó példát, bár az utóbbi évek népdalfesztiváljain sűrűn szerepelt.) Palócok közt is találunk még gazdagabb díszítést (087), de a hagyomány kiveszése, vagyis az ellenőrzés és példa hiánya okozza, hogy ennek az énekesnek bizonyos szertelenség van hajlításaiban, amint a dallamnak már a variáláson túlmenő, állandó elforgatásában is.

 

Túlzott a díszítés a különben nagyon szép és hagyományos stílusú körösfői asszony éneklésében is: 0111-ben nagyon ki akarta vágni a rezet, s a máskülönben alig díszített (sőt inkább díszítetlen) 11-est szokatlanul kicifrázta. Itt ugyan minden „hagyományos”, máshol is előforduló, de ez a példa már szinte az a „beteg ló”, amelyen minden lehető betegséget bemutatnak, de ami az életben sosem fordul elő. Ehhez hasonlít egyetlen alföldi, díszített fölvételünk, a szentesi tekerősök cifrázott éneke: ez is a gazdagság egykori maradványa, de talán már nem is jellemző képe (015). Még alkalmunk volt a régi, „alföldi” hagyomány finom, tartózkodó hajlításait hallani egy szatmári énekes és táncos öregtől; sajnos, akkori magnetofonunk és szalagunk minősége nem engedi meg, hogy lemezen bemutassuk. Mikorra jó minőségű felvételt tudtunk volna készíteni, addigra elvesztette hangját, sőt emlékezete is kihagyott. Így csak kottáról mutathatjuk be egy dallamát:

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár!

 

{163.} AP 5438/a Nyeste András 60 é. Kiskálló (Szabolcs) 1955. Bacskai K.

 

Ha ennek a gyakorlatnak törvényszerűségeit akarjuk megismerni, valóban csak Erdélyből és Moldvából vehetünk példákat. Sajnos, az erre vonatkozó vizsgálat még csak a kezdet kezdetén tart. Egy korábbi vizsgálat (Rajeczky 1956) moldvai énekesek díszítményeit vetette össze gregorián melizmacsoportokkal, amelyeknek egykori, valóságos ritmusára következtetett az élő gyakorlatból. Eredménye – hogy a díszítmény mindig a főértékeket osztja fel, aprózza ki – nyilvánvalóan csak giusto dalok melizmáiban érvényesülhet, esetleg ritkán, poco rubatóban. A kezdő és végmelizmákat ki is veszi ebből a megállapításból. Az igazi rubato dalok nagyobb díszítménybokrai mindig megnyúlást okoznak, vagy már eleve hosszú, kitartott hangokon jelennek meg. A rubato dalokban több a változatosság is.

 

Paksa Katalin ezekre vonatkozó, sajtó alatt lévő vizsgálatai annyit már kimutattak, hogy a kvintváltó dalok magas és mély, egyező pontjain a díszítmények is utánozzák az egyszer már elhangzottat, s ezzel is igyekeznek kiemelni a két rész megfelelését. (Vö. Olsvai, egy sajátos esettel kapcsolatban.) Egy-egy jellegzetes és szépen díszített régi példán azt is kimutatta, hogy a díszítmények törvényszerűen azonos dallamhelyeken jelennek meg, függetlenül attól, milyen szövegrész van alattuk. Ugyanerre az eredményre jutott Rajeczky is elemzett példáin. Tehát a dallamhoz alkalmazkodnak, nem pedig valamely szövegrészen, szótagon bontakoznak ki; vagyis a zenei tagolást hangsúlyozzák. Ezért marad díszítetlenül a „törvényszerű” díszítésben a 2. és 4. sor záróhangja, hogy a dallam-szerkezet két főpillérét ne takarják el a díszítmények. (Paksa) Kitűnő példa erre 137.

 

Ez az azonos, előre meghatározott helye és mennyisége a díszítésnek adja meg az alapot a közösség egyértelműen alkalmazott gyakorlatának, ami a közös éneklés díszítményeit szabályozza. Ugyanakkor azt is látjuk a 137. példában, hogy a változatosságot is szolgálhatják a díszítmények, ha az azonos helyen néha bővebb, néha egyszerűbb hajlítást alkalmaznak, egy-egy alkalommal el is marad, majd utána újra még gazdagabban fonja körül a megfelelő dallamhangot. Ez meg nyilván az egyéni alkalmazásnak, egyúttal a művészileg megkomponált, több versszakos előadásnak a követelménye. Ilyenkor „merészebb” megoldásokat is hallhatunk, aminőt a szokás által megszabott közösségi gyakorlat nem alkalmazna.

 

Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,

 

{164.} Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,
Kinek mint tëngërnek, megáradott hobja
Sok búnak, bánatnak körül vëtt nagy árja,
Mert a vitézëknek esöttë ma ëgy híjja.
Fëlemelé Kádár szëmeit az égre,
Mondván: Uram Jézus jöjj segítségëmre.
Nosza jó katonák, harcoljunk két kézre m
Mert nem latok embert jőni segítségre.
A zászlótartónak fëlszóval kiálta:
„Vidd e-l fiam, vidd el az zászlót más útra.
Hogy el ne vesszën mi urunk keves hadja m
Mert Magyarországért m mëghalok én még ma.
Kiontom vérëmët én szëgény hazámért,
Ezënről mëghalok kedves nemzetëmért.
Nëm szánok érette bizony ontani vért
Mert én a Krisztustól vëszëk jutalmad’ s bért.

 

1. Óh mel gyázëba borul-t síralmas esztendő, m
Melben ami szivünk Nem örvendëzendő,
Hanem szëgény hazánk majdon elveszendő,
Hanem leszen Isten rajtunk könyörüllő.

 

2. m Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
Immár a hazánkba nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük a zegeknek Urát,
Elveszeszt az isten mintë régën Sodomát.

 

3. (M)mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëgnëm tartották ő parancsolatát.
Nyisd mëg én Istenëm imádságënak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáznyócba böjtelőhavába
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába.
Sok apák, sok anyák fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejökët

 

(1) Ó mel gyászba borult siralmas esztendő,
Melben a mi szivünk Nem örvendëzendő.
Hanëm szëgény hazánk majdon elveszendő,
Ha nëm lészën Isten rajtunk könyörüllő

 

2. Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
immár a házunknál nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük azegeknek Urát
Elveszeszt az istenn mint régënn Sodomát.

 

3. m Mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëg nëm tartották ő parancsolatját.
Nyisd mëg én Istenëm imádságnak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáz nyócba böjtelőhavában
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába
sok apak, sok anyak fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejököt.

 

Kodály saját fonográfhengerein: F 247–249. Borbát András 60 é. Kászonújfalu (Csík) 1912. Az első 4 versszak a Kádár István históriából, utána 4 versszak eg ymásik históriás énekből, majd ugyenez még egyszer felvéve. A dallam azonban mindháromszor ugyanaz.

 

{166.} Hasonló ez a pontozás „átlagos” törvényszerűségeihez és annak egyéni, merészebb, néha törvényellenes alkalmazásához.

 

Az utóbbi mindig együttjár a variálással is, amit Kodálynak már klasszikussá vált közlése is bemutat, a Kőműves Kelemen 36 versszakáról készült fonográffelvétel részletes lejegyzése. (Lásd a 138. példát.)

 

A példán láthatjuk azt az eljárást is, amit Paksa Katalin számos díszített, régi dallamon megfigyelt, hogy a melizma sokszor átveszi a dallam főhangjainak szerepét is, illetve azokat díszítménnyé változtatja át.

 

Borsai Ilona vizsgálata (1959) még az új stílusban is ki tudta mutatni, hogy a hajlítások – a régihez képest természetesen szerény, többnyire egy hangból álló hajlítások – bizonyos törvényszerűséggel jelentkeznek, és bizonyos nagyobb hangközök kitöltésére, bizonyos csúcspontok kiemelésére, a dallam főhangjainak érzékeltetésére szolgálnak, pontosan arra, amire az egyenlő értékű, különböző dallammenetek is szolgálnak a variálás során. Megfogalmazása szerint: „Mint a dallam tartóoszlopaiba kapaszkodik újból és újból az énekes, összeegyeztetve így a merész kilendüléseket a szilárd otthonérzés biztonságával.”

 

Azt is megállapítja, hogy az itt tapasztalható váltóhangok, előlegzések és hangközkitöltő lépések megegyeznek a 16–17. századi díszítő eljárás szokott fogásaival. Tehát szinte az emberi ének általános követelményeiből fakadnak. Ezúttal nem lehet szó a régi, műzenei gyakorlat esetleges maradványáról, hiszen ez a hajlítástechnika egy korábbi, gazdagabb ornamentika után lépett annak helyébe, egy egészen más, tulajdonképpen díszítetlen stílusban. Tehát azt az alapkövetelményt tartotta meg belőle, vagy azt valósította meg helyébe, ami nélkül, úgy látszik, az ösztönös énekkultúra nem tud létezni.

 

Már az idézett példákban is láthattuk, hogy az énekes nemcsak azzal teszi változatossá előadását, hogy a díszítményeket soha nem alkalmazza teljesen egyformán, hanem azzal is, hogy magát a főhangokat is cseréli, változtatja. Ez már variálás, és a későbbi fejezetben foglalkozunk vele részletesen. Azért itt is meg kell említenünk, annyira összefonódik egy bizonyos dallamstílus előadásmódjával. Hiszen a díszítés is nemegyszer variálás: a főhang megváltoztatása. Mindaz a változás, ami egy énekes egyszeri előadása folyamán beáll, még előadásmód is amellett, hogy már a variálás első lépéseit is jelenti. Igen sok dalunk különböző följegyzései nem is mutatnak nagyobb eltéréseket, mint ami egy előadáson belül mutatkozik benne. Mégis, minthogy ezekkel a kisebb-nagyobb eltérésekkel kezdődik meg az a folyamat, ami a nagyobb eltérésekhez vezet, és a tulajdonképpeni „variánsokat” létrehozza, az egész folyamattal együtt fogjuk tárgyalni.

 

Ugyanez a változatosságra törekvő és zenei felépítést kialakító előadás kívánja meg a pontozás szabadabb alkalmazását is. A 90–95. példában láttuk már, hogyan élt evvel a lehetőséggel a már említett áji leány. Végül még kimondott „szabálysértést” is megengedett magának. Mindezt a dal egyszeri megvalósítása, az „előadás” alakítja a kész nyersanyagon, a dallamon az ihlet, a pillanatnyi ötletek és a tudatos felépítés hatása alatt.

 

{167.} Egészen másfajta előadást kíván a parlando dallamok stílusa. Ezekben sem díszítés, sem ritmikai árnyalás nem lehetséges, mindössze a variálásnak lehet valami szűkebbre szabott lehetősége. Ami itt az előadótól függ, az egyedül a lendületnek és a sorvégi megállásoknak egymáshoz mért aránya és a hangszín. A tempó sajátos gyorsasága a mezőségi–gyimesi énekesek recitáló dallamainak is ad valami sajátos hatást: példa rá 0104. Ez a „sebes parlando” már területi stílusnak látszik: ha nem is mindenki él vele azokon a területeken, de máshol így nem jelentkezik.

 

Már a modorosság határán jár az a sajátos, erdélyi előadási sajátság, hogy az utolsó szótagot elnyelik a sor végén, különösen az utolsó sor végén, a dal befejezésekor.

 

Egy borszéki Kádár Kata-felvétel (MF 1167/c) lejegyzésére írta rá Kodály ehhez az elnyelt záróhanghoz: „Ahol vagy akinél ez az utolsó hang elhagyása rendes szokás, ott az utolsó hang még kivételesen sem szólal meg, sőt gyakran az utolsó előtti hang ilyen ornamentummal végződik”, és rámutat az alaphangról csúszással lehajló, nyögésszerű melizmára. Egy másikra, F 253 (= AP 6028/g) „Egy kicsi madárka”, Kodálynak 1912 kászonimpéri gyűjtésű dalára pedig: „Xutolsó szótagot nem ejti ki; a hangja többnyire határozatlan nyögésbe csuklik (oláh-székely szokás szerint).” Erről már Bartók (1967 II. 33) is megemlékezett, mint román hatásról az erdélyi magyaroknál; részletesen foglalkozott vele Almási István (1969). A kiindulás az a bizonyos elhalkulás lehetett a dallam végén, amit már említettünk, amikor elfogy az énekes lélegzete. Különösen érezhető ez az elhalkulás a tipikus záróritmusokban (31/bc). Ebből azután már modoros „stílusfogás” lett: egyes énekesek egyáltalán ki sem ejtik az utolsó szótagot, vagy néha két-három utolsó szótagot sem (0111, 0141, 0143, 0151 és egészen szertelenül 0318).

 

Még sajátosabb a mezőségi énekeseknél tapasztalható érzéketlenség a szöveg szótaghosszúságával szemben. Az ő előadásuk amellett igen erős ritmuskülönbségekkel él, sokszor a nyolcad és pontozott negyed arányát az 1:3-ról 1:5-ig, sőt azon túl is fokozzák (pl. 0300); ugyanakkor ezek a nagy hosszúságkülönbségek egyáltalán nem a szöveg hosszúságviszonyaihoz igazodnak, mint ahogy ez a magyarban általános, hanem sokszor éppen a nagyon rövid hangra hosszú szótag esik. Ez azonban itt nem kivételes eset valami hatás kedvéért, hanem szinte rendszeresen előforduló gyakorlat, és néha már idegenszerű benyomást is kelt. Ez a sajátság kisebb mértékben már nyelvjárásukban is jelentkezik: a hosszú szótagot valamivel rövidebben ejtik, mint a többi magyar népcsoport. Ez néha csak érdekes különbség az énekben, néha azonban már nagyon feltűnő. Semmi esetre sem szabad a mezőségi ének- és tánchagyományok nagy értékei miatt ezt a sajátságot is valami ősiségnek, valami „igazi hagyomány”-nak tartani. A magyar nyelvnek a hosszú és rövid magánhangzó pontos megkülönböztetése olyan alapvető sajátsága, amely megkülönbözteti más népektől, s amellyel jelentéskülönbségeket tud érzékeltetni. Ennek gyöngülése csak különleges helyi fejlődésből származhat.

 

Igën elindula tizën

 

{168.} Igën elindula tizënkét kőmives az tizënharmadik Kelemën kőmiess.
Mënnek igën mëssze, nem es igën mësszej, hogy ők fëlofogaggyák magos Déva várát.
Hogy ők félfogaggyák, hogy azt fëlépítsék, hogy ők félfogaggyák, hogy ők fëlépítsék.
Az kit nappal raktak éljel az elomlott, az kit éljel raktak, nappal az eldülött.
Kelemën kőmives étszakajálmábo jétszakajálmában aszt azálmot láttaj.
Kelemën kőmives étszaka jálmában, étszakajálmában aszt álmot láttaj.

 

László Máténé 65, Kászonjakabfalva (Csík) 1918 Kodály. NB. csak az első 5 versszakot közöljük példaképpen. A teljes közlés megtalálható a Visszatekintés II. 78–79. lapja közt.

 

Sajátos modorosság az oktávtörés, és esztétikai hatása elég kellemetlen akár új stílusban, akár régi énekben. Nem minden énekes tudja jól megválasztani a kezdő hangmagasságot, ennek következtében vagy nagyon mélyre vagy nagyon magasra kellene mennie, amit nem bír el hangterjedelme. Néha oktávval mélyebben vagy magasabban folytatja. Különösen kellemetlenül hat ez kvintváltó daloknál vagy AA’ kezdetű újaknál. Ilyenkor a kvintváltás helyett ellenkező irányban kvartváltás keletkezik. Természetesen ismerve dalaink szerkezetét, ez már nem zavar meg senkit; de cseremiszek hasonló oktávtöréseit a gyűjtők még nem tudták megfelelően értékelni, s a dallam hibás lejegyzésben van megörökítve.

 

Az oktávtörés általában kénytelenség. De a sűrűn ismétlődő megoldás helyenként már gyakorlattá vált: az énekesek minden kényszerítő ok nélkül feldobják a dal utolsó hangját egy oktávval magasabbra, ami többnyire a 2. fokról való lelépést változtatja át szeptimugrássá. Ez már modorosság; de minthogy sűrűn előfordul, kénytelenek vagyunk megemlíteni.

 

Az énekhang nemcsak önmagában hangzik el – akár egyéni, akár közös énekben –, hanem hangszerrel együtt is. Régi szokása a magyarságnak együtt {169.} énekelni a hangszeres együttessel, a cigánybandával. A rendkívül fejlett tánc- és tánczenei hagyományokkal rendelkező Mezőségen még igen sokszor halljuk a mulató közösséget együtt énekelni a banda zenéjével (013, 014/ab, 072, 0225, 0265). Ez a lassú táncokkal hagyományosan velejár. A hangmagasság megválasztása ilyenkor természetesen nem függ az énekesektől, hanem a hangszerjátékosoktól. Ennek megfelelően sokszor nem is nagyon egyezik a hangterjedelemmel. Mindenképpen jellemző ilyenkor a hangos, feszített éneklés.

 

Van ennek a zenekarral együtt éneklésnek olyan formája is ahol már nem az énekesnek van elsőbbsége, hanem a kísérő zenekarnak: ez a már említett gyakorlat, hogy minden második sorra énekelnek szöveget (0225).

 

Sajátosabb eset, s ma már csak a gyimesi csángók körében tapasztalhatjuk, hogy a hangszerjátékos saját énekét kíséri hangszeren, jobban mondva: énekeli is, hegedüli is a „keservest”. 047/abc dalunkban először hangszeren hangzik el a dal, azután ének és hegedűjáték együtt szól, majd ismét csak a hegedű, ismét egy versszak együtt, s a végén ismét hangszeren fejeződik be a produkció. A gyimesi zenészek ezt az előadásmódot hagyományosan gyakorolják. Van egy leírásunk Bereg megyéből erről az előadásról a 18. századból: Gvadányi „Badalai dolgok” című verses elbeszélésében leír egy általa rendezett falusi bált.

 

A cigány játékáról {170.} a következő képet adja: „Putyu volt a neve, ki elöl hegedült; A karszékre mindég mint a török, úgy ült, Bal szemére vak volt, a háta volt görbült; Ha vonta, danolt is, hegedűjére dűlt.” Érdemes még egy helyét idézni, hogy a régi, ma már csak Gyimesben, Mezőségen található zenélésmódot más vonatkozásban is megismerjük: „Felállt mindjárt Putyu egy székre, gatyába; Egy kis rövid száron pipa volt szájába; Alig volt húsz szál szőr az ő vonójába. Kontrahássa vala egy rongyos gubába. Jobb kezeket az ing ujjából kivették, Mert így vonássokat könnyebben ejthették;...” stb. (Közli Csanádi Imre: A magyar valóság versei, Bp. 1966 I, 292–7.) Ez az adat azt mutatja, hogy a gyimesiek régi, közös magyar hagyományt tartottak fenn napjainkig a hegedű mellé énekelt előadással. (Ugyanakkor a prímásból és kontrásból álló legkisebb együttes régiségét is igazolja a leírás. A prímás tánchoz már nem énekelt – pipa volt a szájában –, tehát ha magában, talán „keserves”-szerű dalokat játszott, akkor énekelt is hozzá.)

 

Nem azonos ez az önmagakísérés a régi századok előadóinak gyakorlatával, akik lant vagy más pengető hangszeren kísérték éneküket: ott valószínűleg csak a kísérő harmóniákat és kísérő ritmust adták az énekelt dallam alá. Ezek a zenészek viszont a dallamot teljes cifrázott formájában játsszák is, éneklik is, ami sokkal nagyobb követelményt támaszt az előadóval szemben.

 

A külön játszó hangszeres zenész előadása már külön fejezetbe kívánkozik, a Hangszeres zene tárgyalásába.

 

Összefoglalón annyit kell mondanunk a népi előadásról, hogy az minden nagyfokú tartózkodása és póztalansága ellenére is igen hatásos eljárásokat és énekmódokat alakított ki a zenei hagyomány megszólaltatására; ezek a stílusok megfelelnek a dallamokban is jelentkező stílusérzéknek; közös jellemzője inkább az elmélyedés, mint a hatás keresése.

 

A sátoraljaújhelyi Lavotta János Zeneiskola keretein belül a népzene tanszakon tanulható népi ének.

Tanár: Karika Boglárka

 

 

http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpgNépi ének - Hallgassunk bele!

 Egyes énekeknél hosszas zenei bevezető észlelhető (türelem...)
 

1. Szóljon!

2. Szóljon!

3. Szóljon!

4. Szóljon!

5. Szóljon!

6. Szóljon!

7. Szóljon!

8. Szóljon!

9. Szóljon!

10. Szóljon!

Kedvenc:11. Ej, de széles :szóljon!

12. Füzesi lakodalmas: szóljon!


Népzeneoktatás célkitűzései

Az énekes és hangszeres népzene alapfokú elsajátításával hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére,őrzésére és továbbadására neveli a tanulókat.

 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gya­korlását.

  
 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyara­pítja ismereteiket.Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.  

 

 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység ­nyitottság, igényesség, fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai kész­ségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására.

  

A népzeneoktatás célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.

 

  

A népzene tanszak tanulói rendszeresen szerepelnek és érnek el kiemelkedő eredményeket.

http://www.freeweb.hu/animaciostarhaz/zene/M%E1solat%20-%20music.gif

 

 

 

 

Alternatíva, eltérő oktatási szint

 

Az a szakmai színvonal, amit a zeneiskola garantáltan nyújt az "A" tagozatos és a kiemelt "B" tagozatos növendékek számára, elegendő alapot ad ahhoz, hogy magas fokon művelhessék népzenei ismereteiket.

 

Az "A" tagozatos növendékekből elsősorban zeneszerető közönség nevelődik, de különböző amatőr együttesekben is gyakorolhatják ismereteiket.

Alkalmuk nyílik zeneiskolai éveik alatt egyéni szereplésekre, kamarazenélésre, zenekari muzsikálásra.

 

A "B" tagozatos növendékek nagyobb anyagvégzés mellett a zenei pályát is választhatják hivatásuknak. Emelt óraszámban tanulnak.

 

Szolfézs: hangszeres és egyéb zenei, kulturális képzés mellett a zeneelméletet a világhírű Kodály módszerrel tanítjuk, amely a legmagasabb képzési forma a világon.

 

Továbbképző: A középiskolák és gimnáziumok 9-12. osztályával párhuzamosan zenei továbbképző I-IV. évfolyama működik. Ebben a négy évben zenetörténeti ismereteket sajátíthat el a tanuló.

 

Minden növendék évvégén bizonyítványt kap, amelyben a felkészítő tanár érdemjeggyel minősíti munkáját, szorgalmát.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

регистрация компании в США онлайн

(PhilipGek, 2019.05.18 08:37)

6. Безвыездно файлы (помимо html) следует помещать в отдельную папку. Скажем, папку картинок вашего net сайта можно расположить по адресу .Существует порядочно разновидностей адаптивной верстки. В некоторых случаях внешний вид сайта почти не меняется, простой масштабируются кнопки и другие управляющие элементы. В других колонки присутствие уменьшении экрана перемещаются вниз, некоторые разновидности адаптивных дизайнов относятся к «резиновым», другие применяют разные цель макетов для разных устройств.Color ExplodeМиф восьмой. Ради коммерческого аккаунта достаточно 2-5 постов в месяц
https://ekb.skgroups.ru/buhucet.html - реклама на цифровых экранах в екатеринбурге
[url=https://ekb.skgroups.ru/vnedrenie-crm.html]лицензия мчс на монтаж пожарной сигнализации[/url]
https://ekb.skgroups.ru/registraciya-v-usa.html - внедрение crm

Все некоторый компании накануне сих пор не спешат отказаться от таких вот незваных телефонных разговоров, считая, сколько это достохвальный средство привлечь почтение новых клиентов с целью заинтересовать их в своем продукте.Можно посмотреть лайки, сохранения, цифра кликов сообразно кнопке в объявлении, переходов в профиль, кликов сообразно сайту в BIO и кликов по кнопкам связи, а также цифра людей, подписавшихся с этой рекламы, и, разумеется, затраты. Это, к слову, большое разница через рекламы, настроенной через Ads Superintendent, которая не дает таким обширных данных именно сообразно продвижению постов.бредить на позитивном языке;В этой статье мне желание хотелось осветить проблему хостинга сайта (места для сервере), а также выбора доменного имени (адреса вашего сайта). О том, ровно сортировать хостинг, о платном и бесплатном хостинге, о критериях выбора хостинга, а также о доменных именах второго и третьего уровня и их выборе вы сможете прочитать в данной статье. Итак, во-первых, должен выяснить, сколько же такое хостинг и зачем он нужен. Хост — сервер, на котором довольно храниться ваш сайт и этот сервер выдает страницы быть запросе их пользователем. Приманка услуги хостинга предлагают некоторый компании сегодня. Только хостом может стоить любой компьютер, подключенный в сети. Однако в этом случае совершенно зависит от того, каким образом ваш компьютер подключен к всемирной паутине и какая около этом быстрота передачи. В то же эра ваш компьютер обязан оставаться всегда включен и подключен к сети. Такой манипуляция «самохостинга» донельзя трудный и доставляет груда хлопот. И именно ради того, воеже облегчить деление сайтов существуют хостинг-провайдеры. Круг хостинг-провайдер имеет свои базы данных, в которых хранятся материалы сайтов, которыми они предоставляют приманка услуги. В зависимости от способа хранения сервера бывают хорошие и не очень.

led экраны

(AntonioVof, 2019.05.18 08:29)

Действует следующая план: чем выше репутация вашего объявления, тем дешевле обходится переход по нему. Например, буде около запуске достоинство перехода с соотношением показов/кликов (CTR) в 1% составляла 10 рублей, то присутствие повышении CTR за те же финансы удастся привлечь в десятки однажды больше посетителей.4. Теперь необходимо придумать броский заголовок, около взгляде на какой пользователю захочется кликнуть по вашему объявлению, а также написать короткий текст и выбрать привлекательную картинку. Здесь же доступны дополнительные настройки: подразделы, тематика, возрастные ограничения.Ради объявлений с видео понадобится небольшой ролик (ФБ общий рекомендует 15 секунд, но пропустит и подлиннее), размером не более 4 ГБ и с разрешением ни менее 600 пикселей в ширину.Ежели вы решили продвигать частный бизнес-аккаунт в Инстаграме через таргетированную рекламу – браво, это хорошее решение. Только будьте готовы к тому, который стоит она недешево. Адекватно оценивайте приманка финансовые возможности и помните – в случае таргетированной рекламы забава стоит свеч.
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/bukhautsorsing.html>реклама в журнале</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/buhucet.html]разработка CRM[/url]
https://volgograd.skgroups.ru/afishye-stendy.html - создание CRM

1) Возьми как листик и ручку;8. Выставляем сайт в Internet.Возраст и полгеолокация в Инстаграме

сайт визитка

(Michaeldow, 2019.05.18 08:24)

effektivnost-menedzheraСамый главный шаг, какой нуждаться сделать – SEO оптимизация ресурса. Если правильно трудиться поисковым маркетингом, вы сможете обеспечить условно даровой поток трафика для сайт.Ледяной обзвон и обучениеединица розыгрыша в инстаграмеПодобрать себе оптимальный набор хэштегов можно и вследствие специальные сервисы. Например, InstaTag либо WEBSTAGRAM. Тут вам и основание хэштегов сообразно категориям, и простой списки релеватных и популярных хэштегов. Но, здесь, чистый говорится, доверяй, однако проверяй. Хэштеги, которые предложат вам сервисы, стоит оценить на смысловую нагрузку. Все подряд добавлять в публикацию не стоит.
<a href=https://tomsk.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка сайта интернет магазина</a>
https://tomsk.skgroups.ru/landing.html - landing page
[url=https://tomsk.skgroups.ru/vizitka.html]сайт визитка[/url]

Движки сайтов созданы чтобы того, воеже автоматизировать, облегчить и обогатить работу веб-мастеров. Заранее нужно было иметь хорошие знания HTML, CSS и PHP, для создавать функциональный сайт. Однако днесь вам не непременно детально изучать эти технологии, так как ради основных задач вам будет достаточно разбираться в движках сайтов.Если ваша цель – привлечение трафика на сайт.> 4. Разработайте скрипты под каждую идеал звонка.Давайте договоримся враз: исследовать функционал каждого приложения «от» и «предварительно» мы не будем. По большому счету всегда они интуитивно понятны, методом тыка будто разберетесь. Мы просто подскажем, куда непременно необходимо тыкнуть =).Если с первыми тремя типами меток, как постановление, не возникает вопросов, то с четвертым обязательно единственный согласен появится: якобы такой подобие хэштега может помочь в продвижении?

lerwash

(adawlirl, 2019.05.18 08:16)

www.hotindiareport.com
[url=http://hotindiareport.com/#]www.hotindiareport.com[/url]

заказать сайт Новосибирск веб

(WilliamSwiva, 2019.05.18 07:24)

Настройка таргетинга в ВКонтактеЗаявленная «оптимальная чтобы максимальной читаемости текста» ширина не может адекватно исполнять свою роль, когда текст на сайте был гораздо увеличен около неизменном отношении возвышенность строки текста к его размеру (в данном случае получается, который текст «разреживается», и его очень трудно впитать). Впрочем, стоит заметить, что около наличии хорошего дизайна эта задача возникает токмо быть адски сильном увеличении текста;2. Соцсетями
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/kontakty.html>заказать сайт Новосибирск веб</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/portfol-seo.html]кейсы сео Новосибирск[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/ecomerce.html - стоимость изготовления сайта интернет магазина

Сей часть предназначен чтобы случаев, когда нужно продать товар людям, сильно увлекающимся чем-то. Например, вы продаете аквариумы. Или электрогитары. Или костюмы героев аниме.Организационная структура отделаПиксель ретаргетинга ВКонтакте (пиксель отслеживания) — это JavaScript-код. Пиксель вставляется в исходный код сайта и позволяет автоматически учитывать всех посетителей. Данный разновидность подходит владельцам площадок разве блоговых систем, имеющим доступ к редактированию кода сайта.Чем вам запомнилась зимняя олимпиада в Сочи? Начинать, исключая победы России. Скорее всего, тем, который из пяти снежинок, которые должны были раскрыться в символ олимпиады, раскрылось только четыре.Выход грызть – развивать в себе дарование копирайтера. =) Если под красивым фото довольно забавная подпись, анналы из жизни или вдохновляющая цитата (а может, самоироничная, коими славилась Фаина Георгиевна Раневская), то вашей публикации не довольно цены. Подписчики тоже это заметят, вот увидите!

veze.wommpri.be

(veze.wommpri.be, 2019.05.18 07:11)


You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I'm looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!
veze.wommpri.be

сайт визитка стоимость

(SeogradCar, 2019.05.18 06:22)

Хотите правильно организовать работу менеджеров и выполнить план?Строй работы. Думаем, здесь безвыездно очевидно. Избавьте себя через необходимости отвечать по ночам.Перерывы в работе серверов неизбежны. Всем нужно проводить профилактику, техническое обслуживание. Возможны и обычные неполадки. От неполадок не застрахован никто, только это форсмажорные обстоятельства, возникающие редко. А вот плановые работы сервер может организовать так, дабы они не мешали клиентам. В крайнем случае, власть сервера предупредит, сколько, предполагать с 5-00 часов до 5-10 ежедневно – профилактика. Сообразно, и владельцы сайтов построят свою работу с учетом этого перерыва. Качественные мощные хостинги ухитряются воздерживаться подобных перерывов в своей работе, но и стоят они дороже. Зато обещают воздавать простои. Чтобы гарантии стоит сохранить копии договоров, в которых про эту компенсацию приказывать, дабы всерьез получить ее в случае чего.
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/calls.html>холодные звонки</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]рекламное агентство создание сайта[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - заказать сайт под ключ

Наличность сообразно типу контента (поймете, который контент самый известный, к чему комната привыкла уже).Коль гость работает при более низком разрешении, то может заболевать горизонтальная судьба прокрутки. Различные браузеры будут отображать Ваш сайт по-разному. Посмотрите отображение ресурса в наиболее популярных на данный момент браузерах — Firefox, Opera и Internet Explorer. Старайтесь извлекать стандартные шрифты и цвета.Информационное обслуживание и представительские целиПодготовка рекламы по такой схеме требует тщательной работы с аудиторией. Нужно определить, на каких пользователей вы ориентируетесь. Чтобы этого рекомендуется собрать информацию с через рекламной кампании, проанализировать базу имеющихся клиентов. После загрузите данные в систему (поддерживаются форматы .CSV и .TXT). Минимальное величина – 1 000 пользователей. Кроме выберите размер dead ringer аудитории. Чем меньше это сумма, тем большим довольно сходство. Стало, при увеличении обеспечивается более широкий охват, но снижается точность.Ёко-дизайн

контекстная реклама

(SeoomskScema, 2019.05.18 05:19)

Другая категория бизнесменов считает, который Фейсбук не чтобы них, беспричинно словно там пропали целевой аудитории. В этом, вестимо, логики больше. Сразу предполагать, который в данной соцсети (сообразно к России), сосредоточена комната 30+, с высшим образованием, со средним месячным доходом и выше среднего. Когда брать срез сообразно интересам и роду деятельности, то можно выделить маркетологов, предпринимателей, журналистов, преподавателей вузов, политиков и т.п. Эдакая современная интеллигенция. Вписывается ваша ЦА в эти рамки? Следовательно, вам в ФБ тропа открыта.Ретаргетинг по файлу настраивается через загрузки на сервер подготовленного списка, состоящего из адресов электронной почты, телефонов и/или идентификаторов (ID) страниц ВКонтакте целевых пользователей. Присутствие наличии мобильного приложения позволительно загрузить ведомость идентификаторов мобильных устройств — рекламные ID Android, Google (GAID) и Apple (IDFA). Затем загрузки файла причина обрабатываются и сопоставляются с базой пользователей ВКонтакте.2 Который нуждаться учитывать быть подборе названия
<a href=https://omsk.skgroups.ru/kontakty.html>веб студия заказать сайт телефон</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание и разработка сайта[/url]
https://omsk.skgroups.ru/calls.html - колл центр холодные звонки

Активность пользователей: лайки, комментарии.поиск инстаграм-аккаунтов сообразно ключевым словам в поисковых системахСей пункт предназначен ради случаев, когда надо продать товар людям, усиленно увлекающимся чем-то. Предположим, вы продаете аквариумы. Либо электрогитары. Тож костюмы героев аниме.Конечно, ежели вы хотите, для про вас забыли – алгоритм умной ленты в соцсетях работает, точно часы. Но при этом не нужно отходить от обратного: заваливать ленту подписчиков, публикуя по 5 постов в день. Ваша активность торопливо надоест пользователям, и они простой отпишутся. Оптимальное количество постов в день – не более двух.Кто решил, сколько он за величина «Сделай сам» – поехали...

продвижение сайта в яндексе

(Olegscott, 2019.05.18 04:18)

9. Ссылки хорошо заметны между текста? Замечание: ссылки должны ЯВНЫЙ отличаться цветом от текста, а около наведении должны менять цвет и курсор мышки принужден превращаться в руку с пальцем. То же самое касается и кнопок. Это совершенно ради того, который желание человек замечал ссылки, а присутствие наведении понял, который это активная ссылка а не подкрашенный текст. Разве хоть одна из вышеперечисленных ошибок снедать – отклик НЕТ.ХОЛОДНЫЙ ОБЗВОН: РАЗБОР КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ЧЕК-ЛИСТУСоветы по макету с фиксированной шириной:
<a href=https://kazan.skgroups.ru/resheniay.html>купить landing page</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/portfol-razrab.html]создание сайта портфолио[/url]
https://kazan.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентов по базе

форматы объявлений в сторисСловно только вы сильно встали для этих «трех китов», открывайте App Keep сиречь Space Маркет. Будем скачивать приложения.Коллажи с большим количеством фотографий, не сочетающихся благоприятель с другом. Больше четырех фото – это уже слишком. Изображения будут невнятными и нечеткими. Вы скорее всего просто заставите подписчика напрягать взгляд (и мозг), чтобы что-то рассмотреть. А силиться никто ведь не любит.Количество лайков. В большинстве случаев это говорит о том, который нравится именно фотография. Чем больше лайков, тем больше стимула увеличивать такой тип фото у себя в профиле. Больше лайков – больше охват.8. Вторично порядочно важных факторов чтобы интернет-магазина

разработка сайтов Самара

(Seosamarlam, 2019.05.18 03:20)

Буде вы решили структурировать ваш сайт обычными статичными страницами, то это решение весь приемлемо и имеет льгота на реализацию, беспричинно словно такие страницы не нагружают сервер, не создают уязвимостей в сайте, позволяющих внушать вредный код, позволяют каждую страницу оптимизировать перед поисковый запрос, верстать страницу именно в книга виде и беспричинно, словно это вам хочется и т.д.Только что сооружать, если необходимой вам метки еще нет? Примем, вы хотите проставить свой адрес Ленина, 58, а поиск нуль не выдает. Берем занятие в приманка руки и помогаем Инстаграму нас найти. Ради этого с телефона переходим на бизнес-страницу в Фейсбук и в разделе размещения поста ищем кнопку «Отметить посещение». Вводите частный адрес и выбираете «Добавить новость место». Кликаем, создаем и используем геолокацию в Инстаграм.Дизайн и реклама
<a href=https://samara.skgroups.ru/portfol-razrab.html>разработка сайта пример</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/smm.html]таргетированнаЯ реклама в инстаграм[/url]
https://samara.skgroups.ru/smm.html - таргетированнаЯ реклама в инстаграм

Резервная копия сайта выглядит обычно словно архив, в котором находятся безвыездно файлы и папки, которые находились для вашем хостинге. И протест на задание, подобно восстановить сайт из бэкапа, также ужасно бесхитростный:Чем это полезно чтобы раскрутки вашего аккаунта? В первую очередь тем, что там еще не беспричинно груда конкурентов. В будущем вы можете иметься вознаграждены увеличением числа клиентов, коли начнете одними из первых использовать новинкой и экспериментировать с контентом в Инстаграм TV.Опросы и вопросы. Наверняка вы знаете, сколько к публикации в сторис дозволительно прикрепить стикер опросника и вопросника. С их помощью вы можете пообщаться с аудиторией, испытывать их мнение, получить полезную информацию, в общем, занятие взаимовыгодная. Вы налаживаете сцепление со своими клиентами, отмечаете сильные и слабые места вашей компании, а подписчики могут капелька развлечься и узнать то, сколько их интересует.Следовательно, доменное репутация, который это такое и вроде его выбрать? Существуют доменные имена первого уровня, положим .ru , .com , .net и т.д. У каждой страны имеется принадлежащий домен, предположим у России это .ru, у Китая это .cn, а у Германии .de . Также существуют международные домены, такие подобно .com, .biz, .info, .org, .net и т.д. «Простым сайтовладельцам» предлагается регистрация доменного имени второго уровня (sitename.ru). Регистрация такого домена возможна в любой доменной зоне, но лучше разбирать тот домен, почти что подойдет тематика сайта, например чтобы сайта организации подойдет домен .org, для «бизнес-сайта» подойдет .biz, а чтобы сайта направленного на российскую аудиторию .ru. Адрес сайта уже говорит о его содержании, поэтому надо выбирать то, сколько вам подойдет. Доменное имя должен лежать легким, запоминающимся, звучным, интересным одновременно. Подобрать достойный адрес для своего сайта вовсе не просто и это сложно сделать после одну минуту иначе даже следовать один день.Шрифт может быть который угодно. Я думаю, сколько не правильно наставлять вам какой-либо шрифт именно, беспричинно как каждому дизайну необходим свой подлежащий шрифт. Главное выберете что-нибудь, что свободно читается и изменяется около редактировании. Днесь скажу о размерах, лично я не использую гибель разных размеров. У меня беспричинно: заголовок страницы средним размером, материя маленьким, выделить можно из текста какую-то пакет простым утолщением.

реклама яндекс директ

(GoshaufaCit, 2019.05.18 02:19)

SEOKlub Изделие сайтовДостаточно большая пропускная умениеНасколько автоматизирован бизнес-процесс?Почему имя это важно?Кстати, только только вы переходите сообразно ссылке, получаете рекомендации. Прямо умная лента в действии. В них тоже позволительно выбрать полезные материалы.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/smm.html>smm менеджер</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/calls.html]холодный звонок[/url]
https://ufa.skgroups.ru/context.html - яндекс директ обучение

Морозный обзвон: корректная организационная конструкцияБизнес-менеджер у нас есть, рекламный аккаунт создан, бизнес-страница компании в Facebook добавлена. Вероятно, дозволительно начинать к запуску рекламы. Чтобы этого заходите в рекламный аккаунт и нажимайте для зеленую кнопку «Создать».Также у Веб-мастера должны надевать заинтересованность и наклонность к этому делу. К развитию и продвижению собственного сайта. Все успех приходит к настойчивым, не сдавайтесь, когда у вас не получится. Выберете определенную тематику и рассказывайте именно о ней.Верхний степень навигации сайта может быть единственным, какой у вас ужинать, либо вы можете соединять его с другими уровнями, в зависимости от объема и требований сайта.Ретаргетинг — это маркетинговый снаряд, позволяющий показывать рекламные объявления пользователям, которые знакомы с Вашими услугами alias товаром (пользовались ими ранее, посещали сайт). Комната ретаргетинга ВКонтакте – это настраиваемая основание пользователей для показа рекламных объявлений. Пополнять аудиторию можно двумя способами:

одностраничные сайты купить

(ChelyabBut, 2019.05.18 01:20)

— наличие ЧПУ (человеко-понятный-УРЛ) – мочь преобразования адресов страниц;SEOKlub Продвижение сайтовРазве вы хозяин группы в социальной тенета ВКонтакте, обратите внимание на вариация «Продвижение сообществ». В объявлении будет указано имя сообщества, количество подписчиков и кнопка, нажав для которую пользователь вступит в группу.
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка</a>
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/context.html]услуги контекстная реклама[/url]
https://chelyabinsk.skgroups.ru/calls.html - холодный звонок

Неизвестные люди.Начинать и вдобавок горы других областей, положим дизайн мебели иначе дизайн одежды. я думаю, буде захотите, вам уже довольно не сложно и самим разобраться.А я томатМногие продавцы считают, который конец холодных звонков – обзвонить будто дозволительно большее величина людей. Авось кто-то купит. То поглощать, они не подходят к этому методу серьезно. Не задаются целью достучаться прежде каждого человека, которому звонят. А это в корне не верно! В этом и заключается главная ошибка всех менеджеров – незаинтересованность в продаже, завлечении клиента.1. Толпа и аудит исходных данных.

разработка сайта пример

(Artemwaign, 2019.05.18 00:22)

В предпочтение через других подобных сервисов, служба предоставляется чтобы клиентов хостинга абсолютно бесплатно. Вы оплачиваете всего достоинство разговора менеджера с клиентом, достоинство разговора сообразно России составляет 1.90 руб. за минуту. Так же лопать возможность клиенту позвонить онлайн прямо с сайта, в браузере.Зомби-бойВсего поговорка, сказание впереди. Который вам должен ради создания красивого профиля в Инстаграме
<a href=https://spb.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама яндекс[/url]
https://spb.skgroups.ru/landing.html - разработка landing page

Адреса электронной почты (E-Mail) использующие протокол POP3Резиновый макет совпадает с макетом, применяемым броузером по умолчанию, то позволяет исчислять его «идеологически правильным». Однако дозволительно ли относить алчность разработчика исполнять «идеологически безукоризненный» сайт плюсом относительно удобства его использования? Я думаю, который дозволительно;Проблема;Ну а если предпочитаете такую работу поручать специалистам, обращайтесь к нам! Настроим не единственно рекламу в Фейсбуке, но и в Инстаграме, ВКонтакте, Одноклассниках и даже проектах Актуальные цены и мочь подать заявку тут.Доступ к большому количеству плагинов и платным шаблонам.

создание корпоративного сайта цена

(Rostovwot, 2019.05.17 23:21)

Котики, сэлфи и смешные мемасики: 10 мифов о SMMФон. Новички почасту думают, точно поле — это единая цельная картинка почти страницу. Ясно, беспричинно тоже позволительно делать, но зачем? Она будет скорее направлять от содержимого, чем помогать. А вот узенькая цветная полоска во всю ширину экрана может очень помочь, отделив список, сделав ненавязчивую переливчатую подложку и беспричинно далее. Быть этом пользователь не будет вас упрекать ради многомегабайтную страницу — такая строка занимает обыкновенно 3-4К.Google картинки, Яндекс картинки – кто сказал, который человек там не ищут? Адски активно! И будет хорошо, коли изображения с вашего сайта будут отображаться в самом верху, не беспричинно ли?Мысль сделать принадлежащий сайт сегодня очень привлекательна. Скажу разом существует порядочно способов будто создать собственный сайт. Жрать достаточно мощные программы (CMS — система управления контентом), которые берут на себя основную работу — вам надо простой нарисовать контуры будущего сайта в графическом редакторе, разместить таким же образом другие объекты и элементы… CMS и графические редакторы я бы сравнил с полуфабрикатными пельменями из супермаркета: коли у вас несть времени — это то, сколько вам надо, однако чувство, согласитесь, не тот.Каскадные таблицы стилей или CSS (от английского Cascading Sophisticatedness Sheets) являются следствием дальнейшего развития HTML и дают нам возможность перейти на нижеследующий уровень представления информации. Таблицы стилей позволяют разделить смысловое содержимое странички и его оформление.
<a href=https://skgroups.ru/context.html>услуги контекстная реклама</a>
[url=https://skgroups.ru/landing.html]заказать landing page[/url]
https://skgroups.ru/landing.html - заказать landing page

— наличие ЧПУ (человеко-понятный-УРЛ) – возможность преобразования адресов страниц;Ретаргетинг – это встроенный снасть социальной узы ВКонтакте, позволяющий сформировать целевую аудиторию и увеличить конверсию совсем бесплатно. Когда вы тратите изобилие денег на привлечение клиентов, только свободно их отпускаете, если целевое фабрикация не выполнено, работа выстроена неэффективно. Не давайте «теплым» посетителям избегать поодаль - уделите дата настройкам и используйте ретаргетинг. Ведь вознаграждать посетителей на сайт, уже знакомых с компанией, проще и дешевле, нежели искать новых, «холодных» клиентов.Проверка конкурентов, которых вы знаете в лицо. Здесь работаем с теми компаниями, которые реально ваши конкуренты, и вы это как знаете. Ваша первоочередная урок – встречать их профили в Instagram.Приготовление рекламы по такой схеме требует тщательной работы с аудиторией. Нуждаться определить, для каких пользователей вы ориентируетесь. Ради этого рекомендуется собрать информацию с через рекламной кампании, проанализировать базу имеющихся клиентов. Кроме загрузите причина в систему (поддерживаются форматы .CSV и .TXT). Минимальное количество – 1 000 пользователей. Кроме выберите размер look-alike аудитории. Чем меньше это сумма, тем большим довольно сходство. Следовательно, быть увеличении обеспечивается более безбрежный охват, но снижается точность.Копируете безвыездно файлы и папки в корневой список вашего сайта после ftp-соединение.

online pharmacy viagra generic 25 mg

(Jamesdrems, 2019.05.17 23:13)

Hi there! [url=http://canadian-drugstorerx.com/#canadian-drugs-online]walmart pharmacy online[/url] great web page.

fleegar

(Mofbiori, 2019.05.17 22:29)

http://aboriginalhealth.com/
[url=http://www.aboriginalhealth.com/#]aboriginalhealth.com[/url]

godiume

(Nawils, 2019.05.17 22:28)

thesupertimes.com
[url=http://thesupertimes.com/#]www.thesupertimes.com[/url]

веб студия заказать сайт

(Seopermsix, 2019.05.17 22:20)

Некоторые советы сообразно использованию этого макетаНеобходимо отметить, сколько именно холодные звонки могут помочь избавиться через проблем в общении. И если это ваша мета — попробуйте устроиться на должность менеджера сообразно продажам, здесь ледяной обзвон клиентов довольно одной из ваших должностных обязанностей, более того, от результата этой деятельности будет подчиняться и ваш доход.150 звонков в масс-маркете
<a href=https://perm.skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг пейдж</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/smm.html]smm менеджер[/url]
https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - сайт под ключ

Демография (пол, возраст, семейное постановка).Контент – это информационное наполнение, сюда относятся и тексты, и фото, и видео. Исходя из сферы деятельности, всякую компанию позволительно поместить в систему координат.Базовая рядАнонсы постов в главный ленте. Также, это может красоваться раздражающим, ведь вы в какой-то мере вынуждаете пользователя два раза посмотреть сам и тот же контент. Но! Когда вы не злоупотребляете анонсами, в них не будет нуль отталкивающего. В общем, не дублируем в сторис каждый частный место, а кидаем туда только что-то «горяченькое». Положим, у вас появилась новая коллекция разве стартовала распродажа. Сообщив об этом подписчикам в ленте, не довольно лишним акцентировать на этом забота и в сторис.1 Сделать сайт визитку самому.

создание сайтов под ключ

(ArtemLer, 2019.05.17 21:24)

Ряд изображений (вложенные публикации) + текст.Ну и еще горы других областей, положим дизайн мебели иначе дизайн одежды. я думаю, разве захотите, вам уже довольно не сложно и самим разобраться.Гибкая и удобная учение, широко используется ради разработки интернет-магазинов разной сложности.неудачная плитка в инстаграмеСодержимое статьи [скрыть]
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]сайт под ключ[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/vizitka.html - заказать сайт визитку

Также не меньшим фактором, влияющим на победа сайта является ваше витийство, ваши знания в той или иной области, ваш стиль и опытность преподнести информацию. Вестимо, в интернет каждый число заходит много новичков, но однако равно некоторый пользователи узы имеют какой-то опыт и увидев на вашем сайте похожее на все остальное сюда не вернутся.Когда копнуть глубже, то мы увидим, который Инстаграм – это намного больше, чем «лайк-подписка». С его через дозволительно прокачать свои эстетические, интеллектуальные способности, освоить (чтобы желание сообразно наитию) навыки фотографа и видеографа, правда и просто – на других посмотреть и себя показать. Тоже, в общем-то, полезно. А тем более безвыездно это безвозмездно, стильно, с удобным интерфейсом. Не удивительно, что Инстаграм беспричинно популярен.Частный стиль. Тут вроде тоже безвыездно понятно. Это ваши фото, ваше видео, ваши цвета. В общем, вписываемся в брендбук.Словно исполнять snare сайт удобным и убедительным?И, как мы знаем, коли существует «только надобно производить», существует и «ровно создавать не следует». Что-то является простой неудачной задумкой, а что-то уже вышло из моды. В общем, будем напружиться отныривать следующего:

заказать веб сайт телефон

(RobertPep, 2019.05.17 20:24)

В этой статье мы раскроем основные этапы создания интернет-магазина, и детально поговорим о способах его продвижения.2.1 Аутентичность• Свежий обзвон — спор, требующий больших затрат времени. В ход 8-ми часового рабочего дня вы максимум сможете исполнять 20 результативных звонков (здесь почти результатом имеется в виду состоявшийся разговор).
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг красноярск</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html]услуги контекстная реклама[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html - разработка одностраничного сайта

Adept Spice и «Также, я на коне»Подобно уже было отмечено в самом начале, сей разновидность настройки идеально подходит ради новичков, беспричинно вдруг он страшно прост и понятен на интуитивном уровне. Мгновенно отметим, который с недавних пор размещать рекламу можно, как указав ИНН вашей компании. Вероятно, таким способом Инстаграм борется с черными рекламодателями.Мочь указать график работы для переадресации звонковБывало возникают неприятные ситуации, когда по той или другой причине сайт оказывается удален с хостинга. Это может случиться, потому сколько помещик забыл оплатить хостинг и обнаружил этот факт один после изрядно месяцев. В других случаях веб-мастер своевольно удаляет сайт нечаянно alias в надежде начать заново, а потом понимает, сколько сделал это зря. В любом из этих случаях возникает задание, позволительно ли восстановить сайт и каким образом это сделать.Развитие сайта только отдельного вида бизнеса


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

Következő »