Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpg 

Népi énekről...

 

A paraszti társadalomban természetes volt, hogy a gyermekektől kezdve a legidősebb korosztályokig egyaránt szinte mindenki tudott énekelni, a zene, a népdal születésüktől kezdve végigkísérte életüket. Sajnos ez már a múlté. A modern ember alig énekel, s ha énekel is, dalai általában a múló divathoz kapcsolódó, kevésbé értékes "alkotások".

 

Szeretném megmutatni, hogy a népdal nem csupán a régi idők emléke, hanem a mai ember is magáénak érezheti.
Lajtha László írja: "A népzene nemcsak egy lepréselt virág, hanem élet is." Ezt a zenét azonban ma már csak tudatos tanítással -tanuIással lehet életre kelteni.

 

 

A régi falusi közösségekben a dal szájról szájra szállt, vagyis hallás útján terjedt. Ezt a tanulási módot kíséreljük meg alkalmazni a mai élet szabta keretek között úgy , hogy magnetofonkazetták hallgatásával sajátítjuk el a dalokat.

 

 

A tanulás alapja tehát az eredeti hangzó forrás, melyet a kottaképek csupán kiegészítenek, magyaráznak. Bartók Béla szerint ugyanis "bizonyos hangadásban, hangszínben, tempóban és sok más apróságban megnyilvánuló előadásmódok nagyon jellemző hozzátartozói a népi zenének: tehát nem csupán a dallam leírható hangjai a fontosak, hanem a dallam előadásával járó sok egyéb tulajdonság is, mint a dallam megjelenítő eszköze."

 


A népdal tanításának legfontosabb feltétele a hangképzés ismerete, mely bármilyen műfajú énekléshez elengedhetetlen. Bár a hangképzés alapszabályai bizonyos mértékben az összes énekes műfajra egyaránt vonatkoznak, számolnunk kell módszertani különbségekkel is, melyeket a népi dallamvilág stiláris eltérései szabnak meg.

 

A népdaléneklés váljék közkinccsé, és tovább éljen a következő nemzedékekben.

 

A népi ének tanításának szakirányú feladatai

 

 

-   Az énekes népzene hagyományainak a megismertetése.

 

 

 

-   A népdalok hiteles megszólaltatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel.

 

 

 

-   Az emberi hang sajátosságainak megismertetése.

 

 

 

-   A magyar népzenei dialektusok sajátosságai.

 

 

 

-   Az énekhang technikai adottságainak fejlesztése.

 

 

 

-   A növendékek zenei képességeinek fejl.

 

 

 

-   Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzet fejl.

 

 

 

  - A dialektusok díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejl.

 

 

 

 

A népi ének tantárgy tanítása korosztályonként, tagozatonként tematikájában és módszerében azonos, az elvégzendő anyag mennyiségében és összetettségében azonban különbözik.

 
 

A javasolt zenei anyag kiválasztását mindig a tanuló életkora, technikai tudása, muzikalitása és zenei érettsége befolyásolja. A képzési program lehetőséget ad arra, hogy a fejlesztési ütemet a tanár a tanuló egyéni adottságainak figyelembe vételével határozza meg, így a képzési idő lerövidíthető. A kiemelkedő képességű növendékek számára második osztálytól lehetőség nyílik arra, hogy magasabb óraszámban (heti 2x45 perc) tanulhassanak.

  

Az alapfokú tanulmányok befejezése után a legkiválóbb tanulók továbbtanulhatnak a zeneművészeti szakközépiskolában, de tudásukat a továbbképző 7-10. osztályaiban is fejleszthetik.

 

 

Népi ének előadásmódjáról...

 

Minden stílus sava-borsa az előadásmód. Minden stílus meg is teremti a maga sajátos előadási fogásait. A régi népdalok itt-ott még hallható énekmódja az a legfeltűnőbb vonzóerő, amiért ma annyian lelkesednek érte; ezzel az énekmóddal „felöltöztetve” lesznek jelentősek néha egészen jelentéktelen dallamok is, sokszor stílusban idegen, pár hangnyi dúr dalocskák is.

 

Melyek tehát a megvalósításnak azok a sajátságai, amelyek kívül esnek a dallam szigorúan értelmezett, saját tulajdonságain? Ilyen az énekes hangszíne, a választott hangmagasság, az egyéni vagy területenként szokásos tempó; ilyen a kezdő lendület, amely a dallam tempóját ritmusát is befolyásolja; ilyen az előadás színezése vagy a színezéstől való tartózkodás, és mindenekfölött a díszítés, a dallamhangokon felül alkalmazott díszítő hangok, amellyel az énekes körülfonja a dallam alaphangjait.

 

Ezek mellett hozzátartoznak még az előadás stílusához olyan elemek is, amelyek a dallamnak is sajátságai, de az énekes az előadás folyamán pillanatnyi ihlete szerint rögtönzi, változtatja: ilyen a pontozásnak egyéni alkalmazása, és ilyen a variálás, ami bizonyos dallamfajtákban vagy bizonyos régies hagyományú területen, bizonyos egyéniségek énekében nagyobb mértékben változtatja meg a dallam főhangjait is, s az állandó változtatás a lehetséges, egyenlő értékű fordulatokból változatos, művészi fölépítést alkot egy sok versszakos előadásban; vagy sablonos menetekből ötfokú fordulatokkal népi stílusú dallamot formál. Stílust jelenthet az előadásban bizonyos dallamok hangszerrel együtt hangzó éneklése, sőt stílussá válhatnak bizonyos modorosságok is: az oktávtörés vagy más énekes fogások. Lássuk sorban mindezeket.

 

A hangszín különbözteti meg legjobban a régi, hagyományos éneklést a maitól és a nem népi előadástól. De mindenféle népi éneklés is különbözik a tanult énekesekétől: a hangképzés természetességében.

 

A nép, ha dalol, mindenekelőtt szöveget mond torzítatlanul, méghozzá a tájszólás erős színeivel; emellett énekel, ahogy tud. A tanult énekes mindenekelőtt szép hangot akar képezni, emellett mondja a szöveget, ahogy lehet. Ezért minden egyes hangot külön „megformál”, míg a népi énekes csak dallamsorokat, zenei egységeket formál meg. Ez tehát már hangzásban is különbséget jelent mind a régi, mind az új népi előadással szemben. De a két népi énekmód is különbözik egymástól. A régi dallamok hagyományos hangszíne ünnepélyes, komoly, mondhatnánk: meghatódott volt.

 

 „Az öregek, különösen Erdélyben egészen más gégebeállítással, a közönséges {159.} beszédtől elütő, megilletődött, ünnepi vagy derűs: egyszóval sokféle hangszínnel énekeltek.” Különleges gégebeállítással különleges hangszínt hoz ki összeszorított torkából 0147 dalunk gyimesi énekese. Itt is tapasztalhatjuk, hogy egy még dallamnak alig nevezhető, három hangon recitáló zenei mag mit nyer a díszítéstől: a három hangot körülburjánzó, furcsa, préselt hangszínű díszítmények és a hangismétlés sajátos hatása teszi ezt az éneket olyan egyedülállóan megragadóvá.

 

Díszítményeinek ez a sajátos hangszíne van olyan különös, mint egyes lapp énekesek díszítményeinek hangszíne (amit Szomjas–Schiffert felvételein hallhatunk). Nyilván valami nagyon ősi időkből származó énekmód ez, aminek mégsem „primitívsége” ragadja meg a hallgató figyelmét, hanem kifejező ereje.

 

Egészen más hangvétel jellemzi a mezőségi énekeseket. Ott a nagy magasságban, feszített, érdes éneket kedvelik. Ez a magasba törő, minél élesebb éneklés különben másfelé is megvan, például Gyimesben is, sőt ott is, ahol már régi énekstílus nem él. Az Abaúj megyei Ájban mondta egyik 30 év körüli asszony, aki a maga korosztályának vezető énekese volt: „Mi így danoltunk, igen gyorsan meg igen magosan”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Ennek az uralkodó követelménynek a mély alt hangúak nem mindig tudtak eleget tenni. Panaszkodott is egy jó dalosom, hogy nem bírja „oj élesen” (vagy »vékonyan«, »oj igen fel«); belefájdult a feje, az ér a homlokán, a templomi feszített éneklésbe. (Itt óhatatlanul eszünkbe jut Arany Bolond Istókjának temetési jelenete: „A két tanitvány, duzzadó nyakinnal Erőlködé a felső nyolcadot, És, mintha fojtogatták vón’ patinggal, Fejökbül a szem úgy kidagadott; Tán az akasztás sem jár annyi kinnal...”) Úgy látszik, régi hagyomány ez a népi éneklés mindenféle műfajában. Az ájiak, akikről szó volt, már csak új stílusú dalokat énekeltek ilyen „élesen”; a gyimesiek régi keserveseket, de nem kevésbé élesen, persze azért valami más hangszínnel: nem az ájiak és más magyarországiak egyenletes, csengő, világos mellhangjával, hanem valami préseltebb fejhangon, ami amazok derült hangzásával szemben valóban „keserves”, panaszkodó, majdnem félelmetes hatást kelt (013, 047/a).

 

Nem lehetetlen, hogy ezek a hegylakók énekükben is megőriztek valamit azokból a kiáltásokból, amivel egyik csúcsról vagy gerincről a másikra adtak jelt és felelgettek egymásnak: az úgynevezett „hüdintések”-ből (0197/d). Mindenképpen számolnunk kell ezekben az éles éneklési módokban azzal, hogy a messzeható hang volt bennük a cél, elsősorban a férfiak énekében. (Ugyanakkor az igazi klasszikus, díszített, régi előadóstílus sokkal kevésbé törekedett erős hangra, inkább bensőséges, telt hangzásra.)

 

Az új stílusban a csengő, átható hang az ideál; és a mindig magasabbra törő éneket egyes variációkban is tettenérhetjük: egyes dalokban a magasabbra törő lányok mindegyre magasabb megoldást alakítanak ki, s ez meg is marad a különböző alkalommal följegyzett változatokban. 0370, dalunk mellé tegyük oda az alábbi (áji) variánst és más változatokat:

 

Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

 

{160.} Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak...

a) egy előbbi, alacsonyabb változatot mutat be, b) egy későbbi magasabbat, s c) egy föltehető, legkorábbi megoldást.

 

Ezek a változatok együtt is hangozhatnak, mert gyakori jelenség, hogy a lányok-legények közös dalolásában ugyanannak a menetnek többféle megoldását egyszerre halljuk, például skálaszerűt ötfokúval együtt, vagy az ilyen tercpárhuzamban lévő megoldásokat: ezek együtthangzását szeretik is. Ájban mondták erről: „Aztán azt tetszik gondolni, hogy nem szép az, mikor többen többféleképp dalolják?” „Tudja Ilon néni, az osztán olyan szépen mén, mikor többen danolják, aztán mind más furmán mén”. (Vargyas 1941, 51.)

 

Azonban akár régi stílus él még valahol, akár az új, egyben mindig hasonló az igazi paraszti előadás: nincs benne színezés, megjátszás, „előadás”. Változatlan, egyenletes hangszínnel, erősség változtatása nélkül – legalábbis szándékos és színezésre törekvő hangerőkülönbség nélkül – hangzik el az egész ballada vagy sok versszakos lírai dal. Hangerőkülönbség annyiban áll elő, hogy a sor vagy a dal végére elfogy a lélegzet, s ott elhalkul az ének, néha egészen elenyészik, hogy az utolsó szótagot nem is mindig halljuk. De ennek nincs dinamikai árnyalásjellege. Vannak olyan öregek is, akik nagy erővel meglökött hanggal kezdenek, s aztán elhalkul a hangjuk.

 

De ez sem szándékos árnyalás, s nem is jellemző az igazi, régies előadásmódra. Az új stílusban pedig kétféle énekmód szokásos: az egyik derült, harsány, gyors s ennyiben merev éneklés, a másik – különösen kezdéskor, közös éneklés elején, például amikor a lányok még magukban vannak a fonóban és várják a legényeket –, lassú, kötött, minden hangot jól kihúzó ének. Újabb felvételeken, különösen idősebb asszonyok énekében, már majdnem mindig csak ezt a „kezdő” hangulatú éneklést hallhatjuk új stílusú dalainkban is. De akár gyors, akár lassú, mindkettő egyenletes és egyszínű.

 

Az öregek balladaelőadása – régi hagyományú területen a fiataloké is – ezt a hagyományos, színezés nélküli előadást követi. Hangszín, hangerő változatlan az egész történet alatt; az ünnepélyesen, megilletődötten énekelt dallammal csak kiemelik a hétköznapokból a történetet, a mindennapi élet fölé stilizálják, s a hatást rábízzák a szövegre, amelynek minden szava súlyt kap ebben az éneklésben, s mint egy lassított film lepergetve növekszik hatásában. Azt is tapasztalták az első gyűjtők, hogy a legrégiesebb hagyományt őrző öregek a balladát és a hozzá hasonló hőfokú lírai dalokat behunyt szemmel, merev tartásban adták elő. Néha sajátos taglejtéssel, egyik fülük mögé tartott tenyérrel énekeltek. A behunyt szemmel, {161.} sőt hátrabillent fejjel előadott balladát tapasztalta C. Sharp is, az angolok „Bartókja”, az amerikai Appalache-hegységben; a fül mögé tartott tenyérrel pedig mongol énekest láttam énekelni. Ezek tehát nemcsak a magyar parasztok szokásai, hanem vagy valami régi hagyomány maradványai, vagy egy általános, emberi magatartás sokfelé jelentkező változatai.

 

Még színtelenebb az az énekmód, amit „sebes parlando”-nak nevezhetnénk: amikor a díszítetlen alaphangokat szinte hajszolt beszédtempóban pergeti le az énekes anélkül, hogy recitálásról beszélhetnénk; ezt már az ilyen dallam nagy íve is kizárja, valamint a közbeiktatott, hirtelen lefékezett hangok, amelyeket egy-egy melizmával is kiemel a gyors hangok közül. Ez világosan előadási sajátság, ami belső feszültségből ered, és feszültséget éreztet (0104).

 

Teljesen azért a színezés sem hiányzik a népi gyakorlatból. Bizonyos műfajok megengedik, sőt megkívánják: bordalok, mulató nóták, tréfás, jelenetszerű darabok, obszcén vagy kötődő szövegű táncdalok. Ezekben a csattanót vagy a különleges hangulatot kiemelik, éreztetik. Általában a jókedvet szokás jobban kifejezni, a szomorúság, bánat, panasz tartózkodóbb. (Nyilván, mert amúgy is erősebb a hatása.)

 

A díszítés, sajnos már nagy területen kiment a divatból a magyar népcsoportok többségében, csak egy-egy régies folt öregeitől lehetett még fölvenni: Dél-Dunántúlon, szórványosan az Alföldön, s máig igen szépen díszített dallamokat hallhatunk Erdély és Moldva falvaiban. Bartók és Kodály a Székelyföldön még dúskált benne, ma már inkább csak a bukovinai székelyektől hallani, valamint a Mezőségen, Gyimesben és mindenütt Moldvában (015, 066–067, 069, 0102, 0113, 0117, 0147).

 

Moldvában Veress Sándor még a 30-as években közösségben énekelt, díszített dallamokat hallott, amikor a fiatal lányok és asszonyok csoportja minden díszítményt hangról hangra egyformán énekelt. (Veress 1931, 133–134.) Vagyis ő még hallotta azt, amit Bartók kikövetkeztetett a székelyeknél, a kiveszőben lévő gyakorlat maradványaiból és a románok archaikusabb hagyományainak analógiájából. Ennek az egységes ékesítésnek feltétele, hogy a díszítések helyét és formuláit a hagyomány megszabja, s bizonyos tartózkodás is szükséges az alkalmazásában, olyan leszűrtség, ami csak bizonyos előre látható és természetes megoldásokat enged meg. HFM 1964 I/b-t ugyan egyetlen, magányos moldvai énekes adja elő, de versszakról versszakra azonos díszítményekkel; ez nyilván ennek a kikristályosodott, moldvai „közösségi” díszítésmódnak következménye. Annak ellenére, hogy sok versszakon keresztül pontosan ismétlődnek ezek a hajlítások, sosem válnak unalmassá, s minden belföldi és külföldi hallgatót elragadtak különleges szépségükkel.

 

Pedig talán mégis fokozottabb művészi teljesítményt nyújt az olyan díszítés, amit már csak egyéni teljesítményként, magányos énekben tapasztalhatunk: amikor a díszítések gazdagon burjánzó hajlításai mindig új és új megvilágításba helyezik a dallamot, sőt maga a dallam is változik egyes hangjaiban, amint az énekes {162.} a pillanatnyi hangulata szerint alakítja. (Például: 0113 – ez még tulajdonképp mindig ugyanaz egészen apró eltérésekkel. Igazi példája 137–138.)

 

Már megismertük a gyimesi énekes sajátos, primitív – de nem szépségben és hatásában primitív – díszítésmódját. Egészen más világ a dél-dunántúli hagyományt képviselő öregek hajlítástechnikája: leírva gazdagon ömlő ornamentikát látunk, de meghallgatva nagy részét alig halljuk; nagyon finom, átfutó mellékhangjaikból csak egy-egy fontosabb kap erősebb hangzást és jelentőséget (0117).

 

A szintén odavaló Csirke János töredezett hangján pedig még gazdagon áradó díszítések veszik körül a dallamot – ez a régi hagyomány folytatása –, amellett azonban sajátos, magas hangszíne, el-elfúló, majd meg-meglökött hangja már biztosan nem az általános hagyományt képviseli. (Ezért nem választottunk tőle hangzó példát, bár az utóbbi évek népdalfesztiváljain sűrűn szerepelt.) Palócok közt is találunk még gazdagabb díszítést (087), de a hagyomány kiveszése, vagyis az ellenőrzés és példa hiánya okozza, hogy ennek az énekesnek bizonyos szertelenség van hajlításaiban, amint a dallamnak már a variáláson túlmenő, állandó elforgatásában is.

 

Túlzott a díszítés a különben nagyon szép és hagyományos stílusú körösfői asszony éneklésében is: 0111-ben nagyon ki akarta vágni a rezet, s a máskülönben alig díszített (sőt inkább díszítetlen) 11-est szokatlanul kicifrázta. Itt ugyan minden „hagyományos”, máshol is előforduló, de ez a példa már szinte az a „beteg ló”, amelyen minden lehető betegséget bemutatnak, de ami az életben sosem fordul elő. Ehhez hasonlít egyetlen alföldi, díszített fölvételünk, a szentesi tekerősök cifrázott éneke: ez is a gazdagság egykori maradványa, de talán már nem is jellemző képe (015). Még alkalmunk volt a régi, „alföldi” hagyomány finom, tartózkodó hajlításait hallani egy szatmári énekes és táncos öregtől; sajnos, akkori magnetofonunk és szalagunk minősége nem engedi meg, hogy lemezen bemutassuk. Mikorra jó minőségű felvételt tudtunk volna készíteni, addigra elvesztette hangját, sőt emlékezete is kihagyott. Így csak kottáról mutathatjuk be egy dallamát:

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.

 

4. Nem loptam én életembe, Csak egy csikót Debrecenbe.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár.
Fújd el szellő lopott nyomát, Sohse leljen meg a zsandár!

 

{163.} AP 5438/a Nyeste András 60 é. Kiskálló (Szabolcs) 1955. Bacskai K.

 

Ha ennek a gyakorlatnak törvényszerűségeit akarjuk megismerni, valóban csak Erdélyből és Moldvából vehetünk példákat. Sajnos, az erre vonatkozó vizsgálat még csak a kezdet kezdetén tart. Egy korábbi vizsgálat (Rajeczky 1956) moldvai énekesek díszítményeit vetette össze gregorián melizmacsoportokkal, amelyeknek egykori, valóságos ritmusára következtetett az élő gyakorlatból. Eredménye – hogy a díszítmény mindig a főértékeket osztja fel, aprózza ki – nyilvánvalóan csak giusto dalok melizmáiban érvényesülhet, esetleg ritkán, poco rubatóban. A kezdő és végmelizmákat ki is veszi ebből a megállapításból. Az igazi rubato dalok nagyobb díszítménybokrai mindig megnyúlást okoznak, vagy már eleve hosszú, kitartott hangokon jelennek meg. A rubato dalokban több a változatosság is.

 

Paksa Katalin ezekre vonatkozó, sajtó alatt lévő vizsgálatai annyit már kimutattak, hogy a kvintváltó dalok magas és mély, egyező pontjain a díszítmények is utánozzák az egyszer már elhangzottat, s ezzel is igyekeznek kiemelni a két rész megfelelését. (Vö. Olsvai, egy sajátos esettel kapcsolatban.) Egy-egy jellegzetes és szépen díszített régi példán azt is kimutatta, hogy a díszítmények törvényszerűen azonos dallamhelyeken jelennek meg, függetlenül attól, milyen szövegrész van alattuk. Ugyanerre az eredményre jutott Rajeczky is elemzett példáin. Tehát a dallamhoz alkalmazkodnak, nem pedig valamely szövegrészen, szótagon bontakoznak ki; vagyis a zenei tagolást hangsúlyozzák. Ezért marad díszítetlenül a „törvényszerű” díszítésben a 2. és 4. sor záróhangja, hogy a dallam-szerkezet két főpillérét ne takarják el a díszítmények. (Paksa) Kitűnő példa erre 137.

 

Ez az azonos, előre meghatározott helye és mennyisége a díszítésnek adja meg az alapot a közösség egyértelműen alkalmazott gyakorlatának, ami a közös éneklés díszítményeit szabályozza. Ugyanakkor azt is látjuk a 137. példában, hogy a változatosságot is szolgálhatják a díszítmények, ha az azonos helyen néha bővebb, néha egyszerűbb hajlítást alkalmaznak, egy-egy alkalommal el is marad, majd utána újra még gazdagabban fonja körül a megfelelő dallamhangot. Ez meg nyilván az egyéni alkalmazásnak, egyúttal a művészileg megkomponált, több versszakos előadásnak a követelménye. Ilyenkor „merészebb” megoldásokat is hallhatunk, aminőt a szokás által megszabott közösségi gyakorlat nem alkalmazna.

 

Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,

 

{164.} Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,
Kinek mint tëngërnek, megáradott hobja
Sok búnak, bánatnak körül vëtt nagy árja,
Mert a vitézëknek esöttë ma ëgy híjja.
Fëlemelé Kádár szëmeit az égre,
Mondván: Uram Jézus jöjj segítségëmre.
Nosza jó katonák, harcoljunk két kézre m
Mert nem latok embert jőni segítségre.
A zászlótartónak fëlszóval kiálta:
„Vidd e-l fiam, vidd el az zászlót más útra.
Hogy el ne vesszën mi urunk keves hadja m
Mert Magyarországért m mëghalok én még ma.
Kiontom vérëmët én szëgény hazámért,
Ezënről mëghalok kedves nemzetëmért.
Nëm szánok érette bizony ontani vért
Mert én a Krisztustól vëszëk jutalmad’ s bért.

 

1. Óh mel gyázëba borul-t síralmas esztendő, m
Melben ami szivünk Nem örvendëzendő,
Hanem szëgény hazánk majdon elveszendő,
Hanem leszen Isten rajtunk könyörüllő.

 

2. m Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
Immár a hazánkba nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük a zegeknek Urát,
Elveszeszt az isten mintë régën Sodomát.

 

3. (M)mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëgnëm tartották ő parancsolatát.
Nyisd mëg én Istenëm imádságënak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáznyócba böjtelőhavába
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába.
Sok apák, sok anyák fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejökët

 

(1) Ó mel gyászba borult siralmas esztendő,
Melben a mi szivünk Nem örvendëzendő.
Hanëm szëgény hazánk majdon elveszendő,
Ha nëm lészën Isten rajtunk könyörüllő

 

2. Mit hozánk fejünkre ammi bűneinkkel
immár a házunknál nem lakunk békével
Ha nëm ëngeszteljük azegeknek Urát
Elveszeszt az istenn mint régënn Sodomát.

 

3. m Mért veszté el Isten Jéruzálëm várát
Hogy mëg nëm tartották ő parancsolatját.
Nyisd mëg én Istenëm imádságnak házát
Vagyon esztendeje nëm láttuk ajtaját.

 

4. Ezërhatszáz nyócba böjtelőhavában
Voltunk annagy harcba Gyilkos patakába
sok apak, sok anyak fiokat keresik
m De a pogán török elvitte fejököt.

 

Kodály saját fonográfhengerein: F 247–249. Borbát András 60 é. Kászonújfalu (Csík) 1912. Az első 4 versszak a Kádár István históriából, utána 4 versszak eg ymásik históriás énekből, majd ugyenez még egyszer felvéve. A dallam azonban mindháromszor ugyanaz.

 

{166.} Hasonló ez a pontozás „átlagos” törvényszerűségeihez és annak egyéni, merészebb, néha törvényellenes alkalmazásához.

 

Az utóbbi mindig együttjár a variálással is, amit Kodálynak már klasszikussá vált közlése is bemutat, a Kőműves Kelemen 36 versszakáról készült fonográffelvétel részletes lejegyzése. (Lásd a 138. példát.)

 

A példán láthatjuk azt az eljárást is, amit Paksa Katalin számos díszített, régi dallamon megfigyelt, hogy a melizma sokszor átveszi a dallam főhangjainak szerepét is, illetve azokat díszítménnyé változtatja át.

 

Borsai Ilona vizsgálata (1959) még az új stílusban is ki tudta mutatni, hogy a hajlítások – a régihez képest természetesen szerény, többnyire egy hangból álló hajlítások – bizonyos törvényszerűséggel jelentkeznek, és bizonyos nagyobb hangközök kitöltésére, bizonyos csúcspontok kiemelésére, a dallam főhangjainak érzékeltetésére szolgálnak, pontosan arra, amire az egyenlő értékű, különböző dallammenetek is szolgálnak a variálás során. Megfogalmazása szerint: „Mint a dallam tartóoszlopaiba kapaszkodik újból és újból az énekes, összeegyeztetve így a merész kilendüléseket a szilárd otthonérzés biztonságával.”

 

Azt is megállapítja, hogy az itt tapasztalható váltóhangok, előlegzések és hangközkitöltő lépések megegyeznek a 16–17. századi díszítő eljárás szokott fogásaival. Tehát szinte az emberi ének általános követelményeiből fakadnak. Ezúttal nem lehet szó a régi, műzenei gyakorlat esetleges maradványáról, hiszen ez a hajlítástechnika egy korábbi, gazdagabb ornamentika után lépett annak helyébe, egy egészen más, tulajdonképpen díszítetlen stílusban. Tehát azt az alapkövetelményt tartotta meg belőle, vagy azt valósította meg helyébe, ami nélkül, úgy látszik, az ösztönös énekkultúra nem tud létezni.

 

Már az idézett példákban is láthattuk, hogy az énekes nemcsak azzal teszi változatossá előadását, hogy a díszítményeket soha nem alkalmazza teljesen egyformán, hanem azzal is, hogy magát a főhangokat is cseréli, változtatja. Ez már variálás, és a későbbi fejezetben foglalkozunk vele részletesen. Azért itt is meg kell említenünk, annyira összefonódik egy bizonyos dallamstílus előadásmódjával. Hiszen a díszítés is nemegyszer variálás: a főhang megváltoztatása. Mindaz a változás, ami egy énekes egyszeri előadása folyamán beáll, még előadásmód is amellett, hogy már a variálás első lépéseit is jelenti. Igen sok dalunk különböző följegyzései nem is mutatnak nagyobb eltéréseket, mint ami egy előadáson belül mutatkozik benne. Mégis, minthogy ezekkel a kisebb-nagyobb eltérésekkel kezdődik meg az a folyamat, ami a nagyobb eltérésekhez vezet, és a tulajdonképpeni „variánsokat” létrehozza, az egész folyamattal együtt fogjuk tárgyalni.

 

Ugyanez a változatosságra törekvő és zenei felépítést kialakító előadás kívánja meg a pontozás szabadabb alkalmazását is. A 90–95. példában láttuk már, hogyan élt evvel a lehetőséggel a már említett áji leány. Végül még kimondott „szabálysértést” is megengedett magának. Mindezt a dal egyszeri megvalósítása, az „előadás” alakítja a kész nyersanyagon, a dallamon az ihlet, a pillanatnyi ötletek és a tudatos felépítés hatása alatt.

 

{167.} Egészen másfajta előadást kíván a parlando dallamok stílusa. Ezekben sem díszítés, sem ritmikai árnyalás nem lehetséges, mindössze a variálásnak lehet valami szűkebbre szabott lehetősége. Ami itt az előadótól függ, az egyedül a lendületnek és a sorvégi megállásoknak egymáshoz mért aránya és a hangszín. A tempó sajátos gyorsasága a mezőségi–gyimesi énekesek recitáló dallamainak is ad valami sajátos hatást: példa rá 0104. Ez a „sebes parlando” már területi stílusnak látszik: ha nem is mindenki él vele azokon a területeken, de máshol így nem jelentkezik.

 

Már a modorosság határán jár az a sajátos, erdélyi előadási sajátság, hogy az utolsó szótagot elnyelik a sor végén, különösen az utolsó sor végén, a dal befejezésekor.

 

Egy borszéki Kádár Kata-felvétel (MF 1167/c) lejegyzésére írta rá Kodály ehhez az elnyelt záróhanghoz: „Ahol vagy akinél ez az utolsó hang elhagyása rendes szokás, ott az utolsó hang még kivételesen sem szólal meg, sőt gyakran az utolsó előtti hang ilyen ornamentummal végződik”, és rámutat az alaphangról csúszással lehajló, nyögésszerű melizmára. Egy másikra, F 253 (= AP 6028/g) „Egy kicsi madárka”, Kodálynak 1912 kászonimpéri gyűjtésű dalára pedig: „Xutolsó szótagot nem ejti ki; a hangja többnyire határozatlan nyögésbe csuklik (oláh-székely szokás szerint).” Erről már Bartók (1967 II. 33) is megemlékezett, mint román hatásról az erdélyi magyaroknál; részletesen foglalkozott vele Almási István (1969). A kiindulás az a bizonyos elhalkulás lehetett a dallam végén, amit már említettünk, amikor elfogy az énekes lélegzete. Különösen érezhető ez az elhalkulás a tipikus záróritmusokban (31/bc). Ebből azután már modoros „stílusfogás” lett: egyes énekesek egyáltalán ki sem ejtik az utolsó szótagot, vagy néha két-három utolsó szótagot sem (0111, 0141, 0143, 0151 és egészen szertelenül 0318).

 

Még sajátosabb a mezőségi énekeseknél tapasztalható érzéketlenség a szöveg szótaghosszúságával szemben. Az ő előadásuk amellett igen erős ritmuskülönbségekkel él, sokszor a nyolcad és pontozott negyed arányát az 1:3-ról 1:5-ig, sőt azon túl is fokozzák (pl. 0300); ugyanakkor ezek a nagy hosszúságkülönbségek egyáltalán nem a szöveg hosszúságviszonyaihoz igazodnak, mint ahogy ez a magyarban általános, hanem sokszor éppen a nagyon rövid hangra hosszú szótag esik. Ez azonban itt nem kivételes eset valami hatás kedvéért, hanem szinte rendszeresen előforduló gyakorlat, és néha már idegenszerű benyomást is kelt. Ez a sajátság kisebb mértékben már nyelvjárásukban is jelentkezik: a hosszú szótagot valamivel rövidebben ejtik, mint a többi magyar népcsoport. Ez néha csak érdekes különbség az énekben, néha azonban már nagyon feltűnő. Semmi esetre sem szabad a mezőségi ének- és tánchagyományok nagy értékei miatt ezt a sajátságot is valami ősiségnek, valami „igazi hagyomány”-nak tartani. A magyar nyelvnek a hosszú és rövid magánhangzó pontos megkülönböztetése olyan alapvető sajátsága, amely megkülönbözteti más népektől, s amellyel jelentéskülönbségeket tud érzékeltetni. Ennek gyöngülése csak különleges helyi fejlődésből származhat.

 

Igën elindula tizën

 

{168.} Igën elindula tizënkét kőmives az tizënharmadik Kelemën kőmiess.
Mënnek igën mëssze, nem es igën mësszej, hogy ők fëlofogaggyák magos Déva várát.
Hogy ők félfogaggyák, hogy azt fëlépítsék, hogy ők félfogaggyák, hogy ők fëlépítsék.
Az kit nappal raktak éljel az elomlott, az kit éljel raktak, nappal az eldülött.
Kelemën kőmives étszakajálmábo jétszakajálmában aszt azálmot láttaj.
Kelemën kőmives étszaka jálmában, étszakajálmában aszt álmot láttaj.

 

László Máténé 65, Kászonjakabfalva (Csík) 1918 Kodály. NB. csak az első 5 versszakot közöljük példaképpen. A teljes közlés megtalálható a Visszatekintés II. 78–79. lapja közt.

 

Sajátos modorosság az oktávtörés, és esztétikai hatása elég kellemetlen akár új stílusban, akár régi énekben. Nem minden énekes tudja jól megválasztani a kezdő hangmagasságot, ennek következtében vagy nagyon mélyre vagy nagyon magasra kellene mennie, amit nem bír el hangterjedelme. Néha oktávval mélyebben vagy magasabban folytatja. Különösen kellemetlenül hat ez kvintváltó daloknál vagy AA’ kezdetű újaknál. Ilyenkor a kvintváltás helyett ellenkező irányban kvartváltás keletkezik. Természetesen ismerve dalaink szerkezetét, ez már nem zavar meg senkit; de cseremiszek hasonló oktávtöréseit a gyűjtők még nem tudták megfelelően értékelni, s a dallam hibás lejegyzésben van megörökítve.

 

Az oktávtörés általában kénytelenség. De a sűrűn ismétlődő megoldás helyenként már gyakorlattá vált: az énekesek minden kényszerítő ok nélkül feldobják a dal utolsó hangját egy oktávval magasabbra, ami többnyire a 2. fokról való lelépést változtatja át szeptimugrássá. Ez már modorosság; de minthogy sűrűn előfordul, kénytelenek vagyunk megemlíteni.

 

Az énekhang nemcsak önmagában hangzik el – akár egyéni, akár közös énekben –, hanem hangszerrel együtt is. Régi szokása a magyarságnak együtt {169.} énekelni a hangszeres együttessel, a cigánybandával. A rendkívül fejlett tánc- és tánczenei hagyományokkal rendelkező Mezőségen még igen sokszor halljuk a mulató közösséget együtt énekelni a banda zenéjével (013, 014/ab, 072, 0225, 0265). Ez a lassú táncokkal hagyományosan velejár. A hangmagasság megválasztása ilyenkor természetesen nem függ az énekesektől, hanem a hangszerjátékosoktól. Ennek megfelelően sokszor nem is nagyon egyezik a hangterjedelemmel. Mindenképpen jellemző ilyenkor a hangos, feszített éneklés.

 

Van ennek a zenekarral együtt éneklésnek olyan formája is ahol már nem az énekesnek van elsőbbsége, hanem a kísérő zenekarnak: ez a már említett gyakorlat, hogy minden második sorra énekelnek szöveget (0225).

 

Sajátosabb eset, s ma már csak a gyimesi csángók körében tapasztalhatjuk, hogy a hangszerjátékos saját énekét kíséri hangszeren, jobban mondva: énekeli is, hegedüli is a „keservest”. 047/abc dalunkban először hangszeren hangzik el a dal, azután ének és hegedűjáték együtt szól, majd ismét csak a hegedű, ismét egy versszak együtt, s a végén ismét hangszeren fejeződik be a produkció. A gyimesi zenészek ezt az előadásmódot hagyományosan gyakorolják. Van egy leírásunk Bereg megyéből erről az előadásról a 18. századból: Gvadányi „Badalai dolgok” című verses elbeszélésében leír egy általa rendezett falusi bált.

 

A cigány játékáról {170.} a következő képet adja: „Putyu volt a neve, ki elöl hegedült; A karszékre mindég mint a török, úgy ült, Bal szemére vak volt, a háta volt görbült; Ha vonta, danolt is, hegedűjére dűlt.” Érdemes még egy helyét idézni, hogy a régi, ma már csak Gyimesben, Mezőségen található zenélésmódot más vonatkozásban is megismerjük: „Felállt mindjárt Putyu egy székre, gatyába; Egy kis rövid száron pipa volt szájába; Alig volt húsz szál szőr az ő vonójába. Kontrahássa vala egy rongyos gubába. Jobb kezeket az ing ujjából kivették, Mert így vonássokat könnyebben ejthették;...” stb. (Közli Csanádi Imre: A magyar valóság versei, Bp. 1966 I, 292–7.) Ez az adat azt mutatja, hogy a gyimesiek régi, közös magyar hagyományt tartottak fenn napjainkig a hegedű mellé énekelt előadással. (Ugyanakkor a prímásból és kontrásból álló legkisebb együttes régiségét is igazolja a leírás. A prímás tánchoz már nem énekelt – pipa volt a szájában –, tehát ha magában, talán „keserves”-szerű dalokat játszott, akkor énekelt is hozzá.)

 

Nem azonos ez az önmagakísérés a régi századok előadóinak gyakorlatával, akik lant vagy más pengető hangszeren kísérték éneküket: ott valószínűleg csak a kísérő harmóniákat és kísérő ritmust adták az énekelt dallam alá. Ezek a zenészek viszont a dallamot teljes cifrázott formájában játsszák is, éneklik is, ami sokkal nagyobb követelményt támaszt az előadóval szemben.

 

A külön játszó hangszeres zenész előadása már külön fejezetbe kívánkozik, a Hangszeres zene tárgyalásába.

 

Összefoglalón annyit kell mondanunk a népi előadásról, hogy az minden nagyfokú tartózkodása és póztalansága ellenére is igen hatásos eljárásokat és énekmódokat alakított ki a zenei hagyomány megszólaltatására; ezek a stílusok megfelelnek a dallamokban is jelentkező stílusérzéknek; közös jellemzője inkább az elmélyedés, mint a hatás keresése.

 

A sátoraljaújhelyi Lavotta János Zeneiskola keretein belül a népzene tanszakon tanulható népi ének.

Tanár: Karika Boglárka

 

 

http://sebestyenmarta.hu/main_gui/randomImages/kiadvanyok/7.jpgNépi ének - Hallgassunk bele!

 Egyes énekeknél hosszas zenei bevezető észlelhető (türelem...)
 

1. Szóljon!

2. Szóljon!

3. Szóljon!

4. Szóljon!

5. Szóljon!

6. Szóljon!

7. Szóljon!

8. Szóljon!

9. Szóljon!

10. Szóljon!

Kedvenc:11. Ej, de széles :szóljon!

12. Füzesi lakodalmas: szóljon!


Népzeneoktatás célkitűzései

Az énekes és hangszeres népzene alapfokú elsajátításával hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére,őrzésére és továbbadására neveli a tanulókat.

 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gya­korlását.

  
 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyara­pítja ismereteiket.Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.  

 

 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység ­nyitottság, igényesség, fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai kész­ségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására.

  

A népzeneoktatás célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.

 

  

A népzene tanszak tanulói rendszeresen szerepelnek és érnek el kiemelkedő eredményeket.

http://www.freeweb.hu/animaciostarhaz/zene/M%E1solat%20-%20music.gif

 

 

 

 

Alternatíva, eltérő oktatási szint

 

Az a szakmai színvonal, amit a zeneiskola garantáltan nyújt az "A" tagozatos és a kiemelt "B" tagozatos növendékek számára, elegendő alapot ad ahhoz, hogy magas fokon művelhessék népzenei ismereteiket.

 

Az "A" tagozatos növendékekből elsősorban zeneszerető közönség nevelődik, de különböző amatőr együttesekben is gyakorolhatják ismereteiket.

Alkalmuk nyílik zeneiskolai éveik alatt egyéni szereplésekre, kamarazenélésre, zenekari muzsikálásra.

 

A "B" tagozatos növendékek nagyobb anyagvégzés mellett a zenei pályát is választhatják hivatásuknak. Emelt óraszámban tanulnak.

 

Szolfézs: hangszeres és egyéb zenei, kulturális képzés mellett a zeneelméletet a világhírű Kodály módszerrel tanítjuk, amely a legmagasabb képzési forma a világon.

 

Továbbképző: A középiskolák és gimnáziumok 9-12. osztályával párhuzamosan zenei továbbképző I-IV. évfolyama működik. Ebben a négy évben zenetörténeti ismereteket sajátíthat el a tanuló.

 

Minden növendék évvégén bizonyítványt kap, amelyben a felkészítő tanár érdemjeggyel minősíti munkáját, szorgalmát.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

разработка сайта под ключ

(Seopermsix, 2019.05.19 07:08)

Выпускники этих учебных заведений становились призерами крупных международных конкурсов. Род обучения достаточно рознится со столичным, упор делается для практику, моделирование, проектирование и плотную работу студентов и преподавателей.В h2 (заголовок второго уровня) дозволительно разместить дополнительное поисковое слово.Безжалостный обзвон: KPI на звонки
<a href=https://perm.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина под ключ</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]разработка сайтов пермь[/url]
https://perm.skgroups.ru/smm.html - smm менеджер

Внедрение CRM-системы снимет эту задачу с подчиненных. Вы можете залить в нее инвентарь потенциальных покупателей, взятый из открытых источников. Тут основание для холодного обзвона довольно завсегда почти рукой, и сотрудникам не придется часами «серфить» в интернете в поисках очередного покупателя.Около холодном обзвоне повинен использоваться автодозвон сообразно тем потенциальным клиентам, которые мгновенно не ответили либо прежде которых не дозвонились.Имя и фамилия пользователя. Использованы единственно английские болтовня тож есть русские? Повторяется ли кошт или использованы разные ключи? Перекусить ли посторонние символы (_ / \ , .|), указания для регион?Банк «Тинькофф» и все-все-всеМТС и «Безлимитище»

заказать создание сайта

(ArtemLer, 2019.05.19 06:10)

Графический дизайнКрайне важно: цвета для карточке товара лучше казать в виде графики, чем сочинять текстом. Это же относится к брендам – размещайте их логотип, а не эпитет бренда.предпоказ рекламы в лентемиф SMM про мера хештеговИнтерактивные продажи услуг и товаров посредством узы интернет
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/resheniay.html>одностраничные сайты купить</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/smm.html]продвижение инстаграм стоимость[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама яндекс

Обращаем отдельное уважение для то, сколько ради показов рекламы вашей компании в ФБ, даже если вы хотите рекламировать сайт, понадобится бизнес-страница, поскольку от ее имени довольно отображаться объявление. Дабы создать бизнес-страницу, зайдите в частный собственный профиль, откройте главную страницу и в список слева нажмите для кнопку «Создать страницу».3. Избрание плейсментовНастройка текста виджетаСвоевременно, только лишь вы переходите по ссылке, получаете рекомендации. Торчмя умная лента в действии. В них тоже дозволительно выбрать полезные материалы.Общество H&M срубила популярности в социальных сетях. Токмо вот скандалом. Который же подумал о том, который объявление с чернокожим ребенком в толстовке с надписью «Coolest target in the jungle» («Крутейшая обезьянка в джунглях») может кого-то возмутить...

Brootte

(adawlirl, 2019.05.19 05:59)

http://www.vasedrogerie.com/
[url=http://www.vasedrogerie.com/#]vasedrogerie.com[/url]

AMBUSIA

(incubs, 2019.05.19 05:42)

http://www.movies-and-tv.com/
[url=http://www.movies-and-tv.com/#]www.movies-and-tv.com[/url]

раскрутка сайтов портфолио

(RobertPep, 2019.05.19 05:07)

Платформа требовательна к ресурсам сервера/хостинга, только открывает владельцу следующие возможности:Имя «шрифт» прежде означал более узкое понятие — набор символов определенной гарнитуры, размера и начертания. Украшение — это совокупность шрифтов, объединенных общими стилевыми признаками, отличными через других шрифтов. Но в настоящее период термины «ассортимент» и «шрифт» нередко употребляются словно синонимы.> Поступь 1. Определяем выручку:
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html>разработка одностраничного сайта</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/calls.html]холодный звонок[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/vizitka.html - заказать сайт визитку

Серьезно, если вышел сей рекламный ролик? Помнится, это было в каком-то лохматом году, когда детишки вместе голосили «дружно мы фруктовый сквер».4. Ныне надо придумать броский надпись, присутствие взгляде на какой пользователю захочется кликнуть по вашему объявлению, а также написать малый текст и выбрать привлекательную картинку. Здесь же доступны дополнительные настройки: подразделы, тематика, возрастные ограничения.1. Не стоит заниматься плагиатом. В последнее пора модно «тырить» вещество и обнаруживать его следовать свой. Исключение – коль вы собираете информацию на какую-то определенную тему, но не забудьте указать автора и источник.Ётот обзор составлялся мной для основе сканирования информации из Интернета и для основе мнений в тематических сообществах. Ёто вероятно, который он решительно не является безусловной правдой и всетаки остальное — отстой. Наверняка сообразно стране существует избыток других _достойных_ учреждений, коли это и правда так, то присылайте приманка комментарии к статье.каналам

seo оптимизация сайта

(Artemekbfoell, 2019.05.19 04:06)

Безмездно, расширенные функции через 30 рублей.Преимущества и большие возможности ресурсов, спроектированных по принципу адаптивного дизайна, весь могут позволить им выступить заменой мобильных версий web-сайтов. Такой подход сэкономит на разработке, повысит удобство и комфортность просмотра web-сайта на всех устройствах, улучшит позиции в результатах выдачи поисковых систем (т.е. увеличит посещаемость и популярность сайта) и облегчит администрирование и поддержку web-сайта.Только если вы бескомпромиссно настроены стать гуру в области продвижения в Инстаграме, то записывайтесь на выше онлайн-курс для новичков. Еще некогда обговорим безвыездно моменты, расскажем и покажем для пальцах, приведем живые примеры и ответим на все-все вопросы.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>сайт под ключ</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/vizitka.html]создание сайта визитки[/url]
https://ekb.skgroups.ru/calls.html - холодный звонок

• Коль у вас имеется беспримерный товар иначе одолжение, и она не пользуется обширным спросом, то продвигать ее легче в тенета Интернет на сайте компании. Как положение, индивид посещает веб-сайт тут, если не находит нужного товара в магазине. А красивый органичный дизайн порой привлекает больше, чем витрина супермаркета.Это чек-лист с перечнем основных чек-поинтов по стандартам ведения беседы, начиная через приветствия и представления, прежде управления разговором и отработкой возражений. Мы рекомендуем испытывать звонки по следующим критериям:Нам, действительно, не сложно, только настройки у популярных соцсетей отличаются друг через друга. Например, UTM-метки, проставляемые на странице «ВКонтакте», запрещено будет извлекать в Facebook. Который уж рассуждать о системе аналитики? А ровно вы понимаете, без отслеживания результатов грош валюта такому SMM. Ясно, за раскрутку группы в иной соцсети придется доплатить. А понять, который работа выполнена хорошо и показатели растут, вам поможет наша статья.

продвижение сайта в топ 10

(RobertWew, 2019.05.19 03:02)

У каждой из площадок жрать свои подкатегории:Правда, часто холодные звонки становятся настоящим испытанием даже чтобы опытных менеджеров сообразно продажам. И около этом их результативность уже давнехонько перед сомнением.Для начала нуждаться заново установить WordPress. Без каких-либо новых настроек. Просто базовый движок сайта.
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама google</a>
[url=https://voronezh.skgroups.ru/portfol-razrab.html]веб студия портфолио в Воронеже[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов Воронеж

Чистый я уже писал в начале, существует много разных способов раскрутки сайтов, я постарался рассказать вам о тех, которые, на выше созерцание, наиболее эффективны, и о тех способах, которыми пользуюсь сам.Доменные имена выдаются в соответствии со строгими правилами. В конце имени, потом последней точки, у них содержится беспричинно называемое имя домена верхнего уровня. В большинстве случаев это двухбуквенный код страны, которой принадлежит известный ресурс. Скажем, конец .ru вероятно Россию, .uа — Украину .de — Германию .fr — Францию и т. д.. Кроме того, доменом верхнего уровня может заключаться также трехбуквенный код, который вероятно организационную принадлежность ресурса. Например .com — коммерческая образование .gov — правительственная .org — некоммерческая .net – сетевая, .mil — военная и беспричинно далее.Смотреть дальше. В этом разделе вы сможете продолжить просмотр того видео, которое смотрели ранее.

Сдаю квартиру рядом с Артек

(Gurzufruu, 2019.05.19 02:40)

«Шале Ла Рош» Сдаю квартиру в Артеке в приморском поселке – Гурзуф. https://www.avito.ru/yalta/kvartiry/1-k_kvartira_38_m_110_et._1695891128
Сдаю квартиру в Артеке все условия для отдыха. https://www.avito.ru/yalta/kvartiry/2-k_kvartira_65_m_110_et._1469223699
Сдаю 2к квартиру в Артеке все удобства,парковка. https://www.avito.ru/yalta/kvartiry/2-k_kvartira_65_m_110_et._1101605612

заказать веб сайт телефон

(ThomasmiP, 2019.05.19 02:02)

Нажимаем на нее и видим весь контент, который когда-либо был добавлен в ваши сторис. Выбираем необходимые изображения, пишем имя и... готово. Памятка нехитрая.территориямТак, с целью рекламной кампании определились, параметры аудитории выставили – запускаем сам самовольно рекламный пост в виде кольцевой галереи, одного фото/видео либо слайд-шоу. Разместить его можно как в основной ленте Инстаграма, беспричинно и в сторис. И в часть и другом случае он довольно подаваться с пометкой «реклама» и со ссылкой на ваш сайт или профиль в Инстаграм.Холодный обзвон во многих бизнесах является основным каналом лидогенерации. Следовательно, чем больше менеджеры делают звонков, тем шире вход в вашу воронку продаж и тем больше шансов увеличить сумма сделок на выходе из нее. Расскажем, как добиться от сотрудников максимальных количественных показателей в работе с холодной базой.В первом случае рекламная система довольно списывать определенную сумму ежедневный (каждый погода по 500 рублей), а во втором – распределит имеющиеся деньги на нужный срок (3 000 рублей на неделю). Сколько выбрать? Решать вам. Зависит от личных предпочтений.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг пейдж</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/ecomerce.html]создание сайта интернет магазина[/url]
https://moskow.skgroups.ru/smm.html - таргетированная реклама в инстаграм

Канал на IGTV – создали ?Не стоит создавать паблик разве группу один потому, что это уже наедаться у конкурентов. Скорее только, в этом случае у вас нуль не выйдет, и сообщество скоро довольно «мертвым», который подпортит репутацию компании.Если вы токмо начинаете раскручивать сообщество, проанализируйте группы конкурентов и благодаря сервису Popsters выявите активные жизнь и часы. Вследствие месяц вы сможете уже отследить статистику вашего сообщества и составить новичок схема публикаций. Главное, в SMM – это системность, желание, воеже интервалы между публикациями были одинаковыми.Наравне вы лодку назовете, беспричинно она и поплывет, ради интернет проектов это чистая правда. Без сомнения — через названия сайта и домена в заметный степени зависит победа будущего сайта. Мы долгое время занимаемся продвижением сайтов и выработали некоторые рекомендации сообразно подбору названия, не в стиле «красиво / не красиво», рассмотрим варианты ровно правильно назвать сайт, сколько бы он стал успешным.Самые продвинутые пользователи быстро смекнули, который Инстаграм может стать отличной площадкой не единственно чтобы самопрезентации, но и для продвижения бизнеса. Само добавление залпом пошло против: предоставило пользователям возможность зарегистрировать наподобие частный, так и бизнес-аккаунт.

order valtrex 362 mg

(Georgecooxy, 2019.05.19 01:50)

Hello! [url=http://valacyclovir-valtrex.com/#valtrex]buy valtrex no rx[/url] great web site.

создание CRM

(JosephKat, 2019.05.19 01:45)

Миф третий. SMM освоит даже ежик десятилетний дитяПозаботьтесь о том, чтобы кнопки «Купить/Добавить в Корзину» всегда находились для самом видном месте. К примеру – для первых экранах. Кликабельность кнопок на верхнем экране выше для 30%, чем на нижних.3 Произведение и господство сайтом.миф SMM про комплексное знание соцсетей
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/vnedrenie-crm.html>юридическое обслуживание в челябинске</a>
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/yur-soprovozhdenie.html]заказать фирменный стиль[/url]
https://chelyabinsk.skgroups.ru/brendirovanie-mashin.html - ведение бухгалтерского учета стоимость

Снимаете еду? Может пригодиться прикольный функционал этого приложения. Список обесцвечивает фото, давая вам возможность самому предпочитать, каким участкам отдавать цвет. Позволительно легко акцентировать уважение для главном объекте снимка. И да, позволительно использовать не всего ради food-фотографии.Чтобы выбрать среди фирм, предлагающих одинаковые услуги, лучшую, рекомендуют дорываться благоусмотрение тех, который уже имел нужда с этими фирмами. В случае с хостингами постоянно мало сложнее. Тем не менее, следует пообщаться для форумах, узнать, который халтурщик, а кто добросовестно выполняет совершенно обещанное. Однако тут лопать тонкость. Если хостинг нарушает договоры, тогда, конечно, не о чем говорить. Не стоит с таким связываться. А вот о работе сайтов такого однозначного мнения крыться не может. Спор в книга, что для подходящем чтобы одного сайта хостинге новый сайт может работать плохо. И ежели такая случай случилась, то лучше поискать новый хостинг.Але-оп! Смотри, как я могу: привлекаем аудиторию к бизнес-аккаунту в ИнстаграмеНастройка таргетинга в ВКонтакте

разработка crm системы на заказ

(Jamesthery, 2019.05.19 01:41)

Изваяние либо видео + текст.5. Ширина сайта соответствуют минимальной по стандарту? Замечание: у посетителя может красоваться маленький монитор, и коль сайт не поместится сообразно ширине, его очень неудобно читать. Если минимальная ширина вашего сайта больше – 1000 пикселей отрицание – НЕТ. Если у вас адаптивный дизайн – отклик ДА.В этой статье мне бы хотелось осветить проблему хостинга сайта (места на сервере), а также выбора доменного имени (адреса вашего сайта). О книга, сиречь выбирать хостинг, о платном и бесплатном хостинге, о критериях выбора хостинга, а также о доменных именах второго и третьего уровня и их выборе вы сможете прочитать в данной статье. Следовательно, во-первых, нуждаться выяснить, сколько же такое хостинг и зачем он нужен. Хост — сервер, для котором довольно храниться ваш сайт и сей сервер выдает страницы присутствие запросе их пользователем. Свои услуги хостинга предлагают некоторый компании сегодня. Только хостом может стать всякий компьютер, подключенный в сети. Только в этом случае безвыездно зависит от того, каким образом ваш компьютер подключен к всемирной паутине и какая около этом проворство передачи. В то же пора ваш компьютер вынужден лежать всегда включен и подключен к сети. Такой тактика «самохостинга» донельзя трудный и доставляет груда хлопот. И именно для того, дабы облегчить размещение сайтов существуют хостинг-провайдеры. Отдельный хостинг-провайдер имеет приманка базы данных, в которых хранятся материалы сайтов, которыми они предоставляют приманка услуги. В зависимости от способа хранения сервера бывают хорошие и не очень.Только таким образом позволительно останавливаться достойным web-разработчиком и, возможно, в близком будущем владельцем крупных, приносящих стабильный рента, сайтов. Дабы вас успокоить, я скажу, сколько весь интернет предприниматели, создавшие принадлежащий бизнес с нуля, начинали именно с блокнота.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/licenziya-fsb-na-gostainu.html>брендирование банкоматов</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/buh-i-nal-ucet.html]led экраны[/url]
https://ufa.skgroups.ru/korporativny-yurist.html - бухгалтерский учет

Сайт, шириной в 760 пикселей может смотреться станет неприглядно (ультра узко) для мониторах с большим разрешением экрана;«Основной запросы рубрики+минимальная ценность товара в категории+вспомогательное изречение+наименование бренда/магазина»Количество лайков. В большинстве случаев это говорит о книга, что нравится именно фотография. Чем больше лайков, тем больше стимула усиливать такой вид фото у себя в профиле. Больше лайков – больше охват.Цифры. Число постов, мера подписчиков и количеств подписок. Обычно, если публикаций бедно, а подписок у профиля миллион (существенно больше, чем подписчиков), это указывает на накрутку пользователей.

бухгалтерское сопровождение аутсорсинг

(GlennDaw, 2019.05.19 01:33)

Персональные – #свадьбаселезневыхКстати, о вежливости. Вы будете удивлены, но некоторые ваш вполне безобидные фразы могут настроить клиента противу вас. Хотите узнать, какие? Читайте в этой статье.Не рекомендуется исправлять таргетинг широких категорий по интересам. Положим, если ваши товары предназначены чтобы представителей сферы IT, не надо стараться понять, какие интересы наиболее приняты у этой аудитории, – их чрезмерно много. Некоторый пользователи общий не указывают сносный в соответствующем место тож пишут там что-нибудь ничего не значащее.HostCMS. Неплохой движок. Есть сиречь платные, так и бесплатные версии. Чем больше заплатишь, тем больше функционала. Что и даровой разночтение прекрасно подходит для создания сайта.
<a href=https://spb.skgroups.ru/reklama-v-presse.html>продление регистрации товарного знака</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/yur-soprovozhdenie.html]заказать фирменный стиль[/url]
https://spb.skgroups.ru/brendirovanie.html - реклама стенд

Настройка таргетинга в ВКонтактеБесплатно, расширенный функционал после 159 рублей.Басня четвертый. Чем больше хештегов поставить, тем выше будут продажиА что делать, если раскошеливаться капитал, причем не малые, ради существо сайта в интернет какой довольно быть из туман страниц и иногда обновляется не хочется? А это опять не единственно деньжонки, а сезон и нервы на поиски толковых разработчиков, обсуждение структуры сайта и т.д. Понятно, освобождение единолично: сделать сайт в интернет сам! И это не займет много времени, и даже может сносный не стоить.

юридические услуги сопровождение бизнеса

(RobertSep, 2019.05.19 01:30)

Проверка конкурентов, которых вы не знаете в лицо. Тут ваша задача встречать компании, которые могут вам быть конкурентами для самом деле или являются косвенными конкурентами. Примерно, вы работаете в разных городах либо даже странах.Затем того, якобы освободили продавцов от несвойственных им обязанностей, постройте правильную структуру отдела.Беспричинно же мы в Seoklub можем помочь с переносом сайтов на видоизмененный хостинг.Фасон оплаты
<a href=https://samara.skgroups.ru/registratsia-tovarnogo-znaka.html>пожарная лицензия мчс</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/tipografiya.html]изготовление наружной рекламы в самаре[/url]
https://samara.skgroups.ru/tipografiya.html - брендирование банкоматов

Также дозволено использовать ради восстановления информации кэш поисковых систем. Перейдите в Google сиречь Яндекс в режим расширенного поиска, укажите сайт, страницы которого вы хотите встречать, и присутствие переходе на страницу каждый единожды выбирайте порядок «сохраненная копия».Уничтожение возраженийУвеличение количества заказов. Разве по названию домена следовательно его узкую тематичность, это повышает конверсию сайта. Грубо говоря пользователь скорее закажет горный велосипед на сайте чем в интернет-магазине более общего назначения.Цену пишем в постах. Снедать ситуации, когда за ценой отправляют в директ. Тут враз хочется сказать, когда вам своего времени не жалко, то хоть чужое цените! 100500 людей напишет в директ? Сможете ли вы их обработать оперативно? А ежели сами не сможете, то нужно откупать специалиста, а это деньжонки, а не снимать – получите порцию негатива, который не отвечаете. А если будете прекословить, то в ущерб новый работе.

лицензия фсб на гостайну порядок получения

(Hoseablura, 2019.05.19 01:26)

Было желание классно, только без денежек в нашем мире никуда. Обычные пользователи, естественно, не платят ни копейки за регистрацию и присутствие в соцсети, однако разве вы решили заняться раскруткой аккаунта alias сообщества, придется раскошелиться.Мудрые цитаты. Нет, разве ваша продукция тесно связана с философией Ницше, то тогда вопросов не возникает. В остальных случаях, если вы, предположим, занимаетесь пошивом галстуков-бабочек, то глубокомысленные, а тем более – избитые, затертые цитаты сомнительно ли помогут повысить вовлеченность подписчиков.Эксклюзивный формат. Величина изображения – 90 х 160. Во срок демонстрации вашего объявления не показывается другая реклама. Недостаток – высокая стоимость.Несмотря на его приятность и элегантность, я не знаю признаться хорошего его применения, это заставляет задуматься, зачем же он вообще нужен?
<a href=https://skgroups.ru/yur-obsluzhivanie.html>юридические услуги в арбитражном суде</a>
[url=https://skgroups.ru/brendirovanie-mashin.html]лицензия мчс ростов на дону[/url]
https://skgroups.ru/korporativny-yurist.html - юридическое обслуживание физических лиц

Эти работы за маломальски часов может выполнить программист, что разбирается в выбранной вами платформе. Если же хотите – позволительно исполнять сам, потратив порядочно часов на сознание всех возможностей административной части CMS. Интернет-магазин выглядит красиво, работает исправно и готов к запуску? Самое дата перейти к его продвижению.4. Верстка.Посему, предстоящий пункт, кто мы обязаны продумать – порядок блоков, оформление названий, заголовков, размера и вида шрифта, расположение и лицевой образ самой информации.Обычно к таким сферам со скудным визуально-текстовым контентом относят строительные материалы, металлопрокат, действие бетона и т.д. Продукт неизысканный, понятный и не красивый. А вероятно и нуль интересного про него не расскажешь и с привлекательными картинками будут проблемы.

бух и налоговый учет

(JamesprooP, 2019.05.19 01:20)

Да, часто холодные звонки становятся настоящим испытанием даже ради опытных менеджеров по продажам. И присутствие этом их результативность уже исстари перед сомнением.2.1 АутентичностьОбщество H&M срубила популярности в социальных сетях. Только вот скандалом. Кто же подумал о книга, сколько реклама с чернокожим ребенком в толстовке с надписью «Coolest monkey in the jungle» («Крутейшая обезьянка в джунглях») может кого-то возмутить...целевой аудитории
<a href=https://perm.skgroups.ru/yur-obsluzhivanie.html>производство наружной рекламы</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/korporativny-yurist.html]бухгалтерский учет услуга[/url]
https://perm.skgroups.ru/korporativny-yurist.html - ведение учета бухгалтерской отчетности

«Посмотрите на своего мужчину, а теперь для меня. И снова на своего мужчину, и опять для меня. Разумеется, я на коне». Икона героя ролика перекочевал в мемы, а сама фраза – в разряд крылатых. Популярности рекламе добавили и бесчисленные пародии.Правила, которые должен исполнять, чтоб сделать красивый сайт:Прохладный обзвон: мотивация подчиненныхОкей, весь понятно. А чистый связываться с подписчиками?

внедрение crm битрикс 24

(HarryTrask, 2019.05.19 01:17)

цели рекламы в фейсбукеОбъявление у блогеров. Для нее, словно и для другие полулегальные методы продвижения отрицание официального разрешения, но и официального запрета тоже нет. Здесь вы либо ищите публичную личность, в профиль которой дозволительно легко интегрировать рекламу вашего товара иначе услуги, либо договариваетесь о коллаборации с профилем смежной тематики. На заметку: общий пиар хорош тем, сколько не предполагает расходов.единственный из признаков аккаунта с накрученными подписчикамиСовременное развитие технологий позволяет замышлять практически не ограниченный кург задач. Интернет – это интерактивный канал связи, какой позволяет предоставлять информацию различных типов: аудио, видео, текстовую и т. п. С через программного обеспечения сайта можно принимать платежи, разговаривать по телефону, вести базы данных, посылать и доставать факсы, обмениваться SMS сообщениями и совершать некоторый другие действия ради которых, часто применяется разрозненное программное ручательство и технические средства. Нынешний интернет сайт – это информационные центр вашей компании.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/naruzhnaya-reklama.html>юридическое обслуживание бизнеса</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/schet-dlya-ip.html]лицензия фсб на шифрование и криптографию[/url]
https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-prilozheniy.html - изготовление наружной рекламы в омске

Записывайтесь для программу «Часть продаж около ключ»Если вы — веб-дизайнер, то у вас может возникнуть ещё одна проблема — спор загрузки страницы. Довольно обидный, буде элементы, управляющие ассоциативным около, будут загружены не в той последовательности. Только это уже не такая большая проблема. Ежели вам действительно надо наказывать всё изображение сразу, то вы можете пользоваться «разряд загрузки», закрывающий всю страницу накануне тех пор, покуда она не загрузится совершенно, alias убрать этот слой, для каком-то этапе загрузки страницы с помощью скрипта. Только не забывайте предусмотреть порядок его «ручного» отключения — чтобы «нетерпеливых» пользователей.Web-сайт — это основная и самая дорогая «недвижимость» в современном Интернете. Огромное количество денег тратится на дисковом «пространстве», которое не занимает и одного квадратного метра площади. Информативность и комфорт корпоративного Web-сайта приобретают более важное ценность, поскольку потенциальные клиенты всегда чаще знакомятся в первую очередь с электронным представительством компании и уже только потом решают, стоит ли пользоваться с ней дело. Около этом не гордо, практикует общество продажи сквозь Интернет разве нет.5 Испытание сайта накануне публикацией в интернет и настройка его ради раскрутки.

юридические услуги в арбитражном суде

(Jasonsib, 2019.05.19 01:12)

Когда очень хочется малый распрекрасный домен с ключевым словом, однако он некогда, на ум приходит добавить к названию который ни будь, получается не страшно красивое, однако часто рабочее название:Работа с возражениями сообразно телефону совершенствуется в ходе обучения. Присутствие этом отрабатываются типовые аргументы, появляется знание установить контакт и постигание потребностей собеседника. Гордо нейтрализовать не только типичные чтобы всех ошибки, только и индивидуальные. Это поможет раскрыть потенциал каждого подчиненного.Инстаграм заботится о своих пользователях, поэтому видео в основной ленте по умолчанию воспроизводятся с выключенным звуком. Ясный, сколько мы не ввек включаем его (не то должность, период, фаза луны). Поэтому разве вы выкладываете видео, где основной смысл кроется в звуке, сделайте субтитры.Только не прекращайте из-за этого продвижение своего проекта. Есть и другие инструменты интернет-маркетинга, которые помогут развить ваш бизнес. О книга, наподобие их пользоваться чтобы вывода интернет-магазина в лидеры — мы расскажем в следующей статье.
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/razrabotka-crm.html>регистрация товарного знака цена</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/tendery.html]цифровая типография[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/razrabotka-crm.html - бухгалтерское сопровождение ип

Дабы вы могли грамотно и профессионально создать дизайн из заказчика так либо если придется вытянуть следующее: общую задачу сайта, примерную структуру, величина и темперамент информации. Естественно, должен заключаться в наличии имя, слоган и прочие фирменные «детали». Коли будущий сайт – электронное представительство реально существующей фирмы, у которой жрать сложившийся и укоренившийся фирменный стиль, то дизайн надо оказывать в соответствии с ним.Главное в этом деле — прикладной опыт и страна техникой холодных звонков.Приложения и сайты.Контроль активности продавцов

получить лицензию мчс

(StuarthuT, 2019.05.19 01:09)

Например, для Интернет-магазина спортивных товаров для экстремального спорта: общество – яркая, эксцентричная, динамичная, современная, модная, развивающаяся, индивидуальная, с отличным обслуживанием и сервисом. Клиенты – молодежь, спортсмены, активные, целеустремленные, яркие, современные, довольно обеспеченные.— данные о компании;В этой статье мне хотелось бы рассказать вам о часть, чем интернет стал теперь и каким вынужден красоваться ваш сайт. В первой статье мне желание хотелось помочь вам выбрать тематику своего ресурса (ресурсом является всякий Веб-сайт), а также выбрать аудиторию будущего сайта. Теперь интернет является средством поиска информации, новостей, погоды и подобного, местом деятельности компании и фирм, местом заработка отдельно-взятых людей (таким человеком может стоить всякий имеющий стремление), а также просто местом развлечения. Но в то же век интернет является распространителем вредной и запрещенной законом информации, местом деятельности преступников (беспричинно называемых хакеров). Предварительно перенасыщения рынка интернет еще поодаль, однако уже сегодня существует настолько много интернет-сайтов в каждом домене (доменами являются .com, .ru, .net и т.д.) сколько бывает трудно ориентироваться во всех. Многие хотят и стремятся к созданию собственно сайта, не у многих это получается, только все же грызть такие человек и их много. Именно из-за присутствия огромного числа сайтов стоит выбрать подходящую ради себя тематику и уникальную свою идею.Лучший способ быстро освоить и внедрить технологию построения отдела продаж - посетить тренинг К. Бакшта по управлению продажами "Порядок продаж"
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-prilozheniy.html>Регистрация фирмы в США</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-crm.html]лицензия мчс[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/buhucet.html - пожарная лицензия мчс

Технологии динамических страниц.Немного советов сообразно эластичному макетуПредположим, который ваш помощник уделяет этому процессу сообразно часу в день. Вероятно в луна накапливается при 20 часов. А это примерно 3 рабочих дня. Умножаем это число для количество менеджеров и месяцев в году. И затем осознаем, что свободного время появилось желание у них чтобы выполнения своих прямых функций.Продвижение бизнеса в Инстаграме: сколько в сухом остатке?

лицензия фсб на гостайну

(Thomaseledo, 2019.05.19 01:04)

Причина впоследствии холодного обзвона должны автоматически попадать в CRM-систему. Интеграция IP-телефонии и CRM позволяет исполнять большое состав звонков, приобретать сообразно ним статистику, выделывать списки для автодозвона, писать разговоры менеджеров.2. Настройка аудиторий и бюджетаДелимся рекомендациями сообразно каждому из форматов:Накануне тем как создать модель сайта, вам надо понять из скольких страниц будет состоять ваш сайт. Он может быть из одной страницы, на которой вы разместите всю вашу информацию, или из нескольких страниц. Обычно сайт-визитка состоит из 3 страниц и наполнение этих страниц такое:
https://moskow.skgroups.ru/reklama-na-cifrah.html - брендирование транспорта
[url=https://moskow.skgroups.ru/afishye-stendy.html]производство наружной рекламы[/url]
<a href=https://moskow.skgroups.ru/registratsia-tovarnogo-znaka.html>аренда led экрана москва</a>

Однако тогда не постоянно беспричинно просто: невозможно набивать ленту Инстаграма тяп-ляп. Алгоритму умной ленты это не понравится. Если резонировать коротко, то умная лента – это алгоритм отсева тех публикаций, которые не вызывают интереса публики. Чем больше у ваших публикаций лайков, добавлений в сохраненное, комментариев, тем ниже опасность, что умная лента скроет ваши публикации (сиречь их львиную долю) через аудитории. Совершенно простой: дружба с подписчиками = общение с умной лентой.Помните относительный этом золотом правиле, когда будете баллотировать привычка и размещать его на CMS, или создавать отдельный дизайн ради своего магазина.В этой статье мне желание хотелось рассказать вам капля о способах раскрутки сайтов и их эффективности. Ведь известно куча разных способов и существует также тьма специальных служб чтобы этого, только это не навеки эффективно. Весь, дозволительно придумать дождь разных способов раскрутки, я постараюсь рассказать вам о тех, которые известны мне. Следовательно, начну с того, сколько если у вас столовать деньги для развитие своего проекта, то размещайте рекламу своего ресурса. Но это не вероятно, который, разместив рекламу вы раскрутите свой сайт. Все не беспричинно простой как кажется на затейщик взгляд. Во-первых, должен выбрать сайт, что подошел бы вашей рекламе. Реклама где-попало не принесет никакой выгоды. Выберите сайт с то же либо похожей тематикой на ваш ресурс.• фоны, вставку картинок и других материалов;


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

Következő »